0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa thuần tại gia lâm hà nội

141 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TÂNIA INÊS JOSÉ DA CONÇEICÃO ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THUẦN TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS Vũ Thị Thu Hiền NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ việc cho học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận vănđều rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Tânia Inês José da Conceicao i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam; đặc biệt, xin chân thành cảm ơn cô TS Vũ Thị Thu Hiền trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ với dẫn khoa học quý giá suốt q trình triển khai, nghiên cứu hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể Thầy Cô giáo khoa nông học - Học Viện Nơng Nghiệp Việt Nam trực tiếp, tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho thân suốt năm tháng qua Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô môn Di truyền – Chọn giống tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình thực tập Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bảo Th.s Nguyễn Thị Thu toàn thể anh chị phịng Cơng nghệ lúa – Viện nghiên cứu phát triển trồng – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn người bạn học tập lao động Viện Nghiên cứu phát triển trồng, người bạn sát cánh tơi, giúp đỡ tơi q trình làm việc Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến gia đình, bạn bè ln ln động viên, hỗ trợ suốt thời gian qua Mặc dù cố gắng lực thời gian cịn hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi sai sót, tơi mong nhận góp ý, bảo độc giả Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Tânia Inês José da Conceicao ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abtract xi Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Cơ sở khoa học 2.2 Tổng quan lúa khái niệm lúa chất lượng cao 2.2.1 Nguồn gốc phân loại lúa 2.2.2 Giá trị dinh dưỡng lúa 2.2.3 Khái niệm lúa chất lượng cao 2.2.4 Ý nghĩa kinh tế lúa 2.3 Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa giới việt nam 2.3.1 Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa giới 2.3.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu lúa Việt Nam 2.4 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên đến sinh trưởng phát triển, suất chất lượng lúa gạo 12 2.4.1 Nhiệt độ đời sống lúa 12 2.4.2 Ánh sáng đời sống lúa 13 2.4.3 Ảnh hưởng mùa vụ 14 2.4.4 Ảnh hưởng diều kiện đất đai 14 2.4.3 Ảnh hưởng phân bón 14 2.5 Đặc điểm di truyền số tính trạng lúa 15 2.5.1 Một số đặc điểm nông học suất 15 2.5.2 Các thành phần suất suất thực thu 16 2.5.3 Các tiêu chất lượng hạt gạo 18 iii Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Vật liệu, địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.1.1 Vật liệu nghiên cứu 19 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.1.3 Thời vụ kỹ thuật gieo cấy 19 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.2.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá phát triển sinh trưởng số giống lúa vụ xuân Gia Lâm–Hà Nội 20 3.2.2 Thí nghiệm2: Đánh giá phát triển sinh trưởng số giống lúa Vụ Mùa Gia Lâm – Hà Nội 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Phương pháp bốtrí thí nghiệm ngồi đồng ruộng 20 3.3.2 Quy trình kỹ thuật canh tác gieo mạ 22 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 23 3.4.1 Theo dõi tiêu sinh trưởng phát triển 23 3.4.2 Một số tiêu hình thái đặc trưng giống 25 3.4.3 Một số tiêu khả chống chịu sâu bệnh điều kiện ngoại cảnh bất lợi 26 3.4.4 Phươngpháp theo dõi sauthuhoạch 28 3.4.5 Các yếu tố cấu thành suất suất giống lúa thí nghiệm 28 3.4.6 Đánh giá chất lượng thóc gạo 29 3.5 Phương pháp phân tích số liệu 30 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 31 4.1 Đánh giá đặc điểm sinh trưởng giai đoạn mạ giống lúa vụ xuân vụ mùa 2015 gia lâm – Hà Nội 31 4.1.1 Khả sinh trưởng mạ 