0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường trục phát triển phía nam và dự án bệnh viện quốc tế hà đông, quận hà đông, thành phố hà nội

111 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGÔ THỊ PHƯƠNG HỒNG ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG TRỤC PHÁT TRIỂN PHÍA NAM VÀ DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HÀ ĐÔNG, QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Vòng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Ngô Thị Phương Hồng i LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể tạo điều kiện cho tơi hồn thành Luận văn Trước hết, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Vòng Giảng viên Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực Đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, giáo Khoa Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tơi hồn thiện Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đơng, Ban giải phóng mặt quận, Phịng Tài nguyên Môi trường quận, Ban Quản lý dự án, UBND phường Kiến Hưng, phường Phú Lương, phường Dương Nội người dân tham gia trả lời vấn giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực luận văn địa phương Tôi xin cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè tạo điều kiện mặt cho trình thực đề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Ngô Thị Phương Hồng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Nguyên tắc chung bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất .4 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác bồi thường giải phóng mặt 2.2 Cơ sở thực tiễn bồi thường giải phóng mặt .9 2.2.1 Chính sách bồi thường, giải phóng mặt số nước giới 2.2.2 Chính sách bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam qua thời kỳ 16 2.2.3 Thực tiễn cơng tác bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam 26 2.2.4 Thực tiễn công tác bồi thường GPMB thành phố Hà Nội 28 2.2.5 Một số nhận xét rút từ nghiên cứu tổng quan 30 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Phạm vi nghiên cứu 32 3.1.1 Phạm vi không gian 32 3.1.2 Phạm vi thời gian 32 3.2 Đối tượng nghiên cứu 32 iii 3.3 Nội dung nghiên cứu 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 33 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp: 33 3.4.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp: 33 3.4.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp 33 3.4.4 Phương pháp phân tích, đánh giá: 34 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 35 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên quận Hà Đông thành phố Hà Nội 35 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội quận Hà Đông thành phố Hà Nội 39 4.1.3 Đánh giá thuận lợi, khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 42 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai cơng tác bồi thường giải phóng mặt quận Hà Đông 44 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai quận Hà Đông 44 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 quận Hà Đông 53 4.2.3 Tình hình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa bàn quận Hà Đông 55 4.3 Tình hình thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt dự án đường trục phát triển phía nam dự án bệnh viện quốc tế Hà Đông .59 4.3.1 Giới thiệu khái quát dự án nghiên cứu địa bàn quận Hà Đông 59 4.3.2 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực dự án 63 4.3.3 Đánh giá người bị thu hồi đất công tác bồi thường GPMB dự án đường trục phát triển phía Nam đoạn qua quận Hà Đông dự án Bệnh viện quốc tế Hà Đông 712 4.3.4 Nhận xét chung công tác bồi thường GPMB qua dự án nghiên cứu 76 4.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 80 4.4.1 Nhóm giải pháp chế sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư 80 4.4.