5Phepcongcacphanthucdaiso

16 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:09

PHÉP CỘNG HAI PHÂN THỨC ĐẠI SỐ A Kieåm Tra Baøi Cuõ B Bài Mới C Cuûng Coá D Daën Doø... A Kieåm Tra Baøi Cuõ.[r] (1)Trường THCS :LÊ QUÝ ĐÔN • Kính chaøo quyù thaày coâ • GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : MAI DUY THỐNG (2) Tieát 84 PHÉP CỘNG HAI PHÂN THỨC ĐẠI SỐ A) Kieåm Tra Baøi Cuõ B) Bài Mới C) Cuûng Coá D) Daën Doø (3) A) Kieåm Tra Baøi Cuõ Phát biểu định nghĩa phân thức- nêu tính chất phân thức Trả lời Phân thức là biểu thức có dạng A B A, B: đa thức và B khác đa thức Tính Chaát A A.M  B B.M A A: N  B B:N Tử thức Mẫu thức (M là đa thức khác đa thức 0) (N là nhân tử chung khác 0) (4) PHÉP CỘNG HAI PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Cộng hai phân thức có cùng mẫu: Cộng hai phân thức khác mẫu: Chuù yù: (5) Cộng hai phân thức cùng mẫu: A  B  A B M M M ?1 Thực phép cộng A B 3x  x  M2  M  7x y 3x 1 x   2 7x y 7x y 7x y (3 x  1)  (2 x  2) x    2 7x y 7x y (6) Qui taéc • Muốn cộng phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với và giữ nguyên mẫu thức (7) Ví dụ: thực phép cộng x  x  18 x     x x x ( x  1)  ( x  18 )  ( x  )  x  x   x  18  x   x  x  15 3( x  5)    x  x  (8) Cộng hai phân thức có mẫu thức khác A + C = A.?  B ? B D MTC Nhân tử phụ ?2 Thực phép cộng:   x  4x 2x   = x(x  4) 2(x  4)  ?x ? = x(x  4) 12  x 3(4  x )   = x(x  4) x(x  4) 2x (9) Qui taéc • Muốn cộng phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm (10) Ví dụ: thực phép cộng 1 a)   x  ( x  2)(4 x  7) (4x+1) ?  1?  ( x  )( x  ) 4x  1 4x    ( x  )( x  ) ( x  )( x  )  2) ( x   ( x  )( x  ) 4x  (11) 2x x 1 2 x b)   x  4x  x  x  4x  2x 2 x x 1   = x  4x  x  4x  x  2x   x 1 x2 x 1    = 2 x  x  x  ( x  2) x2 x 1  x 1   = x2 x2 x2 = x  x  1 (12) Chuù yù Phép cộng các phân thức có các tính chất sau: Giao hoán A C   B D +   A C E A C E Kết hợp:       D F B D F B (13) Cuûng coá Phát biểu qui tắc cộng phân thức AÙp duïng: tính (14) 2 2x  x x 1  x 1) x    x  x   2    2x x x x   =  ( x  1) x  x  2     2x x ( x 1) x   = x  ( x  1) x  2 2x  x  x  1  x x  2x 1  = x 1 x 1 = ( x  1) x   x  (15) y 4x   2 2) x  xy y  xy y x =  x(2 x  y ) y( y  x) y 4x  =  y( y  x) x(2 x  y )  4x y y  4x   = x(2 x  y ) y ( y  x) x(2 x  y ) (16) Daën Doø  Hoïc thuoäc caùc qui taéc Laøm baøi 21, 22, 23 Saùch giaùo khoa trang 46 (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: 5Phepcongcacphanthucdaiso, 5Phepcongcacphanthucdaiso