0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kiểm soát chất lượng nước nuôi tôm tại huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

102 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRỊNH THỊ HỒNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG NƯỚC NI TƠM TẠI HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HĨA Chun ngành: Khoa học mơi trường Mã số: 60 44 03 01 PGS.TS Hoàng Thái Đại Người hướng dẫn khoa học: NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khác quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Trịnh Thị Hồng i năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Hồng Thái Đại tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán cơng chức, viên chức Đồn Mỏ - Địa chất - Sở tài ngun Mơi trường Thanh Hóa giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trịnh Thị Hồng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Thực trạng hoạt động nuôi tôm việt nam 2.1.1 Về tình hình sản xuất giống 2.1.2 Các hình thức ni 2.1.3 Diện tích, sản lượng 2.1.4 Các vấn đề tồn ngành nuôi tôm Việt Nam 2.2 Thực trạng ni tơm hóa 2.2.1 Về tình hình sản xuất giống 2.2.2 Các hình thức ni 2.2.3 Diện tích, sản lượng 2.2.4 Cơ sở hạ tầng 2.2.5 Các vấn đề tồn nuôi tôm tỉnh Thanh Hóa 10 2.3 Tổng quan đặc tính sinh học tôm chất lượng nước nuôi tôm .10 2.3.1 Đặc tính sinh học tơm 10 2.3.2 Yêu cầu chất lượng nước nuôi tôm 11 2.3.3 Nguyên nhân dẫn tới suy thối chất lượng nước ni tôm 12 iii 2.3.4 Ảnh hưởng chất lượng nước ao nuôi đến môi trường xung quanh chất lượng tôm 15 2.3.5 Các giải pháp kiểm soát chất lượng nước 18 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Địa điểm nghiên cứu 28 3.2 Thời gian nghiên cứu 28 3.3 Đối tượng nghiên cứu 28 3.4 Nội dung nghiên cứu 28 3.4.1 Đánh giá tình hình ni tơm địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa .28 3.4.2 Hiện trạng chất lượng nước nuôi tôm xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 28 3.4.3 Đề xuất giải pháp kiểm sốt chất lượng nước ni tơm xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 28 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.5.2 Phương pháp khảo sát thực địa điều tra vấn 29 3.5.3 Phương pháp lấy mẫu, bảo quản phân tích mẫu 30 3.5.4 Phương pháp so sánh đánh giá 34 3.5.5 Phương pháp xử lý số liệu 34 Phần Kết thảo luận 35 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện tĩnh gia, tỉnh hóa 35 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên 35 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 40 4.2 Tình hình ni tơm huyện tĩnh gia 43 4.3 Tình hình ni tơm xã thủy 45 4.3.1 Diễn biến diện tích ni tôm xã Thanh Thủy năm gần .45 4.3.2 Nguồn nước cấp 46 4.3.3 Cơ sở hạ tầng 46 4.3.4 Diện tích, đối tượng, thời gian ni nguồn cung cấp giống 49 4.3.5 Thức ăn hóa chất sử dụng 50 4.3.6 Quy trình ni tơm 51 iv 4.3.7 Các biện pháp kiểm soát chất lượng nước sử dụng khu vực nghiên cứu 55 4.4 Hiện trạng chất lượng nước nuôi tôm xã thủy, huyện tĩnh gia, tỉnh hóa 57 4.4.1 Hiện trạng chất lượng nước cấp cho khu vực nuôi tôm 57 4.4.2 Kết chất lượng nước ao nuôi 59 4.4.3 Chất lượng nước thải 74 4.5 Đề xuất số giải pháp kiểm sốt chất lượng nước ni tơm huyện tĩnh gia 75 Phần Kết luận kiến nghị 