0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp quang châu, tỉnh bắc giang

117 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN HỮU NAM ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP QUANG CHÂU, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã ngành: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thủy Nguyên NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tên Nguyễn Hữu Nam, học viên cao học lớp Khoa học mơi trường CH25KHMT, khố 2016 - 2018 Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ với đề tài: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang” công trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát phân tích từ thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Đỗ Thủy Nguyên Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Nam i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể thầy giảng viên Khoa Sau Đại học, Học viện nông nghiệp Việt Nam truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học cao học suốt năm qua Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Đỗ Thủy Nguyên dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi hồn thành đề tài nghiên cứu đề tài Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Bắc Giang, lãnh đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Cơng ty Cổ phần khu cơng nghiệp Sài Gịn - Bắc Giang tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin, tài liệu cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Hữu Nam ii MỤC LỤC Lời cam đoan I Lời cảm ơn II Mục lục III Danh mục chữ viết tắt VI Danh mục bảng VII Danh mục hình VIII Trích yếu luận văn IX Thesis abstract XI PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.1.1 Mục đích nghiên cứu 1.1.2 Phạm vi nghiên cứu 1.1.3 Yêu cầu đề tài 1.2 Ý nghĩa đề tàI 1.2.1 Ý nghĩa khoa học 1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sơ lý luận quản lý chất thải nguy hại 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Cơ sở khoa học 2.1.3 Tác động chất thảı nguy hạı 11 2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản lý chất thải nguy hại giới việt nam 14 2.2.1 Tình hình nghiên cứu quản lý chất thải nguy hại giới 14 2.2.2 Tình hình nghiên cứu quản lý chất thải nguy hại Việt Nam .17 2.3 Tổng quan thực trạng phát sinh chất thải nguy hại từ hoạt động công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc giang 27 2.3.1 Thực trạng phát triển khu công nghiệp 27 2.3.2 Thực trạng phát sinh chất thải nguy hại từ khu công nghiệp 28 iii 2.3.3 Tình hình thu gom, phân loại, xử lý chất thải nguy hại tỉnh Bắc Giang 29 2.3.4 Tình hình tuân thủ thực quy định pháp luật hoạt động quản lý CTNH 32 2.3.5 Kết tra, kiểm tra môi trường KCN, CCN .33 2.4 Tổng quan tình hình quản lý chất thải nguy hại ðịa bàn tỉnh Bắc Giang 33 2.4.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật kỹ thuật quản lý chất thải nguy hại áp dụng tỉnh Bắc Giang 33 2.4.2 Công tác quản lý nhà nước chất thải nguy hại 36 2.4.3 Công tác quản lý chất thải nguy hại khu công nghiệp .36 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Đối tượng nghIên cứu 38 3.2 Phạm vI nghiên cứu 38 3.3 NộI dung nghIên cứu 38 3.3.1 Khái quát khu công nghiệp Quang Châu 38 3.3.2 Thực trạng chất thải nguy hại 38 3.3.3 Đánh giá hiểu biết thái độ cán nhân viên thực quy chế nhận thức cộng đồng công tác quản lý CTNH 38 3.3.4 Đánh giá khái quát hiệu công tác quản lý chất thải nguy hại 38 3.3.