giao an 4

21 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:04

2.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học * Giới thiệu bài và ghi đề bài Nhắc lại Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Cách tiến hành: -Gv treo tranh và hướng dẫn hs quan sát tranh kết hợp với qua[r] (1)tuÇn 21 Thø hai ngµy 17 th¸ng n¨m 2011 tập đọc anh hùng lao động trần đại nghĩa I/ Môc tiªu: Gióp HS: - §äc ch«i ch¶y, lu lo¸t toµn bµi §äc râ rµng c¸c sè chØ thêi gian, tõ phiªn ©m tiÕng níc ngoµi : 1935, 1946, 1948, 1952, sóng ba – r« - ca + Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng rõ ràng , chậm rãi, cảm hứng ngợi ca nhà khoa học đã có cống hiến lớn cho đất nớc - Hiểu các từ : Anh hùng lao động, tiện nghi, cơng vị, Cục Quân giới, … - Nội dung, ý nghĩa bài: Ca ngợi anh hùng Trần Đại Nghĩa đã có cống hiến xuất sắc cho nghiệp quốc phòng và xây dựng KH trẻ đất nớc II/ ChuÈn bÞ : GV : B¶ng phô viÕt nh÷ng c©u cÇn híng dÉn III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : A.Bµi cò: (4') - Kiểm tra HS đọc bài Trống đồng Đông Sơn - HS đọc và trả lời vµ nªu néi dung bµi + HS kh¸c nhËn xÐt B Bµi míi: * GTB: Nêu mục đích y/c tiết học (1') HĐ1:Hớng dẫn luyện đọc (12’) - Theo dâi - Chia bài làm đoạn Y/C HS đọc bài - 1HS khá đọc bài - Y/c HS đọc tiếp nối đoạn + HS tiếp nỗi đọc đoạn + Treo bảng phụ, HD đọc câu dài + Lợt1: Gv kết hợp sữa lỗi cách đọc + Lợt2: Giúp HS hiểu đợc các từ đợc - Y/c HS luyện đọc theo cặp gi¶i nghÜa sau bµi - HS luyện đọc nối tiếp đoạn + 2HS đọc lại bài - Gv đọc diễn cảm toàn bài( theo y/c ) H§2: T×m hiÓu bµi (8’) - GV giới thiệu tiểu sử Trần Đại Nghĩa tr- - HS đọc thầm đoạn : íc theo B¸c Hå vÒ níc + 1HS nªu tiÓu sö cña TrÇn §¹i NghÜa + + Em hiểu : “Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng Nêu đợc : Nghe theo tình cảm yêu nớc , cña tæ quèc” nghÜa lµ g× ? trở xây dựng và bảo vệ đất nớc + Ông + Giáo s Trần Đại Nghĩa đã có đóng đã cùng các anh em chế loại vũ gãp lín g× kh¸ng chiÕn ? khÝ cã søc c«ng ph¸ lín … + Hãy nêu đóng góp ông cho công + Ông có công lớn việc xây dựng cuéc x©y dùng TQ nÒn khoa häc tuæi trÎ níc nhµ + Nhà nớc đã có đánh giá cao (2) nh÷ng cèng hiÕn cña «ng nh thÕ nµo? + HS tù nªu + Nhờ đâu ông có đợc cống hiến lớn + Do lòng yêu nớc , tận tuỵ hết lòng vì đất nh thÕ ? níc , «ng l¹i lµ mét nhµ khoa häc xuÊt s¾c * ND bài tập đọc ca ngợi ? Là ngời * HS nêu đợc ND nh mục I nµo ? HĐ3 : Hớng dẫn đọc diễn cảm (12’) - Y/C HS đọc nối tiếp đoạn và nêu cách đọc - HS tiếp nối đọc đoạn , nhắc lại giọng ®o¹n, bµi, - Gv hớng dẫn lớp luyện đọc và thi đọc đọc bài văn