0

(Luận văn thạc sĩ) xác định tỉ lệ nhiễm salmonella spp trên thịt lợn bán tại các chợ ở thành phố lạng sơn và khả năng kháng kháng sinh của một số chủng vi khuẩn phân lập được

71 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH ĐỨC NAM XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM Salmonella spp TRÊN THỊT LỢN BÁN TẠI CÁC CHỢ Ở THÀNH PHỐ LẠNG SƠN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP ĐƯỢC Ngành: Thú y Mã ngành: 60.64.01.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Chu Đức Thắng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực đề tài nghiên cứu hoàn thành luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn xác rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trịnh Đức Nam i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài hồn thành luận văn, tơi ln nhận giúp đỡ nhiều tổ chức cá nhân Nhân dịp xin trân trọng cám ơn Ban giám đốc, Ban quản lý Đào tạo sau Đại học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện cho tơi theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ trường Tôi xin trân trọng cám ơn tập thể cán khoa Thú y, Phịng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Sinh học Thú y, Bộ môn Nội chẩn Dược, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS Chu Đức Thắng, Bộ môn Nội chẩn Dược, Khoa Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tơi ln biết ơn gia đình, bạn bè học viên cao học, em sinh viên đóng góp cơng sức, động viên giúp đỡ tơi hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cám ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trịnh Đức Nam ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình ngộ độc thực phẩm 2.1.1 Ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm 2.1.2 Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm 2.1.3 Tình hình ngộ độc thực phẩm vi sinh vật gây giới Việt Nam 2.1.4 Một số nghiên cứu ô nhiễm thực phẩm vi khuẩn E coli Salmonella gây giới Việt Nam .7 2.2 Nguyên nhân nhiễm khuẩn vào thịt 2.2.1 Đường xâm nhập vi khuẩn vào thịt 2.2.2 Các nguồn ô nhiễm vi khuẩn vào thịt .9 2.3 Hiểu biết chung vi khuẩn Salmonella 10 2.3.1 Đặc điểm hình thái, ni cấy, đặc tính sinh hóa sức đề kháng 10 2.3.2 Cấu trúc kháng nguyên 12 2.3.3 Yếu tố bám dính 13 2.3.4 Khả sản sinh độc tố 13 2.3.5 Ý nghĩa việc xác định có mặt Salmonella thịt 15 iii 2.4 Hiện tượng kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella 15 2.4.1 Tính kháng thuốc vi khuẩn 15 2.4.2 Cơ chế gây tượng kháng thuốc vi khuẩn 16 2.4.3 Khả kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella 17 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Thời gian nghiên cứu 19 3.3 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 19 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.3.2 Vật liệu nghiên cứu 19 3.3.3 Trang thiết bị, dụng cụ 20 3.4 Nội dung nghiên cứu 21 3.1.1 Điều tra tình trạng sử dụng kháng sinh chăn ni lợn địa bàn Thành phố Lạng Sơn 21 3.1.2 Phân lập xác định tình trạng nhiễm kiểm tra độc lực vi khuẩn Salmonella thịt lợn số chợ địa bàn Thành phố 21 3.1.3 Xác định tình trạng kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella phân lập mẫu thịt lợn 21 3.5 Phương pháp nghiên cứu 21 3.5.1 Phương pháp điều tra .21 3.5.2 Phương pháp thu thập mẫu 21 3.5.3 Phương pháp phân lập vi khuẩn Salmonella 22 3.5.4 Phương pháp kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập 23 3.5.5 Phương pháp kiểm tra tính mẫn cảm với kháng sinh chủng Salmonella phân lập 23 3.5.6 Phương pháp xử lý số liệu 24 Phần Kết thảo luận 25 4.1 Kết điều tra trình trạng sử dụng kháng sinh chăn ni lợn địa bàn thành phố Lạng Sơn 25 4.2 Kết phân lập xác định tình trạng