0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư theo hướng nông thôn mới huyện hà trung tỉnh thanh hóa

153 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ VĂN SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỂM DÂN CƯ THEO HƯỚNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN HÀ TRUNG - TỈNH THANH HÓA Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Học NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Văn Sơn i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân Qua xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới giúp đỡ, đóng góp quan, thầy cơ, bạn bè, gia đình, người thân Trước tiên, xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Quang Học, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu đề tài hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến chân thành thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tơi trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hà Trung, Phịng Thống kê huyện Hà Trung, Phịng Nơng nghiệp PTNT huyện Hà Trung, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hà Trung, Văn phòng HĐND - UBND huyện Hà Trung tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu thực đề tài Trân trọng cảm ơn tất tập thể, người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ tơi trình thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Văn Sơn ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận pháp lý phát triển hệ thống điểm dân cư 2.1.1 Khái niệm điểm dân cư 2.1.2 Mục tiêu xu hướng phát triển cư dân 2.1.3 Thành phần đất đai khu dân cư 2.1.4 Phân loại hệ thống điểm dân cư 2.1.5 Những quy định quản lý, quy hoạch xây dựng phát triển khu dân cư 11 2.1.6 Những nguyên tắc phát triển hệ thống điểm dân cư 14 2.2 Thực trạng xu phát triển hệ thống điểm dân cư số nước giới 16 2.2.1 Các nước Tây Âu 17 2.2.2 Liên Xô (cũ) nước Đông Âu 18 2.2.3 Các nước châu 19 2.2.4 Nhận xét chung thực trạng xu phát triển hệ thống điểm dân cư nước giới 21 2.3 Đặc điểm xu hướng phát triển khu dân cư Việt Nam 21 2.3.1 Xu hướng biến đổi cấu dân số, lao động khu dân cư nông thôn 21 iii 2.3.2 Thực trạng kiến trúc cảnh quan khu dân cư nông thôn 22 2.3.3 Tác động thị hố với phát triển khu dân cư nông thôn nước ta giai đoạn 25 2.3.4 Những quy định định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư 25 2.4 Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 28 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm nghiên cứu 30 3.3 Thời gian nghiên cứu 30 3.4 Nội dung nghiên cứu 30 3.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hà Trung 30 3.4.2 Thực trạng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Hà Trung năm 2016 30 3.4.3 Định hướng phát triển mạng lưới dân cư huyện Hà Trung đến năm 2020 30 3.4.4 Xây dựng mô hình quy hoạch chi tiết điểm dân cư thơn xã Hà Châu huyện Hà Trung 31 3.5 Phương pháp nghiên cứu 31 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 31 3.5.2 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu tổng hợp 31 3.5.4 Phương pháp phân loại điểm dân cư nông thôn 32 3.5.5 Phương pháp xây dựng đồ 34 Phần Kết thảo luận 