0

(Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

103 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG QUỐC ĐẠT XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ ĐẤT HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản Lý Đất Đai Mã số : 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Luyện Hữu Cử NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày 21 tháng năm2019 Tác giả luận văn Hoàng Quốc Đạt i LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, tơi nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo nhà khoa học, thầy, cô giáo; quan, đồng nghiệp nhân dân địa phương Tôi xin bày tỏ cảm ơn trân trọng tới hướng dẫn khoa học TS Luyện Hữu Cử tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Chân thành cảm ơn Ban quản lý Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tập thể thầy, cô giáo, cán Khoa giúp tơi hồn thành q trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, cán đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng năm2019 Tác giả luận văn Hoàng Quốc Đạt ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Đất nông nghiệp 2.1.2 Các yếu tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Tổng quan đánh giá đất 2.2.1 Khái niệm đánh giá đất 2.2.2 Các nguyên tắc đánh giá đất đai 2.2.3 Quy trình đánh giá đất đai 10 2.2.4 Các bước đánh giá đất đai 13 2.2.5 Đánh giá phân hạng thích hợp đất đai 14 2.3 Tổng quan đồ đơn vị đất đai 15 2.3.1 Khái niệm đơn vị đồ đất đai 15 2.3.2 Các bước xây dựng đồ đơn vị đất đai 16 2.3.3 Các yêu cầu xây dựng đồ đơn vị đất đai 17 2.3.4 Các phương pháp xác định đơn vị đồ đất đai 19 iii 2.3.5 Tổng quan việc khai thác sử dụng đồ đất 20 2.4 Tình hình nghiên cứu, xây dựng đồ đơn vị đất đai việt nam địa bàn nghiên cứu 22 2.4.1 Phạm vi toàn quốc, phạm vị cấp vùng 22 2.4.2 Phạm vi cấp tỉnh, phạm vi cấp huyện 24 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Địa điểm nghiên cứu 28 3.2 Thời gian nghiên cứu 28 3.3 Đối tượng nghiên cứu 28 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 28 3.4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Quế Võ 28 3.4.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ tỷ lệ 1/25.000 28 3.4.4 Đề xuất hướng sử dụng cải tạo đơn vị đất đai địa bàn huyện 28 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 29 3.5.3 Phương pháp xây dựng đồ chuyên đề 29 3.5.4 Phương pháp xây dựng đồ đơn vị đất đai 33 3.5.5 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 34 Phần Kết nghiên cứu 35 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Các nguồn tài nguyên 38 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 39 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 43 4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Quế Võ 45 4.3 Bản đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ tỷ lệ 1/25.000 47 4.3.1 Xác định phân cấp đặc tính tính chất đất đai để xây dựng đồ đơn vị đất đai địa bàn huyện Quế Võ 47 4.3.2 Xây dựng đồ đơn tính huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 49 iv 4.3.3 Mô tả đơn vị đất đai 70 4.4 Đề xuất hướng sử dụng cải tạo đơn vị đất đai địa bàn huyện 78 4.4.1 Cơ sở việc đề xuất 78 4.4.2 Đề xuất hướng sử dụng cải tạo đơn vị đất đai địa bàn huyện 79 Phần Kết luận kiến nghị 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Kiến nghị 87 Tài liệu tham khảo 88 Phụ lục 91 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa FAO Tổ chức Nông – Lương giới KT - XH Kinh tế - xã hội LMU Đơn vị đất đai LUT Loại sử dụng đất TNMT Tài nguyên môi trường UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Các đặc tính đất đai sử dụng để phân cấp xây dựng đồ chuyên đề huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 33 Bảng Hiện trạng sử dụng đất huyện Quế Võ năm 2018 46 Bảng 4.2 Phân cấp