0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

122 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐÌNH HỮU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH Ngành: Quản lý đất đai Mă số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Phương Nam NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ, lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Hữu i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Phương Nam hướng dẫn tỷ mỉ, dành nhiều công sức, thời gian giúp tơi hồn thiện luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện, giúp đỡ q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, cơng chức Phịng Tài ngun Mơi trường, Thanh tra huyện Gia Bình, Ban Tiếp công dân huyện giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian, thu thập số liệu hỗ trợ khác suốt trình thực đề tài Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đình Hữu ii MỤC LỤC Lời cam đoan I Lời cảm ơn II Mục lục III Danh mục chữ viết tắt VI Danh mục bảng VII Danh mục hình IX Trích yếu luận văn X Thesis abstract XII Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Một số vấn đề lý luận khiếu nại, tranh chấp đất đai 2.1.1 Đất đai, quyền sở hữu đất đai 2.1.2 Người sử dụng đất, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 2.1.3 Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.1.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1.5 Khiếu nại đất đai 10 2.1.6 Tranh chấp đất đai 16 2.2 Giải khiếu nại, tranh chấp đất đai số nước giới 24 2.2.1 Giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Cộng hòa Pháp 24 2.2.2 Giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Mỹ 24 2.2.3 Giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Trung Quốc 25 2.2.4 Giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Hàn Quốc 25 iii 2.2.5 Kinh nghiệm giải khiếu nại, tranh chấp đất đai nước nghiên cứu 2.3 26 Công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai việt nam tỉnh Bắc Ninh 27 2.3.1 Công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Việt Nam qua thời kỳ 27 2.3.2 Thẩm quyền giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 29 2.3.3 Giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn tỉnh Bắc Ninh 30 2.3.4 Nhận xét chung công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 2.3.5 32 Định hướng nghiên cứu 34 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 35 3.1 Địa điểm nghiên cứu 35 3.2 Thời gian nghiên cứu 35 3.3 Đối tượng nghiên cứu 35 3.4 Nội dung nghiên cứu 35 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, KT-XH huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 35 3.4.2 Thực trạng quản lý, sử dụng đất đai huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh .35 3.4.3 Thực trạng giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 3.4.4 35 Đánh giá công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 36 3.4.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 36 3.5 Phương pháp nghiên cứu 36 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 36 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 36 3.5.3 Phương pháp xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu 38 3.5.4 Phương pháp so sánh, đánh giá 38 3.5.5 Phương pháp chuyên khảo 38 Phần Kết thảo luận 39 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 4.1.1 39 Điều kiện tự nhiên 39 iv 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 42 4.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 46 4.2 Thực trạng quản lý, sử dụng đất đai huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh 47 4.2.1 Thực trạng quản lý đất đai huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 47 4.2.2 Hiện trạng biến động sử dụng đất huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh .51 4.3 Thực trạng giải khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 53 4.3.1 Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư 53 4.3.2 Thực trạng giải khiếu nại đất đai huyện Gia Bình 56 4.3.3 Thực trạng giải tranh chấp đất đai huyện Gia Bình 59 4.4 Đánh giá cơng tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 62 4.4.1 Đánh giá người dân công tác giải khiếu nại đất đai .62 4.4.2 Đánh giá người dân công tác giải tranh chấp đất