0

(Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện nho quan, tỉnh ninh bình

91 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÙI THỊ THU HIỀN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ ĐẤT HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Luyện Hữu Cử NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 08 tháng năm2018 Tác giả luận văn Bùi Thị Thu Hiền i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai với đề tài: “Xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình” Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Luyện Hữu Cử tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài, q trình hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Hệ thống thông tin địa lý - Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND huyện, Phòng Tài nguyên Mơi trường, phịng Nơng nghiệp Chi cục Thống kê huyện Nho Quan giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm2018 Tác giả luận văn Bùi Thị Thu Hiền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC HÌNH viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT THEO FAO 2.1.1 Khái niệm đánh giá đất 2.1.2 Khái niệm đất nông nghiệp 2.1.3 Các nguyên tắc đánh giá đất đai 2.2 TỔNG QUAN VỀ BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI 2.2.1 Khái niệm đơn vị đồ đất đai 2.2.2 Các bước xây dựng đồ đơn vị đất đai 2.2.3 Các yêu cầu xây dựng đồ đơn vị đất đai 2.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM VÀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 11 2.3.1 Phạm vi toàn quốc, phạm vị cấp vùng 11 2.3.2 Phạm vi cấp tỉnh, phạm vi cấp huyện 13 2.3.3 Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, địa bàn huyện Nho Quan 14 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 17 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 17 iii 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 17 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 17 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 17 3.4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nho Quan 17 3.4.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Nho Quan tỷ lệ 1/25.000 17 3.4.4 Đề xuất hướng sử dụng cải tạo đơn vị đất đai địa bàn huyện Nho Quan 17 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 18 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 18 3.5.3 Phương pháp xây dựng đồ 18 3.5.4 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 18 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 22 4.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội 25 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Nho Quan 28 4.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NHO QUAN NĂM 2017 30 4.3 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI HUYỆN NHO QUAN TỶ LỆ 1/25.000 32 4.3.1 Lựa chọn phân cấp tiêu xây dựng đồ đơn vị đất đai 32 4.3.2 Xây dựng đồ đơn tính 34 4.3.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 53 4.3.4 Mô tả đơn vị đất đai 55 4.4 ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO CÁC ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 67 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 5.1 KẾT LUẬN 70 5.2 KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa HĐND Hội đồng nhân dân HTKT Hạ tầng kỹ thuật KT - XH Kinh tế - xã hội QSD Quyền sử dụng TNMT Tài nguyên môi trường UBND Uỷ ban nhân dân NTTS Nuôi trồng thủy sản v DANH MỤC CÁC HÌNH Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế huyện giai