0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý môi trường xưởng khai thác và chế biến than đá tại cẩm phả theo tiêu chuẩn iso 14001

100 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG THỊ TRÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG XƯỞNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÁ TẠI CẨM PHẢ THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 Chuyên ngành: Mã s : ố Ng i h ườ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Hoàng Thị Trà i năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dã bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Thanh Lâm tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt qua trình học tập thực đề tài Nếu khơng có hướng dẫn giúp đỡ thầy, em nghĩ luận văn em khó hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn quản lý môi trường, khoa môi trường – Học viện nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán nhân viên công ty TNHH quan trắc mơ hình hóa mơi trường với tư vấn nhóm tư vấn cơng ty BSI giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện cho thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Trân trọng! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Hoàng Thị Trà ii năm 2016 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Quản lý môi trường 2.1.2 Hệ thống quản lý môi trường 2.1.3 Cơ sở khoa học 2.2 Tổng quan ISO 10 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển ISO 10 2.2.2 Chương trình xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 .12 2.3 Kinh nghiệm áp dụng iso 14001 giới việt nam 15 2.3.1 Tình hình áp dụng ISO 14001 Thế Giới 15 2.3.2 Nhu cầu áp dụng ISO 14001 Việt Nam 16 2.3.3 Thuận lợi khó khăn việc áp dụng ISO 14001 Việt Nam 17 2.3.4 Kinh nghiệm đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 ngành than 22 2.4 Các công nghệ khai thác chế biến than 23 iii 2.4.1 Khai thác mỏ lộ thiên 23 2.4.2 Khai thác mỏ hầm 25 Phần Đối tượng phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Thời gian nghiên cứu 26 3.3 Đối tượng nghiên cứu 26 3.4 Nội dung nghiên cứu 26 3.5 Phương pháp nghiên cứu 26 3.5.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 26 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 27 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.5.4 Phương pháp so sánh 27 3.5.5 Phương pháp thảo luận nhóm 27 Phần Kết thảo luận 28 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 4.2 Tình hình sản xuất cơng ty TNHH quan trắc mơ hình hóa môi trường lĩnh vực khai thác than 30 4.2.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 30 4.2.2 Tổ chức quản lý công ty 30 4.2.3 Tình hình sản xuất cơng ty 30 4.3 Hiện trạng môi trường khu vực khai thác chế biến than trực thuộc công ty TNHH quan trắc mơ hình hóa mơi trường 31 4.3.1 Mơi trường khơng khí 31 4.3.2 Môi trường nước 33 4.3.3 Chất thải 34 4.4 Công tác quản lý môi trường khu vực khai thác chế biến than trực thuộc cơng ty tnhh quan trắc mơ hình hóa mơi trường lĩnh vực khai thác than 35 4.4.1 Các quy định quản lý môi trường 35 4.4.2 Tổ chức quản lý môi trường 35 iv 4.4.3 Các hoạt động môi trường công ty thực khu vực khai thác chế biến than 36 4.5 Đề xuất mơ hình quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 37 4.5.1 Phân tích, đánh giá khả áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 cho công ty TNHH quan trắc mô hình hóa mơi trường 37 4.5.2 Đề xuất mơ hình 40 4.5.3 Tiến trình áp dụng giải pháp để hồn thiện mơ hình 69 Phần Kết luận kiến nghị 71 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 Tài liệu tham khảo 73 Phụ lục 75 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng việt BOD Nhu cầu oxy sinh học (Bio oxygen demand) COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) Co., Ltd Công ty trách nhiệm hữu hạn (Company, Limitted) ĐTM Đánh giá tác động môi trường EMS Hệ thống quản lý môi trường (Environmental Management System) EST Nhóm mơi trường (Environment steering team) EU Liên minh Châu Âu HTQLMT Hệ thống quản lý môi trường ISO Tổ chức tiêu chuẩn hố quốc tế KCMT Khía cạnh mơi trường KPPN Khắc phụ phịng ngừa KSĐH Kiểm sốt điều hành KSMT Kiểm sốt mơi trường MT Mơi trường P-D-C-A Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (Plan – Do – Check – Action) QCVN Quy chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định SAGE Nhóm tư vấn chiến lược (Strategic advisory group of experts TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNMT Tài nguyên môi trường TSS Tổng rắn lơ lửng (Total suspended solid) UNDP Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Kết hàm lượng bụi công ty từ năm 2010 đến 2014 32 Bảng 4.2 Thống kê phiếu điều tra trạng môi trường không khí .32 Bảng 4.3 Kết phân tích nước ngày 21/7/2015 33 Bảng 4.4 Thống kê phiếu điều tra trạng môi trường nước 33 Bảng 4.5 Bảng thống kê lương chất thải tháng đầu năm 2016 34 Bảng 4.6 Thống kê phiếu điều tra chất thải 34 Bảng 4.7 Danh sách phân cơng nhiệm vụ phịng mơi trường 35 Bảng 4.8 Thống kê phiếu điều tra công tác quản lý môi trường 37 Báng 4.9 Đánh giá HTQLMT có công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001 38 Bảng 4.10 Chính sách mơi trường cơng ty 42 Bảng 4.11 Tiêu chí đánh giá khía cạnh mơi trường 45 Bảng 4.12 Các khía cạnh mơi trường cơng ty 46 Bảng 4.13 Diễn giải thực quy trình kiểm sốt KCMT 48 Bảng 4.14 Diễn giải thực quy trình đáp ứng yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 50 Bảng 4.15 Mục tiêu tiêu quản lý môi trường công ty 51 Bảng 4.16 Chương trình quản lý môi trường để đạt mục tiêu tiêu bảng 52 Bảng 4.17 Quyền hạn trách nhiệm thành viên ban ISO 55 Bảng 4.18 Nội dung cần đào tạo công ty 58 Bảng 4.19 Hệ thống tài liệu HTQLMT công ty 60 Bảng 4.20 Diễn giải thực quy trình kiểm soát điều hành 62 Bảng 4.21 Các loại hồ sơ 66 Bảng 4.22 Tiến trình đưa mơ hình HTQLMT công ty vào thực tiễn 69 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình P – D – C – A 13 Hình 2.2 Số lượng chứng ISO 14001 Việt Nam 22 Hình 2.3 Quy trình khai thác chế biến than 24 Hình 2.4 Đầu vào đầu quy trình khai thác chế biến than 24 Hình 4.1 Sự phân bố diện tích đất Cẩm Phả 28 Hình 4.2 Mơ hình hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho cơng ty41 Hình 4.3 Quy trình kiểm sốt khía cạnh môi trường 47 Hình 4.4 Quy trình đáp ứng yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 49 Hình 4.5 Cơ cấu quản lý ban ISO 54 Hình 4.6 Quy trình đào tạo, nhận thức, lực cơng ty 57 Hình 4.7 Quy trình kiểm sốt điều hành 61 Hình 4.8 Sự khơng phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa 65 Hình 4.9 Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa 65 Hình 4.10 Quy trình đánh giá nội HTQLMT công ty 68 viii - Ứng phó với tình trạng khẩn cấp tai nạn thực phòng ngừa hay giảm bớt tác động môi trường liên quan Do đó, tơi đề xuất thủ tục sau: u cầu trách nhiệm cho việc nhận biết đáp ứng với tình trạng khẩn cấp: + Lãnh đạo cơng ty có trách nhiệm chung