0

(Luận văn thạc sĩ) cải cách thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

123 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THU PHƯƠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tất Thắng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thu Phương i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Nguyễn Tất Thắng tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND huyện Yên Khánh, phòng Nội vụ, Phòng Tư Pháp, Chi cục thống kê UBND xã, thị trấn huyện Yên Khánh giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lê Thu Phương ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục đồ thị, hình ix Danh mục hộp x Trích yếu luận văn xi Thesis abtract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp luận văn lý luận thực tiễn 1.4.1 Về lý luận 1.4.2 Về thực tiễn 1.5 Kết cấu nội dung luận văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn cải cách thủ tục hành 2.1 Cơ sở lý luận cải cách thủ tục hành 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Sự cần thiết cải cách thủ tục hành 2.1.3 Vai trị, ý nghĩa cải cách thủ tục hành 2.1.4 Mục đích yêu cầu cải cách thủ tục hành 2.1.5 Nội dung cải cách thủ tục hành 10 2.1.6 Yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành cấp xã 13 2.2 Cơ sở thực tiễn cải cách thủ tục hành 16 2.2.1 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành địa phương giới .16 iii 2.2.2 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành địa phương Việt Nam 18 2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho công tác cải cách thủ tục hành quan UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 23 Phần Phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 24 3.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 32 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 32 3.2.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích thơng tin 34 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 36 4.1 Thực trạng cơng tác cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 4.1.1 36 Khái quát thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 36 4.1.2 Cơng tác lập kế hoạch cải cách thủ tục hành 38 4.1.3 Cải cách tổ chức máy thực cải cách thủ tục hành .42 4.1.4 Thực cải cách thủ tục hành 46 4.1.5 Thực tuyên truyền cải cách thủ tục hành 57 4.1.6 Kết thực cải cách thủ tục hành 60 4.1.7 Đánh giá chung công tác cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh 62 4.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành địa bàn huyện n Khánh, tỉnh Ninh Bình 63 4.2.1 Chủ trương, quy định cải cách thủ tục hành 63 4.2.2 Nguồn lực thực cải cách thủ tục hành 65 4.2.3 Đội ngũ cán làm công tác cải cách thủ tục hành 68 4.2.4 Sự phối hợp quan, đơn vị cải cách thủ tục hành 73 4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng cơng tác cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh thời gian tới iv 75 4.3.1 Quan điểm, mục tiêu 75 4.3.2 Các giải pháp cụ thể 76 Phần Kết luận kiến nghị 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Kiến nghị 90 5.2.1 Đối với Nhà nước 90 5.2.2 Đối với huyện Yên Khánh 90 5.2.3 Đối với người dân Doanh nghiệp 90 Tài liệu tham khảo 91 Phục lục 93 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BCH TW Ban chấp hành Trung ương BQ Bình qn CB Cán CBCC Cán cơng chức CC Cơng chức CCHC Cải cách hành ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất HCNN Hành Nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân LĐ-TB-XH Lao động thương binh xã hội NĐ/CP Nghị định Chính Phủ NQ-CP Nghị Quyết Chính phủ QĐ Quyết định SS