0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện kim bôi, tỉnh hòa bình

100 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ THỊ NHƯ TRANG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢSỬ DỤNGĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KIM BƠI, TỈNH HỊA BÌNH Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Như Hà NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Như Trang i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản Lý Đất Đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Như Hà, thầy người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hịa Bình tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu đồ trình nghiên cứu luận văn Cuối cùng, xin trân trọng cám ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Vũ Thị Như Trang ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Phạm vi đề tài 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đất nông nghiệp hiệu sử dụng đất 2.1.1 Khái niệm đất sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.1.3 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 10 2.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.2.1 Quan điểm hiệu 14 2.2.2 Phân loại hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.2.3 Đặc điểm đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 20 2.2.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 21 2.3 Nghiên cứu sử dụng đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 23 2.3.1 Một số nghiên cứu giới 23 2.3.2 Một số nghiên cứu nước 25 2.3.3 Một số nghiên cứu tỉnh Hịa Bình 30 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Địa điểm nghiên cứu 32 iii 3.2 Thời gian nghiên cứu 32 3.3 Đối tượng nghiên cứu 32 3.4 Nội dung nghiên cứu 32 3.4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Kim Bôi 32 3.4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Kim Bôi 32 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bôi 32 3.4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Kim Bôi 33 3.5 Phương pháp nghiên cứu 33 3.5.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 33 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.5.3 Phương pháp xử lý kết nghiên cứu 34 3.5.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 34 3.5.5 Phương pháp so sánh 37 3.5.6 Phương pháp xác định LUT, KSD đất triển vọng 37 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 38 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội địa bàn huyện Kim Bôi 38 4.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Kim Bôi 38 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 43 4.1.3 Dân số, lao động 45 4.1.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 46 4.1.5 Đánh giá chung điều skiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Kim Bôi 47 4.2 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bôi 48 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Kím Bơi 48 4.2.2 Hiện trạng loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Kim Bôi 50 4.2.3 Mô tả loại hình sử dụng đất huyện Kim Bơi 51 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng huyện Kim Bôi 52 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế LUT,KSD đất tiểu vùng 52 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội LUT, KSD đất huyện Kim Bôi 56 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường LUT, KSD đất huyện Kim Bôi 58 4.3.4 Đánh giá hiệu tổng hợp LUT KSD đất huyện Kim Bôi 65 iv 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bôi 66 4.4.1 Lựa chọn LUT KSD đất sản xuất nơng nghiệp có triển vọng phát triển huyện Kim Bôi 66 4.4.2 Định hướng phát triển LUT, KSD đất triển vọng huyện Kim Bôi 67 4.4.3 Giải pháp khắc phục tồn hạn chế LUT, KSD đất triển vọng 68 4.4.4 Giải pháp thủy lợi 69 4.4.