tiêu phục vụ xây dựng đồ huyện Quế Võ 48 Bảng 4.3 Thống kê diện tích loại đất huyện Quế Võ 49 Bảng 4.4 Phân bố loại đất theo cấp hành huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 51 Bảng 4.5 Thống kê diện tích theo địa hình tương đối huyện Quế Võ 53 Bảng 4.6 Phân bố địa hinh tương đối theo cấp hành huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 54 Bảng 4.7 Thống kê diện tích theo độ dày tầng canh tác huyện Quế Võ 56 Bảng 4.8 Phân bố độ dày tầng canh tác theo cấp hành huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 57 Bảng 4.9 Thống kê diện tích theo thành phần giới huyện Quế Võ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 60 Bảng 4.11 Thống kê diện tích theo chế độ tưới huyện Quế Võ 62 Bảng 4.12 Phân bố thành phần giới theo cấp hành huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 63 Bảng 4.13 Thống kê diện tích theo chế độ tiêu huyện Quế Võ 65 Bảng 4.14 Phân bố thành phần giới theo cấp hành huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 66 Bảng 4.15 Đất phù sa bồi hàng năm hệ thống sông Hồng 70 Bảng 4.16 Đất phù sa không bồi hệ thống sơng Hồng sơng Thái Bình 71 Bảng 4.17 Đất phù sa gley hệ thống sông Hồng 72 Bảng 4.18 Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng 73 Bảng 4.19 Đất phù sa úng nước 74 Bảng 4.20 Đất xám bạc mầu phù sa cổ 75 Bảng 4.21 Đất xám bạc mầu gley 76 Bảng 4.22 Thống kê số lượng đặc tính đơn vị đất đai huyện Quế Võ 90 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quy trình đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất 10 Hình 2.2 Các bước xây dựng đồ đơn vị đất đai 16 Hình 3.1 Sơ đồ chồng xếp đồ đơn vị đất đai 32 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh 35 Hình 4.2 Sơ đồ loại đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 52 Hỉnh 4.3 Sơ đồ địa hình tương đối huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 55 Hình 4.4 Sơ đồ độ dày tầng canh tác huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 58 Hình 4.5 Sơ đồ thành phần giới huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 61 Hinh 4.6 Sơ đồ chế độ tưới huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 64 Hình 4.7 Sơ đồ chế độ tiêu huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 67 Hình 4.8 Sơ đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 69 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hoàng Quốc Đạt Tên Luận văn: “Xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ tỷ lệ 1/25.000 làm sở cho việc đánh giá đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Đề xuất hướng sử dụng cải tạo đơn vị đất đai địa bàn huyện Quế Võ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp - Phương pháp xây dựng đồ chuyên đề - Phương pháp xây dựng đồ đơn vị đất đai - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu Kết kết luận Huyện Quế Võ nằm vùng đồng tỉnh Bắc Ninh, có vị trí tiếp giáp huyện đồng miền núi Đây huyện có vị trí quan trọng việc phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện ổn định cao mức trung bình tỉnh Kinh tế - xã hội, huyện Quế Võ liên tục phát triển ổn định bước hoà nhập với kinh tế thị trường chung tỉnh nước Ứng dụng công nghệ GIS với việc sử dụng số công cụ phần mềm MicroStation, MapInfo ArcGIS xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ tỷ lệ 1/25.000 từ đồ đơn tính tương ứng với tiêu lựa chọn: Loại đất (G); Địa hình tương đối (E); Độ dày tầng canh tác (L); Thành phần giới (C); Chế độ tưới (I); Chế độ tiêu (DR) Bản đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ có 34 đơn vị đất đai, đó: Tổng diện tích điều tra huyện Quế Võ là: 8479,49 phân thành 34 LMU Diện tích trung bình LMU là: 249,40 LMU có diện tích lớn LMU 16 (1022,49 ha) LMU có diện tích nhỏ LMU 31 (3,14 ha) ix 4.3.3.7 Đất xám bạc mầu gley