0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá chất lượng nước sông đuống đoạn chảy qua huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

95 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DƯƠNG THỊ VINH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG ĐUỐNG ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã ngành : 60 44 03 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tôi xin cam đoan cộng tác, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Vinh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Nhân xin bày tỏ lịng cảm ơn chân thành mình: Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh giảng viên hướng dẫn khoa học cho tôi, Cô tâm huyết, tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn tới Ban giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thầy giáo, cô giáo Khoa Môi trường, Ban Quản lý đào tạo giúp đỡ có ý kiến đóng góp quý báu cho tơi q trình học tập, nghiên cứu vừa qua Qua xin gửi lời cảm ơn tới Đảng Bộ huyện, UBND huyện Thuận Thành hộ dân dọc ven sông Đuống xã Đình Tổ, Song Hồ, Thị trấn Hồ xã Hoài Thượng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ cho tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Cuối tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp cổ vũ, động viên nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ mặt để tơi hồn thành tốt chương trình học tập nghiên cứu đề tài khoa học Một lần xin trân trọng cảm ơn tất cả! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Dương Thị Vinh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Vai trị nước sơng hoạt động sản xuất sinh hoạt 2.1.1 Vai trị nước sơng hoạt động sản xuất 2.1.2 Vai trò nước sinh hoạt 2.2 Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt giới Việt Nam 2.2.1 Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt giới 2.2.2 Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt Việt Nam 10 2.3 Hiện trạng môi trường nước mặt Bắc Ninh 22 2.3.1 Ô nhiễm nước sông 22 2.3.2 Ô nhiễm nước ao hồ 24 Phần Đối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu 25 3.1 Đối tượng nghiên cứu 25 3.2 Phạm vi nghiên cứu (không gian, thời gian) 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 25 iii 3.3.2 Hiện trạng khai thác nguồn nước cấp địa bàn huyện Thuận Thành 3.3.3 25 Các hoạt động tác động tới chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 25 3.3.4 Đánh giá chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 3.3.5 25 Đánh giá nguồn thải có khả ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng nước mặt sông Đuống 25 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 25 3.4.2 Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: 26 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu nước mặt 26 4.4.4 Phương pháp quan trắc, phân tích mẫu 28 3.4.5 Phương pháp so sánh đánh giá chất lượng môi trường nước: 29 3.4.6 Phương pháp phân tích mặt tương quan 29 3.4.7 Phương pháp dự báo chất lượng môi trường nước 30 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 32 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Thuận Thành 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 4.2 Hiện trạng nguồn nước cấp địa bàn huyện Thuận Thành 38 4.2.1 Đặc điểm mạng lưới sơng ngịi 38 4.2.2 Hiện trạng khai thác nguồn nước cấp địa bàn huyện Thuận Thành 40 4.2.3 Nhu cầu sử dụng nước cho ngành 43 4.2.4 Hiện trạng nguồn nước mặt địa bàn huyện Thuận Thành 45 4.2.5 Hiện trạng khai thác nước đất 48 4.3 Các hoạt động tác động tới chất lượng nước sông đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 49 4.3.1 Tác động sản xuất công nghiệp đến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 49 iv 4.3.2 Tác động sản xuất nông nghiệp đến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 51 4.3.3 Các tác động hoạt động sinh hoạt đến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 53 4.4 Đánh giá chất lượng nước sông đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 4.5 55 Đánh giá nguồn thải có khả ảnh hưởng đến chất lượng nước sông đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng nước mặt sông đuống 63 4.5.1 Đánh giá nguồn thải có khả ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 63 4.5.2 Đề xuất biện pháp bảo vệ chất lượng nước sông Đuống .65 Phần Kết luận kiến nghị 66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 67 Tài liệu tham khảo 68 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt BOD Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường CNH-HĐH Công nghiệp hóa đại hóa COD Nhu cầu oxy hóa học DO Ơ xy hịa tan HTX Hợp tác xã KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KTXH Kinh tế xã hội QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiểu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TSS Tổng chất rắn lơ lửng TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa XN Xí nghiệp vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Chất lượn Bảng 2.2 Một số đặ Bảng 2.3 Mùa lũ trê Bảng 2.4 Trị số trun Bảng 3.1 Bảng Vị t Bảng 3.2 Thông tin Bảng 3.3 Hệ số ô n Bảng 4.1 Bảng 4.2 Nhiệt độ Tổng số g Bảng 4.3 Độ ẩm tư Bảng 4.4 Lượng m Bảng 4.5 Dân số tr Bảng 4.6 Hiện trạn Bảng 4.7 Tổng lượ Bảng 4.8 Tổng hợp Bảng 4.9 Tổng hợp Bảng 4.10 Nhu cầu s Bảng 4.11 Hiện trạn 6/2016 Bảng 4.12 Phát triển Bảng 4.13 Kết đ Bảng 4.14 Định hướ Bảng 4.15 Ước lượ Thuận Th Bảng 4.16 Tổng hợp Bảng 4.17 Kết đ Bảng 4.18 Dự báo d Bảng 4.19 Ước tính Bảng 4.20 Kết đ Đuống vii Bảng 4.21 Kết phân tích chất lượng sông Đuống 55 Bảng 4.22 Giá trị trung bình kết quan trắc Kim loại dầu mỡ vị trí quan trắc 62 Bảng 4.23 Ước lượng nước thải chăn nuôi địa bàn nghiên cứu .64 Bảng 4.24 Ước lượng nước thải sinh hoạt địa bàn nghiên cứu 64 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Hình 2.2 Nước sản xuất nông nghiệp Hình 2.3 Nước dịng suối Nậm Khánh chuyển thành màu đỏ nhiễm hóa chất xã Thanh Hưng, tỉnh Điện Biên .17 Hình 2.4 Ô nhiễm kênh tỉnh Thái Bình 19 Hình 3.1 Sơ đồ vị trí lấy mẫu 27 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Thuận Thành 32 Hình 4.2 Hiện trạng khai thác sử dụng nguồn nước mặt 40 Hình 4.3 Hàm lượng thơng số chất lượng nước sơng Đuống 46 Hình 4.4 Hàm lượng thơng số chất lượng nước sơng Đình Dù, kênh Bắc, kênh Đơng Cơi – Đại Quảng Bình kênh Giữa 47 Hình 4.5 Diễn biến hàm lượng PH 57 Hình 4.6 Diễn biến hàm lượng DO 57 Hình 4.7 Diễn biến hàm lượng TSS 58 Hình 4.8 Diễn biến hàm lượng BOD5 59 Hình 4.9 Diễn biến hàm lượng COD 59 - Hình 4.10 Diễn biến hàm lượng NO2 60 + Hình 4.11 Diễn biến hàm lượng NH4 61 - Hình 4.12 Diễn biến hàm lượng Cl Cloiform 62 ix - Hàm lượng NO2 thời điểm lấy mẫu đợt đợt có giá trị cao đợt lấy mẫu khác Cho thấy lấy vào mùa khô hàm lượng chất ô nhiễm cao so với mùa mưa + * Chỉ tiêu NH4 : + Hình 4.11 Diễn biến hàm lượng NH4 + + Kết phân tích NH4 vị trí quan trắc có hàm lượng NH mức cao vượt quy chuẩn cho phép thấy nước sơng Đuống có biểu + nhiễm NH4 khơng đáp ứng mục đích sử dụng cho sinh hoạt cho mục đích tưới tiêu thủy lợi mục đích sử dụng khác có u chất lượng nước tương tự Thời điểm lấy mẫu vào đợt đợt ( mùa khô) kết phân tích cho + thấy hàm lượng NH4 cao đợt đợt ( mùa mưa) Hàm lượng NH4 + giảm dần từ mùa khô sang mùa mưa vào màu mưa lượng nước bổ sung làm tăng khả làm vị trí tiếp nhận nguồn nước thải 61 - * Chỉ tiêu Cl Coliform - Hình 4.12 Diễn biến hàm lượng Cl Cloiform - Qua kết quan trắc cho thấy hàm lượng Cl có giá trị dao động từ 24,25 mg/l đên 35,95 mg/l Coliform có giá trị dao động từ 675 MNP/100mg đến 1575MNP/100mg Tất điểm quan trắc - thời điểm lấy mẫu hàm lượng Cl Cloiform có giá trị nằm giới hạn cho phép QCVN08:MT-2015/BTNMT Bảng 4.22 Giá trị trung bình kết quan trắc Kim loại dầu mỡ vị trí quan trắc Mẫu phân tích NM1 NM2 NM3 NM4 NM5 NM6 Giá trị trung bình điểm QCVN 08:MT:2015/ BTNMT (A2) QCVN 08:MT:2015/ BTNMT (B1) Qua kết quan trắc điểm cho thấy: Hàm lượng Fe giá trị nhỏ giá trị cho phép theo QCVN08:MT-2015/BTNMT cột B1 hàm lượng kim loại Pb, Cr, Cu dầu mỡ nhỏ giới hạn cho phép theo QCVN 08:MT-2015/BTNMT cột A2, điều cho thấy nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành chưa bị ô nhiễm kim loại nặng dầu