0

(Luận văn thạc sĩ) cứu thời điểm thu hoạch và phương pháp sơ chế dược liệu huyền sâm (scrophularia ningpoensis hemsl )

92 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN HỮU KHÁNH TÂN NGHIÊN CỨU THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP SƠ CHẾ DƯỢC LIỆU HUYỀN SÂM (SCROPHULARIA NINGPOENSIS HEMSL.) Chuyên ngành: Công nghệ sau thu hoạch Mã số: 60.54.01.04 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Xuân Mạnh TS Trần Thị Liên NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Hữu Khánh Tân i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Ngô Xuân Mạnh TS Trần Thị Liên tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Công nghệ Chế biến, Khoa Công nghệ Thực phẩm Học viện Nơng nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Dược liệu, Ban lãnh đạo trung tâm nghiên cứu trồng chế biến thuốc Hà Nội, bạn đồng nghiệp Viện Dược liệu, Trung tâm nghiên cứu trồng chế biến thuốc Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Hữu Khánh Tân ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu Phần Tổng quan 2.1 Xu phát triển thực trạng trồng trọt, thu hái sơ chế dược liệu 2.1.1 Xu phát triển dược liệu Việt Nam 2.1.2 Thực trạng trồng trọt, thu hái sơ chế dược liệu Việt Nam 2.1.3 Sơ chế dược liệu an toàn dược liệu 2.2 Tổng quan huyền sâm 2.2.1 Đặc điểm thực vật học 2.2.2 Nguồn gốc, phân bố sinh thái 11 2.2.3 Thành phần hóa học cơng dụng vị huyền sâm 13 2.2.4 Chế biến huyền sâm 14 2.3 Tình hình nghiên cứu nước thu hoạch, sơ chế chế biến dược liệu sau thu hoạch 15 2.3.1 Các nghiên cứu nước 15 2.3.2 Các nghiên cứu nước 22 2.4 Luận giải đề xuất vấn đề cần nghiên cứu 23 Phần Nguyên vật liệu, nội dung phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Nguyên vật liệu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.2.1 Nghiên cứu thời điểm thu hoạch dược liệu huyền sâm 24 iii 3.2.2 Nghiên cứu điều kiện công nghệ sơ chế dược liệu huyền sâm 24 3.2.3 Xây dựng quy trình cơng nghệ thu hoạch sơ chế sau thu hoạch dược liệu huyền sâm 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 24 3.3.2 Phương pháp xác định tiêu 29 3.3.3 Phương pháp ủ dược liệu 35 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 35 Phần Kết thảo luận 36 4.1 Kết nghiên cứu thời điểm thu hoạch huyền sâm 36 4.1.1 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến suất dược liệu huyền sâm 36 4.1.2 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến chất lượng dược liệu huyền sâm 37 4.2 Nghiên cứu điều kiện sơ chế dược liệu huyền sâm .38 4.2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy sơ đến chất lượng dược liệu huyền sâm 38 4.2.2 Ảnh hưởng độ ẩm nguyên liệu đem ủ đến chất lượng dược liệu huyền sâm 42 4.2.3 Ảnh hưởng thời gian ngâm ủ đến chất lượng dược liệu huyền sâm 45 4.2.4 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy khô đến chất lượng dược liệu huyền sâm 49 4.3 Xây dựng quy trình công nghệ thu hoạch sơ chế huyền sâm .52 4.3.1 Sơ đồ công nghệ thu hoạch sơ chế dược liệu huyền sâm 52 4.3.2 Thuyết minh quy trình 53 Phần Kết luận kiến nghị 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 55 Tài liệu tham khảo 56 iv DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CT Công thức CV% Hệ số biến động ĐC Đối chứng GACP - WHO Good Agricultural and Collection Practices - World Health Organization LSD% Sai số thí nghiệm NSCT Năng suất cá thể NSLT Năng suất thực thu NSTT Năng suất lý thuyết NXB Nhà xuất TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Yêu cầu giới hạn nhiễm khuẩn Bảng 2.2 Mùi, vị độ mềm mẫu đương quy chế biến khác 16 Bảng 2.3 Hàm lượng chất tan tinh dầu đương quy chế biến khác 16 Bảng 2.4 Ảnh hưởng sơ chế bảo quản đến chất lượng dược liệu đương quy Nhật Bản 17 Bảng 3.3 Mức cho điểm tiêu đánh giá 34 Bảng 4.1 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến suất dược liệu huyền sâm 36 Bảng 4.2 Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến chất lượng dược liệu huyền sâm 37 Bảng 4.3 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy sơ đến số lượng nấm vi khuẩn dược liệu 39 Bảng 4.4 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy sơ đến hàm lượng acid cinamic số IC 50 dược liệu huyền sâm 40 Bảng 4.5 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy sơ đến chất lượng cảm quan dược liệu huyền sâm 41 Bảng 4.6 Ảnh hưởng độ ẩm nguyên liệu đem ủ đến tiêu vi sinh vật có dược liệu huyền sâm 42 Bảng 4.7 Ảnh hưởng độ ẩm nguyên liệu đem ủ đến chất lượng dược liệu huyền sâm 43 Bảng 4.8 Ảnh hưởng độ ẩm nguyên liệu đem ủ đến chất lượng cảm quan dược liệu huyền sâm 44 Bảng 4.9 Ảnh hưởng thời gian ngâm ủ đến tiêu vi sinh vật có dược liệu huyền sâm 46 Bảng 4.10 Ảnh hưởng thời gian ngâm ủ đến chất lượng dược liệu huyền sâm 46 Bảng 4.11 Ảnh hưởng thời gian ngâm ủ đến chất lượng cảm quan dược liệu huyền sâm 47 Bảng 4.12 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy khô đến tiêu vi sinh vật có dược liệu huyền sâm 49 Bảng 4.13 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy khô đến chất lượng dược liệu huyền sâm 50 Bảng 4.14 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy khô đến chất lượng cảm quan dược liệu huyền sâm 51 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cây rễ (củ) huyền sâm 10 Hình 2.2 Dược liệu huyền sâm tươi khô 12 Hình 2.3 Cấu trúc hóa học số chất huyền sâm 13 Hình 3.1 Sơ đồ trình sơ chế dược liệu huyền sâm sau thu hoạch 26 Hình 4.1 Huyền sâm khơng ủ ủ sau 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngày 48 Hình 4.2 Dược liệu huyền sâm hình thức phơi sấy khác 51 Hình 4.3 Sơ đồ cơng nghệ thu hoạch sơ chế dược liệu huyền sâm 52 vii 62 THI NGHIEM DO AM BALANCEDANOVAFORVARIATE thi nghiem am u VARIATE V003 NAM LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVAFORVARIATE thi nghiem am u VARIATE V004 VK LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) - BALANCED ANOVAFORVARIATE thi nghiem am u VARIATE V005 CINAMIC LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVAFORVARIATE thi nghiem am u VARIATE V006 IC50 LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) - BALANCED ANOVAFORVARIATE 63 VARIATE V007 CAMQUAN LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT CT$ -CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 SE(N= 3) 5%LSD 12DF CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 SE(N= 5%LSD -ANALYSIS OFVARIANCESUMMARYTABLE 3) 12DF 64 THI NGHIEM THOI GIAN U BALANCED ANOVA FOR VARIATE Thi nghiem thoi gian VARIATE V003 CINAMIC LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE Thi nghiem thoi gian VARIATE V004 VK LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE Thi nghiem thoi gian VARIATE V005 NAM LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE Thi nghiem thoi gian VARIATE V006 IC50 LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) - BALANCED ANOVA FOR VARIATE Thi nghiem thoi gian 65 VARIATE V007 CAMQUAN LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS MEANS FOR EFFECT NL -NL SE(N= 7) 5%LSD 12DF NL SE(N= 5%LSD - 7) 12DF CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 SE(N= 3) 5%LSD 12DF CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 SE(N= 3) 5%LSD 12DF 66 - 67 thi nghiem nhiet say sau u BALANCEDANOVAFORVARIATE thi nghiem nhiet sau u VARIATE V003 VK LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVAFORVARIATE thi nghiem nhiet sau u VARIATE V004 NAM LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVAFORVARIATE thi nghiem nhiet sau u VARIATE V005 CINAMIC LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVAFORVARIATE thi nghiem nhiet sau u VARIATE V006 IC50 LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVAFORVARIATE 68 VARIATE V007 CAMQUAN LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NL CT$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OFMEANSFORFACTORIALEFFECTS MEANS FOR EFFECT NL -NL SE(N= 4) 5%LSD 6DF NL SE(N= 5%LSD - 4) 6DF -MEANS FOR EFFECT CT$ -CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 SE(N= 3) 5%LSD 6DF CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 SE(N= 5%LSD -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE 3) 6DF 69 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VK NAM CINAMIC IC50 CAMQUAN 70 GRAN (N= NO OBS 12 12 12 12 12 ... đích nghiên cứu Xác định thời điểm thu hoạch phương pháp sơ chế dược liệu huyền sâm phù hợp Phương pháp nghiên cứu Dược liệu huyền sâm (Scrophularia ningpoensis Hemsl. ) trồng thu hoạch Sa Pa... Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm thu hoạch tới suất chất lượng dược liệu huyền sâm - Nghiên cứu điều kiện sơ chế dược liệu huyền sâm : + Ảnh hưởng nhiệt độ sấy sơ tới chất lượng dược liệu huyền sâm. .. nghệ thu hoạch sơ chế sau thu hoạch dược liệu huyền sâm 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Bố trí thí nghiệm Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm thu hoạch tới suất chất lượng dược liệu huyền
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) cứu thời điểm thu hoạch và phương pháp sơ chế dược liệu huyền sâm (scrophularia ningpoensis hemsl ) , (Luận văn thạc sĩ) cứu thời điểm thu hoạch và phương pháp sơ chế dược liệu huyền sâm (scrophularia ningpoensis hemsl )