0

(Luận văn thạc sĩ) chọn lọc nâng cao năng suất các dòng vịt MT3 và MT4 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên

84 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ THỊ MAI HOA CHỌN LỌC NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁC DÒNG VỊT MT3 VÀ MT4 NUÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VỊT ĐẠI XUYÊN Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Mùi TS Nguyễn Văn Duy NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Mai Hoa i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành cơng trình nghiên cứu khoa học này, tơi xin trân trọng cảm ơn tập thể thầy hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Duy, PGS TS Nguyễn Bá Mùi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc toàn thể cán công nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên tạo điều kiện sở vật chất giúp đỡ để chúng tơi tiến hành thí nghiệm Xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam giúp đỡ tơi tồn khóa học Xin chân thành cảm ơn người thân, gia đình bạn bè động viên, khích lệ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Mai Hoa ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục đồ thị vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Đặc điểm di truyền tính trạng số lượng 2.2 Khả sản xuất thủy cầm 2.2.1 Sức sống khả kháng bệnh 2.2.2 Khả sinh trưởng thủy cầm 2.2.3 Khả sinh sản thủy cầm 11 2.2.4 Tiêu tốn thức ăn/đơn vị sản phẩm 19 2.3 Cơ sở khoa học chọn lọc lai tạo 20 2.3.1 Hiệu chọn lọc 20 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu chọn lọc 20 2.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 21 2.4.1 Tình hình nghiên nghiên cứu nước 21 2.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 25 Phần Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 29 3.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 29 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 29 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 29 3.1.3 Thời gian nghiên cứu 29 3.2 Nội dung nghiên cứu 29 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.3.1 Phương pháp chăm sóc, ni dưỡng, quản lý đàn giống 29 3.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 33 iii 3.3.3 Phương pháp chọn lọc 33 3.3.4 Phương pháp theo dõi tiêu đàn vịt 34 3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 38 Phần Kết thảo luận 39 4.1 Chọn lọc nâng cao khối lượng thể vịt dòng trống MT3 39 4.1.1 Tỷ lệ nuôi sống vịt MT3 hệ chọn lọc 39 4.1.2 Khối lượng thể vịt MT3 qua hệ tuần tuổi 41 4.1.3 Hiệu chọn lọc, tỷ lệ chọn lọc ly sai chọn lọc vịt MT3 tuần tuổi 43 4.1.4 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng vịt MT3 qua hệ 45 4.1.5 Tuổi đẻ khối lượng vào đẻ vịt MT3 qua hệ 46 4.1.6 Tỷ lệ đẻ, suất trứng tiêu tốn thức ăn/10 trứng vịt MT3 qua hệ chọn lọc 47 4.1.7 Một số tiêu chất lượng trứng vịt MT3 48 4.1.8 Một số tiêu ấp nở trứng vịt MT3 50 4.2 Chọn lọc nâng cao suất trứng vịt MT4 51 4.2.1 Tỷ lệ nuôi sống vịt MT4 qua hệ chọn lọc 51 4.2.2 Khối lượng thể vịt MT4 qua hệ tuần tuổi 53 4.2.3 Hiệu chọn lọc, tỷ lệ chọn lọc ly sai chọn lọc suất trứng vịt MT4 55 4.2.4 Một số tiêu sinh sản vịt MT4 qua hệ chọn lọc .57 4.2.5 Một số tiêu chất lượng trứng vịt MT4 58 4.2.6 Một số tiêu ấp nở trứng vịt MT4 59 Phần Kết luận kiến nghị 61 5.1 Kêt luận 61 5.2 Kiến nghị 61 Tài liệu tham khảo 62 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt Cs Cộng CSHT Chỉ số hình thái CSLĐ Chỉ số lịng đỏ ĐVT Đơn vị tính g gram Kg Kilo gram TB Trung bình TH Thế hệ TL Tỷ lệ TLNS Tỷ lệ nuôi sống TTTA Tiêu tốn thức ăn v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn cho vịt giai đoạn .30 Bảng 3.2 Tiêu chuẩn ăn cho vịt MT3, MT4 (g/con/ngày) 31 Bảng 3.3 Mật độ nuôi giai đoạn 32 Bảng 3.4 Số lượng vịt MT3 MT4 33 Bảng 4.1 Tỷ lệ nuôi sống vịt MT3 39 Bảng 4.2 Khối lượng thể vịt MT3 qua hệ tuần tuổi 41 Bảng 4.3 Tỷ lệ chọn lọc, ly sai chọn lọc vịt MT3 tuần tuổi 43 Bảng 4.4 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng vịt MT3 qua hệ chọn lọc 45 Bảng 4.5 Tuổi đẻ khối lượng vào đẻ vịt MT3 