Bảng 4.21 Đất xám bạc mầu gley STT CÁC ĐẶC TÍNH CỦA LMU Diện tích Tỷ lệ % DR2 3,14 0,04 I2 DR2 50,89 0,60 C2 I1 DR3 96,58 1,14 C3 I1 DR3 39,46 0,47 190,07 2,24 Loại đất Địa hình Độ dày TPCG Tưới Tiêu 31 G7 E2 L1 C2 I1 32 G7 E2 L1 C2 33 G7 E3 L1 34 G7 E3 L1 TỔNG SỐ: Đất xám bạc mầu gley có LMU LMU: LMU31 đến LMU34 có diện tích là: 190,07ha chiếm 2,24% diện tích đất điều tra huyện Đặc tính LMU thuộc loại đất xám bạc mầu gley: - Địa hình tương đối: LMU31 LMU32 có địa hình tương đối vàn, LMU33 LMU34 có địa hình tương đối cao - Độ dày tầng canh tác: Các LMU thuộc loại đất có độ dày tầng canh tác 20cm - Thành phần giới: Các LMU31, LMU32, LMU33 có thành phần giới trung bình, LMU34 có thành phần giới nặng - Chế độ tưới: LMU31, LMU33, LMU34 có chế độ tưới chủ động LMU33 có chế độ tưới bán chủ động - Chế độ tiêu: Các LMU: LMU31, LMU32 có chế độ tiêu bán chủ động Các LMU: LMU33, LMU34 có chế độ tiêu tiêu khó khăn Đây ĐVĐĐ phân bố có địa hình cao vàn, thành phần giới trung bình nhẹ, khả tiêu thoát nước tốt Độ chua trao đổi đất pH(KCl): từ 5,1 - 5,2; hàm lượng cacbon hữu OC từ 1,44 - 1,54%; độ bão hòa bazơ BS từ 26,71 - 30,32%; dung tích hấp phụ cation trao đổi đất CEC từ 16,25 - 17,53 lđl/100g Hiện tại, loại đất chủ yếu gieo trồng vụ lúa, vụ lúa, chuyên màu trồng ăn Tuy nhiên, thâm canh tăng vụ cần có đầu tư thích đáng phân bón để trì nâng cao độ phì đất Đặc điểm loại đất (đặc biệt lớp mặt) thành phần giới thô, nghèo sét, màu sắc lớp đất mặt thường có màu xám - trắng Q trình rửa 76 trơi theo chiều sâu ngun nhân tạo nên tầng tích tụ sét Loại đất có số ưu điểm như: khả nước nhanh, dễ làm đất, thích hợp với nhiều có củ ưa giới trung bình, cần có biện pháp cải tạo nâng cao độ phì nhiêu cho đất, đặc biệt bón phân chuồng để cải tạo kết cấu đất 4.3.3.8 Nhận xét đơn vị đất đai huyện Quế Võ Qua kết xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh rút số nhận xét sau: Bản đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ, tỷ lệ xây dựng từ đồ đơn tính (Loại đất, địa hình tương đối, độ dày tầng canh tác, thành phần giới, chế độ tưới, chế độ tiêu) với việc sử dụng chức chồng xếp đồ phần mềm ArcGIS * Về diện tích LMU Tổng diện tích điều tra huyện Quế Võ là: 8479,49 phân thành 34 LMU Diện tích trung bình LMU là: 249,40 LMU có diện tích lớn LMU 16 (1022,49 ha) LMU có diện tích nhỏ LMU 31 (3,14 ha) Diện tích LMU phân bố sau: - Có 11 LMU có diện tích có diện tích từ - 50 với tổng diện tích 270,73 ha, chiếm 3,19% diện tích đất điều tra huyện - Có LMU có diện tích có diện tích từ 50 - 100 với tổng diện tích 438,35 ha, chiếm 5,17% diện tích đất điều tra huyện - Có LMU có diện tích có diện tích từ 100 - 200 với tổng diện tích 1051,36 ha, chiếm 12,40% diện tích đất điều tra huyện - Có LMU có diện tích có diện tích từ 200 - 300 với tổng diện tích 221,46 ha, chiếm 2,61% diện tích đất điều tra huyện - Có LMU có diện tích có diện tích từ 300 - 500 với tổng diện tích 1255,49 ha, chiếm 14,81% diện tích đất điều tra huyện - Có LMU có diện tích có diện tích lớn 500 với tổng diện tích 5242,10 ha, chiếm 61,82% diện tích đất điều tra huyện * Phân bố LMU theo loại đất + 06 LMU thuộc loại đất phù sa bồi hàng năm hệ thống sông Hồng với diện tích đất 369,32 ha, chiếm 4,36 % tổng diện tích đất điều tra 77 + 07 LMU thuộc loại đất phù sa không bồi năm hệ thống sơng Hồng diện tích đất 905,97 ha, chiếm 9,23 % tổng diện tích đất điều tra + 05 LMU thuộc loại đất phù sa glây hệ thống sơng Hồng với diện tích đất 3373,65 ha, chiếm 39,79 % tổng diện tích đất điều tra + 05 LMU thuộc loại đất phù sa có loang lổ đỏ vàng với diện tích đất 2024,06 ha, chiếm 23,87 % tổng diện tích đất điều tra + 02 LMU thuộc loại đất phù sa úng nước với diện tích đất 916,32 ha, chiếm 10,81 % tổng diện tích đất điều tra + 06 LMU