0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

125 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG THỊ THÀNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẠI HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG Nghành: Quản Lý Đất Đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ích Tân NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thành i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS.Nguyễn Ích Tân tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ, lãnh đạo Phịng Tài ngun Mơi trường huyện Tứ Kỳ, phòng, ban, cán nhân dân xã Hưng Đạo, xã Tân Kỳ, xã An Thanh nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thành ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 2.1.1 Đất nông nghiệp 2.1.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.3 Sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 11 2.2 Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giới .17 2.2.1 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp giới 17 2.2.2 Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giới .18 2.3 Sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Việt Nam 20 2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 20 2.3.2 Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Việt Nam 20 Phần Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 26 iii 3.1 Địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tứ Kỳ 26 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tứ Kỳ 26 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 26 3.3.4 Định hướng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Tứ Kỳ 26 3.4 Các phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp chọn điểm 27 3.3.2 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 27 3.3.3 Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp 28 3.3.4 Phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá so sánh 28 3.3.5 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 28 Phần Kết thảo luận 32 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tứ Kỳ 32 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tứ Kỳ 41 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tứ Kỳ 41 4.2.2 Biến động đất nông nghiệp huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2013-2017 42 4.2.3 Một số trồng huyện Tứ Kỳ 44 4.2.4 Hiện trạng loại hình sử dụng đất huyện Tứ Kỳ 45 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 48 4.3.1 Hiệu kinh tế 48 4.3.2 Hiệu xã hội 53 4.3.3 Hiệu môi trường 59 4.3.4 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp 64 4.4 Thực trạng, định hướng giải pháp sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Tứ Kỳ 4.4.1 68 Thực trạng sản xuất nơng nghiệp hàng hố 68 iv 4.4.2 4.4.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tứ Kỳ theo hướng sản xuất hàng hóa 70 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 74 Phần Kết luận kiến nghị 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Kiến nghị 78 Tài liệu tham khảo 79 Phụ lục 79 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường CAQ Cây ăn CNH Cơng nghiệp hóa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CNLN Cơng nghiệp lâu năm CN-TTCN Cơng nghiệp – Tiểu thủ cơng nghiệp CPTG Chi phí trung gian ĐBSH Đồng sơng Hồng ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức lương thực giới GTGT Gía trị gia tăng GTSX Giá trị sản xuất GTNC Giá trị ngày công HQĐV Hiệu đồng vốn KCN Khu công nghiệp LĐ Lao động LUT Loại hình sử dụng đất NTTS Ni trồng thủy sản VAC Vườn ao chuồng XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 29 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 29 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 31 Bảng 4.1 Giá trị sản xuất tăng trưởng Bảng 4.2 Cơ cấu ngành kinh tế địa bàn huyện Tứ Kỳ 2013 - 2017 .35 Bảng 4.3 Quy mô tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản 36 Bảng 4.4 Quy mô cấu dân số, lao động huyện Tứ Kỳ năm 2016 37 Bảng 4.5 Hiện trạng sử dụng đất huyện Tứ Kỳ năm 2017 41 Bảng 4.6 Diện tích cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 42 Bảng 4.7 Biến động diện tích đất nơng nghiệp huyện Tứ Kỳ (2013-2017) 43 Bảng 4.8 Hiện trạng số trồng huyện Tứ Kỳ năm 2017 44 Bảng 4.9 Hiện trạng loại hình sử dụng đất nơng nghiệp năm 2017 46 GTSX địa bàn huyện Tứ Kỳ giai đoạn 2013 – 2017 35 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 49 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 51 Bảng 4.12 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tiểu vùng 52 Bảng 4.13 Đánh giá hiệu xã hội kiểu sử dụng đất tiểu vùng 54 Bảng 4.14 Đánh giá hiệu xã hội kiểu sử dụng đất tiểu vùng 55 Bảng 4.15 Đánh giá hiệu xã hội kiểu sử dụng đất tiểu vùng 56 Bảng 4.16 So sánh mức đầu tư phân bón thực tế địa phương với tiêu chuẩn 59 Bảng 4.17 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho trồng huyện Tứ Kỳ 61 Bảng 4.18 Hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Tứ Kỳ 62 Bảng 4.19 Xác định LUT có khả lựa chọn 65 Bảng 4.20 Tỷ lệ hàng hóa phương thức tiêu thụ nơng sản huyện Tứ Kỳ 69 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Tứ Kỳ 32 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Tứ Kỳ năm 2017 42 Hình 4.1 Sơ đồ hành huyện Tứ Kỳ 32 Hình 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Tứ Kỳ năm 2017 42 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Hoàng Thị Thành Tên luận văn: “Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương - Định hướng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hố địa bàn nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp chọn điểm: Trên sở trạng sử dụng đất nông nghiệp, điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, đặc điểm đất đai, khả thâm canh, khả tăng vụ hệ thống trồng huyện phân chia đất nơng nghiệp huyện Tứ Kỳ thành 03 khu Tiểu vùng chọn xã Hưng Đạo, tiểu vùng chọn xã Tân Kỳ, tiểu vùng chọn xã An Thanh làm điểm nghiên cứu - Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu, số liệu có sẵn gồm trạng sử dụng đất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ từ phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, phịng Tài ngun Mơi trường, phịng Tài kế hoạch, Chi cục Thống kê huyện Tứ Kỳ quan liên quan - Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp: Sử dụng phiếu điều tra có sẵn, điều tra trực tiếp nơng hộ tình hình sản xuất nơng nghiệp Các tiêu chí điều tra bao gồm: thơng tin chug hộ điều tra, tình hình sử dụng đất nông nghiệp chủ hộ, hiệu kinh tế sử dụng đất, nguồn cung cấp thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp, vấn đề môi trường sử dụng đất nông nghiệp, - Phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá so sánh: Số liệu thu thập phân tích xử lý; phân tích tương quan yếu tố; đánh giá, so sánh rút nhận xét, kết luận kiến nghị giải pháp vấn đề đặt - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất: Hiệu kinh tế, hiệu xã hội, hiệu môi trường Kết kết luận Tứ Kỳ huyện nông thuộc đồng sông Hồng, đất đai chủ yếu ix 86 STT Tiểu vùng Lúa xuân Lúa mùa Bắp cải Cà chua Dưa hấu Khoai tây Ớt Súp lơ Vải 10 Nhãn 11 Cam, quýt 12 Chuối 13 Cá loại STT Tiểu vùng 3 10 11 12 13 Lúa xuân Lúa mùa Bắp cải Cà chua Dưa hấu Khoai tây Lạc Ớt Súp lơ Cam, quýt Chuối Cá loại Rươi 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... - Đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương - Định hướng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng. .. trạng sử dụng đất nông nghiệp hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương - Định hướng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nơng nghiệp. .. đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 2.1.1 Đất nông nghiệp 2.1.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.1.3 Sử dụng đất nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương