0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh

98 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGÔ ĐỨC VIỆT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã ngành: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Như Hà NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Ngô Đức Việt i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS TS Nguyễn Như Hà định hướng dẫn tận tình để tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cám ơn thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xin trân trọng cám ơn Huyện uỷ, UBND huyện, Phịng Nơng nghiệp, Phịng Tài ngun & Mơi trường, Phịng Thống kê, cán nhân dân xã huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện để nghiên cứu, hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Ngô Đức Việt ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu đề tài PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Sử dụng đất nông nghiệp .3 2.1.1 Khái niệm vai trị đất nơng nghiệp 2.1.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 12 2.2.1 Khái niệm phương pháp đánh giá đất loại hình sử dụng đất nông nghiệp 12 2.2.2 Nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 15 Phần PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 21 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 21 3.2.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp .21 3.2.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 22 3.3 Phương pháp nghiên cứu 22 iii 3.3.2 Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu thứ cấp 22 3.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 22 3.3.3 Phương pháp điều tra, thu thập liệu sơ cấp .22 3.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu LUT 23 3.3.5 Phương pháp tổng hợp, xử lý, minh họa kết 23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội huyện Tiên Yên .27 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Tiên Yên 30 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh 31 4.2.1 Hiện trạng sử dụng loại đất 31 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh 33 4.3.1 Hiêu kinh tế 35 4.3.2 Hiệu xã hội LUT/kiểu sử dụng đất huyện Tiên Yên đánh giá sở số tiêu chí: .45 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường LUT, KSD đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên 53 4.3.4 Đánh giá hiệu ba mặt kinh tế, xã hội, môi trường LUT địa bàn huyện Tiên Yên 65 4.4 Định hướng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh 69 4.4.1 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên .69 4.4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên 73 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Kiến nghị 77 Tài liệu tham khảo 78 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật C Cao CP Chi phí CPTG Chi phí trung gian DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng giá trị sản phẩm GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV Hiệu đồng vốn LMU Đơn vị đồ đất đai LUT Loại sử dụng đất Phương pháp đánh giá nơng thơn có tham PRA gia người dân SALT Kỹ thuật canh tác nơng nghiệp đất dốc T Thấp TB Trung bình TNHH Thu nhập hỗn hợp TNHH Thu nhập hỗn hợp v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tài nguyên đất Bảng 4.1 Hiện trạng sản xuấ Bảng 4.3 Hiện trạng l 2015 Bảng 4.4 Phân cấp tiêu đ Bảng 4.5 Hiệu kinh tế trê Bảng 4.6 Hiệu kinh tế cá Bảng 4.7 Hiệu kinh tế trê Bảng 4.8 Hiệu kinh tế c Bảng 4.9 Hiệu kinh tế trê Bảng 4.10 Hiệu kinh tế LUT tiểu vùng (tính ha) Bảng 4.11 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội Bảng 4.12 Đánh giá hiệu xã hội LUT tiểu vùng Bảng 4.13 Đánh giá hiệu xã hội LUT tiểu vùng Bảng 4.14 Đánh giá hiệu xã hội LUT tiểu vùng Bảng 4.15 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường huyện Tiên Yên Bảng 4.16 