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 78 Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 83 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BĐKH BNNPTNT BTCT BTNMT BVMT ĐTNC HDNB HTX NT PT QCCP QCVN TCCP TCVN UBND vi DANH MỤC BẢNG 2.1 Số trại sản xuất tôm giống Việt Nam 2.2 Sản lượng tôm giống sản xuất Việt Nam tính theo triệu PL15 2.3 Diện tích, sản lượng ni tơm Việt Nam giai đoạn 1990 - 2003 2.4 Diện tích, sản lượng ni tơm Việt Nam giai đoạn 2012 - 2014 2.5 Diện tích, sản lượng ni tơm Thanh Hóa giai đoạn 2002 - 2007 .9 2.6 Diện tích, sản lượng ni tơm Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 .9 2.7 Chất lượng nước cấp nước ao nuôi tôm sú tôm chân trắng 11 3.1 Tổng hợp danh sách hộ lựa chọn lấy mẫu số lượng mẫu khu vực nuôi tôm xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 31 3.2 Tổng hợp thời gian lấy mẫu 32 3.3 Tổng hợp phương pháp phân tích mẫu nước ni tơm 34 4.1 Tổng hợp biến trình nhiệt độ trung bình qua năm, ( C) 37 4.2 Tốc độ gió trung bình (m/s) khu vực nghiên cứu năm 2014 .38 4.3 Tổng hợp lượng mưa, bốc trung bình qua năm 39 4.4 Số nắng trung bình năm, (giờ) 39 4.5 Phân bố lao động theo ngành nghề xã Thanh Thủy năm 2014 41 4.6 Hiện trạng sử dụng đất huyện Tĩnh Gia 42 4.7 Hiện trạng sử dụng đất xã Thanh Thủy 42 4.8 Diễn biến diện tích nuôi tôm huyện Tĩnh Gia giai đoạn 2007-2015 43 4.9 Diễn biến diện tích ao ni tơm năm gần 45 4.10 Tổng hợp kết điều tra, khảo sát chất lượng sở hạ tầng khu vực nghiên cứu 47 4.11 Tổng hợp số liệu điều tra, vấn diện tích, đối tượng ni nguồn cung cấp giống hộ nuôi tôm 49 4.12 Thời gian nuôi tôm thẻ chân trắng xã Thanh Thủy năm 2015 49 4.13 Bảng tổng hợp thức ăn hóa chất sử dụng 50 4.14 Bảng tổng hợp bước quy trình ni tơm 51 4.15 Tổng hợp biện pháp kiểm soát chất lượng nước ao nuôi hộ nuôi tôm thâm canh lựa chọn nghiên cứu 56 vii 4.16 Kết phân tích chất lượng nước cấp khu vực nuôi tôm thâm canh quảng canh cải tiến 58 4.17 Tổng hợp kết phân tích chất lượng nước ao ni thâm canh vụ 60 4.18 Tổng hợp kết phân tích chất lượng nước ao ni thâm canh vụ 61 4.19 Tổng hợp kết chất lượng nước ao nuôi quảng canh cải tiến vụ 63 4.20 Tổng hợp kết phân tích chất lượng nước ao nuôi quảng canh cải tiến vụ 64 4.21 Kết chất lượng nước thải nuôi tôm thâm canh 74 viii DANH MỤC HÌNH 4.1a Diễn biến nồng độ DO, độ mặn pH nước ao nuôi tôm thâm canh (Vụ 1) 4.1b Diễn biến nồng độ DO, độ mặn pH nước ao nuôi tôm thâm canh (Vụ 2) 4.2a 67 67 Diễn biến nhiệt độ độ nước ao nuôi tôm thâm canh (Vụ 1) 68 4.2b Diễn biến nhiệt độ độ nước ao nuôi tôm thâm canh (Vụ 2) 68 4.3a Diễn biến nồng độ NH3 H2S nước ao nuôi (Vụ 1) 69 4.3b Diễn biến nồng độ NH3 H2S nước ao nuôi (Vụ 2) 69 4.4a Diễn biến nồng độ DO, độ mặn pH nước ao nuôi quảng canh cải tiến (Vụ 1) 4.4b 71 Diễn biến nồng độ DO, độ mặn pH nước ao nuôi quảng canh cải tiến (Vụ 2) 71 4.5a Diễn biến Độ trong, nhiệt độ nước ao nuôi 72 4.5b Diễn biến Độ trong, nhiệt độ nước ao nuôi quảng canh cải tiến (Vụ 2) 72 4.6a Diễn biến NH3, H2 S nước ao nuôi 73 4.6b Diễn biến NH3, H2 S nước ao nuôi 73 ix Hình 4.4a Diễn biến nồng độ DO, độ mặn pH nước ao nuôi quảng canh cải tiến (Vụ 1) 71 Hình 4.4b Diễn biến nồng độ DO, độ mặn pH nước ao nuôi quảng