diÔn c¶m ®o¹n“ N¨m 1946 cña giÆc.” - HS luyện đọc theo cặp C Cñng cè dÆn dß: (3’) - Thi đọc, bình chọn bạn đọc hay - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc - 1HS đọc bài và nhắc lại ND bài * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi tiÕt sau to¸n rót gän Ph©n sè I/ Môc Tiªu: Gióp HS : - Bíc ®Çu nhËn biÕt vÒ rót gän ph©n sè vµ ph©n sè tèi gi¶n - Biết cách rút gọn phân số (trong số trờng hợp đơn giản) II/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : A.Bµi cò: ( 4') - 2HS ch÷a bµi tËp - Ch÷a bµi3: Cñng cè vÒ c¸ch t×m ph©n sè b»ng - Líp nhËn xÐt B Bµi míi: * GTB: Nªu môc tiªu tiÕt häc.( 1') - HS më SGK, theo dâi bµi H§1: ThÕ nµo lµ rót gän ph©n sè (10') 10 - GV ph©n sè : 15 + T×m ph©n sè b»ng ph©n sè 10 nhng cã 15 tö sè vµ mÉu sè bÐ h¬n + Y/c HS nhËn xÐt vÒ hai ph©n sè nµy * Dựa vào tính chất phân số để tìm đợc cách : 10 = 10 :5 = - GV giíi thiÖu : ph©n sè + 2ph©n sè b»ng 10 15 đã đợc rút gän thµnh PS * KL : Có thể rút gọn phân số để đợc ph©n sè cã TS vµ MS bÐ ®i mµ PS míi vÉn PS đã cho + VD : Y/C HS rót gän PS : 15 15 :5 + HS nh¾c l¹i - HS rót gän : = :2 8:2 = (3) - Giíi thiÖu : §ã lµ ph©n sè tèi gi¶n + HD HS rút gọn PS : 18 để đợc phân số 54 tèi gi¶n ( NhËn xÐt vµ kh«ng cïng chia hÕt cho mét sè tù nhiªn nµo ) + Nắm đợc phân số tối giản + Nêu đợc các bớc tìm phân số tối giản : 18 = 18 :18 = 54 H§2: Thùc hµnh ( 24') Bµi1: Cñng cè vÒ kh¸i niÖm rót gän c¸c ph©n sè 54 :18 lµ ph©n sè tèi gi¶n - HS lµm vµo vë : + 2HS ch÷a b¶ng líp : VD : = :2 = , 12 Bµi2: Gióp HS cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt vÒ ph©n sè tèi gi¶n 12: = 8:4 :2 = + HS kh¸c so s¸nh KQ vµ nhÉn xÐt - HS th¶o luËn theo cÆp : + Ph©n sè tèi gi¶n 72 + NhËn biÕt ph©n sè cha rót gän, rót gän ph©n , , 73 sè V× tö sè vµ mÉu sè kh«ng cïng chia cho sè tù nhiªn nµo + Ph©n sè cha rót gän : , 30 Bµi3: ViÕt c¸c sè thÝch hîp vµo « trèng Cñng 12 36 cè cho HS n¾m v÷ng vÒ rót gän ph©n sè 30 = = 12 36 - HS biết cách rút gọn phân số để tìm đợc + GV nhËn xÐt, cho ®iÓm sè thÝch hîp : C Cñng cè dÆn dß:(1’) 54 = 27 = = - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc 72 36 12 - 1HS nh¾c l¹i ND bµi häc * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi sau khoa häc ©m I.Môc tiªu:Sau bµi häc, HS biÕt: - Biết đợc âm đợc phát từ đâu - Âm các vật rung động phát II.ChuÈn bÞ: GV+ HS : Trèng, sái, èng b¬ III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò:( 4’) - Em đã làm đợc gì để bảo vệ bầu không - 2HS trả lời + HS kh¸c nhËn xÐt khÝ s¹ch ? B.Bµi míi: (35’) - GTB: Nªu môc tiªu tiÕt häc (1’) HĐ1: Bạn có thể