Đánh giá mức độ ảnh hưởng xấu tình trạng sử dụng phân bón cho trồng t Bảng 4.17 Tình trạng sử dụng phân bón cho trồng nông hộ huyện Tiên Yên Bảng 4.18 Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật số trồng địa bàn Bảng 4.19 Tình trạng thời gian cách ly dùng thuốc BVTV cho trồng cá Bảng 4.20 Đánh giá hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tiên Bảng 4.21 Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tiên vi Bảng 4.22 Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất tiểu vùng huyện Tiên Yên 64 Bảng 4.23 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hình, kiểu sử dụng đất tiểu vùng huyện Tiên Yên 66 Bảng 4.24 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hình, kiểu sử dụng đất tiểu vùng huyện Tiên Yên 67 Bảng 4.25 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hình, kiểu sử dụng đất tiểu vùng huyện Tiên Yên 68 Bảng 4.26 Định hướng sử dụng đất SXNN huyện Tiên Yên đến năm 2020 .72 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Bản đồ hành huyện Tiên Yên .24 Hình 4.2 Biểu đồ thu nhập hỗn hợp LUT tiểu vùng .45 Hình 4.3 Biểu đồ mức sử dụng lao động LUT tiểu vùng .52 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Ngô Đức Việt Tên Luận văn: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh” Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp địa bàn huyện Đình Lập - Định hướng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu - Trên sở quy hoạch sử dụng đất khác biệt địa hình để phân chia thành tiểu vùng địa bàn nghiên cứu - Thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội chi cục Thống kê huyện Tiên Yên Số liệu trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên thu thập Phịng Tài ngun Mơi trường; phịng Nơng nghiệp - Điều tra vấn nông hộ thông qua phiếu điều tra soạn sẵn Số lượng phiếu điều tra 120 phiếu Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 03 xã đại diện cho 03 tiểu vùng, tiểu vùng 40 phiếu - Số liệu thu thập xử lý phần mềm Microsoft Office Excel 2003 để tổng hợp số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tính tốn hiệu loại sử dụng đất kiểu sử dụng đất (LUT) Kết kết luận - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Tiên Yên Qua nghiên cứu cho thấy Tiên Yên có nhiều thuận lợi điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tồn diện Tổng diện tích đất tự nhiên 64.789,74 ha, diện tích đất nơng nghiệp 54.495,23 ha, chiếm 84,11% tổng diện tích tự nhiên Trong nhóm đất nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp 2.032.04 chiếm 3,83% tổng diện tích đất tự nhiên Đất trồng lâu năm 168,38 chiếm 0,26% tổng diện tích tự nhiên - Kết cho thấy huyện Tiên Yên có 04 loại hình sử dụng đất là: Chun lúa; Lúa – màu; chuyên màu; ăn cơng nghiệp Tuy nhiên, diện tích LUT chun lúa LUT công nghiệp chủ yếu ix - LUT chuyên màu có KSD đất, đó: KSD đất Ngô- Ngô, Khoai lang-Khoai lang cho HQ chung trung bình có HQKT thấp, HQXH trung bình, HQMT trung bình; KSD đất Ngơ- Khoai lang cho HQ chung trung bình HQKT trung bình, HQXH trung bình, HQMT trung bình; KSD đất Ngơ- Ngơ-Lạc, Ngơ- Ngơ- Rau có HQ chung cao có HQKT cao, HQXH cao, HQMT trung bình - LUT lâu năm có KSD đất ổi quất cho HQ chung cao có HQKT cao, HQXH cao, HQMT cao 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH 4.4.1 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên 4.4.1.1.Cơ sở định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ( SXNN) huyện phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, đầy đủ có hiệu cao quan điểm cân sinh thái, bảo vệ môi trường phát triển bền vững Để đáp ứng yêu cầu Định hướng cần dựa sở: Định hướng Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyên Tiên Yên đến năm 2020 năm Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Tiên Yên, nhiều năm tới sản xuất nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng, nên việc bố trí hợp lý cấu diện tích trồng, vật ni phát huy mạnh tiêu vùng, bước khỏi sản xuất độc canh, tạo bước chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn Nhưng phải phù hợp với hệ sinh thái vùng địa hình khác nhau, đảm bảo phát triển bền vững Để sử dụng đất SXNN tiết kiệm có hiệu kinh tế cao; tạo nhiều công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, góp phần đắc lực cho xố đói giảm nghèo; khơng ngừng bảo vệ, cải tạo đất, cần có mơ hình canh tác trồng hợp lý Dựa kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên Sử dụng đất nông nghiệp gắn liền với chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng cơng nghiệp hố đại hố, phát triển theo hướng tập trung đầu tư thâm canh, tăng cường áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất 69 4.4.1.2 Lựa chọn LUT, KSD đất có triển vọng phát triển huyện Tiên Yên Trên sở đánh giá loại sử dụng đất tại, lựa chọn loại sử dụng đất triển vọng phát triển, từ có giải pháp cho việc sử dụng đất hợp lý có hiệu cao Các LUT lựa chọn phải đảm bảo: có HQKT, HQXH, HQMT đánh giá phân cấp từ trung bình trở lên Từ kết đánh giá hiệu LUT địa bàn huyện Tiên Yên nhận thấy: - Tiểu vùng có: KSD đất LX –LM–Ngô thuộc LUT lúa-1 màu KSD đất trồng nhãn thuộc LUT lâu năm có hiệu chung cao Tạo mạnh phát triển KSD đất Vì thời gian tới tiểu vùng cần trọng mở rộng diện tích LUT KSD đất - Tiểu vùng có: KSD đất LX- LM- Ngơ thuộc LUT lúa-1 màu KSD đất trồng nhãn trồng chanh thuộc LUT lâu năm có hiệu chung cao Tạo mạnh phát triển KSD đất Vì thời gian tới tiểu vùng cần trọng mở rộng diện tích LUT KSD đất - Tiểu vùng có KSD đất: LX- LM- Ngơ, LX- LM- Rau thuộc LUT lúa-1 màu; KSD đất Ngô- Ngô- Lạc Ngô-Ngô-Rau thuộc LUT chuyên màu; KSD đất trồng ổi trồng quất thuộc LUT lâu năm có hiệu chung cao Tạo mạnh phát triển KSD đất Vì thời gian tới tiểu vùng cần trọng mở rộng diện tích LUT KSD đất Như từ thực tế đánh giá HQKT, KQXH, HQMT LUT, KSD đất huyện Tiên Yên cho thấy tiểu vùng huyện đề có KSD, LUT có vọng phát triển đem lại hiệu cao nhiều mặt 4.1.1.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên Định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tiên Yên đến năm 2020 cụ thể sau: Tại tiểu vùng -Tăng diện tích KSD LX-LM-Ngơ thêm 20 ha, lấy từ diện tích đất lúa Do diện tích KSD đất lúa giảm 20 so với năm 2015 - Tăng diện tích KSD đất trồng nhãn thêm 10 ha, lấy từ diện tích đất 70 chuyên màu hiệu Do diện tích KSD đất chun màu (Ngơ- Ngơ) giảm 20 so với năm 2015 - Diện tích KSD đất khác không thay đổi Tại tiểu vùng - Tăng diện tích KSD đất LX-LM-Ngơ (20 ha) từ đất LX-LM, diện tích KSD đất lúa giảm 20ha so với năm 2015 - Tăng diện tích cho KSD đất trồng nhãn (5ha) chanh (5 ha) lấy từ diện tích đất chuyên màu hiệu Do diện tích KSD đất chun sắn giảm 10ha so với năm 2015 - Diện tích KSD đất khác không thay đổi Tại tiểu vùng - Tăng diện tích cho KSD đất LX-LM-Ngơ (10 ha), LX-LM-Rau (5ha), Ngô-Ngô-Rau (5 ha) Ngô-Ngô-Lạc (5ha) lấy từ diện tích đất lúa Do diện tích KSD đất lúa giảm 25ha so với năm 2015 - Tăng diện tích cho KSD đất trồng ổi (5ha) quất (5 ha) từ diện tích đất chuyên màu hiệu Do diện tích KSD đất chun màu giảm 10ha so với năm 2015 - Diện tích KSD đất khác không thay đổi 71 72 Bảng 4.26 Định hướng sử dụng đất SXNN huyện Tiên Yên đến năm 2020 LUT, KSD 1.Lúa mùa 2.Lúa xuân - lúa mùa 3.Lúa xuân - lúa mùa – khoai lang 4.Lúa xuân - lúa mùa – ngô đông 5.Lúa xuân - lúa mùa – rau đông 6.Khoai lang 7.Đậu tương 8.Ngô 9.Sắn 10.Lạc xuân – Đậu tương 11.Khoai lang-Ngô 12.Lạc -Ngô 13.Ngô - Đậu tương 14.Ngô – Ngô – Rau 15 Ngô – Ngô – Lạc 16.Nhãn 17.Cây ăn khác 18.Cây chè So sánh + tăng, - giảm(ha) + + - + + + + 4.4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên 4.4.2.1 Giải pháp khắc phục hạn chế LUT, KSD đất có triển vọng phát triển Các LUT, KSD có triển vọng phát triển tiểu vùng huyện Tiên Dương đề có hiệu chung cao kiểu sử dụng đất có hạn chế xác định, cần quan tâm khắc phục, cụ thể sau: - Các KSD đất LX-LM-Ngô, LX-LM-Rau, Ngô- Ngô- Lạc, Ngô-NgôRau có HQMT cịn mức trung bình liên quan đến tình trạng sử dụng phân bón khơng theo hướng dẫn không đảm bảo thời gian cách ly dùng thuốc BVTV -Các KSD đất trồng ăn lâu năm: nhãn, chanh, ổi, quất có HQKT, HQXH, HQMT cao có tình trạng sử dụng phân bón chưa hướng dẫn phân đạm phân kali chưa hướng dẫn thời gain cách ly dùng thuốc BVTV 4.4.2.2.Giải pháp chế sách vốn Xây dựng sách ưu tiên đầu tư ưu đãi cho vùng khó khăn sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật để nâng cao đời sống nhân dân làm cho nhân dân có trách nhiệm việc khai thác có hiệu bảo vệ đất đai Xây dựng sách trợ giá hợp lý để khuyến khích sản xuất, sử dụng giống cây, phù hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất Thông tin, tuyên truyền sách hỗ trợ, ưu đãi Nhà nước, tỉnh, huyện cho phát triển nông nghiệp nơng thơn Nhà nước cần có hỗ trợ đầu tư tín dụng, đầu tư cho việc thu mua nông sản vào vụ thu hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản, đầu tư xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nơng sản Khuyến khích tạo điều kiện để thành phần kinh tế nước tham gia vào lĩnh vực: sản xuất giống trồng, vật nuôi, công nghiệp chế biến, phát triển ngành nghề truyền thống, thương mại dịch vụ Tạo điều kiện cho nông dân vay vốn ưu đãi lãi xuất thấp để khuyến khích người nơng dân mở rộng quy mô sản xuất mặt hàng nông nghiệp hàng hố Đa dạng hóa hình thức tín dụng nông thôn, huy động vốn nhàn rỗi 73 dân, khuyến khích phát triển quỹ tín dụng nhân dân, ưu tiên hộ nông dân nghèo vay vốn với lãi xuất thấp có khả phát triển theo mơ hình trang trại, tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân vay vốn với lãi xuất ưu đãi 4.4.2.3 Giải pháp sở hạ tầng Tăng cường đầu tư, tiếp tục hỗ trợ vốn từ ngân sách Nhà nước theo kế hoạch để bước nâng cấp kênh mương nội đồng đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nước tưới cho sản xuất Hàng năm phát động chiến dịch làm đường giao thông nạo vét kênh mương nội đồng, để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn nội đồng đáp ứng nhu cầu lại phục vụ sản xuất Quản lý tốt phát huy có hiệu trạm bơm tưới cục vùng khơng có nước tự chảy, đầu tư nâng cấp, cải tạo định kỳ bảo dưỡng trạm bơm hàng năm để có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất 4.4.2.4 Giải pháp thị trường Để có thị trường tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp huyện cần có sách khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư, chế biến, tiêu thụ nông sản, đặc biệt loại nông sản Sắn, Ngô, Chè Sớm đầu tư xây dựng sở chế biến nông sản huyện với quy mô phù hợp nhằm tạo giá trị nông sản cao, dễ bảo quản, dễ tiêu thụ Tăng cường công tác nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp thông tin giá điều kiện cho hộ sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng tiêu dùng, đem lại hiệu cao sản xuất Khuyến khích mở rộng thị trường huyện, xây dựng khu dịch vụ thương mại thu mua nông sản phẩm xã, hỗ trợ thâm nhập vào thị trường tỉnh xuất Tiếp tục củng cố nâng cao vai trị chủ đạo Hợp tác xã nơng nghiệp để đảm nhiệm dịch vụ đầu cho nơng sản hàng hố Đầu tư phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, chợ bán buôn đầu mối, tạo điều kiện cho hàng hố lưu thơng dễ dàng 4.4.2.5 Giải pháp khoa học kỹ thuật Tăng cường công tác khuyến nông nhằm nâng cao hiểu biết kỹ thuật cho nông dân, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp đến nông dân thông