đai 68 4.4.3 Đánh giá cán bộ, công chức giải khiếu nại, tranh chấp đất đai .72 4.4.4 Đánh giá chung công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 77 4.5 Giải pháp hoàn thiện công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 79 4.5.1 Giải pháp công tác xử lý đơn thư 79 4.5.2 Giải pháp tổ chức cán làm công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 4.5.3 79 Nhóm giải pháp khác 80 Phần Kết luận kiến nghị 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Kiến nghị 83 Tài liệu tham khảo 84 Phụ lục 88 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CBCC Cán bộ, công chức CNTT Cơng nghệ thơng tin CHXHCNVN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HCNN Hành nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân HVHC Hành vi hành KN Khiếu nại KN, TC Khiếu nại, tố cáo QĐHC Quyết định hành QLĐĐ Quản lý đất đai QSDĐ Quyền sử dụng đất TCD Tiếp công dân TCĐĐ Tranh chấp đất đai TN&MT Tài nguyên Mơi trường UBND Ủy ban nhân dân VPĐKĐĐ Văn phịng Đăng ký đất đai vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết giải đ thuộc thẩm quyền g tỉnh Bắc Ninh giai đ Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế h Bảng 4.2 Tình hình dân số l Bảng 4.3 Tổng hợp nguồn Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng Bảng 4.5 Biến động loại Bảng 4.6 Tổng hợp đơn thư g Gia Bình Bảng 4.7 Tổng hợp tiếp nhận Bình giai đoạn 2013 Bảng 4.8 Đơn thư KN, TC – 2017 Bảng 4.9 Tổng hợp nội dung 2013 – 2017 Bảng 4.10 Kết giải khiếu nại đất đai huyện Gia Bình Bảng 4.11 Tổng hợp vụ việc tranh chấp đất đai huyện Gia Bình giai đoạn 2013 - 2017 Bảng 4.12 Kết giải tranh chấp đất đai huyện Gia Bình giai đoạn 2013 – 2017 Bảng 4.13 Tổng hợp kết đánh giá người dân nội dung số lần khiếu nại Bảng 4.14 Tổng hợp kết đánh giá người dân hình thức gửi tiếp cận đơn khiếu nại Bảng 4.15 Tổng hợp kết đánh giá người dân cán tiếp dân việc giám sát Hội đồ giải khiếu nạ Bảng 4.16 Tổng hợp kết đánh giá người dân trình tự, thời gian cách thức giải quyế Bảng 4.17 Tổng hợp kết đánh giá người dân mức độ am hiểu pháp luật liên quan đến g vii Bảng 4.18 Các dạng tranh chấp đất đai huyện Gia Bình 69 Bảng 4.19 Các nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai 70 Bảng 4.20 Giấy tờ liên quan đến QSDĐ hộ gia đình, cá nhân có tranh chấp đất đai 71 Bảng 4.21 Đánh giá người dân kết giải tranh chấp đất đai việc chấp hành Quyết định giải tranh chấp 72 Bảng 4.22 Đánh giá cán bộ, công chức mức độ hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật khiếu nại, tranh chấp đất đai người sử dụng đất 73 Bảng 4.23 Đánh giá cán bộ, công chức trình tự, thủ tục, thời gian giải đơn thư, thời hạn thực Quyết định mức độ quan tâm cấp công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 74 Bảng 4.24 Đánh giá cán bộ, công chức nguồn nhân lực, sở vật chất kinh phí phục vụ cơng tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 75 Bảng 4.25 Đánh giá cán bộ, công chức tồn đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 77 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí địa lý huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 39 Hình 4.2 Quy trình giải đơn khiếu nại 89 Hình 4.3 Sơ đồ quy trình giải tranh chấp đất đai 91 ix xong 94,85% đơn khiếu nại đất đai, 89% số vụ tranh chấp đất đai) 2) Có quy trình thủ tục giải khiếu nại, tranh chấp đất đai người dân đánh giá tốt Hiện huyện Gia Bình thủ tục hành giải khiếu nại, tranh chấp đất đai thực theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 Kết vấn người dân cho thấy tỷ lệ khiếu nại lần cịn thấp (chỉ có 3,33% người dân hỏi có khiếu nại lần 2); có 80% người dân hỏi trả lời trình tự thời hạn giải quy định; 93,33% người dân hỏi trả lợi hài lòng kết giải tranh chấp đất đai Qua đa số người dân có khiếu nại, tranh chấp đất đai chấp hành định sau giải (84,44% người dân trả lời chấp hành theo định giải quyết) 3) Đội ngũ cán bộ, công chức tham gia giải khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện đánh giá có trình độ nhiệt tình với cơng việc Có 83,33% ý kiến đánh giá nhiệt tình 95,00% đánh giá khơng sách nhiễu với dân, làm chức trách Về trình độ chuyên môn đánh giá cao Bên cạnh đó, 93,33% ý kiến đánh giá chuyên nghiệp người tiếp công dân, 84,44% đánh giá chuyên nghiệp người tham gia giải tranh chấp đất đai 4.4.4.