0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh

118 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CHU THỊ THU HUYỀN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ích Tân NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi cam đoan rằng, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Chu Thị Thu Huyền i LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình bảo ân cần Thầy, Cô giáo khoa Quản lý đất đai–Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, thầy, cô tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Trước hết xin cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Ích Tân giúp đỡ tận tình trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn dạy dỗ, bảo ân cần Thầy, Cô giáo khoa Quản lý đất đai – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam suốt thời gian học tập trường Tơi xin chân thành cảm ơn Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng Nơng Nghiệp phát triển nơng thơn, Phịng Thống kê phịng ban huyện Lương Tài, đơn vị trực tiếp giúp đỡ thời gian nghiên cứu địa phương Trân trọng cảm ơn người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln tạo điều kiện, chia sẻ, động viên tơi suốt q trình thực đề tài hoàn thành luận văn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Chu Thị Thu Huyền ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Đất vai trị đất sản xuất nơng nghiệp 2.1.1 Khái quát đất đất nông nghiệp 2.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.2 Những vấn đề hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.2.2 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu sử dụng đất 11 2.2.3 Một số quan điểm đánh giá hiệu sử dụng đất 12 2.2.4 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đấttrên giới Việt Nam 17 2.3.1 Đánh giá hiệu sử dụng đất giới 17 2.3.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 22 2.3.3 Những nghiên cứu hiệu sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh huyện Lương Tài 23 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Địa điểm nghiên cứu 26 iii 3.2 Thời gian nghiên cứu 26 3.3 Đối tượng nghiên cứu 26 3.4 Nội dung nghiên cứu 26 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 26 3.4.2 Tình hình sử dụng đất huyện Lương Tài 26 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài 26 3.4.4 Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 27 3.5 Phương pháp nghiên cứu 27 3.5.1 Phương pháp chọn điểm 27 3.5.2 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu 27 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 28 3.5.4 Phương pháp tính hiệu sử dụng đất 28 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 32 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Lương Tài 38 4.2 Tình hình sử dụng đất huyện Lương Tài 43 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất Huyện Lương Tài 43 4.2.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp 43 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài 45 4.3.1 Xác định loại sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu địa bàn Huyện Lương Tài 45 4.3.2 Hiệu kinh tế loại sử dụng đất 47 4.3.3 Hiệu xã hội loại sử dụng đất 52 4.3.4 Hiệu môi trường loại sử dụng đất 57 4.3.5 Đánh giá hiệu chung LUT địa bàn huyện Lương Tài .69 4.4 Định hướng sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 71 4.4.1 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp có hiệu huyện Lương Tài 71 iv 4.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 73 Phần Kết luận kiến nghị 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 79 Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 83 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BVTV Bảo vệ thực vật CPTG Chi phí trung gian FAO Tổ chức Nông lương Thế giới (Food anh Agriculture Organizatioon) GDP Thu nhập bình quân đầu người (Gross Domestic Product) GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất GTVT Giao thông vận tải HQĐV Hiệu đồng vốn KL Khoai lang KT Khoai tây LĐ Lao động LĐCN Lao động công nghiệp LM Lúa mùa LUT Loại sử dụng đất (Land Use Type) LX Lúa xuân NXB Nhà xuất NXBNN Nhà xuất Nông nghiệp NTTS Nuôi trồng thủy sản PC Phân chuồng PTN & MT Phòng Tài nguyên Môi trường THCS Trung học sở TNHH Thu nhập hỗn hợp TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân UNDP United Nations Development Programme VH – TT – DL Văn hóa – Thể thao – Du lịch XD Xây