cho việc đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Do đó, lãnh đạo cơng ty có trách nhiệm cung cấp nguồn lực cần thiết để ứng phó với tình trạng khẩn cấp có khả gây ảnh hưởng tới mơi trường Ngồi ra, lãnh đạo công ty chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt kế hoạch đáp ứng với tình trạng khẩn cấp, định cán phụ trách đáp ứng với tình trạng khẩn cấp đảm bảo biện pháp giảm thiểu, đáp ứng giảm nhẹ tình trạng khẩn cấp thích hợp hiệu + Trưởng phịng mơi trường chịu trách nhiệm điều hành việc ứng phó giải cố tình trạnh khẩn cấp, chịu trách nhiệm phản hồi thơng tin bên ngồi có cố xảy + Cán phịng mơi trường phân cơng xác định tình trạng khẩn cấp từ báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư công ty để phát triển sản xuất, báo cáo giám sát đo môi trường công ty, cung cấp thông tin dự báo rủi ra, cố xảy công ty cho lãnh đạo cán tồn cơng ty, đặc biệt phịng an tồn Một cán phịng mơi trường ghi chép lập hồ sơ đáp ứng với tình trạng khẩn cấp cơng ty + Cán phịng an tồn có trách nhiệm lập kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp, điều phối hoạt động đáp ứng diễn tập, kiểm tra ứng phó với tình trạng khẩn cấp tồn cơng ty Các cán phịng an tồn có trách nhiệm xây dựng nội dung kế hoạch đào tạo ứng phó với tình trạng khẩn cấp chuyển cho phòng tổ chức đào tạo thực điều phối + Phịng tổ chức đào tạo có trách nhiệm đào tạo trì danh sách nhân viên công ty giao trách nhiệm xảy tình khẩn cấp Cán phịng tổ chức đào tạo có trách nhiệm điều phối ghi chép lại hồ sơ đào tạo để đảm bảo việc đào tạo đáp ứng với tình trạng khẩn cấp phù hợp với yêu cầu Thủ tục định kỳ xem xét lại, đặc biệt sau xảy cố xảy Mọi cán bộ, công nhân viên công ty phải nghiêm túc thực theo quy định thủ tục 63 4.5.2.5 Kiểm tra hành động khắc phục Theo dõi đo lường (Phần 4.5.1 tiêu chuẩn ISO 14001) Các đặc trưng chủ chốt hoạt động sản xuất – kinh doanh công ty nêu báo cáo ĐTM Công tác theo dõi đo lường tiêu công ty thực nghiêm túc Tuy nhiên, công ty cần bổ sung thêm thủ tục văn để công tác không chệch khỏi mục tiêu tiêu mooit rường đề xây dựng HTQLMT Thủ tục theo dõi đo lường công ty đề xuất sau: - Cán phịng mơi trường chịu trách nhiệm: + Lập bảng danh mục tơng số đặc trưng chủ chốt (Có liên quan tới khía cạnh mơi trường có ý nghĩa) công ty từ báo cáo đánh giá tác động môi trường Lập kế hoạch quan trắc: Theo dõi đo lường thông số + Lập gửi bảng điều tra thông số liên quan tới tiêu, mục tiêu môi trường công ty cho phòng, phân xưởng hàng tháng + Tập hợp xử lý tồn thơng tin cập nhật vào hồ sơ theo dõi kết hoạt động môi trường - Phịng mơi trường có trách nhiệm cử cán giám sát nhóm lấy mẫu đo đạc chất lượng mơi trường mà cơng ty th khốn để đảm bảo thiết bị đo hoạt động tốt, không ảnh hưởng tới kết đo, số liệu đo thực vị trí Đánh giá tuân thủ (Phần 4.5.2 tiêu chuẩn ISO 14001) Công ty định kỳ đánh giá tuân thủ pháp luật yêu cầu khác với tần suất tháng/lần, nội dung đánh giá bao gồm chất lượng môi trường đất, nước, khơng khí Ngồi ra, cơng ty tổ chức quản lý nhà nước môi trường chứng nhận phù hợp với yêu cầu pháp luật Tuy nhiên, chưa lập thành thủ tục nên công ty cần bổ sung áp dụng thủ tục đề xuất sau: - Trưởng phịng mơi trường người chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch quan trắc môi trường công ty Giám đốc công ty người chịu trách nhiệm phê duyệt cung cấp nguồn lực cho việc thực - Phịng mơi trường có trách nhiệm: Lập kế hoạch quan trắc, đo đạc, theo