0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình

109 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHẠM TIẾN TRUNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH Ngành: Quản lý đất đai Mã: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Học NHÀ XUẤT BẢN HỌC VİỆN NÔNG NGHİỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Tiến Trung i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình Thầy giáo, Cơ giáo Khoa Quản lý Đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Quang Học tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, tập thể lãnh đạo, cán cơng chức, viên chức Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Phịng Tài ngun Môi trường, Chi cục Thống kê Quỳnh Phụ phòng, ban, ngành liên quan, số xã huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Phạm Tiến Trung ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN viii THESIS ABSTRACT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI PHẦN NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN TRONG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.1.1 Một số nghiên cứu đất nông nghiệp 2.1.2 Sự cần thiết sản xuất nông nghiệp bền vững 2.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 2.2.2 Tình hình sử dụng đất phát triển nông nghiệp Việt Nam 2.2.3 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn tỉnh Thái Bình 16 2.3 XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 18 2.3.1 Một số khái niệm 18 2.3.2 Một số mơ hình xây dựng nơng thơn nước ngồi 27 2.3.3 Xây dựng nông thôn Việt Nam 29 2.3.4 Tình hình, kết xây dựng nơng thơn tỉnh Thái Bình 31 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 iii 3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 35 3.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 35 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 35 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 36 3.4.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 36 3.4.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 36 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 4.1.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 38 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 38 4.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN QUỲNH PHỤ 48 4.2.1 Hiện trạng đất nông nghiệp 48 4.2.2 Hiện trạng đất phi nông nghiệp 50 4.2.3 Hiện trạng đất chưa sử dụng 50 4.2.4 Hiện trạng đất nông nghiệp 36 xã xây dựng NTM 50 4.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 – 2017 PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 51 4.3.1 Đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2017 phục vụ xây dựng NTM 51 4.3.2 Đánh giá biến động diện tích đất nơng nghiệp giai đoạn 2011 – 2017 phục vụ xây dựng NTM 52 KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 56 4.4 4.4.1 Một số loại hình sử dụng đất xây dựng NTM 56 4.4.2 Kết thực dồn điền, đổi đất nông nghiệp 58 4.4.3 Kết hồn thành tiêu chí xây dựng nông thôn 58 4.4.4 Đánh giá chung 65 4.5 ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI iv 69 4.5.1 Định hướng đến năm 2020 69 4.5.2 Hiện trạng dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn giai đoạn 2018 – 2020 70 4.5.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn .72 4.5.4 Đề xuất số nhiệm vụ để hồn thành mục tiêu xây dựng nơng thơn đồng 4.5.5 74 Một số giải pháp thực 80 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 5.1 KẾT LUẬN 84 5.2 KIẾN NGHỊ 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt HĐND Hội đồng nhân dân HĐND-UBND Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân HTX Hợp tác xã NTM Nông thôn TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Uỷ ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp nước năm 2015 Bảng 2.2 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Bình năm 2017 17 Bảng 4.3 Kết thực quy hoạch đất nông nghiệp theo NTM 51 Bảng 4.4 Biến động diện tích đất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2017 53 Bảng 4.5 Biến động cấu đất nông nghiệp theo quy hoạch NTM 54 Bảng 4.6 Biến động đất nông nghiệp theo đơn vị hành 55 Bảng 4.7 Diện tích loại hình sử dụng đất tiểu vùng 57 Bảng 4.8 Thời điểm xã đạt chuẩn nông thôn 59 Bảng 4.9 Loại hình, doanh thu, lao động HTX 65 Bảng 4.10 Kết thực tiêu chí xã 70 Bảng 4.11 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 73 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Phạm Tiến Trung Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thơn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp; việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp kết xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Định