0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính sau khi thực hiện dồn, đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh

130 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN QUANG CƯỜNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH SAU KHI THỰC HIỆN DỒN, ĐỔI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG TÀI -TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Nguyên Hải NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Cường i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Đỗ Nguyên Hải tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Trắc địa đồ, Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức phịng Tài ngun Mơi trường, chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lương Tài, phòng Thống kê, phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân xã, phường giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin trân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Cường ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .3 Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Chính sách quản lý, sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 2.1.1 Chính sách quản lý sử dụng đất nông nghiệp thời kỳ 1945-1981 2.1.2 Chính sách quản lý sử dụng đất nơng nghiệp thời kỳ 1981-1988 2.1.3 Chính sách quản lý sử dụng đất nông nghiệp sau đổi 2.2 Manh mún ruộng đất tác động 2.2.1 Khái niệm manh mún ruộng đất tác động 2.2.2 Tình hình manh mún ruộng đất số nước giới 10 2.2.3 Thực trạng, nguyên nhân tình trạng manh mún ruộng đất Việt Nam 11 2.3 Tình hình dồn điền đổi nước 14 2.3.1 Khái niệm dồn điền đổi 14 2.3.2 Cơ sở thực tiễn việc dồn điền đổi 14 2.3.3 Tình hình dồn điền đổi số nước giới 16 2.3.4 Tình hình dồn điền đổi Việt Nam 17 2.4 Cơ sở lý luận công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa 19 2.4.1 Cơ sở lý luận công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa 19 iii 2.5 Những quy định chung đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa 20 2.5.1 Đăng ký đất đai 20 2.5.2 Căn pháp lý công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa 21 2.5.3 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 24 2.5.4 Hồ sơ địa 27 2.5.5 Nội dung cụ thể việc thiết lập hồ sơ địa 28 2.5.6 Lập, chỉnh lý quản lý hồ sơ địa 31 2.5.7 Nguyên tắc lập hồ sơ địa 32 2.5.8 Mẫu hồ sơ địa 32 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 33 3.1 Địa điểm nghiên cứu 33 3.2 Thời gian nghiên cứu 33 3.3 Đối tượng nghiên cứu 33 3.4 Nội dung nghiên cứu 33 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 33 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất, kết công tác thực dồn điền đổi địa bàn huyên Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 33 3.4.3 Thực trạng công tác lập hồ sơ địa phục vụ cơng tác dồn điền, đổi đất sản xuất nông nghiêp địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 33 3.4.4 Ảnh hưởng công tác dồn điền, đổi đến lập hồ sơ địa địa bàn nghiên cứu 34 3.4.5 Đề xuất giải pháp cho cơng tác hồn thiện hệ thống hồ sơ địa sau dồn điền, đổi đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 34 3.5 Phương pháp nghiên cứu 34 3.5.1 Phương pháp điều tra thứ cấp 34 3.5.2 Phương pháp điều tra sơ cấp 34 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 34 iv 3.5.4 Phương pháp so sánh 34 Phần .Kết nghiên cứu 35 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 42 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội mơi trường 47 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất, kết công tác thực dồn điền đổi địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 48 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 48 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2016 huyện Lương Tài .50 4.2.3 Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Lương Tài 51 4.2.4 Thực trạng công tác dồn điền, đổi đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyên Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 53 4.3 Thực