qua hệ .46 Bảng 4.6 Tỷ lệ đẻ, suất trứng tiêu tốn thức ăn/10 trứng vịt MT3 47 Bảng 4.7 Một số tiêu chất lượng trứng vịt MT3 49 Bảng 4.8 Một số tiêu ấp nở trứng vịt MT3 50 Bảng 4.9 Tỷ lệ nuôi sống vịt MT4 giai đoạn tuổi 51 Bảng 4.10 Khối lượng thể vịt MT4 qua hệ tuần tuổi .54 Bảng 4.11 Hiệu chọn lọc, tỷ lệ chọn lọc ly sai chọn lọc suất trứng vịt MT4 55 Bảng 4.12 Một số tiêu sinh sản vịt MT4 57 Bảng 4.13 Một số tiêu chất lượng trứng vịt MT4 58 Bảng 4.14 Một số tiêu ấp nở trứng vịt MT4 59 vi DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1 Tỷ lệ nuôi sống vịt MT3 40 Đồ thị 4.2 Tỷ lệ nuôi sống vịt MT4 52 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Thị Mai Hoa Tên Luận văn: Chọn lọc nâng cao suất dịng vịt MT3 MT4 ni trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Nâng cao khối lượng thể tuần tuổi vịt dòng trống MT3 đạt 40 - 50 g/thế hệ - Nâng cao suất trứng vịt dòng mái MT4 đạt 0,5 - quả/thế hệ Phương pháp nghiên cứu Giống vịt M15 nhập trung tâm bao gồm dòng MT3 MT4 chọn lọc theo cá thể kết hợp chọn lọc gia đình theo quy trình chăm sóc ni dưỡng Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên Vịt chuyên thịt dòng trống MT3 theo dõi chọn lọc định hướng theo hướng tăng khối lượng thể tuần tuổi, vịt dòng mái MT4 chọn lọc nâng cao suất trứng Vịt MT3 chọn lọc tăng khối lượng thể tuần tuổi: vịt cho ăn tự từ 1-49 ngày tuổi, sau 49 ngày tuổi cho ăn định lượng theo tiêu chuẩn giống đến vào sinh sản cho ăn tự ban ngày Đến hết 49 ngày tuổi tiến hành chọn vịt từ khối lượng cao trở xuống, đến hết 23 tuần tuổi chọn 80 trống 78% mái để chuyển lên sinh sản tiến hành ghép 40 gia đình, gia đình trống/5 mái trống dự phòng chọn lọc ổn định khả sinh sản (năng suất trứng cá thể không 200 quả/mái/68 truần tuổi) Vịt MT4 chọn lọc tăng suất trứng: vịt cho ăn định lượng từ ngày tuổi theo tiêu chuẩn giống đến vào sinh sản cho ăn tự ban ngày chọn ổn định khối lượng thể tuần tuổi (56 ngày tuổi) đạt 1900 - 2100g/con, chọn lọc theo hướng tăng khả sinh sản ổn đinh khối lượng, khối lượng vịt trưởng thành (38 tuần tuổi) 2800 - 3000g/con, chọn vịt xuất phát từ cá thể có suất trứng không 225 quả/mái/66 tuần tuổi Tỷ lệ chọn kết thúc 56 ngày tuổi chuyển lên hậu bị 25% đực, 62% mái, đến hết 24 tuần tuổi chọn 75% để chuyển lên vịt sinh sản, tiến hành ghép 40 gia đình gia đình mái/1trống trống dự phịng viii Kết kết luận Dòng vịt trống MT3 đạt khối lượng thể 3232,08 g/con tuần tuổi, suất trứng ổn định từ 209,47 - 209,90 quả/mái/42 tuần đẻ, ly sai chọn lọc khối lượng thể tuần tuổi vịt MT3 202,17 – 242,20 g/con, tỷ lệ chọn lọc 22,70 – 27,02 %, hiệu chọn lọc R = 44,48 – 60,55 g/con với hệ số di truyền h = 0,22 – 0,25 Năng suất trứng ổn định từ 209,47 – 209,90 quả/mái/42 tuần đẻ Tiêu tốn thức ăn/10 trứng đạt 4,32 -4,36 kg, tiêu chất lượng trứng ấp nở đạt cao Dòng vịt mái MT4: suất trứng đạt quả/mái/42 tuần đẻ cao dòng đối chứng chưa chọn lọc 0,88 Khối lượng thể vịt tuần tuổi ổn định từ 1955,57 – 1993,21g, tỷ lệ chọn lọc từ 37,50 – 43,50 %, ly sai chọn lọc từ 9,54 – 11,23 quả, hệ số di truyền tính trạng 0,09 – 0,1 hiệu chọn lọc suất trứng qua hệ đạt từ 0,86 – 1,12 quả/mái Năng suất trứng đạt 230,25 – 231,49 quả/mái/42 tuần đẻ Các tiêu chất lượng trứng ấp nở đạt tốt ix Dương Xuân Tuyển cs (2014) cho biết tuổi đẻ vịt V27 tà 24 – 25 tuần tuổi có khối lượng thể vịt vào đẻ 3302 – 3320 g/con, dòng vịt T6 có tuổi đẻ 24 -25 tuần tuổi với khối lượng vào đẻ ổn định qua hệ chọn lọc 2796,5 – 2793,1 g/con (Nguyễn Đức Trọng cs., 2009), vịt MT2 165 – 169 ngày (Nguyễn Văn Duy, 2012) Tuổi đẻ vịt MT4 tương đương so với nghiên cứu tác giả vịt V27, vịt CV Super M dòng T6 vịt MT2 khối lượng vào đẻ thấp vịt V27, cao vịt T6 Nguyễn Đức Trọng cs (2011) cho biết tuổi đẻ vịt CV Super M2 dòng mái nuôi Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên trung bình 160 ngày (140 ngày hệ xuất phát 180 ngày hệ 1) Tuổi đẻ vịt MT4 muôn so với vịt CV Super M2 Hoàng Thị Lan cs (2009) cho biết tuổi đẻ vịt dòng mái T46 T64 nghiên cứu khả sản xuất vịt SM bố mẹ xuất phát từ dòng vịt tạo 