hướng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Phương pháp nghiên cứu Thu thập số liệu: Thu thập tư liệu, số liệu có sẵn từ quan nhà nước như: Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Chi cục Thống kê, Phịng Tài ngun Mơi trường, Phịng Tài – Kế hoạch, Văn phòng HĐND – UBND huyện Quỳnh Phụ tài liệu liên quan quan lưu trữ, quan nghiên cứu, chuyên môn Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: - Chọn xã làm điểm xây dựng NTM xã Quỳnh Minh xã khó khăn đạt tiêu chí NTM thấp xã Quỳnh Lâm để nghiên cứu kết thực quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất nơng nghiệp xây dựng NTM - Chọn 02 HTX dịch vụ nông nghiệp Đồn Xá xã Quỳnh Hồng, Đông Ba xã An Mỹ 01 mơ hình Tổ liên kết sản xuất xã An Khê để vấn, trao đổi thực trạng hoạt động hình thức tổ chức sản xuất nơng nghiệp địa bàn; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trước đạt chuẩn NTM sau đạt chuẩn NTM Phương pháp phân tích số liệu: - Phương pháp thống kê mô tả: mô tả số lớn nhất, nhỏ nhất, tổng số, số bình quân, thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nơng nghiệp thực tiêu chí xây dựng nông thôn - Phương pháp thống kê so sánh: so sánh, đối chiếu năm, trước sau xây dựng nơng thơn Từ thấy biến động mối quan hệ sử dụng đất nơng nghiệp với q trình xây dựng nông thôn viii - Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu: xử lý số liệu sau phân tích đánh giá mối quan hệ quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp với quy hoạch xây dựng NTM Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu thống kê xử lý phần mềm Microsoft Excel Kết trình bày bảng biểu số liệu Kết kết luận Quỳnh Phụ nằm ở phía Đơng Bắc tỉnh Thái Bình, gồm 36 xã, 02 thị trấn dân số 232.035 người Tổng diện tích đất tự nhiên huyện 20.998,50 ha, đất nơng nghiệp 14.690,55 ha, chiếm 69,96% diện tích tự nhiên Cơ cấu kinh tế huyện Quỳnh Phụ: Nông nghiệp, thủy sản 20,00% - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 63,80% - Thương mại, dịch vụ 16,20% Huyện Quỳnh Phụ có đất đai phì nhiêu, có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp xây dựng NTM Huyện có lợi giáp ranh với thành phố Hải Phòng tỉnh Hải Dương, có mạng lưới giao thơng thuận lợi với tuyến đường đường quốc lộ 10, đường Thái Bình – Hà Nam, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội giao lưu buôn bán với huyện, tỉnh, thành phố lân cận Hiện trạng, biến động đất nông nghiệp Hiện trạng đất nông nghiệp năm 2017 sau: diện tích đất nơng nghiệp 14.690,55ha, chiếm 69,96% diện tích tự nhiên Trong đó: đất trồng lúa 11.407,73ha chiếm 77,65% diện tích đất nơng nghiệp; đất trồng hàng năm khác 873,60ha chiếm 6,00% diện tích đất nông nghiệp; đất trồng lâu năm 1.146,94ha chiếm 7,80% diện tích đất nơng nghiệp; đất ni trồng thủy sản 1.175,82ha chiếm 8,00% diện tích đất nơng nghiệp; đất nơng nghiệp khác 86,47ha chiếm 0,57% diện tích đất nơng nghiệp Biến động đất nông nghiệp xã xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2017: đất trồng lúa giảm 949,48ha, đất chưa sử dụng giảm 27,62ha; đất phi nông nghiệp tăng 190,38ha phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nông thôn Tuy nhiên, tỷ lệ diện tích đất nơng nghiệp thực chuyển mục đích theo quy hoạch đạt thấp; số khu vực chưa bám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực Q trình sử dụng đất nói chung, sử dụng đất nơng nghiệp nói riêng đồng thời gắn với thực chương trình quốc gia xây dựng NTM đạt kết tích cực Kết xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quỳnh Phụ Qua năm, huyện có 28/36 xã (đạt 77%) Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cơng nhận xã đạt chuẩn nơng thơn mới; huyện đạt 05/09 tiêu chí gồm tiêu chí số 03 Thuỷ lợi, tiêu chí số 04 Điện, tiêu chí số Sản xuất, tiêu chí số 08 An ninh trật tự, tiêu chí số 09 Chỉ đạo xây dựng nông thôn ix kết hộ nông dân, đại diện hộ nông dân (tổ hợp tác, hợp tác xã) với doanh nghiệp Doanh nghiệp đầu tàu chuỗi giá trị để tiếp cận thị trường, đồng thời giúp hộ nông dân tổ chức lại sản xuất sản xuất theo tiêu chuẩn, chất lượng mà thị trường cần Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ngành nghề sản xuất khác nhằm phát triển doanh nghiệp để tạo việc làm, nâng cao thu nhập tạo tiền đề cho tích tụ ruộng đất; Thu hút doanh nghiệp cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ) Phát triển doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm, đầu tàu chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất nơng nghiệp theo hướng hàng hố: ngành trồng trọt tiếp tục xây dựng cánh đồng lớn, gắn sản xuất với hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, bố trí cấu giống trồng