dõi chất lượng mơi trường đất, nước, khơng khí, giám sát lưu lượng thải, vị trí đặc trưng chủ chốt hoạt động công ty Thu thập bảng báo cáo 64 phòng, phân xưởng, xem xét tính phù hợp hoạt động với mục tiêu, tiêu môi trường đề phù hợp kết với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà công ty phải tuân thủ Lập báo cáo trình giám đốc ban ISO kết đánh giá Sự không phù hợp hành động khắc phục, phòng ngừa (Phần 4.5.3 tiêu chuẩn ISO 14001) Đây yêu cầu quan trọng để cơng ty hồn tiện hệ thống quản lý mơi trường Để xây dựng thủ tục đánh giá khơng phù hợp thực EMS từ có hành động khắc phục phịng ngừa Cơng ty thực theo hình sau: Đánh giá, kiểm tra/xem xét không phù hợp Không phù hợp Phù hợp (Xem 4.3.3, 4.4.6, 4.5.5 – ISO 14001) Kết thúc xem xét Khắc phục phòng ngừa Xem xét cải tiến (Có nhu cầu) Hình 4.8 Sự khơng phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa Đề xuất Phát Phân tích thực Kiểm tra Kết thúc không nguyên hành động việc thực hành động phù hợp nhân khắc phục KPPN Hình 4.9 Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa 65 Hồ sơ (Phần 4.5.4 tiêu chuẩn ISO 14001) Hồ sơ chứng chứng minh cơng việc hoàn thành Trong tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu tổ chức phải quản lý tài liệu hồ sơ Hiện tại, phịng mơi trường cơng ty làm nhiệm vụ quản lý hồ sơ Các hồ sơ nhận biết, lưu giữ, bảo quản, thu hồi, sử dụng loại bỏ cần thiết Các hồ sơ quản lý chủ yếu hồ sơ chứng tỏ tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu môi trường khác, hồ sơ đáp ứng thơng tin với bên ngồi nội bộ, hồ sơ theo dõi đo đạc Các loại hồ sơ chứng tỏ phù hợp yêu cầu EMS tiêu chuẩn ISO 14001 chưa thiết lập trì Thủ tục để quản lý hồ sơ chứng tỏ phù hợp với yêu cầu EMS theo tiêu chuẩn ISO 14001 công ty sau: Các cán phịng mơi trường có trách nhiệm xây dựng danh mục tài liệu phải quản lý Các hồ sơ lưu giữ khoản thời gian định bảo quản thích hợp đảm bảo tài liệu khơng hư hỏng, dễ tìm dễ đọc Bảng 4.21 Các loại hồ sơ STT Các loại hồ sơ Hồ sơ đào tạo Hồ sơ xem xét lãnh đạo Kết đánh giá Các liệu theo dõi Hồ sơ kiểm tra ứng phó với tình trạng khẩn cấp Bảng kết điều tra, đo đạc môi trường Hồ sơ thông tin bên Các loại hồ sơ khác Nguồn: Đánh giá nội (Phần 4.5.5 tiêu chuẩn ISO 14001) Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu phải đánh giá hệ thống quản lý môi trường để xem xét hệ thống quản lý mơi trường có phù hợp hay khơng với kế hoạch quản lý mơi trường đặt ra, có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001, có áp dụng trì cách đắn Đánh giá nội cung cấp thông tin kết đánh giá cho ban lãnh đạo công ty Tiêu chuẩn cúng yêu cầu phải xây dựng thủ tục chương trình đánh giá trì dựa tầm quan trọng hoạt động có liên quan Để chương trình đánh giá có hiệu công ty cần: 66 - Đào tạo đội ngũ đánh giá; - Xây dựng trì thủ tục đánh giá Tôi xin đề xuất thủ tục đánh giá nội hệ thống quản lý môi trường cơng ty sau: – Mục đích phạm vi đánh giá: - Phạm vi đánh giá: Quá trình đánh giá hệ thống quản lý mơi trường tiến hành tồn cơng ty, từ phòng ban, phân xưởng đến đội sản xuất - Mục đích đánh giá: Xem xét hệ thống quản lý mơi trường cơng ty cịn có điểm chưa phù hợp với tiêu chuẩn cần sửa đổi, bổ sung – Phương pháp đánh giá: Dùng chuẩn đánh giá yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 Công ty sử dụng bảng câu hỏi để đánh giá Trong bảng câu hỏi bao gồm nội dung: Các yêu cầu tiêu chuẩn, câu hỏi đánh giá, kết chứng để chứng minh – Tần