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý chất thải nguy hại doanh nghiệp khu công nghiệp Quang Châu 38 3.4 Phương pháp nghiên cứu 38 3.4.1 Phương pháp kế thừa 38 3.4.2 Điều tra, khảo sát thực địa 39 3.4.3 Phương pháp vấn 39 3.4.4 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 40 3.4.5 Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia 40 PHẦN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 41 4.1 Khái quát Khu công nghiệp Quang Châu 41 4.1.1 Vị trí địa lý 41 4.1.2 Điều kiện địa chất 43 4.1.3 Điều kiện khí hậu, khí tượng 43 iv 4.1.4 Điều kiện thuỷ văn 46 4.1.5 Cấp, thoát nước 46 4.1.6 Điều kiện môi trường 47 4.1.7 Đặc điểm KCN Quang Châu 47 4.2 Thực trạng chất thải nguy hại 50 4.2.1 Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động doanh nghiệp khu công nghiệp Quang Châu 4.2.2 50 Tình hình thực quy định pháp luật chất thải nguy hại 56 4.2.3 Thực trạng công tác thu gom, lưu trữ, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại 4.3 60 Đánh giá hiểu biết thái độ công tác quản lý chất thải nguy hại KCN Quang Châu 68 4.3.1 Đánh giá hiểu biết cán nhân viên quy chế quản lý chất thải nguy hại 4.4 68 Đánh giá khái quát hiệu công tác quản lý chất thải nguy hại KCN Quang Châu 70 4.4.1 Công tác thực quy định quản lý chất thải nguy hại 70 4.4.2 Những kết đạt 71 4.4.3 Tồn tại, hạn chế công tác quản lý chất thải nguy hại 72 4.5 Đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại 73 4.5.1 Về nhân 73 4.5.2 Về công tác quản lý CTNH 73 4.5.3 Cơ sở hạ tầng xử lý chất thải nguy hại 75 4.5.4 Công tác kiểm tra, giám sát quản lý chất thải nguy hại 75 4.5.5 Về công tác tuyên truyền, tập huấn doanh nghiệp 76 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 81 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVMT Bảo vệ môi trường CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CP Cổ phần CT Công ty CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt CTRCN Chất thải rắn công nghiệp ĐTM Đánh giá tác động môi trường KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KHKT Khoa học kỹ thuật KKT Khu kinh tế KTTĐ Kinh tế trọng điểm QLCTNH Quản lý chất thải nguy hại TN&MT Tài nguyên Môi trường TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Nhiệt độ khơng khí TB tháng qua năm tỉnh Bắc Giang 44 Bảng 4.2 Tổng số nắng tháng qua năm tỉnh Bắc Giang .44 Bảng 4.3 Độ ẩm khơng khí TB tháng qua năm tỉnh Bắc Giang 45 Bảng 4.4 Lượng mưa trung bình tháng năm tỉnh Bắc Giang 45 Bảng 4.5 Danh sách đơn vị hoạt động KCN Quang Châu 48 Bảng 4.6 Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khu công nghiệp 2017 52 Bảng 4.8 Tỷ lệ thành phần chất thải nguy hại phát sinh 55 Bảng 4.9 Việc thực thủ tục pháp lý BVMT 57 Bảng 4.10 Tình hình quản lý chất thải nguy hại năm 2017 62 Bảng 4.11 Chi phí xử lý chất thải nguy hại năm 2017 64 Bảng 4.12 Tình hình đăng ký chủ nguồn thải CTNH 65 Bảng 4.13 Một số đơn vị thực chuyển giao CTNH 66 Bảng 4.14 Nhận thức CTNH cán quản lý 68 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Quy hoạch tổng thể KCN Quang Châu 42 Hình 4.2 Thống kê số lượng Công ty theo năm thành lập 49 Hình 4.3 Thống kê loại hình kinh doanh KCN Quang Châu 49 Hình 4.4 Cơ cấu tổ chức quản lý KCN Quang Châu 50 Hình 4.5 So sánh lượng CTNH phát sinh Công ty 54 Hình 4.6 Thành phần tổng lượng CTNH phát sinh KCN Quang Châu (kg/năm) 56 Hình 4.7 Hiện trạng thực thủ tục môi trường công ty KCN Quang Châu 58 Hình 4.8 Hiện trạng thu gom, lưu trữ vận chuyển, xử lý CTNH công ty KCN Quang Châu 63 Hình 4.9 Quy trình quản lý CTNH doanh nghiệp 67 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Hữu Nam Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang Ngành: Khoa Học Môi Trường Mã số: 8440301 