thuộc loại đất xám bạc màu phù sa cổ với diện tích đất 700,10 ha, chiếm 8,26 % tổng diện tích đất điều tra + 04 LMU thuộc loại đất xám bạc mầu glây với diện tích đất 190,07 ha, chiếm 2,24 % tổng diện tích điều tra 4.4 ĐỀ XUẤT HƯỚNG SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO CÁC ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 4.4.1 Cơ sở việc đề xuất Đất đai tư liệu sản xuất nông lâm nghiệp chủ yếu, sở lãnh thổ để phân bố ngành kinh tế quốc dân Đây tảng tồn phát triển quốc gia, địa phương Vì vậy, việc sử dụng tốt tài nguyên đất đai không góp phần đáp ứng mục tiêu an tồn lương thực mà quan hệ mật thiết đến phát triển kinh tế xã hội, ổn định trị Để thực nhiệm vụ việc đề xuất sử dụng đất cần quán triệt quan điểm sau: - Phải khai thác toàn đất đai cách hợp lý, tiết kiệm có sở khoa học Sử dụng đất mục đích, đạt hiệu kinh tế cao bảo đảm phát triển sản xuất bền vững - Để chống thối hóa phục hồi đất cần đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn lương thực, điều hòa dân số áp lực tăng trưởng kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu ngày tăng việc sử dụng đất bền vững Quản lý tốt hệ thống nông nghiệp nhằm thu sản phẩm tối đa lâu dài trì độ phì nhiêu đất; đảm bảo sử dụng tài nguyên rừng hợp lý, thỏa mãn nhu cầu thương mại, chất đốt, xây dựng khơng làm thối hóa đất nguồn nước 78 Nhu cầu sản phẩm nông nghiệp địa bàn khu vực ngày tăng có u cầu địi hỏi khắt khe chất lượng nông sản thực phẩm Đây lợi so sánh đồng thời thách thức phát triển sản xuất nông nghiệp thời gian tới Cần coi trọng nâng cao chất lượng thông qua chương trình, dự án đa dạng, sinh học, cải thiện cấu trúc thành phần chất đất, tăng tỉ trọng họ đậu, địa tác dụng phù hợp với môi trường sinh thái huyện 4.4.2 Đề xuất hướng sử dụng cải tạo đơn vị đất đai địa bàn huyện Mục đích việc cải tạo đất biện pháp tác động thích hợp làm thay đổi số tính chất đất theo hướng có lợi cho việc sử dụng Hiện đất sản xuất nông nghiệp huyện giao quyền sử dụng trực tiếp cho người lao động, định để trồng loại cịn phụ thuộc vào mục tiêu khả người sử dụng Việc định hướng sử dụng cải thiện LMU có hiệu phát triển bền vững cần dựa sở cân nhắc kỹ điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, mơi trường nhiệm vụ trị Nó phải đảm bảo phù hợp mục tiêu phát triển chiến lược Nhà nước, địa phương với yêu cầu người sử dụng đất Trên quan điểm mục tiêu cụ thể huyện Quế Võ phải đảm bảo an ninh lương thực chỗ, cung cấp phần cho huyện lân cận; đa dạng hóa trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường,… Từ quan điểm khoa học thực tiễn, đề hướng sử dụng cải tạo LMU, trình bày bảng 4.22: Bảng 4.22 Định hướng cải tạo LMU STT LMU LMU LMU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO - Bổ sung sử dụng phân bón hợp lý, đặc biệt tăng cường bón phân vơ - Xây dựng hệ thống tưới nước hợp lý - Bổ sung sử dụng phân bón hợp lý, đặc biệt tăng cường bón phân vơ - Xây dựng hệ thống tưới tiêu hợp lý - Bổ sung sử dụng phân bón hợp lý, đặc biệt tăng cường bón phân vơ - Bón vơi - Cải thiện hệ thống tiêu nước 79 LMU LMU LMU LMU LMU LMU LMU 10 LMU 11 - Bổ sung sử dụng phân bón hợp lý, đặc biệt tăng cường bón phân vơ - Cải thiện hệ thống tưới tiêu nước - Bổ sung sử dụng phân bón hợp lý, đặc biệt tăng cường bón phân vô - Cải thiện hệ thống tiêu nước - Bón vơi - Bổ sung sử dụng phân bón hợp lý, đặc biệt tăng cường bón phân vơ - Cải thiện hệ thống tiêu nước - Bón vơi - Nâng cao hàm lượng hữu giảm dần mức độ chua đất, cần tăng cường thâm canh phân bón sử dụng cân đối dinh dưỡng cho trồng, loại đất nguyên tố N, P, K thường bị cân đối - Cải thiện hệ thống tưới - Nâng cao hàm lượng hữu giảm dần mức độ chua đất, cần tăng cường thâm canh phân bón sử dụng cân đối dinh dưỡng cho trồng, loại đất nguyên tố N, P, K