175 ngày tuổi đẻ vịt MT4 sớm 4.2.5 Một số tiêu chất lượng trứng vịt MT4 Chất lượng trứng có ảnh hưởng trực tiếp đến kết ấp nở, trứng có chất lượng tốt có kết ấp nở cao ngược lại Trứng vịt MT4 khảo sát 38 tuần tuổi (14 – 15 tuần đẻ) qua hệ, khảo sát 35 đánh dấu từ đến 35 qua hệ Kết trình bày qua bảng 4.13 Bảng 4.13 Một số tiêu chất lượng trứng vịt MT4 (n=35) Đơn vị tính g HU g % g % g % Chỉ tiêu Khối lượng trứng Chỉ số hình thái Đơn vị Haugh Chỉ số lòng đỏ Chỉ số lòng trắng Khối lượng lòng đỏ Tỷ lệ lòng đỏ Khối lượng lòng trắng Tỷ lệ lòng trắng Khối lượng vỏ Tỷ lệ vỏ Độ dày vỏ mm 58 Th X Kết bảng 4.13 cho thấy khối lượng trứng vịt MT4 nhìn chung qua hệ đạt trung bình 87,15 – 87,81g với số hình thái 1,416 – 1,420; trứng có khối lượng lòng đỏ đạt 28,64g tương ứng với tỷ lệ lòng đỏ 32,86% Đơn vị Haugh tăng dần qua hệ đạt cao từ 92, 26 đến 93,24; độ dày vỏ trứng 0,3 – 0,4 mm; số lòng đỏ 0,427 – 0,431; số lòng trắng dao động qua hệ đạt 0,095 – 0,097 Như trứng vịt MT4 có số đạt tiêu chuẩn trứng giống, đủ tiêu chuẩn ấp nở, tiêu chấ lượng trứng có khác hệ không đáng kể ổn định qua hệ Nguyễn Đức Trọng cs (2007) cho biết khối lượng trứng vịt M14 nhóm MT2 85,32g/quả, số lịng đỏ 0,43 số lòng trắng 0,08 đơn vị Haugh 91,10 độ dày vỏ trứng 0,390 mm Nguyễn Văn Duy cs (2012) nghiên cứu vịt MT2 qua hệ chọn lọc cho biết vịt có khối lượng trứng đạt 84,29 - 86,61g; đơn vị Haugh đạt 92,46 - 93,91; số hình thái trứng vịt MT2 1,408 - 1,438; số lòng đỏ 0,414 - 0,438; số lòng trắng 0,094 - 0,099; độ dày vỏ trứng từ 0,392 - 0,402mm So sánh với vịt MT4 số tương đương, khối lượng trứng vịt MT4 lớn so với vịt MT2 Khi so sánh số với số trứng vịt CV Super M vịt V27 Dương Xuân Tuyển cs (2014); vịt T6 Hoàng Thị Lan (2005) thấy tương đương 4.2.6 Một số tiêu ấp nở trứng vịt MT4 Kết ấp nở phụ thuộc vào chất lượng trứng chế độ ấp Theo dõi số tiêu ấp nở vịt MT4 qua hệ kết trình bày qua bảng 4.14 Bảng 4.14 Một số tiêu ấp nở trứng vịt MT4 Đơn tín Chỉ tiêu Số trứng vào ấp Số trứng có phơi Tỷ lệ trứng có phơi Số vịt nở (con) Qu Qu % co % % co Tỷ lệ nở/tổng số trứng Tỷ lệ nở/số trứng có phơi Số vịt loại (con) Tỷ lệ vịt loại % 59 Qua bảng 4.14 ta thấy số trứng vào ấp hệ 3580, 3828, 4375 với số trứng có phơi thu từ tính tỷ lệ trứng có phơi có tăng dần từ hệ đến hệ 92,77% hệ 1, 93,34 % hệ 94,24% hệ Do số trứng có phôi tăng dần qua hệ chọn lọc nên tỷ lệ nở/ tổng số trứng tăng dần từ hệ đến hệ cụ thể 79,8% (thế hệ 1) đến 80,07 (thế hệ 2) 81,01 (thế hệ 3) Tỷ lệ vịt loại đạt cao hệ 94,75% sau hệ đạt 93,96% thấp hệ đạt 93,56% Các kết tiêu ấp nở trứng vịt MT4 đạt cao cho thấy chế độ ấp nở tốt với trứng vịt MT4 Theo Nguyễn Đức Trọng cs (2007) cho biết: vịt MT2 nuôi theo dõi khả sản xuất Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên có tỷ lệ phơi tỷ lệ nở/số trứng có phơi đạt 43,17%; 88,92% hệ xuất phát tăng lên 91,51%; 91,86% hệ Có thể thấy tiêu hệ cao so với vịt MT4 Nguyễn Ngọc Dụng cs (2008) cho biết vịt CV Super M dòng mái chọn lọc qua hệ tỷ lệ trứng có phơi tăng lên từ 89,23% hệ lên 91,79% hệ Tỷ lệ trứng có phơi vịt CV Super dịng mái thấp so với vịt MT4 Nghiên cứu Vịt CV Super M dòng mái T6 chọn lọc ổn định suất hệ cho kết tỷ lệ phôi 92,12 - 92,52%; tỷ lệ nở/số trứng có phơi 90,58 - 93,27% (Nguyễn Đức Trọng cs., 2009) Kết tỷ lệ trứng có phơi vịt CV Super M dịng mái T6 cao so với vịt MT4 tỷ lệ nở/số trứng có phơi vịt MT4 thấp so với vịt dòng T6 60 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KÊT LUẬN Kết nghiên cứu đề tài đạt mục tiêu ban đầu đề cụ thể: Dòng vịt trống MT3: Hệ số di truyền tính trạng khối lượng thể tuần tuổi 0,22 - 0,25; khối lượng thể tuần tuổi đạt 3232,08 g/con; hiệu chọn lọc khối lượng thể R = 44,48 - 60,55 g/con/thế hệ, với ly sai chọn lọc đạt 202,17 - 242,20 g; tiêu sinh sản ổn định: khối lượng vào đẻ ổn định 3155,98 - 3393,78 g/con; tuổi đẻ 25 -26 tuần tuổi; khối lượng trứng đạt 88,29 – 88,85 g; tiêu tốn 4,32 - 4,39 kg thức ăn/10 trứng; tỷ lệ phôi 92%; tỷ lệ nở/tổng số 78% Dòng vịt mái MT4: suất trứng qua hệ đạt 230,25 - 231,13 quả/mái/42 