0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường 35,0m và dự án khu nhà ở dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội tecco

113 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THÁI HUY TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG 35,0M VÀ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI TECCO THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Hoàng Thái Đại NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa công bố luận văn khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn từ nguồn gốc Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Thái Huy Trường i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp tác giả xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới PGS.TS Hoàng Thái Đại, người trực tiếp hướng dẫn, ln quan tâm, bảo tận tình giúp đỡ mặt để tơi hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn Ban bồi thường GPMB TP Vinh, sở: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND thành phố Vinh, Phịng tài ngun Mơi trường TP Vinh, phịng thống kê TP Vinh, UBND xã Hưng Lộc, Xã Nghi Đức, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả có tài liệu nghiên cứu thực tế để hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo môn Trắc địa đồ, Khoa Quản lý đất đai Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hoàn thành luận văn Và cuối xin bày tỏ lịng biết ơn tới gia đình, bàn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên tạo điều kiện cho suốt thời gian qua Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Thái Huy Trường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN viii THESIS ABSTRACT x PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI 1.3 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THU HỒI VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 2.1.1 Khái niệm cơng tác thu hồi đất, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất 2.1.2 Những nội dung công tác thu hồi đất, giải phóng mặt 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC THU HỒI VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 13 2.2.1 Cơng tác thu hồi đất, giải phóng mặt số nước giới 13 2.2.2 Cơng tác thu hồi đất, giải phóng mặt Việt Nam 16 PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 30 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 30 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 30 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 30 3.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Vinh .30 3.2.2 Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất địa bàn thành phố Vinh 31 3.2.3 Đánh giá công tác thực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt dự án địa bàn thành phố Vinh 31 iii 3.2.4 Ảnh hưởng công tác thu hồi đất, giải phóng mặt đến người dân có đất bị thu hồi địa bàn dự án đường 35.0 m dự án khu nhà Dịch vụ tổng hợp & Nhà xã hội Tecco, thuộc địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 31 3.2.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu việc thực cơng tác bồi thường giải phóng mặt thực dự án địa bàn thành phố Vinh 31 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 31 3.3.2 Phương pháp đánh giá công tác thực thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt địa bàn thành phố Vinh 32 3.3.3 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt đến người dân có đất bị thu hồi địa bàn thành phố Vinh 33 3.3.4 Phương pháp phân tích, tổng hợp xử lý số liệu 33 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ VINH 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 4.1.3 Những thuận lợi, khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt thành phố Vinh 40 4.2 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 41 4.2.1 Tình hình sử dụng đất biến động sử dụng đất từ năm 2010 đến 41 4.2.2 Thực trạng việc thực công tác thu hồi đất, giải phóng mặt thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 45 4.2.3 Đánh giá công tác quản lý Nhà nước liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt địa bàn thành phố Vinh 47 4.