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 81 4.4.3 Giải pháp khác 82 iv Phần Kết luận kiến nghị 83 5.1 Kết luận 83 5.2 Kiến nghị 84 Tài liệu tham khảo 86 Phụ lục 88 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CSDL Cơ sở liệu DA Dự án GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HDB Cục phát triển nhà HĐND Hội đồng nhân dân HTKT Hạ tầng kỹ thuật KCN Khu công nghiệp KT- XH Kinh tế - xã hội SDĐ Sử dụng đất TĐC Tái định cư TN&MT Tài nguyên Môi trường TT-BTC Thông tư - Bộ Tài TT-BTNMT Thơng tư - Bộ Tài ngun Mơi trường TTHC Thủ tục hành UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế quận Hà Đông (2010-2016) 40 Bảng 4.2 Tổng hợp việc giao đất cho đối tượng sử dụng đất địa bàn quận Hà Đông 48 Bảng 4.3 Tổng hợp việc giao đất cho đối tượng quản lý địa bàn quận Hà Đông 49 Bảng 4.4 Diện tích cấu đất đai năm 2016 quận Hà Đông 53 Bảng 4.5 Bảng tổng hợp diện tích loại đất thu hồi dự án 61 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp diện tích loại đất thu hồi dự án 62 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp số đối tượng BT không BT đất 63 Bảng 4.8 Tổng hợp số tiền đất bồi thường, hỗ trợ dự án .64 Bảng 4.9 So sánh mức độ chênh lệch giá bồi thường đất dự án giá thị trường thới điểm thu hồi đất 66 Bảng 4.10 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản đất dự án 67 Bảng 4.11 Tổng hợp kinh phí sách hỗ trợ dự án 69 Bảng 4.12 Quan điểm người có đất bị thu hồi việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường 72 Bảng 4.13 Tổng hợp ý kiến sách BTHT 02 dự án 72 Bảng 4.14 Tổng hợp ý kiến trình tự thực BT GPMB dự án 73 Bảng 4.15 Tổng hợp ý kiến tình hình việc làm sau thu hồi đất .74 Bảng 4.16 Ý kiến hộ dân điều kiện sống 75 Bảng 4.17 Tình hình kinh tế hộ gia đình sau bị thu hồi đất 75 Bảng 4.18 Tình hình sử dụng tiền bồi thường hộ gia đình 76 vii 4.4 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Qua nghiên cứu việc thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt dự án Đường trục phát triển phía Nam dự án Bệnh viện quốc tế Hà Đông thấy: Để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án thành phố Hà Nội nói chung địa bàn quận Hà Đơng nói riêng cần tập trung thực đồng nhóm giải pháp chủ yếu sau: 4.4.1 Nhóm giải pháp chế sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hồn thiện chế sách pháp luật Để Luật Đất đai 2013 văn hướng dẫn thi hành Luật Đất đai BTHT TĐC Nhà nước thu hồi đất vào sống vấn đề chỉnh sửa ban hành khung sách việc bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình (như giá bồi thường, hỗ trợ ổn định đời sống ) cần phải sớm tiến hành khơng gây bất lợi, ảnh hưởng đến tiến độ GPMB Đồng thời với việc sửa đổi, hồn thiện hệ thống sách pháp luật Nhà nước, cấp quyền cần có văn hướng dẫn chi tiết cụ thể phù hợp với thực tế công tác bồi thường GPMB địa bàn thành phố Hà Nội nói chung địa bàn quận Hà Đơng nói riêng Kịp thời điều chỉnh vận dụng linh hoạt sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho phù hợp với tình hình thực tế, để tạo đồng thuận đa số nhân dân xem điều kiện then chốt để thực cơng tác giải phóng mặt cách có hiệu Về giá bồi thường đất: Đa phần người dân chưa đồng ý với sách bồi thường đất Giá bồi thường đất thấp so với giá thị trường, đặc biệt điều kiện diện tích đất nơng nghiệp ngày bị thu hẹp Để khắc phục vấn đề này, Nhà nước cần phải điều chỉnh giá bồi thường sát với giá thị trường Để làm điều quan Nhà nước cần thực công tác điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng thực tế thị trường đề làm sở điều chỉnh giá đất hàng năm cho hợp lý Về giá bồi thường tài sản đất: Về bản, sách bồi thường thiệt hại tài sản đất đa số người bị thu hồi đất chấp nhận Cần thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản đất bị thu hồi cho sát với giá thị trường để tránh chênh lệch 80 Về sách hỗ trợ ổn định đời sống: Việc khôi phục lại sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập vấn đề cần quan tâm, điều không trách nhiệm chủ đầu tư mà cịn trách nhiệm quyền địa phương Cần phải đảm bảo cho người dân bị ảnh hưởng bị thu hồi đất có sống tốt trước lúc bị thu hồi Do vậy, cần có sách, biện pháp khơi phục sống cho họ như: Hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tuyển dụng lao động 4.4.