0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất cam vinh theo hướng hữu cơ tại gia lâm hà nội

125 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CAM VINH THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI GIA LÂM – HÀ NỘI Ngành: Khoa học trồng Mã ngành: 60 62 01 10 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Tiến Dũng NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Hường i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Phạm Tiến Dũng tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ mơn Phương pháp thí nghiệm Thống kê sinh học - khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cám ơn phịng chun mơn huyện Gia Lâm: Phịng thống kê, Trạm Khuyến nơng, Phịng Nơng nghiệp, Phịng Tài ngun Mơi trường giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 29 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Bích Hường ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.5.1 Những đóng góp 1.5.2 Ý nghĩa khoa học 1.5.3 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Nông nghiệp hữu 2.1.1 Khái niệm nông nghiệp hữu 2.1.2 Các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu 2.2 Quản lý dinh dưỡng sản xuất nông nghiệp hữu 2.2.1 Quản lý dinh dưỡng cho trồng sản xuất hữu 2.2.2 Những loại phân bón cho phép sử dụng sản xuất hữu .7 2.2.3 Giới thiệu loại phân hữu 2.3 Đặc điểm thực vật học cam 10 2.3.1 Nguồn gốc cam Vinh 10 2.3.2 Rễ 11 2.3.3 Đặc điểm thân, cành 12 2.3.4 Đặc điểm 13 iii 2.3.5 Đặc điểm hoa, đậu cam 13 2.4 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh dinh dưỡng cam .16 2.4.1 Yêu cầu ngoại cảnh 16 2.4.2 Dinh dưỡng cam 18 2.5 Một số nghiên cứu phân bón cho cam 22 2.5.1 Một số nghiên cứu nước 22 2.5.2 Nghiên cứu việc cung cấp phân bón cho cam Việt Nam 24 2.5.3 Các mức bón phân cho cam 27 2.6 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam 29 2.6.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam giới 29 2.6.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cam Việt Nam 31 Phần Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 34 3.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 34 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 34 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu 34 3.1.3 Địa điểm nghiên cứu 34 3.1.4 Thời gian nghiên cứu 34 3.2 Nội dung nghiên cứu 34 3.2.1 Nghiên cứu tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội đến phát triển nông nghiệp Gia Lâm 34 3.2.2 Điều tra trạng sản xuất cam Gia Lâm – Hà Nội 35 3.2.3 Thí nghiệm đồng ruộng biện pháp kĩ thuật 35 3.3 Phương pháp nghiên cứu 35 3.3.1 Thu thập thông tin thứ cấp 35 3.3.2 Phỏng vấn trực tiếp nông hộ 35 3.3.3 Thí nghiệm đồng ruộng biện pháp kĩ thuật 36 3.3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi 38 3.4 Xử lý số liệu 40 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 41 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Gia Lâm 41 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 41 4.1.2 Điều kiện địa hình, đất đai tình hình sử dụng đất 44 iv 4.1.3 Dân số 46 4.1.4 Lao động 46 4.1.5 Mức sống – thu nhập 47 4.2 Tình hình sản xuất ăn huyện gia lâm 47 4.2.1 Tình hình phát triển chung 47 4.2.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc cho cam 48 4.2.3 Một số giải pháp phát triển cam Vinh Gia Lâm – Hà Nội 60 4.3 Kết thí nghiệm 62 4.3.1 Kết thí nghiệm phân hữu Gradual 25Fe bón gốc 62 4.3.2 Kết thí nghiệm phân bón 70 Phần Kết luận kiến nghị 79 5.1 Kết luận 79 5.2 Kiến nghị 79 Tài liệu tham khảo 80 Phụ lục 85 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CC Chiều cao CS Cộng CT Cơng thức ĐC Đối chứng ĐK Đường kính DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức nông lương liên hợp quốc IFOAM Tổ chức nông nghiệp hữu quốc tê IPM Quản lý dịch hại tổng hợp Ha Hecta KL Khối lượng NL Nhắc lại NOP Tiêu chuẩn chương trình hữu Quốc gia TB Trung bình TG Thời gian TNMT Tài ngun mơi trường TTCN Tiểu thủ công nghiệp TP Thành phố WEHG Chế phẩm phân bón sinh học vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Dinh dưỡng cam -10 tuổi (lá - tháng tuổi/cành không quả) 20 Bảng 2.2 Đánh giá mức độ thiếu đủ vào hàm lượng dinh dưỡng 23 Bảng 2.3 Lượng phân bón cho cam theo tuổi 27 Bảng 2.4 Bón phân cho cam quýt thời kỳ tuổi 28 Bảng 2.5 Bón phân theo sản lượng cam 28 Bảng 2.6 Bảng khuyến cáo bón phân dựa vào suất thu hoạch vụ trước (kg quả/cây) 29 Bảng 2.7 Sản lượng cam năm 2014 số nước giới 30 Bảng 2.8 Diện tích, suất sản lượng cam nước từ năm 2015-2016 33 Bảng 4.1 Số liệu khí tượng huyện Gia Lâm - Hà Nội (từ 2010 – 2015) 41 Bảng 4.2 Diện tích đất Huyện Gia Lâm 45 Bảng 4.3 Diện tích suất cam Vinh độ tuổi khác xã huyện Gia Lâm 48 Bảng 4.4 Một số đặc điểm hình thái cam Vinh (5 năm tuổi) 49 Bảng 4.5 Kỹ thuật trồng, chăm sóc cam Vinh thời kỳ kiến thiết (1-3 năm) 50 Bảng 4.6 Kỹ thuật bón phân cho cam thời kỳ kinh doanh 52 Bảng 4.7 Thành phần mức độ gây hại loại sâu bệnh hại cam Gia Lâm 54 Bảng 4.8 Một số loại thuốc thường dùng địa bàn huyện Gia Lâm 55 Bảng 4.9 Kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV cam Gia Lâm – Hà Nội 56 Bảng 4.10 Những thuận lợi khó khăn trình sản xuất tiêu thụ cam 58 Bảng 4.11 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu Gradual 25Fe bón gốc đến số tiêu lộc cam Vinh 62 Bảng 4.12 Ảnh hưởng liều lượng phân hữu Gradual 25Fe bón gốc đến thời gian hoa cam Vinh 64 Bảng 4.13 Ảnh hưởng liều lượng phân bón gốc hữu Gradual 25Fe đến động thái rụng cam 65 Bảng 4.14 Ảnh hưởng liều lượng phân bón gốc hữu Gradual 25Fe đến động thái tăng trưởng cam Vinh 66 vii Bảng 4.15 Ảnh hưởng liều lượng phân bón gốc hữu Gradual 25Fe đến yếu tố cấu thành suất cam Vinh 67 Bảng 4.16 Hiệu kinh tế cơng thức thí nghiệm 69 Bảng 4.17 Ảnh hưởng loại phân hữu bón đến số tiêu lộc cam Vinh 70 Bảng 4.18 Ảnh hưởng loại phân hữu bón đến thời gian hoa cam Vinh 72 Bảng 4.19 Ảnh hưởng loại phân hữu bón đến đến động thái rụng cam Vinh 73 Bảng 4.20 Ảnh hưởng loại phân hữu bón đến động thái tăng trưởng cam Vinh 74 Bảng 4.21 Ảnh hưởng loại phân hữu bón đến yếu tố cấu thành suất cam Vinh 75 Bảng 4.22 Hiệu kinh tế cơng thức thí nghiệm 77 viii 92 Phụ lục 3: Cách tính hiệu kinh tế cơng thức thí nghiệm (phun phân bón lá) tính cho Công thức CT1 CT2 CT3 CT4 CT5(Đ/C) - Phun Ilsamin N90: 1,5lit/cây x x lần phun x 600 đồng/lit = 21.600 đồng/cây - Phun Micrap Borron 11: 1,5lit/cây x x lần phun x 800 đồng/lit = 28.800 đồng/cây - Phun Hydro Fuvic: 1,5lit/cây x x lần phun x 750 đồng/lit = 27.000 đồng/cây - Phun Etiamin DF: 1,5lit/cây x x lần phun x 700 đồng/lit = 25.200 đồng/cây - Công phun kết hợp loại thuốc bảo vệ thực vật khác 40.000đồng/cây 93 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DLOC FILE KTLOCHE1 14/ 9/17 :PAGE KET QUA KICH THUOC LOC HE TN1 7:48 VARI ATE V003 DLO C LN SOU RCE OF VARI ATIO N DF SUM S OF MEA N F RATI O PRO B ER SQUARES SQUARES LN ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== = * RESIDUAL * TOTAL (CO BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKLOC FILE KTLOCHE1 :PAGE 14/ 9/17 7:48 KET QUA KICH THUOC LOC HE TN1 VARIATE V004 DKLOC LN SOURCE OF VARIATION PROB DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ========================================================================= ==== CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA.LOC FILE KTLOCHE1 14/ 9/17 7:48 :PAGE KET QUA KICH THUOC LOC HE TN1 VARIATE V005 SOLA.LOC LN SOURCE OF VARIATION PROB DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ========================================================================= ==== CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLOC/CAY FILE KTLOCHE1 14/ 9/17 7:48 :PAGE KET QUA KICH THUOC LOC HE TN1 VARIATE V006 SLOC/CAY LN SOURCE OF VARIATION PROB DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO ER LN ========================================================================= ==== CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KTLOCHE1 14/ 9/17 7:48 :PAGE KET QUA KICH THUOC LOC HE TN1 MEANS FOR EFFECT CT 94 CT SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT NL - 3) 8DF -NL SE(N= 5%LSD 5) 8DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DLOC DKLOC SOLA.LOC SLOC/CAY BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DLOC LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKLOC FILE KTLOCTN1 14/ 9/17 8:10 :PAGE KET QUA KICH THUOC LOC XUAN TN1 VARIATE V004 DKLOC LN SOURCE OF VARIATION DF 95 SUMS OF SQUARES MEAN F RATIO PROB SQUARES ER LN G (N NO OB 1 1 ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA.LOC FILE KTLOCTN1 14/ 9/17 8:10 :PAGE KET QUA KICH THUOC LOC XUAN TN1 VARIATE V005 SOLA.LOC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLOC/CAY FILE KTLOCTN1 14/ 9/17 8:10 :PAGE KET QUA KICH THUOC LOC XUAN TN1 VARIATE V006 SLOC/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KTLOCTN1 14/ 9/17 8:10 :PAGE KET QUA KICH THUOC LOC XUAN TN1 MEANS FOR EFFECT CT - -CT SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT NL - NL SE(N= 5%LSD 5) 8DF 96 3) 8DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DLOC DKLOC SOLA.LOC SLOC/CAY BALANCED ANOVA FOR VARIATE BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DK15 LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC15 FILE KTQUATN1 12/ 9/17 4:35 :PAGE KET QUA KT QUA TN1 VARIATE V004 CC15 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DK30 FILE KTQUATN1 12/ 9/17 4:35 :PAGE Năng suất thí nghiệm BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQUA.CAY FILE NSTN1 :PAGE nang suat thi nghiem VARIATE V003 SQUA.CAY 97 11/ 9/17 5:15 G (N NO OB 1 1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQUA FILE NSTN1 11/ 9/17 5:15 :PAGE nang suat thi nghiem VARIATE V004 KLQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS/CAY FILE NSTN1 11/ 9/17 5:15 :PAGE nang suat thi nghiem VARIATE V005 NS/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTN1 11/ 9/17 5:15 :PAGE nang suat thi nghiem MEANS FOR EFFECT CT - -CT SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT NL - 98 3) 8DF SE(N= 5%LSD - 5) 8DF -ANALYSIS OFVARIANCESUMMARYTABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SQUA.CAY KLQUA NS/CAY BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V003 DLOC LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKLOC FILE KTLOCHE2 14/ 9/17 11: :PAGE KET QUA KT LOC HE TN2 VARIATE V004 DKLOC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLA.LOC FILE KTLOCHE2 14/ 9/17 11: :PAGE KET QUA KT LOC HE TN2 VARIATE V005 SLA.LOC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL 99 * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLOC/CAY FILE KTLOCHE2 :PAGE KET QUA KT LOC HE TN2 14/ 9/17 11: VARIATE V006 SLOC/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KTLOCHE2 