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ 69 4.4.6 Giải pháp vốn 69 4.4.7 Giải pháp công tác khuyến nông chuyển giao tiến kỹ .70 4.4.8 Một số giải pháp khác 70 Phần Kết luận kiến nghị 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 Tài liệu tham khảo 73 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CPTG Chi phí trung gian C Cao DVP Dịch vụ phí GTSX Giá trị sản xuất HQKT Hiệu kinh tế KT-XH Kinh tế - xã hội KSD Kiểu sử dụng LV Lãi vay LUT Loại hình sử dụng đất TB Trung Bình T Thấp TNHH Thu nhập hỗn hợp VC Vật chất vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế LUT, KSD đất huyện Kim Bôi 34 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất huyện Kim Bôi 35 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu hiệu môi trường LUT, KSD đất 37 Bảng 4.1 Tình hình sản xuất trồng huyện Kim Bôi 44 Bảng 4.2 Dân số, lao động năm 2016 huyện Kim Bôi 46 Bảng 4.3 Hiện Trạng sử dụng đất huyện Kim Bôi năm 2016 49 Bảng 4.4 Các loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Kim Bôi .50 Bảng 4.5 Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Kim Bôi 53 Bảng 4.6 Đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Kim Bôi 55 Bảng 4.7 Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Kim Bôi 57 Bảng 4.8 Tình trạng sử dụng phân bón cho trồng huyện Kim Bơi tỉnh Hịa Bình 59 Bảng 4.9 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho trồng huyện Kim Bôi 61 Bảng 4.10 Khả bảo vệ cải tạo LUT, KSD đất tiểu vùng huyện Kim Bôi 62 Bảng 4.11 Đánh giá hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Kim Bôi 64 Bảng 4.12 Đánh giá hiệu tổng hợp LUT, KSD đất sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bôi 65 Bảng 4.13 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bôi đến năm 2020 67 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Kim Bơi - tỉnh Hịa Bình 38 Hình 4.2 Cơ cấu kinh tế năm 2016, huyện Kim Bôi 43 Hình 4.3: Cơ cấu sử dụng đất huyện Kim Bôi năm 2016 49 Hình 4.4 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 54 Hình 4.5 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 56 viii KSD đất Lúa xuân - lúa mùa - cà chua (LUT lúa màu) có HQKT, HQXH HQMT cao Các KSD đất Ngô xuân - lúa mùa - cà chua, dưa chuột - cà chua - đậu xanh, KSD đất trồng cam có hiệu tổng hợp cao có HQKT HQXH cao, dù có HQMT cịn mức trung bình 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KIM BÔI 4.4.1 Lựa chọn LUT KSD đất sản xuất nơng nghiệp có triển vọng phát triển huyện Kim Bôi Từ kết nghiên cứu phần (4.3.4) cho thấy địa bàn huyện Kim Bơi có KSD đất có hiệu tổng hợp cao, có triển vọng phát triển mạnh gồm: Ngô xuân – lúa mùa - cà chua, Lúa xuân – lúa mùa - cà chua (thuộc LUT Lúa - màu); - Dưa chuột – cà chua - đậu xanh (LUT chuyên rau màu); - Cam (thuộc LUT lâu năm) Trong tiểu vùng phát triển mạnh KSD đất trên, tiểu vùng phát triển mạnh KSD đất: Ngô xuân – lúa mùa - cà chua cam Để phát triển mạnh bền vững LUT KSD đất triển vọng cách hiệu cần quan tâm khắc phục số tồn có KSD đất, cụ thể sau: Đối với KSD đất: Ngô xuân – lúa mùa - cà chua có hạn chế HQMT mức trung bình, liên quan tới tình trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV chưa theo hướng dẫn Đối với KSD đất: Lúa xuân – lúa mùa - cà chua có HQKT, HQXH, HQMT cao cịn hạn chế sử dụng phân bón cịn chưa theo hướng dẫn Đối với KSD đất: Dưa chuột –cà chua - đậu xanh có hạn chế HQMT mức trung bình, sử dụng phân bón, đặc biệt thuốc BVTV chưa theo hướng dẫn Đối với KSD đất: trồng cam có hạn chế HQMT mức trung bình, liên quan tới tình trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV cịn chưa theo hướng dẫn Như thấy KSD đất có triển vọng phát triển tiểu vùng 66 huyện Kim Bơi có hiệu tổng hợp cao, có hạn chế tình trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV cịn chưa theo hướng dẫn Để phát triển bền vững KSD đất cần quan tâm khắc phục hạn chế nêu 4.4.2 Định hướng phát triển LUT, KSD đất triển vọng huyện Kim Bôi - Căn Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kim Bôi đến năm 2020 Căn quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) huyện Kim Bôi; - Căn quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Kim Bôi Bảng 4.13 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bơi đến năm 2020 Loại hình sử dụng đất Kiểu sử dụng đất Tiểu vùng Lúa xuân - lúa mùa Lúa xuân - lúa mùa – ngô đông Lúa xuân - lúa mùa – lạc đông Lúa xuân - lúa mùa – khoai lang Lúa – màu Lạc xuân-Lúa mùa Đậu tương xuân-Lúa mùa Chuyên màu Ngô xuân- Lúa mùa- cà chua Lạc - đậu tương Cây lâu Lạc xn – ngơ đơng năm Cam Mía tím Tiểu vùng Lúa xuân - lúa mùa Chuyên lúa Lúa xuân - lúa mùa – cà chua Lúa xuân - lúa mùa - đậu tương Lúa xuân - lúa mùa – ngô Lúa – màu Lúa xuân - lúa