35 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 40 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường 51 4.2 Thực trạng phát triển điểm dân cư huyện hà trung năm 2016 52 4.2.1 Đặc điểm phát triển điểm dân cư đô thị nông thôn 52 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất điểm dân cư huyện Hà Trung năm 2016 53 4.2.3 Thực trạng hệ thống điểm dân cư 58 4.2.4 Kết phân loại điểm dân cư nông thôn 61 4.2.5 Nhận xét chung phân loại hệ thống điểm dân cư 66 iv 4.3 Định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư 2020 4.3.1 Căn cho định hướng phát triển mạng lưới dâ 4.3.2 Định hướng phát triển hệ thống mạng lưới điểm 4.4 Xây dựng mơ hình quy hoạch chi tiết điểm dân chuẩn nông thôn 4.4.1 Hiện trạng sử dụng đất điểm dân cư thôn xã H 4.4.2 Cơ sở hình thành phát triển điểm dân cư thơn 4.4.3 Thiết kế mơ hình quy hoạch điểm dân cư thôn Phần Kết luận kiến nghị 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường BXD Bộ xây dựng CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CHXHCN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa DV Dịch vụ ĐKTK Đăng ký thống kê HĐND Hội đồng nhân dân KT - XH Kinh tế - Xã Hội MN Mầm non NHCSXH Ngân hàng sách xã hội NQ - CP Nghị - Chính phủ QĐ - TTg Quyết định - Thủ tướng QL Quốc lộ TNMT Tài nguyên môi trường THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTCN Tiểu thủ công nghiệp TT Thị trấn UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phân loại đô thị 10 Bảng 2.2 Định mức sử dụng đất khu dân cư 13 Bảng 2.3 Chỉ tiêu xây dựng khu dân cư nông thôn 13 Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2005 - 2016 41 Bảng 4.2 Năng suất số trồng năm 2016 43 Bảng 4.3 Số lượng gia súc, gia cầm sản lượng xuất chuồng năm 2016 44 Bảng 4.4 Thuỷ sản năm 2016 45 Bảng 4.5 Hiện trạng diện tích, dân số huyện Hà Trung năm 2016 .47 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất huyện Hà Trung năm 2016 55 Bảng 4.7 Hiện trạng sử dụng đất điểm dân cư huyện Hà Trung năm 2016 56 Bảng 4.8 Hiện trạng phân bố hệ thống điểm dân cư nông thôn địa bàn huyện Hà Trung năm 2016 59 Bảng 4.9 Kết phân loại hệ thống điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung theo tiêu nhóm A năm 2016 62 Bảng 4.10 Kết phân loại hệ thống điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung theo tiêu nhóm B năm 2016 62 Bảng 4.11 Kết phân loại hệ thống điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung theo tiêu nhóm C năm 2016 63 Bảng 4.12 Kết phân loại hệ thống điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung theo tiêu nhóm D năm 2016 63 Bảng 4.13 Kết phân loại hệ thống điểm dân cư nơng thơn huyện Hà Trung theo tiêu nhóm E năm 2016 64 Bảng 4.14 Tổng hợp kết phân loại điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung năm 2016 65 Bảng 4.15 Kết dự báo quy mô dân số huyện Hà Trung giai đoạn 2016 - 2020 72 Bảng 4.16 Định hướng phát triển sở hạ tầng điểm dân cư đô thị huyện Hà Trung đến năm 2020 74 Bảng 4.17 Định hướng phát triển đất điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung đến năm 2020 77 vii Bảng 4.18 Định hướng phát