31 4.1.2 Thời gian sinh trưởng phát triển giống lúa thí nghiệm vụ Xuân vụ Mùa 2015 Gia Lâm – Hà Nội 34 4.1.3 Một số đặc điểm sinh trưởng phát triển 38 4.2 Một số đặc điểm hình thái tính trạng đặc trưng giống thí nghiệm vụ xuân vụ mùa 4.2.1 49 Khả chống đổ sâu, bệnh hại đồng ruộng giốnglúa thí nghiệm vụ Xuân vụ Mùa 2015 Gia Lâm 58 4.3 Các yếu tố cấu thành suất suất giống thí nghiệm vụ xuân vụ mùa 2015 61 4.4 Một số tiêu chất lượng gạo 69 iv 4.4.1 Một số tiêu chất lượng gạo giống vụ Xuân 2015 69 4.4.2 Một số tiêu chất lượng giống vụ mùa 2015 71 4.5 Kết đánh giá mùi thơm nội nhũ giống thí nghiệm vụ xuân vụ mùa 4.6 72 Kết đánh giá cảm quan cơm 74 Phần Kết luận đề nghị 77 5.1 Kết luận 77 5.2 Đề nghị 77 Phụ lục I 83 Phụ lục II 88 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BRHX Bén rễ hồi xanh CHT Chín hồn tồn Cv Hệ số biến động Đ/c Đối chứng ĐN Đẻ nhánh FAO Food and Agriculture Organization IRRI Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế KTĐN Kết thúc đẻ nhánh NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu NSTL Năng suất tích lũy NT Nửa thẳng TGTCQT Thời gian trỗ quần thể TGST Thờigian sinh trưởng TM Tuổi mạ XN Xanh nhạt XĐ Xanh đậm vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 4.1 Tình hình sản xuất l Các dòng lúa giố Một số tiêu c vụ Mùa năm 201 Thời gian trải qua c thí nghiệm vụ Xuân Bảng 4.2 Bảng 4.3 Thời gian qua giai đoạn sinh trưởng thời gian sinh trưởng dịng, giống thí Bảng 4.4 Động thái tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm vụ Xuân 2015 Bảng 4.5 Động thái tăng trưởng chiều cao giống thí nghiệm vụ Mùa 2015 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 Động thái tăng trưở Gia Lâm Động thái tăng trưởn Động thái tăng trưở 2015 Động thái tăng trưở 2015 Bảng 4.10 Số nhánh tối đa số nhánh hữu hiệu giống thí nghiệm vụ Xuân vụ Mùa 20 Bảng 4.11 Đặc điểm hình thái giống thí nghiệm vụ Xuân vụ Mùa 2015 Bảng 4.12 Đặc điểm hình dạng hạt giống thí nghiệm vụ Xuân vụ Mùa năm 2015 Bảng 4.13 Đặc điểm màu sắc giống thí nghiệm vụ Xuân 2015 Bảng 4.14 Đặc điểm hình thái giống thí nghiệm vụ Mùa 2015 Bảng 4.15 Một số tiêu khác giống thí nghiệm vụ Xuân 2015 Bảng 4.16 Một số tiêu khác giống thí nghiệm vụ Mùa 2015 Bảng 4.17 Khả chống đổ loại sâu bệnh hại giống thí nghiệm vụ Xuân Bảng 4.18 Yếu tố cấu thành suất giốngthí nghiệm vụ Xuân2015 Bảng 4.19 Yếu tố cấu thành suất giốngvụ Mùa 2015 Bảng 4.20 Khối lượng 1000 hạt, suất lý thuyết vànăng suất thực thu giống thí nghiệm vụ vii Bảng 4.21 Khối lượng 1000 hạt, suất lý thuyết suất thực thu giống thí nghiệm vụ Mùa 2015 67 Bảng 4.22 Một số tiêu chất lượng gạo giống thí nghiệm điều kiện vụ Xuân 2015 69 Bảng 4.23 Một số tiêu chất lượng gạo giống thí nghiệm điều kiện vụ Mùa 2015 71 Bảng 4.24 Đánh giá mùi thơm mùi thơm nội nhũ giống thí nghiệm vụ Xuânvà vụ Mùa2015 73 Bảng 4.25 Bảng tổng hợp kết đánh giá cảm quan cơm phương pháp cho điểm vụ Xuân vụ Mùa năm 2015 (Tiêu chuẩn 10 TCN 590-2004) 74 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ tổ tiên lúa trồng (o.sativa) Hình 4.1 Đồ thị biểu diễn NSLT NSTT giống Vụ Xuân 66 Hình 4.2 Đồ thị biểu diễn suất lý thuyết suất thực thu giống thí nghiệm vụ Mùa ix 68 CT$ LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD16 LD17 ÐC CT$ SE(N= 5%LSD 3) CT$ LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD16 LD17 ÐC CT$ NOS SE(N= 5%LSD 21DF 3) MEANS FOR EFFECT NL NL 11 25.8730 4.75848 13.8909 97.2591 SE(N= 11)0.738473 1.11249 0.599508 9.50387 97 5%LSD 30DF 2.13277 11 3.21298 1.73143 27.4480 152.791 66.0461 SE(N= 11) 5%LSD 30DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CTNS 21/ 7/15 11:22 :PAGE CAC YEU TO CAU THANH NANG SUAT F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | NL | (N= 33) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | CDB 33 26.282 2.3916 2.4492 9.3 0.0000 0.7790 CDCB 33 4.8753 3.5735 3.6897 75.7 0.0000 0.9925 Sô´ GIE´ 33 14.302 1.9587 1.9883 13.9 0.0000 0.6012 HC 33 100.31 30.678 31.521 31.4 0.0000 0.8568 TSH 33 154.86 57.016 58.802 38.0 0.0000 0.9582 TLHC 33 67.000 10.989 11.323 16.9 0.0000 0.9340 Xử lí số liệu suất giống tham gia thí nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE SINH SAU 21/ 7/15 12:10 :PAGE NANG SUAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION PROB ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO LN =========================================================== ================== 98 CT$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TUKEY'S TEST FOR TRANSFORMABLE NON-ADDITIVITY SS= 7.25965 , F(1, 19)= 0.39, P= 0.545 REGRESSION SLOPE= 0.47808E-02 SUGGESTED POWER TRANSFORMATION= 0.29539 MEAN ORTHOGONAL RESIDUAL = -0.6176 , P-VALUE= 0.529 PLOT OF LS RESIDUALS AGAINST FITTED VALUES : : : : -: : : :* :* -: : : : : : : : : : : 42 54 66 78 90 102 THE FOLLOWING RECORDS HAVE LARGE RESIDUALS, (>2.5 SES) CT$ LD6 99 BOX PLOT OF STUDENTIZED RESIDUALS FROM LPLT= -1.941 TO ULPT= 2.541 NO.UPLT I + I * MEDIAN= 0.2501E-01 ANDERSON-DARLING STATISTIC= 0.315 100 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE SINH SAU 21/ 7/15 12:10 :PAGE NANG SUAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM VARIATE V004 NSTT LN SOURCE OF VARIATION PROB ER SQUARES DF SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO LN =========================================================== CT$ NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TUKEY'S TEST FOR TRANSFORMABLE NON-ADDITIVITY SS= 0.738460 , F(1, 19)= 0.39, P= 0.544 REGRESSION SLOPE= 0.25293E-01 SUGGESTED POWER TRANSFORMATION= -1.5391 MEAN ORTHOGONAL RESIDUAL = -0.5487 , P-VALUE= 0.081 PLOT OF LS RESIDUALS AGAINST FITTED VALUES : : : : 1.5 -: : :* :* : 0.0 -: : : : : -1.5 -: : 101 : * : : : : : -3.0 -: : : : : : : : : : 40 45 50 55 60 65 BOX PLOT OF STUDENTIZED RESIDUALS FROM LPLT= -1.877 ULPT= 2.211 NO.UPLT I + I MEDIAN= 0.2962E+00 ANDERSON-DARLING STATISTIC= 0.471 102 TO TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SINH SAU 21/ 7/15 12:10 :PAGE NANG SUAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ LD1 LD2 LD3 LD4 LD5 LD6 LD7 LD8 LD16 LD17 ÐC SE(N= 5%LSD 20DF MEANS FOR EFFECT NL - 11 72.1023 50.6327 SE(N= 11) 1.27793 0.406556 5%LSD 20DF 3.76984 1.19933 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SINH SAU 21/ 7/15 12:10 :PAGE NANG SUAT CUA CAC GIONG THI NGHIEM F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION -1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |NL |0000 (N= 33) SD/MEAN | | | 103 NO OBS NSLT NSTT CHẠY IRISTAT I.Các yếu tố cấu thành suất vụ Muân 2015 SINGLE EFFECT ANOVA FOR UNBALANCED DATAFILE BOOK15/ 1/16 20:57 :PAGE ANOVA FOR SINGLE EFFECT - LD$ -VARIATETREATMENT MS - DFRESIDUAL MS - DF F-RATIO F-PROB HC 1081.411 223.33 244.840.001 SBHH 4.0326110.93528 244.310.001 P1000 22.083110.49019E-03 2445050.800.000 NLT 594.1011 182.23 243.260.008 ANOVA FOR SINGLE EFFECT - NL -VARIATETREATMENT MS - DFRESIDUAL MS - DF F-RATIO F-PROB HC 32.229 520.93 330.060.940 SBHH0.10361 2.0181 330.050.950 P1000 10.341 6.7347 331.540.229 104 NLT 126.87 322.87 330.390.683 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE BOOK15/ 1/16 20:57 :PAGE MEANS FOR EFFECT LD$ - LD$NOS HC SBHHP1000NLT LD13138.8005.1666718.726754.0144 LD23110.8536.5000020.416759.1189 LD33119.9206.6000023.540074.3369 LD43117.3906.2666725.796775.8716 LD53100.1437.5333318.516756.9538 LD63111.8405.8333322.453358.8405 LD73121.6906.2000022.816768.8196 LD83140.5005.5333319.226759.9500 LD16 3108.2139.0666725.7300100.948 LD17 3113.0235.4000024.696759.2404 BT7397.65006.0666719.516746.4029 KD18 3164.1774.7000020.156762.9512 SE(N= 3)8.62796 0.558354 0.127827E-017.79372 5%LSD24DF 25.18261.62968 0.373090E-0122.7477 - 105 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS HC SBHHP1000NLT 12121.7416.1333322.120065.8355 12118.5436.2750020.753361.1410 12120.7666.3083322.525067.3857 SE(N=12)6.58870 0.410095 0.7491525.18710 5%LSD33DF 