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 1) Việc tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai nhầm lẫn khiếu nại tố cáo dẫn đến việc phân loại, xử lý thiếu xác tỷ lệ đơn thuộc thẩm quyền giải không cao (sau tiếp nhận phân loại đơn huyện Gia Bình giai đoạn 2013-2017 có 295 đơn thuộc thẩm quyền giải tổng số 609 đơn, chiếm tỷ lệ 48,4%) Nguyên nhân dẫn đến tồn cán làm công tác phân loại, xử lý đơn thư khơng phải chun trách, thường xun có thay đổi nên việc đào tạo bồi dưỡng công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư chưa kịp thời 2) Trong xem xét, giải vụ việc thuộc thẩm quyền hầu hết đảm bảo thời gian theo luật định số vụ việc bị kéo dài, vướng mắc khâu xem xét, kiểm tra, xác định chứng vụ việc gặp khó khăn (Có 28,33% người dân trả lời phải bổ sung hồ sơ khiếu nại lần 21,67% trả lời phải bổ sung lần, có 20% ý kiến cho thời hạn giải khiếu nại chưa hạn định) 78 3) Cơng tác hồ giải giải vụ việc khâu quan trọng Nên việc tiến hành hoà giải phải làm từ sở vụ việc phát sinh, số xã thời gian qua hạn chế chưa trọng đến việc giáo dục thuyết phục hồ giải, mà cịn có biểu ngại khó, ngại va trạm, làm qua loa đại khái đùn đẩy vụ việc lên cấp Sự phối hợp ban ngành, đồn thể cịn chưa tốt (14,29% cán tham gia giải cho việc phối hợp quan chưa chặt chẽ) 4.5 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH 4.5.1 Giải pháp công tác xử lý đơn thư - Bố trí cán bộ, cơng chức, viên chức làm cơng tác tiếp cơng dân có phẩm chất, am hiểu pháp luật, nhiệt tình, có kỹ dân vận; đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu quy định chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước - Có chế độ bồi dưỡng thỏa đáng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo để động viên, khích lệ kịp thời nhằm nâng cao trách nhiệm đội ngũ làm công tác - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán tiếp công dân giải tố cáo Thực tiễn cho thấy, đội ngũ thật hiểu, nắm vững quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo chất lượng cơng tác cải thiện nâng cao - Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo giải khiếu nại, tố cáo để hoàn thiện khung pháp lý công tác Trước mắt, Thanh tra Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể “đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo” để áp dụng thống 4.5.2 Giải pháp tổ chức cán làm công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Đối với máy hành thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình UBND 14 xã, thị trấn cần phải bổ sung biên chế cán tiếp dân phận chức quan tham mưu cho việc giải khiếu nại cấp vận dụng sách đãi ngộ thích hợp tương xứng với khó khăn, phức tạp nhằm thu 79 hút cán có phẩm chất trị, có kiến thức sâu rộng sách pháp luật, có kinh nghiệm am hiểu thực tiễn, có khả giải thích thuyết phục vận động quần chúng; tham mưu cấp thẩm quyền kịp thời giải vụ việc khiếu nại, tranh chấp phát sinh đảm bảo thời gian theo quy định; 4.5.3 Nhóm giải pháp khác 1) Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giải khiếu nại công dân thực chất tăng cường lãnh đạo Đảng với Nhà nước công tác Sở dĩ phải tăng cường lãnh đạo Đảng với Nhà nước công tác giải khiếu nại trước hết đối tượng khiếu nại cơng dân với định hành nhà nước hành vi thi hành công vụ cán bộ, công chức nhà nước bị công dân coi trái pháp luật, xâm phạm tới quyền lợi ích hợp pháp họ; 2) Tiếp tục củng cố, kiện tồn Ban Tiếp cơng dân huyện Duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân lãnh đạo cấp, ngành Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm nhiều quan, tổ chức, đơn vị, ý kiến quan, tổ chức, đơn vị khác phải đạo, xem xét kịp thời tránh gây hậu nghiêm trọng dẫn đến hủy hoại tài sản nhà nước, tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trị, trật tự, an toàn xã hội địa phương 3) Để hạn chế khiếu nại, tranh chấp đất đai, cần tăng cường tính công khai, minh bạch việc kiểm kê, áp giá thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; Thực cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền mục đích sử dụng đất tổ chức, hộ gia đình cá nhân Trong trình cấp GCNQSDĐ phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, tìm hiểu rõ nguồn gốc đất; thực tốt công tác công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt để người dân nắm được; thu hồi diện tích đất chưa sử dụng sử dụng hiệu quả, khắc phục tình trạng lấn, chiếm đất đai; Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến đất đai khoa học, gọn gàng, đầy đủ 4) Thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn việc thực quy định pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại huyện Gia Bình xă, thị trấn Việc sơ kết, tổng kết phải ưu điểm, nhược điểm 80 quy định pháp luật, quy định trách nhiệm, thẩm quyền giải khiếu nại; trình tự, thủ tục khiếu nại giải khiếu nại Việc sơ kết, tổng kết cần tập trung làm rõ công tác đạo điều hành việc xây dựng, ban hành văn pháp luật đất đai văn khiếu nại việc kiểm tra, đôn đốc cấp thực hiện, đồng thời làm rõ kết quả, ưu, nhược điểm thực thi pháp luật, giải khiếu nại cụ thể Tiến hành khảo sát thực tế hoạt động giải xă huyện Gia Bình để nắm bắt trình độ, nhận thức nhân dân pháp luật đất đai khiếu nại 81 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Huyện Gia Bình nằm phía Đơng Nam tỉnh Bắc Ninh, có tổng diện tích tự nhiên 10.758,67ha (chiếm 13,09% diện tích tỉnh Bắc Ninh); Tồn huyện có 14 đơn vị hành cấp xã trực thuộc (gồm 13 xã 01 thị trấn) Hiện nay, Gia Bình tập trung nguồn lực, đặc biệt nguồn lực đất đai để phát triển sở hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề (trên sở làng nghề truyền thống mây tre đan, đúc đồng) nên phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại tranh chấp đất đai 2) Công tác quản lý đất đai huyện giai đoạn vừa qua dần vào nề nếp Việc hoạch định địa giới hành hồn thiện; có 12/14 xă thị trấn hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa sở liệu quản lý đất đai; UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý vi phạm đất đai thực thường xuyên, liên tục; cơng tác quản lý tài đất đai đánh giá thực theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh 3) Trong giai đoạn 2013 - 2017, Trụ sở tiếp công dân Huyện tiếp nhận 789 đơn thư Trong đó, liên quan đến lĩnh vực đất đai nhiều 609 đơn (chiếm 77,19% tổng số đơn); lĩnh vực kinh tế: 65 đơn (chiếm 8,24%); sách xã hội: 81 đơn (chiếm 10,27%); lĩnh vực khác: 34 đơn (chiếm 4,31%) Trong tổng số 609 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai, có 295 đơn thuộc thẩm quyền giải (chiếm tỷ lệ 48,4% tổng số đơn) Trong tổng số đơn thuộc thẩm quyền có 136 đơn liên quan đến Khiếu nại đất đai (chiếm tỷ lệ 46,1%); 73 đơn liên quan đến tranh chấp đất đai (chiếm tỷ lệ 24,7%), lại đơn liên quan đến vấn đề khác (86 đơn, chiếm 29,2%) Trong đó, Huyện giải xong 129 vụ khiếu nại đất đai, đạt tỷ lệ 94%; giải xong 65 vụ vụ tranh chấp đất đai, đạt tỷ lệ 89,04% Khiếu nại tập trung vào bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cấp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định XPHC vi phạm sử dụng đất; hành vi cán bộ, công chức Về tranh chấp đất đai chủ yếu liên quan đến ranh giới đất với 38/73 vụ việc (chiếm 52,05% tổng số vụ); tranh chấp đòi lại đất với 7/73 vụ việc, chiếm tỷ lệ (9,59%) 4) Trong giai đoạn 2013-1017 giải xong 94,85% đơn khiếu nại 82 đất đai, 89% số vụ tranh chấp đất đai Bên cạnh đó, có 80% người dân hỏi trả lời trình tự thời hạn giải quy định; 93,33% người dân hỏi trả lợi hài lòng kết giải tranh chấp đất đai Có 83,33% ý kiến đánh giá nhiệt tình 95,00% đánh giá khơng sách nhiễu với dân, làm chức trách Ngoài ra, 93,33% ý kiến đánh giá chuyên nghiệp người tiếp công dân Mặc dù vậy, tồn tại, hạn chế tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai nhầm lẫn khiếu nại tố cáo dẫn đến việc phân loại, xử lý thiếu xác tỷ lệ đơn thuộc thẩm quyền giải không cao Xem xét, giải số vụ việc kéo dài, vướng mắc khâu xem xét, kiểm tra, xác định chứng vụ việc gặp khó khăn (Có 28,33% người dân trả lời phải bổ sung hồ sơ khiếu nại lần 21,67% trả lời phải bổ sung lần, có 20% ý kiến cho thời hạn giải khiếu nại chưa hạn định) Một số xã chưa trọng đến việc giáo dục, thuyết phục hoà giải, có biểu ngại khó, ngại va trạm, làm qua loa đại khái đùn đẩy vụ việc lên cấp Sự phối hợp ban ngành, đoàn thể chưa tốt 5) Để khắc phục tồn tại, hạn chế