đoạn 2005 – 2017 26 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Nho Quan năm 2017 31 Bảng 4.3 Yếu tố tham gia tạo lập đơn vị đồ đất đai tiêu phân cấp 33 Bảng 4.4 Phân loại đất huyện Nho Quan 34 Bảng 4.5 Thống kê tiêu thành phần giới huyện Nho Quan 38 Bảng 4.6 Diện tích tiêu thành phần giới theo đơn vị hành huyện Nho Quan 39 Bảng 4.7 Thống kê tiêu độ dày tầng đất 41 Bảng 4.8 Diện tích tiêu độ dày tầng đất theo đơn vị hành huyện Nho Quan 42 Bảng 4.9 Thống kê tiêu độ dốc huyện Nho Quan 44 Bảng 4.10 Diện tích tiêu độ dốc theo đơn vị hành huyện Nho Quan 45 Bảng 4.11 Thống kê tiêu địa hình tương đối 47 Bảng 4.12 Diện tích tiêu địa hình tương đối theo đơn vị hành huyện Nho Quan 48 Bảng 4.13 Thống kê tiêu chế độ tưới huyện Nho Quan 50 Bảng 4.14 Diện tích tiêu chế độ tưới theo đơn vị hành huyện Nho Quan 51 Bảng 4.15 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại đất xám bạc màu phù sa cổ 55 Bảng 4.16 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại đất thung lũng sản phẩm dốc tụ 56 Bảng 4.17 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại đất nâu vàng phát triển đá vôi 58 Bảng 4.18 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại đất đỏ vàng đá sét 59 Bảng 4.19 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại đất đỏ nâu đá vôi 60 Bảng 4.21 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất phù sa khơng bồi trung tính chua 62 Bảng 4.22 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng 63 vi Bảng 4.23 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất phù sa glay 64 Bảng 4.24 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất phù sa úng nước 65 Bảng 4.25 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất Đất đen sản phẩm bồi tụ cacbonat 66 Bảng 4.26 Định hướng sử dụng đất LMU thuộc nhóm đơn vị đất 68 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các bước xây dựng đồ đơn vị đất đai Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất huyện Nho Quan năm 2017 30 Hình 4.2 Sơ đồ đất huyện Nho Quan 37 Hình 4.3 Sơ đồ thành phần giới huyện Nho Quan 40 Hình 4.4 Sơ đồ độ dày tầng đất huyện Nho Quan .43 Hình 4.5 Sơ đồ độ dốc huyện Nho Quan 46 Hình 4.6 Sơ đồ địa hình tương đối huyện Nho Quan 49 Hình 4.7 Sơ đồ chế độ tưới huyện Nho Quan .52 Hình 4.8 Sơ đồ đơn vị đất đai .54 viii + Độ dày tầng đất: có 11 LMU ( 84,85,88,91,94,95,96,97,98,99,100) có độ dày tầng đất > 100 cm, Có LMU (86,87,89,90,92,93) có độ dày 50-100 cm Bảng 4.22 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng Địa Loại Độ dốc Đất (G) (S) 84 - 1 1 306,36 1,00 85 - 1 197,16 0,64 86 - 1 364,37 1,19 87 - 1 2 1205,46 3,92 88 - 1 2,24 0,01 89 - 2 11,85 0,04 90 - 2 270,88 0,88 91 - 1 100,18 0,33 92 - 314,48 1,02 93 - 2 54,01 0,18 94 - 1 1062,60 3,46 95 - 1 327,86 1,07 96 - 1 67,12 0,22 97 - 320,46 1,04 98 - 3 1069,49 3,48 99 - 1 78,99 0,26 100 - 3 20,48 0,07 5.774,00 18,79 LMU hình (T) Thành Độ dày Chế độ phần tầng đất tưới (I) giới (C) (D) Tổng Diện tích Tỷ lệ (ha) (%) + Địa hình tương đối: có 10 LMU (LMU 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93) có địa hình tương đối cao, LMU (LMU 94,95,96,97,98) có địa hình tương đối vàn, LMU (LMU 99,100) có địa hình tương đối trũng +Chế độ tưới: có LMU khơng tưới, LMU ( 85,87,90,93,94,97) tưới bán chủ động , LMU (LMU 95,98,100) tưới chủ động 63 4.3.4.9 Đất phù sa glây Các LMU đất phù sa glay gồm 14 LMU với tổng diện tích 2958,0 ha, chiếm 9.63% tổng diện tích điều tra tồn huyện, tập trung xã