0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện nghĩa hưng tỉnh nam định

110 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỒN CƠNG TỈNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN NGHĨA HƯNG - TỈNH NAM ĐỊNH Ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN QUANG HỌC NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHỆP- 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tơi xin cam đoan, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đồn Cơng Tỉnh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc với PGS.TS Nguyễn Quang Học tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quy hoạch đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán cơng chức Phịng Tài nguyên Môi trường huyện Nghĩa Hưng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nghĩa Hưng giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Đoàn Công Tỉnh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Yêu cầu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận đất quy hoạch sử dụng đất 2.1.2 Khái niệm quy hoạch sử dụng đất 2.1.3 Đặc điểm quy hoạch sử dụng đất 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất 11 2.1.5 Ý nghĩa, tầm quan trọng quy hoạch sử dụng đất 11 2.1.6 Cơ sở pháp lý công tác đánh giá quy hoạch sử dụng đất .12 2.2 Một số vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 13 2.2.1 Khái niệm tiêu chí đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất 13 2.2.2 Bản chất phân loại tính khả thi quy hoạch sử dụng đất .13 2.2.3 Bản chất phân loại hiệu quy hoạch sử dụng đất 16 2.3 Tình hình lập thực quy hoạch sử dụng đất nước 19 2.3.1 Kinh nghiệm thực quy hoạch sử dụng đất số nước giới 19 2.3.2 Tình hình quy hoạch sử dụng đất Việt Nam 20 iii 2.3.3 Tình hình quy hoạch đất đai tỉnh Nam Định 23 Phần Đối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu 25 3.1 Đối tượng nghiên cứu 25 3.2 Phạm vi nghiên cứu 25 3.3 Nội dung nghiên cứu 25 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định 25 3.3.2 Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai 25 3.3.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2011 - 2015 26 3.3.4 Đánh giá chung kết thực quy hoạch sử dụng đất .26 3.3.5 Đề xuất giải pháp nâng cao tính khả thi phương án quy hoạch sử dụng đất 27 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp điều tra, khảo sát 27 3.4.2 Phương pháp thống kê, so sánh 28 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 29 Phần Kết nghiên cứu 30 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Hưng – tỉnh Nam Định 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 33 4.1.3 Nhận xét 38 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 40 4.2.1 Đánh giá tình hình quản lý đất đai 40 4.2.2 Tình hình sử dụng đất đai 44 4.3 Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2011-2015 55 4.3.1 Một số tiêu quy hoạch sử dụng đất phê duyệt 55 4.3.2 Đánh giá kết thực tiêu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011-2015; kế hoạch sử dụng đất năm 2016 59 iv 4.3.3 Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu 2011-2015 65 4.3.4 Đánh giá kết thực phương án quy hoạch sử dụng đất theo hạng mục cơng trình, dự án theo số loại đất 67 4.3.5 Phân tích, đánh giá kết thực tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nghĩa Hưng 73 4.3.6 Đánh giá chung kết thực quy hoạch 79 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao tính khả thi phương án quy hoạch sử dụng đất 83 4.4.1 Giải pháp tăng cường vốn đầu tư 83 4.4.2 Giải pháp nâng cao công tác thực quy hoạch 83 4.