nhiễm kiểm tra độc lực vi khuẩn Salmonella spp thịt Lợn số chợ thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn 29 iv 4.2.1 Kết thu thập mẫu thịt số chợ địa bàn Thành phố Lạng Sơn 29 4.2.2 Kết phân lập vi khuẩn Salmonella thịt lợn số chợ thuộc địa bàn Thành phố Lạng Sơn 34 4.2.3 Kết nghiên cứu thử độc lực chủng Salmonella phân lập thịt số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn 40 4.3 Kết xác định tình trạng kháng kháng sinhh vi khuẩn Salmonella phân lập mẫu thịt lợn số chợ thuộc địa bàn thành phố lạng sơn 44 Phần Kết luận kiến nghị 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị .50 Tài liệu tham khảo 51 Phụ lục 56 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BGA Brilliant green agar BHB Brain Heart broth BHI Brain Heart Infusion E coli Escherichia coli EHEC Enterohaemorrhagic E coli EIEC Enteroinvasive E coli EMB Eosin – Methylene Blue EPEC Enteropathogenic E coli ETEC Enterotoxigenic E coli FAO Food and Agriculture Organization FDA Food & Drug Administration Gr (-) Gram âm Gr (+) Gram dương IMViC Indole, Methyl Red, Voges Proskauer Citrat LT Heat labile enterotoxin MKTTn Muller Kauffman Tetrathionate MPN Most Probable Number MR Methyl red PBW Pepton Buffer Water RV Rappaport – Vassiliadis Soya Pepton SS Salmonella – Shigella ST Heat stable enterotoxin TCVS Tiêu chuẩn vệ sinh TSI Triple sugar iron VP Voges proskauer WHO World Health Organization XLD Xylolysin deoxychocolat XLT4 Xyloze – Lyzine – Tergitol vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.5 Đánh giá đường kính vịng vơ khuẩn 254 Bảng 4.1 Kết điều tra tình hình sử dụng kháng sinh sở chăn nuôi thuộc Thành phố Lạng Sơn 25 Bảng 4.2 Tình hình sử dụng loại kháng sinh chăn nuôi lợn Thành phố Lạng Sơn 27 Bảng 4.3 Kết thu thập mẫu thịt lợn chợ địa bàn Thành phố Lạng Sơn 30 Bảng 4.4 Kết phân lập vi khuẩn Salmonella từ mẫu thịt 35 Bảng 4.5 Kết kiểm tra số đặc tính sinh học chủng Salmonella phân lập 40 Bảng 4.6 Kết kiểm tra độc lực chủng Salmonella 41 Bảng 4.7 Kết kiểm tra tính mẫn cảm chủng vi khuẩn Salmonella phân lập với kháng sinh 45 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1a Một số loại kháng sinh sử dụng địa bàn Thành phố Lạng Sơn .28 Hình 4.1b Một số loại kháng sinh sử dụng địa bàn Thành phố Lạng Sơn .29 Hình 4.2 Tỷ lệ phương thức giết mổ phương thức vận chuyển thịt số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 31 Hình 4.3a Thịt bày bán số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn 32 Hình 4.3b Thịt bày bán số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn 33 Hình 4.4a Mẫu thu thập số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn 33 Hình 4.4b Mẫu thu thập số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn 34 Hình 4.5 Tỷ lệ mẫu đạt không đạt tiêu Salmonella số chợ địa bàn Thành phố Lạng Sơn 35 Hình 4.6a Kết nuôi cấy, phân lập vi khuẩn Salmonella 38 Hình 4.6b Kết nuôi cấy, phân lập vi khuẩn Salmonella 38 Hình 4.7a Kết thử nghiệm đặc tính sinh hóa Salmonella 39 Hình 4.7b Kết thử nghiệm đặc tính sinh hóa Salmonella 39 Hình 4.8 Kết thử độc lực chủng Salmonella chuột 42 Hình 4.9 Kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập chuột 44 Hình 4.10 Kết thử nghiệm tính mẫn cảm vi khuẩn Salmonella số kháng sinh 45 Hình 4.11a Kết thử nghiệm tính mẫn cảm vi khuẩn Salmonella với kháng sinh 48 Hình 4.11b Kết thử nghiệm tính mẫn cảm vi khuẩn Salmonella với kháng sinh 48 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Trịnh Đức Nam Tên luận văn: “Xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella spp thịt lợn bán chợ Thành phố Lạng Sơn khả kháng kháng sinh số chủng vi khuẩn phân lập được” Ngành: Thú y Mã số: 60.64.01.01 Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh chăn nuôi lợn địa bàn Thành phố Lạng Sơn Tình trạng ô nhiễm Salmonella Thành phố Lạng Sơn độc lực chủng Salmonella phân lập Tình hình kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella thịt lợn bán số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn từ cảnh báo tình trạng lan truyền vi khuẩn kháng thuốc qua chuỗi phân phối thực phẩm Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra - Phương pháp thu thập mẫu - Phương pháp phân lập vi khuẩn Salmonella - Phương pháp kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập - Phương pháp kiểm tra tính mẫn cảm với kháng sinh chủng Salmonella phân lập - Phương pháp xử lý số liệu Kết nghiên cứu Tình hình sử dụng kháng sinh chăn nuôi lợn Thành phố Lạng Sơn: - 63 nông hộ, gia trại trang trại sử dụng kháng sinh với mục đích phịng, trị bệnh kích thích tăng trưởng; - Các loại kháng sinh sử dụng nhiều địa bàn gồm: Floxy, Ampicolis, Streptomycin, Enrofloxacin, Macavet, Ciprofloxacin Ampicillin, chiếm; - Có 52 mẫu không đạt theo tiêu chuẩn TCVN 7046:2002 có 108 mẫu đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn ix tra lên men sinh đường glucose, mantol, sorbitol, dextrose, galactose, manitol, arabinose không lên men đường lactose Tất chủng Salmonella phân lập khơng sản sinh indol, phản ứng oxidaza âm tính, catalaze dương tính, chủng có khả di động, chủng sinh H2S (Nguyễn Mạnh Phương cs., 2012) Như vậy, đặc tính sinh vật hố học chủng Salmonella phân lập mang đặc điểm chung giống Salmonella phù hợp với đặc điểm hình thái, ni cấy, đặc tính sinh hố vi khuẩn theo mô tả Cù Hữu Phú cs (2000), Đỗ Trung Cứ (2001), Quinn cs (2002) Hình 4.9 Kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập chuột 4.3 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP ĐƯỢC TRÊN CÁC MẪU THỊT LỢN Ở MỘT SỐ CHỢ THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 52 chủng Salmonella phân lập từ chợ địa bang Thành phố Lạng Sơn tăng sinh môi trường BHB, ủ điều kiện 37°C, thời gian 24 Tiến hành thử nghiệm tính mẫn cảm chủng với 14 loại kháng sinh khác nhau, đại diện cho nhóm kháng sinh Kết thu tổng hợp trình bày bảng 4.7 hình 4.10 44 Bảng 4.7 Kết kiểm tra tính mẫn cảm chủng vi khuẩn Salmonella phân lập với kháng sinh (n=53) Stt Kháng sinh Số kiểm tra Số mẫn Tỷ lệ (%) Số kháng Tỷ lệ (%) Ampicillin Ceftiofur 52 52 33 13,46 63,46 45 19 86,54 36,54 Enrofloxacin Norfloxacin 52 52 47 28 90,38 53,85 24 9,62 46,15 Doxycycline Tetracycline 52 52 0 0,00 0,00 52 52 100,00 100,00 Streptomycin Kanamycin 52 52 1,92 17,31 51 43 98,08 82,69 10 Colistin Lincomycin 52 52 39 75,00 0,00 13 52 25,00 100,00 11 12 Erythromycin Tylosin 52 52 0 0,00 0,00 52 52 100,00 100,00 13 14 Floxy Tiamulin 52 52 42 80,77 0,00 10 52 19,23 100,00 Hình 4.10a Kết kiểm tra tính mẫn cảm vi khuẩn Salmonella số kháng sinh 45 Hình 4.10b Kết kiểm tra tính mẫn cảm vi khuẩn Salmonella số kháng sinh Kết Bảng 4.7 hình 4.10 cho thấy: tổng số nhóm kháng sinh gồm: β-Lactam, Quinolon, Tetracycline, Aminoglycosides, Polymycine, Lincozanides, Macrolid, Phenicols, Pleuromutilin; nhóm kháng sinh có tỷ lệ mẫn cảm cao với chủng vi khuẩn Salmonella phân lập Quinolon (enrofloxacin norfloxacin) với tỷ lệ 90,38% (47/52) 53,85% (28/52) Tiếp đến nhóm phenicols (đại diện floxy) với tỷ lệ mẫn cảm lên đến 80,77% (42/52) Nhóm β-Lactam với đại diện ceftiofur có tỷ lệ mẫn cảm tương đối cao, chiếm khoảng 63,46% (33/52) Điều lý giải sau: nhóm β-Lactam nhóm kháng sinh tác động chủ yếu lên vi khuẩn gram dương (Salmonella vi khuẩn gram âm) Tuy nhiên, theo Phạm Khắc Hiếu (2009), dùng phối hợp với amoxicillin, ampicillin