de thi HSG su9 Hoajupiter

4 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 21:59

* Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản ở Việt Nam sau nay vì : - Về tư tưởng: 1 điểm sau khi tìm ra con đương cứu nước đúng đắn cho[r] (1)KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI: LỊCH SỬ Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian chép đề) Đề: Câu (4 điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến liên kết khu vực các nước Tây Âu ? Nêu quá trình liên kết ? Câu (4 điểm) Vì Mĩ trở thành nước tư giàu mạnh sau chiến tranh giới thứ hai ? Nêu dẫn chứng cụ thể để chứng minh cho giàu mạnh đó Câu (4 điểm) Tại Nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị tư tưởng, tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam ? Trình bày hoạt động Nguyễn Ái Quốc Pháp từ năm 1917 đến năm 1923? Câu (4 điểm) Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 quân ta chủ động công hay thực dân Pháp chủ động công? Vì ? Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 ? Câu (4 điểm) – Hãy điền kiện lịch sử Việt Nam cho phù hợp với thời gian bảng sau : Thời gian Sự kiện 14,15/ 8/1945 19/8/1945 1418/8/1945 23/8/1945 25/8/1945 28/8/1945 - Sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời Đảng Công sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể điểm nào ? -Hết Gv đề Lê Minh Tuấn (Trung học sở Trường Long Hòa) (2) Đáp án Câu * Nguyên nhân dẫn dến liên kết khu vực các nước Tây Âu: (mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm) - Các nước Tây Âu có chung văn minh - Kinh tế không cách biệt - Các nước muốn thoát khỏi lệ thuộc Mỹ nên đã liên kết với hình thành xu liên kết kinh tế các nước khu vực * Quá trình liên kết: (mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm) - Tháng 4-1951, “Cộng đồng than, thép châu Âu” thành lập gồm nước: Pháp, Đức, I-tali-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua - Tháng 3-1957, “Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC) thành lập gồm nước trên - Tháng 7-1967, “Cộng đồng châu Âu” (EC) đời trên sở sáp nhập cộng đồng trên - Tháng 12 -1991,Cộng đồng Châu Âu mang tên là Liên minh Châu Âu ( EU) Đến năm 2004 có 25 nước thành viên - Ngày – – 1999, cho phát hành đồng tiền chung châu Âu là ơrô (EURO) Câu * Nguyên nhân dẫn dến nước Mỹ trở thành nước tư giàu mạnh giới: (mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm) - Nước Mỹ xa chiến trường hai đại dương: Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở không bị chieán tranh taøn phaù - Mỹ giàu lên chiến tranh giới thứ hai yên ổn để phát triển sản xuất và bán vũ khí hàng hóa cho các nước tham chiến thu 114 tỉ USD lợi nhuận - Thừa hưởng thành tựu khoa học giới, tài nguyên thiên nhiên phong phú, công nhân dồi dào - Nhờ trình độ quản lý và tập trung tư * Dẫn chứng: (mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm) - Về công nghiệp: Trong năm 1945-1950, Mĩ chiếm sản lượng công nghiệp giới (56,4%) - Về nông nghiệp: Mỹ gấp hai lần sản lượng nông nghiệp nước: Anh, Pháp, Tây Đức, Ita-li-a, Nhật Bản cộng lại - Nắm ¾ trữ lượng vàng giới - Về quân sự: Mĩ có lực lượng quân mạnh giới tư và độc quyền vũ khí nguyên tử Câu * Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam sau vì : - Về tư tưởng: (1 điểm) sau tìm đương cứu nước đúng đắn cho dân tộc-con đường cứu nước theo chủ nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc sức học tập, nghiên cứu để hoàn chỉnh nhận thức mình chiến lược, sách lược cách mạng giải phóng dân tộc Những quan điểm chiến lược và sách ược giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc giới thiệu các sách báo Người và bí mật chuyển Việt Nam, đến các tầng lớp nhân (3) dân, đúng lúc phong trào diễn sôi nổi, có tác dụng kích thích phong trào dân tộc phát triển theo xu hướng phát triển mới, - Về mặt tổ chức: (1 điểm) Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng niên để đào tạo người cách mạng Việt Nam trẻ tuổi, số người gửi học Liên Xô, còn phần lớn lên đường nước truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, hoạt động tích cực phong trào yêu nước và phong trào công nhân Đây là tỏ chức thời kì quá độ để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Do đó có thể khẳng định Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam sau này * Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc Pháp: (mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm) - 6/1919, Nguyễn Aùi Quốc gửi b¶n yªu s¸ch, đßi ChÝnh phđ Ph¸p thõa nhËn quyỊn tù do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyeỏt dân tộc Việt Nam - Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa Lê-nin, tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc – đường cách mạng vô sản - 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt quá trình hoạt động cách mạng Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lê-nin -Tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, Các sách báo trên bí mật chuyển Việt Nam Câu * Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 thực dân Pháp chủ động công vì Thực dân Pháp mở tiến cơng lên Việt Bắc nhằm phá tan quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt đội chủ lực ta, khóa chặt biên giới Việt – Trung,… (1 điểm) * Diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947: - Diễn biến (mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm) + Tại Bắc Kạn, quân dân ta chủ động phản công bao vây, chia cắt, đánh tập kích địch + Ở hướng đông, quân ta phục kích, chặn đánh địch trên đường Bản Sao – đèo Bông Lau + Ở hướng tây, quân ta phục kích địch Đoan Hùng, Khe lau, - Kết quả: (1 điểm) Đại phận quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc, Vieät Baéc bảo toàn, đội chủ lực ta ngày càng trưởng thành - Ý nghĩa: (0,5 điểm) Chiến thắng ta buộc Pháp phải chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài Câu (4 điểm) * Điền kiện đúng sau lịch sử Việt Nam phù hợp với thời gian bảng sau (mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm) Thời gian Sự kiện 14,15/ 8/1945 Đảng ta họp Hội nghị tồn quốc Tân Trào (Tuyên Quang), định phát động tổng khởi nghĩa nước 19/8/1945 Khởi nghĩa giành thắng lợi Hà Nội 1418/8/1945 Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nước là Bắc Giang, Haûi Döông, Haø Tónh, Quaûng Nam (4) 23/8/1945 Khởi nghĩa giành thắng lợi Huế 25/8/1945 Khởi nghĩa giành thắng lợi Sài Gòn 28/8/1945 Khởi nghĩa giành thắng lợi nước * Sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời Đảng Cộng Sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể điểm sau: (mỗi ý đúng đạt 0.5 điểm) + Phân tích thời + Quyết định kịp thời: Hội nghị toàn quốc Đảng, Quốc dân Đại hội; giành chính quyền vòng 15 ngày (lãnh đạo sáng suốt) -Hết -Gv đáp án Lê Minh Tuấn (Trung học sở Trường Long Hòa) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi HSG su9 Hoajupiter, de thi HSG su9 Hoajupiter