công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thời gian tới cần thực đồng số nhóm giải pháp Nhóm giải pháp cơng tác xử lý đơn thư; Nhóm giải pháp tổ chức cán làm công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai; Nhóm giải pháp khác 5.2 KIẾN NGHỊ 1) Cần mở rộng nghiên cứu cơng tác hịa giải sở khu dân cư Từ phát huy ưu điểm, khắc phục tồn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn huyện Gia bình, tỉnh Bắc Ninh 2) Kiến nghị UBND huyện Gia Bình giao phòng, ban chức xem xét đánh giá, nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai đề xuất Luận văn để bổ sung vào báo cáo công tác quản lý đất đai địa bàn huyện nhằm hoàn thiện công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn huyện 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2014) Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 tăng cường lănh đào Đảng công tác tiếp dân giải khiếu nại Chính phủ (2004) Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Chính Phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật đất đai 2003, Hà Nội Chính phủ (2009) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Chính Phủ ngày 19 tháng 10 năm 2009 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, Hà Nội Chính phủ (2012) Nghị định số 75/2012/NĐ-CP Chính Phủ ngày 03 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại 2011, Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Chính Phủ ngày 15 tháng năm 2014 quy định chi tiết số điều Luật Đất đai 2013, Hà Nội Đinh Dũng Sỹ (2003) Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: thực trạng kiến nghị Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (10/2003) Tr 55 - 64 Đinh Văn Minh (2009) Tài phán hành số nước giới, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Văn phòng Quốc hội, Hà Nội Đinh Văn Minh (2010) Tài phán hành Hoa Kỳ Tạp chí Thanh tra, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội Đồn Cơng Quỳ, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học Đỗ Thị Tám (2006) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất NXB Nơng nghiệp Hà Nội 10 Hồ Thị Song Quỳnh (2016) Kỹ giải tranh chấp đất đai cán quản lý hành cấp sở Luận án tiến sĩ tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội 11 Lê Huy Bá (2006) Phương pháp nghiên cứu khoa học ( tập 1) Nhà xuất Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh 12 Lê Thị Hương Giang (2014) Một số vấn đề hiệu giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Bài viết tham luận Hội nghị triển khai công tác tra Tài nguyên Môi trường năm 2014, Ninh Thuận 13 Lê Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Sỹ, Dương Thị Đào, Lê Văn Dũng, Phạm Văn Tỉnh Nguyễn Phúc Bền (2012) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đề xuất xây dựng quy trình xử lí đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tài nguyên môi 84 trường phục vụ công tác giải đơn thư ngành, Đề tài cấp Bộ 14 Mai Thị Tú Oanh (2013) Tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai tòa án nước ta, Luận án tiến sỹ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội 15 Nguyễn Đình Bồng tác giả (2005) Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Tháng 12/2005, Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai - Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội 16 Nguyễn Thắng Lợi (2014) Một số giải pháp đổi mơ hình giải tranh chấp hành lĩnh vực đất đai Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 10, tr.9 17 Nguyễn Thị Minh Chiến (2017) Hòa giải tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 từ thực tiễn hòa giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đông Anh Luận văn thạc sĩ Luật học, Đạı học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 18 Nguyễn Tiến Sỹ Phan Thị Thanh Huyền (2014) Hòa giải tranh chấp đất đai Thực tiễn kinh nghiệm Tạp chí Tài ngun Mơi trường (7) Tr 11-14 19 Nguyễn Văn Chuyên (2016) Áp pháp luật giải khiếu nại đất đai từ thực tiễn huyện Đơng Sơn, tỉnh Thanh Hóa Luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Hà Nội 20 Phạm Minh Trung (2016) Giải khiếu nại đất đai ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Luận văn thạc sĩ, Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Đắk Lắk 21 Phạm