triển sở hạ tầng điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung đến năm 2020 80 Bảng 4.19 Định hướng phát triển điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung đến năm 2020 85 Bảng 4.20 Hiện trạng sử dụng đất điểm dân cư thôn xã Hà Châu 86 Bảng 4.21 Quy hoạch sử dụng đất điểm dân cư thôn xã Hà Châu đến năm 2020 93 viii STT Tên điểm dân cư Tâm quy Tâm quy Tâm quy Vỹ Liệt Tâm Quy Lâm Nghiệp Xã Hà Tiến Yên Phú Yên Phú Cẩm Sơn Đồng Bồng Đồng Ô Đồng Ô Bái Sơn Đồng Tiến Bồng Sơn Hương Đạm Bái Sậy Đầm Sen Xã Hà Bắc Bắc Sơn Bắc Sơn Trạng Sơn Trạng Sơn Đà Sơn Đà Sơn Song Nga Song Nga Song Nga Bắc Giang Xã Hà Yên Đình Trung Đình Trung Đình Trung 114 STT Tên điểm dân cư Đình Trung Yên Xá Yên Xá Xã Hà Bình Phú Vinh Thịnh Thơn Xn Xuân Sơn Đông Trung Đông Trung Đông Trung Đông Trung Nội Thượng Nội Thượng Nhân Lý Ngọc Sơn Đông Trung Xã Hà Lĩnh Bái ân Tiên Hoà Tiên Hoà Tiên Hoà Thanh Xá Thanh Xá Thanh Xá Tiên Hoà Tiên Hoà Thanh Xá Thanh Xá Thanh Xá Thọ Lộc Phú Lộc Tiên sơn Xã Hà Sơn 115 STT Tên điểm dân cư Hà Hợp Vĩnh An Cẩm Sơn Chí Cường Chí Phúc Giang sơn Giang Sơn 10 Tứ Quý Ngọc Tiến Ngọc Sơn II Ngọc Sơn I Xã Hà Đông Kim Hưng Kim Phát Kim Tiên I Kim Tiên II Kim Sơn I Kim Sơn II Kim Môn Kim Thành 10 Núi Gà Xã Hà Ngọc Đồng Vườn Kim đề I Kim Đề II Đồng Am Kim Quan Kim Phú I Kim Phú II Kim Na Kim Chi 11 Kim Liên Xã Hà Phong Thượng Quý 12 116 STT Tên điểm dân cư Tường Lạc Phong Vận Trang Xã Hà Ninh Đông Ninh Phú Nham Tây Ninh Xóm Đa Quả III Đa Quả II Đa Quả I Đường Cát 13 Nghè Đỏ Xã Hà Lâm Bình Lâm Bình Lâm Bình Lâm Bình Lâm Chuế Cầu Chuế Cầu Đắc Thắng 14 Cốc Dương Xã Hà Thanh Tân Chính Thanh Trung Thanh Yên Thanh Giang Thanh Lâm Thanh Sơn 15 Thanh Tân Xã Hà Vân Vân Cẩm Vân Trụ 16 Vân Thu 117 STT Tên điểm dân cư Vân Xá Vân Hưng Vân Điền Vân yên Xã Hà Dương Thổ Khối Đông Thơn Đồi Thơn Cao Lũng Cao Lũng 17 Cao Lũng Xã Hà Phú Ba Bàng Đình Cổng Giếng Nứa Đại Phú Núi Sóc 18 Đại Thắng Xã Hà Hải Ngư Hải- n Đị Đơng Quang Như Lăng Yên Thôn Tùng Thi Nam Thôn Thạch Quật II 19 Thạch Quật I Xã Hà Toại Thôn - Độ Thôn Thôn - Bang Thôn Thôn - Chế Thôn Thôn - Chế Thôn 20 21 Thôn - Thanh Hà Xã Hà Thái 118 STT Tên điểm dân cư Tân Long Thái Bình Thái Tây Thái Hồ Thái Minh I Thái Minh II Bùi Sơn Xã Hà Lai Thôn Vân Cô Thôn Vân Cô Thôn Mậu Yên Thôn Vân Cô Thôn Mậu yên Thôn Mậu Yên Thôn Làng Kênh Thôn Phú Thọ 22 Khu gia đình K895 Xã Hà Châu Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn 23 Thôn 10 Xã Hà Vinh Thôn Quý Vinh Thôn Quý Vinh Thôn đại Lợi Thôn Lương Thôn Thôn Đông Thị 119 STT Tên điểm dân cư Thôn 6,7 Mỹ Quan Thôn Mỹ Quan Thôn Tân Vinh Thôn 10 Thôn 11 Thôn 12 Tây Vinh Phụ lục 5: Định hướng điểm dân cư nông thôn huyện Hà Trung đến năm 2020 STT Tên điểm dân cư Xã Hà Long Đội nông trường Đội nông trường Nghĩa đụng 2+ba Đội nông trường Nghĩa đụng Gia miêu Gia miêu Khắc Dũng Đồng Tồn Đồng Hậu Đồng Quảng Đơng Bình-Cầu vạn bảo Đường Đại Sơn Gia Miêu Hoàng Vân 120 STT Tên điểm dân cư Yến Vỹ Yến Vỹ 2 Xã Hà Giang Thôn - Quan Chiêm Chánh Lộc Hoà Thuận Quan Chiêm Chánh Lộc Mỹ Dương Thôn Quan Chiêm Xã Hà Tân ĐôMỹ1 ĐôMỹ2 Nam thôn Nam thôn Tâm