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực Thực nguyên tắc công khai, dân chủ cơng tác giải phóng mặt Kết thực cơng khai, dân chủ bước góp phần hạn chế vấn đề tiêu cực, giảm bớt phiền hà, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát thực sách cơng bằng, sát thực tế Áp dụng quán chế bồi thường, hỗ trợ: Trên địa bàn thường xuyên có nhiều dự án đầu tư triển khai vận dụng không quán phát sinh khiếu kiện, thắc mắc nhân dân Triển khai thực lấy ý kiến nhân dân từ triển khai công tác lập quy hoạch, công bố công khai quy hoạch, công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư Qua đó, nắm bắt nguyện vọng liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp người dân để kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Phối hợp chặt chẽ, đồng tổ chức làm công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư với UBND xã, phường Khuyến khích phát triển mơ hình kinh tế nhỏ vừa; phát triển làng nghề để thu hút nguồn vốn gia đình nơng dân đền bù thu hồi đất vào đầu tư tổ chức sản xuất, thu hút lao động, ổn định lâu dài đời sống họ Các dự án phải có trách nhiệm thu hút lao động nông nghiệp việc làm thu hồi đất vào vị trí quan, doanh nghiệp khơng địi hỏi trình độ chun mơn, nghiệp vụ phải hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để họ tiếp cận với u cầu chun mơn, nghiệp vụ quan, doanh nghiệp Có sách khuyến khích vật chất, tinh thần quan, doanh nghiệp thu hút nhiều lao động địa bàn Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nơng nghiệp khơng có việc làm bị thu hồi đất nơng nghiệp, lao động cịn trẻ 35 tuổi, để họ tiếp cận 81 với ngành nghề, chuyên môn, nghiệp nghiệp vụ quan, doanh nghiệp yêu cầu Đào tạo ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống dân cư, để tổ chức kinh tế cá thể, tiểu chủ tự sản xuất kinh doanh, giải việc làm ổn định đời sống Nhà nước cần có sách hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, vốn vay với lãi suất ưu đãi thị trường sản phẩm để hộ bị thu hồi đất có khả tổ chức sản xuất kinh doanh, tự giải việc làm 4.4.3 Giải pháp khác Tăng cường vai trò cộng đồng việc tham gia công tác GPMB Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh… Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện tồn máy tổ chức để có đủ đội ngũ cán bộ, cơng chức có kiến thức lực phù hợp, làm việc mang tính chuyên trách ổn định Tăng cường phát triển kỹ xử lý tình huống; kỹ giao tiếp, ứng xử, phân tích tổng hợp vấn đề nảy sinh, đánh giá việc vận dụng sách thực tiễn, biết làm việc theo nhóm để đưa đề xuất, giải pháp kịp thời hợp lý nhằm giải khó khăn công tác GPMB Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đất đai chế độ sách liên quan đến giải phóng mặt cho đội ngũ cán chuyên trách làm cơng tác giải phóng mặt từ cấp trung ương đến cấp sở Tiếp tục nâng cao trình độ dân trí thơng qua phương tiện truyền thơng, chương trình phổ cập giáo dục quốc gia, tổ chức thường xuyên, liên tục chương trình tập huấn kỹ thuật sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, đồng thời với chương trình tư vấn mơ hình, phương thức phát triển kinh tế hỗ trợ khoá đào tạo kỹ năng, kiến thức kinh tế ứng dụng Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đồng thuận người dân việc chấp hành chủ trương thu hồi đất, thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư 82 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN (1) Quận Hà Đông nằm cửa ngõ phía Tây Nam, cách trung tâm Thủ Hà Nội 11 km, với diện tích gần 5.000 ha, gồm 17 phường, 284 nghìn nhân Với đặc thù điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội nên quận có điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội giao lưu kinh tế (2) Công tác quản lý sử dụng đất địa bàn quận Hà Đông Quận ủy, HĐND, UBND quan tâm đạo coi nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu Tính đến thời điểm tháng 12/2016, tổng số GCN cấp địa bàn quận 72.194 GCN Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án thực theo quy định pháp luật đất đai Trong năm 2016 triển khai thực xong công tác GPMB 80 ha, số tiền chi trả cho hộ 295,4 tỷ đồng 1.150 tổ chức, hộ gia đình (3) Kết thực công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư địa bàn quận Hà Đơng nói chung dự án nghiên cứu: Dự án Đường trục phát triển phía Nam Dự án Bệnh viện quốc tế Hà Đông, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho thấy: Đối với dự án đường trục phát triển phía Nam: Tổng diện tích đất thu hồi dự án 126.454,9 m Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến dự án: 452 (trong đó: 02 hợp tác xã, 11 hộ gia đình, cá nhân canh tác đất UBND phường quản lý 439 hộ gia đình, cá nhân giao đất nơng nghiệp theo Nghị định 64/CP) Tổng số tiền phê duyệt phương án BTHT TĐC 35.729,4 triệu đồng Đối với dự án Bệnh viện quốc tế Hà Đơng: Tổng diện tích đất thu hồi dự án 167.217 m Tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến dự án: 351 (Trong đó: 02 hợp tác xã, 38 hộ gia đình, cá nhân canh tác đất UBND phường quản lý 311 hộ gia đình, cá nhân giao đất nơng nghiệp theo Nghị định 64/CP) Tổng số tiền phê duyệt phương án BTHT TĐC: 52.854,5 triệu đồng 83 Hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án hoàn thành, Chi nhánh phát triển quỹ đất quận Hà Đơng bàn giao tồn diện tích theo quy hoạch cho chủ đầu tư để tiến hành thi cơng dự án Phần lớn người dân đồng tình với việc Hội đồng BTHT & TĐC triển khai văn sách liên quan đến cơng tác bồi thường GPMB, sẵn sàng bàn giao mặt để chủ đầu tư tiến hành dự án Tuy nhiên số người dân khơng đồng tình với mức giá bồi thường đất Theo số liệu điều tra giá bồi thường thấp so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường khu vực nghiên cứu từ 6,7 đến 10,9 lần Các sách hỗ trợ công tác bồi thường thực áp dụng đầy đủ, đồng dự án theo sách hỗ trợ quy định văn Chính phủ UBND thành phố Hà Nội, đa phần người dân đồng tình ủng hộ Giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cơng trình vật kiến trúc tính tốn khoa học theo quy định Nhà nước không thay đổi thường xuyên nên giá bồi thường chưa thực sát với giá thực tế thời điểm thu hồi đất Để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần tập trung giải số giải pháp chế sách, giải pháp tổ chức thực hiện, giải pháp chế hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt thực tốt giải pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt (4) Để nâng cao hiệu lực, hiệu cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần tập trung giải số giải pháp chế sách, giải pháp tổ chức thực hiện, giải pháp chế hỗ trợ, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực cơng tác bồi thường, giải phóng mặt thực tốt giải pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 5.2 KIẾN NGHỊ Để cơng tác bồi thường, giải phóng mặt đạt hiệu cao, phù hợp với thực tế trình tổ chức thực đồng thời đảm bảo lợi ích Nhà nước, chủ đầu tư người bị thu hồi đất cần có quan tâm đến số vấn đề sau: 84 - Xây dựng bảng giá đất phù hợp, sát với giá