qua tập huấn kỹ thuật, trình diễn mơ hình thử nghiệm địa phương, tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn để phát triển sản xuất 74 Mở rộng mạng lưới dịch vụ nơng nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp ) đến sở sản xuất hỗ trợ quan chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân Đưa giống ngô, đậu tương có suất cao, chất lượng tốt, chịu nhiệt độ thấp vụ đông để thay giống cũ Tiếp tục thực chương trình cấp hoá giống lúa sản xuất đại trà dựa sở rút kinh nghiệm phát huy hiệu đạt mơ hình trình diễn thâm canh kết hợp nhân giống chỗ Có chế độ đãi ngộ người làm công tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, khuyến khích cán có trình độ địa phương cơng tác Các vườn đồi trồng ăn thường có độ dốc định, cần ý đến vấn đề thiết kế đồng ruộng kỹ thuật trồng để chống tượng xói mịn, rửa trơi đất vụ mưa Khuyến khích người dân xây dựng mơ hình nơng lâm kết hợp Mơ hình canh tác nơng lâm kết hợp áp dụng phổ biến hầu hết tỉnh có diện tích đất dốc vùng đồi núi đồi gò nước ta, nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội môi trường bền vững khu vực 4.4.2.6 Giải pháp nguồn nhân lực Thực đa dạng hoá loại hình đào tạo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhiều lĩnh vực, đặc biệt ý đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, tăng cường đội ngũ cán khuyến nông - khuyến lâm sở Lồng ghép chương trình, dự án, tổ chức buổi hội thảo, lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề tham quan mơ hình sản xuất điển hình nhằm giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất 75 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Tiên Yên huyện trung du miền núi nằm phía Đơng tỉnh Quảng Ninh, có địa hình đồi gị đồng chuyển tiếp, có Nơng lâm - ngư nghiệp chiếm 81.87 % kinh tế huyện Tiên Tại Tiên n có loại hình sử dụng đất (LUT) là: LUT chuyên lúa, LUT lúa – màu, LUT chuyên màu, LUT lâu năm, với 17 kiểu sử dụng đất ( KSD), LUT chuyên lúa có KSD, LUT lúa-1 màu có KSD, LUT chuyên mùa có KSD, LUT lâu năm có KSD Từ kết nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện cho thấy: Tại tiểu vùng có KSD.cho hiệu cao, KSD đất LX –LM– Ngô với GTSX 103.4 triệu đồng, TNHH 75.6 triệu đồng, HQĐV 2.71 lần; KSD đất trồng nhãn với GTSX 135.3 triệu đồng, TNHH 104,.2 triệu đồng, HQĐV 3.35 lần; Tại tiểu vùng có KSD đất có hiệu cao, đó: KSD LXLM-Ngơ với GTSX 105.7 triệu đồng, TNHH 76.7 triệu đồng, HQĐV 2.65 lần; KSD đất trồng nhãn với GTSX 146.0 triệu đồng TNHH 111.3 triệu đồng, HQĐV 3.21 lần.; KSD đất trồng chanh với GTSX 148.5 triệu đồng, TNHH 113.2 triệu đồng, HQĐV 3.21 lần; Tại tiểu vùng có KSD đất có hiệu cao, đó: LX- LM- Ngơ với GTSX 111.2 triệu đồng, TNHH 83.6 triệu đồng, HQĐV 3.03 lần, LX- LMRau với GTSX 153.4 triệu đồng, TNHH 127.1 triệu đồng, HQĐV 3.50 lần; NgôNgô- Lạc với GTSX 124.7 triệu đồng, TNHH 97.3 triệu đồng, HQĐV 3.56 lần; Ngô-Ngô-Rau với GTSX 116.0 triệu đồng, TNHH 89.9 triệu đồng, HQĐV 3.44 lần; KSD đất trồng ổi với GTSX 115.8 triệu đồng, TNHH 85.6 triệu đồng, HQĐV 2.83 lần; KSD trồng quất với GTSX 113.8 triệu đồng, TNHH 82.7 triệu đồng, HQĐV 2.65 lần Đây KSD, LUT có triển vọng phát triển mạnh tiểu vùng huyện Tiên Yên thời gian tới Trong định hướng sử dụng đất nơng nghiệp huyện Tiên n có thay sau: Tại tiểu vùng 1: tăng diện tích KSD LX-LM-Ngơ ( 20 76 ha) từ diện tích đất lúa, tăng diện tích KSD đất trồng nhãn (10 ha) từ diện tích đất chuyên màu hiệu quả; Tại tiểu vùng 2: tăng diện tích KSD đất LX-LMNgơ (20 ha) từ đất LX-LM, tăng diện tích cho KSD đất trồng nhãn (5ha) chanh (5 ha) từ diện tích đất chuyên màu hiệu quả; Tại tiểu vùng 3: tăng diện tích cho KSD đất LX-LM-Ngô (10 ha), LX-LM-Rau (5ha), Ngô-Ngô-Rau (5 ha) Ngô-Ngô-Lạc (5ha) từ diện tích đất lúa ; tăng diện tích cho KSD đất trồng ổi (5ha) quất (5 ha) từ diện tích đất chuyên màu hiệu Giải pháp cho cho việc nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Yên gồm: Khắc phục hạn chế LUT, KSD đất có triển vọng phát triển; Cơ chế sách vốn, Cơ sở hạ tầng, thị trường, Khoa học kỹ thuật, nguồn nhân lực 5.2 KIẾN NGHỊ Về số liệu điều tra vấn lấy ý kiến người dân chưa có phương thức kiểm đếm xác thực tế Nếu tham gia trực tiếp sản xuất nông nghiệp người dân ta đánh giá hết khó khăn thuận lợi cho KSD đất cho vùng nghiên cứu Từ kết nghiên cứu loại hình sử dụng đất tiểu vùng đề tài ta nhận thấy loại hình sử dụng đất cho hiệu cao hay loại hình sử dụng đất cho hiệu thấp Qua biết cách chuyển dịch cấu trồng tương lai, tập chung phát triển quan tâm đến KSD đất mang lại hiệu kinh tế, xã hội môi trường cao Giảm cấu diện tích KSD đất mang lại hiệu kinh tế, xã hội, môi trường thấp Qua kết nghiên cứu từ tiểu vùng đặc trưng ta áp dụng kết nghiên cứu cho vùng lại huyện 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Huy Hiền, Nguyễn Văn Bộ (2001) Quy trình cơng nghệ bảo vệ đất dốc nông-lâm nghiệp, Hội nghị đào tạo nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ cho phát triển bền vững đất dốc Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998) Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Yến, Đỗ Nguyên Hải (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Tạp chí Khoa học Phát triển, 13 (1): 90 – 98 Đinh Duy Khánh, Đồn Cơng Quỳ (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình, Tạp chí Khoa học Phát triển, Trường Đại học Nơng Nghiệp Hà Nội, Số - Năm 2006 Đồn Cơng Quỳ (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã vùng đồng huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, Số 25, (vie) – ISSN 0868 – 3743, tr 79 – 82, 93 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp, Khoa học đất, số 11, tr.120 Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang – tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đỗ Thị Tám, Nguyễn Thị Hải (2013) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tạp chí Khoa học Phát triển – Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Tập 11, Số – 2013 Hoàng Phê (1992) Từ điển Tiếng việt, NXB Khoa học - xã hội, Hà Nội 10 Hội Khoa học Đất Việt Nam (2000) Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Marsh S.P dự án ACIAR (2007) Phát triển nông nghiệp sách đất đai Việt Nam, NXB Lamb Printers Ltd 12 Nguyễn Đình Bồng (1995) Nghiên cứu đánh giá tiềm sản xuất nông lâm nghiệp đất trống đồi núi trọc tỉnh Tuyên Quang theo phương pháp phân loại đất thích hợp FAO, Luận án Phó Tiến sỹ khoa học nơng nghiệp, Trường Đại học Nơng nghiệp I, Hà Nội 13 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia - Hiện trạng dự báo sử dụng đất, Tạp chí khoa học đất, 16/2002 78 14 Nguyễn Ngọc Hải (2013) Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp huyện n Mơ, tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 15 Nguyễn Văn Hoàn (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 16 Nguyễn Mười, Trần Văn Chính, Đỗ Ngun Hải, Hồng Văn Mùa, Phạm Thanh Nga, Đào Châu Thu (2000) Giáo trình Thổ nhưỡng học, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng Đồng sông Hồng, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 18 Nguyễn Quang Tin (2011) Nghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật thị trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngơ đậu tương hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc, Đề tài nghiên cứu Khoa học Viện khoa học Việt Nam 19 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng Đồng sông Hồng Bắc trung bộ, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 20 Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Ngọc Châu (2008) Tình