để điều trị nhiễm khuẩn hỗn hợp đường hô hấp đường tiết niệu vi khuẩn Gram âm đường ruột, Pasteurella, Haemophilus, Staphylococcus,… cho thuốc qua đường tiêu hóa đường tiêm tốt Kết Bảng 4.7 cho thấy: nhóm Polymycine cho độ mẫn cảm cao với chủng vi khuẩn phân lập được, chiếm tỷ lệ 75,00% (39/52) Nhóm kháng sinh Aminoglycosides với đại diệ streptomycin kanamycin với tỷ lệ chủng mẫn cảm không cao, chiếm tỷ lệ 1,92% (1/52) 17,31% 46 (9/52) Các kháng sinh thuộc nhóm Tetracycline, Lincozanides, Macrolid, Pleuromutilin khơng có tính mẫn cảm với chủng vi khuẩn Salmonella phân lập với tỷ lệ mẫn cảm 0,00% (0/52) Kết phù hợp với nghiên cứu số tác giả trước Theo Tô Liên Thu năm 2004 nghiên cứu tình trạng kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella E coli phân lập từ thịt lợn thịt gà vùng đồng Bắc cho kết chủng Salmonella E coli phân lập từ thịt gà kháng lại loại kháng sinh thông thường Streptmycin, Ampicilin, Tetracyclin với tỷ lệ cao Kết nghiên cứu Trương Hà Thái cs (2012) cho tỷ lệ kháng kháng sinh Tetracycline (58,5%), Sulphonamides (58,1), Streptomycine (47,3%), Ampicillin (39,8%), Trimethoprim (34%), Nalidixic acid (27,8%) Mặt khác, nghiên cứu người ta rằng: chủng vi khuẩn Salmonella phân lập kháng hoàn toàn với Streptomycin Tỷ lệ kháng Tetracyclin, Amoxicillin Ampicillin (96,77%), kháng Sulfatrimethoprime 93,55% Mức mẫn cảm cao vi khuẩn phân lập với Apramicin (58,06%) so với tỷ lệ chủng mẫn cảm với Norfloxacin (51,61%) Colistin (48,39%) kháng sinh lại Theo Phùng Quốc Chướng (1995), vi khuẩn Salmonella mẫn cảm với Norfloxacin Ciprofloxacin Kết nghiên cứu Tô Liên Thu (2005) cho biết Salmonella phân lập từ thịt lợn mẫn cảm cao với Norfloxacin (90%), Ofloxacin (90%) Gentamycin (90%) Nghiên cứu cho thấy, không xét riêng chủng vi khuẩn, có thay đổi tỷ lệ chủng Salmonella mẫn cảm với loại kháng sinh (tỷ lệ mẫn cảm giảm so với nghiên cứu cơng bố) Như thấy tác dụng nhiều loại kháng sinh vi khuẩn Salmonella giảm Như vậy, chủng vi khuẩn Salmonella phân lập có tỷ lệ kháng cao với kháng sinh: Tetracycline, Tiamulin, Erythromycin Đây kháng sinh cũ, sử dụng phổ biến phòng điều trị bệnh, sau thời gian dài sử dụng, vi khuẩn hình thành tính kháng thuốc Vi khuẩn Salmonella mẫn cảm với số thuốc kháng sinh colistin, floxy, Norfloxacin, Enrofloxacin ceftiofur Tuy nhiên, khơng có chiến lược sử dụng kháng sinh cách hợp lý sau thời gian kháng sinh bị vi khuẩn kháng lại việc điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm khó khăn nhiều 47 Hình 4.11a Kết kiểm tra tính mẫn cảm vi khuẩn Salmonella với kháng sinh 1) Ampicillin; 2) Erythromycin; 3) Tylosin; 4) Kanamycin; 5) Ceftiofur; 6) Tiamulin; 7) Enrofloxacin; Hình 4.11b Kết kiểm tra tính mẫn cảm vi khuẩn Salmonella với kháng sinh 8) Lincomycin; 9) Streptomycin; 10) Tetracyciline; 11) Norfloaxcin; 12) Colistin; 13) Floxy; 14) Doxycycline 48 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Tình hình sử dụng kháng sinh chăn nuôi lợn Thành phố Lạng Sơn: - 63 nông hộ, gia trại trang trại sử dụng kháng sinh chiếm tỷ lệ 100% với mục đích phịng, trị bệnh kích thích tăng trưởng; - Các loại kháng sinh sử dụng nhiều địa bàn gồm: Floxy, chiếm 7,74%; Ampicolis, chiếm 7,45%; Streptomycin, chiếm 7,17%; Enrofloxacin, chiếm 7,03%; Macavet, chiếm 6,89%; Ciprofloxacin, chiếm 6,75% Ampicillin, chiếm 6,47%; - Có 52 mẫu khơng đạt theo tiêu chuẩn TCVN 7046:2002, chiếm tỷ lệ 32,50% (52/160) có 108 mẫu đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, chiếm 67,50% (108/160) 2) Tình trạng nhiễm Salmonella Thành phố Lạng Sơn độc lực chủng Salmonella phân lập được: - Trong số chợ chúng tơi lấy mẫu kiểm tra chợ Đơng Kinh