0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ của người dân nông thôn huyện gia lâm thành phố hà nội

121 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ LUYẾN ĐÁNH GIÁ NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60 62 01 15 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Long Vỹ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Luyến i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc giáo TS Lê Thị Long Vỹ tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, nhân dân xã Đa Tốn, xã Kim Sơn, xã Yên Viên tạo điều kiện cho trình nghiên cứu thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Luyến ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục biểu đồ viii Danh mục biểu đồ viii Danh mục sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp Phần Cơ sở lý luận thực tiễn đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn 2.1 Cơ sở lý luận đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn 2.1.1 Các khái niệm liên quan đến nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn 2.1.2 Nội dung việc đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn 11 2.2 Cơ sở thực đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn 15 2.2.1 Thực trạng nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ số nước giới 15 iii 2.2.2 Thực trạng khám chữa bệnh dịch vụ Việt Nam 17 Phần Phương pháp nghiên cứu 31 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 31 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 31 3.1.2 Đặc điểm dân số lao động 32 3.1.3 Tình hình kinh tế - xã hội 34 3.2 Phương pháp nghiên cứu 36 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 36 3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 37 3.2.3 Phương pháp xử lý tổng hợp liệu 39 3.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 39 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 3.3.1 Nhóm tiêu phản ánh tình hình hộ dân 40 3.3.2 Nhóm tiêu phản ánh nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn 3.3.3 40 Nhóm tiêu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu KCB dịch vụ .40 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 41 4.1 Đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn huyện 41 4.1.1 Thực trạng mắc bệnh cách xử lý bị bệnh hộ điều tra 41 4.1.2 Loại hình dịch vụ khám chữa bệnh 43 4.1.3 Sự hài lòng người dân khám chữa bệnh dịch vụ 44 4.1.4 Đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ hộ điều tra .52 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn 64 4.2.1 Yếu tố khách quan 64 4.2.2 Yếu tố chủ quan 69 4.2.3 Yếu tố tâm lí 71 4.3 Các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ cho người dân nông thôn 74 4.3.1 Thúc đẩy xã hội hóa khám chữa bệnh 74 iv 4.3.2 Nâng cao nhận thức người dân nông thôn địa bàn huyện KCB DV 78 Phần Kết luận kiến nghị 81 5.1 Kết luận 81 5.2 Kiến nghị 82 5.2.1 Đối với Đảng Nhà nước 82 5.2.2 Đối với sở Y tế 83 Tài liệu tham khảo 84 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BHYT : Bảo hiểm y tế BN : Bệnh nhân BQ : Bình quân BV : Bệnh viện CC : Cơ cấu CBYT : Cán y tế CSSK : Chăm sóc sức khỏe DV : Dịch vụ GTSX : Giá trị sản xuất KCB : Khám chữa bệnh PK : Phòng khám RHM-TMH-Mắt : Răng hàm mặt-Tai mũi họng-Mắt SL : Số lượng TYT : Trạm y tế UBND : Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình dân số lao động