Quỳnh Lưu, Gia Thủy,… Bảng 4.23 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất phù sa glay LMU Loại Độ dốc Đất (G) (S) Địa hình (T) Thành Độ dày Chế độ phần tầng đất tưới (I) giới (C) (D) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 101 - 1 3,14 0,01 102 - 105,31 0,34 103 - 2 2,59 0,01 104 - 3 0,25 0,00 105 - 1 7,34 0,02 106 - 1 12,62 0,04 107 - 1 92,56 0,30 108 - 1018,09 3,31 109 - 3 486,23 1,58 110 - 1 19,87 0,06 111 - 1 24,88 0,08 112 - 3 1 48,60 0,16 113 - 3 546,28 1,78 114 - 3 590,23 1,92 2.958,00 9,63 Tổng Đặc tính LMU sau: + Thành phần giới: có LMU ( LMU 105,106,110,111) có thành phần giới nặng, có LMU (LMU 102,103,104,107,108,112,113) có thành phần giới nhẹ, LMU 101 có thành phần giới trung bình + Độ dày tầng đất: đa phần LMU (LMU 101,102,103,104,105,108, 109,110,111,112,113) có độ dày tầng đất > 100 cm, Có LMU (106) có độ dày 50-100 cm, LMU (107) có độ dày tầng đất < 50 cm 64 + Địa hình tương đối: có LMU (LMU 101,102,103,104) có địa hình tương đối cao, LMU (LMU 105,106,107,108,109,110) có địa hình tương đối vàn, LMU (LMU 111,112,113,114) có địa hình tương đối trũng +Chế độ tưới: có LMU (LMU 101,107,110,112) khơng tưới, LMU tưới bán chủ động, LMU (LMU 106,109,111,114) tưới chủ động 4.3.4.10 Đất phù sa úng nước Các LMU đất phù sa úng nước gồm LMU với tổng diện tích 4553,4 ha, chiếm 14,82% tổng diện tích điều tra tồn huyện, tập trung xã Thượng Hịa, Đức Long, Bảng 4.24 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất phù sa úng nước LMU Loại Độ dốc Đất (G) (S) Địa hình (T) Thành Độ dày Chế độ Diện tích phần tầng đất tưới (I) (ha) giới (C) (D) Tỷ lệ (%) 115 10 - 1 42,74 0,14 116 10 - 5,40 0,02 117 10 - 3 381,00 1,24 118 10 - 1 149,79 0,49 119 10 - 1 196,50 0,64 120 10 - 3 1 861,32 2,80 121 10 - 3 110,89 0,36 122 10 - 3 2.805,77 9,13 4.553,40 14,82 Tổng Đặc tính LMU sau: + Thành phần giới: có LMU (LMU 115,116,117,120,121,122) có thành phần giới nặng, có LMU (LMU 118,119)có thành phần giới nhẹ + Độ dày tầng đất: tất LMU có độ dày tầng đất > 100 cm + Địa hình tương đối: có LMU (LMU 115,116) có địa hình tương đối cao, LMU 117 có địa hình tương đối vàn, LMU (LMU 118,119,120,121,122) có địa hình tương đối trũng 65 +Chế độ tưới: có LMU (LMU 115,118,120) không tưới, LMU (LMU 116,121) tưới bán chủ động , LMU (LMU 117,119,122) tưới chủ động 4.3.4.11 Đất đen sản phẩm bồi tụ cacbonat Bảng 4.25 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai nằm loại Đất Đất đen sản phẩm bồi tụ cacbonat LMU Loại Độ dốc Đất (G) (S) Địa hình (T) Thành Độ dày Chế độ phần tầng đất tưới (I) giới (C) (D) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 123 11 - 28,14 0,09 124 11 - 84,51 0,28 125 11 - 76,84 0,25 126 11 - 3 184,09 0,60 127 11 - 2 6,89 0,02 128 11 - 7,00 0,02 129 11 - 31,57 0,10 130 11 - 51,03 0,17 131 11 - 2 49,37 0,16 132 11 - 3 10,28 0,03 133 11 - 3 31,06 0,10 134 11 - 3 613,80 2,00 135 11 - 1 10,31 0,03 136 11 - 5,47 0,02 1.190,35 3,87 Tổng Các LMU đất đen sản phẩm bồi tụ cacbonat gồm 14 LMU với tổng diện tích 1190,35 ha, chiếm 3,87% tổng diện tích điều tra tồn huyện, tập trung xã Cúc Phương, Kỳ Phú Đặc tính LMU sau: 66 + Thành phần giới: có LMU (LMU 123,124,125,126,135) có thành phần giới nặng, có LMU ( LMU 130,131,132,133,134,136) có thành phần giới nhẹ, LMU (LMU 127,128,129) có thành phần giới trung bình + Độ dày tầng đất: có LMU (LMU 135,136) có độ dày tầng đất > 100 cm, Có LMU (LMU 123,127,130,131,132) có độ dày 50-100 cm, có LMU ( LMU 