suất đánh giá: Đánh giá lần đầu sau hoàn tất việc xây dựng áp dụng hệt hống, Sau tần suất đánh giá xác định 02 lần/năm – Yêu cầu trách nhiệm: Toàn thành viên nhóm đánh giá phải đào tạo môi trường kỹ đánh giá đảm bảo đủ yêu cầu chuẩn trình độ Giám đốc, người định nhóm đánh giá bao gồm: Cán phịng mơi trường, cán phịng tổ chức, cán phịng kế hoạch, cán phịng kế tốn, cán phòng đầu tư cán phòng kỹ thuật Trưởng nhóm đánh giá cán phịng mơi trường giám đốc định Trưởng nhóm đánh giá có trách nhiệm kết nối cán nhóm đánh giá với phịng ban, phân xưởng, đội sản xuất, tổng hợp lập báo cáo kết kiến nghị đánh giá; người chịu trách nhiệm điều phối thực trình đánh giá theo quy trình hình 4.10 Có kiểm tra tréo nhân viên nhóm đánh giá phận chuyên môn họ 67 Thành lập nhóm đánh giá Đánh giá chứng Lập kế hoạch chương trình đánh giá Họp kết thúc Họp khai mạc Viết báo cáo Xem xét tài liệu Lập kế hoạch hành động khắc phục Phỏng vấn Thực hành động khắc phục Đánh giá thực địa Kiểm tra đánh giá hành động khắc phục Hình 4.10 Quy trình đánh giá nội HTQLMT công ty 4.5.2.6 Xem xét lại lãnh đạo (Phần 4.6 tiêu chuẩn ISO 14001) Việc xem xét lại lãnh đạo cơng việc có tính bao qt chung tồn hệ thống quản lý mơi trường không tập chung cho công việc cụ thể Công ty cách hay cách khác tiến hành việc xem xét lãnh đạo chung với họp khác Tuy nhiên, xem xét hệ thống quản lý môi trường công ty cần ý đề cập đến nội dung sau: Xem xét lại mục tiêu, tiêu kết hoạt động môi trưởng - Những không phù hợp khắc phục phòng ngừa - Xem xét lại sách mơi trường nhu cầu thay đổi khi: + Có thay đổi yêu cầu pháp luật yêu cầu khác + Thay đổi sản phẩm hoạt động sản xuất công ty + Thay đổi công nghệ kỹ thuật sản xuất 68 Sau trình xem xét lại, ban lãnh đạo đưa định cải tiến bổ sung phần, khâu hệ thống quản lý mơi trường hay tồn hệ thống mơi trường cải tiến sách mơi trường Tồn kết họp xem xét lãnh đạo ghi chép lưu giữ làm hồ sơ chứng minh việc cam kết cải tiến liên tục cơng ty 4.5.3 Tiến trình áp dụng giải pháp để hồn thiện mơ hình 4.5.3.1 Tiến trình áp dụng mơ hình vào thực tế Hệ thống quản lý môi trường công ty xây dựng để đưa vào thực tiễn cần phải tiến hành số công việc đề xuất sau: Bảng 4.22 Tiến trình đưa mơ hình HTQLMT cơng ty vào thực tiễn Hoạt động Xem xét phê duyệt EMS đề xuất Lập ban hành cam kết xây dựng EMS công ty theo tiêu chuẩn ISO 14001 Ban hành phổ biến sách mơi trường công ty Công bố thông tin máy quản lý, điều hành EMS công ty Đào tạo ISO 14001 kiến thức nâng cao môi trường cho thành viên ban ISO Xem xét, hoàn thiện, phê duyệt ban hành thủ tục xây dựng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 Xây dựng kết hoạch đào tạo theo nội dung đề xuất Thực đào tạo Kiểm tra việc thực thủ tục công ty Đánh giá không phù hợp thực hành động khắc phục Hoạt động Kiểm tra kết thực chương trình quản lý Đánh giá nội Xem xét lại lãnh đạo công ty Thực hành động cải tiến EMS Đánh giá tổ chức bên nhận chứng 69 4.5.3.2 Giải pháp để hoàn thiện mơ hình Đối với mơ hình hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 đề xuất cần bổ sung sau: - Tăng cường thâm nhập vào thị trường Thế Giới để tăng doanh thu từ bổ sung thêm nguồn kinh phí dành cho bảo vệ mơi trường - Phân loại trình độ cán công nhân viên công ty để dễ dàng xây dựng chương trình đạo tạo cho nhóm đối tượng có trình độ tương đồng - Nghiên cứu áp dụng nhiều hình thức đào tạo phù hợp với thực tế tăng cường hiệu đào tạo giảm thời gian đào tạo - Đề nghị