0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn tại công ty CP bia NGK hạ long, tỉnh quảng ninh

100 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM THỊ THANH HẰNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN TẠI CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Khoa hoc môi trương Mã ngành: 8440301 Ngườ i hướ ng dankhoa họ:c PGS.TS Nguyễn Xuân Thành NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu luận văn đóng góp riêng dựa số liệu khảo sát thực tế, trung thực chưa công bố cơng trình khác Những kết nghiên cứu kế thừa cơng trình khoa học khác trích dẫn theo quy định Nếu luận văn có chép từ cơng trình khoa học khác, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Hằng i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân ngồi trường Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Môi trường thầy cô giáo trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Xn Thành tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban giám đốc cán nhân viên công ty CP bia & NGK Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tạo mọi điều kiện tốt để hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài công ty Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè người thân bên cạnh tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian học tập trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Hằng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng biểu vii Danh mục hình ảnh viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phẩn Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Tổng quan ngành công nghệ sản xuất bia 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển ngành cơng nghiệp sản xuất bia rượu giới Việt Nam 2.1.2 Vai trị ngành cơng nghiệp bia rượu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 2.1.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất bia Việt Nam 2.2 Nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường từ công nghiệp sản xuất bia 14 2.2.1 Nguồn từ chất thải lỏng 14 2.2.2 Nguồn từ chất thải rắn 14 2.3 Tông quan sản xuất thực trạng áp dụng sản xuất ngành bia 15 2.3.1 Giới thiệu chung sản xuất 15 2.3.2 Tình hình áp dụng sản xuất công nghiệp sản xuất bia giới Việt Nam 22 Phần Đối tượng, phạm vi, nội dung phương pháp nghiên cứu 29 3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 iii 3.2 Phạm vi nghiên cứu 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.3.1 Giới thiệu Công ty CP bia & NGK Hạ Long 29 3.3.2 Thực trạng quản lý chất thải rắn nước thải công ty CP bia & NGK Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 29 3.3.3 Tính tốn cân vật chất trình sản xuất bia Công ty CP bia & NGK Hạ Long 29 3.3.4 Xác định chi phí nguyên nhân dòng thải phát sinh hoạt động sản xuất bia Công ty CP bia & NGK Hạ Long 29 3.3.5 Đề xuất biện pháp sản xuất cho hoạt động sản xuất bia Công ty CP bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 30 3.4.3 Phương pháp phân tích, lấy mẫu 31 3.4.4 Phương pháp so sánh 32 3.4.5 Phương pháp tính toán cân vật chất 32 3.4.6 Phương pháp kiểm tốn dịng thải 32 3.4.7 Phương pháp tính Chi phí – Lợi ích 32 3.4.8 Phương pháp đánh giá đề xuất sản xuất .33 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 35 4.1 Giới thiệu công ty CP bia & NGK Hạ Long 35 