Thi AGT cap huyen

11 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:16

Bài 4 NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG * Nguyên nhân khác: do chó mèo, súc vật thả rông trên đường có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông.... Bài 4 NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GI[r] (1)Chào mừng Quý Thầy Cô tham dự tiết dạy An Toàn Giao Thông - ● ● ● - Đơn vị thực hiện: Trường TH Phước Mỹ Trung (2) ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP (3) Bài NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông Phòng tránh tai nạn (4) Bài NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Em hãy nêu số nguyên nhân gây tai nạn giao thông mà em biết ? (5) Bài NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Nguyên nhân chính a) Do người (6) Bài NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Nguyên nhân chính b) Do phương tiện giao thông (7) Bài NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Nguyên nhân chính c) Do đường (8) Bài NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Nguyên nhân chính d) Do thời tiết (9) Bài NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG * Nguyên nhân khác: chó mèo, súc vật thả rông trên đường có thể gây tai nạn cho người tham gia giao thông (10) Bài NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG Phòng tránh tai nạn - Luôn tập trung chú ý quan sát trên đường - Phải có ý thức chấp hành tốt Luật giao thông - Kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện trước tham gia giao thông Ghi nhớ: Khi tham gia giao thông cần có phương tiện tốt và chấp hành Luật giao thông đường (11) (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi AGT cap huyen, Thi AGT cap huyen