124,125,126,128,129,133,134) có độ dày tầng đất < 50 cm + Độ dốc: đa số LMU có độ dốc từ 8-150, có LMU (LMU 135,136) có độ dốc từ 15-250 +Chế độ tưới: có LMU (LMU 123,124,127,128,130,133) không tưới, LMU ( LMU 125,129,131,135,136) tưới bán chủ động , LMU (LMU 126,132,134) tưới chủ động *Nhận xét: Bản đồ đơn vị đất đai huyện Nho Quan, tỷ lệ 1/25.000 xây dựng từ đồ đơn tính (Loại đất, độ dốc, địa hình tương đối, thành phần giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới) với việc sử dụng chức chồng xếp đồ phần mềm ArcGIS, kết huyện Nho Quan có 136 đơn vị đất đai, với tổng diện tích điều tra 30.729,09 4.4 ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO CÁC ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN Quả xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Nho Quan khoa học cho đánh giá sử dụng đất thích hợp huyện dựa sở so sánh yêu cầu loại hình sử dụng với chất lượng đơn vị đồ đất đai Dựa vào đặc tính, tính chất 136 LMU huyện hướng đề xuất sử dụng đất tương lai thể bảng: Phần lớn diện tích đất xám phần đất nâu, đất đỏ nằm độ dốc 80 Các giải pháp cải tạo cần áp dụng đồng là: - Áp dụng nghiêm ngặt qui trình canh tác đất dốc - Áp dụng công nghệ tiến sinh học, đầu tư phát triển nông lâm nghiệp kết hợp thâm canh từ đầu, thâm canh liên tục theo chiều sâu - Thực tuần hoàn hữu đất đồi núi giải pháp tốt để phục hồi, bảo vệ nâng cao độ phì nhiêu đất suất sinh học 67 Bảng 4.26 Định hướng sử dụng đất LMU thuộc nhóm đơn vị đất Ký hiệu Loại đất LMU G1 Đất xám bạc màu phù sa cổ LMU 1,3,4,6,8 1885,85 LMU 2,7,5,9 154,23 G2 Đất thung lũng sản phẩm dốc tụ LMU 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21 LMU 27,21,33 LMU 22,23,24,25,28,29, 30,32,34,35,36,37,38,39,4 0,41,42,43,44,45,46 LMU 47,49,51,52,53,54,55, 56,58,60,62 LMU 48,50,57,59,61,63,64, 65,66,67,68,69 G3 G4 G5 G6 G7 Đất nâu vàng phát triển đá vôi Đất đỏ vàng đá sét Đất đỏ nâu đá vơi Đất phù sa bồi trung tính chua Đất phù sa khơng bồi trung tính chua LMU 70,71,76,77,78 Diện tích (ha) 1267,15 627,24 G9 Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng Đất phù sa glay Sắn, ăn Ngô, đậu đỗ 4574,62 Rừng sản xuất, cỏ voi 2983,17 Ngô,khoai 4537,3 Cây ăn quả, cỏ voi Sắn, rừng sản 1622,49 xuất LMU 72,73,74,75 210,53 Ngô, đậu đỗ LMU 78,79 156,25 rau, màu LMU 83 100,85 chuyên lúa LMU 81,82 241,39 LMU G8 Định hướng trồng Sắn, ăn Khoai , mía 84,86,88,89,91,92,96,99 LMU 85,87,90,93,94,97 1245,59 Khoai,rau, màu Cây ăn Rau, màu, 3110,57 khoai LMU 95,98,100 1417,83 Lúa LMU 106,109,111,114 LMU 101,102,103,104,105,107, 108,110,112,113 1113,96 Lúa, rau 1844,03 Cây ăn 68 G10 Đất phù sa úng nước LMU 116,117,119,121,122 LMU 115,18,120 4510,67 Lúa- cá 1053,85 NTTS 208,63 Cây ăn LMU G11 Đất đen sản 123,124,127,128,130,133 phẩm bồi tụ LMU cacbonat 125,126,129,131,132,134, 135,136 Ngô, đậu đỗ, 352,15 khoai Đối với LMU nhóm đất phù sa, đất đen cần có biện pháp đầu tư phân bón kế hợp thủy lợi xây dựng cấu trồng phù hợp để nâng cao hiệu sử dụng đất đơn vị nhóm đất Đối với diện tích đất xám, có độ dày tầng đất mỏng cần đặc biệt quan tâm đến bảo vệ vốn rừng áp dụng phương pháp canh tác nông lâm kết hợp, áp dụng tổng hợp đồng giải pháp công trình, sinh học hệ thống canh tác cơng nghệ tiến để phục hồi nâng cao độ phì nhiêu đất Đối với nhóm đất phù sa, đất tích vơi phần diện tích nhóm đất đỏ, đất nâu, đất xám địa hình bằng, thoải, thung lũng, bậc thềm dốc cần quan tâm đến giải pháp: - Tăng cường giữ ẩm cho đất vào mùa khơ, hạn