0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước thải tại khu công nghiệp khai quang, vĩnh yên, vĩnh phúc

112 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN VĂN MINH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG, VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC Ngành: Khoa học môi trường Mã ngành: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Văn Minh i LỜI CẢM ƠN Trong q trình hồn thiện luận văn, ngồi nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ tập thể, cá nhân trường Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Môi trường thầy cô giáo Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành q trình thực tập tốt nghiệp Đặc biệt tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh người tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức thời gian để giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn cán phòng Quản lý tài nguyên môi trường Ban Quản lý KCN tỉnh Vĩnh Phúc, ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc nhiệt tình giúp đỡ thực đề tài Cuối xin chân thành gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè, người khích lệ giúp đỡ tơi nhiều suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Trần Văn Minh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Lịch sử hình thành khu cơng nghiệp 2.1.1 Lịch sử hình thành khu cơng nghệ giới 2.1.2 Lịch sử hình thành khu công nghiệp Việt Nam 2.1.3 Vai trị khu cơng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 2.2 Tổng quan nước thải công nghiệp 2.2.1 Các đặc điểm nước thải công nghiệp 2.2.2 Một số thông số đánh giá nước thải công nghiệp 2.2.3 Một số tác nhân gây ô nhiễm nước thải công nghiệp .10 2.3 Ảnh hưởng KCN tới môi trường sức khỏe người 14 2.3.1 Ảnh hưởng tới nước mặt nước thải khu công nghiệp 14 iii 2.3.2 Ảnh hưởng tới mơi trường khơng khí khí thải cơng nghiệp 16 2.3.3 Ảnh hưởng tới môi trường đất chất thải rắn công nghiệp 17 2.3.4 Ảnh hưởng Khu công nghiệp tới sức khỏe người 19 2.4 Hệ thống quản lý khu công nghiệp việt nam 20 2.4.1 Hệ thống quản lý hành 20 2.4.2 Hệ thống văn bản, pháp qui quản lý khu công nghiệp 23 2.4.3 Quy định bảo vệ môi trường doanh nghiệp 24 2.5 Hiện trạng công tác quản lý môi trường khu công nghiệp 25 2.5.1 Hiện trạng môi trường KCN 25 2.5.2 Công tác quản lý môi trường KCN Việt Nam 26 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 29 3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Phạm vi nghiên cứu 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 30 3.4.3 Phương pháp phân tích phịng thí nghiệm: 31 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 33 3.4.5 Phương pháp đánh giá công nghệ xử lý nước thải 33 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 35 4.1 Thực trạng quy mô, sở hạ tầng khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Hiện trạng sở hạ tầng khu vực nghiên cứu 37 4.1.3 Lịch sử hình thành phát triển KCN Khai Quang 39 4.2 Hiện trạng nguồn phát sinh, chất lượng nước thải doanh nghiệp khu công nghiệp 42 4.2.1 Đặc điểm nguồn phát sinh, tính chất nước thải KCN Khai Quang 42 4.2.2 Hiện trạng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thu gom, xử lý nước thải doanh nghiệp 45 4.2.3 Hiện trạng chất lượng nước thải doanh nghiệp 47 iv 4.3 Hiện trạng công tác quản lý nước thải KCN khai quang 56 4.