mùa – khoai lang Lúa xuân - đậu tương – khoai lang LUT: Rau Ngô xuân - Lúa mùa – cà chua - màu Dưa chuột – cà chua – đậu xanh LUT: Cây Lạc xuân - đậu tương – ngô đơng lâu năm Cam Mía tím Chun lúa 67 Trên sở LUT KSD đất có hiệu cao, triển vọng phát triển định hướng sử dụng đất SXNN theo hướng phát triển LUT, KSD đất triển vọng sau: Tại tiểu vùng phát triển thêm 40ha KSD đất: Ngô xuân- Lúa mùa- cà chua (chuyển từ KSD đất Lúa xuân-lúa mùa) 50 cam chuyển từ KSD đất: lạc- đậu tương (25 ha) lạc – ngô (25 ha) Các KSD đất khác giữ nguyên diện tích Tại tiểu vùng phát triển thêm: 25 KSD đất: Lúa xuân - lúa mùa – cà chua chuyển từ KSD đất Lúa xuân - Lúa mùa; 25 KSD đất Ngô xuân - Lúa mùa – cà chua chuyển từ KSD đất Lúa xuân lúa mùa – ngô; 25 KSD đất Dưa chuột – cà chua – đậu xanh, chuyển từ KSD đất Lúa xuân - lúa mùa – ngô; 25 KSD đất trồng cam chuyển từ KSD đất: lạc - đậu tương 4.4.3 Giải pháp khắc phục tồn hạn chế LUT, KSD đất triển vọng Qua kết đánh giá hiệu kinh tế, xã hội môi trường kiểu sử dụng đất tiểu vùng huyện Kim Bôi cho thấy: Hầu hết kiểu sử dụng đất tiểu vùng có hạn chế HQMT thường liên quan tới tình trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV chưa theo hướng dẫn Tình trạng không ảnh hưởng xấu tới môi trường mà ảnh hưởng xấu đến suất, chất lượng sản phẩm trồng hiệu sản xuất Để khắc phục tình trạng cần: - Tuyên truyền, tập huấn cho bà nơng dân hiểu biết bón phân cân đối cần thiết phải bón đủ, bón liệu lượng loại phân cho trồng để vừa đảm trồng cho suất cao, phẩm chất tốt, hiệu sản xuất cao, lại an toàn môi trường Song song với việc truyền, tập huấn cần làm cho người nông dân quan tâm áp dụng “nguyên tắc đúng” sử dụng thuốc BVTV (dùng thuốc, liều lượng, thời kỳ, phương pháp thời gian cách ly) để đảm bảo vừa làm tốt công tác BVTV vừa bảo vệ mơi trường vệ sinh an tồn thực phẩm lại tiết kiệm chi phí sản xuất để đạt hiệu kinh tế cao cho sản xuất - Cơ quan quản lý cấp cần có hướng dẫn cụ thể xác quy trình bón phân cho trồng có địa phương 68 Cán kỹ thuật, cán quản lý cần thường xuyên theo dõi, hướng dẫn nơng hộ sử dụng phân bón thuốc BVTV 4.4.4 Giải pháp thủy lợi Tập trung tu sửa kiên cố hóa hệ thống kênh mương, xây dựng thêm trạm bơm, để bảo đảm tưới tiêu chủ động cho tồn diện tích đất canh tác nông nghiệp Tiếp tục nâng cấp đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi để phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thực tốt phương châm Nhà nước nhân dân làm để đầu tư tu bổ, nâng cấp cơng trình trọng điểm đầu mối, phát triển thêm số cơng trình vừa nhỏ Thực tốt chương trình kiên cố hố kênh mương 4.4.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ Giải vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân vấn đề tất yếu phát triển mạnh sản xuất hàng hoá Việc xác định mở rộng thị trường tiêu thụ sở quan trọng để bố trí đầu tư phát triển LUT, KSD đất triển vọng Để xây dựng hệ thống thị trường tiêu thụ ổn định, cần phải quy hoạch, hình thành tổ chức tiêu thụ nông thôn theo nguyên tắc tự nguyện, phát triển hộ nơng dân làm dịch vụ tiêu thụ hàng hóa nơng sản, hình thành trung tâm thương mại trung tâm, thị trấn, thị tứ tạo môi trường giao lưu hàng hóa thuận lợi tập trung Có biện pháp khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân làm chế biến tiêu thụ mở rộng diện ký kết hợp đồng với hộ nông dân hợp tác xã nông nghiệp Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng giải pháp để đưa sản xuất nông nghiệp theo quỹ đạo kinh tế thị trường, vừa đảm bảo lợi ích nơng dân, vừa hạn chế rủi ro 4.4.6 Giải pháp vốn Vốn điều kiện quan trọng cho trình phát triển sản xuất Khi nông nghiệp chuyển dần sang sản xuất hàng hóa nhu cầu vốn để đầu tư sản xuất lớn Với chế tín dụng nay, hộ nông dân vay hạn mức chấp việc tiếp cận họ với tổ chức tín dụng cịn hạn chế Điều gây hạn chế việc mở rộng đầu tư sản xuất vào nông nghiệp Để giúp cho nông dân có vốn đầu tư cho sản xuất nơng nghiệp tập trung cần: 69 - Đa dạng hóa hình thức cho vay, huy động vốn nhàn rỗi dân, ưu tiên người vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp Địa phương cần có sách hỗ trợ vốn dự án sản xuất quy mô lớn Cải tiến thủ tục cho vay, nhanh chóng giải việc vay vốn cho nông dân để họ kịp thời vụ sản xuất