hợp lý, ưu tiên phát triển vụ đông, tiếp tục nâng cao tỷ lệ giới hố sản xuất nơng nghiệp; Phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại gắn liền với việc đảm bảo an toàn sinh học bảo vệ môi trường, bước chuyển trang trại chăn nuôi đến vùng quy hoạch, sản xuất hàng hoá sản xuất gắn với tiêu thụ Quan tâm phát triển thành phần kinh tế nông thôn, trọng tâm củng cố nâng cao hiệu hoạt động HTX dịch vụ nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp tư nhân, sở sản xuất để giải việc làm cho lao động chỗ, tiêu thụ sản phẩm cho nơng dân Duy trì làng nghề truyền thống sản xuất có hiệu quả, khuyến khích du nhập nghề mới, tạo việc làm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn Tiếp tục huy động tối đa nguồn lực phát triển thương mại dịch vụ, xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất đời sống dân sinh: trì nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2016 - 2020 4.5.4.2 Phát triển ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động nông thôn Tăng cường xúc tiến, mời gọi đầu tư, thu hút dự án, tập trung vào ngành công nghiệp như: may, giầy da xuất khẩu, vật liệu xây dựng, khí, để tạo điều kiện cho nhiều lao động, lao động nông thơn có việc làm, nâng cao thu nhập Đặc biệt, tập trung ưu tiên, có chế hỗ trợ dự án thuộc nhóm 76 ngành nghề: chế biến sản phẩm nông nghiệp, thức ăn gia súc, gia cầm, công nghiệp phụ trợ để khắc phục tình trạng khó khăn thị trường tiêu thụ nông sản, giá thấp tình trạng “được mùa giá” để đáp ứng tiêu chí số 10 Thu nhập cho nơng dân Huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp phê duyệt Xác định lực sản xuất, thị trường tiêu thụ cụ thể để định hướng cho doanh nghiệp, sở đầu tư phát triển sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào huyện, mở rộng quy mô, đổi công nghệ, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, dịch vụ quảng bá du lịch Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thương mại, dịch vụ huyện sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện tỉnh theo hướng đa dạng hóa thành phần kinh tế tham gia đầu tư, đa dạng loại hình thương mại, dịch vụ Trong trọng đầu tư phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nhằm rút ngắn thời gian lưu thơng, đảm bảo cung ứng hàng hóa với số lượng chất lượng tốt Đa dạng hóa loại hình thương mại dịch vụ theo hướng đại Chú trọng đầu tư, xây dựng, nâng cấp cải tạo mạng lưới chợ, triển khai xây dựng chợ đầu mối nông sản Quỳnh Hải Tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa sản xuất huyện thị trường nước xuất 4.5.4.3 Xây dựng nơng thơn gắn với thị hóa, xây dựng nông thôn văn minh, đại Tập trung phát triển hạ tầng nơng thơn: Hồn thành tiêu chí giao thông cấp huyện, cấp xã tu, nâng cấp hệ thống giao thơng nơng thơn đạt tiêu chí NTM, tuyến nối giao thông nông thôn với đường tỉnh, đường huyện, hồn thiện tuyến giao thơng nội đồng phục vụ cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm Phát triển thủy lợi theo hướng cứng hoá, có kế hoạch, phương án bảo vệ, tu hệ thống thuỷ lợi, tăng hiệu cấp, thoát nước phục vụ sản xuất đời sống; chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, bước thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu Nâng cao quy trình cơng nghệ khai thác, xử lý cung cấp nước sạch, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nước cung cấp phục vụ sinh hoạt sản xuất kinh doanh người dân nông thôn, bảo đảm tỷ lệ 77 người dân sử dụng nước sạch, nước máy đạt 100% để đáp ứng tiêu chí số 02 Giao thơng nơng thơn, tiêu chí số 03 Thuỷ lợi, tiêu chí số 17 Mơi trường cấp xã tiêu chí số 02 Giao thơng, tiêu chí số 03 Thuỷ lợi cấp huyện Tiếp tục vận động, khuyến khích người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng tiêu chí, đặc biệt tiêu chí phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, tăng cường đầu tư sở vật chất trường, lớp theo hướng đồng bộ, đại; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Tăng cường sở vật chất cho hệ thống thông tin, truyền sở, đảm bảo phục vụ kịp thời nhiệm vụ trị địa phương Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, tiếp tục củng cố mạng lưới y tế sở, tăng cường đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho người dân nơng thơn để đạt tiêu chí số Trường học, tiêu chí số 15 Y tế, tiêu chí số 16 Văn hố tiêu chí số 05 Y tế - Văn hoá – Giáo dục cấp huyện Tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng xây dựng hệ thống trị giữ vững môi trường ổn định nông thôn Trước hết trọng nâng cao chất lượng cơng tác trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức sở đảng sạch, vững mạnh Làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ gắn bó với nhân dân, đầu, làm gương việc vận động nhân dân thực theo chủ trương, đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước Kết hợp chặt chẽ xây dựng quốc phịng tồn dân, trận quốc phịng tồn dân gắn với an ninh nhân dân Tăng cường công, trấn áp loại tội phạm tệ nạn xã hội nhằm tạo môi trường xã hội lành mạnh nơng thơn để nâng cao chất lượng tiêu chí số 18 Hệ thống tổ chức trị, tiêu chí số 19 An ninh trật tự xã hội cấp xã tiêu chí số 08 An ninh, trật tự xã hội cấp huyện 4.5.4.4 Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nông dân Tiếp tục tăng nguồn vốn tín dụng, xóa đói giảm nghèo, đổi phương thức cho vay nhằm trợ giúp người nghèo phát triển sản xuất kinh doanh tạo điều kiện khuyến khích hộ nghèo vượt lên thoát nghèo Thực tốt 78 trợ giúp người nghèo tiếp cận dịch vụ công thiết yếu, dịch vụ giáo dục dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Mở rộng diện cấp thẻ y tế cho người nghèo hộ nghèo Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhằm phục vụ nhân lực cho xây dựng nông thôn mới, đồng thời phục vụ nhân lực cho tái cấu ngành nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất công nghiệp đại; giúp người dân làm chủ khoa học - kỹ thuật, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất Duy trì phát triển làng nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu để tạo việc làm thu nhập ổn định cho người dân; đào tạo, kết nối giới thiệu cho lao động làm việc nước ngồi, để nâng cao chất lượng tiêu chí số Nhà dân cư tiêu chí số 11 Tỷ lệ hộ nghèo 4.5.4.5 Bảo vệ tài ngun, mơi trường, nâng cao khả thích ứng với biến đổi khí hậu, phịng chống thiên tai Thực đồng giải pháp công tác bảo vệ môi trường nông thôn Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền địa phương công tác bảo vệ môi trường nông thôn Chỉ đạo công tác tuyên truyền nhân rộng mô hình bảo vệ mơi trường điển hình; thường xun kiểm tra, giám sát, nhắc nhở hoạt động tổ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; đạo ưu tiên sử dụng có hiệu ngân sách cho bảo vệ mơi trường Nâng cao vai trị, hiệu hoạt động tổ chức đoàn thể nhân dân phong trào bảo vệ môi trường nông thôn Giáo dục, thông tin, tuyên truyền đảm bảo 100% người dân biết thích ứng với biến đổi khí hậu (nguyên nhân, tác động giải pháp ứng phó khẩn cấp…); khuyến khích nhân dân thay đổi hành vi đời sống, sinh hoạt sử dụng hiệu quả, tiết kiệm điện, xăng dầu, than củi, nước ; giảm nhu cầu tiêu thụ (thực phẩm, quần áo, vật dụng cá nhân ) góp phần giảm khí thải nhà kính chất thải, chất gây ô nhiễm môi trường Chuyển đổi sang mơ hình sản xuất sinh hoạt thích hợp với điều kiện khí hậu, sinh thái Các doanh nghiệp, sơ sản xuất phải triển khai áp dụng thành tựu khoa học công nghệ để sản xuất hơn, thân thiện đảm bảo với môi trường Tuyên truyền để tầng lớp nhân dân hiểu thực nghiêm quy định pháp luật phòng chống thiên tai; nâng cao lực dự báo, phịng 79 chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp làm cơng tác phịng, chống thiên tai huyện, xã Đầu tư xây dựng, củng cố, nâng cấp cơng trình đê điều, cống đê, nạo vét sơng ngịi; xây dựng kế hoạch cụ thể phịng chống thiên tai cấp, ngành, thường xuyên tổ chức diễn tập theo kế hoạch đề 4.5.4.6 Đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất Đẩy mạnh phát triển hình thức tổ chức sản xuất trọng kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tạo thành chuỗi sản xuất hàng hóa Đổi phát triển kinh tế hợp tác trọng tâm HTX nông nghiệp nơng thơn, phát triển hình thức liên kết, Tổ hợp tác; phát triển kinh tế trang trại theo hướng đại, bền vững; phát triển kinh tế hộ gia đình, cá thể đáp ứng tiêu chí nơng thơn theo tiêu chí số 13 Hình thức tổ chức sản xuất cấp xã tiêu chí Sản xuất cấp huyện 4.5.5 Một số giải pháp thực 4.5.5.1 Giải pháp quy hoạch thực quy hoạch Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020 để thực tiêu chí nơng thơn Thực định hướng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với tái cấu ngành nơng nghiệp, cần quy hoạch sản phẩm nông nghiệp chủ lực, mạnh lợi phát triển huyện Triển khai đề án khắc phục số hạn chế q trình xây dựng nơng thơn như: đất sản xuất manh mún, sản xuất nhỏ lẻ, khơng có sản phẩm đặc trưng, để nâng cao chất lượng tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất cấp xã tiêu chí Sản xuất cấp huyện Thực quy hoạch sử dụng đất phê duyệt Bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ cán trực tiếp tham mưu quản lý, giám sát thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt cấp Đầu tư xây dựng cập nhật sở liệu quản lý, sử dụng đất, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Khi lập loại quy