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường KCN Khai Quang .56 4.3.2 Hiện trạng xử lý nước thải doanh nghiệp KCN 58 4.3.3 Quy trình xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp 61 4.4 Đánh giá hiệu công nghê xử lý nước thải KCN khai quang .66 4.4.1 Đánh giá hiệu công nghệ xử lý mặt kỹ thuật 67 4.4.2 Đánh giá hiệu công nghệ xử lý mặt kinh tế 70 4.4.3 Đánh giá hiệu công nghệ xử lý mặt môi trường 71 4.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý xử lý nước thải 74 4.5.1 Giải pháp quản lý 74 4.5.2 Giải pháp kỹ thuật 76 Phần Kết luận kiến nghị 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Kiến nghị 78 Danh mục cơng trình cơng bố 79 Tài liệu tham khảo 79 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt QCVN Quy chuẩn Việt Nam BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất TSS Tổng chất rắn lơ lửng BOD Nhu cầu oxy sinh hóa COD Nhu cầu oxy hóa học KLN Kim loại nặng UBND Ủy ban nhân dân TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam XLNT Xử lý nước thải ĐTM Đánh giá tác động môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BQL Ban quản lý vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Đặc trưng thành xử lý Bảng 2.2 Trị số BOD C Bảng 2.3 Tỷ lệ bệnh n Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu tạ Bảng 3.2 Các tiêu phâ Bảng 3.3 Lượng hóa t Bảng 4.1 Cơ cấu sử dụng Bảng 4.2 Lượng thải tru Bảng 4.3 (m / ngày) Thông số ô nhi Khai Quang Bảng 4.4 Nguyên liệu t Bảng 4.5 Kết phân tích Bảng 4.6 Số doanh nghiệp Bảng 4.7 Kết phân tíc Bảng 4.8 Bảng kết m 2016 Bảng 4.9 Tổng hợp điểm thải vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ hệ hệ thống quản lý môi trường KCN Việt Nam 22 Hình 3.1 Sơ đồ vị trí lấy mẫu phân tích nước thải KCN Khai Quang 30 Hình 4.1 Tồn cảnh KCN Khai Quang, Vĩnh n, Vĩnh Phúc 35 Hình 4.2 Quy trình sản xuất cơng ty TNHH Chính Xác VN1 48 Hình 4.3 Quy trình sản xuất cơng ty TNHH Haesung Vina 49 Hình 4.4 Quy trình sản xuất cơng ty TNHH Vina KumYang 49 Hình 4.5 Quy trình sản xuất cơng ty TNHH Xe bt Daewoo Việt Nam .50 Hình 4.6 Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang 58 Hình 4.7 Bể chứa tải, nước thải tràn lênh láng bên 60 Hình 4.8 Nước thải tràn mặt đường chảy vào cống nước chung 60 Hình 4.9 Quy trình cơng nghệ xử lý nước thải KCN Khai Quang 62 Hình 4.10 Hệ thống song chắn rác tự động 63 Hình 4.11 Bể ANOXIC quy trình cơng nghệ xử lý nước thải tập trung 65 Hình 4.12 Bể AEROTEN nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Khai Quang 65 Hình 4.13 Máy ép bùn loại bùn khỏi hệ thống xử lý nước thải 66 viii quản lý công tác BVMT, từ tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơng ty sách, biện pháp BVMT cơng ty - Thực vận hành đầy đủ, quy trình cơng trình xử lý mơi trường cơng ty nhằm đảm bảo hiệu xử lý nước thải đạt hiệu cao Áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, áp dụng chu trình sản xuất kín cơng đoạn vài cơng đoạn q trình sản xuất, nâng cao hiệu quả, xuất lao động, làm giảm lượng phát thải chất thải môi trường Thực tốt cam kết công tác BVMT doanh nghiệp 4.5.2 Giải pháp kỹ thuật 4.5.2.1 Đối với doanh nghiệp - Đối với doanh nghiệp có hệ thống xử lý chưa đảm bảo yêu cầu chất lượng nước đầu cần phải cải tạo lại hệ thống xử lý, phân tách dòng nước thải sinh hoạt nước thải sản xuất để nâng cao hiệu suất xử lý để đạt mức cam kết trước xả vào hệ thống thu gom xử lý tập trung Xây dựng, nâng cấp cải tạo lại hố ga, bể chứa nước thải xung quanh nhà máy, thay đoạn cống bị xuống cấp hư hỏng, tránh tình trạng nước thải