Phương Nam, Hoàng Trung Thịnh (2017) Đánh giá công tác giải khiếu nại, khiếu kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện n Định, tỉnh Thanh Hóa Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam 15(10) 22 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1959) Hiến pháp năm 1959 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1980) Hiến pháp năm 1980 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1987) Luật Đất đai năm 1987 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993) Luật Đất đai năm 1993 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 85 27 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1998) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1998 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2001) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai năm 2001 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005) Luật dân năm 2005 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2011a) Luật số 65/2011/QH12 ngày 29/03/2011 sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật tố tụng dân 2004 32 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2011b) Luật Khiếu nại 2011 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013a) Hiến pháp 2013 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013b) Luật Đất đai năm 2013 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35 Sở Tài nguyên & Mơi trường tỉnh Bắc Ninh (2017) Báo tình hình triển khai thực Đề án nâng cao lực quản lý Nhà nước ngành quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bắc Ninh 36 Thanh tra Chính phủ (2013a) Báo cáo số 125/BC-TTCP ngày 21/11/2013 công tác giải khiếu nại, tố cáo năm 2013 37 Thanh tra Chính phủ (2013b) Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên - phần Nxb Lao động, Hà Nội 38 Thanh tra Chính phủ (2013c) Thơng tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành 39 Tổng cục Địa chính, Tịa án nhân dân tối cao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (2002) Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/1/2002 hướng dẫn thẩm quyền Toà án việc giải tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất 40 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2012) Báo cáo Thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 huyện Gia Bình, Bắc Ninh 86 41 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2013a) Báo cáo tổng kết cơng tác tra năm 2013 Thanh tra huyện Gia Bình, Bắc Ninh 42 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2013b) Thống kê đất đai năm 2013 huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 43 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2014a) Báo cáo tổng kết cơng tác tra năm 2014 Thanh tra huyện Gia Bình, Bắc Ninh 44 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2014b) Kết thực tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014 huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 45 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2015a) Báo cáo tổng kết cơng tác tra năm 2015 Thanh tra huyện Gia Bình, Bắc Ninh 46 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2015b) Báo cáo kết kiểm kê đất đai, xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Gia Bình, Bắc Ninh 47 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2015c) Quy trình giải khiếu nại Quy trình chất lượng GB-TTr03 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 48 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2016) Báo cáo tổng kết công tác tra năm 2016 Thanh tra huyện Gia Bình, Bắc Ninh 49 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2017a) Báo cáo tổng kết công tác tra năm giai đoạn 2013-2017 Thanh tra huyện Gia Bình, Bắc Ninh 50 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2017b) Thống kê đất đai năm 2017 huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 51 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2017c) Kết thực tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, kế hoạch năm 2018 huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 52 Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2017d) Báo cáo tổng kết năm 2017 Chi Cục thuế huyện Gia Bình, Bắc Ninh 53 