nghe thấy âm đợc phát - HS mở SGK, theo dõi bài học tõ ®©u ? (4) - Y/c HS th¶o luËn néi dung : + Làm nào để phát âm ? - Hoạt động nhóm : 1bàn / 1nhóm + HS gâ vµo c¸c vËt : èng b¬ , trèng HS khác nhận biết âm đó đợc phát tõ vËt g× ? + Y/C HS lµm c¸c thÝ nghiÖm - KL : Chúng ta có thể nhận biết đợc số âm đợc phát từ vật nào đó H§2: V× cã ©m ? - Chia nhóm để làm các thí nghiệm : - Y/C HS lµm c¸c thÝ nghiÖm 1,2 – SGK nhiÔm + ThÝ nghiÖm1: R¾c Ýt giÊy vôn lªn trªn mÆt + ThÝ nghiÖm1: Gâ trèng : ThÊy giÊy bÞ rung trèng Gâ m¹nh h¬n: ThÊy giÊy tung lªn Tay rung Mặt trống có rung động không ? theo tiÕng trèng kªu + ThÝ nghiÖm2: + ThÝ nghiÖm 2: §Æt tay vµo cæ Khi nói , cảm nhận đợc rung động Khi nãi tay c¸c b¹n cã c¶m gi¸c g× ? bµn tay - KL : Âm các vật rung động phát - HS sö dông c¸c vËt : Trèng, èng b¬, kÌn, H§3: Trß ch¬i “TiÕng g× ?ë phÝa nµo thÕ ?” sái , thíc, … - Chia líp thµnh c¸c nhãm ch¬i + Y/C HS nhận biết âm từ các vật phát + 1HS làm phát tiếng động + HS khác nhận biết âm đó phát từ vËt g× ? - 2HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc C/Cñng cè – dÆn dß:(1’) * VN : ¤n bµi - DÆn HS vÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau ChuÈn bÞ bµi sau Thø ngµy 19 th¸ng n¨m 2010 Nhí viÕt : chÝnh t¶ ChuyÖn cæ tÝch vÒ loµi ngêi I.Môc tiªu: Gióp HS: - Nhớ và viết lại đúng chính tả, trình bày đúng bốn khổ thơ bài “Chuyện cổ tÝch vÒ loµi ngêi ” - Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu, dấu dễ lẫn : r/ gi d II.ChuÈn bÞ : GV : 3tê phiÕu khæ to ghi ND bµi tËp 2a, 3a III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò(4’) - Y/C HS viÕt c¸c tõ : chuyÒn bãng, trung - 2HS ch÷a l¹i bµi phong , cuéc ch¬i + HS kh¸c nhËn xÐt B.Bµi míi: * GTB: Nªu môc tiªu tiÕt häc (1’) - HS më SGK theo dâi H§1 Híng dÉn HS nhí, viÕt (25’) - GV nêu yêu cầu đề bài chính tả - 1HS đọc thuộc lòng khổ thơ cần viết bµi : ChuyÖn cæ tÝch vÒ loµi ngêi (5) + Néi dung cña bµi viÕt nµy lµ g× ? + HS đọc thầm đoạn viết để trả lời + Y/c HS nhÈm thÇm l¹i bµi th¬ + Nh¾c HS : Chó ý c¸ch tr×nh bµy, nh÷ng ch÷ cÇn viÕt hoa, tõ ng÷ dÔ viÕt sai chÝnh + HS luyÖn viÕt c¸c tõ dÔ viÕt sai vµo nh¸p t¶: s¸ng, râ, lêi ru, réng + Y/C HS gấp SGK , tự nhớ để viết bài - HS gÊp s¸ch ,viÕt bµi cÈn thËn +Trình bày đẹp và đúng tốc độ + Cïng b¹n so¸t lçi chÐo cho - GV chÊm vµ nhËn xÐt - 1/3 số HS đợc chấm bài H§2: HD HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ (8’) *Lµm bµi tËp 2a 3a, t¹i líp - Y/c HS nêu đề bài, gv chọn bài lớp làm Bài2a: Y/C HS nêu đề bài - HS đọc y/c bài tập D¸n b¶ng tê phiÕu , + HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë , 3HS lµm + Y/C HS ch÷a bµi ,nhËn xÐt b¶ng líp : Bài3: Tố chức cho HS thi tiếp sức : Gạch + Từng HS đọc lại khổ thơ đã hoàn chỉnh : bá nh÷ng tõ kh«ng thÝch hîp , viÕt l¹i Ma gi¨ng , theo giã, r¶i tÝm nh÷ng tiÕng thÝch hîp - Chia lµm nhãm thi tiÕp søc : C/Cñng cè - dÆn dß:(2’) + KQ : D¸ng, dÇn, ®iÓm, r¾n, thÈm, dµi, rì, - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc mÉu to¸n luyÖn tËp I.Môc tiªu: Gióp HS : - Cñng cè vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng rót gän ph©n sè - Cñng cè vÒ nhËn biÕt hai ph©n sè b»ng II.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò:( 4’) - Ch÷a bµi tËp 3: Cñng cè kÜ n¨ng t×m ph©n sè tèi gi¶n B.Bµi míi : * GTB: Nªu môc tiªu tiÕt häc (1’) H§1: Thùc hµnh (34’) Bµi1: Cñng cè vÒ c¸ch rót gän ph©n sè + Y/C HS rút gọn các phân số để đợc phân sè tèi gi¶n + Y/C HS ch÷a bµi Bµi2,3: LuyÖn kÜ n¨ng nhËn biÕt vÒ hai ph©n sè b»ng : + Líp nhËn xÐt - 2HS ch÷a bµi lªn b¶ng - HS më SGK, theo dâi bµi häc * Lµm bµi tËp : 1, 2, 3, - HS trao đổi theo cặp để tìm cách rút gọn ph©n sè , råi lµm bµi vµo vë + 3HS ch÷a bµi trªn b¶ng : 14 : 14 2: 28 : 28 :2 VD : = = = = … + HS kh¸c so s¸nh kÕt qu¶, nhËn xÐt - Bµi2: 2HS lµm b¶ng líp : (6) + Y/C HS ch÷a bµi vµ nhËn xÐt, cho ®iÓm Bµi4: TÝnh (theo mÉu) LuyÖn vÒ c¸ch rót gän ph©n sè + Y/C HS ch÷a bµi vµ chÊm ®iÓm H§2/Cñng cè - dÆn dß: (2’) - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc = 20 = 30 12 25 Bµi3: = = 100 20 32 + Líp nhËn xÐt, thèng nhÊt kÕt qña - 1HS thực mẫu , sau đó làm các bài kh¸c theo mÉu : 2x 3x x5 x7 = ; = x 5x 7 11 x x 11 - HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi sau địa lý Ngời dân đồng nam I Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã kh¶ n¨ng : - Trình bày đặc điểm tiêu biểu dân tộc, nhà ở, làng xóm, trang phục, lễ hội ngời dân đồng Nam Bộ - Sự thích ứng ngời với tự nhiên đồng NamBộ - Dùa vµo tranh , ¶nh t×m kiÕn thøc II ChuÈn bÞ: - Bản đồ phân bố dân c Việt Nam Tranh ảnh nhà ở, làng quê, lễ hội ngời dân đồng Nam Bộ III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò: (4’) - Đồng NamBộ có đặc điểm gì vị - 2HS trả lời câu hỏi + HS kh¸c nhËn xÐt trí địa lí ? B.Bµi míi: * GTB : GV nªu môc tiªu tiÕt häc.