tràn ngồi mơi trường 4.5.2.2 Đối với Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc - Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc tiến hành lấy mẫu định kỳ đột xuất nước thải công ty đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung để đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải doanh nghiệp, xem doanh nghiệp có thực cam kết hay không Đối với doanh nghiệp không thực cam kết xả thải chưa quy định tiến hành xử lý vi phạm hợp đồng, đồng thời đề nghị khắc phục thời gian cụ thể kể từ ngày phát hiện, tái phải khơng cho đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung KCN Đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải, để có giải pháp xử lý kịp thời, ngặn chặn doanh nghiệp xả thải không đạt yêu cầu vào hệ thống XLNT tập trung 76 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau hoàn thiện nghiên cứu đề tài “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý nước thải khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc” tác giả rút số kết luận sau: KCN Khai Quang KCN lớn với diện tích 262,15 ha, gồm 50 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, KCN chia làm khu chức diện tích sản xuất 170,68 (chiếm 65% quỹ đất), đất dành cho môi trường 31,72 ( chiếm 12%) Quy hoạch KCN hiệu kinh tế phù hợp mặt môi trường Quan trắc, phân tích nước thải KCN kết cho thấy chất lượng nước thải trước xử lý ô nhiễm hàm lượng chất hữu cao gồm TSS (vượt 2,2 lần), BOD (vượt 3,1 lần), COD (2,24 lần), Coliform vượt QCVN 40:2011/BTNMT, trình phân tách nước thải sinh hoạt nước thải sản xuất chưa hiệu quả, tiêu kim loại, dầu mỡ đạt quy chuẩn môi trường Công tác quản lý môi trường KCN Khai Quang: việc phân cấp quản lý, phân cơng vai trị, trách nhiệm quan quản lý nhà nước môi trường địa phương cịn chồng chéo, dẫn đến cơng tác quản lý chưa thực hiệu quả, gây phiền hà cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp KCN chưa trọng đến công tác bảo vệ môi trường vấn đề kinh tế, khâu quản lý phân tách dòng thải sản xuất, dòng thải sinh hoạt xử lý nước thải sơ chưa đạt hiệu Cơng nghệ xử lý hóa lý kết hợp sinh học trạm XLNT tập trung KCN Khai Quang đạt hiệu cao, tiêu gây ô nhiễm môi trường trước xử lý TSS (49 mg/l), BOD (23,6 mg/l), COD (72 mg/l), Coliform (2100 MPN/ 100ml) đạt tiêu chuẩn sau hệ thống xử lý Đánh giá công nghệ xử lý nước thải phương pháp lượng hóa điểm cho thấy cơng nghệ xử lý nước thải KCN Khai Quang phù hợp với điều kiện thực tế Từ tồn mà luận vặn đưa ra, tác giả đề xuất giải pháp quản lý nước thải: Giải pháp quản lý giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quản lý xử lý nước thải KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 77 5.2 KIẾN NGHỊ Các doanh nghiệp vận hành liên tục cơng trình xử lý nước thải kỹ thuật để đạt hiệu cao xử lý nước thải, đạt tiêu chuẩn cam kết trước xả vài hệ thống XLNT tập trung Cần quan tâm đào đến đội ngũ kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải trạm XLNT tập trung Duy trì chế độ kiểm tra giám sát định kỳ đột xuất doanh nghiệp KCN để đảm bảo chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn trước đấu nối vào hệ thống XLNT tập trung - Do thời gian điều kiện kinh tế hạn hẹp nên đề tài dừng lại vấn đề nước thải KCN, nên chưa đánh giá đầy đủ trạng môi trường KCN Khai Quang Do vậy, tác giả hy vọng có nhiều đề tài khía cạnh rác thải mơi trường khơng khí KCN để đưa đánh giá xác trạng môi trường KCN Khai Quang 