hoạch phải thống sử dụng loại đồ, số liệu trạng sử dụng đất làm sở cho việc quản lý sử dụng thống nhất, xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cách đồng Quy hoạch sử dụng đất 80 cấp phải tuân thủ quy hoạch cấp trên, quy hoạch ngành phải vào quy hoạch sử dụng đất duyệt Phải đảm bảo thời gian xây dựng phê duyệt quy hoạch trước thời điểm thực quy hoạch để đảm bảo quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch tránh tình trạng lập phê duyệt quy hoạch chậm 4.5.5.2 Giải pháp tài chính, ngân sách Tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, đầu tư ngân sách cho lĩnh vực giao thơng để hồn thành tiêu chí NTM Đồng thời huy động nguồn lực ngồi ngân sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn xây dựng NTM như: kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng khu công nghiệp chuyên nơng nghiệp; đầu tư tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hố; Kêu gọi xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng địa bàn huyện như: tuyến đường giao thông huyện quản lý; xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, hệ thống xử lý chất thải cụm cơng nghiệp Duy trì ổn định hiệu hoạt động Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Ngân hàng sách xã hội chi nhánh Quỳnh Phụ để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh nơng dân Đẩy mạnh phát triển Quỹ tín dụng nhân dân, tiếp tục ưu tiên dành vốn cho khu vực nơng nghiệp, nơng thơn Có chế hỗ trợ vốn, lãi suất vay cho người dân, đơn giản hố thủ tục hành để tăng khả tiếp cận tín dụng, vốn cho nơng dân đối tác kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Xây dựng chế lồng ghép nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn địa bàn 4.5.5.3 Giải pháp công tác quản lý chế, nhân lực Thực nghiêm nội dung quản lý nhà nước đất đai; quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp, nghiêm cấm hình thức vi phạm đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép Tập trung xây dựng, hồn thiện hệ thống thơng tin đất đai, sở liệu đất đai; đạo kịp thời cơng tác lập, rà sốt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp; đặc biệt việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm sở cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 81 Kiến nghị cấp điều chỉnh, bổ sung số quy định liên quan đến chế độ quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nơng nghiệp theo mơ hình tập trung, góp phần đẩy nhanh q trình tái cấu ngành nơng nghiệp, xây dựng NTM Bảo vệ quyền lợi người dân bị thu hồi đất, đảm bảo hài hịa lợi ích người bị thu hồi với nhà đầu tư; hạn chế tối đa dự án treo, dự án chậm tiến độ Thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai để thúc đẩy giới hóa, sản xuất nơng nghiệp hàng hóa tập trung, cơng nghiệp dịch vụ nơng thơn Có chế hỗ trợ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới; phân công ban, ngành huyện trực tiếp giúp đỡ xã cịn lại hồn thành tiêu chí q trình xây dựng NTM Đổi nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn gắn với việc làm sau đào tạo Đào tạo hộ nông dân chuyên nghiệp hóa phục vụ sản xuất quy mơ lớn Trong quan tâm thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp đến mở rộng sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng, tận dụng mạnh địa phương để phát triển kinh tế, nhằm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại, đa dạng hóa hình thức sản xuất, kinh doanh nhằm thay đổi tập qn sản xuất nơng nghiệp cịn lạc hậu nơng dân; có chế tích cực việc giới thiệu việc làm cho lao động qua đào tạo, tìm đầu cho sản phẩm để người qua đào tạo nghề tích cực phát triển sản xuất, tạo việc làm Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế nơng thơn giới hóa nơng nghiệp; chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp dịch vụ cách phát triển kinh tế phi nông nghiệp với bổ sung ngành chăn nuôi ngành nghề phi nơng nghiệp Kết hợp hài hịa việc thu hồi đất nông nghiệp nông dân với việc chuyển đổi mơ hình sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, kết hợp hài hịa việc đại hóa sản xuất với phát triển theo hướng bền vững nhằm tạo hội để lao động nông thôn vừa phát triển ngành nghề truyền thống, vừa tiếp cận sản xuất đại 4.5.5.4 Giải pháp khoa học công nghệ Phối hợp với Viện nghiên cứu, trường đại học trường trung cấp nông nghiệp Thái Bình đóng địa bàn huyện để lựa chọn giống 82 trồng có chất lượng cao, có suất, thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng, chất đất xã, khu vực huyện để định hướng, quy hoạch vùng sản xuất Trước mắt tập trung vào giống lúa, giống rau, giống ngô, giống lạc, giống cà chua, dưa bở, theo loại hình sử dụng đất để có hiệu