có tỷ lệ mẫu khơng đạt cao nhất, chiếm 60,00% (12/20) chợ Tam Thanh nơi có tỷ lệ mẫu không đạt yêu cầu thấp nhất, chiếm 15,00% (3/20); - Có 40 chủng tổng số 52 chủng Salmonella phân lập có khả giết chết 100% chuột thí nghiệm, chiếm tỷ lệ 76,92% (40/52) có 12 chủng có khả giết chết chuột 50% chuột thí nghiệm, chiếm tỷ lệ khoảng 20,08% (12/50) thời gian khoảng 18 đến 48 sau thí nghiệm; - Quảng Lạc Vĩnh Trại tồn chủng phân lập có khả giết chết 100% chuột thí nghiệm thời gian từ 18 đến 24 sau thí nghiệm, chiếm tỷ lệ 100% Hồng Đồng địa phương mà chủng Salmonella phân lập có khả giết chết 100% chuột thấp nhất, chiếm tỷ lệ 50,00% (2/4) 3) Tình hình kháng kháng sinh chủng Salmonella phân lập Thành phố Lạng Sơn: - Trong tổng số nhóm kháng sinh gồm: β-Lactam, Quinolon, Tetracycline, Aminoglycosides, Polymycine, Lincozanides, Macrolid, Phenicols, Pleuromutilin; nhóm kháng sinh có tỷ lệ mẫn cảm cao với chủng vi 49 khuẩn Salmnella phân lập Quinolon (enrofloxacin norfloxacin) với tỷ lệ 90,38% (47/52) 53,85% (28/52) Tiếp đến nhóm phenicols (đại diện floxy) với tỷ lệ mẫn cảm lên đến 80,77% (42/52) Nhóm β-Lactam với đại diện ceftiofur có tỷ lệ mẫn cảm tương đối cao, chiếm khoảng 63,46% (33/52); - Các kháng sinh thuộc nhóm Tetracycline, Lincozanides, Macrolid, Pleuromutilin khơng có tính mẫn cảm với chủng vi khuẩn Salmonella phân lập với tỷ lệ mẫn cảm 0,00% (0/52) 5.2 KIẾN NGHỊ - Hiện nay, số phận lợi dụng buông lỏng quản lý nhà nước chuyên mua nguyên liệu thô để phối trộn thành sản phẩm kháng sinh, mượn thương hiệu cơng ty uy tín để bán sản phẩm kháng sinh thị trường tiêu dùng Vì vậy, người chăn ni cần lựa chọn loại kháng sinh công ty uy tín lớn thị trường, sản phẩm phải có nhãn mác rõ ràng để giảm thiểu tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan khơng có hiệu quả, dẫn đến tình trạng kháng thuốc loại vi khuẩn làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế sức khỏe cộng đồng - Đa số người chăn nuôi Việt Nam nói chung số hộ chăn ni địa phương nói riêng chủ yếu điều trị bệnh dựa theo kinh nghiệm chăn nuôi thân kiến thức hạn chế số thú y viên dẫn đến tình trạng điều trị kháng sinh không khỏi lại tự động chuyển sang kháng sinh khác dẫn đến tượng nhờn thuốc - Cần có biện pháp quản lý nhà nước danh mục kháng sinh phép lưu hành sản phẩm công ty thuốc bán ngồi thị trường, giúp người chăn ni tránh tình trạng mua phải thuốc khơng thống ngồi thị trường 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Y tế (2006) Quyết định 39/2006/QĐ-BYT Bộ Y tế ngày 13/12/2006 V/v Ban hành quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm Cam Thị Thu Hà (2013) Báo cáo luận văn Thạc sĩ; Đại học Nông nghiệp Hà Nội Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Vũ Bình Minh Đỗ Ngọc Thuý (2000) Kết phân lập E coli Salmonella lợn mắc bệnh tiêu chảy, xác định số đặc tính sinh hoá học chủng vi khuẩn phân lập biện pháp phòng trị Kết nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Thú y 1996-2000 Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (2002) An toàn thực phẩm sức khỏe đời sống phát triển kinh tế xã hội Nxb Y học, Hà Nội Đinh Bích Thuý Nguyễn Thị Thạo (1995) Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh tính nhạy cảm kháng sinh vi khuẩn gây bệnh chăn ni thú y Tạp chí KHKT thú y, III (3), tr36-38, Hội Thú y Việt Nam Đỗ Trung Cứ, Trần Thị Hạnh Nguyễn Quang Tuyên (2001) Kết phân lập xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella spp gây bệnh phó thương hàn lợn số tỉnh miền núi phía Bắc Tạp chí KHKT thú y, VIII, số 3, tr 10-17 Lê Minh Sơn (1996) Kiểm nghiệm vi khuẩn Salmonella, khảo sát tình hình nhiễm khuẩn thịt lợn đông lạnh xuất tiêu thụ nội địa số tỉnh miền Trung Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, ĐHNN Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, Nguyễn Bá Tiếp, Văn Thị Hường Cù Hữu Phú (2012) Một số đặc điểm Salmonella spp phân lập từ lợn sau cai sữa mắc hội chứng tiêu chảy số trang trại nuôi theo quy mơ cơng nghiệp miền bắc Tạp chí Khoa học Phát triển, 10(2): 315-324 Nguyễn Ngọc Tuân (2002) Vệ sinh thịt Nxb Nông nghiệp Chi nhánh TP HCM 10 Nguyễn Ngọc Tuân, Lê Hữu Ngọc Huỳnh văn Điểm (2006) Tình hình nhiễm Salmonella phân thịt heo, bò số tỉnh miền Tây Nam Tạp chí KHKT Nơng Lâm nghiệp 11 Nguyễn Như Thanh (1995) Giáo trình vi sinh vật học thú y Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 51 12 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên Trần Thị Lan Hương (1997) Giáo trình Vi sinh vật Thú y Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Ngà (2011) Nghiên cứu tính kháng kháng sinh chủng Salmonella E coli gây bệnh phân lập từ lợn số trang trại lị mổ khu vực phía Bắc Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, tr 47- 56 14 Nguyễn Thị Nguyệt, Phẩm Minh Thu, Phan Thu Dịng Trương Thị Xn Liên (2005) Tìm hiểu tình hình nhiễm khuẩn kháng sinh thịt gà số điểm giết mổ TP Hồ Chí Minh Viện Pasteut TP.HCM http://www.pasteurhcm.org.vn 15 Nguyễn Viết Không, Phạm Thị Ngọc cộng (2012) Ô nhiễm Salmonella điểm giết mổ gia cầm qui mô nhỏ huyện ngoại thành Hà Nội Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nông thôn 60-67 16 Nguyễn Vĩnh Phước (1970) Vi sinh vật thú y tập Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr 110-131 17 Nguyễn Vĩnh Phước (1976) Các phương pháp bảo quản thú sản thực phẩm – Vi sinh vật thú y, tập Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr 232 – 248 18 Nguyễn Vĩnh Phước (1977) Giống Salmonella – Vi sinh vật thú y, tập Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Xuân Thủy (1999) Điều tra vấy nhiễm bề mặt thân thịt heo vi khuẩn hiếu khí, Coliform E.coli lị mổ thuộc thành phố Vinh; Luận văn Thạc sĩ 20 Phạm Hồng Ngân (2010) Nghiên cứu số đặc tính gây bệnh vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella gây tiêu chảy bê giống sữa biện pháp phòng trị Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 178 trang 21 Phạm Hồng Ngân (2011) Vệ sinh vận chuyển Bài giảng vệ sinh thú y Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 22 Phạm Khắc Hiếu Bùi Thị Tho (1999) Một số kết nghiên cứu tính kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh thú y Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật Khoa Chăn nuôi - Thú y (1996-1998) Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 134 -138 23 Phạm Thị Thúy Nga (1997) Nghiên cứu số tiêu vệ sinh thú y điểm giết mổ tình hình nhiễm khuẩn thịt Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ĐHNN Hà Nội 52 24 Phùng Quốc Chướng (1995) Tình hình nhiễm Salmonella lợn vùng Tây Nguyên khả phòng trị Luận án PTS khoa học nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 25 TCVN 4829:2005 Vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát Salmonella đĩa thạch 26 TCVN 4833 - 1:2002 Thịt sản phẩm thịt-lấy mẫu chuẩ bị mẫu thử; Phần I 27 TCVN 4833 - 2:2002 Thịt sản phẩm thịt-lấy mẫu chuẩ bị mẫu thử; Phần II 28 TCVN 7046:2002 Thịt tươi-Quy định kỹ thuật 29 Tô Liên Thu (1999) Nghiên cứu ô nhiễm vi sinh vật thực phẩm có nguồn gốc động vật thịt trường Hà Nội Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 30 Tơ Liên Thu (2005) Tình trạng kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella E coli phân lập từ thịt lợn thịt gà vùng đồng Bắc Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập XI, số 4, tr 29-36 