Các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp ứng trước vốn, kỹ thuật cho nông dân thông qua việc cung vật tư, giống tạo điều kiện cho nhân dân gieo trồng chăm sóc thời vụ 4.4.7.Giải pháp cơng tác khuyến nông chuyển giao tiến kỹ Công tác khuyến nơng có tầm quan trọng đặc biệt với sản xuất hộ nông dân Bộ phận khuyến nông gồm người có nghiệp vụ, am hiểu sản xuất, có nhiệm vụ: Tiếp thu tổ chức tuyên truyền thông tin tiến khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường giá giúp nông dân có hướng bố trí sử dụng đất theo hướng có lợi - Mở lớp bồi dưỡng tập huấn ngắn ngày kỹ thuật, kiến thức quản lý kinh tế nhiều hình thức tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu mơ hình canh tác điển hình có hiệu cao , nhanh chóng tiến hành in ấn tài liệu quy trình kỹ thuật sản xuất đưa đến tay nơng dân 4.4.8 Một số giải pháp khác Chú trọng sử dụng phân chuồng NPK để nâng cao độ phì đất Căn vào chân đất vụ lúa, lúa - rau màu hay chuyên rau, màu để xây dựng cấu trồng thích hợp Đa dạng hóa trồng để tăng độ phì nhiêu đất, chân ruộng lúa - màu ý đến luân canh họ đậu Hoàn thiện thực đồng số sách để phát triển nơng nghiệp theo hướng hàng hóa tương lai khơng xa; sách đất đai, sách ruộng đất, sách giá sản xuất kinh doanh, sách chuyển đổi ruộng từ nhỏ sang lớn, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán sản xuất Đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất như; hoàn thiện hệ thống giao thông đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển nông sản vật tư nông nghiệp 70 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Kim Bơi nằm phía Đơng tỉnh Hịa Bình, với tổng diện tích tự nhiên huyện 54.950,64 ha, đất sản xuất nơng nghiệp 6667,89 ha, chiếm 12,13% diện tích đất tự nhiên Huyện có dân số 109.773 người, phần lớn sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp Tại huyện Kim Bơi có loại hình sử dụng đất (LUT) với 14 kiểu sử dụng đất khác Kết đánh giá HQKT, HQXH, HQMT LUT, KSD đất tiểu vùng huyện Kim Bơi cho thấy: - Tại tiểu vùng có KSD đất có hiệu tổng hợp cao triển vọng phát triển mạnh là: Ngô xuân –lúa mùa- cà chua có HQMT trung bình có HQXH HQKT cao, với GTSX đạt 122,09 triệu đồng/ha, TNHH đạt 78,53 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 1,80 lần; KSD đất trồng cam có HQMT trung bình có HQXH HQKT cao, với GTSX đạt 217,62 triệu đồng/ha, TNHH đạt 170,77 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 3,65 lần - Tại tiểu vùng có KSD đất có hiệu tổng hợp cao triển vọng phát triển là: Ngô xuân – lúa mùa - cà chua có HQMT trung bình có HQXH HQKT cao với GTSX đạt 123,78 triệu đồng/ha, TNHH đạt 80,17 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 1,84 lần;; Lúa xuân - lúa mùa - cà chua có HQXH, HQMT HQKT cao với GTSX đạt 121,85 triệu đồng/ha, TNHH đạt 82,16 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 2,07 lần; dưa chuột –cà chua- đậu xanh có HQMT trung bình có HQXH HQKT cao, với GTSX đạt 167,92 triệu đồng/ha, TNHH đạt 116,47 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 2,26 lần; cam có HQMT trung bình có HQXH HQKT cao với GTSX đạt 228,50 triệu đồng/ha, TNHH đạt 179,31 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 3,65 lần; Giải pháp cho việc nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Kim Bôi gồm: Khắc phục hạn chế KSD đất triển vọng; Định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng tăng diện tích KSD đất triển vọng (Tiểu vùng 1: Ngô xuân –lúa mùa- cà chua, cam; Tiểu vùng 2: Lúa xuân – lúa mùa - cà chua, Ngô xuân –lúa mùa- cà chua, dưa chuột –cà chua- đậu xanh, cam) giải pháp về: thủy lợi, thị trường tiêu thụ nông sản, vốn, khuyến nông sử dụng phân bón cân đối N,P,K phân hữu 71 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian thực đề tài có hạn, nên kết đạt đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Kim Bơi, tỉnh Hịa Bình khó tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Để có kết luận xác đầy đủ cần tiếp tục nghiên cứu Áp dụng kết đánh giá hiệu LUT, KSD đất giải phấp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vào thực tế sản xuất huyện Kim Bôi, tỉnh Hịa Bình sản xuất huyện Kim Bơi, tỉnh Hịa Bình./ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thế Tuấn Pascal