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất 84 Phần Kết luận kiến nghị 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Kiến nghị 86 Tài liệu tham khảo 87 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa CSD Chưa sử dụng CTSN Cơng trình nghiệp HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp KDC Khu dân cư KĐT Khu đô thị KT-XH Kinh tế - xã hội MNCD Mặt nước chuyên dùng NXB Nhà xuất NTTS Nuôi trồng thủy sản PNN Phi nông nghiệp QH Quy hoạch QHSDĐ Quy hoạch sử dụng đất QHSDĐĐ Quy hoạch sử dụng đất đai THCS Trung học sở TN&MT Tài nguyên Môi trường UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Biến động sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2010 – 2015 huyện Nghĩa Hưng 45 Bảng 4.2 Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2010 – 2015 huyện Nghĩa Hưng 47 Bảng 4.3 Biến động diện tích đất chưa sử dụng từ năm 2010- 2015 huyện Nghĩa Hưng 49 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng loại đất huyện Nghĩa Hưng năm 2016 50 Bảng 4.5 Hiện trạng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng năm 2016 52 Bảng 4.6 Hiện trạng đất phi nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng năm 2016 54 Bảng 4.7 Một số tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng đến năm 2020 57 Bảng 4.8 Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp 2011 – 2015 huyện Nghĩa Hưng 59 Bảng 4.9 Kết thực tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 2011 – 2015 huyện Nghĩa Hưng 61 Bảng 4.10 Kết thực việc chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 20112015 huyện Nghĩa Hưng 66 Bảng 4.11 Kết thực đất nông thôn theo phương án quy hoạch huyện Nghĩa Hưng 68 Bảng 4.12 Một số cơng trình, dự án thực hiện tiến độ giai đoạn 2011 -2015 huyện Nghĩa Hưng 70 Bảng 4.13 Một số cơng trình, dự án thực hiện chậm tiến độ, chưa thực giai đoạn 2011 -2015 72 Bảng 4.14 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nghĩa Hưng 74 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Biến động đất đai huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2010 - 2015 .44 Biểu đồ 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng năm 2016 51 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đồn Cơng Tỉnh Tên luận văn: “Đánh giá tình hình thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015), kế hoạch sử dụng đất năm 2016 địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, làm rõ yếu tố tích cực hạn chế triển khai thực phương án quy hoạch sử dụng đất Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu tính khả thi việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp: - Phương pháp điều tra, khảo sát Đây phương pháp dùng để thu thập số liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu; Phương pháp dùng để điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, đồ, thông tin điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trạng sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất Điều tra, khảo sát thực địa dự án lớn thực hiện, chụp ảnh cảnh quan, thu thập tình hình thực chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất huyện phê duyệt - Phương pháp thống kê, so sánh Để phân tích đưa kết luận, đề tài có tiến hành thống kê, so sánh số tiêu cấu loại đất Trên sở số liệu, tài liệu thu thập được, tiến hành phân nhóm, thống kê diện tích cơng trình, dự án thực theo quy hoạch chưa thực theo quy hoạch; tổng hợp, so sánh phân tích yếu tố tác động đến việc thực phương án quy hoạch điều chỉnh QHSD đất So sánh tiêu thực so với mục tiêu đề phương án quy hoạch sử dụng đất - Phương pháp xử lý số liệu Các số liệu thống kê xử lý phần mềm EXCEL Kết trình bày bảng biểu số liệu, đồ biểu đồ ix Đất có di tích lịch sử - văn hoá: Thực 6,09 ha, đạt 100% so với tiêu