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty CP bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 35 4.1.2 Cơ cấu tổ chức sở hạ tầng Công ty CP bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 38 4.1.3 Giới thiệu công nghệ công xuất sản xuất bia Công ty 39 4.1.4 Ngun liệu sử dụng q trình sản xuất bia Cơng ty 41 4.1.5 Quy trình sản xuất bia Công ty 43 4.1.6 Cân vật chất trình sản xuất bia Cơng ty 45 4.2 Thực trạng quản lý chất thải rắn nước thải công ty CP bia & NGK Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 50 iv 4.2.1 Thực trạng quản lý chất thải rắn 50 4.2.2 Thực trạng quản lý nước thải 53 4.2.3 Đánh giá người dân công ty CP bia & NGK Hạ Long .60 4.3 Xác định chi phí ngun nhân dịng thải phát sinh hoạt động sản xuất bia công ty CP bia & NGK Hạ Long 61 4.3.1 Định giá dòng thải hoạt động sản xuất Công ty .61 4.3.2 Nguyên nhân phát sinh dòng thải 62 4.4 Đề xuất biện pháp sản xuất cho hoạt động sản xuất bia công ty CP bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 64 4.4.1 Các hội sản xuất 64 4.4.2 Lựa chọn hội sản xuất thực đối với Công ty CP Bia & NGK Hạ Long 65 4.4.3 Đánh giá tính khả thi đối với giải pháp lắp thiết bị ly tâm men 69 Phần V Kết luận – kiến nghị 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị 75 Tài liệu tham khảo 76 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BOD Nhu cầu ôxy sinh hóa COD Nhu cầu ơxy hóa học QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam SXSH Sản xuất NGK Nước giải khát CP Cổ phần vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các biện pháp SXSH áp dụng Yantai Second Distillery 24 Bảng 2.2 Các giải pháp lợi ích áp dụng SXSH Cơng ty Cổ phần Bia Rượu Sài Gịn – Đồng Xuân 25 Bảng 2.3 Ước tính tiềm tiết kiệm đạt từ việc áp dụng sản xuất nhà máy bia Việt Nam 27 Bảng 4.1 Diện tích cơng trình Cơng ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 39 Bảng 4.2 Công nghệ sản xuất Công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long 39 Bảng 4.3 Nguyên liệu dùng để sản xuất 1000 lít bia 42 Bảng 4.4 Cân vật chất cho 1.000.000 lít bia Cơng ty 46 Bảng 4.5 Thành phần khối lượng chất thải rắn phát sinh từ q trình sản xuất bia Cơng ty CP Bia & NGK Hạ Long 51 Bảng 4.6 Thành phần khối lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt CBCNV Công ty CP Bia & NGK Hạ Long 52 Bảng 4.7 Các hình thức thu gom xử lý chất thải rắn Công ty CP bia & NGK Hạ Long 53 Bảng 4.8 Nguồn gốc phát sinh đặc tính nước thải 54 Bảng 4.9 Lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất bia công ty CP bia & NGK Hạ Long 55 Bảng 4.10 Kết phân tích chất lượng nước thải trước xử lý Công ty CP bia & NGK Hạ Long 58 Bảng 4.11 Kết phân tích chất lượng nước thải trước sau xử lý Công ty CP bia & NGK Hạ Long 59 Bảng 4.12 Đánh giá người dân công ty CP bia & NGK Hạ Long 60 Bảng 4.13 Chi phí bên công ty quý 61 Bảng 4.14 Chi phí bên ngồi công ty quý 62 Bảng 4.15 Xác định nguyên nhân dòng thải 63 Bảng 4.16 Các hội sản xuất Công ty CP Bia & NGK Hạ Long 64 Bảng 4.17 Bảng sàng lọc hội sản xuất 66 Bảng 4.18 Phân tích, lựa chọn giải pháp sản xuất tối ưu 68 Bảng 4.19 Bảng tính NPV, IRR, PB 71 vii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Lịch sử tiếp cận sản xuất 16 Hình 2.2 Sơ đồ giải pháp kĩ thuật để đạt sản xuất 20 Hình 2.3 Quy trình bước thực đánh giá sản xuất .22 Hình 2.4 Các thành phần giảm thiểu áp dụng công nghệ mới nhà máy bia Tinama 23 Hình 4.1 Cổng Cơng ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long 35 Hình 4.