thường bị cân đối - Cải thiện hệ thống tiêu - Áp dụng công thức luân canh với loại họ đậu để cải thiện độ phì đất - Nâng cao hàm lượng hữu giảm dần mức độ chua đất, cần tăng cường thâm canh phân bón sử dụng cân đối dinh dưỡng cho trồng, loại đất nguyên tố N, P, K thường bị cân đối - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý - Áp dụng công thức luân canh với loại họ đậu để cải thiện độ phì đất - Nâng cao hàm lượng hữu giảm dần mức độ chua đất, cần tăng cường thâm canh phân bón sử dụng cân đối dinh dưỡng cho trồng, loại đất nguyên tố N, P, K thường bị cân đối - Cải thiện hệ thống tiêu hợp lý - Nâng cao hàm lượng hữu giảm dần mức độ chua đất, cần tăng cường thâm canh phân bón sử dụng cân đối dinh dưỡng cho trồng, loại đất nguyên tố N, P, K thường bị cân đối - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý 80 LMU 12 - Nâng cao hàm lượng hữu giảm dần mức độ chua đất, cần tăng cường thâm canh phân bón sử dụng cân đối dinh dưỡng cho trồng, loại đất nguyên tố N, P, K thường bị cân đối - Cải thiện hệ thống tiêu hợp lý - Áp dụng công thức luân canh với loại họ đậu để cải thiện độ phì đất LMU 13 - Nâng cao hàm lượng hữu giảm dần mức độ chua đất, cần tăng cường thâm canh phân bón sử dụng cân đối dinh dưỡng cho trồng, loại đất nguyên tố N, P, K thường bị cân đối - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý LMU 14 - Cày bừa, phơi ải, xới xáo để khử chất gây độc hại cải thịên chất dễ tiêu đất - Cần bổ sung thêm phân vi lượng theo nhu cầu loại trồng cho thích hợp LMU 15 - Cày bừa, phơi ải, xới xáo để khử chất gây độc hại cải thịên chất dễ tiêu đất - Cần bổ sung thêm phân vi lượng theo nhu cầu loại trồng cho thích hợp - Cải thiện hệ thống nước LMU 16 - Cày bừa, phơi ải, xới xáo khử chất gây độc hại cải thịên chất dễ tiêu đất - Cần bổ sung thêm phân vi lượng theo nhu cầu loại trồng cho thích hợp - Cải thiện hệ thống tưới tiêu LMU 17 - Cày bừa, phơi ải, làm cỏ sục bùn, xới xáo để khắc phục tình trạng yếm khí, khử chất gây độc hại cải thịên chất dễ tiêu đất - Cần bổ sung thêm phân vi lượng theo nhu cầu loại trồng cho thích hợp - Cải thiện hệ thống thoát nước LMU 18 - Cày bừa, phơi ải, làm cỏ sục bùn, xới xáo để khắc phục tình trạng yếm khí, khử chất gây độc hại cải thịên chất dễ tiêu đất - Cần bổ sung thêm phân vi lượng theo nhu cầu loại trồng cho thích hợp - Cải thiện hệ thống thoát nước 81 LMU 19 - Cần cung cấp đủ cân đối chất dinh dưỡng N, P, K cho trồng - Cải thiện hệ thống tưới hợp lý LMU 20 - Cần cung cấp đủ cân đối chất dinh dưỡng N, P, K cho trồng - Cải thiện hệ thống tiêu hợp lý LMU 21 - Cần cung cấp đủ cân đối chất dinh dưỡng N, P, K cho trồng - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý - Bổ sung phân hữu lân LMU 22 LMU 23 LMU 24 LMU 25 LMU 26 - Cần cung cấp đủ cân đối chất dinh dưỡng N, P, K cho trồng - Cải thiện hệ thống tiêu hợp lý - Cần cung cấp đủ cân đối chất dinh dưỡng N, P, K cho trồng - Cải thiện hệ thống tiêu hợp lý - Bổ sung phân hữu lân - Cải thiện hệ thống tiêu nước - Bón vơi, phân lân nung chảy, kali - Cải thiện hệ thống tiêu nước - Bón vơi, phân lân nung chảy, kali - Những nơi cải tạo thủy lợi khó khăn nên chuyển hướng kết hợp lúa- cá, lúa- vịt chuyên nuôi trồng thủy sản - Bón vơi tạo cải tạo lý tính đất - Cày sâu - Luân canh trồng đặc biệt họ đậu, lương thực phân xanh - Xây dựng bờ vùng thưa, hạn chế q trình rửa trơi hạt sét, keo, chất dinh dưỡng đối LMU 27 - Bón vơi tạo cải tạo lý tính đất - Cày sâu - Luân canh trồng đặc biệt họ đậu, lương thực phân xanh - Xây dựng bờ vùng thưa, hạn chế q trình rửa trơi hạt sét, keo, chất dinh dưỡng đối - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý LMU 28 - Bón vơi tạo cải tạo lý tính đất - Cày sâu 82 - Luân canh trồng đặc biệt họ đậu, lương thực phân xanh - Xây dựng bờ vùng thưa, hạn chế q trình rửa trơi hạt sét, keo, chất dinh dưỡng đối - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý LMU 29 - Bón vơi tạo cải tạo lý tính đất - Cày sâu - Xây dựng bờ vùng thưa, hạn chế q trình rửa trơi hạt sét, keo, chất dinh dưỡng đối - Cải thiện hệ thống tiêu hợp lý - Bón vơi tạo cải tạo lý tính đất - Cày sâu LMU 30 - Xây dựng bờ vùng thưa, hạn chế q trình rửa trơi hạt sét, keo, chất dinh dưỡng đối - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý - Chú trọng bón phân cân đối nguyên tố đa lượng N, P, K - Tăng cường bón phân hữu cơ, phân xanh LMU 31 - Vùi phụ phẩm nông nghiệp trồng vụ trước cho trồng vụ sau, giữ ẩm cho đất - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý - Chú trọng bón phân cân đối nguyên tố đa lượng N, P, K LMU 32 - Tăng cường bón phân hữu cơ, phân xanh - Cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý - Chú trọng bón phân cân đối nguyên tố đa lượng N, P, K - Tăng cường bón phân hữu cơ, phân xanh LMU 33 - Vùi phụ phẩm nông nghiệp trồng vụ trước cho trồng vụ sau, giữ ẩm cho đất - Cải thiện hệ thống tiêu hợp lý - Chú trọng bón phân cân đối nguyên tố đa lượng N, P, K - Tăng cường bón phân hữu cơ, phân xanh LMU 34 - Vùi phụ phẩm nông nghiệp trồng vụ trước cho trồng vụ sau, giữ ẩm cho đất - Cải thiện hệ thống tiêu hợp lý 83 Qua bảng cho ta thấy: - Nhóm đất phù sa cần có biện pháp cải tạo phải tăng cường bón phân vơ cơ, bón vơi để khử chua, cải thiện hệ thống thủy lợi - Nhóm đất xám cần có biện pháp cải tạo đất chủ yếu bón vơi, bón phân hữu hóa học, xây dựng hệ thống thủy lợi hợp lý, luân canh trồng - Nhóm đất loang lổ cần sử dụng biện pháp cải tạo chủ yếu bón phân đặc biệt phân vơ xây dựng hệ thống thủy lợi hợp lý - Nhóm đất glây cần sử dụng biện pháp cải tạo đất bón vơi, bón phân hữu cơ, xây dựng hệ thống thủy lợi 84 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Quế Võ nằm vùng đồng Bắc Bộ, với tổng diện tích đất tự nhiên 15.511,2 Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp cấu kinh tế Tổng giá trị địa bàn 6.415,2 tỷ đồng, giá trị ngành nông nghiệp 701,2 tỷ, công nghiệp 3.627 tỷ đồng, dịch vụ 2.077 tỷ đồng Cơ cấu ngành Công nghiệp - XD chiếm 60,6 %; Dịch vụ chiếm 29,6 %; Nông, lâm nghiệp thuỷ sản chiếm 9,8% Bản đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ xây dựng sở tiêu phân cấp: Loại đất (G); Địa hình tương đối (E); Độ dày tầng canh tác (L); Thành phần giới (C); Chế độ tưới (I); Chế độ tiêu (DR) Bản đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ có 34 đơn vị đất đai, đó: Tổng diện tích điều tra huyện Quế Võ là: 8479,49 phân thành 34 LMU Diện tích trung bình LMU là: 249,40 LMU có diện tích lớn LMU 16 (1022,49 ha) LMU có diện tích nhỏ LMU 31 (3,14 ha) Trong đó: - LMU số 31 có diện tích nhỏ 3,14 thuộc đất xám bạc màu glây phân bố xã Bằng An, có địa hình tương đối vàn, độ dày tầng canh tác 20 cm, thành phần giới nặng, tưới chủ động - LMU số 16 có diện tích lớn 1022,49 thuộc đất phù sa glây hệ thống sông Hồng phân bố chủ yếu xã Bằng An, Cách Bi, Chi Lăng, Đào Viên, Ngọc Xá, LMU số 16 có địa hình vàn, độ dày tầng canh tác từ 10 đến 20 cm, thành phần giới nặng, chế độ tưới bán chủ động Đề xuất hướng cải tạo đất cho đơn vị đất đai theo hạn chế mà đơn vị đất đai gặp phải Điển hình việc đề xuất cải tạo LMU có diện tích lớn LMU 31, giải pháp cải tạo để xuất là: trọng bón phân cân đối nguyên tố đa lượng N, P, K; tăng cường bón phân hữu cơ, phân xanh; vùi phụ phẩm nông nghiệp trồng vụ trước cho trồng vụ sau, giữ ẩm cho đất; cải thiện hệ thống tưới tiêu hợp lý 85 5.2 KIẾN NGHỊ Sử dụng kết xây dựng đồ đơn vị đất đai làm sở cho việc đánh giá thích hợp đất đai cho loại sử dụng đất từ đề xuất tiềm sử dụng loại Đây quan trọng để nhà quy hoạch, kế hoạch, quản lý định cân nhắc bố trí