31 Trần Thị Hương Giang Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012) Xác định tỷ lệ nhiễm độc lực vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ thịt (lợn, bò, gà) số huyện ngoại thành Hà Nội Tạp chí khoa học phát triển 2012, tập 10, số 2, tr 295 – 30 32 Trần Thị Xuân Mai, Võ Thị Thanh Phương, Trần Thị Hoàng Yến Nguyễn Văn Bé (2011) Phát nhanh Salmonella spp., Salmonella enterica diện thực phẩm kỹ thuật PCR đa mồi (Multiplex PCR) Tạp chí Khoa học 20b, tr 198 - 208 33 Trần Xuân Đông (2002) Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc, số tiêu vệ sinh thú y cở sở giết mổ địa bàn thành phố Hạ Long thị xã tỉnh Quảng Ninh Luận văn thạc sĩ nông nghiệp, ĐHNN Hà Nội 34 Tìm thấy khuẩn E coli chết người giá đỗ (2011) Báo đời sống sức khỏe http://www.baomoi.com Tài liệu tiếng Anh 35 E coli bùng phát Hockaido http://www.vfa.gov.vn 36 Angkititrakul S., Chomvarin, C., Chaita, T., Kanistanon, K., Waethewutajarn and S (2005) Epidemiology of antimicrobial resistance in Salmonella isolate from pork, chicken meat and humans in Thailand Southeast Asian J Trop Med Public Health 36(6), p1510-1515 53 37 Beutin L and H Krarch (1997) Viruslence markers of shigar – like toxin – producting E coli strains orginating from health domestic animals of different species Journal of clinical microbiology, (33), pp 631-635 38 Blanco M and J Ramos (1993) Enterotoxigenic verotoxigenic and necrotoxigenic Escherichia coili isolated from cattle in Spain, American Journal of Veterinary Research (USA), pp: 1446 – 1451 39 Blood D.C and J.A Henderson (1975) Disease caused by Escherichia coli Veterinary medicine Baillere tindall London Pp 346 - 355 40 Brody J.E (2001) Studies Find Resistant Bacteria The New York Times October 18 2001, I screen cited 2004 May 6, Available from URL: http://www.organicconsumers.org/toxic/badmeat 102201.cfin 41 Codex (1997) Alimentarius Commisson Food Hygiene basis texts Rome FAO/WHO P 18-25 42 David A., O’neil, Towersl and M Cooke (1988) An outbreak of Salmonella typhymurium DT 104 food poisoning associated with earing beef World congerssfood born infection and toxicaton, 98 (1), pp 159-162 43 DeWaal C S and N Robert (2005a) European Region, Food Safety Around the World, vWashington, D.C: 30-44 44 DeWaal C S and N Robert (2005b) South East Asian Region, Food Safety Around the World, Washington, D.C: 14-16 45 Dias de Oliveria S., F Siqueira Flores, L.R Dos Santos and A Branddelli (2005) Antimicrobial resistance in Salmonella entiritidis strains isolate from broiler carcasses, food, human and poultry – relate sample, Int J Food Microbiol, 2005 Jan 1: 97 (3): 297 – 305 46 Erhard T (1983) Plasmid parttern of Salmonella typhimurium strain of n.c.1/72/n.c Phagotype from GD R, Inst, Expert Epidemiology Wernigerode GD R, pp 69 – 77 47 FDA Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook Staphylococcus aureus 48 Hao V.T.T., G Moutafis, T Istivan, T.L Thuoc and P.J Coloe (2007) Detection of Salmonella spp in retail raw food samples from Vietnam and characterization of their antibiotic resistance Applied and Environmental Microbiology 73 (21), pp 6885-6890 54 49 Kim H.B., H Beak, Y.H Jang, S.C SukChan Jung, A Kima and N.H Choe (2011) Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp And Escherichia coli isolated from pigs at slaughterhouses in Korea African Journal of Microbiology Research 5(7), p 823-830 50 Nowak B.T., V Müffling, S Chaunchom and J Hartung (2007) Salmonella contamination in pigs at slaughter and on the farm: A field study using an antibody ELISA test and a PCR technique International Journal of Food Microbiology 115, p 259–267 