trạng cơng tác lập hồ sơ địa phục vụ công tác dồn điền đổi địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 54 4.3.1 Thực trạng công tác lập hồ sơ địa 54 4.3.2 Kêt lập hồ sơ địa sau thực dồn điền đổi .60 4.3.3 Ảnh hưởng công tác dồn điền đổi đến lập hồ sơ địa 02 xã 01 thị trấn nghiên cứu 77 4.4 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài 81 4.4.1 Giải pháp sách đất đai 82 4.4.2 Giải pháp xây dựng sở liệu hồ sơ địa 82 4.4.3 Giải pháp đo đạc đồ chỉnh lý biến động 83 4.4.4 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 83 4.4.5 Giải pháp tài 83 Phần Kết luận đề nghị 85 5.1 Kết luận 85 5.2 Kiến nghị 86 Tài liệu tham khảo 88 Phụ lục 91 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng việt BCH Ban chấp hành CGCNQSDĐ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐBSH Đồng sông hồng DĐĐT Dồn điền đổi ĐKĐĐ Đăng ký đất đai HSĐC Hồ sơ địa HTX Hợp tác xã QSDĐ Quyền sử dụng đất TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạn 2010 Bảng 4.1 Các nhóm Bảng 4.2 Tình hình Bảng 4.3 Hiện trạn Bảng 4.4 Hiện trạn Bảng 4.5 Cơ cấu di Bảng 4.6 Biến động Bảng 4.7 Tình hình Bảng 4.8 Thực trạn Tài, tỉnh B Bảng 4.9 Thực trạn Ninh Bảng 4.10 Hệ thống Bảng 4.11 Hiện trạn tỉnh Bắc Bảng 4.12 Bản đồ đ điền, đổi Bảng 4.13 Kết c nghiệp hu Bảng 4.14 Hồ sơ cấ VPĐKQS Bảng 4.15 Các sổ đị Bảng 4.16 Điều kiện Bảng 4.17 Tổng hợp số lượng đồ địa 02 xã 01 Thị trấn tính đến ngày 31/12/201 Bảng 4.18 Kết k Thị trấn t Bảng 4.19 Tổng hợp điểm ngh vii 90 PHỤ LỤC Phụ lục Các văn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành T T Tên văn Chỉ thị số: 05/CT-TTg Nghị định số : 181/2004/NĐ-CP Nghị định số: 198/2004/NĐ-CP Nghị định số: 95/2005/NĐ-CP Nghị định số: 142/2004/NĐ-CP Nghị định số: 127/2005/NĐ-CP 05/2006/CT-TTg Chỉ thị số: 91 Nghị định số: 17/2006/NĐ-CP Nghị định số: 47/2003/NĐ-CP 10 Nghị định số: 19/2000/NĐ-CP 11 Nghị định số: 13/2006/NĐ-CP 12 Nghị định số: 90/2006/NĐ-CP 13 Nghị định số: 164/2003/NĐ-CP 14 Nghị định số: 152/2004/NĐ-CP 92 15 Nghị số: 23/2006/NQ-CP 16 Nghị định số: 84/2007/NĐ-CP 17 Nghị định số: 69/2009/NĐ-CP 18 Nghị định số: 88/2009/NĐ-CP 93 Phụ lục Các văn Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành TT Tên văn Quyết định số: 08/2006/QĐBTNMT Thông tư số: 29/2004/TTBTNMT Thông tư số: 01/2005/TTBTNMT Thông tư số: 04/2005/TTBTNMT Thông tư số: 09/2006/TTBTNMT Thông tư số: 05/2007/TTBTNMT 94 Thông tư số: 06/2007/TTBTNMT Thông tư số: 09/2007/TTBTNMT Thông tư số: 17/2009/TTBTNMT 10 Thông tư số: 20/2010/TTBTNMT 11 Thông tư số: 16/2011/TTBTNMT 95 Phụ lục Các văn Bộ Tài ban hành T T Tên văn Thơng tư số: 117/2004/TTBTC Thông tư số: 95/2005/TT-BTC Thông tư số: 02/2007/TT-BTC Thông tư số: 120/2005/TTBTC Thông tư số: 23/2006/TT-BTC Thông tư số: 27/2006/TT-BTC Thông tư số: 70/2006/TT-BTC 96 Phụ lục Các văn thuộc liên Bộ ban hành TT Tên văn Thông tư liên tịch số: 38/2004/TTLT/BTNM T-BNV Thông tư liên tịch số: 03/2003/TTLT/BTPBTNMT Thông tư liên tịch số: 05/2005/TTLT/BTPBTNMT Thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT/BTPBTNMT Thông tư liên tịch số: 30/2005/TTLT/BTCBTNMT Thông tư liên tịch số: 04/2006/TTLT/BTPBTNMT Thông tư số: 14/2008/TTLT/BTCBTNMT 97 ... địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Đánh giá hiệu đạt tồn công tác hồn thiện hồ sơ địa sau dồn điền, đổi đất sản xuất nông nghiệp huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện. .. cứu đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa sau thực dồn, đổi đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng. .. điền, đổi đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Luận văn đưa đề xuất giải pháp đóng góp cho cơng tác hồn thiện hồ sơ địa sau thực dồn điền, đổi đất sản xuất nông nghiệp địa
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính sau khi thực hiện dồn, đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện hồ sơ địa chính sau khi thực hiện dồn, đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lương tài tỉnh bắc ninh