dựng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu kinh tế 29 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu xã hội 29 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 30 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất Huyện Lương Tài năm 2018 43 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất Nông Nghiệp năm 2018 44 Bảng 4.3 Biến động diện tích đất Nơng Nghiệp 2014 đến năm 2018 44 Bảng 4.4 Các loại sử dụng đất Tiểu vùng 45 Bảng 4.5 Các loại sử dụng đất Tiểu vùng 46 Bảng 4.6 Các loại sử dụng đất Huyện Lương Tài 47 Bảng 4.7 Hiệu kinh tế loại sử dụng đất Tiểu vùng 48 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế loại sử dụng đất Tiểu vùng 51 Bảng 4.9 Hiệu xã hội loại sử dụng đất Tiểu vùng 54 Bảng 4.10 Hiệu xã hội loại sử dụng đất Tiểu vùng 56 Bảng 4.11 Mức đầu tư phân bón Tiểu vùng so với định mức khuyến cáo Phòng NN PTNT 59 Bảng 4.12 Mức đầu tư phân bón Tiểu vùng so với định mức khuyến cáo Phòng NN PTNT 60 Bảng 4.13 Bảng so sánh tình hình thuốc bảo vệ thực vật thực tế Tiểu vùng với khuyên cáo nhà sản xuất 63 Bảng 4.14 Bảng so sánh tình hình thuốc bảo vệ thực vật thực tế Tiểu vùng với khuyên cáo nhà sản xuất 65 Bảng 4.15 Tổng hợp hiệu môi trường loại sử dụng đất tiểu vùng 67 Bảng 4.16 Tổng hợp hiệu môi trường loại sử dụng đất tiểu vùng 68 Bảng 4.17 Tổng hợp hiệu loại sử dụng đất huyện Lương Tài 70 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Lương Tài 32 Hình 4.2 Biểu đồ biểu diễn số tiêu khí hậu Bắc Ninh 34 viii công/ha) giá trị nhân cơng thấp (đạt 129 nghìn đồng/cơng kiểu sử dụng đất lúa xuân – lúa mùa tiểu vùng 2), giá trị nhân công cao LUT lúa Nuôi trồng thủy sản với kiểu sử dụng đất Chun cá (819 nghìn đồng/cơng) Về hiệu môi trường: Hầu hết loại trồng có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, LUT chuyên màu, LUT NTTS ảnh hưởng đến môi trường lớn LUT chuyên lúa, LUT lúa - màu ảnh hưởng đến mơi trường Định hướng sử dụng đất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất: + Tiểu vùng 1: Hướng ưu tiên LUT lúa – màu LUT chuyên màu + Tiểu vùng 2: Hướng ưu tiên LUT lúa – màu LUT nuôi trồng thủy sản Một số giải pháp đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp: Giải pháp tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, giải pháp môi trường, giải pháp sở hạ tầng, giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giải pháp vốn giải pháp khác 5.2 KIẾN NGHỊ Trong thời gian tới huyện cần trọng đầu tư phát triển loại sử dụng đất cho hiệu kinh tế, xã hội, môi trường cao như: Nuôi trồng thủy sản, chuyên rau màu Cần đầu tư thâm canh tăng suất, chất lượng sản phẩm: trọng xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, thủy lợi ) áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để phục vụ sản xuất theo hướng hàng hóa, nghiên cứu đưa giống trồng, vật ni có ưu vào sản xuất Mở lớp tập huấn khoa học kỹ thuật kiến thức sản xuất cho người nông dân, từ ứng dụng thực tế vào sản xuất nâng cao hiệu Việc đánh giá tiêu bền vững mặt xã hội môi trường đề tài cịn mang tính định tính (chưa có số liệu phân tích định lượng), cần tiếp tục nghiên cứu sâu để có đánh giá tiêu hiệu xã hội môi trường LUT đảm bảo tin cậy, thuyết phục 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bộ Tài nguyên Môi trường (2014) Quyết định phê duyệt công bố kết thống kê diện tích đất đai năm 2013 Bùi Ngọc Cường (2014) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thị trấn Vạn Hịa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa Cục Khuyến nơng lâm (1997) Hội thảo Quốc gia khuyến nông lâm, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Dỗn Khánh (2000) Xuất hàng hóa Việt Nam 10 năm qua Tạp chí cộng sản tr.41 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ, Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2012) Nghị 46/2012/NQ-HĐND17 quy hoạch sử dụng đất đến năm đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 tỉnh Bắc Ninh Lê Trọng Yên (2004) Đánh giá hiệu đề xuất hướng sử dụng đất nông lâm nghiệp hợp lý địa bàn huyện Kroong Pak tỉnh Đaklak Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học nông nghiệp Hà Nội Lê Thị Giang Nguyễn Khắc Thời (2012) Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Tạp chí Khoa học Đất (40) ISSN 0868-3743 tr.88-91,83 10.Nguyễn Đình Bồng (2013) Quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất đai ứng phó với biến đổi khí hậu NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Ích Tân Nguyễn Viết Quý (2011) Đánh giá hiệu định hướng sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Tạp chí Khoa học Đất (36) ISSN 0868-3743 tr 157-161 12.Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng Đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 80 13.Nguyễn Đình Hà (1993) Đánh giá kinh tế đất lúa vùng đồng sông hồng Luận án tiến sĩ nông nghiệp Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội 14.Nguyễn Kiều Diễm (2015) Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển vững thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 15.Nguyễn Quang Hùng (2015) Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Luận văn thạc sỹ nông nghiệp chuyên ngành Khoa học trồng, Học viện nông nghiệp Việt Nam 16.Nguyễn Quang Tin (2011) Nghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật thị trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngô đậu tương hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc Đề tài nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Việt Nam 17.Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức Quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 18.Nguyễn Thị Kim Yến Đỗ Nguyên Hải (2015) Nghiên cứu loại sử dụng đất nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Tạp chí Khoa học Phát triển tr 90 - 98 19.Nguyễn Thị Vịng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiêu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ, Hà Nội 20.Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng Lê Văn Tốn (2007) Giáo trình kinh tế - trị Mac Lenin Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21.Nguyễn Văn Tuế (2003) Nghiên cứu thực trạng số giải pháp phát triển chăn ni bị sữa nơng hộ tỉnh Bắc Ninh Luận văn thạc sỹ nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 22.Phạm Anh Tuấn (2014) Đánh giá tiềm đất đai đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Luận án tiến sỹ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 23.Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung, Trần Văn Đức Quyền Đình Hà (1997) Kinh tế nơng nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 24.Phan Sĩ Mẫn Nguyễn Việt Anh (2001) Định hướng tổ chức phát triển nơng nghiệp hàng hóa Tạp chí Nghiên cứu kinh tế (273) tr 21-29 25.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993) Luật đất đai 1993 Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 81 26.Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đất đai 2013 Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 27.Trần Thị Minh Châu (2007) Về sách đất nơng nghiệp nước ta Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28.Trung tâm từ điển ngôn ngữ (1992) Từ điển Tiếng Việt Nhà xuất Khoa học – Xã hội, Hà Nội 29.Tổng cục thống kê (2013) Niên giám thống kê 2013 Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 30.UBND huyện Lương Tài (2018) Số liệu thống kế đất đai năm 2018 huyện Lương Tài 31 UBND huyện Lương Tài (2018) Tình hình phát triển nơng nghiệp qua số năm 32.UBND tỉnh Bắc Ninh (2013) Quyết định 1491/QĐ-UBND, Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh việc phê duyệt đề cương dự tốn kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lương Tài đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 33.UBND tỉnh Bắc Ninh (2014) Quyết định 1651/QĐ-UBND, Quyết định UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước huyện Lương Tài 34.UBND tỉnh Bắc Ninh (2018) Quyết định 778/QĐ- UBND, Quyết định việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lương Tài II Tài liệu tiếng Anh: 35.Davis K.P (Land use 1976) 36.FAO (1990) Land Evaluation and farming syatem analysis for land usepanning Working Document, Rome 37.World Bank (1995) World development report: Developmant and the environment, World bank, Washington 82 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Số phiếu điều tra: ……… Ngày điều tra: …………………………………… Người điều tra: Chu Thị Thu Huyền Địa điều tra: ………………………………………………………………… I Thông tin chung Họ tên chủ hộ: ……………………………… Tuổi……… Nam/Nữ: ……… Địa chỉ: thơn……………… xã …………………… Huyện Lương Tài Nghề nghiệp chính: ………………… Nghề phụ: ………………………… Tình hình nhân lao động Tổng số nhân khẩu: người Trong đó: Lao động độ tuổi: người Lao động độ tuổi: người Lao động nông nghiệp: người Lao động phi nông nghiệp: người Tình hình việc làm hộ: Thừa Đủ Thiếu Điều tra trạng sử dụng đất Bảng Hiện trạng sử dụng đất STT Xứ đồng Diện tích (m ) Địa hình (cao, vàn cao, vàn, vàn thấp, trũng) 83 Chế độ nước (Chủ động, bán chủ động, hạn, úng) Kiểu sử dụng đất (Công thức luân canh) II HIỆU QUẢ KINH TẾ 2.1 Loại sử dụng đất Bảng Hiện trạng kiểu sử dụng đất STT Loại sử dụng đất 2.2 Điều tra hiệu sử dụng đất 2.2.1 Hiệu đất trồng hàng năm - Chi phí trồng ( Chi phí sản xuất cho vụ trồng) (Chi phí/sào) Bảng Chi phí cho vụ sản xuất kiểu sử dụng đất Cây trồng tiêu chí Cây trồng Giống (kg/sào) Làm đất (đ/sào) Phân chuồng (kg/sào) Phân đạm: ure (kg/sào) Phân lân: Supe lân (kg/sào) Phân kali (kg/sào) Thuốc BVTV (đ/sào) Lao động (công/sào) Chi phí khác 84 Bảng 4.Thu nhập từ hàng năm Loại trồng Diện tích (sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (kg) Giá bán (đồng/kg) Tổng thu (đồng) Bảng Thu nhập theo kiểu sử dụng đất STT LUT Bảng Chi theo kiểu sử dụng đất STT LUT Lúa Xuân (đ/sào) 85 Lúa Mùa (đ/sào) Cây trồng vụ Đông (đ/sào) Tổng chi (đ/sào) Bảng7 Hiệu kinh tế STT Kiếu SDĐ Tổng thu (1000đ) Lãi (1000đ) HQ LĐ (đ/công LĐ) HQĐV (lần) III HIỆU QUẢ XÃ HỘI Thu nhập người: đồng/người/tháng Đủ tiêu dùng cho sống gia đình khơng: Nguồn thu chủ yếu từ gia đình: Gia đình ơng (bà) thường sử dụng máy móc đại hay phương pháp thủ cơng sản xuất? Tại giữu thói quen sản xuất vậy? Thời gian nông nhàn hàng năm: tháng/năm Khả tiêu thụ sản phẩm: Mức độ tiêu thụ sản phẩm Nhanh 3.2 Sản phẩm hàng hóa STT Chậm Trung bình Loại sản phẩm 70% Ông (bà) cho biết lý tiêu thụ sản phẩm (50%, 50-70%, >70%): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hộ có ý đinh mở rộng sản xuất khơng? Có Lý mở rộng hay thu hẹp kiểu sử dụng đất: …………………………………………………………………………………… Gia đình thường gieo trồng loại giống gì? Có hay sử dụng giống lai không? Giống đem suất cao hơn? 86 Mỗi vụ sản xuất có đáp ứng nhu cầu gia đình khơng? Có Nếu khơng đáp ứng được, gia đình ơng (bà) có muốn thay đổi phương thức sản xuất không? ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Với vụ trồng loại trồng khác trồng thu sản xuất, sản lượng cao nhất? Ông (bà) có ruộng trũng trồng lúa khơng hay chuyển đổi? …………………… …………………………………………………………………………………… IV HIỆU QUẢ MƠI TRƯỜNG Gia đình ơng (bà) có hướng dẫn sử dụng thước BVTV khơng? Có Khi dùng xong vỏ thuốc BVTV, ơng (bà) để đâu? Gia đình có áp dụng kỹ thuật sản xuất hay khơng? Có Thường áp dụng biện pháp gì? …………………………………………………………………………………… Biện pháp cải tạo đất gia đình gì? Gia đình có thuận lợi khó khăn sản xuất? ………, ngày … tháng … năm 2018 Xác nhận chủ hộ Người vấn 87 Phụ lục KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NÔNG HỘ VỀ GIÁ MỘT SỐ MẶT HÀNG TẠI THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI Tên hàng hoá đồng/k g Phân bón Đạm 8.000 Lân 4.000 Kali 14.000 Hàng nơng sản Thóc đồng/k g Bắp cải 7.000 Cà chua 7.000 Ngơ 13.000 Su hào 8.000 Khoai tây 6.000 Lạc 15.000 Tỏi 16.000 Khoai lang 50.000 12.000 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra nông hộ (2018) 88 Phụ lục 3: Hiệu kinh tế, xã hội số trồng tiểu vùng Cây trồng Lúa Xuân Lúa Mùa Bắp Cải Cà Chua Khoai Lang Khoai Tây Lạc Ngô Su Hào Hiệu kinh tế, xã hội số trồng tiểu vùng Cây trồng/ NTTS Lúa Xuân Lúa Mùa Bắp Cải Khoai Tây Lạc Tỏi Cá 89 Mức đầu tư phân bón số trồng tiểu vùng so với định mức khuyến cáo Phòng NN PTNT Tên trồng Lúa Xuân Lúa Mùa Bắp Cải Cà Chua Khoai Lang Khoai Tây Lạc Ngô Su Hào Mức đầu tư phân bón số trồng tiểu vùng so với định mức khuyến cáo Phòng NN PTNT Tên trồng Lúa Xuân Lúa Mùa Bắp Cải Khoai Tây Lạc Tỏi 90 Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ SẢN XUẤT Ở HUYỆN LƯƠNG TÀI Hình Cảnh quan ruộng trồng ngơ Lương Tài Hình Cảnh quan ruộng trồng cà chua Lương Tài 91 Hình Cảnh quan ruộng trồng bắp cải Lương Tài Hình Cảnh quan cánh đồng chuyên lúa Lương Tài 92 ... thực tế trên, thực đề tài: ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài... huyện Lương Tài 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài - Xác định loại sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu địa bàn huyện Lương Tài - - Hiệu kinh tế loại sử dụng đất - Hiệu. .. sử dụng đất thích hợp Đề tài đánh giá đất hướng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh (Đỗ Nguyên Hải, 2001) Đề tài đánh giá hiệu định hướng sử dụng đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài, tỉnh bắc ninh