51 Phan T.T., L.T Khai, N Ogasawara, N.T Tam, A.T Okatani, M Akiba and H Hayashidani (2005) Contamination of Salmonella in retail meats and shrimps in the Mekong Delta Vietnam J Food Prot., 68 (5), pp.1077-80 52 Pulsrikarn C., P Chaichana, S Pornruangwong, Y Morita, S Yamamoto and Boonnmar (2012) Serotype, Antimicrobial Susceptibility, and Genotype of Salmonella Isolates from Swine and Pork in Sa Kaew Province, Thailand Thai J Vet Med 2012 42 (1):21-27 53 Quinn P.J, M.E Carter, B Makey and G.R Carter (2002) Clinical veterinary microbiology Wolfe Pulishing, London WC1 H9LB, England, 209-236 54 Reid C.M (1991) Escherichia coli – Microbiological methods for the meat industry, New Zealand Public 55 Thai T.H., T Hirai, N.T Lan and R Yamaguchi (2012) Antibiotic resistance profiles of Salmonella serovars isolated from retail pork and chicken meat in North Vietnam International Journal of Food Microbiology, 156(2): 147 - 151 56 WHO (2004) Food safety in developing countries-Building capacity, Weekly epidemiological record 18, 79: 173-180 57 WHO/SEARO (2008) Nutrition and Food safety in the South-East Asia Region, Report and Documentation of the Technical Discussions, New Delhi 58 Wise R., Hart and O Cars (1999) Antimicrobial resistance is a major threat to public health Bristish medical jounal 317 55 PHỤ LỤC Phụ lục Sơ đồ phân lập vi khuẩn Salmonella TCVN 4829:2005 (ISO 6579:2002) 25 g mẫu + 225 ml BPW ủ 37°C/18-24h RV Muller Kauffmann ủ 42°C/18-24h ủ 42°C/18-24h BGA XLT4 ủ 37°C/24h ủ 37°C/24h Tăng sinh chọn lọc Phân lập nhận diện Khẳng định Thử nghiệm H2S, urea, Indol 56 Phụ lục Yêu cầu vệ sinh tiêu vi sinh vật thịt theo TCVN 7046: 2002 Tên vi sinh vật Giới hạn tối đa (vi khuẩn/g) Tổng số vi khuẩn hiếu khí 106 Staphylococcus aureus 102 Coliforms 102 Escherichia coli 102 Clostridium perfrigens 10 Salmonella 57 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ghi chú: Phiếu điều tra dùng để điều tra tình hình sử dụng kháng sinh chăn ni lợn Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Chỉ dùng nghiên cứu Phiếu điều tra số: …………… Ngày điều tra: ……………… Họ tên chủ hộ: …………… Địa chỉ: ……………………… Tuổi: ………………………… Giới tính: …………………… Số năm chăn ni: ………… Quy mô chăn nuôi:………………… Cơ sở chăn nuôi có sử dụng kháng sinh khơng? Có Khơng 10 Mục đích sử dụng kháng sinh? Kích thích sinh trưởng Phịng bệnh Trị bệnh 11 Loại kháng sinh hay sử dụng? 12 Cơ sở lựa chọn kháng sinh? Kinh nghiệm Thú y viên Người bán thuốc Khác 13 Có biết tượng kháng thuốc? Có Khơng Xin cảm ơn cộng tác ông (bà)! Người điều tra (Ký tên) 58 ... Thành phố Lạng Sơn Tình trạng nhiễm Salmonella Thành phố Lạng Sơn độc lực chủng Salmonella phân lập Tình hình kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella thịt lợn bán số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn từ... Lạng Sơn; Tình trạng nhiễm Salmonella Thành phố Lạng Sơn độc lực chủng Salmonella phân lập được; Tình hình kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella thịt lợn bán số chợ thuộc Thành phố Lạng Sơn từ... spp thịt lợn bán chợ Thành phố Lạng Sơn khả kháng kháng sinh số chủng vi khuẩn phân lập được? ?? 1.2 MỤC TIÊU CỦA NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh chăn nuôi lợn địa bàn Thành phố Lạng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xác định tỉ lệ nhiễm salmonella spp trên thịt lợn bán tại các chợ ở thành phố lạng sơn và khả năng kháng kháng sinh của một số chủng vi khuẩn phân lập được , (Luận văn thạc sĩ) xác định tỉ lệ nhiễm salmonella spp trên thịt lợn bán tại các chợ ở thành phố lạng sơn và khả năng kháng kháng sinh của một số chủng vi khuẩn phân lập được

Mục lục

Xem thêm