chế hình thành kết von, đá ong hệ thống trồng che phủ đa dạng, tưới nước nơi có điều kiện - Củng cố bờ vùng, bờ vững để chống hạn chế lũ quét, rửa trôi từ cao xuống thấp - Đẩy mạnh thâm canh đa dạng hoá trồng - Tăng diện tích đất gieo trồng, hệ số sử dụng đất cách tăng vụ, luân canh trồng - Đặc biệt cần quan tâm tăng diện tích họ đậu, vừa cho nơng sản vừa góp phần cải tạo đất; tăng diện tích loại rau, có hiệu kinh tế cao có khả sản xuất hàng hoá 69 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Nho Quan huyện thuộc phía Tây Bắc tỉnh Ninh Bình, hệ thống giao thông phát triển tương đối đồng đường bộ, đường sông, tạo nên mối liên kết với huyện, tỉnh khác điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hố, khoa học cơng nghệ địa phương huyện Việc sử dụng bền vững, có hiệu tài ngun đất huyện khơng có ý nghĩa mặt kinh tế, xã hội mà cịn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng an ninh quốc phịng Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, diện tích tự nhiên tồn huyện Nho Quan 45.052,52 Trong đó: Đất nơng nghiệp: 29.765,61 ha, chiếm 66,07%, Đất phi nông nghiệp: 12.478,43 chiếm 27,69% , Đất chưa sử dụng: 2.809,38 ha, chiếm 6,24% tổng diện tích đất tự nhiên huyện Đối với đất nông nghiệp bao gồm: Đất sản xuất nông nghiệp: 15.731,52ha, chiếm 34,92%, Đất lâm nghiệp: 14.033,19ha, chiếm 31,15%, đất nuôi trồng thuỷ sản: 460,51 ha, chiếm 1,02%, đất nông nghiệp khác: 176,65 ha, chiếm 0,39% Ứng dụng công nghệ GIS với việc sử dụng số công cụ phần mềm MicroStation, MapInfo ArcGIS xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Nho Quan tỷ lệ 1/25.000 từ đồ đơn tính tương ứng với tiêu lựa chọn: Loại đất (G); Địa hình tương đối (E); Độ dốc (SL); Độ dày tầng đất (D); Thành phần giới (C); Chế độ tưới (Ir) Bản đồ đơn vị đất đai huyện Nho Quan có 136 đơn vị đất đai, đó: + LMU số 104 có diện tích nhỏ 0,25 thuộc đất phù sa glây phân bố xã Quỳnh Lưu, có địa hình cao, độ dày tầng đất 50 cm, thành phần giới nhẹ, tưới bán chủ động + LMU số 122 có diện tích lớn 2.805,77 thuộc đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng phân bố chủ yếu xã Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Thượng Hòa, Thanh Lạc, LMU số 103 có địa hình trũng, độ dày tầng đất 100cm, thành phần giới nặng, chế độ tưới chủ động Đã đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp biện pháp sử dụng cải tạo đơn vị đất đai hợp lý địa bàn huyện, làm sở cho việc đánh giá tiềm đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất, sử dụng tài nguyên 70 đất đai có hiệu bền vững 5.2 KIẾN NGHỊ Kết nghiên cứu đề tài áp dụng vào việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Song để đạt kết cao sử dụng đất cần có nghiên cứu chi tiết cụ thể đánh giá tiềm đất đai, đánh giá hiệu sử dụng đất để đưa định hướng sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng hiệu bền vững 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Chi cục Thống kê huyện Nho Quan (2017) Niên giám thống kê huyện Nho Quan 2017 Đào Châu Thu Nguyễn Khang (1998), Giáo trình đánh giá đất, Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội, Đồn Công Quỳ (2000) Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông – lâm nghiệp huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đặng Kim Sơn cs (1995), Đánh giá đất đai phân tích hệ thống canh tác xây dựng phương án phát triển sản xuất nơng nghiệp huyện Ơ Mơn- tỉnh Cần Thơ Đỗ Nguyên Hải (2000), Đánh giá đất hướng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh Hội Khoa học Đất Việt Nam (2000), Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, Hội Khoa học Đất Việt Nam (2015), Sổ tay điểu tra, phân loại, lập đồ đất đánh giá đất đai tr 201-202 Hồ Huy Thành, Đào Châu Thu, Trần Quốc Vinh (2016), Xây dựng đồ đơn vị đất đai đánh giá thích hợp đất sản xuất nơng nghiệp khu vực ven đô thành phố Hà Tĩnh Huỳnh Văn Chương , Vũ Trung Kiên , Lê Thị Thanh Nga (2012), Ứng dụng GIS đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch phát triển Cấy cao su tiêu điền huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 10 Lê Thái Bạt (1995) Báo cáo tóm tắt đánh giá đề xuất sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền vùng Tây Bắc Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất Tháng 1/1995, Hà Nội 11 Nguyễn Đình Bồng (1995), Đánh giá tiềm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho đất trống đồi núi trọc tỉnh Tuyên Quang 12 Nguyễn Công Pho (1995) Đánh giá đất vùng đồng sông Hồng quan điểm sinh thái phát triển lâu bền Tạp chí Khoa học phát triển (3) 13 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng đồng sông Hồng, Luận án Tiến sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 72 14 Phạm Quang Khánh (1994) Đánh giá đất hệ thống sử dụng đất nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ 15 Phạm Dương Ưng, Nguyên Khang (1995) Kết bước đầu đánh giá tài nguyên đất đai Việt Nam 16 Phan Thị Thanh Huyền (2007) Xây dựng đồ đơn vị đất đai kĩ thuật GIS phục vụ cho việc đánh giá đất nông nghiệp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn (15) tr 17-23 17 Phịng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn huyện Nho Quan (2017), Báo cáo thống kê diện tích trồng năm 2016 huyện Nho Quan 18 Phịng Tài nguyên Môi trường huyện Nho Quan (2017) Báo cáo thống kê đất đai năm 2016 huyện Nho Quan 19 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Nho Quan (2018) Báo cáo thống kê đất đai năm 2017 huyện Nho Quan 20 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Nho Quan, Báo cáo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 năm kỳ đầu (2011-2015) 21 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013, Nhà xuất Tài nguyên – Môi trường Bản đồ Việt Nam 22 Tồng cục quản lý ruộng đất (1992), Phân hạng đất, sở sử dụng đất đai hợp lý 23 Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt, Nguyễn Khang Nguyễn Văn Tân (1999), Sổ tay điều tra phân loại đánh giá đất, Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 24 Trần Thị Thu Hiền Đàm Xuân Vận (2012), Nghiên cứu xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ cho đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên, 25 UBND huyện Nho Quan (2017), Kết kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2017 26 Vũ Năng Dũng Nguyễn Hoàng Đan (1996), Ứng dụng kỹ thuật hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tài nguyên đất đai vùng Trung du miền núi phía Bắc, Kết nghiên cứu khoa học 1996 - 2001 Viện Quy hoạch Thiết kế nơng nghiệp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2001 27 Vũ Thị Bình (1995), Đánh giá đất đai phục vụ định hướng quy hoạch nâng cao hiệu sử dụng đất hyện Gia Lâm vùng đồng sông Hồng II Tài liệu tiếng Anh: 28 FAO (1976), A Framework for Land Evaluation, Rome 29 FAO (1985), Land Evaluation for Rainfed Agriculture, Rome 73 PHỤ LỤC Phụ biểu 01 Số lượng đặc tính đơn vị đất đai Số ĐVĐĐ Ký Địa hiệu Độ dốc hình Loại (S) (T) Đất 1 Thành phần