duyệt (6,09 ha) - Đất bãi thải, xử lý rác thải: Thực 23,53 ha, đạt 95,50% so với tiêu duyệt (24,64ha), thấp 1,11 so với tiêu duyệt - Đất nông thôn: Thực 1108,39 ha, đạt 99,54% so với tiêu duyệt (1113,49 ha), thấp 5,10 so với tiêu duyệt - Đất đô thị: Thực 120,38 ha, đạt 95,34% so với tiêu duyệt (126,26 ha), thấp 5,88 so với tiêu duyệt Đất xây dựng trụ sở quan: Thực 17,04 ha, đạt 100% so với tiêu duyệt (17,04ha) Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp: Thực 4,44 ha, đạt 89,88% so với tiêu duyệt (4,94ha), thấp 0,50 so với tiêu duyệt Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Thực 250,20 ha, đạt 100,13% so với tiêu duyệt (249,88ha), cao 0,32 so với tiêu duyệt Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Thực 77,57ha, đạt 110,66% so với tiêu duyệt (70,10 ha), cao 7,47 so với tiêu duyệt - Đất sinh hoạt cộng đồng: Thực 21,63 ha, đạt 100,23% so với tiêu duyệt (21,58 ha), cao 0,05 so với tiêu duyệt Đất khu vui chơi, giải trí cơng cộng: Thực 15,54 ha, đạt 100,00% so với tiêu duyệt Đất sở tín ngưỡng: Thực 18,40 ha, đạt 100,00% so với tiêu duyệt Đất sơng, ngịi, kênh, rạch, suối: Thực 1625,66 ha, đạt 102,35% so với tiêu duyệt (1588,41 ha), cao 37,25 so với tiêu duyệt - Đất mặt nước chuyên dùng: Thực 74,14 ha, đạt 100,19% so với tiêu duyệt (74,00 ha), cao 0,14 so với tiêu duyệt - Đất phi nông nghiệp khác: Thực 10,94 ha, đạt 100,55% so với tiêu duyệt (10,88 ha), cao 0,06 so với tiêu duyệt 77 c) Đất chưa sử dụng Diện tích đất chưa sử dụng theo tiêu sử dụng đất đến năm 2016 phê duyệt 1901,87 ha, thực đến năm 2016 1901,87 ha, cao so với tiêu duyệt 1,49 4.3.5.2 Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 theo hạng mục cơng trình, dự án số loại đất Cơng trình, dự án quan trọng Quốc gia Thủ tướng phủ chấp thuận, định đầu tư mà phải thu hồi đất: gồm 02 cơng trình diện tích 662,50 (trong đó: dự án xây dựng khu cơng nghiệp dệt may Rạng Đơng thực diện tích 600ha), dự án Cụm cơng trình Kênh nối Đáy – Ninh Cơ thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng Bắc Bộ (Dự án WB6) diện tích 62,50 chưa thực - Đất cụm cơng nghiệp: Tổng diện tích phê duyệt 3,05 chưa thực - Đất giao thơng: Tổng diện tích phê duyệt 150,79 chưa thực Đất cơng trình bưu chính, viễn thơng: Diện tích phê duyệt 0,2 chưa thực Đất xây dựng sở giáo dục: Diện tích phê duyệt 0,81 chưa thực Đất sở thể dục - thể thao: Diện tích phê duyệt 1,10 chưa thực - Đất chợ: Diện tích phê duyệt 2,0 chưa thực Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích phê duyệt 1,11 chưa thực - Đất ở: Kế hoạch sử dụng đất phê duyệt 02 dự án tổng diện tích 6,23 (xây dựng hạ tầng khu dân cư đô thị thị trấn Liễu Đề: 5,49 ha; tái định cư cầu Đống Cao: 0,74 ha) chưa thực - Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp: Diện tích duyệt 0,5 gồm cơng trình thực cơng trình (xây dựng Trụ sở làm việc Chi Cục Thuế huyện Nghĩa Hưng) diện tích 0,35 - Đất tơn giáo: Diện tích phê duyệt 0,3 chưa thực 78 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích phê duyệt 0,3 chưa thực Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đất phê duyệt 0,18 thực theo kế hoạch duyệt - Đất thương mại dịch vụ: UBND tỉnh phê duyệt diện tích 8,43 gồm cơng trình, kết thực 01 cơng trình, dự án Trung tâm kinh doanh hàng thực phẩm dịch vụ, thương mại (DNTN Tuyết Thanh) diện tích 2,5 đạt 29,66% kế hoạch duyệt - Đất sở sản xuất kinh doanh: UBND tỉnh phê duyệt diện tích 32,29 gồm cơng trình, dự án, thực 01 cơng trình, dự án diện tích 2,5 - Đấu giá đất ở: Đất nông thôn: Được phê duyệt 14,25 thực 2,24 đạt 15,43% so với kế hoạch duyệt Đất đô thị: Được phê duyệt 0,89 thực 0,50 đạt 56,18% so với kế hoạch duyệt