14/ 9/17 11: :PAGE KET QUA KT LOC HE TN2 MEANS FOR EFFECT CT - -CT SE(N= 5%LSD 3) 8DF -MEANS FOR EFFECT NL - -1 SE(N= 5%LSD - 100 NL 5) 8DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KTLOCHE2 :PAGE KET QUA KT LOC HE TN2 14/ 9/17 11: F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE DLOC DKLOC SLA.LOC SLOC/CAY GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 15) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 15 27.299 2.0291 0.84629 3.1 0.0007 15 0.48600 0.37947E-010.14376E-01 3.0 0.0005 15 14.099 1.6579 1.5051 10.7 0.1663 15 247.73 33.429 12.297 5.0 0.0003 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DLOC FILE KTLOC2 14/ 9/17 11: :PAGE KT KICH THUOC LOC XUAN TN2 |NL | | | 0.2460 0.0312 0.8187 0.4604 | | | | VARIATE V003 DLOC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKLOC FILE KTLOC2 14/ 9/17 11: :PAGE KT KICH THUOC LOC XUAN TN2 VARIATE V004 DKLOC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLA.LOC FILE KTLOC2 14/ 9/17 11: :PAGE KT KICH THUOC LOC XUAN TN2 VARIATE V005 SLA.LOC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) - 101 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLOC/CAY FILE KTLOC2 14/ 9/17 11: :PAGE KT KICH THUOC LOC XUAN TN2 VARIATE V006 SLOC/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE KTLOC2 14/ 9/17 11: :PAGE KT KICH THUOC LOC XUAN TN2 MEANS FOR EFFECT CT - -1 SE(N= 5%LSD CT 3) 8DF MEANS FOR EFFECT NL - -NL SE(N= 5%LSD 5) 8DF - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KTLOC2 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 102 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SAU15 FILE TLRUNG2 :PAGE KQ NANG SUAT TN2 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQUA.CAY FILE NSTN2 :PAGE KQ NANG SUAT TN2 12/ 9/17 11/ 9/17 5: 5:24 VARIATE V003 SQUA.CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQUA FILE NSTN2 11/ 9/17 5:24 :PAGE KQ NANG SUAT TN2 VARIATE V004 KLQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS/CAY FILE NSTN2 11/ 9/17 5:24 :PAGE KQ NANG SUAT TN2 VARIATE V005 NS/CAY LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSTN2 11/ 9/17 5:24 :PAGE KQ NANG SUAT TN2 MEANS FOR EFFECT CT - 103 SE(N= 5%LSD - 3) 8DF -MEANS FOR EFFECT NL - -NL SE(N= 5%LSD 5) 8DF -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSTN2 :PAGE KQ NANG SUAT TN2 11/ 9/17 5:24 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SQUA.CAY KLQUA GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 15) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 15 130.97 15.772 6.6190 5.1 0.0006 15 173.87 9.9848 6.8591 3.9 0.0220 104 |NL | | | 0.9413 0.8543 | | | | ... thành vùng trồng ăn theo hướng an tồn Xuất phát từ thực tiễn chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Đánh giá thực trạng số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu sản xuất cam vinh theo hướng hữu Gia. .. hữu bón đến đến suất cam Vinh 77 ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Bích Hường Tên luận văn: ? ?Đánh giá thực trạng số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu sản xuất cam vinh theo hướng hữu. .. NGHIÊN CỨU - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến sản xuất cam Vinh để làm sở cho phát triển cam Vinh theo hướng hữu Gia Lâm - Hà Nội - Đánh giá trạng sản suất kỹ thuật trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất cam vinh theo hướng hữu cơ tại gia lâm hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng và một số giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất cam vinh theo hướng hữu cơ tại gia lâm hà nội