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2017) Báo cáo tổng kết công tác tra từ 2013-2017 Thanh tra tỉnh Bắc Ninh 87 PHỤ LỤC Quy trình giải khiếu nại, tranh chấp đất đai Quy trình giải khiếu nại đất đai Theo quy định khoản 2, Điều 204 Luật đất đai năm 2013 Trình tự, thủ tục giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành đất đai thực theo quy định pháp luật khiếu nại Nội dung huyện Gia Bình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 Theo đó, Trình tự, thủ tục giải khiếu nại đất đai gồm bước sau: Bước Thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại (1) Tiếp nhận, vào sổ theo dõi đơn khiếu nại; (2) Nghiên cứu đề xuất; Thụ lý giải vụ việc; (3) Kiểm tra lại định hành chính, hành vi hành bị khiếu nại; (4) Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, định xác minh nội dung khiếu nại; (5) Ban hành kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại Bước Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại (1) Công bố định xác minh nội dung khiếu nại; (2) Vận dụng biện pháp nghiệp vụ để xác minh nội dung khiếu nại; (3) Báo cáo kết xác minh nội dung khiếu nại; (4) Tham khảo ý kiến tư vấn việc giải khiếu nại; (5) Tổ chức đối thoại; (6) Kết luận sơ vụ việc Bước Ban hành, gửi, công khai định giải khiếu nại Bước Thi hành định xử lý khiếu nại hoàn chỉnh, lưu trữ, quản lý hồ sơ giải khiếu nại (Hình 4.2) 88 ĐƠN KHIẾU NẠI Đơn đủ thụ Hướng dẫn bổ sung thủ tục Xác minh nội dung khiếu nại Khiếu nại Trả lời văn Khiếu nại chưa có sở pháp luật Tiến hành xác minh Tổ chức đối thoại Ra định giải khiếu nại Cơng khai định Lưu hồ sơ Hình 4.2 Quy trình giải đơn khiếu nại Nguồn: Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình (2015c) 89 Quy trình giải tranh chấp đất đai Điều 89 nghị định 43/2014/NĐ- CP quy định thủ tục giải tranh chấp đất đai Tại huyện Gia Bình quy trình thực theo bước sau: Bước Người có đơn yêu cầu giải tranh chấp đất đai nộp đơn Ủy ban nhân dân huyện Bước Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm quan tham mưu giải tranh chấp đất đai Cơ quan phịng tài ngun mơi trường phịng ban khác có liên quan Bước Cơ quan chuyên môn thực giải tranh chấp đất đai Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải bên tranh chấp, tổ chức họp ban, ngành có liên quan để tư vấn giải tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) hồn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành định giải tranh chấp đất đai Hồ sơ giải tranh chấp đất đai bao gồm: - Đơn yêu cầu giải tranh chấp đất đai; - Biên hòa giải Ủy ban nhân dân cấp xã; biên làm việc với bên tranh chấp người có liên quan; biên kiểm tra trạng đất tranh chấp; biên họp ban, ngành có liên quan để tư vấn giải tranh chấp đất đai trường hợp hịa giải khơng thành; biên hịa giải q trình giải tranh chấp; - Trích lục đồ, hồ sơ địa qua thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trình giải tranh chấp; - Báo cáo đề xuất dự thảo định giải tranh chấp đất đai dự thảo định công nhận hòa giải thành Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành định giải tranh chấp định cơng nhận hịa giải thành, gửi cho bên tranh chấp, tổ chức, cá nhân có quyền nghĩa vụ liên quan Tóm tắt trình tự thực giải tranh chấp đất đai Hình 4.3 90 Thu thập thơng tin điều tra xác minh Nguồn gốc lô đất tranh chấp Xử lý số liệu áp dụng pháp luật để định giải Hình 4.3 Sơ đồ quy trình giải tranh chấp đất đai Nguồn: UBND huyện Gia Bình (2015c) 91 ... đai - Đánh giá công tác giải tranh chấp đất đai - Đánh giá cán bộ, công chức công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai - Đánh giá chung công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai 3.4.5 Giải. .. tranh chấp đất đai huyện Gia Bình giai đoạn 2013- 2017 3.4.4 Đánh giá công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai địa bàn huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh - Đánh giá công tác giải khiếu nại đất đai. .. giải tranh chấp đất đai huyện Gia Bình 59 4.4 Đánh giá công tác giải khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 62 4.4.1 Đánh giá người dân công tác giải khiếu nại đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện gia bình, tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai huyện gia bình, tỉnh bắc ninh