sử dụng đất hợp lý đem lại hiệu bền vững Kết nghiên cứu đề tài áp dụng vào việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Song để đạt kết cao sử dụng đất cần có nghiên cứu chi tiết cụ thể đánh giá tiềm đất đai, đánh giá hiệu sử dụng đất để đưa định hướng sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng hiệu bền vững 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Đặng Kim Sơn (1995) Đánh giá đất đai phân tích hệ thống canh tác xây dựng phương án phát triển sản xuất nơng nghiệp huyện Ơ Mơn- tỉnh Cần Thơ Đào Châu Thu (2007) Giáo trình đánh giá đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đào Châu Thu Nguyễn Khang (1998) Giáo trình đánh giá đất Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2000) Đánh giá đất hướng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn – tỉnh Bắc Ninh Đỗ Nguyên Hải Hồng Văn Mùa (2007) Giáo trình Phân loại đất Xây dựng đồ đất NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đồn Cơng Quỳ (2000) Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông – lâm nghiệp huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đỗ Quang Minh (2005) Đánh giá tiềm độ phì yếu tố trở ngại đất canh tác lúa ăn trái tỉnh Hậu Giang Hồ Huy Thành, Đào Châu Thu Trần Quốc Vinh (2016) Xây dựng đồ đơn vị đất đai đánh giá thích hợp đất sản xuất nơng nghiệp khu vực ven đô thành phố Hà Tĩnh Hội khoa học đất Việt Nam (1996) Đất đai Việt Nam: Bản giải đồ đất tỷ lệ 1/1.000.000 NXB Nông Nghiệp, 1996 10 Hội Khoa học Đất Việt Nam (2000) Đất Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Hội Khoa học Đất Việt Nam (2015) Sổ tay điểu tra, phân loại, lập đồ đất đánh giá đất đai, tr.201-202 NXB Nông nghiệp, Hà Nội 12 Huỳnh Văn Chương, Vũ Trung Kiên Lê Thị Thanh Nga (2012) Ứng dụng GIS đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch phát triển Cấy cao su tiêu điền huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 13 Kiều Quốc Lập Ngô Văn Giới (2015) Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp cụm xã Sa Pả Tả Phìn huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai 87 14 Lê Thái Bạt (1995) Báo cáo tóm tắt đánh giá đề xuất sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền vùng Tây Bắc Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất Tháng 1/1995, Hà Nội 15 Lê Thị Giang Nguyễn Khắc Thời (2010) Ứng dụng GIS đánh giá thích hợp đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 16 Nguyễn Đình Bồng (1995) Đánh giá tiềm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cho đất trống đồi núi trọc tỉnh Tuyên Quang 17 Nguyễn Khang Phạm Dương Ưng (1995) Kết bước đầu đánh giá tài nguyên đất đai Việt Nam Hội thảo quốc gia Đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Công Pho (1995) Đánh giá đất vùng đồng sông Hồng quan điểm sinh thái phát triển lâu bền Tạp chí Khoa học phát triển (3) 19 Phan Đình Bình Phạm Văn Tuấn (2015) Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ nghiên cứu phát triển chè đặc sản xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 20 Phạm Quang Khánh (1994) Đánh giá đất hệ thống sử dụng đất nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ 21 Phan Thị Thanh Huyền (2007) Xây dựng đồ đơn vị đất đai kĩ thuật GIS phục vụ cho việc đánh giá đất nông nghiệp huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Ngun Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn (15) tr 17-23 22 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Quế Võ (2018) Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất đai năm 2018 huyện Quế Võ 23 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật Đất đai năm 2013 Nhà xuất Tài nguyên – Môi trường Bản đồ Việt Nam 24 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8409:2010 Quy trình đánh giá sử dụng