tuần đẻ; hiệu chọn lọc tăng suất trứng R = 0,86 1,12 quả/mái/thế hệ; tiêu khác ổn định: tuổi đẻ 24 -25 tuần tuổi; khối lượng trứng 87,15 g/quả; tỷ lệ phôi 92,77%, tỷ lệ nở/tổng số đạt 79% Khối lượng thể tuần tuổi khối lượng vào đẻ ổn định qua hệ từ 1955,57 - 1993,21 g/con 2813,91 – 2873,65 g 5.2 KIẾN NGHỊ Tiến hành chọn lọc ổn định khối lượng vịt MT3 suất trứng vịt MT4, theo dõi khả sản xuất vịt lai dòng 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Brandsch, and H.Biilchel (1978) Cơ Sở Của Sự Nhân Giống Và Di Truyền Giống Ở Gia Cầm Dịch bởi: Nguyễn Chí Bảo, Cơ Sở Sinh Học Của Nhân Giống Và Nuôi Dưỡng Gia Cầm: NXB khoa học Kỹ thuật tr 129 – 191 Dương Xuân Tuyển (1998) Nghiên cứu số đặc điểm tính sản xuất dịng vịt ông bà CV Super M nuôi Thành phố Hồ Chí Minh Luận án Tiến sỹ Nơng nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam Dương Xuân Tuyển, Lê Thanh Hải Hoàng Văn Tiệu (2009) Chọn lọc ổn định suất hai dòng vịt cao sản hướng thịt (V2 V7) Trại vịt giống Vigova Báo cáo Khoa học Viện Chăn nuôi năm tr 179 - 187 Dương Xuân Tuyển, Lê Thanh Hải Hồng Văn Tiệu (2011) Chọn lọc tạo dịng vịt chuyên thịt V12 có khối lượng thể cao Trại vịt giống Vigova Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi 33 tr - 17 Dương Xuân Tuyển, Nguyễn Văn Bắc, Đinh Cơng Tiến Hồng Văn Tiệu (2005) Nghiên cứu chọn lọc nhằm ổn định nâng cao suất vịt ông bà CV Super M2 Trại giống vịt Vigova Báo cáo khoa học Viện chăn nuôi, Hà Nội Dương Xuân Tuyển, Nguyễn Văn Bắc, Đinh Cơng Tiến Hồng Văn Tiệu (2005) Nghiên cứu chọn lọc tạo dòng trống dòng mái vịt cao sản hướng thịt Trại giống vịt giống Vigova Báo cáo khoa học Viện chăn nuôi, Hà Nội Dương Xuân Tuyển, Nguyễn Văn Bắc, Đinh Công Tiến Hoàng Văn Tiệu (2008) Ảnh hưởng phương thức nuôi khô đến khả sinh trưởng sinh sản vịt CV Super M CV 2000 Trại vịt giống Vigova Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi 14 Dương Xuân Tuyển, Nguyễn Văn Bắc, Lê Thanh Hải Hoàng Văn Tiệu (2006) Xác định suất vịt bố mẹ vịt thương phẩm lai dòng CV Super M Trại vịt giống Vigova Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni Đặng Vũ Bình (2002) Di truyền số lượng chọn giống vật ni Giáo trình sau Đại học Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội tr.16-25 10 Hồng Thị Lan, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Đức Trọng, Võ Trọng Hốt, Doãn Văn Xuân Nghiêm Thúy Ngọc Nghiên cứu chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản SM 62 (T5&T6) Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên (2011) Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao Tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi vịt-ngan 2011 Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 11 Hồng Thị Lan, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Đức Trọng, Võ Trọng Hốt, Phan Tùng Lâm, Võ Văn Sự, Doãn Văn Xuân Nghiêm Thuý Ngọc (2005) Nghiên cứu chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản SM (T5&T6) Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xun Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao Tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi vịt -ngan 1980-2005 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 12 Hoàng Thị Lan, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Đức Trọng, Võ Trọng Hốt, Phan Tùng Lâm, Võ Văn Sự, Doãn Văn Xuân Nghiêm Thuý Ngọc (2004) Nghiên cứu chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản SM Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Báo cáo Khoa học chăn nuôi thú y, Phần chăn nuôi gia cầm Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 13 Hồng Thị Lan, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Lê Sỹ Cương Nguyễn Thị Thúy Nghĩa (2009) Khả sản xuất tổ hợp vịt lai T15, T51, T46 T64 Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni 17 14 Hồng Văn Tiệu, Lê Xn Đồng, Lương Tất Nhợ, Phạm Văn Trượng, Lê Thanh Hải Lê Văn Liễn (1993) Nghiên cứu chọn lọc nhân dòng vịt nội, ngoại tạo cặp vịt lai có suất cao phù hợp với phương thức chăn ni chăn thả Tuyển tập Cơng trình Nghiên cứu