0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng chè mới chọn lọc bằng phương pháp lai hữu tính tại phú hộ phú thọ

122 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN HỒI THU ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NƠNG SINH HỌC CỦA CÁC DỊNG CHÈ MỚI CHỌN LỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI HỮU TÍNH TẠI PHÚ HỘ - PHÚ THỌ Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đình Vinh TS Nguyễn Thị Minh Phương NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà nội, ngày 30 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Hoài Thu i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình Trước tiên cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy TS Nguyễn Đình Vinh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam TS Nguyễn Thị Minh Phương – Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc người tận tình bảo, hướng dẫn suốt thời gian học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Cây công nghiệp Cây thuốc - Khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu phát triển Chè, bạn bè, đồng nghiệp Bộ môn Chọn tạo giống Chè giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ln bên tơi khích lệ để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Hà nội, ngày 30 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Hoài Thu ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục đồ thị, sơ đồ vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài 2.1.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ chè ngồi nước 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè giới năm gần 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ chè Việt Nam 2.3 Tình hình nghiên cứu chè giới Việt Nam 2.3.1 Tình hình nghiên cứu chè giới 2.3.2 Tình hình nghiên cứu chè Việt Nam 14 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 23 3.1 Địa điểm nghiên cứu 23 3.2 Thời gian nghiên cứu 23 3.3 Vật liệu nghiên cứu 23 3.4 Nội dung nghiên cứu 23 3.5 Phương pháp nghiên cứu 24 iii 3.5.1 Thiết kế thí nghiệm 24 3.5.2 Các tiêu nghiên cứu phương pháp xác định 24 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 30 4.1 Đặc điểm sinh trưởng, phát triển, suất yếu tố cấu thành suất dòng chè nghiên cứu 30 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân, cành dòng chè nghiên cứu 30 4.1.2 Đặc điểm hình thái dịng chè 33 4.1.3 Đặc điểm hình thái búp, khả sinh trưởng búp dòng chè 35 4.1.4 Nghiên cứu sinh trưởng sinh thực dòng chè 41 4.1.5 Đánh giá mức độ sâu hại dòng chè nghiên cứu 44 4.1.6 Năng suất yếu tố cấu thành suất 48 4.2 Nghiên cứu chất lượng dòng chè 51 4.3 Đánh giá khả nhân giống dòng chè 60 Phần Kết luận kiến nghị 65 5.1 Kết luận 65 5.2 Kiến nghị 65 Tài liệu tham khảo 66 Phụ lục 70 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BNN Bộ nông nghiệp CTV Cộng tác viên ĐC Đối chứng KHKT Khoa học kỹ thuật KTCB Kiến thiêt NLN Nông lâm nghiệp PTNT Phát triển nông thôn TQ Trung Quốc v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Sinh trưởng thân, cành dòng chè nghiên cứu (Tuổi 2) 30 Bảng 4.2 Đặc điểm hình thái thân, cành dịng chè nghiên cứu .32 Bảng 4.3 Đặc điểm cấu tạo dòng chè nghiên cứu (Tuổi 2) .33 Bảng 4.4 Đặc điểm hình thái lá, màu sắc dòng chè nghiên cứu 34 Bảng 4.5 Đặc điểm hình thái búp dịng chè nghiên cứu (Tuổi 2) 36 Bảng 4.6 Đặc điểm cấu tạo búp dòng chè nghiên cứu (Tuổi 2) .37 Bảng 4.7 Thời gian sinh trưởng búp dòng chè nghiên cứu (Tuổi 2) 38 Bảng 4.8 Động thái tăng trưởng chiều dài búp dòng chè nghiên cứu (Vụ xuân năm 2016) 39 Bảng 4.9 Thời gian hình thành dòng chè nghiên cứu tuổi 40 Bảng 4.10 Đặc điểm nở hoa dòng chè nghiên cứu 41 Bảng 4.11 Đặc điểm cấu tạo hoa số dòng, giống chè nghiên cứu 43 Bảng 4.12 Một số loài sâu bệnh gây hại dịng chè nghiên cứu 45 Bảng 4.13 Diễn biến số lượng búp/cây qua thời vụ dòng chè nghiên cứu 48 Bảng 4.14 Năng suất yếu tố cấu thành suất dòng chè 49 Bảng 4.15 Tỷ lệ búp mù xòe dòng, giống chè nghiên cứu 51 Bảng 4.16 Thành phần giới búp chè tơm dịng nghiên cứu 52 Bảng 4.17 Kết phân tích sinh hóa dòng chè nghiên cứu (Tuổi 2) 53 Bảng 4.18 Kết thử nếm chè xanh dòng chè nghiên cứu (Tuổi 2) 57 Bảng 4.19 Kết thử nếm chè đen dòng chè nghiên cứu 59 Bảng 4.20 Tỷ lệ sống cành giâm dòng, giống chè 62 Bảng 4.21 Kết giâm hom dòng chè sau tháng tuổi 63 vi DANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Hình 4.1 Biểu đồ suất dịng chè nghiên cứu (tuổi 2) .50 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Hoài Thu Tên luận văn: Đánh giá đặc điểm nơng sinh học dịng chè chọn lọc phương pháp lai hữu tính Phú Hộ - Phú Thọ Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá đặc điểm nơng sinh học dịng chè chọn lọc phương pháp lai hữu tính, góp phần chọn giống chè suất cao, chất lượng tốt thích hợp cho chế biến chè xanh, chè đen Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Thí nghiệm so sánh số dịng chè tuổi bố trí theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB), nhắc lại lần Kết kết luận Kết nghiên cứu, đánh giá cho thấy dòng chè 207, 233 sinh trưởng khỏe, bật búp sớm, có dạng thân bán gỗ, góc độ phân cành lớn, cành cấp nhiều, chiều cao đạt 80,7 cm 81,6 cm Đánh giá yếu tố cấu thành suất cho thấy dịng 232, 234, 241 có số búp nhiều đạt 300 búp Dòng 207, 233 có khối lượng búp lớn đạt 0,64 g/búp đến 0,74 g/búp Dịng 207, 233 có suất cao đạt 3,34 tấn/ha 3,18 tấn/ha, tiếp đến dòng 213, 241 cho suất cao so với giống đối chứng LDP1 Xác định dòng cho chế biến chè xanh chất lượng dòng 207, 238 đạt điểm thử nếm 17,0 điểm, có hương thơm đặc trưng hẳn so với giống đối chứng LDP1 Dòng 233, 241 thích hợp cho chế biến chè đen với điểm đánh giá đạt 16,8 điểm Các dòng chè chọn lọc bị gây hại rầy xanh, cánh tơ, nhện đỏ so với giống đối chứng LDP1 Đánh giá nhân giống vườn ươm cho thấy dòng 207, 233 sinh trưởng khỏe, chiều cao giai đoạn vườn ươm đạt 30,0 cm, tỷ lệ sống cao