So sánh TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân VP-TK Văn phòng thống kê XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình dân số củ Bảng 3.2 Tình hình phân bổ l Bảng 3.3 Tình hình phát triển Bảng 3.4 Thu thập thơng tin Bảng 4.1 Bộ thủ tục hành chí Ninh Bình năm 201 Bảng 4.2 Kết đánh giá củ hành Bảng 4.3 Nội dung cơng tác l xã, thị trấn địa Bảng 4.4 Kết đánh giá củ cấp xã đị Bảng 4.5 Kết đánh giá Bảng 4.6 Tình hình thực thị trấn địa bàn Bảng 4.7 Kết đánh giá củ tục hành cấp x Bảng 4.8 Đánh giá người người cán phục v Bảng 4.9 Kết rà soát, kiế 2015-2017 Bảng 4.10 Đánh giá cán thủ tục hành đơn giản hóa địa bàn huyện Bảng 4.11 Kết công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Bảng 4.12 Kết đánh giá người dân công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành cấp x Bảng 4.13 Kết thực cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh vii Bảng 4.14 Tình hình sở vật chất phục vụ cải cách thủ tục hành thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh 66 Bảng 4.15 Đánh giá cán tình hình sở vật chất phục vụ cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện n Khánh 67 Bảng 4.16 Trình độ chun mơn đội ngũ cán cấp xã địa bàn huyện n Khánh 68 Bảng 4.17 Trình độ trị đội ngũ cán cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh 69 Bảng 4.18 Trình độ Ngoại ngữ đội ngũ cán cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh 70 Bảng 4.19 Trình độ Tin học đội ngũ cán cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh 71 Bảng 4.20 Đánh giá người dân lực CBCC cấp xã giải thủ tục hành địa bàn huyện Yên Khánh 72 Bảng 4.21 Nội dung phối hợp cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh 73 Bảng 4.22 Kết đánh giá cán phối hợp công tác cải thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh 74 viii 4.3.2.5 Các giải pháp yếu tố ảnh hưởng a Giải pháp đầu tư sở vật chất Bên cạnh việc đầu tư người đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật điều thiếu Những năm gần Đảng Nhà nước ta quan tâm nhiều tới yếu tố Phần lớn việc đầu tư sở vật chất địa phương ưu tiên, trọng dành cho phận “một cửa” phận “một cửa” nơi thường xuyên, trực tiếp giao lưu, tiếp xúc giải cơng việc cho người dân Hay nói cách khác, phận “một cửa” “bộ mặt” quan hành cơng Do đó, để tạo thiện cảm với dân phục vụ dân tốt trước hết phải đầu tư cho phận “một cửa” trở nên khang trang, đại đẹp đẽ mắt người dân Để cải thiện tình hình cần thực số giải pháp cụ thể: Một là, tăng cường đầu tư sở vật chất, đảm bảo phận “một cửa”, công chức làm nhiệm vụ công tác cải cách thủ tục hành có đủ điều kiện để hồn thành nhiệm vụ, có chế độ sách hợp lý với cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bước đại hóa hoạt động phận “một cửa” thời gian tới Hai là, tăng cường đầu tư kinh phí, sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động rà sốt, đơn giản hóa TTHC theo kế hoạch dài hạn năm, năm, 10 năm năm cụ thể Ba là, xác định loại, số lượng cụ thể sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động cải cách thủ tục hành như: Trụ sở làm việc, phương tiện lại, trang thiết bị kỹ thuật v.v Bốn là, xây dựng quy định, chế tài quản lý, sử dụng kinh phí, trang thiết bị, phương tiện đại cho hoạt động cải cách thủ tục hành b Nâng cao lực cán Thứ nhất, để thực tốt nhiệm vụ cải cách TTHC cần kết hợp với nhiệm vụ cải cách máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán cải cách hành cơng Thực chủ trương tinh giản biên chế hành chính, mặt cần khơng để máy quyền sở phình to làm gánh nặng cho dân, mặt phải cung ứng đủ nguồn nhân lực cho việc thực nhiệm vụ UBND cấp xã 85 Thứ hai, xây dựng chế nhân linh hoạt vừa đảm bảo ổn định công tác lâu dài cho cán chủ chốt UBND, đặc biệt chức danh chuyên môn, cán chịu trách nhiệm công vụ giải TTHC cho nhân dân, vừa mang lại hiệu giải công việc cao Đặc biệt, đội ngũ làm cơng tác chun mơn hóa, chun nghiệp hóa, cần ổn định công tác lâu dài đảm bảo tính ổn định, tính kế thừa, tính liên tục quản lý hành UBND Cơ chế nhân linh hoạt cho phép UBND quyền huy động nhân địa phương vào cơng tác có tính thời vụ, đột xuất, tạo điều kiện cho cán chuyên môn bớt phải kiêm nhiệm để tập trung cho lĩnh vực phân công Đối với đối tượng dự tuyển công chức cần linh động biện pháp tuyển dụng để lựa chọn ứng cử phù hợp Có thể kết hợp việc thi tuyển vấn nhằm khảo sát đầy đủ yêu cầu không kiến thức mà kĩ giao tiếp, khả xử lý tình huống… Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán thông qua việc tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao lực, ý thức làm việc cho cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức trực tiếp liên quan đến việc thực TTHC phận “một cửa” Xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo lâu dài bên cạnh biện pháp bồi dưỡng làm lâu nay.Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán UBND xã, thị trấn phải làm thường xun, nhiều hình thức Có thể hình thức phổ biến văn quy phạm pháp luật mới, sơ kết, tổng kết tình hình thực TTHC, hình thức thực tế tham quan, học tập kinh nghiệm điển hình việc thực có hiệu cao TTHC Thứ tư, nâng cao kỹ giao tiếp, công tác tuyên truyền, truyền thông để đồng thời đóng góp vai trị vận động nhân dân ý thức tuân theo TTHC, thực tốt quyền nghĩa vụ cơng dân Ngồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ, công chức thực TTHC cần trang bị kiến thức quản lý hành Nhà nước theo chương trình riêng Cụ thể: Rà soát, xây dựng, sửa đổi nội dung chương trình bồi dưỡng đối tượng cán bộ, công chức cấp xã theo hướng tăng thời lượng kiến thức pháp lý, chuyên môn, kỹ giao tiếp ứng xử, đặc biệt kỹ xử lý tình thực thi cơng vụ Nghiên cứu, bố trí hợp lý khóa đào tạo, bồi dưỡng để chấm dứt tình trạng chồng chéo việc cử cán bộ, cơng chức tham gia bồi dưỡng khóa tập 86 trung dài ngày, phát triển hình thức bồi dưỡng chỗ theo hướng cung cấp thông tin cập nhật, tổ chức chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề theo đối tượng Đổi phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, coi trọng xử lý tình huống, đặc biệt tình liên quan đến việc thực giải TTHC.Sau đào cần có hệ thống kiểm tra, đánh giá chất lượng thường xuyên đội ngũ nhằm xác định ưu, nhược điểm để tìm cách khắc phục hợp lý đáp ứng với cầu thực tế 87 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu chủ đề“Cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình”.Nghiên cứu rút số kết luận sau: Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn cải cách thủ tục hành cấp xã khía cạnh: làm rõ khái niệm liên quan, cần thiết cải cách thủ tục hành chính, tổng quan vai trị, ý nghĩa, mục đích yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, đưa nội dung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành để qua làm sở cho việc phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn nghiên cứu Nghiên cứu khái quát sở thực tiễn cải cách thủ tục hành số quốc gia giới thực tiễn cải cách thủ tục hành cấp xã số địa phương nước.Qua nhằm rút học kinh nghiệm từ thực tế giúp cho huyện Yên Khánh học hỏi đúc rút kinh nghiệm cho Thứ hai, thực trạng cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn cho thấy: Đa số ý kiến đánh giá cao công tác lập kế hoạch cải cách thủ tục hành Thời gian lập kế hoạch đảm bảo yêu cầu UBND huyện với 88,24% số ý kiến đánh giá cho thấy công tác lập kế hoạch xã, thị trấn quan tâm thực Căn lập kế hoạch dựa vào kế hoạch, đạo cấp ban, ngành đơn vị liên quan Số ý kiến đánh giá lập kế hoạch rõ ràng 82,35% Nội dung kế hoạch chi tiết với 76,47% số ý kiến đánh giá Về máy tổ chức thực cải cách thủ tục hành theo hướng gọn nhẹ, phân cơng cơng việc rõ ràng, cụ thể Các quy trình giải thủ tục hành UBND xã, thị trấn địa bàn huyện người dân đánh giá cao (tỷ lệ đạt 88,89%).Kết đánh giá cho thấy, người dân hài lòng với nội dung hình thức cơng khai thủ tục hành (67,78% 80% số ý kiến đánh giá hài lịng) Số thủ tục hành kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi bổ sung thay tăng lên qua năm, tỷ lệ giải tăng lên từ 75% năm 2015 lên 76,19% năm 2017 Điều cho thấy nỗ lực cải cách thủ tục hành quyền cấp xã quyền huyện Yên Khánh thời gian vừa qua Về nội dung hình thức 88 tuyên truyền cải cách hành ngày phong phú, hấp dẫn người dân góp phần nâng cao nhận thức tồn thể nhân dân chủ trương cải cách thủ tục hành Đảng Nhà nước Việc giải hồ sơ thủ tục hành cho người dân doanh nghiệp UBND xã, thị trấn địa bàn huyện có bước tiến qua năm thể tỷ lệ hồ sơ giải hàng năm tăng lên Trong hồ sơ thủ tục số lĩnh vực năm 2017 giải 100% lĩnh vực tư pháp hộ tịch Lao động TBXH Các lĩnh vực khác tỷ lệ hồ sơ giải đạt kết cao Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực đạt được, công tác cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh cịn số tồn hạn chế như: Cơng tác lập kế hoạch quan tâm hiệu chưa cao, số nơi mang tính đối phó Bộ máy tổ chức thực giải thủ tục hành cịn chồng chéo, chưa tách bạch rõ ràng công chức tiếp nhận hồ sơ công chức giải hồ sơ Việc tuyên truyền cải cách thủ tục hành chưa thực cách thường xuyên liên tục Ngoài ra, nghiên cứu xem xét, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn, qua cho thấy yếu tố chủ trương sách, nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính, lực cán phối hợp cải cách thủ tục hành yếu tố ảnh hưởng chủ yếu đến cơng tác cải cách thủ tục hành địa bàn Thứ ba, từ kết nghiên cứu trên, đề xuất phương hướng nhóm giải pháp đẩy mạnh cơng tác cải cách thủ tục hành địa bàn huyện Yên Khánh thời gian tới Giải pháp nên hướng vào giải vấn đề chủ yếu sau: Tăng cường công tác lập kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ tiến độ thực cụ thể Về máy thực cần tinh gọn, phân chia cụ thể nhiệm vụ cho cán công chức Để tăng cường thực cải cách thủ tục hành nên tập trung vào giải pháp cải cách quy trình, thủ tục, hồ sơ hành giải theo chế "một cửa" UBND xã, thị trấn địa bàn huyện; Cải cách việc công khai niêm yết, cập nhật thủ tục hành chính; Cải cách cách thức, tác phong cán phục vụ người dân giải thủ tục hành tăng cường rà sốt đánh giá thực quy định đơn giản hóa thủ tục hành Ngồi để nâng cao cơng tác cải cách thủ tục hành địa bàn cần phải tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ CBCC xã, thị trấn địa bàn huyện 89 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà nước - Cần chuẩn hóa thủ tục hành theo Bộ, ngành Việc ban hành TTHC phù hợp, chặt chẽ thành phần hồ sơ - Tăng cường công tác phối hợp bộ, ngành trung ương cấp tỉnh hay Sở ngành địa phương thực cải cách thủ tục hành 5.2.2 Đối với huyện Yên Khánh - Nghiêm túc chấp hành đạo tỉnh Ninh Bình cải cách thủ tục hành chính, bố trí nguồn ngân sách đầy đủ đảm bảo phục vụ công tác cải cách thủ tục hành - Đề nghị cấp ủy, quyền tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành giai đoạn 2011-2020 5.2.3 Đối với người dân Doanh nghiệp - Nghiêm túc chấp hành quy định, quy chế giải thủ tục hành UBND huyện Yên Khánh, UBND xã, thị trấn - Khi tham gia giao dịch phận “Một cửa” cần cung cấp thơng tin khách quan, đầy đủ, xác trung thực 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo cơng tác cải cách thủ tục hành năm (2015, 2016, 2017) UBND huyện Yên Khánh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Yên Khánh năm (2015, 2016, 2017) UBND huyện Yên Khánh Bộ nội vụ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2004) Kết nghiên cứu cải cách hành Trung Quốc, Hàn Quốc Singapore Đặng Ngọc Thanh (2014) Cải cách thủ tục hành UBND xã, thị trấn huyện Quảng Xương, Thanh Hóa Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội Đinh Nguyên Mạnh (2013) Cải cách hành UBND phường thuộc thành phố Hà Nội (Qua thực tiễn UBND phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) Học viện hành (2002) Thuật ngữ hành NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội Học viện hành (2004) Giáo trình thủ tục hành NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành Kế hoạchcải cách hành tỉnh ninh bình năm 2018 Lê Thị Bình Minh (2013) Đẩy mạnh cải cách hành nhà nước tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2011-2020”, Luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng, Học viện Hành chính, Hà Nội 10 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 11 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 12 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2010 kiểm soát thủ tục hành chính; 13 Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính Phủ ban hành tổng thể chương trình cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 14 Nghị số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị 30c/NQ-CP Chính phủ 91 15 Nguyễn Thị Thanh (2011) Cải cách thủ tục hành theo chế cửa số Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh”, Luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng, Học viện Hành chính, Hà Nội 16 Niên giám thống kê huyện Yên Khánh năm 2015, 2016, 2017 17 Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016-2020 18 Quyết định số: 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương 19 Quyết định số: 519/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Ban hành thủ tục hành chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải UBND cấp xã 20 Vũ Thị Thanh Hương (2016) “Cải cách thủ tục Hành Ủy ban nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên”, Luận văn thạc sĩ quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 92 PHỤC LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:……………………………….Tuổi:……………………………… Đơn vị cơng tác:…………………………Thuộc lĩnh vực:…………………… Giới tính: Nam ☐ Nữ☐ AI NỘI DUNG KHẢO SÁT(Vui lòng đánh dấu X vào ô trả lời) Câu 1: Xin ông/bà cho biết ý kiến đánh giá cơng tác lập kế hoạch cải cách TTHC cấp xã địa bàn huyện? Căn để lập kế hoạch rõ ràng Nội dung kế hoạch đầy đủ, chi tiết Thời gian lập kế hoạch đảm bảo theo u cầu UBND huyện Kế hoạch có tính khả thi cao Câu 2: Xin ông/bà cho biết ý kiến đánh giá máy thực cải cách TTHC cấp xã địa bàn huyện? Tổ chức máy hợp lý, gọn nhẹ Số lượng CBCC đảm bảo yêu cầu công việc Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể Hoạt động máy đạt hiệu cao Câu 3: Xin ông/bà cho biết ý kiến đánh giá TTHC sau rà soát, đơn giản hóa? Đồng Tên thủ tục hành quy định rõ ràng, thống phù hợp Trình tự thực quy định rõ ràng, đầy đủ phù hợp Cách thức thực quy định rõ ràng, đầy đủ phù hợp 93 Hồ sơ quy định rõ ràng, đầy đủ phù hợp ☐ ☐ Thời hạn giải quy định rõ ràng, cụ thể phù hợp Cơ quan giải quy định rõ ràng, cụ thể ☐ ☐ ☐ ☐ Câu 4: Xin ơng/b vui lịng cho biết ý kiến đánh giá sở vật chất phục vụ công tác cải cách TTH C cấp xã địa bàn huyện ? D C C C Câu 5: Xin ông/b vui lịng cho biết ý kiến đánh giá công tác phối hợp cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện? 94 Bình Tốt thườn g Kém Phối hợp công khai thủ tục hành Phối hợp tiếp nhận, giải thủ tục hành Phối hợp đánh giá tác động thủ tục hành chính; ☐ ☐ ☐ ☐ rà sốt, đánh giá thủ tục hành Phối hợp báo cáo việc thực cơng tác kiểm sốt thủ tục hành Câu 6: Theo ơng/bà việc giải thủ tục hành cấp xã có bất cập cần giải quyết? Câu 7: Để nâng cao hiệu công tác cải cách TTHC cấp xã theo ông/bà UBND cấp cần thực nội dung gì? Xin cảm ơn! 95 PHỤC LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO NGƯỜI DÂN I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:……………………………….Tuổi:……………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Tham gia giao dịch UBND xã, thị trấn thuộc lĩnh vực:…………………… Giới tính: Nam ☐ Nữ☐ AI NỘI DUNG KHẢO SÁT(Vui lịng đánh dấu X vào trả lời) Câu 1: Xin ơng/bà vui lịng cho biết ý kiến đánh giá thực quy trình giải TTHC UBND cấp xã? Cán kiểm tra kỹ hướng dẫn đầy đủ việc kê khai, bổ sung giấy tờ thiếu Cán xử lý hồ sơ trình lãnh đạo UBND giải cách nhanh chóng Cán thu phí, lệ phí theo quy định Cán viết phiếu hẹn tiếp nhận trả kết đầy đủ Cán thơng thạo quy trình giải TTHC Câu 2: Xin ơng/bà vui lịng cho biết hài lịng việc niêm yết công khai TTHC UBND xã? Nội dung công khai, niêm yết TTHC Hình thức cơng khai, niêm yết TTHC Thời gian cập nhật thủ tục hành Nội dung cập nhật 96 Câu 3: Xin ông/bà vui lịng cho biết hài lịng thực giao dịch giải TTHC UBND xã? Thời gian làm việc thuận tiện Cán tiếp nhận thụ lý giải thỏa đáng vướng mắc người dân Cán tiếp nhận có thái độ lịch tiếp nhận HS Cán tiếp nhận nhiệt tình giải đáp thắc mắc người dân Cán tiếp nhận có trách nhiệm cao HS Cán giải HS cách linh hoạt kịp thời Câu 4: Xin ông/bà vui lịng cho biết ý kiến cơng tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành địa bàn xã? Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu Hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn Việc tuyên truyền thực thường xuyên, liên tục Câu 5: Xin ơng/bà vui lịng cho biết hài lịng cán giải TTHC cấp xã? Trình độ chun mơn CBCC cấp xã Kỹ nghiệp vụ CBCC cấp xã Khả giao tiếp CBCC cấp xã Khả ứng dụng CNTT công việc 97 Câu 6: Theo ông/bà việc giải thủ tục hành cấp xã có bất cập cần giải quyết? Câu 7: Để nâng cao hiệu công tác cải cách TTHC cấp xã theo ông/bà UBND cấp cần thực nội dung gì? Xin chân thành cảm ơn! 98 ... tác cải cách thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 4.1.1 36 Khái quát thủ tục hành cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 36 4.1.2 Công tác lập kế hoạch cải cách thủ. .. luận cải cách thủ tục hành khía cạnh: khái niệm cải cách thủ tục hành chính, cần thiết cải cách thủ tục hành chính, vai trò ý nghĩa cải cách thủ tục hành chính, nội dung cải cách thủ tục hành chính, ... trấn địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình để từ đề xuất giải pháp thực cải cách thủ tục hành áp dụng UBND cấp xã địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Cải cách
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) cải cách thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn huyện yên khánh, tỉnh ninh bình , (Luận văn thạc sĩ) cải cách thủ tục hành chính cấp xã trên địa bàn huyện yên khánh, tỉnh ninh bình