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bách khoa toàn thư (2006) Tập V: Kinh tế , NXB Văn hóa thơng tin Hà Nội Báo cáo kinh tế - xã hội phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên năm 2015 tháng đầu năm 2016 Báo cáo kinh tế - xã hội xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên năm 2015 tháng đầu năm 2016 Báo cáo kinh tế - xã hội xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên năm 2015 tháng đầu năm 2016 Báo cáo tóm tắt Hội nghị khoa học quốc tế y học lao động vệ sinh môi trường lần thứ I, Hà Nội, 2003 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ công tác bảo vệ môi trường KCN Khai Quang năm 2016 Báo cáo kết quan trắc công tác bảo vệ môi trường KCN Khai Quang năm 2016 Bộ Xây dựng (2005) Văn thỏa thuận quy hoạch chi tiết KCN Khai Quang số 2160/BXD-KTQH (24/10/2005) 9.Bộ Y tế (2007) Kết cơng tác phịng chống bệnh bụi phổi - silic giai đoạn 1996 - 2006, Chương trình Quốc gia phịng chống bệnh bụi phổi – silic 10 Công ty CP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (2008), Báo cáo “Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng kỹ thuật KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc” 11 Cẩm Tú (2011) “Nhà cho cơng nhân KCN: Mối nghẽn sách” Báo Tài nguyên Môi trường 12 Lê Huy Bá (2006) Độc học môi trường Tập 2, NXB ĐH Quốc gia HCM 13 Lê Trình (1997) Quan trắc kiểm sốt môi trường nước, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội 14 Mai Dung (2011) “Kết hoạt động KCN, KKT tháng đầu năm 2011” Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam 15 Niên giám Thống kê Y tế 2014 16 Nguyễn Bình Giang (2012) Tác động xã hội vùng khu công nghiệp Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 17 Nguyễn Đức Huệ (2010) Giáo trình chun đề Độc học mơi trường, ĐH Quốc gia Hà Nội 79 18 Nguyễn Ngọc Diệp (2011) “ Giải pháp bảo vệ môi trường Khu công nghiệp”, Tạp chí Kinh tế dự báo (12) 19 Nguyễn Thị Hường (2014) Bài giảng Xử lý nước thải, ĐH Sư phạm Đà Nẵng 20 Nguyễn Trình (2014) “ Vẫn chưa khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường khu cơng nghiệp”, Tạp chí sức khỏe mơi trường (02), tr.11 21 Nguyễn Thị Hà, Đặng Văn Lợi (2007) Bài giảng đánh giá công nghệ thẩm định công nghệ môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Phương Anh 2007) Giáo trình độc học mơi trường , NXB ĐH Bách Khoa, Hà Nội 23 Phạm Châu Thuỳ (2009) Bài giảng ô nhiễm môi trường, Học viện nông nghiệp Việt Nam, 2009 24 Phương Nhung, (2010) “Môi trường KCN, KCX tỉnh Phía Bắc, Thực trạng học kinh nghiệm”, Tạp chí Quản lý nhà nước (174) 25 Tổng cục Mơi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường, “Báo cáo trạng môi trường khu công nghiệp năm 2009” 26 Tổng cục môi trường (2011) Tài liệu kỹ thuật Hướng dẫn đánh giá phù hợp công nghệ xử lý nước thải giới thiệu số công nghệ xử lý nước thải ngành Chế biến thủy sản, Dệt may, Giấy bột giấy 27 Tổng cục môi trường ( 2016), Báo cáo trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 -2015, Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) 28 Thống kê Vụ quản lý khu kinh tế (tháng 2-2011) Báo cáo năm 2010 29 Trần Kim Cương (2016) Báo cáo Hiện trạng diễn biến nước sông Nhuệ ,Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, 2016 30 Trung tâm quan trắc Kỹ thuật môi trường Đồng Nai (2013), Báo cáo kết quan trắc chất lượng môi trường địa bàn tỉnh 31 Trung tâm cơng nghệ mơi trường (ENTEC) (2009), Báo