Theo kết đánh giá việc thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nghĩa Hưng đạt kết thấp, đặc biệt việc thực kế hoạch sử dụng cơng trình thuộc đất sở hạ tầng, có nhiều cơng trình, dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất chưa thực 4.3.6 Đánh giá chung kết thực quy hoạch 4.3.6.1.Những thuận lợi việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất Thực phương án quy hoạch sử dụng đất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Nghĩa Hưng Thực phương án quy hoạch sử dụng đất có tác động tích cực sau: - Cơng tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn có chuyển biến tích cực, nội dung quản lý Nhà nước theo Luật thực cụ thể đồng Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày chặt chẽ, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý có hiệu - Nhận thức vị trí, vai trị cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quyền nâng lên, việc giao đất, cho thuê đất thực phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương 79 - Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phát huy tính dân chủ, cơng khai, giảm nhiều tiêu cực công tác quản lý đất đai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở thành cơng cụ quan trọng cấp quyền để quản lý, sử dụng đạo khai thác đất đai có hiệu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương - Quy hoạch, kế hoạch thực làm thay đổi diện mạo huyện Nghĩa Hưng, sở hạ tầng ngày phát triển, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần nhân dân huyện ngày tốt hơn, thu hút nhiều nhà đầu tư ngồi nước đến để tìm hội đầu tư góp phần phát triển kinh tế xã hội - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất lúa địa bàn, đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái Thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đất đai trở thành nguồn lực tài quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội 4.3.6.2 Những tồn nguyên nhân việc lập quy hoạch sử dụng đất a Tồn Khi nghiên cứu quy hoạch huyện Nghĩa Hưng cho thấy, chất lượng lập quy hoạch có tồn sau: - Một số tiêu sử dụng đất kế hoạch đề không thực Một số tiêu thực không so với kế hoạch, thực thấp hơn, cao kế hoạch - Một số tiêu thực khơng theo kế hoạch (thực ngồi kế hoạch) - Một số cơng trình dự án cần thực lại khơng có kế hoạch năm kế hoạch phải làm bổ sung quy hoạch + Tính toán nhu cầu sử dụng đất lập quy hoạch phiến diện, chưa đủ cứ, sở khoa học chưa sát với thực tế: Khi lập quy hoạch, nhà quy hoạch có điều tra, thu thập nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực xã, thị trấn thường nhiều ngành chưa xây dựng định hướng chiến lược phát triển dài hạn mà có kế hoạch ngắn hạn (5 năm hàng năm) theo kế hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch phân bổ ngân sách huyện nên khó xác định nhu cầu sử dụng đất quy mô diện tích lẫn vị trí cơng trình, dự án cho giai đoạn, công tác 80 dự báo lại chưa đánh giá hết tác động trình phát triển kinh tế - xã hội, q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa Vì chưa lường hết khả xảy tương lai nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất từ thời điểm xác lập quy hoạch vào thực tiễn; + Phương án quy hoạch nặng phân bổ đất cho cơng trình nhỏ lẻ, lại thiếu tầm nhìn chiến lược lâu dài, chưa thể vai trò điều tiết vĩ mô quy hoạch trường hợp kinh tế - xã hội có biến động nên lúng túng khâu triển khai thực hiện, bị động quy hoạch xây dựng, quy hoạch kinh tế - xã hội có điều chỉnh; + Các giải pháp phương án quy hoạch đề cập sơ sài, chung chung, thiếu giải pháp cụ thể, có tính đặc thù + Các loại đất cơng trình hạ tầng xã hội văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao … bố trí tăng cường diện tích đất, nhiên so với nhu cầu chưa đáp ứng + Về đất bãi thải xử lý chất thải: phần lớn bãi rác lộ thiên đổ tự nhiên bãi rác tạm, chưa quy hoạch đất để xử lý chôn lấp chất thải nguy hại b Nguyên nhân - Do quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng lập phản ánh nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực xã, thị trấn năm thực kế hoạch mà khơng đảm bảo tính khả thi dự án đăng ký thực chủ động nắm bắt khả vốn chủ đầu tư, đặc biệt dự án có nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước - Trong năm thực kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất địa bàn huyện Nghĩa Hưng triển khai nhiều cơng trình dự án trọng điểm phát triển phát sinh khơng có quy hoạch sử dụng đất như: Cụm cơng trình Kênh nối Đáy – Ninh Cơ thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng Bắc Bộ (Dự án WB6) Dẫn đến phải bổ sung điều chỉnh quy hoạch 4.3.6.3 Những tồn nguyên nhân việc tổ chức thực quy hoạch sử dụng đất a Tồn Qua điều tra đánh giá kết thực QHSDĐ huyện cho thấy, bên cạnh thành tựu đạt được, việc thực QHSDĐ huyện bộc lộ tồn tại, chủ yếu sau đây: 81 - Nhiều tiêu sử dụng đất thực chưa sát với tiêu quy hoạch duyệt: Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế huyện, với chủ trương hạn chế sử dụng vào đất lúa để ổn định lương thực, q trình thực QHSDĐ huyện có phát sinh, vướng mắc dẫn đến số tiêu sử dụng đất thực thấp so với tiêu quy hoạch duyệt - Việc chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp không theo quy hoạch cịn diễn ra: Cịn có cơng trình, dự án phát sinh ngồi quy hoạch, nên có phần khơng nhỏ diện tích phải chuyển mục đích khơng theo vị trí, khơng quy mơ Bên cạnh nhiều cơng trình, dự án nằm danh mục quy hoạch duyệt khơng thực được, điển hình đất đô thị, đất giành cho khu, cụm công nghiệp, bãi xử lý chất thải, - Việc khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích cịn chưa đạt tiêu phê duyệt: Theo phương án quy hoạch duyệt, giai đoạn 2011 – 2015, dự kiến khai thác diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nơng nghiệp Tuy nhiên, thực tế từ năm 2010 - 2015 tiến hành khai thác cịn chưa hồn tồn - Việc quy hoạch phát triển khu công nghiệp dàn trải, thiếu phối hợp thống quy mô liên vùng, liên tỉnh; chưa xem xét đồng với quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng kinh tế xã hội Chưa có kinh nghiệm xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới khu, cụm, điểm công nghiệp: Các khu, cụm công nghiệp đóng góp phần lớn vào tỷ trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút lao động, giải việc làm b Nguyên nhân - Thiếu vốn để thực quy hoạch: Tuy quy hoạch dành quỹ đất đáp ứng nhu cầu cho ngành, lĩnh vực, thiếu vốn nên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đặc biệt xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội văn hóa, thể thao, xử lý chất thải, không thực thực với tiến độ chậm Đây nguyên nhân dẫn đến số tiêu sử dụng đất đạt mức thấp so với tiêu quy hoạch duyệt - Hạn chế tuyên truyền, phổ biến, công khai QHSDĐ: Công tác tuyên truyền, phổ biến, cơng khai QHSDĐ cịn mang nặng tính hình thức, chưa thực chất; tiếp cận, tham gia người dân từ khâu lập quy hoạch đến thực quy hoạch giám sát quy hoạch mờ nhạt; 82 - Thiếu tham vấn cộng đồng: Khi tiến hành lập quy hoạch, quan lập quy hoạch chưa trọng đến vấn đề phản biện xã hội, đặc biệt ý kiến người dân nhà khoa học đóng góp cho phương án quy hoạch 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH KHẢ THI CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Trên sở phân tích nguyên nhân tồn tại, việc lập thực quy hoạch huyện từ năm 2011 đến năm 2015; để thực tốt phương án QHSD đất cho giai đoạn thời gian tới cần thực số giải pháp: 4.4.1 Giải pháp tăng cường vốn đầu tư Đầu tư có trọng điểm kịp thời lĩnh vực, đặc biệt đầu tư để phát triển thương mại - dịch vụ xây dựng sở hạ tầng - Huy động tối đa nguồn vốn cho sản xuất xây dựng sở hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư nước ngồi, vốn tự có nhân dân Đối với dự án mở rộng đường, ngõ, vận động nhân dân tham gia đầu tư theo hình thức Nhà nước nhân dân làm Hướng dẫn việc triển khai thực kế hoạch; cung cấp thơng tin có liên quan cho chủ đầu tư để thực kế hoạch - Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển lĩnh vực có cơng tác quản lý Tài ngun Môi trường 4.4.2 Giải pháp nâng cao công tác thực quy hoạch Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất đến cấp, ngành nhân dân huyện biết giám sát thực Thực nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục việc quản lý, sử dụng đất theo kế hoạch pháp luật Các nhu cầu sử dụng đất giải theo kế hoạch sử dụng đất duyệt Đầu tư có trọng điểm kịp thời lĩnh vực, đặc biệt đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp xây dựng sở hạ tầng giao thông, thủy lợi - Quản lý chặt chẽ quỹ đất quy hoạch chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh để xảy tình trạng sử dụng đất sai mục đích khơng theo quy hoạch 83 Thường xun tra, kiểm tra việc thực kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất cấp có thẩm quyền phê duyệt 4.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng phương án quy hoạch sử dụng đất - Đưa công tác quy hoạch vào nếp, trở thành công cụ đắc lực Nhà nước quản lý kinh tế Triển khai phân cấp công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực giám sát quy hoạch Thực đầu tư theo quy hoạch, phù hợp với khả cân đối vốn nguồn lực khác Cần xây dựng khung khống chế tiêu quy hoạch sử dụng đất quy hoạch sử dụng đất cấp với cấp để có thực theo quy định Luật Đất đai năm 2013 - Cần nghiên cứu, lựa chọn tiêu, loại đất phù hợp, không chi tiết vào cơng trình cụ thể phù hợp cho cấp tỉnh, huyện, xã Mục tiêu quy hoạch sử dụng đất phải xác lập trật tự sử dụng đất thời gian dài, để đảm bảo tính ổn định tương đối phương án quy hoạch tính đạo vĩ mơ phương án QHSD đất cấp tỉnh - Khoanh định xác định chức khu vực có sử dụng đất với quy mô lớn, dễ gây xáo trộn; xác định khu vực dự kiến phát triển, khu vực hạn chế phát triển, khu vực cần bảo vệ Trên sở thiết lập ranh giới cho số loại sử dụng đất khu vực chuyên trồng lúa nước để bảo đảm an ninh lương thực theo Nghị số 63/2009/NQ-CP Chính phủ, khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực bảo vệ phát triển rừng, khu vực trồng ăn quả; khu vực phát triển công nghiệp; khu đô thị; khu dân cư nông thôn; khu phát triển du lịch, ; khu vực cần bảo vệ, tôn tạo… 84 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Nghĩa Hưng huyện ven biển có vị trí thuận lợi cho giao thương, sỏ hạ tầng ngày hồn thiện giúp huyện Nghĩa Hưng phát triển theo hướng mở cửa Có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho việc phát triển đa dạng loại trồng, vật nuôi cho suất chất lượng cao Cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ: Năm 2016 tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng – dịch vụ - nông, lâm,thủy sản 40,5% - 34,5% - 25% Việc triển khai Luật đất đai Nghị định thi hành Luật đất đai địa bàn huyện quan tâm tỉnh cấp, ngành nên có nhiều thuận lợi đem lại hiệu cao Công tác quản lý Nhà nước đất đai thực sách pháp luật Nhà nước Trong giai đoạn 2010 – 2015, diện tích loại đất có biến động mạnh mẽ, đất nơng nghiệp tăng 70,9 ha, đất phi nông nghiệp tăng 721,65 ha, đất chưa sử dụng giảm 347,01 Nguyên nhân chuyển đổi cấu trồng loại đất nhóm đất nơng nghiệp với chuyển số diện tích đất nơng nghiệp hiệu sang đất phi nơng nghiệp Mặt khác số diện tích đất chưa sử dụng đầu tư cải tạo, khai thác đưa vào sử dụng Theo kết thống kê đất đai năm 2016 huyện Nghĩa Hưng có tổng diện tích đất tự nhiên 25888,79 đó: Đất nông nghiệp 16839,17 chiếm 65,05% tổng diện đất tự nhiên, đất phi nông nghiệp 7247,29 chiếm 27,99% tổng diện đất tự nhiên, đất chưa sử dụng 1802,33 chiếm 6,96% tổng diện đất tự nhiên Nhìn chung, cấu sử dụng đất địa bàn huyện hợp lý Theo đánh giá kết thực phương án QHSDĐ đến năm 2015 cho thấy đất nông nghiệp thực 16.759,69 đạt 97,27%; đất phi nông nghiệp thực 7.225,74 ha, đạt 99,25%; đất chưa sử dụng thực 1.903,36 ha, thực cao quy hoạch duyệt 757,66 Việc thực phương án quy hoạch sử dụng đất hầu hết với quy hoạch phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế huyện, nhiên bộc lộ số hạn chế Riêng kết đánh giá thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cho thấy đất nông nghiệp thực 16.731,38 đạt 104,85%; đất phi nông nghiệp 85 thực 7.254,06 ha, đạt 90,34%; đất chưa sử dụng thực 1.903,36 ha, đạt 100,08% Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Nghĩa Hưng, nhiên đạt kết thấp, đặc biệt việc thực kế hoạch sử dụng cơng trình thuộc đất sở hạ tầng, có nhiều cơng trình, dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất chưa thực 4.Để phương án quy hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao cần thực đồng nhóm giải pháp sách có hỗ trợ sách, chế kết hợp giải pháp tăng cường vốn đầu tư đẩy mạnh nâng cao chất lượng quy hoạch, công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ thực phương án quy hoạch sử dụng đất địa bàn huyện 5.2 ĐỀ NGHỊ Để quy hoạch sử dụng đất thực thi tốt thời giai đoạn quy hoạch tiếp theo, huyện cần thực cơng việc sau: Rà sốt kỹ trạng, xác định sát tiêu quy hoạch đất huyện khơng cịn phù hợp với thực tế phát triển kinh tế, xã hội huyện Từ đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ 2016-2020 - Cần trọng nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, giám sát chặt chẽ việc thực quy hoạch theo kế hoạch hàng năm Thực tốt công tác tuyên truyền, nội dung phải công khai, dân chủ để người dân biết, người dân bàn, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: Bộ Tài nguyên Môi trường (2004) Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 việc hướng dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Báo cáo kết thực Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg tăng cường quản lý sử dụng đất quy hoạch dự án đầu tư địa bàn nước Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Hà Nội Chính phủ (2017) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Hà Nội Chu Văn Thỉnh (2007) Nhìn lại cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước ta 10 năm qua Hội thảo khoa học Quy hoạch sử dụng đất, Hội khoa học Đất Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa chính, 24/8/2007, Viện Nghiên cứu Địa 6.Đặng Văn Minh Trương Thành Nam (2010) Xây dựng sở liệu tài nguyên đất đai - giải pháp thúc đẩy hiệu cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp sở phát triển kinh tế - xã hội Hội thảo khoa học quy trình xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất cấp sở, Hội khoa học Đất Việt Nam, Trường Đại học nông lâm Thái nguyên 07/11/2010 Trường Đại học nơng lâm Thái ngun Đồn Cơng Quỳ (2001) Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông – lâm nghiệp huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội Đồn Cơng Quỳ ( chủ biên), Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vịng, Nguyễn Quang