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HAI DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 50 4.3.1 Dự án đường 35.0 m 52 iv 4.3.2 4.3.3 Dự án khu nhà Dịch vụ tổng hợp & Nhà xã hội Tecco, thuộc địa bàn xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 65 Đánh giá chung việc thực công tác thu hồi đất, giải phóng mặt địa bàn thành phố Vinh 70 4.4 ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN NGƯỜI DÂN CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI TRÊN ĐỊA BÀN DỰ ÁN ĐƯỜNG 35.0 M VÀ DỰ ÁN KHU NHÀ Ở DỊCH VỤ TỔNG HỢP & NHÀ Ở XÃ HỘI TECCO, THUỘC ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 77 4.4.1 Quan điểm người dân việc thu hồi đất, giải phóng mặt .77 4.4.2 Nguyện vọng người dân liên quan đến sách thu hồi đất, giải phóng mặt 80 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 83 4.5.1 Về sách quản lý đất đai 83 4.5.2 Hoàn thiện quy định xác định giá đất, giá tài sản tính bồi thường, hỗ trợ 83 4.5.3 Tổ chức thực 85 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 5.1 KẾT LUẬN 87 5.2 KIẾN NGHỊ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn thành phố Vinh năm 2016 42 Bảng 4.2 Bảng khái quát dự án đường 35m 53 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp diện tích đất bị thu hồi dự án Đường 35m 56 Bảng 4.4 Diện tích đất ở, đất vườn đất nông nghiệp bị thu hồi 57 Bảng 4.5 Bảng Tổng hợp giá trị bồi thường dự án đường 35m 60 Bảng 4.6 Bảng Tổng hợp giá trị hỗ trợ dự án đường 35m 62 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp bồi thường dự án xây dựng khu nhà xã hội nhà dịch vụ tổng hợp Xã Hưng Lộc 66 Bảng 4.8 Bảng tổng hợp bồi thường dự án xây dựng khu nhà xã hội nhà dịch vụ tổng hợp Xã Hưng Lộc 68 Bảng 4.9 Bảng tổng hợp hỗ trợ dự án xây dựng khu nhà xã hội nhà dịch vụ tổng hợp Xã Hưng Lộc 69 Bảng 4.10 Tổng hợp ý kiến người dân đơn giá bồi thường dự án đường 35m nối QL 46 với đường ven sông Lam Dự án Nhà xã hội Tecco 78 Bảng 4.11 Tổng hợp ý kiến người dân hình thức mức hỗ trợ GPMB dự án đường 35m nối QL 46 với đường ven sông Lam Dự án Nhà xã hội Tecco 79 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí thành phố Vinh 34 Hình 4.2 Trình tự thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt 71 Hình 4.3 Tổng hợp ý kiến người dân công tác bồi thường, hỗ trợ 80 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Thái Huy Trường Tên luận văn: Đánh giá công tác thực bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất dự án Đường 35,0m dự án khu nhà dịch vụ tổng hợp nhà xã hội Tecco thuộc địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Ngành: Quản lý Đất đai Mã số: 8850103 Cơ sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá công tác thực bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất thực dự án đường 35 m Dự án khu nhà Dịch vụ tổng hợp & Nhà xã hội Tecco, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu việc thực sách thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Phương pháp nghiên cứu * Thu thập số liệu thứ cấp: Thông tin cần thu thập: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xã Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Đức, Nghi Ân thành phố Vinh; tình hình quản lý sử dụng đất thành phố Vinh; văn quy phạm pháp luật có liên quan đến cơng tác quản lý đất đai Trung ương địa phương ban hành; thông tin, tài liệu, số liệu liên quan đến cơng tác bồi thường, giải phóng mặt địa phương tỉnh Nghệ An; luận văn, luận án, đồ, sơ đồ có liên quan đến luận văn, báo, sách có liên quan đến đề tài luận văn; thông tin dự án đường 35 m Dự án khu nhà Dịch vụ tổng hợp & Nhà xã hội Tecco thành phố Vinh * Thu thập số liệu sơ cấp: Căn vào thông tin cần thu thập, lập phiếu điều tra cơng tác bồi thường, giải phóng mặt Các đối tượng vấn hộ có đất bị thu hồi Tác giả lựa chọn hộ dân có diện tích đất nơng nghiệp, đất đất vườn bị thu hồi nhiều nhất, hộ dân có gặp số vướng mắc trình bồi thường giải phóng mặt để vấn Tiến hành vấn 60 hộ dân theo nội dung có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Trong dự án đường 35m tác giả tiến viii hành phóng vấn 40 hộ dân/ xã mà dự án chạy qua, 20 hộ dân cuả dự án khu nhà Dịch vụ tổng hợp & Nhà xã hội Tecco thành phố Vinh Phương pháp vấn đối tượng: Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thực cơng tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đánh giá mức độ hài lòng người dân sách thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ hộ gia đình, cá nhân thông qua phiếu điều tra đối tượng bị ảnh hưởng thực công tác thu hồi đất, giải phóng mặt * Phương pháp phân tích, tổng hợp xử lý số liệu Sử dụng phần mềm Excel để thống kê, mô tả, so sánh, tổng hợp tài liệu, số liệu theo hệ thống bảng biểu Sau thu thập số liệu tài liệu, tiến hành phân tích, xử lý số liệu tài liệu thu thập để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Qua đánh giá, nhận xét vấn đề cách cụ thể theo nội dung nghiên cứu Kết kết luận - Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội - Thực trạng Quản lý Nhà nước đất đai Tình hình chung cơng tác bồi thường nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Vinh - Tình hình thực cơng tác bồi thường, GPMB hai dự án Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện đẩy nhanh cơng tác bồi thường, GPMB thực dự án - Luận văn nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thành phố Vinh, thực trạng Quản lý Nhà nước đất đai tình hình chung cơng tác bồi thường giải phóng mặt địa bàn thành phố dự án nghiên cứu Luận văn có đóng góp khoa học thực tiễn lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung thành phố Vinh nói riêng Từ nghiên cứu đánh giá luận văn có ý kiến đề xuất góp phần hồn thiện công tác bồi thường, GPMB Nhà nước thu hồi đất nâng giá trị bồi thường, giá tiền đền bù đất tài sản, nâng mức hỗ trợ cho người dân cán thực ix + + 35 ý kiến đồng ý với sách hỗ trợ dự án, chiếm 58,3% 25 ý kiến cho mức hỗ trợ thấp chiếm 41,7% , nguyên nhân người dân dự án chủ yếu làm nghề nông để kiếm sống Khi đất nông nghiệp bị thu hồi họ bị việc làm Mà với tình hình kinh tế xã hội ngày phát triển người nông dân khơng có cấp, tay nghề chun nghiệp khó mà tìm cơng việc để ni sống thân gia đình Do đó, nhà nước cần xem xét lại mức hỗ trợ nghề nghiệp để đảm bảo sống lâu dài cho người dân 4.4.2 Nguyện vọng người dân liên quan đến sách thu hồi đất, giải phóng mặt Từ thực tế cơng tác thu hồi, GPMB, đền bù hỗ trợ, người dân đề xuất số kiến nghị mà công tác GPMB chưa đáp ứng Những vấn đề tập trung người dân kiến nghị là: tăng giá đất đền bù tiền hỗ trợ, đặc biệt phần bồi thường, GPMB Nhà nước tiến hành Còn phần thu hồi chủ đầu tư tổ chức kinh tế, có thêm phần hỗ trợ phía sau chưa thỏa mãn toàn người dân Cụ thể thể qua hình 4.3 Hình 4.3 Tổng hợp ý kiến người dân công tác bồi thường, hỗ trợ Ghi chú: Dự án 1: Đường 35m Dự án 2: Nhà xã hội tecco Nhận xét: Hai dự án lựa chọn để đánh giá công tác bồi thường, giải 80 phóng mặt dự án đường 35 m có 100% ý kiến, Dự án nhà xã hội Tecco có gần 80% ý kiến hộ dân cho cần tăng giá đất đền bù cho người dân Lý hộ cho cần tăng giá đất đền bù giá đất theo quy định Nhà nước giá thu hồi chủ đầu tư tổ chức kinh tế có nhỉnh chút so với giá đất theo thị trường chênh lệch lớn nên người dân chịu lỗ bị thu hồi đất Do giá đất đền bù thấp nên người dân muốn tăng thêm khoản hỗ trợ khác Có đến 20% ý kiến người dân hai dự án muốn tăng giá mức hỗ trợ khác hỗ trợ việc làm Tóm tắt số tồn nguyên nhân tồn thực cơng tác bồi thường giải phịng mặt thực dự án địa bàn thành phố Vinh Một số tồn tại: Thực công tác GPMB chậm cịn nhiều thiếu sót kiểm kê xác định nguồn gốc sử dụng đất Giá đất áp dụng tính bồi thường, hỗ trợ chưa hợp lý chưa sát với giá thị trường Kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa phù hợp - Tổ chức thực công tác GPMB không quy trình cụ thể: tổ chức kiểm kê đất đai, tài sản đất nơng nghiệp chưa có định thu hồi đất Cán trực tiếp làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ nên xẩy nhiều sai sót, dẫn đến đơn thư kiến nghị kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt - Hiện đầu khó khăn cho hộ, đặc biệt nghề nghiệp, hộ đất khơng chuyển đổi nghề, khơng tìm kiếm việc làm Đặc biệt khó khăn cho lao động nông nghiệp tuổi cao từ 40 trở lên, làm chuyển đổi nghề trì sống cho họ Khi thực dự án khu tái định cư không chuẩn bị trước, lập phương án bồi thường, Thiết kế kỹ thuật mặt hạ tầng, công tác khảo sát để lập phương án khu tái định cư chưa thật tốt, chưa thật đúng, dẫn đến phải chỉnh sửa, điều chỉnh diện tích, thơng số kỹ thuật nhiều thời gian - Bên cạnh đó, số hộ dân vị trí tốt sinh sống thêm 81 nghề kinh doanh chuyển đến ví trí tái định cư khơng tốt, khơng tương đương giá trị với nơi cũ không thuận tiện cho việc sinh sống, kinh doanh c, Nguyên nhân Công tác quản lý Nhà nước đất đai thời gian qua cịn bng lỏng, chưa chặt chẽ khơng pháp luật; hồ sơ địa khơng lưu giữ đầy đủ, gây khó khăn việc xác định nguồn gốc, chủ sử dụng đất, chế độ bồi thường, hỗ trợ, Hồ sơ pháp lý quyền sử dụng đất hộ không đầy đủ, nên việc xác định đối tượng, điều kiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư số hộ nhiều thời gian, thiếu sở pháp lý, việc xác minh nguồn gốc đất qua thời kỳ khó khăn, dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ thi công GPMB - Quy định nhà nước việc xác định giá đất để bồi thường điều kiện bình thường gặp khó khăn Theo quy định: Giá đất để tính bồi thường giá đất theo mục đích sử dụng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cơng bố; Trường hợp thời điểm có định thu hồi đất mà giá đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường điều kiện bình thường UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định giá đất cho phù hợp Tuy nhiên, việc xác định đất thực tế điều kiện bình thường chưa quy định cụ thể,chưa sát với thị trường khó thực thực tế Quy định giá bồi thường, hỗ trợ chưa phù hợp với thực tế, chưa sát với giá thị trường Theo phản ánh nhiều hộ sinh sống địa bàn xã Nghi Ân, giá đất dao động từ 10 -12 triệu đồng/m2, lập dự án thỏa thuận bồi thường GPMB, UBND thành phố Vinh đáp ứng mức giá cao 7,6 triệu/m đất thổ cư, chưa kể nhiều lơ đất có mức đền bù triệu đồng Do phải quy định thêm nhiều khoản hỗ trợ làm cho việc lập, thực dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trở lên phức tạp Đặc biệt giá đất ở, cịn giá đất nơng nghiệp người dân cho Nhà nước định nên khơng có phản ánh, khiếu kiện dân giá đất nông nghiệp Giá đất không sát với giá thị trường, thứ giá đất tính thời điểm thu hồi đất việc chi trả tiền bồi thường lại diễn chậm hơn, lúc giá đất thị trường biến động, thay đổi Thứ hai, thơng tin giá đất mà người dân có chưa có sở, họ khơng nắm việc xác định giá 82 sở nào, kỹ thuật định giá đất thị trường, họ nắm bắt giá qua số trường hợp chuyển nhượng đất Do đó, việc định giá cụ thể để bồi thường hỗ trợ tái định cư không sát, không với giá thị trường dẫn đến thua thiệt cho người dân Đội ngũ làm cơng tác bồi thường, giải phóng mặt cịn kiêm nhiệm, số lượng ít; có số địa phương chưa quan tâm mức đến công tác bồi thường, giải phóng mặt Kinh phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư có lúc, có nơi cịn chậm, chưa kịp thời Thời điểm đầu thực kiểm kê đất đai, tài sản chủ hộ trước có định thu hồi đất, người dân tâm trạng bỡ ngỡ chủ trương, sách bồi thường 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 4.5.1 Về sách quản lý đất đai Cần sớm hồn thiện hệ thống sách, Pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Đảm bảo tính hợp lý, quán, tránh chồng chéo dẫn đến vướng mắc giải quyết, xét duyệt - Cần cải cách thủ tục hành việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ Thiết lập hồ sơ địa đầy đủ, xác thường xuyên chỉnh lý biến động, vừa để công tác quản lý nhà nước đất đai kịp thời tốt vừa để làm sở cho việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường Nhà nước thu hồi đất 4.5.2 Hoàn thiện quy định xác định giá đất, giá tài sản tính bồi thường, hỗ trợ Hồn thiện quy định xác định giá đất, giá tài sản để tính bồi thường, hỗ trợ cho giá áp dụng sát với thị trường thực tốt vấn đề đẩy nhanh tiến độ, tránh khiếu kiện Thuê tổ chức định giá độc lập để tiến hành xác định giá đất, giá tài sản bồi thường, giá tổ chức độc lập quan chuyên môn giá thẩm định, thực vấn đề tạo minh bạch, giá áp dụng thực tế giảm bớt công người trực tiếp thực bồi thường, hỗ trợ 83 4.5.3 Hoàn thiện sách bồi thường hỗ trợ a.Chính sách bồi thường đất Việc bồi thường GPMB đất nơng nghiệp cần xem xét vị trí phân hạng cụ thể thời điểm thu hồi, không nên dựa vào vị trí, hạng đất họ giao thực tế trình sử dụng đất chủ hộ đầu tư thâm canh, nâng cao giá trị sử dụng đất so với trước giao đất Nếu việc phân hạng đất không làm thường xuyên cần phải áp dụng sách khác như: sách hỗ trợ nâng hạng đất nhằm khắc phục phần khó khăn cho hộ dân bị thu hồi đất Việc bồi thường thiệt hại đất cách giao đất khu TĐC nên xem xét theo quy hoạch định mức đất có đảm bảo quy hoạch kiến trúc, xác định nhu cầu đất tái định cư dễ dàng Cần thành lập quan nghiên cứu quản lý thị trường bất động sản, việc quản lý thị trường vừa thể chức quản lý Nhà nước vừa sử dụng công cụ để Nhà nước điều tiết lại thị trường theo định hướng chiến lược Nhà nước Trong công tác quản lý đất đai bồi thường GPMB, việc quản lý thị trường bất động sản có tác dụng to lớn, xác định xác giá trị tài sản đặc biệt đất đai Nhà nước thực quyền nghĩa vụ theo Luật Đất đai quy định Luật dân (thu tiền sử dụng đất giao đất, tính loại thuế thu từ đất, bồi thường thiệt hại từ đất ) b Bồi thường thiệt hại tài sản đất bị thu hồi Về sách bồi thường thiệt hại tài sản phần lớn người dân bị thu hồi đất chấp nhận Kết điều tra cho thấy điều ý kiến cho giá bồi thường thấp so với giá thị thường thời điểm thu hồi đất Vì cần phải sớm hồn thiện công tác định giá tài sản đất Việc bồi thường thiệt hại tài sản cần tính theo mức thiệt hại thực tế, xem xét giá trị xây dựng Cần thường xuyên xác định lại đơn giá bồi thường tài sản đất bị thu hồi cho sát với giá thị trường c Chính sách hỗ trợ ổn định sống Khơng dừng lại việc bố trí nơi mới, mà cần lưu ý giải pháp khôi 84 phục sống tạo điều kiện cho người bị thu hồi đất có nguồn thu nhập mới, vấn đề cần quan tâm Điều không trách nhiệm chủ đầu tư dự án mà cịn trách nhiệm quyền địa phương Để ổn định đời sống phát triển sản xuất cho người dân phải di chuyển nhu cầu tất yếu khách quan Đảm bảo cho người dân bị thu hồi đất có sống tốt trước lúc di chuyển, mặt khác biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn ngừa hậu xấu kinh tế, xã hội, môi trường mà q trình tái định cư đem lại Vì cần có sách, hỗ trợ sống cho họ như: Hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế: Phát triển làng nghề truyền thống, xây dựng cơng trình dịch vụ nhỏ phục vụ cộng đồng dân cư Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề: Người dân hỗ trợ tiền đào tạo trường, trung tâm dạy nghề để làm việc dự án thu hồi đất họ 4.5.3 Tổ chức thực - Tăng cường cơng tác tun truyền, giải thích sâu rộng phương tiện thông tin đại chúng trực tiếp để người bị thu hồi đất hiểu rõ tự giác phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, chủ đầu tư thực quy định pháp luật sách cơng tác bồi thường giải phóng mặt Tăng cường vai trị cấp uỷ quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể, tổ trưởng nhân dân đại diện người bị thu hồi đất phối hợp với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố thực bồi thường giải phóng mặt vận động thuyết phục nhân dân, đoàn viên, hội viên thực tốt quy định pháp luật bồi thường giải phóng mặt Tổ chức thực việc thu hồi đất phải lắng nghe ý kiến nhân dân để giải kiến nghị, đề nghị hợp tình, hợp lý tránh cứng nhắc; đặt vào vị trí người bị thu hồi đất để thơng cảm, chia sẻ với khó khăn, thiệt thịi xúc người dân bị thu hồi đất để có biện pháp tạo điều kiện ổn định sống, sinh hoạt sản xuất cho nhân dân Đồng thời xử lý nghiêm đối tượng cố tình gây cản trở cho việc thu hồi đất nhà nước - Tiếp tục hoàn thiện nâng cao lực Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố người, trang thiết bị kinh phí để thực cơng tác giải phóng mặt Thường xun trau dồi đạo đức, tập huấn nâng cao trình độ cho 85 cán tham gia cơng tác giải phóng mặt để đảm bảo tính trung thực xác việc xác định giá trị bồi thường cho người bị thu hồi đất từ lúc kiểm kê, họp xét bồi thường lập dự toán bồi thường; giải kịp thời vướng mắc trình thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng; hạn chế khiếu kiện làm kéo dài thời gian giải phóng mặt tiến độ thực dự án - Nâng cao kinh phí hỗ trợ cho người trực tiếp thực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo gắn với trách nhiệm thực hiện, có chế độ thưởng phạt rõ ràng công tác, nhiệm vụ 86 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thành phố Vinh đô thị trọng điểm tỉnh Nghệ An có tầm ảnh hưởng đến mặt tồn tỉnh q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa có phần đóng góp lớn cơng tác bồi thường giải phóng mặt Trong năm qua, sau thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh q trình bồi thường giải phóng mặt có bước nhảy vọt đáng kể Cụ thể tốc độ thu hồi đất nông nghiệp địa bàn diễn nhanh Năm 2016, đất nông nghiệp giảm từ 4.700 xuống cịn khoảng 4.000 Diện tích bị thu hồi nhằm phục vụ cơng trình trọng điểm chỉnh trang đô thị xây dựng đường 35 m từ Quốc lộ 46 xuống đường ven sông Lam, đường 72 m nối TP Vinh TX Cửa Lò Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB địa bàn thành phố Vinh được đánh giá thông qua dự án: đường 35m nối QL 46 với đường ven sông Lam Dự án Nhà xã hội Tecco Tính đến ngày 15/6/2018, 02 dự án nghiên cứu hoàn thành 100% kế hoạch bồi thường GPMB, dự án thi công đưa vào sử dụng Tuy nhiên, tiến độ thực GPMB chậm so với kế hoạch đề từ đến năm, phương án bồi thường kéo dài chia thành nhiều giai đoạn - Việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường HĐBT xem xét kỹ hồ sơ pháp lý, xác định đối tượng điều kiện bồi thường cách cẩn thận, xác tỷ mỷ Tuy nhiên, cách xác định điều kiện bồi thường thời gian sử dụng đất cịn có số điểm chưa hợp lý việc mua bán, chuyển nhượng, cho tặng khơng có giấy tờ pháp lý, giấy tờ cấp đất, cho mượn đất tuỳ tiện trái thẩm quyền, khơng sách chế độ Việc xác định diện tích, thời điểm sử dụng đất gặp khơng khó khăn, trường hợp chưa đo đạc đồ địa chính quy 02 hộ gia đình dự án đường 35m Giá bồi thường đất nói chung thấp, so với giá chuyển nhượng thực tế thị trường (chỉ 50-70% giá thị trường) Mức giá bồi thường đất nông nghiệp 85.000đồng/m vị trí mặt đường lớn, cịn 75.000đồng/m 87 vị trí lối mặt đường lớn, 35% giá đất trung bình 2.275.000 đồng/m đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư Về mức giá để tính bồi thường, hỗ trợ: hỗ trợ di chuyển từ 2.000.000 đồng/ hộ đến 6.000.000 đồng/hộ tùy theo địa điểm di chuyển Hỗ trợ thuê nhà vòng 12 tháng, hộ hỗ trợ 3.000.000đồng/ tháng/hộ, hộ hỗ trợ 2.000.000đồng/ tháng/hộ Đại đa số người dân cho chưa phù hợp, cụ thể: Về bồi thường đất đai có 100% số phiếu, tài sản vật kiến trúc, cối hoa màu có 25% số phiếu Về hỗ trợ có 41,7% số phiếu khơng thỏa mãn Ngun nhân giá để bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản UBND tỉnh Nghệ An ban hành hàng năm thấp giá thị trường Về biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần thực đồng giải pháp sau: hoàn thiện quy định xác định giá đất, giá tài sản để tính bồi thường, hỗ trợ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nâng cao kinh phí hỗ trợ thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường công tác quản lý đất đai, đặc biệt cập nhật, chỉnh lý biến động kịp thời 5.2 KIẾN NGHỊ Để công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuận lợi, phù hợp thực tế, tạo điều kiện thuận lợi trình thực hiện, đảm bảo dân chủ, công khai đồng thời đảm bảo hài hịa lợi ích Nhà nước người dân bị ảnh hưởng, xin đưa số kiến nghị sau: Đề nghị cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể từ thành phố đến phường, xã liệt vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân để thực tốt công tác GPMB địa bàn - Để công tác bồi thường thiệt hại GPMB thuận lợi, phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trình thực hiện, bảo đảm hài hồ lợi ích Nhà nước người bị thu hồi đất, Tỉnh cần sửa đổi bổ sung thêm số quy định điều kiện bồi thường, hạn mức đất bồi thường, giao đất tái định cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi thường GPMB Cần thực quản lý đất đai cấp sở cách chặt chẽ, cải cách thủ tục hành việc cho, tặng, chuyển QSDĐ Thường xuyên cập chỉnh lý biến động đồ địa Có sách bồi thường, hỗ trợ đất giao thông, thủy lợi nội đồng cho người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp 88 Tiếp tục nghiên cứu sớm điều chỉnh mức giá bồi thường hỗ trợ GPMB đất ở, đất nông nghiệp cho phù hợp với giá thị trường, nhằm đáp ứng quyền lợi nông dân công xã hội Trên sở cần nghiên cứu, xem xét mức hỗ trợ dự án, khu vực cho nhân dân - Tỉnh cần có sách việc triển khai cấp đất dịch vụ cho nhân dân Giải lao động việc làm; công tác quy hoạch xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị - dịch vụ; xử lý ô nhiễm môi trường Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, xây dựng khu tái định cư cần trước bước trước thực dự án 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ánh Tuyết (2002) Kinh nghiệm đền bù, giải phóng mặt số nước, Thời báo Tài Việt Nam số 131(872) Ngày 01/11/2002 Bộ Tài nguyên môi trường (2014) Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 Quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Bộ Tài nguyên Mơi trường (2005) Đề án tìm hiểu thực trạng đời sống việc làm người dân nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2007) Hội nghị kiểm điểm công tác quản lý nhà nước Tài nguyên Môi trường 27/02/2007, Hà Nội Chính phủ (2004) Nghị định số 197/2004/NĐ-CP Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất, Hà Nội Chính phủ (2007) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai, Hà Nội Chính phủ (2009) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Hà Nội Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Chính phủ (2014) Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định giá đất 10 Chính phủ (2014) Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 11 Đàm Nam Trung (2017) Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, luận văn thạc sỹ, Học viện nông nghiệp Việt Nam 12 Đặng Thái Sơn (2002), Đề tài nghiên cứu xã hội học sách đền bù giải phóng mặt tái định cư Viện Nghiên cứu Địa - Tổng cục Địa 90 13 Đặng Hùng Võ (2010) Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện chế giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt Nam Trích Cơ chế Nhà nước thu hồi đất chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam Ngân hàng giới Việt Nam 14 Hoàng Xuân Nghĩa (2013) Một số vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Lã Anh Tuấn (2012) Nghiên cứu giải pháp kinh tế đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện nông nghiệp Việt Nam 16 Lê Văn Lợi (2013) Những vấn đề xã hội nảy sinh từ việc thu hồi đất nông nghiệp cho phát triển đô thị, khu công nghiệp giải pháp khắc phục” Tạp chí khoa học trị, số năm 2013 Mạnh Hải (2013) Những kinh nghiệm cơng tác giải phóng mặt huyện Kỳ Anh, Trích đại biểu nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Truy cập ngày 18/3/2014: http://dbndhatinh.vn/dbnd/default/read.html/news/1672? div_id=object_news&fol der_id=38 17 Lê Đình Thắng cs (2000) Giáo trình Quản lý nhà nước đất đai nhà Hà Nội NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Lê Thị Tình (2015) Thực sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt địa bàn huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Ngân hàng giới (2011) Cơ chế nhà nước thu hồi đất chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam: phương pháp tiếp cận, định giá đất giải khiếu nại nhân dân 20 Nguyễn Văn Phấn (2007) Hồn thiện sách bồi thường, giải phóng mặt địa bàn thị xã Bảo Lộc, luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Thị Thanh (2011) Tăng cường quản lý Nhà nước chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Thành phố Hà Nội Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế quốc dân 22 Phạm Phương Nam, Nguyễn Thanh Trà Phan Thị Thanh Huyền (2013) Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tạp chí Tài nguyên Môi trường (10) năm 2013 91 23 Phương Thảo (2013) Kinh nghiệm thu hồi đất số quốc gia giới, Ban nội Trung ương, Truy cập ngày 11/9/2013 http://noichinh.vn/hoso-tu-lieu/201309/kinh-nghiem-thu-hoi-dat-cua-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi292298/ 24 Quán Vi Giang (2010) Nghiên cứu việc thực sách thu hồi đất nơng nghiệp, bồi thường giải phóng mặt huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện nông nghiệp Việt Nam 25 Nội Quốc hội (1988) Luật Đất đai 1987 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà 26 Nội Quốc hội (1993) Luật Đất đai 1993 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà 27 Nội Quốc hội (2003) Luật Đất đai 2003 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà 28 Nội Quốc hội (2013) Luật Đất đai 2013 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà 29 Trần Đức Phương (2015) Quá trình tái định cư Hà Nội: Nghiên cứu tác động đến đời sống kinh tế, xã hội người dân, luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội 30 UBND thành phố Vinh (2015) Báo cáo thu hồi đất năm 2014 31 UBND tỉnh Nghệ An (2010) Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nghệ An 32 UBND tỉnh Nghệ An (2014a) Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 08/09/2014 UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nghệ An 33 UBND tỉnh Nghệ An (2014b) Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 23/09/2014 UBND tỉnh Nghệ An ban hành bảng đơn giá bồi thường trồng, vật nuôi di chuyển mồ mà địa bàn tỉnh Nghệ An 34 UBND tỉnh Nghệ An (2014c) Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 UBND tỉnh Nghệ An quy định việc thu hồi đất, giao đất cho thuê đất đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất tổ chức có nhu cầu sử dụng đất địa bàn tỉnh Nghệ An 35 UBND tỉnh Nghệ An (2014d) Quyết định số 102/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 UBND tỉnh Nghệ An ban hành giá xây dựng nhà, cơng trình làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa bàn tỉnh Nghệ An 92 ... vào thực tế dự án cụ thể, tiến hành thực đề tài: ? ?Đánh giá cơng tác thực bồi thường, giải phóng mặt nhà nước thu hồi đất Dự án đường 35.0 m Dự án khu nhà Dịch vụ tổng hợp & Nhà xã hội Tecco thu? ??c... TÀI Đánh giá công tác thực bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất thực dự án đường 35 m Dự án khu nhà Dịch vụ tổng hợp & Nhà xã hội Tecco, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Đề xuất số giải. .. Bảng tổng hợp bồi thường dự án xây dựng khu nhà xã hội nhà dịch vụ tổng hợp Xã Hưng Lộc 66 Bảng 4.8 Bảng tổng hợp bồi thường dự án xây dựng khu nhà xã hội nhà dịch vụ tổng hợp Xã Hưng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường 35,0m và dự án khu nhà ở dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội tecco , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá công tác thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường 35,0m và dự án khu nhà ở dịch vụ tổng hợp và nhà ở xã hội tecco