canh cải tiến (Vụ 2) Hình 4.5a Diễn biến Độ trong, nhiệt độ nước ao nuôi quảng canh cải tiến (Vụ 1) 72 Hình 4.5b Diễn biến Độ trong, nhiệt độ nước ao ni quảng canh cải tiến (Vụ 2) Hình 4.6a Diễn biến NH3, H2 S nước ao nuôi Hình 4.6b Diễn biến NH3, H2 S nước ao nuôi quảng canh cải tiến (Vụ 2) quảng canh cải tiến (Vụ 1) 73 4.4.3 Chất lượng nước thải Để đánh giá chất lượng nước thải khu vực nuôi tôm thâm canh quảng canh cải tiến tiến hành lấy mẫu vụ nuôi, kết thể bảng sau: Bảng 4.21 Kết chất lượng nước thải nuôi tôm thâm canh Thông số TT ĐVT quan trắc 74 pH BOD5 COD TSS Tổng N Tổng P (tính theo P) Coliform TQ1.1 TQ1.2 8,3 8,1 60,2 44,7 95,5 69,5 82,0 40,2 45,9 38,5 5,2 4,3 6.300 920 Nguồn: Đồn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa (2015) Ghi chú: TT1.1: Mẫu nước thải nuôi tôm thâm canh đầu vào hệ thống xử lý (vụ 1) TT1.2: Mẫu nước thải nuôi tôm thâm canh đầu sau hệ thống xử lý (vụ 1) TT2.1: Mẫu nước thải nuôi tôm thâm canh đầu vào hệ thống xử lý (vụ2) TT2.2: Mẫu nước thải nuôi tôm thâm canh đầu sau hệ thống xử lý (vụ 2) TQ1.1: Mẫu nước thải nuôi tôm quảng canh cải tiến đầu vào hệ thống xử lý (vụ 1) TQ1.2: Mẫu nước thải nuôi tôm quảng canh cải tiến đầu sau hệ thống xử lý (vụ 1) TQ2.1: Mẫu nước thải nuôi tôm quảng canh cải tiến đầu vào hệ thống xử lý (vụ 2) TQ2.2: Mẫu nước thải nuôi tôm quảng canh cải tiến đầu sau hệ thống xử lý (vụ 2) Nhận xét: Từ kết phân tích ta thấy giá trị thông số BOD 5, COD, TSS, tổng N, tổng P, Coliform phân tích mẫu nước thải đầu vào hệ thống xử lý vụ vụ hình thức ni vượt tiêu chuẩn cho phép so với QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia nước thải công nghiệp Đối với nước thải sau xử lý: hầu hết tiêu phân tích vượt tiêu chuẩn cho phép so với QCVN 40:2011/BTNMT cột A nằm giới hạn cho phép so với cột B khu vực nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải đơn giản chủ yếu sử dụng chế phẩm vi sinh khử mùi chlorin để diệt khuẩn, đồng thời mặt ao xử lý nước thải thả rong biển 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI TÔM TẠI HUYỆN TĨNH GIA Kết nghiên cứu cho thấy, địa bàn nghiên cứu tốn số vấn đề sau: - Kỹ thuật ni, chăm sóc tơm, kiểm sốt dịch bệnh chất lượng nước hộ nuôi chưa cao - Tất hộ nuôi chưa tham gia lớp tập huấn - Nhận thức hộ tầm quan trọng chất lượng nguồn giống việc tuân thủ lịch mùa vụ chưa mức Nhiều hộ nhập giống khơng rõ nguồn gốc, theo cảm tính - Hầu hết hộ nuôi tôm, đặc biệt nuôi tôm quảng canh cải tiến chưa nhận mối liên hệ hoạt động nuôi tôm đến chất lượng nước - Chất lượng nước ao nuôi số hộ ni tơm thâm canh có dấu hiệu bị ô nhiễm khí độc giai đoạn chuẩn bị thu hoạch 75 - Chất lượng nước thải chưa đạt tiêu chuẩn cho phép theo quy định cột A - QCVN 40: 2011/BTNMT - Hiện tại khu vực ni tơm chưa có khu vực tập kết bùn thải, bùn nạo vét từ đáy ao vận chuyển ao xử lý nước thải - Hầu hết hộ ni gặp khó khăn nguồn vốn Như vậy, qua kết nghiên cứu chất lượng nước nuôi tôm thực trạng khu vực nghiên cứu tác giả đưa đề xuất sau: Nhóm giải pháp quản lý - Tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu tác động thời tiết, khí hậu, chất lượng sở hạ tầng hoạt động ni tơm đến chất lượng nước suất, sản lượng tơm Từ để nâng cao nhận thức người dân