Mau giao an

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:11

Tieán trình daïy hoïc 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện Ổn định lớp Kieåm dieän hoïc sinh.. 4.2 Kieåm tra baøi cuõ [Click here and type data].[r] (1)Tieát: Tuaàn daïy: [CLICK CHUOT VAO DAY DE NHAP TEN BAI DAY] Muïc tieâu 1.1 Kiến thức  [Click here and type data] 1.2 Kyõ naêng  [Click here and type data] 1.3 Thái độ  [Click here and type data] Troïng taâm [Click here and type data]  Chuaån bò 3.1 Giaùo vieân [Click here and type data]  3.2 Hoïc sinh [Click here and type data]  Tieán trình daïy hoïc 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện Ổn định lớp Kieåm dieän hoïc sinh   4.2 Kieåm tra baøi cuõ [Click here and type data]  4.3 Bài Hoạt động thầy & trò * Hoạt động 1:  [Click here and type data] * Hoạt động 2:  [Click here and type data] * Hoạt động 3:  [Click here and type data] * Hoạt động 4: Noäi dung ghi cuûa troø [TEN BAI DAY] [Noi dung bai hoc] (2) [Click here and type data]  4.4 Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá Caâu 1:  Đáp án : Caâu 2:  Đáp án : 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học Đối với tiết học này:  + Đối với tiết học tiếp theo:  + Ruùt kinh nghieäm  Noäi dung:  Phöông phaùp:  Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học: (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau giao an, Mau giao an