18.95631.179882.1553814.9238 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE BOOK15/ 1/16 20:57 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |LD$ |NL| (N= 36) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| HC 36120.35 22.204 22.824 19.0 0.0006 0.9397 SBHH 366.2389 1.3816 1.4206 22.8 0.0014 0.9498 P1000 3621.799 2.6345 2.5951 11.9 0.0000 0.2291 106 NLT 3664.787 17.654 17.969 27.7 0.0076 0.6832 II NĂNG SUẤT BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLTFILE IRRI 18/ 1/16 23: :PAGE DANH GIA NANG XUAT VA P1000 HAT VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ========================================================= LD$11 6535.00 594.091 3.02 0.0133 R 42.1366 21.0683 0.11 0.8993 * RESIDUAL 22 4331.39 196.881 * TOTAL (CORRECTED)35 10908.5 311.672 VARIATE V004 NSTT LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ======================================================== LD$11 4501.53 409.230 3.04 0.0133 R 29.3564 14.6782 0.11 0.8973 107 * RESIDUAL 22 2961.61 134.619 * TOTAL (CORRECTED)35 7492.49 214.071 - VARIATE V005 NSTL LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN =========================================================== === LD$11 5001.67 454.697 4.64 0.0013 R 10.6667 5.33333 0.05 0.9473 * RESIDUAL 22 2154.67 97.9394 * TOTAL (CORRECTED)35 7167.00 204.771 - 108 VARIATE V006 P1000 LN SOURCE OF VARIATIONDFSUMS OF MEAN F RATIO PROBER SQUARES SQUARESLN ========================================================= LD$11 242.917 22.0834 ****** 0.0003 R 822214E-03 411107E-03 0.83 0.4513 * RESIDUAL 22 108578E-01 493535E-03 * TOTAL (CORRECTED)35 242.929 6.94083 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTSFILE IRRI 18/ 1/16 23: :PAGE DANH GIA NANG XUAT VAF P1000 HAT MEANS FOR EFFECT LD$ - LD$NOS NSLT NSTT NSTLP1000 LD1354.014444.980034.666718.7267 LD2359.118949.420038.666720.4167 LD3374.336958.826752.000023.5400 LD4375.870163.353357.000025.7967 LD5356.953848.066742.000018.5167 LD6358.840548.956741.000022.4533 109 LD7368.819656.923350.333322.8167 LD8359.950050.176737.333319.2267 LD16 3100.94884.710078.333325.7300 LD17 359.240450.000046.666724.6967 BT7346.402938.420036.666719.5167 KD18 362.951952.603355.333320.1567 SE(N= 3)8.101056.698725.71371 0.128262E-01 5%LSD22DF 23.759119.646316.7574 0.376173E-01 - MEANS FOR EFFECT R - R NOS NSLT NSTT NSTLP1000 1266.102554.629247.500021.8050 1263.452752.600846.833321.8000 1264.806754.379248.166721.7933 SE(N=12)4.050533.349362.85685 0.641311E-02 5%LSD22DF 11.87969.823168.37872 0.188087E-01 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLEFILE IRRI 18/ 1/16 23: :PAGE 110 DANH GIA NANG XUAT VAF P1000 HAT F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEANSTANDARD DEVIATIONC OF V |LD$ |R | (N= 36) SD/MEAN ||| NO BASED ON BASED ON%||| OBS.TOTAL SS RESID SS ||| NSLT 3664.787 17.654 14.031 21.7 0.0133 0.8986 NSTT 3653.870 14.631 11.603 21.5 0.0128 0.8969 NSTL 3647.500 14.310 9.8964 20.8 0.0011 0.9469 P1000 3621.799 2.63450.22216E-010.1 0.0000 0.4512 111 ... 3.2.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá phát triển sinh trưởng số giống lúa vụ xuân Gia Lâm? ? ?Hà Nội 20 3.2.2 Thí nghiệm2: Đánh giá phát triển sinh trưởng số giống lúa Vụ Mùa Gia Lâm – Hà Nội 20 3.3 Phương... Vụ mùa 2015 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.2.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá phát triển sinh trưởng số giống lúa vụ xuân Gia Lâm ? ?Hà Nội Đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển số giống lúa vụ Xuân vụ Mùa... tính quy luật sinh trưởng lúa giai đoạn mạ 4.1.2 Thời gian sinh trưởng phát triển giống lúa thí nghiệm vụ Xuân vụ Mùa 2015 Gia Lâm? ??H? ?Nội Thời gian trải qua giai đoạn sinh trưởng phát triển giống
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa thuần tại gia lâm hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá sinh trưởng phát triển của một số dòng lúa thuần tại gia lâm hà nội