việc cần thiết phải kiểm soát chất lượng nước, bảo vệ mơi trường ni tơm nói riêng ni trồng thủy sản nói chung Hình thức tun truyền thông qua đài phát xã, buổi sinh hoạt cộng đồng, qua sách báo, tờ in hình ảnh minh họa - Theo kết nghiên cứu, hàm lượng chất NH 3, H2 S, có xu hướng tăng dần nồng độ DO có xu hướng giảm dần q trình ni ảnh hưởng lượng thức ăn thừa chất thải tích lũy đáy ao, số ao có dấu hiệu bị ô nhiễm thời điểm chuẩn bị thu hoạch Do đó, việc cần quan tâm trước mắt cần tổ chức lớp chuyển giao kỹ thuật vào tháng hàng năm (trước thời vụ nuôi), mời chuyên gia hướng dẫn bà nơng dân, tính tốn lượng tơm cần thả diện tích ni phù hợp, q trình ni tơm, cần tính lượng thức ăn đảm bảo với số lượng tôm nuôi tránh bị dư thừa phổ biến kiến thức kỹ thuật ni, cách phát hiện, phịng chống dịch bệnh Trong thời gian nuôi, đài phát xã hàng ngày cần thông báo đến bà số điện thoại đường dây nóng chuyên gia thủy sản để bà gọi điện hỏi có thắc mắc khó khăn giải vấn đề nảy sinh ao nuôi - Tăng cường quản lý, giám sát việc thực lịch mùa vụ, chất lượng giống Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm lịch thời vụ, giống không đảm bảo chất lượng, không thực việc kiểm dịch Đồng thời thông báo cho người dân biết lịch lấy nước vào ao lắng, lịch mùa vụ, lịch xả nước thải 76 Nhóm giải pháp kinh tế - Cần có sách hỗ trợ người dân vốn như: mở gói vay ưu đãi mùa màng thất bại môi trường xấu, dịch bệnh phát triển cần phải có sách hỗ trợ người dân kinh tế để có kinh phí xử lý hậu tránh bùng phát dịch bệnh vào vụ sau Nhóm giải pháp kỹ thuật - Để bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm tái sử dụng bùn thải, cần thiết phải xây dựng khu vực tập kết bùn thải cho khu vực ni tơm - Quy trình xử lý nước thải ni tôm khu vực nghiên cứu đơn giản dùng chế phẩm vi sinh để khử mùi, chlorine để diệt khuẩn thả rong biển mặt ao nên hàm lượng chất hữu nước thải sau xử lý cịn cao Vì vậy, nhằm nâng cao hiệu xử lý, giảm thiểu tới mức tối đa tác nhân gây nhiễm có mặt nước thải trước thải môi trường, tác giả đề xuất phương pháp xử lý nước thải theo sơ đồ công nghệ sau: Zeolit keo tụ Nước thải Ao Ao nuôi Bùn Bùn Khu vực tập kết bùn 77 Ao Thải MT PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN (1) Tình hình ni tơm huyện Tĩnh Gia thời điểm nghiên cứu bị thu hẹp diện tích ni dịch bệnh xuất liên tiếp nhiều năm làm tôm chết hàng loạt, người dân vốn làm ăn Hiện địa bàn huyện xã Thanh Thủy ni tơm với tổng diện tích khoảng 64 ha, bao gồm hai loại hình ni là: ni thâm canh nuôi quảng canh (2) Hiện trạng chất lượng nước nuôi tôm xã Thanh Thủy - Chất lượng nước cấp đảm bảo tiêu chuẩn nước cấp cho hoạt động nuôi tôm khu vực; - Chất lượng nước ao nuôi hầu hết đảm bảo cho tôm phát triển Tuy nhiên, chất lượng nuôi ao nuôi số hộ gia đình ni thâm canh có dấu hiệu bị nhiễm khí độc NH3 H2S giai đoạn chuẩn bị thu hoạch; - Chất lượng nước thải sau xử lý khu vực chưa đạt tiêu chuẩn cho phép so với quy định cột A QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia nước thải công nghiệp (3) Kết nghiên cứu khu vực nghiên cứu, thấy có dấu hiệu tác động thời tiết, kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc tơm kiểm sốt chất lượng nước tác động đến chất