Khoa học Chăn nuôi Vịt (1998 - 1992) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 15 Kushner K F (1974) Các sở di truyền học lựa chọn giống gia cầm Tạp chí Khoa học kỹ thuật nơng nghiệp số 141 Phần thơng tin khoa học nước ngồi tr 222-227 16 Lê Sỹ Cương, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa Đặng Thị Vui (2009) Đặc điểm sinh trưởng khả cho thịt vịt lai dòng Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni 17 17 Lê Thị Phiên, Nguyễn Đức Trọng Hoàng Văn Tiệu (2005) Nghiên cứu Chọn lọc nâng cao suất trứng để tạo dòng vịt Khaiki Campell Báo cáo Khoa học Viện Chăn nuôi Quốc Gia 18 Lê Xuân Đồng (1994) Nghiên cứu số đặc điểm giống vịt cỏ khả nhân hai nhóm vịt cỏ có màu lông trắng, cánh sẻ Luận án PTS khoa học nông nghiệp Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam 63 19 Lương Tất Nhợ (1994) Đặc điểm sinh trưởng cho thịt, cho lông vịt CV Super M nuôi miền Bắc Việt Nam Luận án Phó tiến sỹ khoa học Nơng nghiệp, Hà Nội 20 Lương Tất Nhợ, Hồng Văn Tiệu, Dương Xuân Tuyển, Đặng Thị Dung (1993) Khả sinh trưởng phát triển vịt CV Super M bố mẹ nhập nội điều kiện chăn nuôi Việt Nam Tuyển tập Cơng trình Nghiên cứu Khoa học Chăn nuôi vịt (1988 - 1992) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 51 - 58 21 Lương Tất Nhợ, Hoàng Văn Tiệu, Đặng Thị Dung, Lê Xuân Thọ Nguyễn Đức Trọng (1997) Hiệu kinh tế vịt CV Super M nuôi thịt theo phương thức chăn thả cổ truyền chăn thả có bổ sung thức ăn hỗn hợp Tuyển tập cơng trình Nghiên cứu Chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt (1981 - 1996) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 41 - 44 22 Lương Tất Nhợ, Hoàng Văn Tiệu, Đặng Thị Dung, Lê Xuân Thọ, Doãn Văn Xuân Nguyễn Đức Trọng (1997) Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng khả cho thịt vịt CV Super M điều kiện chăn nuôi đồng sơng Hồng Tuyển tập cơng trình Nghiên cứu Chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt (1981 - 1996) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 33 - 41 23 Nguyễn Ân, Hoàng Gián, Lê Viết Ly, Nguyễn Văn Thiện, Trần Xuân Thọ (1983), Di truyền học động vật, Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 24 Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Thị Lan, Hoàng Văn Tiệu, Lê Xuân Thọ, Phạm Văn Trượng, Nguyễn Thị Minh Lương Thị Bột (1997) Kết nghiên cứu khả sinh sản vịt CV Super M qua hệ Tuyển tập cơng trình Nghiên cứu Chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt (1981 - 1996) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu Hoàng Thị Lan (2009) Chăn ni vịt ngan an tồn sinh học đảm bảo tính bền vững Nhà xuất Hà Nội 26 Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Hoàng Thị Lan Nguyễn Đăng Vang (2005) Nghiên cứu số tiêu suất vịt CV Super M dịng ơng, dịng bà hai phương thức nuôi khô nước Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt -ngan (1980-2005) Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 27 Nguyễn Đức Trọng, Hồng Văn Tiệu, Hoàng Thị Lan Nguyễn Đăng Vang (2005) Nghiên cứu số tiêu sản xuất vịt CV Super M dịng ơng dịng bà 64 mùa năm Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi vịt-ngan (1980-2005) Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 28 Nguyễn Đức Trọng, Hồng Văn Tiệu, Hồ Khắc nh, Dỗn Văn Xuân, Phạm Văn Chung, Lương Thị Bột, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Đồng Thị Quyên Đặng Thị Vui (2010) Chọn lọc vịt kiêm dụng PL2 Báo cáo Khoa học Viện Chăn nuôi năm 2009 tr 396 - 401 29 Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Thị Lan, Lê Sỹ Cương, Đặng Thị Vui, Võ Trọng Hốt, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa Đồng Thị Quyên (2009) Chọn lọc ổn định suất dòng vịt chuyên thịt T5 T6 Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn nuôi 20 tr -15 30 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Doãn Văn Xuân, Đặng Thị Vui, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa Đồng Thị Quyên (2011) Khả sản xuất vịt CV Super M3 Super Heavy (SM3SH) Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao tiến