Tổ chức thử nghiệm mơ hình nơng nghiệp cơng nghệ cao áp dụng cho rau số kỹ thuật cao cho sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện, tiến tới áp dụng diện rộng cho sản phẩm nông sản hàng hoá huyện Triển khai áp dụng biện pháp để kiểm soát chất lượng nguồn nước, khu vực vùng nuôi trồng thủy sản để phục vụ sản xuất an tồn, bảo đảm chất lượng thương hiệu hàng hố 4.5.5.5 Giải pháp phát triển sản xuất Phát huy mạnh vùng, thực điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất theo hướng liên xã phù hợp loại hình sử dụng đất Tăng cường mạnh phát triển cây, màu vụ đông diện tích, sản phẩm xuất Tiếp tục tuyên truyền, vận động hỗ trợ người dân có ruộng số khu vực tiếp tục dồn điền, đổi tạo thành ruộng, cánh đồng có diện tích lớn, thuận lợi cho việc canh tác chăm sóc đồng với quy hoạch phát triển vùng Mạnh dạn đưa giống có chất lượng cao vào sản xuất Tiếp tục triển khai thực mơ hình Tổ hợp tác, mơ hình liên kết sản xuất, kinh doanh Nâng cao chất lượng hoạt động, mở rộng quy mô, lĩnh vực hoạt động HTX, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn toàn huyện Xây dựng Đề án thực dồn, đổi tập trung diện tích đất hoang hoá để giao cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 83 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Quỳnh Phụ có diện tích tự nhiên 20.998,50ha, có 02 thị trấn, 36 xã, 247 thôn, tổ dân phố với dân số 232.035 người Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 20,0% - Công nghiệp xây dựng 63,8% - Thương mại dịch 16,2% Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trạng, biến động sử dụng đất nông nghiệp, tiềm sử dụng đất đai huyện nhận thấy huyện có đất đai tương đối màu mỡ, địa hình phẳng, khí hậu tương đối ơn hồ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố, quy mơ lớn phù hợp để xây dựng NTM Tuy nhiên, diện tích đất nơng nghiệp chia theo nhân thấp, đất đai manh mún, dần bị thu hẹp q trình cơng nghiệp hố xây dựng nơng thơn Sản xuất đa số cịn manh mún, nhỏ lẻ theo hộ gia đình, chưa có nhiều mơ hình liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất nông nghiệp; xuất hiện tượng để hoang hố đất nơng nghiệp vụ vụ /năm đồng thời xuất số mơ hình tích tụ ruộng đất theo hình thức cho mượn ruộng để canh tác không thu tiền Hiện trạng đất nông nghiệp năm 2017 sau: diện tích đất nơng nghiệp 14.690,55ha, chiếm 69,96% diện tích tự nhiên Trong đó: đất trồng lúa 11.407,73ha chiếm 77,65% diện tích đất nơng nghiệp; đất trồng hàng năm khác 873,60ha chiếm 6,0% diện tích đất nơng nghiệp; đất trồng lâu năm 1.146,94ha chiếm 7,80% diện tích đất nông nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản 1.175,82ha chiếm 8,0% diện tích đất nơng nghiệp; đất nơng nghiệp khác 86,47ha chiếm 0,58% diện tích đất nơng nghiệp Biến động đất xã xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2017: đất trồng lúa giảm 949,48ha, đất chưa sử dụng giảm 27,62ha; đất phi nông nghiệp tăng 190,38ha phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội nhu cầu sử dụng đất gắn với chương trình xây dựng nơng thơn Q trình sử dụng đất nói chung, sử dụng đất nơng nghiệp nói riêng đồng thời gắn với thực chương trình quốc gia xây dựng NTM Quá trình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp mối quan hệ với xây dựng NTM thực đồng Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đất nơng nghiệp có vai trị quan trọng xây dựng 84 NTM NTM có vai trị hỗ trợ, thúc đẩy trình thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Do đó, góp phần trì tốc độ phát triển kinh tế huyện đạt bình quân 9% trở lên /năm, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên; hạ tầng sở, thiết chế văn hoá đầu tư, nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu nhân dân; hệ thống trị củng cố vững chắc; lĩnh vực văn hố, y tế, giáo dục, mơi trường có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng nâng cao Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân nâng lên Toàn huyện có 28/36 xã cơng nhận đạt chuẩn nơng thơn mới; huyện đạt 05/09 tiêu chí Tuy nhiên qua nghiên cứu cho thấy, trình thực cịn bộc lộ số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: quy hoạch sử dụng đất thiếu tính đồng bộ, chưa sát với nhiệm vụ giai đoạn; tỷ lệ chuyển mục đích sử dụng theo quy hoạch đạt thấp; xây dựng NTM nặng xây dựng kết cấu hạ tầng; chưa quy hoạch vùng sản xuất; số xã chưa quan tâm nhiều đến phát triển sản xuất, đến nâng cao chất lượng sống cho nhân dân Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quỳnh Phụ định hướng, đề xuất đến năm 2020 đất nơng nghiệp huyện 13.732,67ha, chiếm 65,39% diện tích tự nhiên, giảm 314ha so với quy hoạch để chuyển sang đất phi nơng nghiệp thực tiêu chí nơng thôn quy hoạch vùng chuyên canh để phát triển sản xuất Đề xuất triển khai thực đồng nhóm nhiệm vụ nhóm giải pháp sau: (1) Giải pháp quy hoạch thực quy hoạch; (2) Giải pháp tài chính, ngân sách; (3) Giải pháp công tác quản lý chế, nhân lực; (4) Giải pháp khoa học công nghệ; (5) Giải pháp phát triển sản xuất 5.2 KIẾN NGHỊ - Huyện cần đạo rà soát, đánh giá điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho sát tình hình thực tiễn làm sở để phát triển kinh tế xã hội xây dựng NTM - Để đạt mục tiêu 36/36 xã huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020 huyện cần rà soát, đánh giá kết thực tiêu chí; xác định nhiệm vụ đặt giải pháp, kinh phí, lộ trình thời gian để thực phù hợp với điều kiện huyện để tổ chức thực 85 - Các cấp huyện cần triển khai xây dựng đồng tiêu chí NTM, đặc biệt quan tâm đến hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí sản xuất để nâng cao đời sống vật chất cho người dân Ban hành quy chế, quy định, chế tài địa phương để quản lý, khai thác, sử dụng bảo vệ hạng mục cơng trình hạ tầng nơng thơn có hiệu quả, bền vững - Trong giai đoạn tiếp theo, HĐND, UBND huyện nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chế vận dụng sách phù hợp vào tình hình thực tiễn trình xây dựng NTM để tạo điều kiện cho sở Đồng thời có chế khuyến khích xã đạt chuẩn nông thôn đăng ký xây dựng mơ hình NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu - Tiếp tục áp dụng giải pháp kỹ thuật : chuyển đổi cấu trồng, đầu tư thâm canh tưới tiêu hợp lý để khai thác sử dụng tốt tiềm đất đai huyện Quan tâm đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật, công tác khuyến nông thị trường tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh phát triển dịch vụ phục vụ sản xuất 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu tiếng Việt: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2005) Báo cáo hoạt động hợp tác xã Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2007) Kết tổng điều tra hợp tác xã nông nghiệp, Cục Hợp tác xã phát triển nông thôn – Jica Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009) Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo công văn số: 3310/BNN-KH ngày 12 tháng 10 năm 2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2014) Kế hoạch năm 2016-2020 ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2010a) Báo cáo tổng điều tra đất đai 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường (2010b) Báo cáo quy hoạch sử dụng đất 2010 Bùi Sỹ Tiếu (2011) Đề tài nghiên cứu mơ hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với chế thị trường q trình cơng nghiệp hố, đại hố nước ta Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Liên Bộ Xây dựng – Nông nghiệp PTNT – Tài nguyên Môi trường Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 việc Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Báo cáo tổng điều tra đất đai 2015 Cục thống kê tỉnh Thái Bình (2017a) Niên giám thống kê huyện Quỳnh Phụ năm 2016, Nhà xuất Thống kê, Thái Bình 10 Cục thống kê tỉnh Thái Bình (2018) Niên giám thống kê huyện Quỳnh Phụ, năm 2017 Nhà xuất Thống kê, Thái Bình 11 Cục Thống kê Thái Bình (2017) Báo cáo kinh tế xã hội năm 2017 huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Truy cập ngày 13/6/2018 http://thongkethaibinh.gov.vn/chedo-bao-cao/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-2017 12 Cục Thống kê Thái Bình (2017b) Thực trạng Nơng nghiệp, nơng thơn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 – 2016 Nhà xuất Thống kê, Thái Bình 13 Cục Thống kê Thái Bình (2018) Niên giám thống kê tỉnh Thái Bình năm 2017 Nhà xuất Thống kê, Thái Bình 87 14 Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ (2015) Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015 Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, 2017 huyện Quỳnh Phụ, Quỳnh Phụ 15 Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ (2016) Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015 Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, 2017 huyện Quỳnh Phụ, Quỳnh Phụ 16 Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ (2017) Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 – 2015 Số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, 2017 huyện Quỳnh Phụ, Quỳnh Phụ 17 Chính phủ (2009) Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính Phủ việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn Hà Nội 18 Chính phủ (2010) Quyết định số 800/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 – 2020, Hà Nội 19 Chính Phủ (2016a) Quyết định số 558/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Tiêu