0

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

113 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2021, 13:41

... THIỆU CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH CRACKING XÚC TÁC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH CRACKING XÚC TÁC 2.1 Cơ chế trình cracking xúc tác 2.2 Cracking xúc tác hợp chất... tài tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan trình cracking xúc tác Nội dung phần thuyết minh: - Lời mở đầu - Chương 1: Giới thiệu chung trình cracking xúc tác - Chương 2: Cơ sở lý thuyết trình cracking. .. trúc nhánh.[1] Nguyễn Thành Chung – CN Hóa dầu – K55 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA QUÁ TRÌNH CRACKING XÚC TÁC 2.1 Cơ chế trình cracking xúc tác Trong điều kiện tiến hành q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 6: Sự phụ thuộc thành phần khí cracking xúc tác vào nguyên liệu.[2] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 6.

Sự phụ thuộc thành phần khí cracking xúc tác vào nguyên liệu.[2] Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 7: Thành phần khí cracking phụ thuộc vào xúc tác sử dụng.[2] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 7.

Thành phần khí cracking phụ thuộc vào xúc tác sử dụng.[2] Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 2: Ảnh hưởng của tốc độn ạp liệu riêng và ảnh hưởng của tỷ lệ X/RH.[1] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 2.

Ảnh hưởng của tốc độn ạp liệu riêng và ảnh hưởng của tỷ lệ X/RH.[1] Xem tại trang 31 của tài liệu.
Việc thay thế đồng hình Si4+ bằng Al3+ trong các tứ diện SiO4 dẫn đến dƣ một - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

i.

ệc thay thế đồng hình Si4+ bằng Al3+ trong các tứ diện SiO4 dẫn đến dƣ một Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 8: Sơ đồ kết tinh, trao đổi ion và biến tính cấu trúc zeolit Y.[3] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 8.

Sơ đồ kết tinh, trao đổi ion và biến tính cấu trúc zeolit Y.[3] Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 10: Sơ đồ sản xuất chất xúc tác FCC: zeolit USY được trao đổi ion sau khi ph ối trộn với chất nền.[3] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 10.

Sơ đồ sản xuất chất xúc tác FCC: zeolit USY được trao đổi ion sau khi ph ối trộn với chất nền.[3] Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 14: Sơ đồ FCC của Tranfer Line, UOP, M.W Kellogg.[6] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 14.

Sơ đồ FCC của Tranfer Line, UOP, M.W Kellogg.[6] Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 16: Sơ đồ FCC MODEL III.[6] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 16.

Sơ đồ FCC MODEL III.[6] Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 18: Sơ đồ FCC của UOP.[6] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 18.

Sơ đồ FCC của UOP.[6] Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 19: Sơ đồ RCC của UOP loại tái sinh hai cấp.[6] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 19.

Sơ đồ RCC của UOP loại tái sinh hai cấp.[6] Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 20: Sơ đồ FCC của hãng M.W. Kellogg.[6] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 20.

Sơ đồ FCC của hãng M.W. Kellogg.[6] Xem tại trang 60 của tài liệu.
vẩy các chi tiết thiết bị kim loại. Sự hình thành xyanid có khuynh hƣớng tăng theo độ khắc nghiệt của quá trình - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

v.

ẩy các chi tiết thiết bị kim loại. Sự hình thành xyanid có khuynh hƣớng tăng theo độ khắc nghiệt của quá trình Xem tại trang 75 của tài liệu.
Bảng 11: Độ API hàm lượng lưu huỳnh của một số loại dầu thô.[7] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 11.

Độ API hàm lượng lưu huỳnh của một số loại dầu thô.[7] Xem tại trang 76 của tài liệu.
Hình 31: Vị trí FCC trong khu lọc hóa dầu.[7] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 31.

Vị trí FCC trong khu lọc hóa dầu.[7] Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 14: Nhiệt của các phản ứng trong quá trình đốt cháy cốc.[7] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 14.

Nhiệt của các phản ứng trong quá trình đốt cháy cốc.[7] Xem tại trang 87 của tài liệu.
Hình 37: Sơ đồ cân bằng nhiệt của FCC.[9] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 37.

Sơ đồ cân bằng nhiệt của FCC.[9] Xem tại trang 88 của tài liệu.
Hình 38: Sơ đồ phân xưởng khí trong FCC.[9] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 38.

Sơ đồ phân xưởng khí trong FCC.[9] Xem tại trang 89 của tài liệu.
Hình 40: Hệ thống rửa nước.[13] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 40.

Hệ thống rửa nước.[13] Xem tại trang 90 của tài liệu.
Hình 41: Hệ thống xử lý amin.[13] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 41.

Hệ thống xử lý amin.[13] Xem tại trang 91 của tài liệu.
Hình 42: Quá trình làm ngọt hơi hydrocacbon.[13] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 42.

Quá trình làm ngọt hơi hydrocacbon.[13] Xem tại trang 91 của tài liệu.
Hình 47: Hệ thống tách hơi hydrocacbon khỏi xúc tác.[9] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 47.

Hệ thống tách hơi hydrocacbon khỏi xúc tác.[9] Xem tại trang 95 của tài liệu.
Hình 49: Cấu tạo bộ phận tách hơi stripping.[8] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 49.

Cấu tạo bộ phận tách hơi stripping.[8] Xem tại trang 96 của tài liệu.
Hình 50: Cấu tạo của ống đứng phần bên trong thiết bị phản ứng.[8] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 50.

Cấu tạo của ống đứng phần bên trong thiết bị phản ứng.[8] Xem tại trang 97 của tài liệu.
Bảng 16: Hydro-xử lý nguyên liệu FCC.[9] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 16.

Hydro-xử lý nguyên liệu FCC.[9] Xem tại trang 100 của tài liệu.
Bảng 19: Cân bằng vật chất và điều kiện thao tác của FCC.[1] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 19.

Cân bằng vật chất và điều kiện thao tác của FCC.[1] Xem tại trang 102 của tài liệu.
Bảng 20: Thông số chính quá trình NExCCTM and FCC.[22] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 20.

Thông số chính quá trình NExCCTM and FCC.[22] Xem tại trang 104 của tài liệu.
Bảng 21: Cải tiến thời gian tiếp xúc.[20] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 21.

Cải tiến thời gian tiếp xúc.[20] Xem tại trang 106 của tài liệu.
Bảng 25: Phân bố sản phẩm khí của DCC so với FCC.[1] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Bảng 25.

Phân bố sản phẩm khí của DCC so với FCC.[1] Xem tại trang 109 của tài liệu.
Hình 61: Sơ đồ sản xuất polypropylen và styren.[9] - Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu về tổng quan quá trình cracking xúc tác

Hình 61.

Sơ đồ sản xuất polypropylen và styren.[9] Xem tại trang 109 của tài liệu.

Từ khóa liên quan