kĩ thuật chăn nuôi vịt ngan năm 2011 tr 58-64 31 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Văn Tiệu, Đặng Thị Vui, Ngô Văn Vĩnh, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa Đồng Thị Quyên (2009) Một số tiêu suất vịt M15 (MT3) Báo cáo Khoa học Viện Chăn nuôi năm 2008 tr 174 - 178 32 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Hoàng Văn Tiệu, Đặng Thị Vui, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Nguyễn Thị Minh, Hồ Khắc Oánh Đồng Thị Quyên (2009) Đặc điểm khả sản xuất vịt Triết Giang Báo cáo Khoa học Viện Chăn nuôi tr 132 - 138 33 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Ngơ Văn Vĩnh, Hồng Thị Lan, Lương Thị Bột, Nguyễn Thị Thuý Nghĩa Đồng Thị Quyên (2007) Nghiên cứu khả sản xuất vịt M14 nuôi Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xun Tạp chí Khoa học Cơng nghệ chăn ni - Viện chăn nuôi Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 34 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Ngô Văn Vĩnh, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa Đồng Thị Quyên (2011) Nghiên cứu khả sản xuất vịt M14 Tuyển tập cơng trình nghiên cứu chuyển giao tiến kĩ thuật chăn nuôi vịt ngan năm 2011 tr 20 – 28 35 Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Văn Duy, Vương Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Lê Thị Mai Hoa, Đặng Vũ Hịa Hồng Văn Tiệu (2011) Chọn lọc ổn định suất vịt Đại Xuyên PT Báo cáo khoa học Viện Chăn Nuôi năm 2011, phần di truyền giống, tr 148 – 158 65 36 Nguyễn Đức Trọng, Phạm Văn Chung, Lương Thị Bột, Hoàng Văn Tiệu, Nguyễn Thị Thúy Nghĩa, Đồng Thị Quyên Đặng Thị Vui (2010) Khả sản xuất vịt Star76 Báo cáo Khoa học Viện Chăn nuôi năm tr 338 - 395 37 Nguyễn Hải Quân, Đặng Vũ Bình, Đinh Văn Chỉnh Ngơ Đoan Trinh (1995) Giáo trình chọn giống nhân giống gia súc Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 38 Nguyễn Hồng Vỹ (2001) Nghiên cứu ảnh hưởng phương thức nuôi khô nuôi có nước tắm đến khả sản xuất vịt Khaki Campell Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Hà Nội 39 Nguyễn Ngọc Dụng, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Thị Lành, Vũ Đức Cảnh, Khuất Thị Tuyên, Lê Thị Nga, Hoàng Văn Lộc, Trần Thị Cương, Vũ Thị Thảo Phạm Đức Hồng (2008) Chọn lọc nâng cao khả sản xuất vịt CV Super M dịng ơng, dịng bà ni Trạm Nghiên cứu gia cầm Cẩm Bình Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni.14 40 Nguyễn Thị Bạch Yến (1997) Một số đặc điểm di truyền tính sản xuất vịt Khaki Campbell qua hệ ni thích nghi theo phương thức chăn thả Luận án PTS khoa học nông nghiệp Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam 41 Nguyễn Thị Minh (2001), Nghiên cứu số tính sản xuất tiêu sinh lý, sinh hóa máu việc bảo tồn quỹ gen dòng vịt cỏ màu cánh sẻ, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 42 Nguyễn Thị Minh, Hoàng Văn Tiệu Phạm Văn Trượng (1996) Chọn lọc nhân bảo tồn dòng vịt Cỏ màu cánh sẻ Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên Kết Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 1994 - 1995 Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 105 - 109 43 Nguyễn Văn Duy (2012) Nghiên cứu nâng cao số tiêu suất vịt M14 lai với ngan R71 (RT11) Luận án tiến sỹ nông nghiệp Viện chăn nuôi 44 Nguyễn Văn Thiện (1995) Di truyền học số lượng ứng dụng chăn nuôi Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội tr 9-16 45 Nguyễn Văn Trọng (1998) Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến kết ấp nở trứng vịt CV Super M dịng ơng dịng bà Việt Nam Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội 46 Phan Cự Nhân Trần Đình Miên (1998) Di truyền học tập tính NXB Giáo dục-Hà Nội 66 47 Phạm Văn Trượng (1995) Nghiên cứu khả sản xuất tổ hợp lai Vịt Cv-Super M Và Anh Đào Hung, Anh Đào Tiệp Luận án PTS khoa học Nông nghiệp Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam 48 Phạm Văn Trượng, Hoàng Văn Tiệu, Lương Tất Nhợ Nghiêm Thúy Ngọc (1992) Hiệu kinh tế vịt Cv-Super M nuôi thịt theo phương thức Chăn thả cổ truyền phương thức chăn thả có bổ sung thức ăn hỗn