mỡ Như vây, xét tồn đoạn sơng xuất số tiêu bị ô nhiễm vượt QCVN08:MT-2015/BTNMT Đặc biệt điểm NM2 có giá trị BOD5 vượt 6,8 lần COD vượt 3,7 lần cao vượt hẳn so với điểm khác, điểm có nhiều trang trại chăn ni với quy mô từ 30007000 Nước thải trang trại xử lý sơ qua hệ thống biogas thải trực tiếp ngồi mơi trường ngun nhân gây nên tượng nhiễm nước sông Đuống khu vực Mặt khác, diễn biến chất lượng môi trường nước mặt sông Đuống qua giai đoạn lấy mẫu tương đối khác biệt Trong thời gian mùa mưa, nồng - + độ oxy hòa tan tăng vọt BOD 5, CO, NO2 , NH4 giảm xuống thấp chất ô nhiễm bị dòng nước lớn từ thượng nguồn chảy làm lỗng nguồn chất thải đoạn sơng tăng khả tự làm 4.5 ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN THẢI CÓ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG ĐUỐNG ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN THUẬN THÀNH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SƠNG ĐUỐNG 4.5.1 Đánh giá nguồn thải có khả ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành - Qua thực trạng diễn biến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành cho ta thấy địa bàn huyện Thuận Thành có nguồn phát sinh nước thải bao gồm từ lĩnh vực: cơng nghiệp, nơng nghiệp, sinh hoạt, Trong chủ yếu nguồn nước thải sinh hoạt nước thải chăn chiếm đa số với lưu lượng lớn thành phần ô nhiễm cao Hiện nguồn thải xử lý sơ qua bể tự hoại hộ gia đình mà chưa có hệ thống xử lý nước thải tập chung Mặt khác nguồn nước thải phần lớn có nồng độ chất nhiễm hữu cao, vượt quy chuẩn cho phép Trong đó, nước thải không xử lý xử lý không triệt để trước xả xuống nguồn tiếp nhận Đây nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễm hợp chất hữu đoạn sông Đuống qua huyện Thuận Thành, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường 63 sinh thái thủy sinh vật Ngồi cịn bị ảnh hường thượng lưu huyện Gia lâm hạ lưu bên bờ sông Đuống đối diện với khu vực nghiên cứu khu vực huyện Tiên Du Trong thời gian tới kinh tế phát triển, dân số tăng dẫn đến lương nước thải phát sinh nhiều tạo áp lực lớn cho nguồn nước mặt sông Đuống Một ngành sản xuất có ảnh hưởng, tác động lớn tới chất lượng môi trường nước ngành chăn nuôi, tổng đàn lợn huyện Thuận Thành khoảng 83.000 con, đàn bò khoảng 1.780 con, đàn trâu khoảng 190 con, đàn gà khoảng 559.000 con, theo kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi huyện đến năm 2022 tổng số đàn trâu 250 con, bò 7.500 con, lợn 100.000 con, gia cầm 700.000 Theo kết tính tốn, ước lượng thải lượng nhiễm nước thải ngành chăn ni trình bày bảng 4.27 đây: Bảng 4.23 Ước lượng nước thải chăn nuôi địa bàn nghiên cứu STT Năm 2016 2021 - Ước tải lượng ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt Bảng 4.24 Ước lượng nước thải sinh hoạt địa bàn nghiên cứu TT Năm 2016 2021 Như vậy, theo tính tốn với lưu lượng nước bề mặt thải lượng chất ô nhiễm nước thải huyện vào năm 2016, 2022 lại 1,3 đến lần so với nay, khơng có giải pháp cơng nghệ quản lý chất lượng nước mặt sông Đuống địa bàn huyện đến mức báo động dấu hiệu ô nhiễm ngày tăng lên Điều ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ nhân dân quanh phân Lưu sơng Đuống, huyện Thuận Thành nói chung 64 tỉnh Bắc Ninh nói riêng, ảnh hưởng tới mơi trường sinh thái toàn huyện ảnh hưởng tới việc thực mục tiêu phát triển bền vững huyện tồn tỉnh Tuy nhiên cấp ngành có biện pháp quản lý giải pháp công nghệ giảm thiểu nhiễm mơi trường việc thực mục tiêu phát triển bền vững huyện Thuận Thành chắn thành thực 4.5.2 Đề xuất biện pháp bảo vệ chất lượng nước sông Đuống Từ kết nghiên cứu, đánh giá tác giả đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tới ô nhiễm nguồn nước sơng Đuống sau: Hồn thành chặt chẽ sách pháp luật quản lý mơi trường nói chung mơi trường nước nói riêng Văn quy định quản lý chất thải vào sông, suối - Các cơng trình khai thác nước sơng cần thiết kế phù hợp với công suất thiết kế, vị trí thiết kế phù hợp để khơng ảnh hưởng tới dịng chảy, đảm bảo nguồn nước sử dụng khơng bị ảnh hưởng cục nguồn thải sinh hoạt, sản xuất địa phận sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành Cần có biện pháp xử lý nước thải khu dân cư, sở sản xuất hạn chế xả thải trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước Quản lý tình trạng khai thác cát, thủy sản sông để hạn chế biến đổi dòng chảy ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường, lắp đặt trạm quan trắc tự động sông Đuống để đánh giá chất lượng nước, nhằm kiểm sốt vấn đề mơi trường phát sinh - Thực quan trắc kiểm tra thường xuyên nguồn thải: tiến hành thống kê, phân loại xác định vị trí nguồn thải; thực công tác tra, kiểm tra thường xuyên, có biện pháp buộc sở sản xuất thực chương trình tự quan trắc quy định khác Luật BVMT 2014 - Tuyên truyền giáo dục người dân cách chăn nuôi hợp vệ sinh, phần lớn hộ gia đình tập quán ni chăn thả, đem nhốt chuồng khơng có hệ thống thu gom chất thải gia súc, thải trực tiếp môi trường - Các trang trại chăn nuôi với quy mô yêu cầu hộ lập hồ sơ môi trường đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước thải ngồi mơi trường 65 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sự phát triển kinh tế xã hội gia tăng dân số dẫn đến chất thiat phát sinh tăng lên nguồn tác động, ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành khả khai thác nước sông Đuống Sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành có dấu hiệu bị nhiễm nhẹ, cục số điểm tiếp nhận nguồn thải Sông Đuống đoạn chảy qua địa bàn huyện Thuận Thành bị ảnh hưởng từ nhiều nguồn nguyên nhân gây ô nhiễm khác Trong nguồn gây ô nhiễm nhiều từ hoạt động sinh hoạt kết hợp với nguồn từ sản xuất nơng nghiệp Cịn ngun nhân gây ô nhiễm lớn - + nhóm thơng số (NO2 , NH4 ), thơng số (COD, BOD5) TSS thành phần nước thải từ nguồn sinh hoạt nước thải sản xuất Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành có dấu hiệu bị ô nhiễm mức độ nhẹ đến vừa xảy cục số đoạn sông chảy qua địa phận cụm dân cư, làng nghề khu chăn ni tập trung với quy mơ lớn… có chứa nhiều chất thải độc hại thải sông q trình hoạt động sinh hoạt, nơng nghiệp vị trí lấy mẫu khu vực xã Đình Tổ, xã Hồi Thượng Tuy nhiên, lịng sơng rộng, nguồn nước bổ sung nhiều nên khả tự làm sông tốt, tượng ô nhiếm xảy cục số vị trí tùy vào thời điểm, dấu hiệu nhiễm có xu hướng giảm dần từ mùa mưa sang màu khô nguồn nước bổ sung tăng lên Tuy nhiên để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho nước cấp sinh hoạt cho nhà máy sử dụng nước sông Đuống nguồn nước cấp, ni trồng thủy sản, cần có biện pháp đế bảo vệ chất lượng nguồn nước mặt Đề xuất số biện pháp quản lý khai thác nhằm nâng cao chất lượng sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành tăng cường công tác tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác cát sỏi long sơng nhằm đảm bảo dịng chảy 66 5.2 KIẾN NGHỊ Q trình cơng nghiệp hóa thị hóa huyện Thuận Thành tạo nên nhiều nguồn nguyên nhân gây ô nhiễm cho nguồn tài nguyên nước mặt Vì thời gian tới huyện cần có phương hướng tích cực cho quản lý tài nguyên nước mặt huyện như: Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho cụm công nghiệp làng nghề Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước Thường xuyên kiểm tra, tra sở sản xuất có biện pháp xử lý khắc phục kịp thời xây dựng hệ thống cho nước thải riêng đối tượng cụ thể 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bích Liên (2015) Báo đảng cộng sản Việt Nam 2.Bộ Tài nguyên Môi trường (2006) Báo cáo môi trường quốc gia 2006: Chất lượng nước lưu vực sơng: Cầu, Nhuệ - Đáy Sài Gịn - Đồng Nai, Tr 1-80 Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo môi trường quốc gia 2012, Tr 43 - 65 nước Bộ Tài nguyên Môi trường (2013) Cục quản lý tài nguyên Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Quy chuẩn Quốc gia chất lượng môi trường nước mặt 2015 Bộ Tài nguyên Môi trường, Cục quản lý tài nguyên nước (2014) 7.Chi cục thống kê huyện Thuận Thành (2016) Niên giám thống kê năm 2016 http://www.tapchitainguyenvamoitruong.vn/383/TNMT/1471 9/Giai-phap-giam-thieu-o-nhiem-moi-truong-tai-cac-khu-congnghiep.html Lâm Minh Triết (2004) Xử lý nước thải đô thị cơng