lượng nước nuôi tôm (4) Các giải pháp đề nghị triển khai thực khu vực ni tơm huyện Tĩnh Gia nói riêng tỉnh Thanh Hóa nói chung nhằm phát triển bền vững nghề ni tơm bao gồm nhóm giải pháp quản lý, nhóm giải pháp kinh tế nhóm giải pháp kỹ thuật 5.2 KIẾN NGHỊ (1) Do thời điểm nghiên cứu địa bàn huyện Tĩnh Gia cịn xã ni tơm xã Thanh Thủy nên địa điểm nghiên cứu dừng lại xã Đồng thời thời gian nghiên cứu ngắn nên việc đánh giá chất lượng nước nuôi tôm khu vực huyện Tĩnh Gia dừng lại việc đánh giá số thông số đặc trưng Để đánh giá khách quan cần thiết phải tiến hành thêm nghiên cứu thủy sinh thuốc trừ sâu, tảo độc, kim loại nặng ; tăng thêm vị trí 78 lấy mẫu thời gian nghiên cứu, đặc biệt phải đánh giá mức độ ảnh hưởng chất lượng nước nuôi tôm đến môi trường xung quanh (2) Đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn bổ sung thêm vị trí lấy mẫu nước sơng n thời điểm chuẩn bị cấp vào ao lắng (khu vực nuôi tôm xã Thanh Thủy) vào dự án bảo vệ nguồn lợi ven biển (đang thực hàng năm) để tránh thiệt hại cho bà nguồn nước cấp bị ô nhiễm (3) Nhà nước cần thiết hỗ trợ hộ nuôi vốn kỹ thuật để lựa chọn cơng nghệ xử lý phù hợp nhanh chóng hồn thiện hệ thống xử lý nước thải để chất lượng nước thải môi trường đạt loại A so với QCVN: 40/2011/BTNMT 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2015) Báo cáo tình hình ni trồng thủy sản từ năm 2012-2014 Bộ Thuỷ sản (2004) Báo cáo năm chương trình ni trồng thủy sản 2000-2002 Bộ thủy sản (2004) Báo cáo tình hình ni trồng thủy sản giai đoạn 1990 - 2003 Cao Lệ Quyên (2015) Luận án tiến sỹ “Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến ni tơm nước lợ ven biển tỉnh Thanh Hóa” Lê Tiêu La (2005) Đánh giá tác động tiêu cực mặt xã hội nuôi trồng thủy sản mặn lợ giải pháp hợp phần hỗ trợ phát triển nuôi thủy sản mặn lợ (SUMA) thuộc chương trình hỗ trợ phát triển ngành thủy sản (FSPS) - Bộ thủy sản Lê Thanh Lựu (2005) Thành tựu, thách thức, định hướng kiến nghị công tác khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản, Hội thảo quốc tế nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ nuôi trồng thủy sản Lê Văn Cát (2006) Nước nuôi trồng thủy sản chất lượng giải pháp cải thiện chất lượng Nguyễn Chỉnh (1995) Bài giảng quản lý nước ao nuôi thủy sản, trường Đại học Thủy sản Nha Trang Nguyễn Đình Trung (2004) Quản lý chất lượng nước ni trồng thủy sản 10 Nguyễn Phú Hịa (2012) Chất lượng môi trường nước nuôi trồng thủy sản 11 Nguyễn Thanh Phương (2005) Nuôi thủy sản ven biển nhiệt đới Khoa thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 12 Phạm Khánh Ly (1999) Nghiên cứu số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng tơm sú Q Kim, Hải Phịng, Luận văn thạc sỹ, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I 13 Phạm Xuân Thuỷ (2006) Hiện trạng giải pháp phát triển nghề ni tơm nước lợ Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản số 03-04/2006 14 Sở Khoa học Cơng nghệ Thanh Hóa (2002) Báo cáo kiểm sốt nhiễm mơi trường nước vùng nước nuôi trồng thủy sản tập trung địa bàn Thanh Hóa năm 2004, Số 87/TNMT, ngày 17 tháng 01 năm 2005 80 15 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thơn tỉnh Thanh Hóa (2008) Báo cáo tổng kết tình hình ni tơm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ 2002-2007 16 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tp Hồ Chí Minh (2009) Cẩm nang ni tơm chân trắng 17 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thanh Hóa (2012) Báo cáo tổng kết ngành thủy sản năm 2011 phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 ngày 25 tháng năm 2012 18 Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Thanh Hóa (2013) Báo cáo Tình hình thực kế hoạch năm 2012; mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển thủy sản tỉnh Thanh Hoá năm 2013 ngày 20 tháng 02 năm 2013 19 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thanh Hóa (2014) Báo cáo Tình hình phát triển ni trồng thuỷ sản năm 2013, định hướng phát triển năm 2014-2015 ngày 16 tháng năm 2014 20 Sở Thủy sản Thanh Hóa (2005) Đề án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản mặn lợ thời kỳ 2005-2010 Thanh Hóa 21 Sở Thủy sản Thanh Hóa (2007) Báo cáo thực trạng dự án nuôi tôm công nghiệp, giải pháp tháo gỡ khó khăn thời gian tới, Số 68/BC-STS, ngày 12-52007 22 Trần Thị Thu Ngân (2012) Các phương pháp sinh học xử lý ô nhiễm môi trường nuôi trồng thuỷ sản ven biển 23 Trần Văn Nhường B.T.T.Hà -( 2005) Phát triển nuôi tôm bền vững: Hiện trạng, hội thách thức Việt Nam TT tin học Bộ thủy sản, số 2/2005 24 Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Khánh Hòa (2004) Báo cáo tổng kết đề tài xác định thông số kỹ thuật phục vụ nuôi tôm sú tỉnh Khánh Hòa 25 UBND huyện Tĩnh Gia (2012, 2013, 2014) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội hàng năm 26 UBND huyện Tĩnh Gia Báo cáo tổng kết công tác nuôi trồng thủy sản năm 2014 kế hoạch năm 2015 ngày 06 tháng 12 năm 2014 27 UBND xã Thanh Thủy (2012, 2013, 2014), Báo cáo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phịng - an ninh hàng năm 28 UBND xã Thanh Thủy (2014) Số liệu thống kê nuôi trồng thủy sản từ năm 2008 - 2014 81 29 VIE/97/030 (2004), Ngành nuôi tôm Việt Nam trạng hội thách thức phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển Dự án VIE/97/030, Hà Nội 30 Vũ Thế Trụ (2000) Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm Việt Nam Tiếng Anh: 31 Rosenberry, B., 1998 World shrimp farming 1998 Shrimp News International, San Diego, California, USA 328 p 32 Worldfish report, Agra Europe 2002 82 PHỤ LỤC 83 ... Thanh Hóa - Hiện trạng chất lượng nước nuôi tôm; - Đánh giá diễn biến chất lượng nước ni tơm 3.4.3 Đề xuất giải pháp kiểm sốt chất lượng nước nuôi tôm xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. .. định chất lượng nước cấp cho đầm nuôi mà chưa đánh giá chất lượng nước thải, nước ao ni Vì vậy, việc thực đề tài ? ?Đánh giá trạng đề xuất số giải pháp kiểm sốt chất lượng nước ni tơm huyện Tĩnh Gia,. .. 3.4.1 Đánh giá tình hình ni tơm địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa .28 3.4.2 Hiện trạng chất lượng nước nuôi tôm xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 28 3.4.3 Đề xuất giải
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kiểm soát chất lượng nước nuôi tôm tại huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kiểm soát chất lượng nước nuôi tôm tại huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa