0

(Luận văn thạc sĩ) chính sách và giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh thái bình

132 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG HẢI THẮNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CƠNG NGHIỆP CỦA TỈNH THÁI BÌNH Ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Kim Chung NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, nghiên cứu thu thập từ thực tiễn chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Hải Thắng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc GS.TS.Đỗ Kim Chung – người tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Kinh tế Nơng nghiệp Chính sách, Khoa Kinh tế phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý khu cơng nghiệp tỉnh Thái Bình, Trung tâm hành cơng tỉnh Thái Bình giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Hoàng Hải Thắng ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ, hộp sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đóng góp luận văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn sách giải pháp thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 2.1 Cơ sở lý luận sách giải pháp thu hút đầu tư vào KCN 2.1.1 Lý luận KCN, sách giải pháp thu hút đầu tư vào KCN 2.1.2 Vai trị, tác dụng sách thu hút đầu tư vào KCN 14 2.1.3 Đặc điểm thu hút đầu tư vào KCN 18 2.1.4 Nội dung nghiên cứu sách giải pháp thu hút đầu tư vào KCN 20 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sách thu hút đầu tư vào KCN 26 2.2 Cơ sở thực tiễn sách thu hút đầu tư vào KCN .27 2.2.1 Kinh nghiệm giới sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 27 2.2.2 Kinh nghiệm số địa phương nước sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 29 2.2.3 Những học kinh nghiệm rút cho tỉnh Thái Bình 32 iii Phần Phương pháp nghiên cứu 34 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên tỉnh Thái Bình 34 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 44 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 44 3.2.2 Thu thập số liệu 45 3.2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 46 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 Phần Kết nghiên cứu 49 4.1 Hiện trạng sách giải pháp thu hút đầu tư vào kcn địa bàn tỉnh Thái Bình 49 4.1.1 Các sách thu hút đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Thái Bình 49 4.1.2 Thực trạng giải pháp thu hút đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Thái Bình 56 4.1.3 Kết hiệu thực sách, giải pháp thu hút đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Thái Bình 69 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới sách giải pháp thu hút đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Thái Bình 79 4.2.1 Về điều kiện tự nhiên 79 4.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 80 4.2.3 Ý chí tâm lãnh đạo, lực quản lý Ban quản lý KCN, CCN81 4.3 Một số giải pháp hồn thiện sách, giải pháp thu hút đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Thái Bình 85 4.3.1 Hồn thiện sách đất đai 85 4.3.2 Hồn thiện sách hỗ trợ sở hạ tầng 87 4.3.3 Hoàn thiện sách XTĐT hỗ trợ dịch vụ cơng 88 4.3.4 Hồn thiện sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 91 Phần Kết luận kiến nghị 94 5.1 Kết luận 94 5.2 Kiến nghị phủ 95 Tài liệu tham khảo 97 Phụ lục 101 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BQL Ban quản lý CCN Cụm công nghiệp CN Công nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp ĐVT Đơn vị tính GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Tổng sản phẩm địa bàn KCN Khu công nghiệp KT-XH Kinh tế - xã hội NĐT Nhà đầu tư NN Nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp UBND Ủy ban nhân dân USD Đơ la Mỹ VCCI Phịng Thương mại cơng nghiệp Việt Nam VĐT Vốn đầu tư XK, NK Xuất khẩu, Nhập XTĐT Xúc tiến đầu tư v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Bình 39 Bảng 3.2 Hiện trạng quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Bình 41 Bảng 3.3 Quá trình chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Thái Bình 43 Bảng 3.4 Chọn điểm nghiên cứu 44 Bảng 3.5 Số lượng mẫu điều tra 46 Bảng 4.1 Chính sách đất đai 50 Bảng 4.2 Chính sách