bổ sung kinh phí để mua sắm thiết bị đo, giám sát mơi trường chỗ cho phép trích kinh phí thực trì EMS từ doanh thu công ty 70 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Cẩm Phả có nguồn nguyên liệu phong phú than đá, đá vơi, antimon, nước khống thuận tiện cho ngành khai thác than đá, xi măng, nhiệt điện vật liệu xây dựng Cẩm Phả có tuyến đường giao thông phát triển phục vụ cho sản xuất công nghiệp Tuy nhiên mật độ dân số tương đối cao (403 người/km ) phát triển nhiều loại hình khai thác sản xuất cơng nghiệp gây tác động không nhỏ đến điều kiện mơi trường Cơng ty TNHH quan trắc mơ hình hóa mơi trường có 96 cán cơng nhân phân bổ thành phòng ban đội sản xuất Sản lượng công ty tăng gấp 10 lần sau 10 năm hoạt động với sản lượng công ty 15.000 tấn/năm Hoạt động sản xuất làm nhiều lớp thảm thực vật việc bóc tách lớp mặt để khai thác than; nguyên nhân gây nên sạt lở, bão lũ – Quảng Ninh gánh chịu năm gần 100% người vấn khẳng định môi trường khu vực khai thác than trực thuộc công ty bị ô nhiễm bụi chất thải; khí độc có xuất hàm lượng thấp, khơng có tác động xấu tới chất lượng mơi trường chung Hệ thống quản lý mơi trường góp phần lớn vấn đề bảo vệ môi trường khu vực khai thác chế biến than việc trồng xanh xung quanh khu khai thác bãi thải than hàng năm, thành lập phịng chun trách mơi trường từ năm đầu công ty vào hoạt động (2005) Tuy nhiên, hệ thống quản lý mơi trường cơng ty cịn nhiều bất cập dừng lại dạng văn bản, thiếu hành động cụ thể công tác quản lý mơi trường Mơ hình quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 đề xuất dựa hệ thống quản lý môi trường công ty Trên sở đánh giá kết đạt điểm thiếu sót hệ thống quản lý môi trường công ty so với tiêu chuẩn ISO 14001, đề xuất hệ thống quản lý phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh điều kiện thực tế Mơ hình quản lý đề xuất gồm khâu liên hệ mật thiết với thường xuyên cải tiến: Lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra hành động khắc phục Trong 71 đó, thủ tục nêu tiêu chuẩn ưu tiên xây dựng hầu hết hành động hệ thống quản lý môi trường khơng rõ ràng khơng có Chính sách bảo vệ mơi trường cơng ty vấn đề đề xuất để làm sở cho việc xây dựng thành phần hệ thống Việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 đem lại hiệu kinh tế- môi trường cho công ty 5.2 KIẾN NGHỊ Đề tài nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn nhằm góp phần giúp cơng ty hồn thiện thủ tục để hòa nhập vào thị trường nước Tuy nhiên để đưa đề tài áp dụng thực tiễn số vấn đề cần quan tâm, đề xuất số kiến nghị sau: Giám đốc cơng ty sớm phê duyệt mơ hình quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cam kết thực trì hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn Ngồi giám đốc cần cam kết cung cấp đủ nguồn lực cho việc xây dựng trì hệ thống quản lý mơi trường Ban hành sách mơi trường tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống quản lý môi trường công ty Lên kế hoạch đào tạo, trang bị kiến thức ISO 14001 cho nhân viên Các cán nòng cốt tham gia hệ thống quản lý môi trường cần đào tạo kiến thức chuyên sâu môi trường 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ tài nguyên môi trường (2011) QCVN40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải công nghiệp Bộ tài nguyên môi trường (2013) QCVN05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh Bộ tiêu chuẩn ISO 14001 (2004) Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu hướng