huyện Gia Lâm năm 2013 - 2015 33 Bảng 3.2 Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Gia Lâm năm 2013-2015 35 Bảng 3.3 Thu thập thông tin thứ cấp 37 Bảng 3.4 Mẫu điều tra hộ 38 Bảng 4.1 Các loại bệnh nhóm hộ điều tra 41 Bảng 4.2 Các phương pháp điều trị 43 Bảng 4.3 Kết điều trị 43 Bảng 4.4 Các loại hình KCB DV người dân nơng thơn Huyện tham gia 44 Bảng 4.5 Sự hài lòng của người dân sở vật chất khả tiếp cận 45 Bảng 4.6 Đánh giá hài lòng với yếu tố “Năng lực, trình độ nhân viên y tế” 46 Bảng 4.7 Đánh giá hài lòng với yếu tố “Độ tin cậy minh bạch thông tin khám chữa bệnh” 48 Bảng 4.8 Đánh giá hài lòng với yếu tố “Sự cảm thông thái độ phục vụ nhân viên y tế” 49 Bảng 4.9 Đánh giá hài lòng với yếu tố “Kết cung cấp dịch vụ” 51 Bảng 4.10 Nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn 52 Bảng 4.11 Nhu cầu KCB phân theo nhóm tuổi .54 Bảng 4.12 Nhu cầu KCB phân theo trình độ văn hóa chun mơn 55 Bảng 4.13 Nhu cầu KCB dịch vụ theo nguồn thu nhập hộ 56 Bảng 4.14 Phân bổ mức kinh tế theo thu nhập hộ gia đình 57 Bảng 4.15 Nhu cầu KCB DV theo tỷ lệ tham gia BHYT .57 Bảng 4.16 Lựa chọn điểm khám chữa bệnh 59 Bảng 4.17 Bảng so sánh giá số dịch vụ KCB DV với KCB BHYT 61 Bảng 4.18 Khả chấp nhận KCB DV so với KCB BHYT 62 Bảng 4.19 Khám chữa bệnh dịch vụ hệ thống y tế cơng lập Huyện 68 Bảng 4.20 Các loại hình KCB DV sở y tế công lập 59 Bảng 4.21 Hệ thống y tế ngồi cơng lập huyện Gia Lâm 67 Bảng 4.22 So sánh KCB DV KCB BHYT địa bàn Huyện 628 Bảng 4.23 Nguồn chi trả cho việc sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh 69 Bảng 4.24 Lựa chọn khoảng cách đến nơi khám chữa bệnh 70 Bảng 4.25 Lý chọn sở khám chữa bệnh 71 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Cách xử lý lần mắc bệnh 42 Biểu đồ 4.2 Đánh giá hài lòng với yếu tố “thủ tục khám chữa bệnh” 48 Biểu đồ 4.3 Đánh giá hài lịng với yếu tố “chi phí khám chữa bệnh” .50 DANH MỤC HỘP Hộp 4.1 Tác động thủ tục KCB tới nhu cầu KCB DV 48 Hộp 4.2 Nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ có BHYT 59 Hộp 4.3 Đánh giá hệ thống khám chữa bệnh Huyện 69 Hộp 4.4 Tác động cảnh quan môi trường sở y tế tới nhu cầu KCB DV 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Mạng lưới khám chữa bệnh Việt Nam 20 Sơ đồ 4.1 Quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 73 Sơ đồ 4.2 Quy trình khám chữa bệnh dịch vụ 75 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Luyến Tên Luận văn: Đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60 62 01 15 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nội dung luận văn: Luận văn nhằm đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn địa bàn huyện Gia Lâm, đề giải pháp nâng cao nhận thức nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ cho người dân nông thôn địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Gồm mục tiêu cụ thể sau: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn nhu cầu KCB DV người dân nông thôn; Đánh giá thực trạng nhu cầu KCB DV người dân nơng thơn; Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu KCB DV người dân nông thôn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Đề xuất số giải pháp nâng cao nhận thức nhu cầu KCB DV người dân nông thôn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: Dựa vào tiêu chí đánh giá nhu cầu KCBDV người dân nơng thơn thu nhập, trình độ học vấn, khoảng cách địa lý chọn xã điển hình đánh giá có thay đổi lớn kinh tế - xã hội năm vừa qua, xã đại diện cho vùng Huyện cụ thể xã Đa Tốn, Kim Sơn, Yên Viên; Phương pháp thu thập thông tin: Thông tin thứ cấp thu thập thơng qua luồng báo cáo, chuyên đề hội thảo, sách, báo, từ internet Thông tin sơ cấp thu thập thông tin sơ cấp từ trình vấn Tiến hành chọn 120 mẫu hộ có KCB bao gồm KCB dịch vụ KCB thẻ bảo hiểm để điều tra khảo sát xã, xã 40 hộ theo tỷ lệ hộ khá, hộ trung bình hộ nghèo số điểm khám chữa bệnh đến nhà điều tra số hộ Ngoài ra, tiến hành vấn trực tiếp cán phòng Y tế Huyện nhằm thu thập số thơng tin có liên quan đến cơng tác khám chữa bệnh dịch vụ cho người dân nông thôn địa phương; Phương pháp xử lý tổng hợp liệu; Phương pháp phân tích thơng tin Từ phương pháp nghiên cứu trên, rút số kết luận sau: Thứ nhất, đứng trước chủ trương xã hội hóa KCB việc xác định nhu cầu KCB người dân nông thôn cần thiết Thứ hai, đề tài tìm hiểu thực trạng KCB DV người dân xã huyện Gia Lâm (Đa Tốn, Kim Sơn, Yên Viên) loại hình KCB DV có việc đáp ứng nhu cầu KCB DV sở y tế với người dân ix PHỤ LỤC 2: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN Nghiên cứu: “Đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn huyện Gia Lâm, Hà Nội” Giới thiệu: Kính thưa Ơng (bà)! Phiếu khảo sát nhằm mục đích tìm hiểu nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn huyện Gia Lâm Rất mong Ông (bà) dành chút thời gian để điền vào phiếu số nội dung sau Chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông (bà)! Ngày tháng năm 2016 A THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ Họ tên người vấn: Giới tính: Nam Nữ Tuổi : (Tuổi) 1.Dưới tiểu học 2.Tiểu học 3.Trung học sở 4.Trung học phổ thông 5.Trung cấp/ Cao Đẳng 6.Đại học/ Sau đại học Địa chỉ: , huyện Gia Lâm, Hà Nội B THU NHẬP TỪ GIA ĐÌNH VÀ CHI CHO KHÁM CHỮA BỆNH Chú thích: Giới tính Nam Nữ 10 Đối tượng tham gia BHYT Khơng tham gia bảo hiểm Có thẻ BHYT bắt buộc (SV, CNVC ) Mua thẻ BHYT tự nguyện Đối tượng hưởng BHYT (chính sách, hưu trí…) 90 Họ Tên STT (chi tiết thành viên hộ) 10 Tổng thu nhập/tháng hộ là: (triệu đồng) Đối tượng hộ: 1.Nghèo 2.Cận Nghèo C TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH Tình hình khám chữa bệnh gia đình năm 2015 tháng đầu năm 2016: Chú thích: 11 Các loại bệnh mắc phải lần Huyết áp, tim mạch Bệnh hô hấp (hen phế quản, viêm phế quản) Răng hàm mặt Mắt Ung bướu Ngoại (phẫu thuật) Cách xử lý bệnh Không chữa bệnh huyệt) Khám BHYT Khám dịch vụ BV Khám dịch vụ phòng khám Mua thuốc tự chữa Không giảm Chuyển sở Đánh giá hài lịng chi trả khám chữa bệnh Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Bình thường Hài lịng Rất hài lòng 92 LẦN Lần Lần Lần Lần Chỉ tiêu Bệnh mắc phải Cách xử lý bệnh Phương pháp điều trị Kết điều trị Số tiền Khám thực trả Đánh giá phù hợp chi trả Số tiền Chữa (Thuốc) thực trả Đánh giá phù hợp chi trả D Đánh giá hài lịng người dân Từ D01– D010: Ơng (bà) vui lịng đánh dấu tích vào phần lựa chọn Ơng (bà) thường khám chữa bệnh đâu Trạm Xá Y Tế xã Phòng khám Tư nhân Bệnh viện Huyện Bệnh viện Tỉnh, Trung ương Các Bệnh Viện khác Khoảng cách từ nhà Ông(bà) đến sở KCB Từ 0-3000m 93 Lần Từ 3000m – 6000m Từ 6000m – 9000m Trên 9000m Cơ sở vật chất đảm bảo Y, Bác sĩ trình độ cao Thuốc chữa bệnh đầy đủ Chi phí khám chữa bệnh hợp lý Lý khác (ghi rõ)… Có Khơng Có Khơng Nếu sau gia đình cần KCB, Ơng/Bà có tiếp tục đến sở khơng? Chắc chắn không quay lại Không muốn quay lại có lựa chọn khác Muốn chuyển tuyến sang bệnh viện, sở khác Có thể quay lại Chắc chắn quay lại giới thiệu cho người khác Khác (ghi rõ)……………………………………… Thu nhập hàng ngày Tích lũy Đi vay Tiêu chí để ơng / bà chọn sở KCB(có thể chọn nhiều lý do) Bệnh nặng Tin tưởng chuyên môn, Chất lượng KCB tốt 94 Có Bác sỹ tiếng Thuốc, TTB, phục vụ tốt Thái độ phục vụ tốt Giá dịch vụ phù hợp Quen biết, thường chữa Khơng phải chờ đợi lâu Khoảng cách từ nơi đến sở KCB gần 10 Môi trường sạch, An ninh đảm bảo 11 Khác (ghi rõ) Ơng (bà) có thường xun khám Trạm Y Tế xã? Không (chuyển tiếp câu D010) Thỉnh thoảng (chuyển tiếp câu D010) Thường xuyên Cơ sở vật chất không đảm bảo, thiếu thốn Thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe Y, Bác sĩ trình độ cịn thấp Thái độ phục vụ cảm thông Y Bác sĩ cịn Thuốc chữa bệnh cịn thiếu, chí khơng có Chi phí khám chữa bệnh cịn chưa hợp lý Lý khác (ghi rõ)… 95 Ông (bà) vui lòng đánh dấu đáp án từ câu D011 – D62 D014 Nhân viên sử dụng thành thạo thiết bị y tế KCB Mã Nội dung 1: ất khơng hài lịng, 2: Khơn g hài lịng, 3: Bình thườn g, 4: Hài lòng, I.Cơ sở vật chất khả tiếp cận D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D010 I Năng lực, trình độ Nhân viên y tế D011 Trình độ chun mơn nhân viên y tế D012 Khả khám, chuẩn đoán điều trị cán y tế D013 Nhân viên y tế truyền đạt dễ hiểu, không tạo cách hiểu đa nghĩa cho người bệnh Khám 96 Dịch Vụ 5: ất hài lòng Khám BHYT Mã Nội dung I tin cậy minh bạch thông tin khám chữa bệnh Đ ộCơng khai thực quy trình khám chữa bệnh D0 Các quy trình, thủ tục khám chữa bệnh cải cách đơn giản, thuận tiện 15 Giá dịch vụ y tế niêm yết rõ ràng, công khai D0 Công khai cập nhật thông tin dùng thuốc chi phí điều trị 16 Chuẩn đốn, tư vấn Cán y tế xác, tạo niềm tin D0 17 Cán y tế chân thành giải khó khăn cho người dân D0 Cán y tế lưu ý khơng để xảy sai xót q trình KCB 18 Được giải thích tình trạng bệnh, phương pháp thời gian dự kiến điều trị rõ ràng, đầy đủ D0 Được giải thích, tư vấn trước yêu cầu làm xét nghiệm, thăm dò, kỹ thuật cao rõ ràng, đầy đủ 19 Được phổ biến nội quy thông tin cần thiết nằm viện rõ ràng, đầy đủ D0 20 1: Rất phức tạp, 2: Phức tạp, 3: Bình thường, 4: Đơn giản, 5: Rất đơn giản D0 21 D0 22 D0 23 D0 24 Thủ tục KCB D025 Thủ tục khám bệnh D026 Thủ tục nhập viện chữa bệnh D027 Thủ tục toán tiền khám chữa bệnh 1: Rất khơng hài lịng, 2: Khơng hài lịng, 3: Bìn Sự cảm thơng D028 D029 97 i viên y tế tôn Mã D030 D031 D032 D033 D034 I D035 D036 D037 D038 D039 n thiết Nhân Thái độ phục vụ nhân viên Nhân viên y tế phục vụ nhanh chóng, Người bệnh v trọng, nhiệt tình g ọ Nhân viên tiếp đón người dân lịch i 1: Rất cao, 2: C đ ợ c hướng dẫn bố trí n khám, làm xét h nghiệm, chẩn â đốn hình n ảnh, thăm dị chức năng, v nhập viện… i theo trình tự ê thuận tiện n N g y i b ệ n t ế k h i h c h ỏ ầ Khám Khá m BHY T Dịch Vụ I Giá KCB D040 Mức tiền Khám Bệnh D041 Mức tiền Chữa bệnh 1: Rất không đầy đủ, 2: Không đầy đủ , 3:Tương đối đầy đủ, 4: Đầy Đủ, 5: Rất đầy đủ ( D042) 1:Rất khơng tơt, 2: Khơng tốt, 3: Bình thường, 4: Tốt, 5: Rất Tôt (D043) 1: Rất không hài lịng, 2: Khơng hài lịng, 3: Bình thường, 4: Hài lòng, 5: Rất hài lòng (D044-D053) 98 D042 K h m BHYT Độ sẵn có thuốc sở y tế nơi đến khám chữa bện D043 Chất lượng thuốc sử dụng KCB D044 Cấp phát thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ D045 Trang thiết bị, vật tư y tế đầy đủ, đại, đáp ứng nguy D046 Kết điều trị đáp ứng nguyện vọng Mã I Kết cung cấp dịch vụ Các hóa đơn, phiếu thu, đơn thuốc kết khám bệnh cu D047 bạch giải thích có thắc mắc Đánh giá chung D048 Tin cậy việc khám chữa bệnh sở y tế D049 Hài lòng với chất lượng dịch vụ KCB D050 Hài lòng với sở vật chất D051 Hài lòng thái độ cảm thơng cán y tế D052 Hài lịng lực trình độ cùa cán y tế D053 Hài lòng kết điều trị bệnh 99 E Nhu cầu gia đình bệnh dịch vụ khám chữa bệnh tự nguyện Hộ ơng (bà) có nhu cầu KCB dịch vụ hay khơng? Có khơng Vì không? Vì có? Cụ thể loại hình dịch vụ nào? Ông (bà) biết đến loại hình dịch vụ từ đâu? Hàng xóm/bạn bè/ họ hàng: Đài phát địa phương: Vô tuyến (quảng cáo): Tờ rơi: Theo Ơng (bà), bệnh viện có nên triển khai dịch vụ hay không? Mức độ ưu tiên 1:Không nê Mã Tên dịch vụ E01 Khám Bác sỹ chuyên khoa E02 Khám Giáo sư E03 Khám, điều trị ngoại trú E04 Khám, theo dõi ngày E05 Đăng ký khám qua điện thoại E06 Xét nghiệm theo u cầu Nếu Ơng (bà) gia đình bị bệnh, xin Ông (bà) cho biết mức độ nhu cầu dịch vụ đây? (Đánh dấu √ vào ô phù hợp) Mã Tên dịch vụ E07 Khám Bác sỹ chuy E08 Khám Giáo sư E09 Khám, điều trị ngo E010 Khám tổng quát, đ E011 C E012 Đăng ký khám qua Xét nghiệm theo yê 100 Khả chi trả (KNCT) 1: Rất khơng có KNCT, Mã 2: Khơng có KNCT, 3: Khơng rõ, Tên dịch vụ 4: Có KNCT, 5: Rất có KNCT E013 Khám Bác sỹ chuyên khoa tăng 20% E014 Khám giáo sư: tăng 30% E015 C Các xét nghiệm: tăng thêm từ 5-10% E016 Khám tổng quát,định kỳ tăng 10% E017 Khám ,theo dõi ngày tăng 20% E018 Đăng ký khám qua điện thoại tăng 15% Mã Trả lời Câu hỏi Chế độ, sách chăm sóc SK E019 Gia đình thấy cần thiết Thông tin vệ sinh BV, PK biết thêm thơng tin gì? Thơng tin Bác sĩ KCB Thơng tin khác(ghi rõ) Có nhiều Bác sỹ Theo Ơng (bà) cần phải Nhiều thuốc tốt E020 làm để nâng cao chất Trang thiết bị tốt lượng KCB Cơ sở hạ tầng tốt sở y tế nhà nước? Mở cửa Thái độ Nhân viên y tế hòa nhã Xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng Ý kiến gia đình Bổ sung trang thiết bị cần E021 thiết phải đầu tư thêm cho sở y tế nhà nước Đào tạo Nhân viên y tế Cung cấp thêm thuốc Cung cấp thêm kinh phí hoạt động Theo Ơng (bà), bệnh viện có nên phát triển thêm mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế sau không? 101 Mã 1:Rất khơng có nhu cầu, E022 2:Khơn g có nhu cầu,3: Khơng rõ, E023 E024 E025 4: C ó nhu cầu, 5: Rất có nhu cầu E026 E027 E028 E029 E030 102 ... tới nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn huyện Gia Lâm, thành. .. nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn địa bàn huyện Gia Lâm, đề giải pháp nâng cao nhận thức nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ cho người dân nông thôn địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố. .. nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ người dân nông thôn địa bàn huyện Gia Lâm, đề giải pháp nâng cao nhận thức nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ cho người dân nông thôn địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ của người dân nông thôn huyện gia lâm thành phố hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh dịch vụ của người dân nông thôn huyện gia lâm thành phố hà nội