nghiệp – Tính tốn thiết kế cơng trình 10 Lan Anh (2011) “Nước mơi trường” Tạp chí Thông tin khoa học công nghệ nông nghiệp, (1), Tr 11-12 11 Ngơ Thị Mai (2017) Ơ nhiễm mơi trường từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 12 Nguyễn Mạnh Cường( 2015).Cổng thơn tin điện tử Bắc Ninh 13 Phịng Nông nghiệp Phát triển nông thôn năm (2016), Báo cáo Kết Công tác nông nghiệp chăn nuôi năm 2016 phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 14 Phịng Tài ngun Mơi trường năm (2016) Báo cáo Kết Công tác Tài nguyên Môi trường năm 2016 phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 15 Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh (2016) Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 16 Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Bắc Ninh (2016) Báo cáo quy hoạch thủy lợi tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 68 17 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2006) báo cáo kết tổng hợp Rà sốt, điều chỉnh cấp nước vệ sinh mơi trường nông thôn đến năm 2020 địa bàn tỉnh Bắc Ninh 18 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2015) Báo cáo thuyết minh Điều tra, đánh giá Tài nguyên nước huyện Thuận Thành) 19 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh (2016) Báo cáo kết lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 20 Thái Sơn (2016) Kiểm soát ngăn ngừa ô nhiễm nước mặt Việt Nam 21 Trần Đắc Hiến (2011) Một vấn đề nóng bỏng, gây xúc dư luận xã hội nước tình trạng nhiễm mơi trường sinh thái hoạt động sản xuất sinh hoạt người gây 22 Trần Đắc Hiến (2016) Một số vấn đề nóng bỏng, gây xúc xã hội nước tình trạng nhiễm môi trường sinh thái hoạt động, sinh hoạt người gây 23 động Trần Lâm (2016) Ô nhiễm nguồn nước thực trạng đáng báo 24 Trần Thị Lan Hương (2014) Tạp chí mơi trường 25 2016 Trung tâm quan trắc Môi trường (2016) Kết quan trắc năm 26 UBND huyện Thuận Thành (2016) Báo cáo kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 27 UBND tỉnh Bắc Ninh (2013) Quyết định phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bắc Ninh năm 2030, tầm nhìn 2050 II Tài liệu tiếng Anh: 28 Alexandra E V Evans, Munir A Hanjra, Yunlu Jiang, Manzoor Qadir, Pay Drechsel (2012), Water pollution in Asia: The urgent need for prevention and monitoring Global Water Forum 29 2010 CSIR (2010), A CSIR perspective on water in South Africa - 30 EPA (2013), The National Rivers and Streams Assessment 2008-2009: A Collaborative Survey 31 p Ramade (1987) Ecotoxicotogy John Whiley & Sons Ltd 262 32 WHO (1993), Assessment of Sources of Air, Water, and Lan Pollution - A Guide to Rapid Source Inventory Techniques and their Use in Formulating Enviromental Control Strategy 69 ISSN 1859-4581 T¹p chÝ NƠNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Science and Technology Journal of Agriculture & Rural Development MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, VIETNAM Tạp chí Khoa học Công nghệ 19 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2017 mặt Một số hình nảnh Sơng Đng nhà máy khai thác nước 70 Hình Một vài vét Sơng Đuống Hình Lễ hội Sơng Đuống 71 Hình Cơng ty cổ phần nước Thuận Thành 72 Hình Các hộ dân ni cá lồng xã Mão Điền Hình Trạm cung cấp nước xã An Bình 73 ... đến chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 53 4.4 Đánh giá chất lượng nước sông đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 4.5 55 Đánh giá nguồn thải có khả ảnh hưởng đến chất. .. nguồn nước cấp địa bàn huyện Thuận Thành 3.3.3 Các hoạt động tác động tới chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành 3.3.4 Đánh giá chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận. .. vực sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Đề tài nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Đuống đoạn chảy qua huyện Thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá chất lượng nước sông đuống đoạn chảy qua huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá chất lượng nước sông đuống đoạn chảy qua huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh