0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số dòng khang dân 18 cải tiến có tiềm năng năng suất cao tại ý yên nam định

146 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ THANH HUYỀN ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ DỊNG KHANG DÂN 18 CẢI TIẾN CĨ TIỀM NĂNG NĂNG SUẤT CAO TẠI Ý YÊN – NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Cường NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khoa học khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Nếu có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đỗ Thanh Huyền i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiều mặt cấp lãnh đạo, tập thể cá nhân ngồi ngành nơng nghiệp Tơi xin ghi nhận bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể, cá nhân dành cho giúp đỡ q báu Trước tiên, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc kính trọng giúp đỡ nhiệt tình Thầy giáo – PGS TS Phạm Văn Cường người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi mặt để tơi hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô khoa Nông học, thầy cô Viện đào tạo Sau đại học – Học viện Nơng nghiệp Việt Nam nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin cảm ơn giúp đỡ Ủy ban nhân dân xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tạo điều kiện giúp thực đề tài Cảm ơn cổ vũ, động viên giúp đỡ gia đình, người thân, bạn bè trình học tập thực luận văn Hà Nội, ngày Tác giả luận văn Đỗ Thanh Huyền ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình đồ thị viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo sản xuất lúa giới 2.1.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo lúa giới 2.1.2 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.2 Một số nghiên cứu chọn tạo sản xuất lúa gạo việt nam 11 2.2.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống lúa Việt Nam 11 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ lúa gạo Việt Nam 15 2.2.3 Tình hình sản xuất lúa gạo Nam Định 17 2.2.4 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Ý Yên tỉnh Nam Định 19 2.3 Những tính trạng liên quan đến suất lúa 21 2.4 Nghiên cứu mối quan hệ suất yếu tố liên quan .24 2.4.1 Chất khơ tích lũy suất lúa 24 2.4.2 Nghiên cứu cấu trúc dạng mơ hình lúa suất cao 25 2.4.3 Một số nghiên cứu liên quan đến tính trạng chuyển gen làm tăng số hạt/ (Gn1) gen làm tăng thêm số gié/bông (WFP1) 26 Phần Nội dung, vật liệu phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Nội dung, vật liệu nghiên cứu 30 3.1.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu: 30 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu: 30 iii 3.1.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 3.2.1 Điều kiện thí nghiệm: 31 3.2.2 Bố trí thí nghiệm: 31 3.2.3 Quy trình thí nghiệm 32 3.2.4 Các tiêu phương pháp theo dõi: 33 3.2.5 Phân tích xử lý số liệu 36 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 37 4.1 Tình hình sinh trưởng, phát triển dịng, giống thí nghiệm .37 4.1.1 Một số đặc điểm sinh trưởng giai đoạn mạ dịng, giống tham gia thí nghiệm năm 2015 Ý Yên, Nam Định 37 4.1.2 Thời gian sinh trưởng dòng, giống thí nghiệm năm 2015 Ý Yên, Nam Định 40 4.1.3 Động thái dịng, giống lúa thí nghiệm năm 2015 44 4.1.4 Động thái tăng trưởng chiều cao dịng, giống lúa thí nghiệm 46 4.1.5 Động thái đẻ nhánh dòng, giống lúa thí nghiệm 51 4.1.6 Chỉ số diện tích dịng lúa thí nghiệm qua thời kỳ sinh trưởng 54 4.1.7 Khả tích lũy chất khơ giống tham gia thí nghiệm 56 4.1.8 Hiệu suất quang hợp dịng, giống lúa thí nghiệm 59 4.1.10 Lá đòng hàm lượng đạm đòng 61 4.2 Tình hình sâu bệnh hại dịng, giống thí nghiệm 63 4.3 Năng suất yếu tố cấu thành suất dịng, giống l thí nghiệm.65 4.3.1 Một số đặc điểm cấu trúc 65 4.3.2 Một số yếu tố cấu thành suất suất 67 4.3.3 Mối tương quan suất yếu tố cấu thành suất 72 4.4 Một số tiêu chất lượng dịng, giống thí nghiệm 77 4.4.1 Chất lượng gạo dòng, giống lúa thí nghiệm 77 4.4.2 Chất lượng cơm dịng, giống tham thí nghiệm 80 Phần Kết luận đề nghị 81 Kết luận 81 5.2 Đề nghị 82 Tài liệu tham khảo 83 iv Chữ viết tắt DANH MỤC VIẾT TẮT Nghĩa tiếng Việt BNN PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BVTV Bảo vệ thực vật D/R Dài/rộng ĐBSCL Đồng sông Cửu Long Đ/C Đối chứng FAO GCT Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông nghiệp lương thực Liên hợp quốc) Giống trồng KD 18 Khang dân 18 KHKT; KT Khoa học kỹ thuật; Kỹ thuật KL1.000 hạt Khối lượng 1.000 hạt LAI Chỉ số diện tích VX, VM Vụ Xuân, Vụ Mùa NAR Hiệu suất quang hợp N/P/K Đạm/Lân/Kali NLN Nông Lâm nghiệp NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NSC Ngày sau cấy QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia TB Trung Bình TCN Tiêu chuẩn ngành TCVN Tiêu chuẩn quốc gia TSC Tuần sau cấy TGST Thời gian sinh trưởng TLGN Tỷ lệ gạo nguyên TLGX Tỷ lệ gạo xay v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo trên giới giai đoạn 2005-2014 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo n ước sản xuất lúa gạo lớn giới 2014 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam Bảng 2.4 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Nam Định Bảng 2.5 Hệ số tương quan số hạt với đặc điểm liên quan 161 RILs từ Pusa 1266 / Pusa Basmati năm 20052006 Bảng 3.1 Nguồn gốc dịng, giống tham gia thí nghiệm năm 2015 Ý Yên, Nam Định Bảng 4.1 Một số đặc điểm giai đoạn mạ dòng, giống tham gia thí nghiệm năm 2015, Ý Yên, Nam Định Bảng 4.2 Thời gian sinh trưởng, phát triển dòng, giống lúa thí nghiệm năm 2015, Ý Yên, Nam Định Bảng 4.3 Động thái dịng, giống lúa thí nghiệm năm 2015 huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Bảng 4.4 Động thái tăng trưởng chiều cao dòng, giống lúa thí nghiệm vụ xuân năm 2015, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Bảng 4.5 Động thái đẻ nhánh dòng, giống lúa thí nghiệm năm 2015 Ý Yên, Nam Định Bảng 4.6 Chỉ số diện tích (LAI) dịng lúa thí nghiệm qua giai đoạn trưởng vụ Xuân 2015 Bảng 4.7 Chất khơ tích lũy dịng, giống thí nghiệm qua giai đoạn sinh trưởng năm 2015, Ý Yên, Nam Định Bảng 4.8 Hiệu suất quang hợp dịng, giống thí nghiệm năm 2015 Ý Yên, Nam Định Bảng 4.9 Tốc độ tích lũy chất khơ dịng, giống thí nghiệm qua giai đoạn sinh trưởng năm 2015, Ý Yên, Nam Định Bảng 4.10 Một số đặc điểm đòng dịng, giống lúa thí nghiệm vụ Xn 2015 Ý Yên, Nam Định vi Bảng 4.11 Tình hình sâu bệnh hại dịng, giống lúa tham gia thí nghiệm năm 2015 64 Bảng 4.12 Một số đặc điểm cấu trúc bơng dịng giống thí nghiệm năm 2015 Ý Yên, Nam Định 67 Bảng 4.13 Các yếu tố cấu thành suất suất giống lúa thí nghiệm năm 2015 68 Bảng 4.14 Một số tiêu đánh giá chất lượng gạo dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm 2015 81 Bảng 4.15 Chất lượng cơm giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2015 huyện Ý Yên, Nam Định vii 80 DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 Sản lượng diện tích thu hoạch lúa gạo tồn cầu 2006-2015 Đồ thị 4.1 Tốc độ dịng, giống lúa thí nghiệm năm 2015, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 46 Đồ thị 4.2 Động thái tăng trưởng chiều cao dòng, giống lúa thí nghiệm năm 2015, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 49 Đồ thị 4.3 Tốc độ đẻ nhánh dịng, giống lúa thí nghiệm năm 2015 Ý Yên, Nam Định 53 Đồ thị 4.4 Tương quan số diện tích giai đoạn với suất dịng, giống lúa thí nghiệm vụ xuân vụ mùa 2015 huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 73 Đồ thị 4.5 Tương quan khối lượng chất khơ tích lũy giai đoạn với suất dịng, giống lúa thí nghiệm vụ xuân vụ mùa 2015 huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 74 Đồ thị 4.6 Tương quan yếu tố cấu thành suất với suất thực thu dịng, giống lúa thí nghiệm vụ xuân vụ mùa năm 2015 Ý Yên, Nam Định 76 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên Tác giả: Đỗ Thanh Huyền Tên Luận văn: “Đánh giá số dịng Khang dân 18 cải tiến có tiềm năng suất cao Ý Yên – Nam Định” Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đề tài “Đánh giá số dịng Khang dân 18 cải tiến có tiềm năng suất cao Ý Yên – Nam Định” Nhằm đánh giá sơ biểu dòng mang gen Gn1 (Tăng số hạt/ bông) gen WFP1 (tăng số gié cấp 1/bông) lúa qua đánh giá khả sinh trưởng, phát triển liên quan đến suất dòng lúa Khang dân 18 cải tiến Phương pháp nghiên cứu Vật liệu thí nghiệm gồm hai dịng lúa cải tiến di truyền giống Khang Dân 18 (KD18) mang gen Gn1 (grain number 1) (dòng D31, D32, D33) gen WFP1 (wealthy farmer’s panicle 1) (dòng D34, D35, D36) Các dòng dự án JICA-DCG, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo phương pháp lai lại KD18 ST-12 chọn lọc thị phân tử, hệ BC 3F8 Giống đối chứng sử dụng giống KD18 Tiến hành vụ năm 2015 Kết kết luận Kết thí nghiệm cho thấy: Các dịng tham gia thí nghiệm sinh trưởng phát triển tốt, khả chống chịu sâu bệnh, suất cao Các dòng lúa KD 18 cải tiến có ngày ngắn so với giống đối chứng thời điểm 3-5 ngày sau trỗ Các dịng lúa cải tiến có thời gian sinh trưởng ngắn khả tích lũy cao so với giống đối chứng Gen Gn1 WFP1 biểu làm tăng số hạt bơng dịng D31 (245,4 hạt/bơng) D36 (253,6 hạt/bông) (ở vụ Xuân) vụ mùa D31 (243,8 hạt/bông) D36 (246,1 hạt/bông), giống đối chứng KD18 có 243,1 hạt/bơng (vụ xn) 228,7 hạt/bông (vụ mùa) Qua đánh giá với dịng mang gen cải tiến Gn1 WFP1 dịng D36 dịng có suất đạt cao hai vụ (65,3 tạ/ha (vụ xuân) 57,5 tạ/ha (vụ mùa) Điều liên quan đến suất thực thu giống lúa KD 18 cải tiến giúp cho việc cải thiện suất giống, rút ngắn trình chọn tạo ix ANOVA FOR VARIATE CHINSAP FILE B62 19/ 4/16 0: -:PAGE VARIATE V005 CHINSAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B62 19/ 4/16 0: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B62 Phân tích chất khơ tích lũy BALANCED ANOVA FOR VARIATE DENHANH FILE B71 19/ 4/16 0:20 -:PAGE VARIATE V003 DENHANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE TRO FILE B71 19/ 4/16 0:20 :PAGE VARIATE V004 TRO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF 109 MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHINSAP FILE B71 19/ 4/16 0:20 :PAGE VARIATE V005 CHINSAP LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD - -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DENHANH TRO CHINSAP BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DENHANH LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE TRO FILE B72 19/ 4/16 0:34 110 -:PAGE VARIATE V004 TRO FILE B71 19 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHINSAP FILE B72 19/ 4/16 0:34 :PAGE VARIATE V005 CHINSAP LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B72 19/ 4/16 0:34 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DENHANH TRO CHINSAP Phân tích tốc độ tích lũy chất khô BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DN-T LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ 111 * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - BALANCED ANOVA FOR VARIATE T-CS FILE B91 19/ 4/16 0:48 -:PAGE VARIATE V004 T-CS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B91 19/ 4/16 0:48 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD - -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DN-T T-CS BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DN-T LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE T-CS FILE B92 19/ 4/16 0:49 :PAGE VARIATE V004 T-CS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF 112 MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B92 19/ 4/16 0:49 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD - -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DN-T T-CS Phân tích địng BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DAI LA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE RONG LA FILE B10 19/ 4/16 1: :PAGE VARIATE V004 RONG LA LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE GOC LA FILE B10 19/ 4/16 1: 113 -:PAGE VARIATE V005 GOC LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAM FILE B10 19/ 4/16 1: :PAGE VARIATE V006 DAM LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B10 19/ 4/16 1: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD 14DF - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DAIBONG LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ 114 * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - BALANCED ANOVA FOR VARIATE MATDOH FILE B122 19/ 4/16 1:26 -:PAGE VARIATE V004 MATDOH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIE1 FILE B122 19/ 4/16 1:26 :PAGE VARIATE V005 GIE1 LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIE2 FILE B122 19/ 4/16 1:26 :PAGE VARIATE V006 GIE2 LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B122 19/ 4/16 1:26 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD 14DF - -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B122 19/ 4/16 1:26 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION 115 C OF V |CT$ | DAIBO MATD GI GI Phân tích cấu trúc bơng BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAIBONG FILE B121 19/ 4/16 1:25 :PAGE VARIATE V003 DAIBONG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE MATDOH FILE B121 19/ 4/16 1:25 :PAGE VARIATE V004 MATDOH LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIE1 FILE B121 19/ 4/16 1:25 :PAGE VARIATE V005 GIE1 LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE GIE2 FILE