đất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp Huyện 25 Tổng cục quản lý ruộng đất (1992) Phân hạng đất, sở sử dụng đất đai hợp lý 26 UBND huyện Quế Võ (2011) Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010-2020 27 Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp (2002) Xây dựng đồ đất tỉnh Bắc Ninh 28 Viện Quy hoạch thiết kế nơng nghiêp (2017), Đánh giá đất gì, phương thức đánh giá Việt Nam theo kịp giới hay chưa Truy cập ngày: 25/07/2019 https://ungdungmoi.edu.vn/tong-quan-ve-danh-gia-dat.html 88 29 Vũ Thị Bình (1995) Đánh giá đất đai phục vụ định hướng quy hoạch nâng cao hiệu sử dụng đất hyện Gia Lâm vùng đồng sơng Hồng 30 Vũ Năng Dũng Nguyễn Hồng Đan (1996) Ứng dụng kỹ thuật hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá tài nguyên đất đai vùng Trung du miền núi phía Bắc, Kết nghiên cứu khoa học 1996 - 2001 Viện Quy hoạch Thiết kế nơng nghiệp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2001 31 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hoá huyện Kiến Thuỵ - thành phố Hải Phịng Luận văn thạc sĩ nơng nghiệp, trường ĐHNNI 32 Vũ Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam II Tài liệu tiếng Anh: 33 A.Young Soil Survey and Evaluation, George Allen & Uniwin, London, 1987 34 A.Young Soil Survey and Evaluation, George Allen & Uniwin, London, 1987 35 FAO (1976) A Framework for Land Evaluation, Rome 36 FAO (1983) Land Evaluation for Rained Agriculture, Rome 37 FAO (1994) Land Evaluation and Farming System Analysis for Land Use Planning, Working document, Rome 38 Smyth AJ and Dumanski J, 1993 An Iternatinal Framework For Evaluating Sustainable Land Management Worl Soil Report 73, FAO – Rome pp 74 89 PHỤ LỤC Bảng 4.22 Thống kê số lượng đặc tính đơn vị đất đai huyện Quế Võ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Loại đất G1 G1 G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G3 G3 G4 G4 G4 G4 G4 G5 G5 G6 G6 G6 G6 G6 G7 G7 G7 G7 CÁC ĐẶC TÍNH CỦA LMU Địa hình Độ dày TPCG Tưới E1 L1 C1 I2 E2 L1 C1 I2 E2 L1 C2 I1 E2 L1 C2 I2 E3 L1 C1 I1 E3 L1 C2 I1 E1 L1 C2 I2 E2 L1 C2 I1 E2 L1 C2 I2 E2 L1 C3 I1 E2 L1 C3 I2 E3 L1 C2 I1 E3 L1 C3 I1 E1 L2 C3 I2 E2 L2 C3 I1 E2 L2 C3 I2 E3 L2 C3 I1 E3 L2 C3 I1 E1 L2 C3 I2 E2 L2 C3 I1 E2 L2 C3 I2 E3 L2 C3 I1 E3 L2 C3 I1 E3 L1 C3 I1 E3 L1 C3 I1 E1 L3 C2 I2 E2 L3 C2 I2 E2 L3 C3 I2 E3 L3 C2 I1 E3 L3 C3 I1 E2 L1 C2 I1 E2 L1 C2 I2 E3 L1 C2 I1 E3 L1 C3 I1 TỔNG 90 Tiêu DR1 DR2 DR2 DR2 DR3 DR3 DR1 DR2 DR2 DR2 DR2 DR3 DR3 DR1 DR2 DR2 DR2 DR3 DR1 DR2 DR2 DR2 DR3 DR2 DR3 DR1 DR2 DR2 DR3 DR3 DR2 DR2 DR3 DR3 Diện Tỷ lệ % tích 21,12 0,25 12,14 0,14 14,92 0,18 37,2 0,44 92,81 1,09 191,13 2,25 120,22 1,42 51,28 0,60 163,71 1,93 16,8 0,20 21,22 0,25 443,88 5,23 88,86 1,05 981,71 11,58 221,46 2,61 1022,5 12,06 129,88 1,53 1018,1 12,01 480,54 5,67 136,55 1,61 770,63 9,09 57,93 0,68 578,41 6,82 45,57 0,54 870,75 10,27 17,32 0,20 188,24 2,22 41,84 0,49 331,07 3,90 121,63 1,43 3,14 0,04 50,89 0,60 96,58 1,14 39,46 0,47 8479,6 100,00 ... thầy giáo TS Luyện Hữu Cử, em tiến hành thực đề tài: ? ?Xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Quế. .. tiêu BẢN ĐỒ gian ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI Bản đồ trung gian Hình 3.1 Sơ đồ chồng xếp đồ đơn vị đất đai 32 Bảng 3.1 Các đặc tính đất đai sử dụng để phân cấp xây dựng đồ chuyên đề huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. .. Hinh 4.6 Sơ đồ chế độ tưới huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 64 Hình 4.7 Sơ đồ chế độ tiêu huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 67 Hình 4.8 Sơ đồ đơn vị đất đai huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 69
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện quế võ, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Mục lục

Xem thêm