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long 38 Hình 4.3 Quy trình sản xuất Cơng ty Bia & NGK Hạ Long 43 Hình 4.4 Sơ đồ dịng thải phát sinh từ 1.000.000 lít bia 49 Hình 4.5 Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải Công ty CP bia & NGK Hạ Long 56 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phạm Thị Thanh Hằng Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp sản xuất công ty CP bia & NGK Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Ngành: Khoa học môi trường Mã số: 8440301 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng xả chất thải rắn, lỏng trình sản xuất bia Cơng ty CP bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất giải pháp sản xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất bia Công ty CP bia & NGK Hạ Long Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng nhằm nghiên cứu đề tài là: - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu tình hình sản xuất, nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, lượng trạng môi trường Công ty - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: + Phương pháp điều tra bảng hỏi: Lập bảng hỏi tiến hành vấn cán quản lý, kĩ sư Công ty CP bia & NGK Hạ Long người dân xung quanh khu vực Cơng ty liên quan đến tình hình sản xuất ảnh hưởng xấu đến mơi trường Công ty + Phương pháp khảo sát thực địa: Khảo q trình sản xuất bia Cơng ty đưa phân tích cho cơng đoạn sản xuất Phương pháp phân tích, lấy mẫu: Tiến hành lấy mẫu thẩm tra nước thải trước xử lý sau xử lý vào đợt tháng 6/2017 tháng 9/2017 để thấy hiệu hệ thống xử lý nước thải - Phương pháp tính tốn cân vật chất: Dựa vào yếu tố đầu vào, đầu để tính tốn cân vật chất cho cơng đoạn cho quy trình sản xuất để xác định khâu lãng phí hiệu quy trình sản xuất bia - Phương pháp kiểm tốn dịng thải: Tiến hành kiểm kê dòng nguyên liệu đầu vào, đầu cho cơng đoạn, cho tồn quy trình sản xuất bia nhằm xác định thành phần, tính chất chất nhiễm đầu - Phương pháp tính Chi phí – Lợi ích: Tính tốn chi phí – lợi ích nhằm xác định rõ hiệu kinh tế giải pháp, hoạt động bảo vệ môi trường đề xuất ix Mất bia khâu lọc Mất bia khâu bão hồ CO2 6.1.1 Sử dụng bình trung gian chứa bia lẫn nước để nước đuổi nước phối suốt q trình lọc đầu chu 6.1.2 Áp dụng cơng nghệ lên men trình nồng độ cao để tăng việc sử dụng đuổi bia nước lẫn bia trình lọc cuối chu 6.2.1 Tăng cường khả lọc trình 6.1 Bia lẫn vào 6.2 Mất bia khâu tháo rửa máy lọc dịch bia giải pháp công nghệ như: lựa chọn chủng giống, sử dụng chất trợ lắng trình lên men, cấp đủ lạnh cho bia trước lọc 7.1.1 Thu hồi tái sử dụng bia trào 7.1 Do áp làm bia tràn theo 8.1.1 Kiểm soát nồng độ CO nhiệt độ bia trước đường xả áp 8.1 Mất bia bão hoà CO2 8.2.1 Thường xuyên kiểm tra, Chai vỡ, nắp nhãn CO2 bia nhiều, nhiệt giám sát trình vận hành hỏng độ cao 8.2 Mất máy móc khâu chiết dán bia sản phẩm 9.1.1 Thường xuyên kiểm tra, nhãn hỏng, lỗi kỹ thuật giám sát trình vận hành 9.1 Do trình máy móc vận hành máy móc Qua bảng cho thấy, có nhiều giải pháp sản xuất (22 giải Mất bia khâu chiết chai pháp) đề xuất cho Công ty CP Bia & NGK Hạ Long Tuy nhiên giải pháp thực Có giải pháp đưa thực ngay, có giải pháp bị loại bỏ có giải pháp cần phải phân tích thêm Do vậy, giải pháp sản xuất sàng lọc bước đầu để lựa chọn, phân loại phục vụ cho công tác đánh giá 4.4.2 Lựa chọn hội sản xuất thực đối với Cơng ty CP Bia & NGK Hạ Long Các tiêu chí để lựa chọn giải pháp thực ngay: Đó giải pháp thực mang lại hiệu thiết thực thể ba mặt: kinh tế, kỹ thuật môi trường - Về kinh tế: Giải pháp khơng cần chi phí có chi phí thấp Về kỹ thuật: Giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, không yêu cầu cao kỹ thuật chuyên môn 65 Về môi trường: Giải pháp hạn chế phát sinh chất thải hạn chế tác động xấu đến mơi trường Các tiêu chí lựa chọn giải pháp bị loại bỏ: Là giải pháp khơng có tính khả thi, có chi phí đầu tư lớn, giải pháp liên quan đến vấn đề nhạy cảm, liên quan đến sức khoẻ công nhân, yêu cầu kỹ thuật chuyên môn q cao hay có tính khả thi kinh tế lại tác động xấu đến môi trường Các hội sản xuất Công ty CP Bia & NGK Hạ Long chọn lọc thơng qua bảng sau: Bảng 4.17 Bảng sàng lọc hội sản xuất Lý TT Đơn giản, dễ thực chi phí thấp, 1.1.1 chí khơng chi phí Đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp Đơn giản, dễ thực hiện, Vốn đầu tư thấp 1.1.2 1.1.3 1.2.1 Vốn đầu tư ban đầu lớn 3.1.1 Đầu tư thấp, dễ thực 3.1.2 Vốn đầu tư ban đầu lớn 3.1.3 Vốn đầu tư ban đầu lớn Đơn giản, dễ thực hiện, 4.1.2 không cần chi phí đầu tư 5.1.1 Đơn giản, dễ thực 5.1.2 Lắp đặt thiết bị ly tâm men Vốn đầu tư ban đầu lớn 6.1.1 Đơn giản, dễ thực 66 6.1.2 Đơn giản, dễ thực 6.2.1 Đơn giản, dễ thực 7.1.1 Đơn giản, dễ thực hiện, có 8.1.1 thể không cần vốn đầu tư Đơn giản, dễ thực 8.2.1 Không phải đầu tư, dễ thực 9.1.1 10.1 11.1 11.1 11.2 11.2 Chú thích: - TN: Giải pháp thực ngay; - PTT: Giải pháp cần phân tích thêm; - LB: Giải pháp bị loại bỏ 67 Không phải đầu tư, dễ thực Đơn giản, dễ thực hiện, vốn đầu tư thấp Không phải đầu tư, dễ thực Không phải đầu tư, dễ thực Vốn đầu tư thấp, đơn giản, dễ thực Vốn đầu tư thấp tự lắp đặt Như vậy, bước sàn lọc ban đầu giải pháp sản xuất Cơng ty CP Bia & NGK Hạ Long có 18 giải pháp thực ngay, 04 giải pháp chưa thực khơng có giải pháp bị loại bỏ Trong 18 giải pháp thực hầu hết giải pháp công ty thực đưa vào ứng dụng, nhiên việc thực quản lý chưa nghiêm ngặt nên kết đạt chưa cao Theo bảng sàng lọc hội sản xuất hơn, 04 giải pháp sản xuất cần phân tích thêm gồm: - Lắp đặt hệ thống hút, lọc bụi, thu hồi bột gạo malt; - Lắp đặt thiết bị thu hồi cặn phun lên bã hèm; - Đầu tư máy ly tâm dịch lắng nóng; - Lắp đặt thiết bị ly tâm men Do điều kiện không cho phép nên khơng thể đánh giá tính khả thi giải pháp cần phân tích thêm nói Do tiến hành đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội, thánh thức giải pháp nói để chọn giải pháp cho phù hợp để đánh giá sâu hiệu mặt kinh tế, kỹ thuật, môi trường Bảng 4.18 Phân tích, lựa chọn giải pháp sản xuất tối ưu Biện pháp Lắp đặt hệ thống hút, lọc bụi, thu hồi bột gạo malt Lắp đặt thiết bị thu hồi cặn phun lên bã hèm 68 Đầu tư máy ly tâm dịch lắng nóng Lắp đặt thiết bị ly tâm men Từ việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức biện pháp cần phân tích thêm, ta thấy việc lắp đặt thiết bị ly tâm nấm men đem lại nhiều hội lớn lâu dài biện pháp nói Vì vậy, tơi xin đề xuất biện pháp sản xuất cho phù hợp đánh giá tính khả thi biện pháp: “Lắp đặt thiết bị ly tâm cho Công ty CP Bia & NGK Hạ Long” 4.4.3 Đánh giá tính khả thi đối với giải pháp lắp thiết bị ly tâm men 4.4.3.1 Đánh giá tính khả thi kinh tế Khi lắp đặt thiết bị ly tâm men cho Công ty CP Bia & NGK Hạ Long, chi phí lợi ích thu dự kiến sau: - Vốn đầu tư ban đầu: tỷ đồng Chi phí vận hành: 24 triệu/quý hay 96 triệu/năm Chi phí vận hành chi phí tăng thêm cơng ty năm - Thời gian khấu hao thiết bị: 10 năm 69 - Sản lượng sản xuất tăng thêm: 24.000 lít bia/q (do giảm lượng bia thất 24000 lít bia/quý) Tương đương với doanh thu tăng thêm năm là: 24.000×13000 = 312 triệu/quý hay 1.248 triệu/năm Tại thời điểm ta có: tỷ lệ chiết khấu (r) = 15%, thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Để đánh giá tính khả thi dự án, ta tính tốn số: - NPV: giá trị rịng - IRR: Tỷ suất hồn vốn nội - PB: Thời gian hoàn vốn NPV: Giá trị ròng NPV= -( Co + ) Với: Bt : Lợi ích năm thứ t Ct : Chi phí năm thứ t Co : Chi phí đầu tư ban đầu t : Thời gian tính từ năm gốc n : Vòng đời dự án r : Tỷ suất chiết khấu IRR: Tỷ suất hoàn vốn nội Cho: - ( Co + )=0 Tính IRR PBP: Thời gian hồn vốn PBP = Thu nhập rịng năm = Khấu hao năm + lợi nhuận sinh thêm năm Các số tính theo bảng sau: 70 r Năm Vốn Đầu tư DT Tăng Thêm 15% 4000 CP tăng Thêm LN trước thuế Tăng Thêm Thuế TNDN LN sau thuế Tăng Thêm Khấu hao Dòng tiền thu NPV IRR Thời Gian Hoàn Vốn 25% - 4000 2343,72 % , n ă m Chú thích: DT: Doanh thu CP: Chi phí LN: Lợi nhuận Thuế TNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp 71 Nhận xét: Qua bảng tính ta thấy dự án có: Giá trị dịng NPV = 2343,72 triệu đồng > Tức giải pháp đầu tư có lãi tăng giá trị Cơng ty - Tỷ suất hoàn vốn nội tại: IRR = 29% > tỷ lệ chiết khấu (15%) Vậy giải pháp đầu tư có hiệu IRR – r = 14% lớn Như khả thu lợi nhuận dự án cao Thời gian hoàn vốn dự án là: 3,3 năm; sau 3,3 năm Công ty bắt đầu thu lãi Do vậy, việc đầu tư lắp đặt hệ thiết bị ly tâm men cho Công ty CP Bia & NGK Hạ Long có tính khả thi mặt kinh tế 4.4.3.2 Đánh giá tính khả thi kỹ thuật - Chất lượng sản phẩm: Chất lượng bia sau thu hồi bia từ ly tâm men không chịu ảnh hưởng hệ thống ly tâm men nói Đơi hệ thống lại làm tăng chất lượng sản phẩm sử dụng thiết bị ly tâm men dễ kiểm soát độ bia chất lượng bia ổn định - Công suất: Hiệu suất làm việc thiết bị tương đối lớn, đạt 20hl/h - Yêu cầu diện tích: Diện tích u cầu khoảng 40m khơng gian để lắp đặt thiết bị ly tâm thiết bị phụ trợ khác Tuy nhiên, Công ty CP Bia & NGK Hạ Long có sẵn diện tích để lắp đặt hệ thống - Thời gian ngừng sản xuất để lắp đặt: Thời gian ngừng sản xuất để lắp đặt hệ thống khoảng – ngày Trong trình sản xuất Cơng ty, đơi nhà máy ngừng hoạt động tuần, thời gian tiến hành lắp đặt hệ thống - Tính tương thích với thiết bị dùng: Tính tương thích hệ thống tương đối lớn, lắp đặt hệ thống thiết bị khác không bị ảnh hưởng - Nhu cầu huấn luyện kỹ thuật – an toàn sức khoẻ nghề nghiệp: Do thiết bị có mức độ tự động hóa cao nên việc vận hành trở nên đơn giản, giảm chi phí nhân cơng vận hành tránh cố đáng tiếc xảy cho hệ thống 72 4.4.3.3 Đánh giá khía cạnh mơi trường Ngồi lợi ích kinh tế, kỹ thuật, sản xuất cịn đem lại lợi ích lớn môi trường Cụ thể việc lắp đặt hệ thống ly men giảm việc phát sinh nước thải trình sản xuất: - Khi nhà máy tiết kiệm 24.000 lít bia/q hay 96.000 lít bia/năm, tương đương với giảm lượng nước thải phát sinh thất bia 96000 lít nước thải/năm - Lượng nước thải kèm theo việc giảm thông số khác nước thải như: BOD, COD, SS, nitơ, photpho, colifrom…Trong nước thải sau xử lý Công ty có chứa khoảng 64 mg/l BOD5, 31 mg/l COD, 22,6 mg/l TSS, 2.900 MPN/100ml colifrom Nếu giảm 24.000 lít nước thải quý giảm được: 1,53 kg BOD 5; 0,74 kg COD; 0,54 kg TSS; 69,6 MPN colifrom xả vào mơi trường Như vậy, lợi ích môi trường hệ thống lớn giảm lượng tương đối nước thải vào môi trường Việc giảm nước thải vào môi trường kéo theo việc giảm thông số môi trường nước thải Do vậy, giảm tác động xấu chất thải đến môi trường sống sinh vật thuỷ sinh 73 PHẦN V KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Chi phí nguyên nhân dòng thải phát sinh từ hoạt động sản xuất bia Cơng ty: Chi phí dịng thải Cơng ty q 16.581.128.770 đồng Trong đó: chi phí bên 10.711.330.240 đồng, chi phí bên ngồi 5.869.798.530 đồng Có thể làm giảm chi phí biện pháp khác tái chế, thu hồi sử dụng cho mục đích khác, sử dụng biện pháp tiết kiệm tái sử dụng Dòng thải Cơng ty gồm 11 dịng thải phát sinh từ công đoạn khác với nguyên nhân khác (14 nguyên nhân) Trong có nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan Giải pháp sản xuất tính khả thi giải pháp: - Có 22 giải pháp sản xuất đề xuất nhằm hạn chế 14 nguyên nhân nói Trong đó, có 18 giải pháp thực ngay, giải pháp cần phân tích thêm khơng có giải pháp bị loại bỏ Trong giải pháp cần phân tích thêm có giải pháp lắp đặt hệ thống ly tâm men lựa chọn để đánh giá tính khả thi kinh tế, kỹ thuật môi trường áp dụng cho Công ty Trong đó: Tính khả thi kinh tế: NPV = 2343,72 triệu đồng > 0, IRR = 29% > r (15%), khấu hao máy 10 năm thời gian hoàn vốn dự án 3,3 năm, sau 3,3 năm Công ty bắt đầu thu lãi Như vậy, tính hiệu kinh tế dự án cao - Tính khả thi kỹ thuật: Hệ thống lắp đặt làm tăng chất lượng sản phẩm, cơng suất làm việc cao, diện tích có sẵn, tận dụng thời gian ngừng hoạt động sản xuất nhà máy để lắp đặt, tương thích với thiết bị dùng có mức độ tự động hóa cao nên việc vận hành trở nên đơn giản, giảm chi phí nhân cơng vận hành tránh cố đáng tiếc xảy cho hệ thống Như tính khả thi mặt kỹ thuật cao - Tính khả thi khía cạnh mơi trường: Nếu áp dụng giải pháp tiết kiệm 24.000 lít bia/quý năm, tương đương với giảm 24.000 lít nước 74 thải/quý Tương đương giảm được: 1,53 kg BOD5; 0,74 kg COD; 0,54 kg TSS; 69,6 MPN colifrom xả vào môi trường Như vậy, tính khả thi mơi trường cao Vậy lắp đặt thiết bị ly tâm men cho Công ty CP Bia & NGK Hạ Long giải pháp có tính khả thi cao 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian điều kiện kinh tế có hạn nên đề tài chưa đánh giá đầy đủ, sâu sắc mặt vấn đề chưa đánh giá đầy đủ tính khả thi giải pháp Do vậy, đề nghị tiếp tục triển khai đề tài mức sâu rộng để đưa kết luận xác hồn thiện 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt: Bộ Công Thương (2008) Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành bia Bộ Công Thương (2010) Tài liệu hỗ trợ nội dung hội thảo sản xuất cho lãnh đạo quan quản lý nhà nước Công ty CP bia & NGK Hạ Long (2006) Đề án bảo vệ môi trường nhà máy bia Hạ Long Công ty CP bia & NGK Hạ Long (2008) Hồ sơ kỹ thuật Công ty CP bia & NGK Hạ Long Công ty CP bia & NGK Hạ Long (2008) Quy trình cơng nghệ sản xuất bia Cơng ty CP bia & NGK Hạ Long (2015 - 2017) Báo cáo tình hình thu gom rác thải sinh hoạt Công ty CP Bia & NGK Hạ Long Công ty CP bia & NGK Hạ Long (2017) Báo cáo quan trắc định kỳ quý Công ty CP bia & NGK Hạ Long năm 2017 Công ty CP bia & NGK Hạ Long (2017) Báo cáo tính hình sản xuất năm 2017 Đỗ Phương Thảo (2017) Báo cáo ngành bia – Câu chuyện hòa vốn nhà nước diện mạo mới cho ngành bia Việt Nam 10 Hồng Đình Hịa (2002) Cơng nghệ sản xuất Mail bia NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 11 Khoa Môi trường – Đại học khoa học Huế (2011), Giáo trình Sản xuất hơn, NXB Đại học Huế, Huế 12 Minh Quang (2011) Ơ nhiễm mơi trường khu cơng nghiệp − Những vấn đề nóng đặt 13 Phạm Khắc Liệu (2008) Giáo trình sản xuất NXB Trường Đại Học Huế 14 Quyết định số 1419/QĐ-TTg Chiến lược sản xuất công nghiệp đến năm 2020 15 Thanh Hương (2009) Tăng trưởng tiêu dùng bia rượu thị trường Châu Á triển vọng thị trường Việt Nam 16 Trung tâm sản xuất Việt Nam (1999), Tài liệu tập huấn huấn luyện sản xuất hơn, Hà Nội 17 Trung tâm sản xuất Việt Nam (2000), Tài liệu hướng dẫn sản xuất hơn, Hà Nội 76 18 UNEP (2008) Tài liệu hướng dẫn sản xuất – sử dụng lượng hiệu 19 Viện KHCN&QLMT (2011) Giáo trình sản xuất NXB Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM II Tài liệu internet: 20 Hoàng Hà (2015), Nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập ngành bia, http://enternews.vn/nang-cao-suc-canh-tranh-hoi-nhap-nganh-bia-90593.html 21 Trần liễu, Ngành công nghiệp sản xuất bia hướng tới mục tiêu tiết kiệm lượng,http://tietkiemnangluong.com.vn/tin-tuc/hoat-dong-chuong-trinh/t12438/nganhcong-nghiep-san-xuat-bia-huong-toi-muc-tieu-tiet-kiem-nang-luong.html 22 Xuân Mai, (2014), Vai trò ngành sản xuất bia rượu, nước giải khát, (http://www.vba.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1109 3:v-tri-vai-tro-ca-nganh-sn-xut-bia-ru-nc-gii-khat&catid=113:le-hoi-duvn2013&Itemid=185) III Tài liệu nước ngoài: 23 Alejandro Rivera et al (2008) Operational change as a profitable cleaner production tool for a brewery National Cleaner Production Network of Cuba Food Industry Research Institute 24 René van Berkel IVAM (1995) Introduction to cleaner production assessments with applications in the food processing industry Environmental Research, University of Amsterdam 77 ... hoạt động sản xuất bia Công ty CP bia & NGK Hạ Long 29 3.3.5 Đề xuất biện pháp sản xuất cho hoạt động sản xuất bia Công ty CP bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 29 3.4 Phương pháp nghiên... Phương pháp đánh giá đề xuất sản xuất - Phân chia đề xuất sản xuất thành nhóm giải pháp: giải pháp thực ngay, giải pháp cần đánh giá thêm, giải pháp bị loại bỏ Giải pháp thực ngay: Các giải pháp. .. dịng vật chất quy trình sản xuất Công ty CP bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 3.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Phạm vi không gian: Công ty CP bia & NGK Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Phạm vi thời gian: 12
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn tại công ty CP bia NGK hạ long, tỉnh quảng ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn tại công ty CP bia NGK hạ long, tỉnh quảng ninh