dẫn sử dụng Cổng giao tiếp điện tử Quảng Ninh Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 24/3/2016 Cổng thông tin điện tử tổng cục đo lường (2013) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN www.portal.tcvn.vn Truy cập ngày 24/3/2016 Công ty cổ phẩn công nghệ giải pháp xanh (2007) http://www.greensolutions.com.vn/layout/documents/57.pdf Truy cập ngày 06/06/2016 Cơng ty TNHH quan trắc mơ hình hóa mơi trường (2014) Hồ sơ lực Cục thống kê Quảng Ninh (2014) Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2014 Đặng Đình Cung (17/05/2009) Cơng nghệ khai thác mỏ http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/quadiacau/congnghiepkhaithacmo.ht m Truy cập ngày 06/06/2016 10 Phạm Phương Thảo (2005) Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000 xí nghiệp may mặc hàng xuất – Protrade http://www.vpc.org.vn/Introduction/Index.asp Truy cập ngày 24/3/2016 11 Phan Văn Thạng (2011) Mối quan hệ người môi trường trong phát triển bền vững nước ta nhìn từ góc nhìn xã họi học Tạp chí khoa học 2011 (:18a) tr.251 – 257 12 Sưu tầm (2015) Môi trường ISO 14000 doanh nghiệpepj Việt Nam http://dasvietnam.com/News/Item/1001/109/vi-VN/Default.aspx Truy cập ngày 24/3/2016 13 Tổng cục đo lường chất lượng (2013) Sách tiếp cận môi trường thương mại Việt Nam 14 Trung tâm giám định chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert (2015) ISO 14001 http://www.vietcert.org/iso-14000/1052-iso-14001.html Truy cập ngày 24/3/2016 15 Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC (2015) Giới thiệu ISO 14001 http://www.nea.gov.vn/iso Truy cập ngày 24/3/2016 16 Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC (2015) Thông tin môi trường http://www.nea.gov.vn/THONGTINMT Truy cập ngày 24/3/2016 73 17 Trung tâm suất Việt Nam (2011) Tài liệu đào tạo: Nhận thức đánh giá nội hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 18 Trung tâm suất Việt Nam (2014) Sách tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000 19 Viện suất Việt Nam (2015) Giới thiệu ISO http://www.vpv.vn /Desktop.aspx/Tu-dien-I/I/ISO_14000 Truy cập ngày 24/3/2016 Tiếng Anh: 20 Degremont Water and the Environment (1991) Water treatment Hanbook 21 ISO 14004 (2004) Environmental management systems — General guidelines on principles, systems and support techniques 22 ISO 19011 (2002) Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing 23 W.Wesley Eckenfelder (1989) Industrial water pollution control, McGraw – Hill Book Company 74 PHỤ LỤC 75 76 ... cầu tiêu chuẩn, câu hỏi đánh giá, kết chứng để chứng minh Đánh giá hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO gồm có đánh giá nội đánh giá bên ngồi Đánh giá nội bộ: Tiêu chuẩn ISO 14001 yêu cầu phải đánh. .. tác quản lý mơi trường cơng ty cịn nhiều hạn chế tiêu chuẩn ISO 14001 chưa áp dụng Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá công tác quản lý môi trường xưởng khai thác chế biến than đá Cẩm Phả. .. tài đánh giá cơng tác quản lý môi trường xưởng khai thác chế biến than đá Cẩm Phả, từ đề xuất mơ hình quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 dựa hệ thống quản lý mơi trường có sẵn thông
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý môi trường xưởng khai thác và chế biến than đá tại cẩm phả theo tiêu chuẩn iso 14001 , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác quản lý môi trường xưởng khai thác và chế biến than đá tại cẩm phả theo tiêu chuẩn iso 14001