(1’) - Theo dâi HĐ1: Nhà ngời dân đồng Nam Bé (18’) - HS hoạt động nhóm: dựa vào đồ (Treo đồ phân bố dân c VN) ph©n bè d©n c VN : - Ngời dân sống đồng Nam Bộ thuéc nh÷ng d©n téc nµo ? + Ngời dân thờng làm nhà ven sông để + Ngêi d©n thêng lµm nhµ ë ®©u ? V× tiÖn ®i l¹i ? Nhà đơn sơ có vách và mái lá dừa níc + Ph¬ng tiÖn ®i l¹i phæ biÕn cña ngêi d©n + Xuång, ghe, …lµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i chñ yÕu cña ngêi d©n n¬i ®©y lµ g× ? - HS xem tranh, ảnh đã su tầm : - Y/C HS xem tranh, ¶nh H§2: Trang phôc vµ lÔ héi (15’) - Trang phôc thêng ngµy cña ngêi d©n * QuÇn ¸o bµ ba vµ chiÕc kh¨n r»n mµu đồng Nam Bộ trớc đây có gì đặc ®en, n©u biÖt ? - HS nghiên cứu SGK để nêu đợc + Lễ hội ngời dân nhằm mục đíchthông tin cần thiết (7) g× ? + Lễ hội thờng có hoạt động nào ? + HS nêu đợc số lễ hội tiếng đồng Nam Bộ * VN : ¤n bµi C/Cñng cè - dÆn dß: (2’) ChuÈn bÞ bµi sau - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc luyÖn tõ vµ c©u c©u kÓ : Ai thÕ nµo ? I Môc tiªu: Gióp HS : - Nhận diện đợc câu kể : Ai nào ? Xác định đợc phận CN, VN câu - Biết viết đợc đoạn văn có dùng kiểu câu kể : Ai nào ? II ChuÈn bÞ: GV : 3tê phiÕu viÕt rêi tõng c©u v¨n bµi tËp1 PhÇn nhËn xÐt 1tê giÊy tr¾ng (BT1) ,1 bót d¹ PhÇn luyÖn tËp III.Các hoạt động dạy-học chủ yếu trên lớp : A Bµi cò ( 4’) - Ch÷a bµi tËp2, – tiÕt tríc B.Bµi míi: * GTB : Nªu môc tiªu tiªt häc:(1’) H§1: PhÇn nhËn xÐt (12’) Bài1,2: Y/C HS đọc thầm đoạn văn : + Gạch dới từ đặc điểm , tính chÊt hoÆc tr¹ng th¸i cña sù vËt c¸c c©u v¨n ë ®o¹n v¨n (D¸n phiÕu) Bµi3 : §Æt c©u hái cho c¸c tõ ng÷ võa tìm đợc + Chốt lại lời giải đúng Bµi4,5: Y/C HS ; + Tìm từ ngữ các vật đợc miêu tả mçi c©u + Đặt câu hỏi cho các từ vừa tìm đợc + GV nhËn xÐt , chÊm ®iÓm H§2: PhÇn ghi nhí (3’) - Y/C HS đọc nội dung phần ghi nhớ H§3: PhÇn luyÖn tËp (18’) Bài1: Trao đổi cùng bạn để tìm các câu kÓ : Ai thÕ nµo ? - 3HS nªu miÖng + HS kh¸c nghe vµ nhËn xÐt - HS më SGK,theo dâi bµi - HS đọc đề bài và làm bài vào : - HS nêu đợc : + Xanh um, tha thít dÇn , hiÒn lµnh, trÎ vµ thËt khoÎ m¹nh + 1HS lên đánh dấu vào các từ trên phiÕu + HS kh¸c nhËn xÐt - HS nh×n vµo nh÷ng c©u v¨n viÕt trªn phiếu và đặt đợc các câu hỏi : VD : Bên đờng cây cối nào ? + HS tr×nh bµy KQ, nhËn xÐt - HS nêu đợc : + C©y cèi, nhµ cöa, chóng, anh, + HS đặt câu hỏi cho các từ ngữ đó - 3HS đọc + 1HS ph©n tÝch VD vÒ c©u kÓ : Ai thÕ nào ? để minh hoạ cho phần ghi nhớ - 1HS đọc nội dung bài tập + Trao đổi cùng bạn : Gạch gạch d- (8) + Xác định CN, VN câu (D¸n phiÕu) Bµi2: ViÕt mét ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ c¸c b¹n tæ cña m×nh , cã sö dông c©u kÓ : Ai thÕ nµo ? + GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Cñng cè – dÆn dß : (2’) - Chèt l¹i néi dung vµ nhËn xÐt giê häc íi chñ ng÷, g¹ch hai g¹ch díi vÞ ng÷ + HS nªu kÕt qu¶ - HS đọc y/c đề bài : + Trong bài kể nói đợc tính cách của, đặc điểm bạn + HS viÕt bµi nh¸p rèi nèi tiÕp kÓ - 2HS nh¾c l¹i