bai30Tim so chia

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:14

Lấy số chia nhân với thương.. Lấy số bị chia chia cho thương.[r] (1)Bai 30: Tim sô chia GV: Nguễn Thị Bích Hồng (2) Kiêm tra bai cu • Câu 1:Môt buôi tâp mua co 10 ban nam,sô ban nư gâp lân sô ban nam.Hoi buôi tâp mua co bao nhiêu ban nư ? Ca lơp cho cô biêt sô ban nư la bao nhiêu ? (3) Đáp án • • • • Bai giai Buôi tâp mua co sô ban nư la: 10*5=50(ban) Đáp sô:50 ban nư Hay cho ban môt trang Pháo tay thât lơn! (4) Bai 30:Tim sô chia • 1)Vi du 1: • Ta co phép chia : • : = Trong các sô trên, đâu la sô chia ,sô bi chia va thương ? (5) Bai 30:Tim sô chia • Vi du: • : • Sô bi chia Sô chia = Thương Ban tra lơi co đung không? (6) II:Vân dung • Bai 1: Tinh • 30 : 16 ; 60 :5 ; 100 : 56 (7) Đáp án • 30 • 08 • 16 60 10 12 100 56 44 (8) 3.Tim x • Vi du 2:Tim x biêt • a) x * 30 = 150 • b) 84 : x = Ca lơp lây bang lam bai trên ! (9) • Đáp án la : • a) x * 30 =150 • x =150 : 30 • x =5 • b) 84 : x =3 • x =84 :3 • x =28 Hêt thơi gian ca lơp dưng tay giơ bang (10) Kiên thưc cung cô Trong phép chia hết ,muốn tìm số chia ta cần: A B C Lấy số chia nhân với thương Lấy số bị chia chia cho thương Lấy thương nhân với số chia (11) Kiên thưc cung cô Trong phep chia hêt ,muôn tim sô chia ta cân: A B C Lấy số chia nhân với thương Lấy số bị chia chia cho thương Lấy thương nhân với số chia (12) • Học bài và làm bài đầy đu • Chuẩn bị bài mới (13) Giờ học kết thúc xin chào các em • Bai vê nha :5;6;8/SGK • Hoc bai va chuân bi bai tiêp theo (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai30Tim so chia, bai30Tim so chia