hợp Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học chăn nuôi vịt (1988-1992), Hà Nội tr 93 – 97 49 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, Lê Thị Nga, Hoàng Văn Lộc, Vũ Đức Cảnh, Phạm Thị Xuân, Khuất Thị Tuyên, Hoàng Đức Long, Lê Thị Cẩm Nguyễn Thị Hường (2009) Khả sản xuất vịt CV Super M3 ông bà nhập nội nuôi Trại Cẩm Bình Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni 19 50 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, Lê Thị Nga, Vũ Đức Cảnh, Hoàng Đức Long, Khuất Thị Tuyên, Phạm Thị Xuân Lê Thị Cẩm (2008) Nghiên cứu khả sản xuất dịng vịt Star53 ơng bà nhập nội, Báo cáo Khoa học Viện Chăn nuôi tr 368 - 375 51 Phùng Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, Lê Thị Nga, Vũ Đức Cảnh, Nguyễn Thị Hường, Phạm Thị Xuân, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Luyến (2010) Chọn tạo hai dòng vịt SD Báo cáo Khoa học Viện Chăn nuôi năm 2009, Phần di truyền giống vật nuôi tr 412 - 423 52 Trần Đình Miên, Nguyễn Kim Đường Nguyễn Văn Tiến (1992) Chọn giống nhân giống gia súc Nhà xuất Nơng nghiệp, Hà Nội 53 Trần Đình Miên, Phan Cự Nhân, Nguyễn Văn Thiện Trịnh Đình Đạt (1994), Di truyền chọn giống động vật (Giáo trình cao học Nông Nghiệp), Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 54 Trần Quốc Việt, Ninh Thị Len, Lê Văn Huyên, Trần Việt Phương, Sầm Văn Hải, Vũ Thị Thảo, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, Vũ Đức Cảnh, Nguyễn Thị Hường Phạm Thị Hằng (2009) Xác định nhu cầu lượng, Protein Và Axit Amin (Lysine, Methionine) Ngan Pháp Và Vịt Cv-Super M giai đoạn đẻ trứng điều kiện chăn nuôi tập trung Báo cáo khoa học Viện chăn nuôi, Hà Nội tr 337 55 Vũ Quang Ninh (2002) Nghiên cứu số đặc điểm sinh vật học khả sản xuất giống Gà Xương Đen Thái Hịa Trung Quốc Đại học Nơng nghiệp I, Hà Nội 67 Tiếng nước ngoài: 56 Antoine F (2009) Reproductive performance of F1 Pekin duck breeders selected with ultrasound scanning for breast muscle thichness and the effect of selection on F2 growth and muscle measurement Research Journal of Agriculture and Biological Science vol (2) pp 123 - 126 57 Awang (1987) Layer ducks in Malaysia Poultry International 23 (6) pp 134 - 136 58 Digges J R B and Leahy M G (1985) The duck industry in Australia Duck Production, Science and World Practice Farrell D J and P Stapleton, The University of New England 59 Grimaud Freres Selection (2004) Rearing guide Pekin ducks breeders grant parent stock 60 Hu Y H., R Rouvier, J P Poivey, H C Liu, C Tai (2006) Selection studies for 15 generations of Muscovy duck (Carina moschata) in duck research center 2006 Symposium COA/INRA Scientific Cooperation in Agriculture, Tainan (Taiwan, R O C.) pp 95 - 114 61 Hudsk Z and Manchalek E (1981) Effect of stocking density on carcass characters of ducks, ABA pp 353-354 62 Ismoyowati, I Suswoyo, ATA Sudewo, SA Santosa (2011) Increasing productivity of egg production throug individual selection on Tegal ducks, (Anas javanicus) Animal Production pp 183 – 188 63 Khajarern, J and Khajaern, S (1990) Duck Breeding Guide FAO/Khonkoen University training programmes fellows from Vietnam 64 Knust, U., Pingel, H and Lengerken, G V (1996) Investigations on the Effect of High Tempratures on Carrcas Composition and Meat Quality of Peckin and Mulards, Proceedings, Proceedings world’s poultry congress pp 579 – 88 65 Kosba et al (1995) Heritability Phenotypic and Genetic Correlations between Breast Meat Weight and Carcass Traits in Duck Paper presented at the Proceedings 10th European symposium on waterfowl, Germany 66 Kriz L., H Prochazkova, P Bilec, and P Chromy (1984) Fattening sedex groups of duck ABA pp 157 67 Kschischan, M., Wagner, A., Knust, U., Pingel, H and Kohler, D (1995) Effects of different fattening methods on Mullards and Pekin ducks, 10 th European Symp, on waterfowl,WPSA Halle(saale), Geramany Pp 62 – 66 68 Leeson S., J D Summers, and J Proulx (1982) Production and carcass 68 characteristics of the duck Poultry Science Pp 2456-2464 69 M.Kschischan, A.Wagner, U Knust, H