chí huyện nơng thơn Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nơng thơn 20 Chính Phủ (2016b) Quyết định số 1980/QĐ-TTg việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nơng thơn giai đoạn 2016 – 2020 21 Đảng tỉnh Thái Bình (2015) Nghị Đại hội Đảng tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Tỉnh uỷ Thái Bình 22 Đào Châu Thu (2009) Phát triển nông nghiệp bền vững phục hồi đất bị suy thoái, tài liệu hội thảo phục hồi tái sử dụng vùng đất suy thoái CRES FORD Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 23 Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn – Bắc Ninh Luận án tiến sỹ nông nghiệp Trường Đại học Nơng nghiệp I, Hà Nội 24 Hồng Thị Bích Loan (2016) Nông nghiệp Việt Nam sau 30 năm đổi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 25 Huyện ủy Quỳnh Phụ (2015) Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng huyện Quỳnh Phụ khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020 26 Lê Thái Bạt (2009) Thối hóa đất vấn đề sử dụng đất bền vững Hội thảo khoa học sử dụng đất bền vững hiệu 88 27 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia - Hiện trạng dự báo sử dụng đất Tạp chí khoa học đất (16) 28 Nguyễn Đình Bồng (2013) Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Nguyễn Từ Phí Văn Kỷ (2006) Thành tựu nông nghiệp Việt Nam sau 20 năm đổi Tạp chí Nơng nghiệp & Phát triển nơng thơn (1) 30 Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Quỳnh Phụ (2017) Báo cáo phát triển kinh tế tập thể Quỳnh Phụ 31 Phùng Văn Phúc (1996) Quy hoạch sử dụng đất vùng đồng sông Hồng Kết nghiên cứu thời kì 1986 – 1996 Nhà xuất Nơng nghiệp Hà Nội 32 Quốc hội khố XIII (2013) Luật Đất đai, Nhà xuất Tài nguyên – Môi trường Bản đồ Việt Nam, Hà Nội 33 Tổng cục Thống kê (2018) Số liệu thống kê dân số, đất đai, khí hậu, nơng nghiệp, thủy sản năm 2017 Truy cập ngày 12/6/2018 http://www.gso.gov.vn/ 34 Uỷ ban nhân dân xã (2012) Đề án, thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn 35 Uỷ ban nhân dân xã (2013) Đề án, thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn 36 Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ (2015) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Quỳnh Phụ năm 2015 37 Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ (2016a) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Quỳnh Phụ năm 2016 38 Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ (2017a) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội huyện Quỳnh Phụ năm 2017 39 Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ (2017b) Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Phụ năm 2017 40 Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ (2017c) Báo cáo tổng hợp kết xây dựng nông thôn 41 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2013) Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 UBND tỉnh Thái Bình việc bổ sung số nội dung quy định chế, sách hỗ trợ quản lý đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng nơng thơn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 – 2015 89 42 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2016a) Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Thái Bình 43 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2016b) Quyết định số 1478/QĐ/UBND việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình 44 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (2017) Báo cáo kết xây dựng nông thôn tỉnh Thái Bình 45 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ 12 Đảng (2016) Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 46 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2012) Báo cáo đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam, kết điều tra hộ gia đình nơng thơn năm 2012 12 tỉnh Hà Nội 47 Vũ Ngọc Tuyên (1994) Bảo vệ môi trường đất đai Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh: 48 FAO (1976) A Framework for Land Evaluation Soil Bulletin N0.32, Food and Agriculture Oraganisation of the United Nations, Rome, Italy 90 ... cứu Đề tài: "Đánh giá thực trạng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình" 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích - Đánh giá trạng sử dụng đất nông. .. trạng sử dụng đất nông nghiệp; việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp kết xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Định hướng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phục. .. nông nghiệp; việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp kết xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Định hướng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bình