đạt 90%, tỷ lệ xuất vườn 70% Từ khóa: Chè lai hữu tính, suất, chất lượng viii BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKG FILE CCT1 15/ 3/17 3: :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V003 DKG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC1 FILE CCT1 15/ 3/17 3: :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V004 CC1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCT1 15/ 3/17 3: :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT NLAI - SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ 207 213 232 233 234 238 241 LDP1 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CCT1 84 15/ 3/17 3: F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE V003 DCPC LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE GDPC FILE CCT1 15/ 3/17 3:50 :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V004 GDPC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCT1 15/ 3/17 3:50 :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT CTHUC$ 207 213 232 233 234 238 241 LDP1 85 5%LSD 14DF ANALYSIS OFVARIANCESUMMARYTABLEFILECCT1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 3.2 Phân tích thống kê kích thước dịng chè BALANCED ANOVA FOR VARIATE DLA FILE KTLAT1 :PAGE VARIATE V003 DLA LN SOURCE OF VARIATION 18/ 3/17 5:52 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE DF V004RLA LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE V005DTLA VARIATE LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KTLAT1 18/ 3/17 5:52 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT CTHUC$ - 86 CTHUC$ 207 213 232 233 234 238 241 LDP1 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OFVARIANCESUMMARYTABLEFILEKTLAT1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 3.3 Phân tích thống kê hình thái búp ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKG FILE CCT1 18/ 3/17 6:33 :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V004 DKG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCT1 18/ 3/17 6:33 :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 8) 87 5%LSD 14DF MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ 207 213 232 233 234 238 241 LDP1 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OFVARIANCESUMMARYTABLEFILECCT1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DBUP3 LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKG3 FILE CCT1 18/ 3/17 6:51 :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V004 DKG3 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCT1 18/ 3/17 6:51 :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI NOS DBUP3 8.11125 DKG3 0.220000 88 SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ 207 213 232 233 234 238 241 LDP1 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CCT1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 3.4 Phân tích thống kê số liệu sâu bệnh hại chè BALANCED ANOVA FOR VARIATE V003CTO VARIATE LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE RAY FILE CCT1 15/ 6/17 2:52 :PAGE VARIATE V004 RAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHEN FILE CCT1 15/ 6/17 2:52 :PAGE VARIATE V005 NHEN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER 89 SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCT1 15/ 6/17 2:52 :PAGE MEANS FOR EFFECT NLAI - SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ 207 213 232 233 234 238 241 LDP1 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CCT1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 3.5 Phân tích thống kê suất yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBUP FILE CCT1 28/ 3/17 20:54 :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V003 SBUP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSUAT FILE CCT1 28/ 3/17 20:54 :PAGE 90 Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan chinh VARIATE V004 NSUAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CCT1 28/ 3/17 20:54 :PAGE Thiet ke theo khoi ngau nhien hoan chinh MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ 207 213 232 233 234 238 241 LDP1 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OFVARIANCESUMMARYTABLEFILECCT1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 3.6 Phân tích thống kê số liệu nhân giống vườn ươm ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL - 91 * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKG FILE KTLAT1 :PAGE VARIATE V004 DKG LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF 2/ 4/17 21:32 SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLA FILE KTLAT1 2/ 4/17 21:32 :PAGE VARIATE V005 SLA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI CTHUC$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KTLAT1 MEANS FOREFFECTNLAI NLAI SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT CTHUC$ CTHUC$ 207 213 232 233 234 238 241 LDP1 SE(N= 5%LSD ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KTLAT1 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 92 ... tài ? ?Đánh giá đặc điểm nơng sinh học dịng chè chọn lọc phương pháp lai hữu tính Phú Hộ - Phú Thọ? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đánh giá đặc điểm nông sinh học dòng chè chọn lọc phương pháp lai hữu tính, ... suất dòng chè nghiên cứu (tuổi 2) .50 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Hồi Thu Tên luận văn: Đánh giá đặc điểm nông sinh học dòng chè chọn lọc phương pháp lai hữu tính Phú Hộ - Phú Thọ. .. bệnh suất dòng chè chọn lọc tạo phương pháp lai hữu tính - Nghiên cứu chất lượng nguyên liệu sản phẩm chế biến chè xanh, chè đen dòng chè chọn lọc tạo phương pháp lai hữu tính - Đánh giá khả nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng chè mới chọn lọc bằng phương pháp lai hữu tính tại phú hộ phú thọ , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng chè mới chọn lọc bằng phương pháp lai hữu tính tại phú hộ phú thọ