Pingel and D Kohler (1995 Effects of different fattening methods on Mullards and Pekin ducks 10 th European Symp, on waterfowl,WPSA Halle(saale), Geramany pp 31 – 66 70 Nott H (1992) Disease control in duck production system Proc., XIX World’s Poultry Congress, Amsterdam, the Netherlands 71 Pingel H (1990) Genetics of egg production and reproduction in waterfowl Poultry Breeding and Genetic, Crawford R D., Elsevier pp 771 - 780 72 Pingel (1999) Influence of breeding and management on the efficiency of duck production pp - 13 73 Poivey J P.,Cheng Y S., Rouvier R., Tai C., Wang C T., Liu H L (2001) Genetic parameters off reproduction traits Brown Tsaiya ducks artificially inseminated with semen from Muscovy drake, Poultry Scinece pp 703 – 709 74 Powell J C (1980) Age related change in the carcass of domestic duck Proc 6th European Poultry Conference, Hamburg, - 12 Sept World’s Poultry Science Association pp 457 - 463 75 Powell J C (1985) The possibilities for genetic improvement of commercial production characteristics and carcass quality in the meat duck Duck Production Science and World Practice Farrell D J and Stapleton P., The University of New England pp 184 - 192 76 R.S.Bird (1985), The future of modern duck production, breeds and husbandry in South – East Asia, Duck production – Science and World practice, Ed D J Farrell and P.Stapleton, The University of New England pp 229 -239 77 Stasko J (1981) Some results and experience in selection and production of ducks Zootec International pp 35 - 37 78 Stasko (1986) The heritability and relationship of reproduction characters in Pekin duck Vedecke Prace pp 75 - 83 79 80 Tai C (1985) Duck breeding and artificial insemination in Taiwan Duck Production Science and World practice, Ed Farrell D J and Stapleton P., University of New England pp 193 - 203 Tai C., R Rouvier, and J P Poivey (1989) Genetic parameters of some growth and egg production traits in laying Brown Tsaiya (Anas Platyrhynchos) Genetic Selection Evolution Pp 377 - 384 81 Thummabood.S (1990),Breed and breeding improvement of duck, DLD, Min of Agri And Natural Development, Thailand 69 82 U.Knust, H.Pingel, and G.V.Lengerken (1996) Investigations on the Effect of High Tempratures on Carrcas Composition and Meat Quality of Peckin and Mulards Proceedings, Proceedings world’s poultry congress pp 579 – 88 83 Wezyk S., T Marzantowicz and K Cywabenko (1985) Time trends in productivity and genetic parameter in strains of ducks th Intl Symp On actual problem of avian genetics, Bratislava, Czechoslovakia pp 33- 41 84 Xie Ming, Guo Yuming, Zhang Ting, Hou Shuisheng, Huang Wei (2009) Lysine requirement of male white Pekin duckling from seven to twenty-one days of age Asian - Australian Journal Animal Science 22 pp 1386 - 1390 85 Xie Ming, Guo Yuming, Zhang Ting, Hou Shuisheng, Huang Wei (2009) Lysine requirement of male white Pekin duckling from seven to twenty-one days of age, Asian - Australian Journal Animal Science pp 1386 – 1390 70 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Vịt ấp nở theo dõi cá thể Hình Vịt sinh sản 71 Hình Vịt nhốt lồng cá thể 72 ... - Nghiên cứu có hệ thống công tác chọn lọc nâng cao suất dòng vịt MT3, MT4 - Là tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy chọn lọc nâng cao suất 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Nâng cao suất. .. trung tâm bao gồm dòng MT3 MT4 chọn lọc theo cá thể kết hợp chọn lọc gia đình theo quy trình chăm sóc ni dưỡng Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên Vịt chuyên thịt dòng trống MT3 theo dõi chọn lọc. .. 52 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Thị Mai Hoa Tên Luận văn: Chọn lọc nâng cao suất dòng vịt MT3 MT4 nuôi trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) chọn lọc nâng cao năng suất các dòng vịt MT3 và MT4 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên , (Luận văn thạc sĩ) chọn lọc nâng cao năng suất các dòng vịt MT3 và MT4 nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt đại xuyên