0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội giai đoạn 2012 2016

103 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ ĐÌNH NAM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012-2016 Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Đức Hạnh NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ, lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Đình Nam i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc cô giáo TS Đỗ Thị Đức Hạnh tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai Khoa Quản lý đất đai- Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán cơng chức phịng Tài ngun Môi trường giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Đình Nam ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lơi cam ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận khiếu nại tranh chấp đất đai 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Các dạng khiếu nại, tranh chấp đất đai 10 2.1.3 Thẩm quyền giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 11 2.1.4 Quy trình giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 17 2.2 Kinh nghiệm giải khiếu nại tranh chấp đất đai số nước giới 19 2.2.1 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 19 2.2.2 Hàn Quốc 20 2.2.3 Thụy Điển 20 2.2.4 Đài Loan 21 2.2.5 Hoa kỳ 21 2.3 Cơ sở thực tiễn giải khiếu nại tranh chấp đất đai việt nam 23 2.3.1 Khái quát chủ trương, sách Đảng công tác đạo giải khiếu nại tranh chấp đất đai 23 2.3.2 Tình hình giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn nước thành phố Hà Nội 28 iii Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Địa điểm nghiên cứu 33 3.2 Thời gian nghiên cứu 33 3.3 Đối tượng nghiên cứu 33 3.4 Nội dung nghiên cứu 33 3.4.1 Khái quát quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 33 3.4.2 Thực trạng giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012-2016 33 3.5 Phương pháp nghiên cứu 33 3.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 33 3.5.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 34 3.5.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lí số liệu 35 3.5.4 Phương pháp chuyên khảo 35 Phần Kết thảo luận 36 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội 36 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 4.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất quận hoàn kiếm 42 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 42 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất quận Hoàn Kiếm năm 2016 44 4.3 Thực trạng công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn quận hoàn kiếm giai đoạn 2012 – 2016 46 4.3.1 Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư 46 4.3.2 Thực trạng giải khiếu nại đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012-2016 50 4.3.3 Thực trạng giải tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012-2016 53 4.4 Đánh giá thực trạng công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012-2016 58 4.4.1 Về công tác đạo tiếp dân giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 58 4.4.2 Về đội ngũ cán làm công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai 61 iv 4.4.3 Về sở vật chất phục vụ công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 64 4.4.4 Nhận xét người dân việc thực giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 66 4.4.5 Đánh giá chung công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai 69 4.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm 74 Phần Kết luận kiến nghị 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Kiến nghị 80 Tài liệu tham khảo 79 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CBCC Cán công chức CNTT Cơng nghệ thơng tin CHXHCNVN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CS Cộng CQHCNN Cơ quan hành nhà nước GPMB Giải phóng mặt GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND Hội đồng nhân dân HVHC Hành vi hành KN Khiếu nại QĐHC Quyết định hành QSDĐ Quyền sử dụng đất QLĐĐ Quản lý đất đai SDĐ Sử dụng đất TCĐĐ Tranh chấp đất đai TCD Tiếp công dân TNMT Tài nguyên Môi trường UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết giải đơn thư khiếu nại, tranh chấp lĩnh vực đất đai thành phố Hà Nội giai đoạn 2012- 2016 31 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012-2016 45 Bảng 4.2 Tình hình tiếp nhận đơn khiếu nại, tranh chấp 48 Bảng 4.3 Thực trạng tiếp nhận đơn thư đất đai phường 49 Bảng 4.4 Nội dung khiếu nại đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012-2016 50 Bảng 4.5 Kết giải khiếu nại địa bàn quận Hồn Kiếm .52 Bảng 4.6 Tình hình tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012 - 2016 53 Bảng 4.7 Kết giải tranh chấp đất đai địa bàn Quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012 - 2016 57 Bảng 4.8 Thực trạng cán tham gia công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai 62 Bảng 4.9 Kết điều tra cán tham gia công tác giải đơn thư khiếu nại tranh chấp đất đai 64 Bảng 4.10 Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai quận Hoàn Kiếm 65 Bảng 4.11 Kết khảo sát đánh giá người dân có đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai 67 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quy trình giải đơn khiếu nại 18 Hình 2.2 Quy trình giải tranh chấp đất đai 19 Hình 4.1 Bản đồ địa giới hành quận Hồn Kiếm 36 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Vũ Đình Nam Tên luận văn: Đánh giá thực trạng công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Các phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng Sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp sơ cấp, điều tra khảo sát kết hợp với vấn trực tiếp cán tham gia giải người dân có đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn quận Hồn Kiếm Áp dụng phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp, xử lý số liệu để đánh giá tình hình giải khiếu nại tranh chấp đất đai Từ đề xuất giải pháp chủ yếu để tăng cường công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn quận năm Lấy phiếu điều tra cán bộ, người dân có đơn, xử lý số liệu đánh giá kết đảm bảo yêu cầu khách quan độ xác cho phép với hỗ trợ phần mềm Excel Kết kết luận Cơng tác quản lý đất đai quận dần vào nề nếp Việc hoạch định địa giới hành theo Chỉ thị 364/HĐBT ngày 06/11/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) triển khai thực địa bàn tất phường địa bàn quận Năm 2013, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) quận Hồn Kiếm; cơng tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý vi phạm đất đai thực thường xuyên; công tác quản lý tài đất đai thực theo quy định Từ năm 2012-2016, người dân địa bàn quận đa số chấp hành tốt sách Đảng pháp luật Nhà nước, dự án thu hồi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt ít, thị trường bất động sản trầm lắng nên tình hình khiếu nại đất đai công dân xảy không nhiều so với quận khác khu vực Số đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết, hòa giải địa bàn quận từ ix - Quyền khiếu nại, đề nghị giải đơn thư quyền để công dân thực phát huy dân chủ số công dân lợi dụng quyền để khiếu kiện sai thật việc xử lý đối tượng nhìn chung chưa kiên quyết, đối tượng thường lơi kéo, kích động nhân dân KN, kiện thuê coi thường kỷ cương pháp luật, gây ổn định an ninh, trật tự địa phương - Bộ máy quan quản lý đất đai thời gian qua chưa kiện toàn tổ chức cách thống đủ mạnh để tham mưu giúp cấp uỷ, quyền giải tốt đơn thư đất đai; lực lượng cán làm công tác tra cịn q so với u cầu, địi hỏi cơng tác - Đầu tư kinh phí cho cơng tác quản lý đất đai chưa ngang tầm với khối lượng, nội dung công việc cần phải thực Biên chế cán cho ngành chưa đáp ứng số lượng chất lượng chưa tương xứng so với yêu cầu, nhiệm vụ đề - Hệ thống văn pháp luật đất đai, văn pháp luật quy định giải khiếu nại, tố cáo chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, chí cịn có mẫu thuẫn từ trước Luật Khiếu nai, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành Tuy nhiên, với đời Luật Khiếu nai, Luật Tố cáo năm 2011, Bộ luật Tố tụng Hành 2010, Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành vấn đề bất cập liên quan đến giải KNTC, tranh chấp đất đai khắc phục với quy định ban hành phù hợp hơn, đồng - Các sách, pháp luật quy định bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất nhiều bất cập, không phù hợp thực tế làm cho nhiều người dân thiệt thịi gặp nhiều khó khăn Sự bất cập sách bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất tạo nên so bì, thắc mắc địa phương với địa phương khác, người với người khác, người dân bị thu hồi đất dự án với người dân bị thu hồi đất dự án khác, trường hợp với trường hợp khác dự án - Có vụ việc cịn vướng mắc lịch sử để lại, sách, pháp luật thay đổi, hồ sơ, chứng không rõ ràng, tài liệu, sổ sách quản lý đất đai thất lạc Đây nguyên nhân làm phát sinh khó khăn cho công tác giải KN, tranh chấp đất đai tình hình quận Hồn Kiếm 73 b) Nguyên nhân chủ quan - Một số cấp uỷ Đảng, quyền sở cịn chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác giải đơn thư KN, TCĐĐ, chưa nêu cao trách nhiệm giải đơn thư đất đai, số nơi lãnh đạo cịn biểu ngại khó, ngại va chạm, ngại tiếp xúc với người khiếu kiện - Việc tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị Đảng, Pháp luật Nhà nước giải khiếu nại số phòng, ban, UBND xã, thị trấn chưa sâu rộng chưa thường xuyên Một số người khiếu kiện sai giải thích rõ họ khơng chấp nhận kết luận định giải quan nhà nước có thẩm quyền, tiếp tục khiếu kiện vượt cấp - Việc triển khai thực quy chế dân chủ, công tác tiếp dân cịn có biểu hình thức, chưa coi trọng việc hoà giải mâu thuẫn tranh chấp sở, tình trạng xác định thẩm quyền giải chưa xác giải cịn vi phạm trình tự thủ tục, vi phạm thời gian theo quy định Luật khiếu nại - Khi giải vụ việc chưa chủ động phối hợp với quan chức để xử lý sai phạm, chưa tích cực tham mưu kịp thời cho cấp uỷ Chính quyền việc giải vụ việc tồn đọng kéo dài, số cán phân công trực tiếp làm công tác tiếp dân, trực tiếp xem xét giải khiếu nại cịn yếu chun mơn nghiệp vụ 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM Qua kết đánh giá công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn quận Hồn Kiếm, cho thấy cịn tồn tập trung nội dung chất lượng tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư, chất lượng giải vụ việc, nhận thức người dân Từ đó, đề số giải pháp sau: Thứ nhất, cụ thể hóa văn pháp luật đất đai địa phương gồm đầy đủ văn giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch Bên cạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật đất đai, pháp luật khiếu nại nói riêng… để áp dụng quận Hồn Kiếm cách 74 đồng bộ, thống nhất, mang tính khả thi cao, xuất phát từ nhu cầu thực tế vấn đề bản, sách pháp luật đất đai chặt chẽ với tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhiều hệ thống thơng tin đại chúng hạn chế tình trạng khiếu nại, tranh chấp đất đai Đây biện pháp quan trọng để hạn chế đơn thư tránh trường hợp khiếu kiện không hiểu biết pháp luật Đặc biệt phải cập nhật, triển khai, phổ biến tốt văn pháp luật Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố tụng hành chính, để người, tổ chức tự giác chấp hành chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước đất đai Thứ hai, bổ sung thêm đội ngũ cán tiếp dân, giải đơn thư máy hành UBND quận Đối với máy hành thuộc Ủy ban nhân dân quận Hồn Kiếm UBND 18 phường cần phải bổ sung biên chế cán tiếp dân phận chức quan tham mưu cho việc giải khiếu nại cấp vận dụng sách đãi ngộ thích hợp tương xứng với khó khăn, phức tạp nhằm thu hút cán có phẩm chất trị, có kiến thức sâu rộng sách pháp luật, có kinh nghiệm am hiểu thực tiễn, có khả giải thích thuyết phục vận động quần chúng, đảm bảo sách đãi ngộ giúp họ yên tâm công tác tâm huyết với nghề nghiệp để từ nâng cao lực quản lý lực áp dụng pháp luật giải KN, TCĐĐ Để nâng cao trình độ, lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức cần ý cách toàn diện yếu tố khác tổ chức, nhân sự, chế, điều kiện vật chất kỹ thuật ;có đổi mạnh mẽ cơng tác tổ chức cán bộ; tạo điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động áp dụng pháp luật giải khiếu nại đất đai Thứ ba, để hạn chế khiếu nại, tranh chấp đất đai, cần tăng cường tính cơng khai , minh bạch việc kiểm kê, áp giá thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; Thực cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền mục đích sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình cá nhân Trong trình cấp GCNQSDĐ phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, tìm hiểu rõ nguồn gốc đất; thực tốt công tác công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt để người dân nắm được; thu hồi diện tích đất chưa sử dụng sử dụng hiệu quả, khắc phục tình trạng lấn, chiếm đất đai; Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến đất đai khoa học, gọn gàng 75 Thứ tư, thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn việc thực quy định pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại quận Hoàn Kiếm phường Việc sơ kết, tổng kết phải ưu điểm, nhược điểm quy định pháp luật, quy định trách nhiệm, thẩm quyền giải khiếu nại; trình tự, thủ tục khiếu nại giải khiếu nại Việc sơ kết, tổng kết cần tập trung làm rõ công tác đạo điều hành việc xây dựng, ban hành văn pháp luật đất đai văn khiếu nại việc kiểm tra, đôn đốc cấp thực hiện, đồng thời làm rõ kết quả, ưu, nhược điểm thực thi pháp luật, giải khiếu nại cụ thể Tiến hành khảo sát thực tế hoạt động