thị trường, bảng giá bồi thường, hỗ trợ tài sản đất vào thực tế điều chỉnh cho hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất Giải việc làm cho người dân sau bị thu hồi đất để họ có sống tốt Đối với dự án cần phải đưa mức trung bình kết giải việc làm cho người dân Giải tồn đọng công tác cấp GCNQSDĐ để làm sở cho việc BT GPMB thuận lợi đạt kết cao - Việc hỗ trợ đào tạo nghề giải việc làm cho người bị thu hồi đất địa phương phải lên kế hoạch cụ thể, chi tiết phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT – XH phong tục tập quán địa phương Ưu tiên phát triển ngành nghề truyền thống thu hút lao động địa phương 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2004) Thơng tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực Nghị định 197/2004/NĐ-CP Bộ Tài (2006) Thơng tư số 69 2006 TT-BTC ngày 02 2006 sửa đổi bổ sung số điều Thông tư 116 2004 TT-BTC Bộ Tài (2008) Thơng tư 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 Bộ Tài Chính Bộ Tài Ngun - Mơi Trường Bộ Tài Bộ Tài ngun Mơi trường (2012) Báo cáo kết tổng kết Nghị số 26-NQ TW tiếp tục đổi sách pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, TĐC trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, hướng dẫn tổ chức thực số nội dung NĐ197, NĐ17, NĐ84, NĐ69 Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật đất đai Chính phủ (2004) Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ TĐC Nhà nước thu hồi đất mục đích an ninh, quốc phịng, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định bổ sung cụ thể số trường hợp thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đất; trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, TĐC Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 Chính phủ, Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư 10 Đặng Thái Sơn (2002) Đề tài nghiên cứu xã hội học sách đền bù giải phóng mặt tái định cư, Viện Nghiên cứu Địa - Tổng cục Địa 11 Đặng Hùng Võ (2009) Báo cáo đề xuất hoàn thiện sách Nhà nước thu hồi đất chế chuyển đổi đất đai tự nguyện Việt Nam -6/2009 12 Đỗ Văn Tới (2014) Đánh giá công tác giải phóng mặt dự án đường kè sơng Điện Biên Bệnh viện sản Nhi Trung ương địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 86 13 Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2005) Định giá đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Anh (2009) Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt tái định cư Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 15 Nguyễn Dũng Tiến (2005) Một số vấn đề Địa với thị trường bất động sản Tạp chí Địa số 16 Nguyễn Quang Tuyến (2009) Vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường Nhà nước thu hồi đất Tạp chí Luật học số 1(104) 17 Nguyễn Quang Tuyến, Đỗ Viết Tuấn, Nguyễn Thị Thương (2014) Tìm hiểu Luật Đất đai 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Quốc Hội (2003) Luật Đất đai 2003 NXB Bản đồ, Hà Nội 19 Quốc Hội (2013) Luật Đất đai 2013 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Sở Tài Hà Nội (2009) Thông báo số 14/TB-STC-QLCS ngày 02/01/2009 văn số 16/STC-QLCS ngày 02/01/2009 Sở Tài Hà Nội thơng báo dơn giá làm sở tính bồi thường, hỗ trợ trồng, hoa màu, vật nuôi đất có mặt nước phục vụ cơng tác GPMB địa bàn thành phố Hà Nội; 21 Sở Tài Hà Nội (2009) Thơng báo số 6838/STC-BG ngày 31/12/2009 Sở Tài Hà Nội thơng báo đơn giá bồi thường, hỗ trợ GPMB loại cây, hoa màu địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010; 22 Sở Tài Hà Nội (2010) Văn số 3569/STC-BG ngày 05/8/2010 Sở Tài Hà Nội việc bồi thường sản lượng ao cá mật độ ăn phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ địa bàn quận Hà Đông 23 UBND quận Hà Đông (2016) Báo cáo tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư địa bàn