B121 19/ 4/16 1:25 :PAGE VARIATE V006 GIE2 LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 NOS DAIBONG 24.1000 MATDOH 5.30000 116 GIE1 11.2000 GIE2 54.6000 FILE B121 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD 14DF - -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - Phân tích yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 BONG/M LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/B FILE B132 19/ 4/16 2:23 :PAGE VARIATE V004 HAT/B LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCHAC FILE B132 19/ 4/16 2:23 :PAGE VARIATE V005 HCHAC LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL1000 FILE B132 19/ 4/16 2:23 :PAGE VARIATE V006 KL1000 117 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE B132 19/ 4/16 2:23 :PAGE VARIATE V007 NSLT LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE B132 19/ 4/16 2:23 :PAGE VARIATE V008 NSTT LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) - TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B132 MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD 3) 14DF CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD 3) 14DF - -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B132 118 19/ 4/16 2:23 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE V003 BONG/M LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HAT/B FILE B131 19/ 4/16 2:21 :PAGE VARIATE V004 HAT/B LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCHAC FILE B131 19/ 4/16 2:21 :PAGE VARIATE V005 HCHAC LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL1000 FILE B131 19/ 4/16 2:21 :PAGE VARIATE V006 KL1000 LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE B131 19/ 4/16 2:21 119 -:PAGE VARIATE V007 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE B131 19/ 4/16 2:21 :PAGE VARIATE V008 NSTT LN ER LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF SQUARES MEAN SQUARES F RATIO PROB ============================================================================= CT$ * RESIDUAL - * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE B131 19/ 4/16 2:21 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT$ - -CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD 3) 14DF CT$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD 3) 14DF - -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE B131 19/ 4/16 2:21 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE BONG/M HAT/B GRAND MEAN (N= NO OBS 21 21 21) 180.98 241.41 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 11.881 11.035 5.8 0.2388 21.867 24.172 3.5 0.8706 120 | | | | H KL Phân tích hàm lượng đạm địng BALANCED ANOVA FOR VARIATE HLLD FILE HLLD 29/ 4/16 3:26 :PAGE HAM LUONG LA DONG VARIATE V003 HLLD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL GIONG$ ERROR(A) * TOTAL (CORRECTED) THE MODEL IS SATURATED SO NO ANALYSIS OF RESIDUALS IS POSSIBLE TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE HLLD 29/ 4/16 3:26 :PAGE HAM LUONG LA DONG MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ D31 D32 D33 D34 D35 D36 KD18 SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT ERROR(A) - 121 SE(N= 1) 0.898323E-01 5%LSD 12DF 0.276804 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE HLLD 29/ 4/16 3:26 :PAGE HAM LUONG LA DONG F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN HLLD (N= 21) NO OBS 21 2.4314 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.15567 0.00000 0.0 0.0818 |GIONG$ | | | 0.0024 |ERROR(A)| | | | | | | 0.5000 122 ... năm 2015 Ý Yên, Nam Định 76 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên Tác giả: Đỗ Thanh Huyền Tên Luận văn: ? ?Đánh giá số dòng Khang dân 18 cải tiến có tiềm năng suất cao Ý Yên – Nam Định? ?? Ngành:... Yên, Nam Định Tên dòng/ giống D3 1Khang dân 18+ Gn1 D3 2Khang dân 18+ Gn1 D3 3Khang dân 18+ Gn1 D3 4Khang dân 18+ WFP1 D3 5Khang dân 18+ WFP1 D3 6Khang dân 18+ WFP1 KD1 8Khang Dân 18 (Đ/C) Nguồn gốc... sinh thái dòng lúa triển vọng, tiến hành đề tài: ? ?Đánh giá số dịng Khang dân 18 cải tiến có tiềm năng suất cao Ý Yên – Nam Định? ?? 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục đích Đánh giá cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số dòng khang dân 18 cải tiến có tiềm năng năng suất cao tại ý yên nam định , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá một số dòng khang dân 18 cải tiến có tiềm năng năng suất cao tại ý yên nam định