hạ tầng kỹ thuật 51 Bảng 4.3 Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 52 Bảng 4.4 Chính sách hỗ trợ chi phí đổi khoa học cơng nghệ .52 Bảng 4.5 Chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, cụm công nghiệp 53 Bảng 4.6 Kết thực hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình từ năm 2015-2017 55 Bảng 4.7 Kết DN hỗ trợ thuế TNDN KCN địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2016 56 Bảng 4.8 Kết biện pháp hỗ trợ giá thuê đất KCN địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 -2016 58 Bảng 4.9 Nguyên nhân DN đánh giá hỗ trợ giá thuê đất KCN chưa tốt 59 Bảng 4.10 Kết hỗ trợ đào tạo lao động KCN địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016 61 Bảng 4.11 Kết hỗ trợ CSHT cho phát triển KCN địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2016 62 Bảng 4.12 Kết hỗ trợ xử lý nước thải môi trường KCN tỉnh Thái Bình năm 2016 64 Bảng 4.13 Kết điều tra đánh giá việc hỗ trợ xử lý nước thải môi trường 65 Bảng 4.14 Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010 -2016 68 Bảng 4.15 Thống kê số PCI giai đoạn 2013-2016 tỉnh Thái Bình 68 Bảng 4.16 Số lượng dự án đầu tư KCN tỉnh Thái Bình 70 Bảng 4.17 Quy mô VĐT vào KCN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2016 72 vi Bảng 4.18 Quy mô vốn đầu tư theo ngành nghề năm 2016 73 Bảng 4.19 Quy mô vốn đầu tư theo nguồn vốn đầu tư vào KCN tỉnh Thái Bình 74 Bảng 4.20 Giá trị sản xuất KCN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010 – 2016 75 Bảng 4.21 Số lao động làm việc KCN tỉnh giai đoạn 2010-2016 76 Bảng 4.22 Đóng góp giá trị sản lượng KCN vào giá trị tổng sản lượng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2010-2016 77 Bảng 4.23 Thu nhập người lao động KCN tỉnh Thái Bình 78 Bảng 4.24 Trình độ đào tạo đội ngũ cán ban quản lý KCN, CCN tỉnh Thái Bình 82 Bảng 4.25 Việc bố trí cơng việc đội ngũ cán ban quản lý KCN,CCN tỉnh Thái Bình 82 Bảng 4.26 Đánh giá lãnh đạo ban quản lý KCN, trình độ phẩm chất đạo đức đội ngũ cán 83 Bảng 4.27 Đánh giá phối hợp Chính quyền địa phương cấp 85 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HỘP VÀ SƠ ĐỒ Biểu đồ 4.1 Đánh giá DN giải pháp hỗ trợ thuế 57 Biểu đồ 4.2 Đánh giá DN giải pháp hỗ trợ đất 59 Biểu đồ 4.3 Đánh giá DN giải pháp hỗ trợ đào tạo 61 Biểu đồ 4.4 Đánh giá DN thực trạng cải thiện CSHT vào KCN 63 Biểu đồ 4.5 Đánh giá DN thủ tục hành chính, quản lý đầu tư tỉnh Thái Bình 69 Hộp 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới phát triển KCN tỉnh Thái Bình 79 Sơ đồ 4.1 Cơ cấu tổ chức BQL KCN tỉnh Thái Bình 84 viii 38 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình (2014) Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội 39 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình (2014) Quyết định số 3077/QĐUBND ngày 19/12/2014 việc ban hành quy định bảng giá loại đất địa bàn tỉnh Thái Bình, Thái Bình 40 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình (2015) Quyết định số 1291/QĐUBND việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh đến năm 2020, Thái Bình 41 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình (2015) Quyết định số 2324/QĐUBND ngày 05/10/2015 việc thành lập Trung tâm Hành cơng tỉnh Thái Bình, Thái Bình 42 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình (2015) Quyết định số 2493/QĐUBND ngày 20/10/2015 việc công bố thủ tục hành ban hành, thủ tục hành bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải Ban quản lý khu cơng nghiệp tỉnh Thái Bình tỉnh Thái Bình 43 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình (2015) Quyết định số 2579/QĐUBND ngày 29/10/2015 việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Hành cơng tỉnh Thái Bình, Thái Bình 44 http://www.pcivietnam.org/thai-binh, truy cập ngày 10/7/2017 100 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC 1.1: PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP Kính thưa Q Ơng/ Bà, Tơi học viên Học viện nông nghiệp Việt Nam thực viết luận văn thạc sỹ sách thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Để cho việc nghiên cứu khách quan, xác, làm sở để đề xuất kiến