ND cña bµi * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi sau ĐẠO ĐỨC LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI (t1) I môc tiªu: Giúp HS : - Hiểu: + Thế nào là lịch với người ? + Vì cần phải lịch với người - Biết cách cư xử lịch với người xung quanh - Có thái độ: + Tự trọng, tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh + §ồng tình với hiểu biết cư xử lịch và không đồng tình với cư xử bất lịch II các hoạt động dạy học chủ yếu KTBC: - Em cần thể kớnh trọng, biết ơn đối - HS nờu miờng + HS khác nhận xét víi người lao động nh thÕ nµo ? Dạy bài mới: - HS më SGK, theo dâi bµi - GTB: Nêu mục tiêu bài dạy: HĐ1: Thảo luận "Chuyện tiệm may" - GV nêu y/c: Các nhóm đọc truyện và thảo - Chia nhóm đọc chuyện và thảo luận: luận: + Em có n/xét gì cách cư xử b¹n T., + Đại diện các nhóm nêu kết quả: H cã cö chØ c xö thiÕu lÞch sù, cßn T th× nh· H câu chuyện trên ? nhặn , lễ độ … + HS liªn hÖ tíi hµnh vi c xö cña b¶n th©n + Nếu em là H, em khuyên bạn điều gì ? - KL: T là người lịch vì đã biết chào hỏi người, ăn nói nhẹ nhành, biết thông cảm với c« thợ may … HĐ2: C¸c hµnh vi øng xö (Bài tập1) - Những hành vi, việc làm nào sau đây là - HS thảo luận nhóm đôi: Đại diện các đúng (9) - KL: + Các hành vi đúng: + Các hành vi sai: HĐ3: BiÓu hiÖn cña phÐp lÞch sù - Hãy nêu số biểu phép lịch ăn uống, nói năng, chào hỏi, … nhãm tr×nh bµy : + Việc làm b, d - đúng + ViÖc lµm a, c – sai + Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - HS th¶o luËn theo nhãm : + Nãi n¨ng nhÑ nhµng + BiÕt c¸ch l¾ng nghe ngêi kh¸c ®ang nãi + Chµo hái gÆp gì + Cảm ơn đợc giúp đỡ + Xin lçi lµm phiÒn ngêi kh¸c + ¨n uèng tõ tèn … - 2HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc * VN: Ôn bài, chuẩn bị bài sau Thø ngµy 20 th¸ng n¨m 2010 - Y/c các đại diện trình bày + GV chốt ý Củng cố - dặn dò: - Y/c HS ghi các biểu trên vào - Nhận xét học Tập đọc bÌ xu«i s«ng la I Môc tiªu: Gióp HS: - Đọc chôi chảy, lu loát toàn bài thơ Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, trìu mến phù hợp với ND miêu tả cảnh đẹp bình êm ả dòng sông La, víi t©m tr¹ng cña ngêi ®i bÌ say mª ng¾m c¶nh vµ m¬ íc vÒ t¬ng lai + HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi bµi( chó gi¶i) - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài: Ca ngơi vẻ đẹp dòng sông La , nói lên tài năng, sức mạnh ngời Việt Nam công xây dựng đất nớc, bất chấp bom đạn kẻ thù - Häc thuéc lßng bµi th¬ III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò: (4’) - Đọc bài: Anh hùng lao động Trần Đại NghÜa vµ nªu ND cña bµi B.Bµi míi: * GTB: Nêu