cáo Ước tính khối lượng chất thải rắn từ khu công nghiệp phía Nam năm 2008 32 Trương Minh Đức (2015) “Báo động nạn Ơ nhiễm nước thải Khu cơng nghiệp”, Tạp chí Kinh tế dự báo 33 Báo cáo Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC), Tổng cục Môi trường Truycập ngày 11/10/2016 tại: http://vea.gov.vn/VN/hientrangmoitruong/baocaomtquocgia/Pages/Baocaomoitruong quocgianam2009.aspx 80 34 Bài viết “Tăng cường kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí” Truy cập ngày 08/08/2017 tại: http://dangcongsan.vn/khoagiao/tang-cuong-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong-khong-khi209000.html 35 Bài viết “Nước thải từ khu cơng nghiệp gây thảm họa môi trường Việt Nam” Truy cập ngày 11/10/2016 tại: http://www.khoahocphothong.com.vn/news/detail/4494/nuoc-thai-tukhu-cong-nghiep-co-the-gay-ra-tham-hoa-moi-truong-o-viet-nam.html 36 môi Cục Cảnh sát môi trường (2011) “70% khu công nghiệp vô tư xả thải trường” Truy cập ngày 15/10/2016 tại: http://www.canhsatmoitruong.gov.vn/default.aspx?tabid=439&ID=7907&CateID=487 37 Cục Cảnh sát môi trường (2011) “Cảnh báo ô nhiễm khu công nghiệp Như Quỳnh - Hưng Yên” Truy cập ngày 12/3/2017 tại: http://www.tinmoitruong.vn/doanh-nghiep-den/canh-bao-o-nhiem-okhu-cong-nghiep-nhu-quynh -hung-yen-_38_9354_1.html 38 Cục Cảnh sát môi trường “Đà Nẵng: Trạm xử lý nước thải gây ô nhiễm” Truy cập ngày 22/3/2017 tại: http://www.canhsatmoitruong.gov.vn/default.aspx? tabid=439&ID=7931&CateID=487 39 Kiên Cường (2008) “Vùng đất chết Thành phố Hồ Chí Minh” VnExpress Truy cập ngày 9/11/2016 địa chỉ: http://vnexpress.net/GL/Xahoi/2008/09/3BA06D78/ 40 Khánh Minh (2011) “Công ty Phát Tài : Xử lý rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng” Báo Đồng Nai Truy cập ngày 9/3/2017 tại: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201107/Cong-ty-Tan-PhatTai-Xu-ly-rac-thai-gay-o-nhiem-nghiem-trong-2082459/ 41 Thu Dịu (2016) TP HCM: “Môi trường chịu nhiều sức ép từ phát triển đô thị”, Báo Hải quan Truy cập ngày 12/04/2017 tại: http://www.baohaiquan.vn/Pages/TP-HCM-Moi-truong-dang-chiunhieu-suc-ep-tu-phat-trien-do-thi.aspx 42 Trần Lâm (2016) Cục quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên Môi trường Truy cập ngày 23/3/2017 tại: http://dwrm.gov.vn/index.php? language=vi&nv=news&op=Tin-thanh-tra/O-nhiem-nguon-nuocThuc-trang-dang-bao-dong-5309 81 PHỤ LỤC I HIỆN TRẠNG PHÁT SINH NƯỚC THẢI CỦA CÁC CÔNG TY TẠI KCN KHAI QUANG STT Tên sở Vina Công ty TNHH HJC Công ty TNHH CN KYB Việt Nam 17 Côn g ty hữu hạn CN Sun Hua Loại hình sản xuất SX mũ bảo hiểm SX linh kiện khí Cơng ty TNHH Jahwa Vina Công ty TNHH Jeong STC Vina Công ty TNHH Vina Korea SX linh kiện điện tử SX vỏ ghế ô tô Công ty TNHH CN Tồn Hưng SX hàng may mặc Cơng ty TNHH Chính xác VN1 SX khí Cơng ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam Công ty TNHH Meisei Việt Nam 10 Công ty TNHH công nghiệp Dezen 11 Công ty TNHH xe buýt Daewoo Việt Nam 12 Công ty TNHH Jinsung Việt Nam 13 Công ty TNHH công nghệ Cosmos 14 Công ty TNHH Vina Kum Yang 15 Công ty HHCN Lâm Viễn Vĩnh Phúc 16 Công ty TNHH Mỹ Phẩm Marado SX linh kiện khí SX linh kiện khí SX khn mẫu SX dây phanh, công tơ mét Lắp ráp xe ô tô Sx bao bì, tải cẩu Sx linh kiện khí SX hàng may mặc SX linh kiện khí Lượng nước thải SX mỹ phẩm phát sinh (m3/ngày đêm) SX linh kiện khí 7,7 12,5 107,4 11,1 66,3 29,0 5,7 16,9 30,7 41,3 254,7 67,3 131,0 625,1 3,8 181,1 53,6 82 18 Công