giải địa phương cấp phường quận Hoàn Kiếm để nắm bắt trình độ, nhận thức nhân dân pháp luật đất đai khiếu nại 76 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Quận Hồn Kiếm có vị trí trung tâm Thành hố Hà Nội nước nhiều lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội Quận Hoàn Kiếm đã, nhận quan tâm trung ương, đạo trực tiếp Thành phố giúp đỡ ban ngành đồn thể Cơng tác quản lý đất đai quận dần vào nề nếp, việc hoạch định địa giới hành theo Chỉ thị 364/HĐBT ngày 06/11/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) triển khai thực địa bàn tất phường địa bàn quận Năm 2013, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) quận Hồn Kiếm; cơng tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý vi phạm đất đai thực thường xun; cơng tác quản lý tài đất đai thực theo quy định Trong giai đoạn 2012 - 2016, UBND quận Hoàn Kiếm tiếp nhận 177 đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết, đó: 131 đơn khiếu nại đất đai, quận giải xong 128 vụ, đạt tỷ lệ 97,71% 03 vụ chưa giải chiếm tỷ lệ 2,29% Trong có 10 đơn khiếu kiện kết giải không đáp ứng yêu cầu người khiệu nại Trong tổng số 46 vụ tranh chấp đất đai tiếp nhận, UBND quận Hoàn Kiếm giải xong 36 vụ, đạt tỷ lệ 78,26% (có 20 vụ hịa giải thành cơng cấp phường) 16 vụ việc tranh chấp UBND quận tiến hành giải xong Nhìn chung công tác giải KN, TCĐĐ địa bàn quận Hồn Kiếm giai đoạn 2012-2016 có chuyển biến tích cực nhờ đạo sát cấp ủy Đảng, quyền cơng tác tiếp dân, tiếp nhận giải đơn thư Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho cán lý luận trị, trình độ chun mơn, tư cách đạo đức đầu tư sở vật chất đại công tác giải KN, TCĐĐ Bên cạnh kết đạt cơng tác giải KN, TCĐĐ cịn tồn hạn chế, số vụ việc khiếu nại tranh chấp đất đai kéo dài việc giải chưa phù hợp với sách Đảng nhà nước, kinh phí cho cơng tác quản lý đất đai chưa ngang tầm với khối 77 lượng công việc phải thực dẫn đến Bộ máy quản lý đất đai chưa kiện toàn cách thống nhất, cán tham gia công tác giải KN, TCĐĐ chưa đáp ứng đủ nhu cầu số lượng chất lượng, việc giải chưa thỏa mãn mong muốn người khiếu nại Xuất phát từ tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm tăng cường hiệu công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai thời gian tới, UBND quận Hoàn Kiếm cần thực bốn giải pháp cụ thể sau: (1) Cụ thể hóa văn pháp luật đất đai địa phương kết hợp với việc tuyên truyển, phổ biến, giáo dục, (2) Bổ sung thêm đội ngũ cán công tác tiếp dân, giải đơn thư có trình đơ, lực phẩm chất cao, (3) Tăng cường tính cơng khai, minh bạch văn hành chính, (4) Thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết công tác giải khiếu nại tranh chấp đất đai 5.2 KIẾN NGHỊ Trong khuôn khổ giới hạn phạm vi nghiên cứu, luận văn khái quát tương đối đầy đủ thực trạng công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm Tuy nhiên, phạm vi thời gian chưa thể nghiên cứu thêm công tác giải tố cáo liên quan đến đất đai địa bàn quận, vấn đề đáng quan tâm cấn có thời gian nghiên cứu thêm Cần mở rộng nghiến cứu công tác hòa giải UBND phường, sở tổ dân phố Từ phát huy ưu điểm, khắc phục tồn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác giải KN, TCĐĐ nhằm ổn định tình hình an ninh trị, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng xã hội dân chủ, công văn minh 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002) Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 số vấn đề cấp bách cần thực việc giải KNTC Bộ Chính trị (2008) Thơng báo Kết luận số 130/TB-TW ngày 10/01/2008 tình hình kết giải KN từ năm 2006 đến giải pháp thời gian tới Bộ Chính trị (2014) Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 tăng cường lãnh đào Đảng công tác tiếp dân giải khiếu nại Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003, Hà Nội Chính phủ (1945) Sắc lệnh số 64/SL ngày 23/11/1945 việc thành lập Ban Thanh tra đặc biệt Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Chính Phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật đất đai 2003, Hà Nội Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Chính phủ (2012) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP Chính Phủ ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại 2011, Hà Nội 10 Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Chính Phủ ngày 15 tháng năm 2014 quy định chi tiết số điều Luật Đất đai 2013, Hà Nội 11 Đinh Văn Minh (2009) Tài phán hành số nước giới,Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Văn phòng