Bergeret (1998) Hệ thống nông nghiệp lưu vực sơng Hồng Hợp tác Pháp - Việt, Chương trình Lưu vực sông Hồng NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đặng Kim Sơn (2008) Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam Hơm mai sau NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Hội Khoa học Đất Việt Nam (2000) Đất Việt Nam NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Như Hà (2006).Bón phân cho trồng NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Phạm Quang Khánh (1995) Phương pháp đánh giá đất FAO đề nghị áp dụng vùng Đông Nam Bộ Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Ngô Thế Dân (2001) Một số vấn đề khoa học công nghệ nông nghiệp thời kỳ CNH –HĐH nơng nghiệp Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, (1), tr 3-4 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng ĐBSH Bắc Trung NXB Nông nghiệp, Hà Nội Lê Thái Bạt (2001) Tổ chức lại việc sử dụng ruộng đất nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa Tạp chí Kinh tế Dự báo, (6), tr -10 Phạm Vân Đình Đỗ Kim Chung (1998) Kinh tế nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Dương Ưng Nguyễn Khang (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất, phân tích hệ thống canh tác phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững Kỷ yếu hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Kim Bơi (2015) Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Bôi năm 2015 35 12 Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Kim Bôi (2015) Tài liệu kiểm kê đất đai huyện Kim Bôi năm 2015 13 Quốc Hội (1993) Luật đất đai (1993) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Quốc Hội (2003) Luật Đất đai (2003) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Quốc Hội (2013) Luật Đất đai (2013) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Trần An Phong (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái 73 phát triển lâu bền NXB Nông nghiệp, Hà Nội 17 UBND huyện Kim Bôi Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Kim Bôi 18 UBND huyện Kim Bôi Báo cáo kinh tế, xã hội huyện Kim Bôi năm 2011 – 2016 19 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nơng nghiệp hàng hóa huyện Kiến Thụy – thành phố Hải Phịng Luận văn thạc sỹ nơng nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 20 Vũ Năng Dũng (1997) Đánh giá hiệu số mô hình đa dạng hố trồng vùng đồng sơng Hồng NXB Nông nghiệp, Hà Nội 21 Vũ Ngọc Hùng (2007) Khảo sát diễn biến loại hình sử dụng đất nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai vùng ven biển, khu vực huyện Hồ Bình huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sỹ kinh tế Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 23 WB (2012) Arable land (hectares per person) 74 PHỤ LỤC 75 Bảng số liệu tính kinh tế, xã hội loại trồng, huyện Kim Bôi Cây trồng Tiểu vùng Lúa xuân Lúa mùa Khoai lang Lạc xuân Đậu tương xuân Ngô xuân Ngô hè Đậu tương Ngô đông Cà chua Cam Mía tím Tiểu vùng Lúa xuân Lúa mùa Đậu tương Ngô đông Ngô Xuân Khoai lang Cà chua Dưa chuột Lạc xuân Đậu Xanh Cam Mía tím 76 Tình hình sản xuất trồng địa bàn huyện Kim Bôi Loại trồng Lúa xuân Lúa mùa Ngô đông Đậu tương Khoai lang Cà chua Lạc Dưa chuột Đậu xanh Cam Mía tím 77 Bảng giá trị vật tư Giá bán ( nghìn Đơn vị tính VNĐ) 12 4.5 14 kg kg kg kg 7.5 12 14 túi 15 kg 14.5 kg 12 kg 20 túi 12.5 12.4 2000 37000 kg kg cây 7.5 18 10.2 14 20 10 10 16kg 2000 37000 78 cây kg ... 2.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 2.2.1 Quan điểm hiệu Trong thực tế, thuật ngữ ? ?sản xuất có hiệu quả? ??, ? ?sản xuất khơng có hiệu quả? ?? ? ?sản xuất hiệu quả? ?? thường sử dụng phổ biến sản xuất. .. cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Đà Bắc tỉnh Hịa Bình? ?? Năm 2014, Mai Văn Hiệu tiến hành “Nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp huyện Lạc Thủy tỉnh Hịa Bình? ?? Tại Kim Bôi,. .. huyện Kim Bôi Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hiện trạng loại hình, kiểu sử dụng đất (diện tích, cấu) 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bôi Đánh giá hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện kim bôi, tỉnh hòa bình , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện kim bôi, tỉnh hòa bình