quy Tâm quy Tâm quy Vỹ Liệt Tâm Quy Lâm Nghiệp Xã Hà Tiến Yên Phú Yên Phú Cẩm Sơn Đồng Bồng Đồng Ô 121 Đồng Ô Bái Sơn Đồng Tiến Bồng Sơn Hương Đạm Bái Sậy Đầm Sen STT Tên điểm dân cư Xã Hà Bắc Bắc Sơn Bắc Sơn Trạng Sơn Trạng Sơn Đà Sơn Đà Sơn Song Nga Song Nga Song Nga Bắc Giang Xã Hà Yên Đình Trung Đình Trung 122 Đình Trung Đình Trung Yên Xá Yên Xá Xã Hà Bình Phú Vinh Thịnh Thơn Xn Xuân Sơn Đông Trung Đông Trung Đông Trung Đông Trung Nội Thượng Nội Thượng Nhân Lý Ngọc Sơn Đông Trung Xã Hà Lĩnh Bái ân STT Tên điểm dân cư Tiên Hoà Tiên Hoà Tiên Hoà Thanh Xá Thanh Xá Thanh Xá Tiên Hoà Tiên Hoà Thanh Xá Thanh Xá Thanh Xá Thọ Lộc Phú Lộc Tiên sơn Xã Hà Sơn Hà Hợp Vĩnh An Cẩm Sơn Chí Cường Chí Phúc Giang sơn Giang Sơn 10 Tứ Quý Ngọc Tiến Ngọc Sơn II Ngọc Sơn I 10 Xã Hà Đông Kim Hưng Kim Phát Kim Tiên I Kim Tiên II Kim Sơn I Kim Sơn II Kim Môn 123 STT Tên điểm dân cư Kim Thành Núi Gà 11 Xã Hà Ngọc Đồng Vườn Kim đề I Kim Đề II Đồng Am Kim Quan Kim Phú I Kim Phú II Kim Na Kim Chi Kim Liên 12 Xã Hà Phong Thượng Quý Tường Lạc Phong Vận Trang 13 Xã Hà Ninh Đơng Ninh Phú Nham Tây Ninh Xóm Đa Quả III Đa Quả II Đa Quả I Đường Cát Nghè Đỏ 14 Xã Hà Lâm Bình Lâm Bình Lâm Bình Lâm Bình Lâm Chuế Cầu 124 STT Tên điểm dân cư Chuế Cầu Đắc Thắng Cốc Dương 15 Xã Hà Thanh Tân Chính Thanh Trung Thanh Yên Thanh Giang Thanh Lâm Thanh Sơn Thanh Tân 16 Xã Hà Vân Vân Cẩm Vân Trụ Vân Thu Vân Xá Vân Hưng Vân Điền Vân yên 17 Xã Hà Dương Thổ Khối Đông Thôn Đồi Thơn Cao Lũng Cao Lũng Cao Lũng 18 Xã Hà Phú Ba Bàng Đình Cổng Giếng Nứa Đại Phú Núi Sóc Đại Thắng 19 Xã Hà Hải 125 STT Tên điểm dân cư Ngư Hải- Yên Đị Đơng Quang Như Lăng n Thơn Tùng Thi Nam Thôn Thạch Quật II Thạch Quật I 20 Xã Hà Toại Thôn - Độ Thôn Thôn - Bang Thôn Thôn - Chế Thôn Thôn - Chế Thôn Thôn - Thanh Hà 21 Xã Hà Thái Tân Long Thái Bình Thái Tây Thái Hồ Thái Minh I Thái Minh II Bùi Sơn 22 Xã Hà Lai Thôn Vân Cô Thôn Vân Cô Thôn Mậu Yên Thôn Vân Cô Thôn Mậu yên Thôn Mậu Yên Thôn Làng Kênh Thôn Phú Thọ Khu gia đình K895 23 Xã Hà Châu Thôn 126 STT Tên điểm dân cư Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn Thôn 10 Xã Hà Vinh Thôn Quý Vinh Thôn Quý Vinh Thôn đại Lợi Thôn Lương Thôn 24 Thôn Đông Thị Thôn 6,7 Mỹ Quan Thôn Mỹ Quan Thôn Tân Vinh Thôn 10 Tân Sơn Thôn 11 Trung Vinh Thôn 12 Tây Vinh 127 ... điểm dân cư theo hướng nông thôn huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá thực trạng sử dụng đất, thực trạng xây dựng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Hà Trung Định. .. Đặc điểm phát triển điểm dân cư đô thị nông thôn - Hiện trạng sử dụng đất điểm dân cư huyện Hà Trung năm 2016 - Thực trạng hệ thống điểm dân cư huyện Hà Trung - Kết phân loại điểm dân cư nông thôn. .. tài đánh giá thực trạng định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, kết phân loại điểm dân cư tồn huyện có 10 điểm dân cư đô thị 276 điểm dân cư nông thôn có 29 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư theo hướng nông thôn mới huyện hà trung tỉnh thanh hóa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư theo hướng nông thôn mới huyện hà trung tỉnh thanh hóa