nghị sách phù hợp thúc đẩy phát triển khu cơng nghiệp Thái Bình, trân trọng đề nghị Quý Ông/ Bà trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân, thông tin riêng đơn vị THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Điện thoại liên lạc:…… Trang web:…… Địa email:…… Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty cổ phần Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Loại hình khác (xin làm rõ): Lĩnh vực kinh doanh nay: Chế biến thực phẩm Dệt may, gia dầy Cơ khí chế tạo Điện, điện tử, viễn thông Khác Vổn điều lệ (đăng ký kinh doanh) doanh nghiệp nay: Dưới tỷ đồng Từ đến 10 tỷ đồng Từ 10 đến 20 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Từ 50 tỷ đến 100 tỷ đồng Trên 100 tỷ đồng 101 Đánh giá doanh nghiệp mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến định đầu tư doanh nghiệp vào KCN tỉnh Thái Bình? ( điểm – ảnh hưởng điểm ảnh hưởng nhiều nhất) STT Chỉ tiêu Cơ sở hạ tầng Nguồn lao động Quản lý đầu tư tỉnh Chính sach khuyến khích đầu tư Tài nguyên thiên nhiên, đất đai Vị trí địa lý Thị trường tiêu thụ Hệ thống tài Đánh giá doanh nghiệp thực trạng sở hạ tầng KCN Tỉnh Thái Bình? STT Hệ thống giao thơng Hệ thống kho hàng, bến bãi Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống cung cấp điện Hệ thống thông tin, liên lạc Đánh giá doanh nghiệp mức độ khó khăn q trình tiếp cận tài đầu tư vào KCN tỉnh Thái Bình? (Đánh giá theo thứ tự từ mức độ khó khăn đến dễ nhất) STT Tiêu chí Thủ tục, hồ sơ phức tạp Thời gian giải kéo dài 102 Thiếu tài sản cố định để chấp 4Phương án kinh doanh phải khả thi 5Thời gian cho vay 6Thái độ cán phục vụ nhân viên Lý khác Doanh nghiệp đánh giá thủ tục hành chính, quản lý đầu tư KCN tỉnh Thái Bình? STT Chuyển nhượng, thuê đất Cấp giấy phép đầu tư Cung cấp thông tin kịp thời Thái độ phục vụ quan nhà nước Các loại thủ tục khác Doanh nghiệp đánh giá sách khuyến khích đầu tư tỉnh Thái Bình để thu hút vốn đầu vào KCN ? STT Chính sách xúc tiến đầu tư Chính sách hỗ trợ đầu tư Chính sách đào tạo lao động Chính sách tín dụng Chính sách thuế Chính sách đầu tư phát triển hạ tầng Chính sách đất đai 103 Đánh giá tính hiệu sách hỗ trợ CSHT? (1- Rất không hiệu ; 5- Hỗ trợ hiệu quả) 10 Doanh nghiệp gặp khó khăn thủ tục đầu tư/đăng ký kinh doanh? (1- Rất không đồng ý ; 5- Rất đồng ý) Nếu câu trả lời 5, xin cho biết lý …………………………………………………… 11 Doanh nghiệp nhận đầy đủ thông tin hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh? (1- Rất không đồng ý ; 5- Rất đồng ý) 12 Doanh nghiệp có thường xuyên tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư địa bàn tỉnh? (1- Rất không đồng ý ; 5- Rất đồng ý) Nếu câu trả lời là: 1, xin cho biết lý …………………………………………………… 13 Dịch vụ cung cấp thông tin tỉnh cho doanh nghiệp tốt? (1- Rất không đồng ý ; 5- Rất đồng ý) 14 Doanh nghiệp hài lịng sách xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình? (1- Rất khơng hài lòng ; 5- Rất hài lòng) 104 15 Mức độ hài lòng doanh nghiệp chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Thái Bình? (1- Rất khơng hài lịng ; 5- Rất hài lòng) 16 Doanh nghiệp có gặp khó khăn việc tuyển dụng lao động tỉnh Thái Bình? (1- Rất khơng đồng ý ; 5- Rất đồng ý) 17 Mức độ hỗ trợ kinh phí quyền tỉnh cho doanh nghiệp để đào tạo nghề cho người lao động cao? (1- Rất không đồng ý ; 5- Rất đồng ý) 18 Doanh nghiệp đánh giá hiệu sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp? (1- Rất không hiệu ; 5- Hỗ trợ hiệu quả) Thông tin người trả lời (Nếu xin Q Ơng/Bà vui lịng cho biết thêm sổ thơng tin) Họ tên: Chức vụ DN: Email: ; Điện thoại: ……………………… Xin trân trọng cám ơn! 105 PHỤ LỤC 1.2: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ Kính thưa Q Ơng/ Bà, Tôi học viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực viết luận văn thạc sỹ sách giải pháp thu hút đầu tư vào Khu cơng nghiệp tỉnh Thái Bình Để cho việc nghiên cứu khách quan, xác, làm sở để đề xuất kiến nghị sách phù hợp thúc đẩy phát triển khu cơng nghiệp Thái Bình, trân trọng đề nghị Q Ông/ Bà trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân, thơng tin riêng Q Ơng/Bà Họ tên người vấn ……………… Tuổi ……………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ……………………………………………………………… Địa Email: ……………………………… ĐT: …………………………… Đánh giá ông/bà việc cung cấp thơng tin quy hoạch đất đai quyền tỉnh cho doanh nhiệp? (1- Không cung cấp thông tin ; 5- Rất rõ ràng) Ông/bà cho biết cần thiết quy hoạch ban hành sách ưu đãi sử dụng đất? (1- Không đồng ý ; 5- Rất đồng ý) Ông/bà cho biết cần thiết phải xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư dài hạn (5 năm đến 10 năm) để thúc đẩy đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh? (1- Không cần thiết ; 5- Rất cần thiết) 106 Ông/bà cho biết cần thiết phải đẩy mạnh công tác vận động đầu tư để tăng cường thúc đẩy đầu tư vào khu cơng nghiệp tỉnh? Ơng/bà cho biết cần có giải pháp liệt để tăng cường cải cách thủ tục hành áp dụng với doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh? Ông/bà cho biết cần thiết việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho khu công nghiệp tỉnh thời gian tới? Ông/bà cho biết cần thiết việc tăng cường lấy ý doanh nghiệp, chuyên gia q trình xây dựng sách cho doanh nghiệp khu công nghiệp tỉnh? Ông/bà cho biết cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quan nhà nước việc tổ chức thực sách áp dụng với doanh nghiệp đầu tư khu cơng nghiệp tỉnh? 107 10 Ơng/bà cho biết cần thiết phải công khai minh bạch sách áp dụng với doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh? (1- Không cần thiết ; 5- Rất cần thiết) Xin trân trọng cám ơn! Xin trân trọng cảm ơn Quý Ông/ Bà trả lời câu hỏi 108 Danh sách KCN tập trung tỉnh Thái Bình tính STT Tên KCN Phúc Khánh Nguyễn Đức Cảnh Sông Trà Gia Lễ Tiền Hải Cầu Nghìn Tổng 109 Danh mục quy hoạch KCN địa bàn tỉnh Th Stt A Tên Khu cơng nghiệp KHU CƠNG NGHIỆP I KCN ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ CHẤP THUẬN Phúc Khánh Nguyễn Đức Tiền Hải Sơng Trà Cầu Nghìn Gia Lễ II KCN TRONG KHU KINH TẾ DỰ KIẾN ĐỀ XUẤT Thụy Trường Thái Thượng Hoàng Long 110 PHỤ LỤC 4: Giá thuê đất KCN, cụm cơng nghiệp tỉnh Thái Bình STT A Tên KCN, Cụm Địa điểm Giá đất công nghiệp Khu Công nghiệp Phúc Khánh Nguyễn Đức Cảnh Tiền Hải Cầu Nghìn Gia Lễ Sông Trà B Cụm công nghiệp Phong Phú Trần Lãm Thị trấn Vũ Thư Tam Quang Vũ Hội Nguyên Xá Phúc Thành Song An Vũ Quý 10 Vũ Ninh 11 Thanh Tân 12 Trà Lý 13 Cửa Lân 14 Tây An 15 Thái Thọ 16 Mỹ Xuyên 17 Thụy Hà 111 18 Thụy Tân 19 Đông La 20 Đông Phong 21 Nguyên Xá 22 Xuân Quang 23 Đồng Tu 24 Hưng Nhân 25 Tiền Phong 26 Phương La 27 Quỳnh Côi 28 Đập Neo 29 Quỳnh Hồng 30 An Ninh 112 PHỤ LỤC Danh mục thủ tục hành bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải Ban Quản lý Khu cơng nghiệp tỉnh Thái Bình STT Số hồ sơ TTHC I Lĩnh vực đầu tư nước, đầu tư nước đầu tư Việt Nam nước T-TBH-028891-TT T-TBH-028522-TT T-TBH-028879-TT Chuyển nhượng dự án đầu tư II Lĩnh vực đầu tư phát triển phân bổ ngân sách Nhà nước T-TBH-028517-TT III Lĩnh vực thành lập phát triển doanh nghiệp Xác nhận nhân T-TBH-028492-TT chủ chốt cho Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; doanh nghiệp khu cơng nghiệp IV Lĩnh vực hành tư pháp Xác nhận hợp đồng, T-TBH-028505-TT văn bất động Luật Đầu tư ngày sản V Lĩnh vực Xây dựng - Luật Xây 18/6/2014; dựng ngày T-TBH-028476-TT Cấp phép xây dựng - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng 113 ... luận sách, giải pháp thu hút đầu tư vào KCN ? - Thực trạng sách, giải pháp thu hút đầu tư vào KCN tỉnh Thái Bình nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến sách, giải pháp thu hút đầu từ vào KCN tỉnh Thái Bình? ... CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KCN 2.1.1 Lý luận KCN, sách giải pháp thu hút đầu tư vào KCN 2.1.1.1... 4.1.1 Các sách thu hút đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Thái Bình 49 4.1.2 Thực trạng giải pháp thu hút đầu tư vào KCN địa bàn tỉnh Thái Bình 56 4.1.3 Kết hiệu thực sách, giải pháp thu hút đầu tư vào
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) chính sách và giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh thái bình , (Luận văn thạc sĩ) chính sách và giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh thái bình