Học, Đỗ Thị Tám (2006) Giáo trình quy hoạch sử dụng đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội Hà Minh Hòa (2010) Một số vấn đề cần giải việc hoàn thiện phương pháp quy hoạch nước ta giai đoạn Hội thảo khoa học 87 quy trình xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất cấp sở, Hội khoa học Đất Việt Nam, Trường Đại học nông lâm Thái nguyên 07/11/2010 Trường Đại học nông lâm Thái nguyên 10 Lý Văn Vinh (2017) Kinh nghiệm quốc tế kế hoạch - quy hoạch Viện kiến trúc quốc gia, Bộ xây dựng 11 Nguyễn Đình Bồng (2007) Quy hoạch sử dụng đất nước ta giai đoạn - thực trạng giải pháp Hội thảo khoa học Quy hoạch sử dụng đất, Hội khoa học Đất Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa 24/8/2007 Viện Nghiên cứu Địa 12 Nguyễn Hữu Ngữ (2010) Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất, Trường đại học nông lâm – đại học Huế 13 Nguyễn Quang Học (2006) Nâng cao hiệu quy hoạch sử dụng đất Tạp chí Tài nguyên Môi trường, số 11 (37), tháng 11 14 Nguyễn Dũng Tiến (2007) Những vấn đề thực trạng hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất nước ta từ đến năm 2020 Hội thảo khoa học Quy hoạch sử dụng đất, Hội khoa học Đất Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa 24/8/2007, Viện Nghiên cứu Địa 15 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993) Luật Đất đai năm 1993 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 NXB Bản đồ, Hà Nội 18 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013) Luật đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành NXB Lao Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Tơn Gia Huyên (2010) Mấy vấn đề nhận thức công tác quy hoạch sử dụng đất đai Hội thảo khoa học quy trình xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất cấp sở, Hội khoa học Đất Việt Nam, Trường Đại học nông lâm Thái nguyên 07/11/2010 Trường Đại học nông lâm Thái nguyên 20 Viện Điều tra Quy hoạch Đất đai Tổng cục Địa (1998), Cơ sở lý luận khoa học quy hoạch sử dụng đất đai, Hà Nội 21 Viện Nghiên cứu Địa - Tổng cục Địa (1998) Đề tài nghiên cứu 88 khoa học độc lập cấp nhà nước, Cơ sở khoa học cho việc hoạch định sách sử dụng hợp lý quỹ đất đai, Hà Nội 22 Võ Tử Can (2001) Phương pháp luận quy hoạch sử dụng đất đai Chương trình Hợp tác Việt Nam - Thụy Điển đổi hệ thống địa Viện Điều tra Quy hoạch đất đai 23 Võ Tử Can (2006) Nghiên cứu phương pháp luận tiêu đánh giá tính khả thi hiệu phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Hà Nội 24 Vũ Thị Bình (2010) Một vài ý kiến quy trình quy hoạch sử dụng đất Hội thảo khoa học quy trình xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất cấp sở, Hội khoa học Đất Việt Nam, Trường Đại học nông lâm Thái nguyên 07/11/2010 Trường Đại học nông lâm Thái nguyên Tài liệu tiếng Anh: 25 FAO (1993) Guideline for Land use planning Rome, pp.1 89 ... Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá tình hình thực phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015), kế hoạch sử dụng đất năm 2016 địa bàn huyện Nghĩa Hưng, ... kế hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Hưng năm 2016 + Đánh giá kết thực tiêu theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 gồm: Kết thực tiêu sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nơng nghiệp, đất chưa sử. .. khả thi quy hoạch sử dụng đất .13 2.2.3 Bản chất phân loại hiệu quy hoạch sử dụng đất 16 2.3 Tình hình lập thực quy hoạch sử dụng đất nước 19 2.3.1 Kinh nghiệm thực quy hoạch sử dụng đất số nước
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện nghĩa hưng tỉnh nam định , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện nghĩa hưng tỉnh nam định