giới (C) Độ dày tầng đất (D) 1 Chế độ tưới (I) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 1160,63 3,78 - 1 11,78 0,04 - 1 188,04 0,61 - 1 524,00 1,71 - 1 98,64 0,32 - 2 4,16 0,01 - 2 0,29 0,00 - 9,02 0,03 - 3 43,52 0,14 10 - 1 1 64,34 0,21 11 - 1 64,99 0,21 12 - 1 2 29,87 0,10 13 - 1 153,38 0,50 14 - 1 155,01 0,50 15 - 393,91 1,28 16 - 111,05 0,36 17 - 2 39,95 0,13 18 - 3 187,99 0,61 19 - 3 42,74 0,14 20 - 1 1,59 0,01 21 - 1 22,32 0,07 22 - 1 17,31 0,06 23 - 708,85 2,31 24 - 2 9,42 0,03 25 - 290,12 0,94 26 - 50,54 0,16 27 - 3 28,67 0,09 28 - 1 202,66 0,66 29 - 11,76 0,04 74 30 - 128,57 0,42 31 - 3 0,85 0,00 32 - 3 51,95 0,17 33 - 3 597,72 1,95 34 - 1 98,93 0,32 35 - 2 247,44 0,81 36 - 605,67 1,97 37 - 62,38 0,20 38 - 2 0,44 0,00 39 - 3 194,28 0,63 40 - 3 165,35 0,54 41 3 - 167,14 0,54 42 3 - 1 105,66 0,34 43 3 - 271,51 0,88 44 3 - 3 491,21 1,60 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 2 3 3 3 - 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 1 678,95 14,48 875,47 0,28 1,05 5,02 18,78 190,51 4,13 86,40 162,49 342,88 63,23 221,66 1,38 282,93 34,79 796,87 197,04 202,35 2,21 0,05 2,85 0,00 0,00 0,02 0,06 0,62 0,01 0,28 0,53 1,12 0,21 0,72 0,00 0,92 0,11 2,59 0,64 0,66 65 - 1 56,84 0,18 66 - 147,31 0,48 67 - 1 929,54 3,02 75 68 - 24,11 0,08 69 - 3 767,71 2,50 70 - 1 81,11 0,26 71 - 0,96 0,00 72 - 67,59 0,22 73 - 3 25,50 0,08 74 - 2 2,13 0,01 75 - 115,31 0,38 76 - 3 7,29 0,02 77 - 0,68 0,00 78 - 3 1532,45 4,99 79 - 148,59 0,48 80 - 2 7,66 0,02 81 - 89,41 0,29 82 - 151,98 0,49 83 - 3 100,85 0,33 84 - 1 1 306,36 1,00 85 - 1 197,16 0,64 86 - 1 364,37 1,19 87 - 1 2 1205,46 3,92 88 - 1 2,24 0,01 89 - 2 11,85 0,04 90 - 2 270,88 0,88 91 - 1 100,18 0,33 92 - 314,48 1,02 93 - 2 54,01 0,18 94 - 1 1062,60 3,46 95 - 1 327,86 1,07 96 - 1 67,12 0,22 97 - 320,46 1,04 98 - 3 1069,49 3,48 99 - 1 78,99 0,26 100 - 3 20,48 0,07 101 - 1 3,14 0,01 102 - 105,31 0,34 103 - 2 2,59 0,01 76 104 - 3 0,25 0,00 105 - 1 7,34 0,02 106 - 1 12,62 0,04 107 - 1 92,56 0,30 108 - 1018,09 3,31 109 - 3 486,23 1,58 110 - 1 19,87 0,06 111 - 1 24,88 0,08 112 - 3 1 48,60 0,16 113 - 3 546,28 1,78 114 - 3 590,23 1,92 115 10 - 1 42,74 0,14 116 10 - 5,40 0,02 117 10 - 3 381,00 1,24 118 10 - 1 149,79 0,49 119 10 - 1 196,50 0,64 120 10 - 3 1 861,32 2,80 121 10 - 3 110,89 0,36 122 10 - 3 2805,77 9,13 123 11 - 28,14 0,09 124 11 - 84,51 0,28 125 11 - 76,84 0,25 126 11 - 3 184,09 0,60 127 11 - 2 6,89 0,02 128 11 - 7,00 0,02 129 11 - 31,57 0,10 130 11 - 51,03 0,17 131 11 - 2 49,37 0,16 132 11 - 3 10,28 0,03 133 11 - 3 31,06 0,10 134 11 - 3 613,80 2,00 135 11 - 1 10,31 0,03 136 11 - 5,47 0,02 30729,09 100 Tổng 77 ... Khái niệm đơn vị đồ đất đai 2.2.2 Các bước xây dựng đồ đơn vị đất đai 2.2.3 Các yêu cầu xây dựng đồ đơn vị đất đai 2.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT... chất đất đai đặc thù đơn vị đất đai, đó sở xác định yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất đánh giá đất - Tập hợp đơn vị đồ đất đai khu vực vùng đánh giá đất thể đồ đơn vị đất đai - Tỷ lệ đồ đơn. .. nghiên cứu ? ?Xây dựng đồ đơn vị đất đai kỹ thuật GIS phục vụ cho việc đánh giá đất nông nghiệp huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên” Kết xây dựng đồ đơn vị đất đai xác định 36 đơn vị đất đai cho đất sản
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện nho quan, tỉnh ninh bình , (Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện nho quan, tỉnh ninh bình

Mục lục

Xem thêm