Quốc hội, Hà Nội 12 Đinh Văn Minh (2010), Tài phán hành Hoa Kỳ,Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 13 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2004) Nghị số 02/2004/NQHĐTP ngày 10/8/2004 Hội đòng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật việc giải vụ án dân sự, nhân gia đình 14 Hồ Chí Minh (1995) Hồ Chí Minh tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, tập 79 15 Hồ Chí Minh (2000) Hồ Chí Minh tồn tập Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Lê Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Sỹ, Dương Thị Đào, Lê Văn Dũng, Phạm Văn Tỉnh, Nguyễn Phúc Bền (2012) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đề xuất xây dựng quy trình xử lí đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường phục vụ công tác giải đơn thư ngành, Đề tài cấp Bộ 17 Lê Thị Hương Giang (2014) Một số vấn đề hiệu giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất, Bài viết tham luận Hội nghị triển khai công tác tra Tài nguyên Môi trường năm 2014 18 Lưu La (2014) Tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai Truy cập trang web: wwwquangnamgov.com ngày 30/10/2014 19 Nguyễn Thắng Lợi (2014) Tranh chấp hành lĩnh vực đất đai 20 Nguyễn Quốc Sử (2011) Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai,Vụ Phổ Biến, Tuyên Truyền Pháp Luật, Bộ Tư Pháp 21 Nguyễn Tiến Sỹ, Phan Thị Thanh Huyền (2014) Hòa giải tranh chấp đất đai Thực tiễn kinh nghiệm, Tạp chí Tài ngun Mơi trường, Số 7, tr 11 - 14 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1959) Hiến pháp 1959 Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam(1980) Hiếp pháp năm 1980 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Hiếp pháp năm 1992 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật đất đai 2003 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2004) Nghị số 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004 quốc hội công tác giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực quản lý hành Nhà nước 27 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010), Luật Thanh tra năm 2010 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2011) Luật số 65/2011/QH12 ngày 29/03/2011 Sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân 2004 80 29 Quốc hội nước CHXHCNVN (2011) Luật Khiếu nại 2011 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đất đai 2013 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Hiếp pháp năm 2013 Nxb Chính trị Quốc gia 32 Tịa án nhân dân tối cao, viện kiểm sát nhân dân tối cao (2002) Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/1/2002 hướng dẫn thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp liên quan đế quyền sử dụng đất 33 Thanh tra Chính phủ (2013) Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên - phần Nxb Lao động, Hà Nội 34 Thanh tra Chính phủ (2013) Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành 35 Ủy ban nhân dân quận Hồn Kiếm (2013) Báo cáo tổng kết công tác tra năm 2012 Thanh tra quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 36 Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (2014) Báo cáo tổng kết công tác tra năm 2013 Thanh tra quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 37 Ủy ban nhân dân quận Hồn Kiếm (2015) Báo cáo tổng kết cơng tác tra năm 2014 Thanh tra quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 38 Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (2012) Quy trình giải khiếu nại địa bàn quận Hồn Kiếm 39 Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XIII (2012) Báo cáo thẩm tra báo cáo Chính phủ công tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2012 Ủy ban pháp luật 81 PHỤ LỤC 82 83 84 85 86 87 ... đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 3.4.2 Thực trạng giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2012- 2016 - Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư; - Thực. .. lực công tác quản lý đất đai địa bàn 2.3.2 Tình hình giải khiếu nại tranh chấp đất đai địa bàn nước thành phố Hà Nội 2.3.2.1 Tình hình khiếu nại tranh chấp đất đai nước Công tác giải khiếu nại. .. Thực trạng giải khiếu nại đất đai; - Thực trạng giải tranh chấp đất đai; - Đánh giá thực trạng giải khiếu nại tranh chấp đất đai; - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu nại tranh chấp đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội giai đoạn 2012 2016 , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội giai đoạn 2012 2016