0

(Luận văn thạc sĩ) đầu tư công cho sản xuất nông lâm nghiệp ở huyện na xai thong, thủ đô viêng chăn, CHDCND lào

168 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM PHOUSITH BAKHAM ĐẦU TƯ CÔNG CHO SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN NA – XAI THONG, THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN, CHDCND LÀO Ngành: Mã so: Kinh tế nông nghiệp 60 02 01 15 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Viết Đăng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết nghiên cứu luận văn này là trung thực và chưa bảo vệ học vị nào Tôi xin cam đoan thông tin tham khảo và trích dẫn sử dụng luận văn này ghi nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017 Tác giả luận văn Phousith Bakham i LỜI CẢM ƠN Để có kết nghiên cứu này Trước tiên, xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, người đã trang bị cho kiến thức và định hướng đắn học tập và tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để học tập và nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Viết Đăng trưởng môn Kinh tế Nông nghiệp và Chính sách, khoa Kinh tế và PTNT người thầy giáo trực tiếp hướng dẫn tôi, thầy đã dành nhiều thời gian và tâm huyết tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt q trình nghiên cứu và thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Nông – lâm nghiệp thủ đô Viêng Chăn; Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Na-xai-thong, đồng chí phịng Nơng – lâm nghiệp, phịng Thống kê, phịng Kế hoạch – tài chính, phịng Địa huyện…và UBND đã tạo điều kiện thời gian để cung cấp số liệu giúp thực luận văn này Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã quan tâm giúp đỡ, động viên tơi q trình học tập và thời gian tiến hành nghiên cứu tới hoàn thành luận văn này Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017 Tác giả luận văn Phousith Bakham ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hộp ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phần Cơ sở lý luận và thực tiễn đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp 2.1 Cơ sở lý luận đầu tư công cho sản xuất nông – lâm nghiệp .4 2.1.1 Những khái niệm và vai trò đầu tư công cho sản xuất nông – lâm nghiệp 2.1.2 Đặc điểm đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp 10 2.1.3 Phương thức, chế và nguồn đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp 11 2.1.4 Nội dung nghiên cứu đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp 12 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp 18 2.2 Cơ sở thực tiễn đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp .21 2.2.1 Kinh nghiệm đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp số nước Thế giới 21 2.2.2 Kinh nghiệm đầu tư công cho sản xuất nông – lâm nghiệp nước CHDCND Lào 27 Phần Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 iii 3.2 Phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 40 3.2.2 Chọn điểm nghiên cứu 40 3.2.3 Phương pháp thu thập tài liệu 41 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 45 3.2.5 Phương pháp phân tích 45 3.2.6 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 Phần Kết nghiên cứu và thảo luận 47 4.1 Thực trạng đầu tư công cho sản xuất nông - nghiệp huyện Na-Xai-Thong 47 4.1.1 Xác định nhu cầu và lập kế hoạch đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp huyện Na-xai-thong 47 4.1.2 Phê duyệt kế hoạch, dự toán đầu tư công phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp huyện Na-xai-thong 55 4.1.3 Quản lý vốn đầu tư công phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp huyện Na- xai-thong 61 4.1.4 Kết đầu tư công cho sản xuất nông – lâm nghiệp huyện Na-xai-thong 66 4.1.5 Tác động đầu tư công phát triển ngành nông nghiệp huyện Na-xai-thong 77 4.1.6 Hiệu đầu tư công cho sản xuất nông lâm – ngiệp huyện Na-xai-thong 82 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công cho nông - lâm nghiệp huyện Na-Xai-Thong 83 4.2.1 Thể chế và sách 83 4.2.2 Kinh phí 84 4.2.3 Đặc điểm tự nhiên – kinh tế - xã hội huyện Na-xai-thong .85 4.2.4 Đặc điểm người dân nông thôn Lào, đặc biệt là với người nghèo 85 4.2.5 Năng lực và khả triển khai chương trình, dự án quan thực thi cấp 86 4.2.6 Sự lồng ghép và mức độ lồng ghép chương trình, dự án .87 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp huyện Na-Xai-Thong 88 4.3.1 Định hướng đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp huyện Na- xai-thong 88 iv 4.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp huyện Na-xai-thong 92 Phần Kết luận và kiến nghị 105 5.1 Kết luận 105 5.2 Kiến nghị 106 Tài liệu tham khảo 108 Phụ lục 110 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CHDCND Cộng hòa Dân chủ Nhân dân CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa DNNN Doanh nghiệp nông nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng HTX Hợp tác xã HĐND Hội đồng nhân dân NSNN Ngân sách nhà nước PTNT Phát triển nông thôn TPCP Trái phiếu phủ UBND Ủy ban nhân dân WB World Bank vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình sử dụng đất đai huyện Na-xai-thong qua 03 năm (2014 – 2016) 33 Bảng 3.2 Tình hình dân số, lao động huyện huyện Na-xai-thong qua 03 năm (2014 – 2016) 35 Bảng 3.3 Tình hình sở hạ tầng chủ yếu huyện Na-xai-thong 36 Bảng 3.4 Kết sản xuất huyện Na-xai-thong qua 03 năm (2014 – 2016) 39 Bảng 3.5 Phân bổ mẫu điều tra, phòng vấn huyện Na-xai-thong .44 Bảng 4.1 Các cơng trình, dự án phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp đề xuất thực giai đoạn 2012- 2015 huyện Na-xai-thong 49 Bảng 4.2 Các cơng trình, dự án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp đưa vào kế hoạch giai đoạn 2012- 2015 huyện Na-xai-thong 51 Bảng 4.3 Tổng hợp số cơng trình và dự án phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo đề xuất và phê duyệt huyện Na-xai- thong, 2012 – 2015 52 Bảng 4.4 Nhu cầu vốn thực cơng trình, dự án phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp đưa vào kế hoạch giai đoạn 2012- 2015 huyện Na-xai-thong 54 Bảng 4.5 Nguồn vốn phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp huyện Na-xai thong giai đoạn 2011- 2015 57 Bảng 4.6 Phê duyệt vốn thực cơng trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp đưa vào kế hoạch giai đoạn 2012- 2015 huyện Na-xai-thong 59 Bảng 4.7 Tổng hợp nhu cầu và kết phê duyệt vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp huyện Na-xai-thong, 2012 – 2015 60 Bảng 4.8 Kết tốn cơng trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012- 2015 huyện Na-xai-thong .63 Bảng 4.9 Kết đầu tư công cho thủy lợi 67 Bảng 4.10 Đánh giá đầu tư công cho hệ thống thủy lợi huyện Na-xai-thong 67 Bảng 4.11 Kết đầu tư công cho hỗ trợ đầu vào trồng trọt huyện Na-xai-thong 69 Bảng 4.12 Đánh giá đầu tư công cho hỗ trợ đầu vào trồng trọt huyện Na-xai-thong 70 ... sản xuất nông – lâm nghiệp huyện Na- xai- thong, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp huyện Na- xai- thong, thủ đô Viêng Chăn,. .. nghiên cứu đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp 12 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp 18 2.2 Cơ sở thực tiễn đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp. .. hiệu đầu tư công cho sản xuất nông – lâm nghiệp huyện Na- xai- thong, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đầu tư công cho sản xuất nông - lâm nghiệp cấp huyện dựa sở lý
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đầu tư công cho sản xuất nông lâm nghiệp ở huyện na xai thong, thủ đô viêng chăn, CHDCND lào , (Luận văn thạc sĩ) đầu tư công cho sản xuất nông lâm nghiệp ở huyện na xai thong, thủ đô viêng chăn, CHDCND lào