hình quản lý sử dụng đất nơng nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 – 2007, Tạp chí Khoa học – Đại học Huế, Số 47 – 2008 21 Nguyễn Thị Vòng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi cấu trồng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Hà Nội 22 Phạm Văn Dư (2009) Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp vùng đồng Sơng Hồng, Tạp chí Cộng Sản, Số ngày 15/5/2009 23 Phạm Xn Hồn, Ngơ Đình Quế (2007) Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đất sau nương rẫy bà người Dao tỉnh Yên Bái, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 24 Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (2009) Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Phạm Văn Tân (2001) Một số biện pháp xây dựng hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững đất dốc tỉnh Thái Nguyên, Khoa học Công nghệ bảo vệ sử dụng bền vững đất dốc, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 26 Phạm Dương Ưng Nguyễn Khang (1995) Kết bước đầu đánh giá tài 79 nguyên đất Việt Nam, Hội thảo quốc gia Đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm phát triển sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, tr.1-5 27 Phạm Văn Vân, Nguyễn Thanh Trà (2010) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ, Hà Nội Tạp chí Khoa học Phát triển, (5) Tr 850 – 860 28 Phòng Thống kê huyện Tiên Yên, Niên giám thống kê huyện Tiên Yên năm từ 2010 đến 2015 29 Tạ Tuyết Thái, Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Đình Bồng (2015) Thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau chuyển đổi huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Tạp chí Khoa học Phát triển, 12 (8): tr 1240 – 1248 30 Trần An Phong (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 31 Trần Đình Thao (2006) Đánh giá hiệu kỹ thuật sản xuất ngô hè thu Sơn La, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nơng nghiệp – Trường Đại học Nông Nghiệp I, số 4, tr 76 – 79 32 Trương Văn Tuấn (2007) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắc, Tạp chí Khoa học – Đại học Đà Nẵng, Số 19 – 2007 33 UBND huyện Tiên Yên (2015) Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 34 UBND huyện Tiên Yên, Báo cáo thuyết minh kết thực Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 định hướng sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tiên Yên 35 Vũ Năng Dũng (1997) Đánh giá hiệu số mơ hình đa dạng hóa trồng vùng đồng sơng Hồng, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 36 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Nông Nghiệp I, Hà Nội 80 PHỤ LỤC Phụ lục Thời vụ gieo trồng số TT Cây trồng Lúa xuân Lúa mùa Bắp cải sớm Bắp cải vụ Bắp cải muộn Đào xuân Đào hè Đào hè thu Su hào sớm 10 Su hào vụ 11 Su hào muộn 12 Dưa chuột xuân 13 Dưa chuột đông 14 Đậu tương xuân 15 Đậu tương hè 16 Đậu tương thu đông 17 Ngô xuân 18 Ngô thu 19 Ngô đông 81 Phụ luc Giá số vật tư sản xuất nông nghiệp địa bàn điều tra TT Tên hàng hoá I Vật tư cho sản xuất nông nghiệp Phân đạm Urê Phân lân Phân Kali Phân NPK Thuốc trừ cỏ Vơi Ngơ giống Thóc giống (lai) 10 Thóc giống (thường) Lúa xuân Lúa mùa Ngô Lạc Rau Sắn Đậu tương Khoai lang Quả quất 10 Táo 11 Chanh 12 Quả nhãn 13 Chè II Hàng hóa nông sản 82 ... "Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh" 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp huyệnTiên Yên, tỉnh Quảng Ninh -... trạng sử dụng đất địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Tiên Yên - Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện 3.2.3 Đánh giá hiệu. .. xã hội huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 21 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 21 3.2.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiên yên, tỉnh quảng ninh