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang” là: Đánh giá thực trạng tình hình quản lý xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; Đề xuất số g ả pháp nâng cao h ệu quản lý chất thả nguy hại doanh nghiệp khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang Phương pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu này, đề tài áp dụng phương pháp sau đây: Thu thập số liệu thứ cấp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội từ Phòng TNMT huyện Việt Yên; cán quản lý môi trường Công ty cổ phần khu cơng nghiệp Sài Gịn - Bắc Giang (Chủ sở hạ tầng) Khảo sát thực địa, điều tra thu thập số liệu sơ cấp thu thập từ cán làm công tác môi trường doanh nghiệp khu công nghiệp, công nhân trực tiếp làm công tác thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH người dân xung quanh khu công nghiệp Các nhóm đối tượng điều tra, vấn cụ thể: tổng số phiếu thực là: 83 phiếu, đó: 21 phiếu cho cán làm công tác BVMT doanh nghiệp khu công nghiệp Quang Châu (01 phiếu/01 doanh nghiệp); 42 phiếu cho Công nhân trực tiếp làm công tác phân loại, thu gom, lưu giữ CTNH 20 người dân xung quanh Kết kết luận Qua trình nghiên cứu thực hiện, đề tài rút số kết luận sau: Khu công nghiệp Quang Châu KCN tỉnh Bắc Giang, thuộc địa bàn xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Công ty cổ phần khu cơng nghiệp Sài Gịn Bắc Giang làm chủ đầu tư Tính đến năm 2017, KCN Quang Châu gồm có 21 doanh ix 16 Sở Tài ngun Mơi Trường tỉnh Bắc Giang (2015, 2016, 2017) Báo cáo quản lý chất thải nguy hại giai đoạn 2015-2017 tỉnh Bắc Giang 17 Tỉnh ủy Bắc Giang (2011) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, giai đoạn 2011 - 2016 tỉnh Bắc Giang 18 Trịnh Thị Thanh Nguyễn Khắc Kinh (2005) Quản lý chất thải nguy hại NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, HN 19 UBND tỉnh Bắc Giang (2006) Báo cáo quy hoạch môi trường cho phát triển bền vững kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 20.UBND tỉnh Bắc Giang (2010) Đề án Quy hoạch khai thác sử dụng bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2015 21 UBND tỉnh Bắc Giang (2017) Báo cáo trạng môi trường tỉnh Bắc Giang 22 Sở Tài nguyên Môi trường (2016) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường địa bàn năm 2016 23 Công ty CP xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hịa Bình (2016) Báo cáo cơng tác bảo vệ mơi trường địa bàn năm 2016 II Tài liệu tiếng Anh: 24 Micheal D Lagrega, Phillip L Bukingham (2001) Harzadous waste management Mc Graw Hill, 2nd Edition 25 Misra V, Pandey S.D (2005) Hazardous waste, impact on health and invironment for development of bettet waste management strategies in future in India Environment International 31 80 PHỤ LỤC 81 Hình 1: Một số CTNH tiêu biểu lưu kho ghi mã số CTNH Hình 2: Kho lưu trữ CTNH KCN Quang Châu 82 Hình 3: Kho lưu trữ CTNH quy định Hình 4: Dụng cụ chứa CTNH KCN Quang Châu 83 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THU THẬP THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI PHẦN 1: THÔNG TIN CÁN BỘ Tên cán bộ, công nhân viên: Số điện thoại liên lạc: Địa chỉ: Ngành nghề hoạt động sở sản xuất: PHẦN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Doanh nghiệp thực thủ tục Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chưa? Thủ tục: a) Đã phê duyệt - xác nhận b) Chưa lập phê duyệt - xác nhận c) Chưa làm hồ sơ môi trường Doanh nghiệp có thuộc đối tượng lập sổ đăng ký chủ nguồn thải ko? Có Nếu có lập chưa? Đã lập Nếu có: Số hiệu:…………………………………………… Ngày cấp:………………… Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo quy định thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 TN&MT Có Nếu có: Số hiệu:………………………………………………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp: ………………………………… Doanh nghiệp có phân cơng phận chịu trách nhiệm cơng tác quản lý chất thải nguy hại khơng? Khơng Có 84 Bộ phận chịu trách nhiệm cơng tác quản lý chất thải nguy hại doanh nghiệp: ………………………………………………, có: - Tên phận: - Số cán nhân viên phận đó:………… người - Theo anh/chị, công tác quản lý CTNH doanh nghiệp quan tâm có ý thức tự giác chưa? Chưa Có Cơng tác phổ biến quản lý CTNH Đối tượng đào tạo/tập huấn Số lần đào tạo/tập huấn Người làm công tác quản lý (gồm cán chuyên trách) Người làm công tác, phận loại, thu gom, vận chuyển, lưu trữ - Công ty có thường xuyên tổ chức tuyên truyền kiến thức mơi trường, an tồn vệ sinh lao động cho cán cơng nhân viên cơng ty khơng? Có Theo đánh giá anh/chị cơng tác quản lý CTNH doanh nghiệp anh/chị có đem lại hiệu không? a) Đạt PHẦN HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Anh/chị có phân biệt CTNH với loại chất thải khác khơng? Có Khơng Anh/chị có biết Thơng tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định khơng? Quy định quản lý nước thải Quy định quản lý khí thải Quy định quản lý rác thải sinh hoạt Quy định quản lý chất thải nguy hại 10 Tình hình phát sinh chất thải nguy hại (Ước tính trung bình theo tháng) a) Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình: … …… (kg/năm) 85 b) Thành phần, khối lượng CTNH Thành phần 11 Hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển lưu giữ chất thải nguy hại a) Doanh nghiệp có tiến hành phân loại CTNH khơng? Có b) Hoạt động phân loại CTNH thực hiện? Cán phụ trách môi trường Công nhân vệ sinh Thủ kho Công nhân xưởng c) Đóng gói CTNH - Anh/chị đóng gói CTNH nào? Để lẫn lộn bên ngồi, khơng đóng gói Đóng gói bao bì thường Đóng gói bao bì chuyên dụng dùng cho CTNH - Bao bì chuyên dụng để đóng gói CTNH loại bao bì nào? Bao bì mềm - CTNH đóng gói bao bì có buộc kín hay đậy kín hay khơng? Có - CTNH đóng gói có dán nhãn theo quy định khơng? Có Khơng d) Thiết bị lưu chứa CTNH - Thiết bị lưu chứa CTNH sử dụng có treo dấu hiệu cảnh báo, phịng ngừa khơng? Có đ) Nơi/nhà lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại - Nơi/nhà lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại: Có 86 - Có đảm bảo u cầu an tồn khơng? Có - Tại khu vực lưu chứa CTNH xảy cố môi trường chưa? Nguyên nhân: 12 Đơn vị tham gia xử lý CTNH: 13 Chi phí xử lý CTNH doanh nghiệp: (đồng/tấn/năm) 14 Trong trình hoạt động doanh nghiệp mình, anh/chị có phát ảnh hưởng xấu từ CTNH gây ảnh hưởng tới người ko Nếu có ảnh hưởng gì? PHẦN KẾT LUẬN 15 Nhận xét, đề xuất kiến nghị 16 Các biện pháp khắc phục nội dung chưa đạt theo yêu cầu/quy định bảo vệ môi trường doanh nghiệp thời gian tới (nếu có) Bắc Giang, ngày………tháng …… năm 201 Người điều tra Xác nhận người cung cấp thông tin Nguyễn Hữu Nam 87 PHIẾU ĐIỀU TRA CÔNG NHÂN LÀM CÔNG TÁC PHÂN LOẠI, THU GOM, LƯU GIỮ CTNH CỦA DOANH NGHIỆP THU THẬP THÔNG TIN VỀ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Ông/bà: Tuổi: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc: Thời gian bắt đầu làm việc: PHẦN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI KCN QUANG CHÂU Ơng/bà có quan tâm thơng tin mơi trường KCN Quang Châu, nơi làm việc khơng? a) Có Tại nơi làm việc, ơng/bà có phận quản lý tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn chất thải nguy hại chưa? Có thường xuyên không? Nếu có ơng/bà thực hành động để góp phần bảo vệ mơi trường xung quanh nói chung mơi trường làm việc nói riêng? Ơng/bà có phân biệt chất thải thơng thường chất thải nguy hại khơng? Lấy ví dụ số loại chất thải chất thải nguy hại mà ông/bà biết Hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển lưu giữ chất thải nguy hại 88 a) Doanh nghiệp có tiến hành phân loại CTNH khơng? Có b) Hoạt động phân loại CTNH thực hiện? Cán phụ trách môi Công nhân vệ sinh Thủ kho Công nhân xư c) Đóng gói CTNH - Anh/chị đóng gói CTNH nào? Để lẫn lộn bên ngồi, khơng đóng gói Đóng gói bao bì thường Đóng gói bao bì chuyên dụng dùng cho CTNH - Bao bì chun dụng để đóng gói CTNH loại bao bì nào? Bao bì mềm - CTNH đóng gói bao bì có buộc kín hay đậy kín hay khơng? Có - CTNH đóng gói có dán nhãn theo quy định khơng? Có Khơng d) Thiết bị lưu chứa CTNH - Thiết bị lưu chứa CTNH sử dụng có treo dấu hiệu cảnh báo, phịng ngừa khơng? Có đ) Nơi/nhà lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại - Nơi/nhà lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại: Có - Có đảm bảo yêu cầu an tồn khơng? Có Ơng/bà có ý thức tự giác nhận thức chất thải nguy hại nơi làm việc khơng? 89 a) Có Bằng đánh giá trực quan ơng/bà KCN Quang Châu có gây ảnh hưởng đến môi trường sống nơi ông/bà cư trú khơng? Nếu có ảnh hưởng nào? - Khơng khí: - Nước: - Đất: Ảnh hưởng KCN Quang Châu đến sức khỏe ông (bà) người xung quanh nào? (Ví dụ: gây bệnh: ho, sốt, ung thư, dị tật cho hệ cháu,…) PHẦN KẾT LUẬN Nhận xét, đề xuất kiến nghị Bắc Giang, ngày………tháng …… năm 201 Người điều tra Xác nhận người cung cấp thông tin Nguyễn Hữu Nam 90 PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI DÂN XUNG QUANH KCN THU THẬP THÔNG TIN VỀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Ông/bà: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc: PHẦN ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI KCN QUANG CHÂU ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG Ơng/bà có theo dõi thông tin môi trường KCN Quang Châu qua phương tiện truyền thông (báo, đài, ti vi, …) khơng? b) Khơng a) Có Tại địa phương, ông/bà có quan quản lý tuyên truyền công tác quản lý chất thải nguy hại chưa? Có thường xun khơng? Nếu có ơng/bà thực hành động để góp phần bảo vệ mơi trường xung quanh? Ơng/bà có phân biệt chất thải thơng thường chất thải nguy hại khơng? Lấy ví dụ số loại chất thải chất thải nguy hại mà ông/bà biết Ông/ bà có phát trường hợp đổ CTNH KCN Quang Châu khu vực dân cư xung quanh không? b) Khơng a) Có 91 Bằng đánh giá trực quan ơng/bà KCN Quang Châu có gây ảnh hưởng đến môi trường sống nơi ông/bà cư trú khơng? Nếu có ảnh hưởng nào? Ảnh hưởng KCN Quang Châu đến sức khỏe người nào? (Ví dụ: gây bệnh: ho, sốt, ung thư, dị tật cho hệ cháu,…) PHẦN KẾT LUẬN Nhận xét, đề xuất kiến nghị Bắc Giang, ngày………tháng …… năm 201 Người điều tra Xác nhận người cung cấp thông tin Nguyễn Hữu Nam 92 ... lý chất thải nguy hại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang? ?? là: Đánh giá thực trạng tình hình quản lý xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; Đề xuất số g ả pháp. .. cứu Đánh giá thực trạng tình hình quản lý xử lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang; - Đề xuất số g ả pháp nâng cao h ệu quản lý chất thả nguy hại doanh nghiệp khu công. .. thải nguy hại khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang? ?? nhằm đưa số giải pháp hữu hiệu công tác quản lý chất thải nguy hại doanh nghiệp khu cơng nghiệp Quang Châu nói riêng địa bàn tỉnh Bắc Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp quang châu, tỉnh bắc giang , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp quang châu, tỉnh bắc giang