ty TNHH Sản xuất Sơn phoenix HN 19 Công ty TNHH Dea Hung 20 Công ty TNHH CN Strong Way 21 Công ty HH CN GeoGear Vĩnh Phúc 22 Công ty TNHH tư vấn ĐT&XD An Phát 27 Cô ng ty TNHH Partron Vina 28 Công ty TNHH MTV Thiện Mỹ Vĩnh Phúc 29 24 Công ty TNHH CN Thanh Phúc C ông ty Thiết bị đo lường điện tử THK Việt Nam 25 30 23 Công ty TNHH Haohsing Việt Nam 26 Công ty TNHH Diamond Công ty TNHH Midori Apparel Việt Nam C ông ty TNHH CN Toyo Taki Việt Nam SX sơn SX linh kiện khí SX linh kiện khí SX linh kiện khí SX kết cấu thép SX máy lọc nước, bồn nước 3,0 40,7 SX, in sản phẩm giấy 0,0 597,8 SX thép, ống thép 30,4 205,3 SX hàng may mặc 14,4 1,8 SX linh kiện điện tử 0,0 Gia công mạ bề mặt chi tiết 4,4 SX cân điện tử 29,4 8,0 SX linh kiện ô tô, xe máy 31 59,4 Công ty TNHH CN GHS 32 Công ty TNHH Tissue Linh An 33 Công ty TNHH Green Net Việt Nam 34 Công ty TNHH Seoul Print Vina 4,0 SX giấy 6,1 SX linh kiện khí 0,0 In gia cơng vải 14,4 Gia công xi mạ 35 SX lắp ráp linh kiện điện tử Công ty TNHH KD Heat Technology VN 36 SX nhơng, xích 5,3 24,4 Cơng ty TNHH BH Vina 83 37 42 43 47 48 38 44 39 45 40 46 41 49 50 Côn g ty TNH H Haes ung Vina C ô n g ty TNH H K.So urce Hà Nội VN Côn g ty TNH H Hirot a Prec ision Việt Nam Công ty TNHH OMP Vina SX lắp ráp linh kiện điện tử 186,1 Công ty TNHH UJU Vina SX kính xe tơ 21,0 Cơng ty TNHH Power Logics Vina SX linh kiện khí 14,0 Công ty TNHH BHFex Vina Sx phụ gia ngành in 3,8 Công ty TNHH Eunsun Vina Sx linh kiện điện tử 0,0 Công ty TNHH Daewoo Apparel Việt Nam Sx dây cáp điện 14,9 Công ty TNHH Sindoh Vina SX lắp ráp linh kiện điện tử 51,3 Công ty TNHH Nanotech Vina SX lắp ráp linh kiện điện tử 29,1 SX lắp ráp linh kiện điện tử 44,6 SX lắp ráp linh kiện điện tử 8,2 Gia công thêu May 3,6 Công ty Cổ phần Công nghệ SHV Công ty TNHH Kỹ Thuật OKAMO TO VN Công ty TNHH cáp điện SH - Vina mặc xuất 84 107,7 SX lắp ráp máy in, máy phô tô 36,1 SX lắp ráp linh kiện điện tử 100 PHỤ LỤC II MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN KHAI QUANG Hình II.2 Cống nước mưa Hình II.1 Hố ga chứa nước thải ven đường Hình II.3 Nước thải chảy trạm bơm trung chuyển 85 Hình II.4 Trạm trung chuyển nước thải KCN Hình II.5 Các hố ga xung quanh trạm XLNT xây cao tình trạng tràn nước thải bên ngồi Hình II.6 Hồ điều hịa Hình II.7 Nước mưa tràn đường Hình II.8 Cống nước mưa hồ điều hịa 86 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN SỐ 42 (10/2017) TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ, TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHIỆP HÀ NỘI 87 ... Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý nước thải khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá trạng phát sinh nước thải quản lý nước thải khu công nghiệp Khai. .. cường hiệu công tác quản lý môi trường nước thải KCN Khai Quang nên tiến hành thực đề tài ? ?Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý nước thải khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc? ?? 1.2... tính chất nước thải khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc Nghiên cứu công tác quản lý hiệu công nghệ xử lý nước thải tập trung KCN Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý xử lý nước thải khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước thải tại khu công nghiệp khai quang, vĩnh yên, vĩnh phúc , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý nước thải tại khu công nghiệp khai quang, vĩnh yên, vĩnh phúc