quận Hà Đông năm 2016 24 UBND quận Hà Đông (2016) Báo cáo tổng kết công tác quản lý đất đai địa bàn quận Hà Đông năm 2016 25 UBND quận Hà Đông (2016) Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất địa bàn quận Hà Đông năm 2016 26 UBND quận Hà Đơng (2016) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 87 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỂU TRA Tên dự án: Đường trục phát triển phía Nam Số phiếu Họ tên chủ hộ: Tuổi Địa chỉ: Tổ dân phố Phường Quận Hà Đông Tổng số nhân gia đình Nội dung điều tra I Đối tượng điều kiện bồi thường, hỗ trợ: Gia đình ơng (bà) xếp vào đối tượng nào? Được hỗ trợ Được bồi thường Theo ông (bà) việc xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ hợp lý chưa? Hợp lý Chưa hợp lý Trong trình xét duyệt đối tượng điều kiện bồi thường, hỗ trợ ơng(bà) có đơn thư ý kiến khơng? Có Khơng II Chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư: Gia đình ơng (bà) có thuộc đối tượng ưu tiên khơng? Khơng Có Gia đình ơng (bà) bồi thường, hỗ trợ đ/m2? - Đất nông nghiệp: đ/m - Giá thị trường đất nông nghiệp: đ Ơng (bà) có đồng tình với sách hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất Nhà nước khơng? Có Khơng 88 Ơng (bà) có đồng tình với sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm Nhà nước khơng? Ơng (bà) có đồng tình với sách hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất Nhà nước không? 6.Ơng (bà) thấy giá đền bù đất Nơng nghiệp hợp lý chưa? III Ông (bà) thấy giá đền bù hoa màu đất hợp lý chưa? Ơng (bà) thấy giá đền bù cơng trình vật kiến trúc hợp lý chưa? Tinh hình đời sống hộ gia đình sau bị thu hồi đất nhận bồi thường, hỗ trợ: Tình hình kinh tế hộ gia đình ơng (bà) sau bị thu hồi đất Rất tốt Tốt Trung bình Kém Gia đình ơng (bà) nhận tổng số tiền bồi thường là: ………………… Gia đình ơng (bà) sử dụng số tiền bồi thường vào việc gì: STT Xây sửa nhà cửa Hiện gia đình ơng (bà) có lao động tuyển dụng vào làm việc 89 doạnh nghiệp hoạt động địa phương không? Có Khơng Đánh giá điều kiện sống người dân STT Điều kiện sống Giáo dục Giao thông Môi trường Y tế Ghi chú: 1: Tốt Thay đổi so với trước 2: Kém 3: Khơng thay đổi Tình hình việc làm ông (bà) sau thu hồi đất? Tốt Kém Khơng thay đổi IV Trình tự thực trách nhiệm cấp, ngành: 1.Trình tự thực trách nhiệm Hội đồng bồi thường làm phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Hội đồng bồi thường tuân thủ theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai chưa: Dân chủ Chưa dân chủ 3.Ơng (bà) có đơn thư trình tự thực trách nhiệm cấp, ngành khơng? Có Khơng (Ghi chú: Đánh dấu “X” vào trống có câu trả lời thích hợp) IV Ý kiến gia đình: Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Xác nhận chủ hộ 90 Hình Mặt thi cơng dự án Đường trục phát triển phía Nam Hình Mặt thi cơng dự án Bệnh viện quốc tế Hà Đông 91 ... ? ?Đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt dự án đường trục phát triển phía Nam dự án bệnh viện Quốc tế Hà Đông, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá cơng tác bồi. .. giải phóng mặt dự án đường trục phát triển phía Nam dự án bệnh viện Quốc tế Hà Đông, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Xác định vấn đề tồn đề xuất giải pháp khắc phục tồn thực dự án địa bàn quận Hà. .. bồi thường giải phóng mặt dự án đường trục phát triển phía Nam dự án bệnh viện Quốc tế Hà Đông, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Xác định vấn đề tồn đề xuất giải pháp khắc phục tồn thực dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường trục phát triển phía nam và dự án bệnh viện quốc tế hà đông, quận hà đông, thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường trục phát triển phía nam và dự án bệnh viện quốc tế hà đông, quận hà đông, thành phố hà nội