mục đích, y/c tiết học ( 1’) HĐ1: HD luyện đọc (12’) - GV nêu cách đọc ,Y/C HS luyện đọc bµi nèi tiÕp ®o¹n - 2HS đọc và nêu nội dung bài + Líp nhËn xÐt - HS më SGK, theo dâi bµi - 1HS khá đọc bài + HS luyện đọc nối tiếp khổ thơ: Lợt1 : HS luyện đọc phát âm đúng (10) - Y/c HS L§ nèi tiÕp theo cÆp Lît2 : Gióp HS hiÓu nghÜa tõ míi vµ tõ khã - HS L§ nèi tiÕp theo cÆp + 1-2 HS đọc bài - GVđọc diễn cảm toàn bài giọng nhẹ nhµng, tr×u mÕn H§2 : HD t×m hiÓu bµi (10’) - §äc thÇm, tr¶ lêi - Y/c hs đọc thầm bài để nêu : + Y/C HS luyện đọc Sông La đẹp nh + Đọc khổ2: Nớc sông La nh nµo ? ¸nh m¾t… + Chiếc bè gỗ đợc ví với cái gì ? Cách +Đợc ví với đàn trâu đằm mình nãi Êy cã g× hay ? thong th¶ tr«i theo dßng s«ng … + VS trên bè tác giả lại nghĩ tới mùi + Vì tác giả mở tởng đến ngày mai, vôi xây, mùi lán ca và viên ngói bè gỗ đợ chở xuôi góp phần vào hång ? c«ng cuéc x©y dùng l¹i quª h¬ng ®ang bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ + Nãi lªn tµi trÝ, søc m¹nh cña nh©n d©n ta + Hình ảnh “Trong đạn bom đổ nát công xây dựng đất nớc, bất chấp Bừng tơi nụ ngói hồng” bom đạn kẻ thù nãi lªn ®iÒu g× ? - 3HS nêu đợc nội dung nh mục I * ND, ý nghĩa: bài tập đọc ca cái gì ? HĐ3: Hớng đẫn HS đọc diễn cảm - HS đọc và nêu: Nhấn giọng vào các từ (12’) gîi t¶ : veo, … - Y/c tiếp nối đọc khổ thơ - HS luyện đọc theo nhóm bài và nêu cách đọc khổ + Thi đọc trớc lớp - Hớng dẫn HS luyện đọc diễn cảm + Lớp bình chọn bạn đọc tốt khæ2 - 1HS đọc và nhắc lại ND bài - Y/C HS thi đọc diễn cảm khổ thơ 2, * VN : ¤N bµi bµi ChuÈn bÞ bµi sau + GV nhËn xÐt, cho ®iÓm C/Cñng cè, dÆn dß:(1’) - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc to¸n quy đồng mẫu số các phân số I Môc tiªu:Gióp : (11) - Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số (Trờng hợp đơn giản) - Bớc đầu biết thực hành quy đồng mẫu số hai phân số III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò: (4’) - Gäi HS ch÷a l¹i bµi tËp 4: Cñng cè vÒ rót gän ph©n sè B.Bµi míi: (34’) * GTB : Nªu môc tiªu tiÕt häc(1’) HĐI: HD HS tìm hiểu cách quy đồng mÉu sè hai ph©n sè (10’) - Cã ph©n sè : vµ + Làm nào để tìm đợc phân số có cïng mÉu sè ? + KL : C¸c ph©n sè : vµ cã 15 15 cïng mÉu sè lµ 15 Giíi thiÖu : ChuyÓn ph©n sè vµ - 2HS ch÷a bµi + Líp nhËn xÐt, thèng nhÊt kÕt qu¶ - HS më SGK, theo dâi bµi - HS suy nghĩ tìm đợc : = 1x5 = 3x5 15 x3 x 15 = = + 2ph©n sè trªn cã cïng mÉu sè lµ 15 thµnh ph©n sè cã cïng mÉu sè 5 và gọi là quy đồng mẫu số + HS theo dõi để hiểu đợc cách quy đồng 15 15 mÉu sè ph©n sè hai ph©n sè + NÕu ®em chia mÉu sè 15 cho hoÆc th× thÕ nµo ? H§2: Thùc hµnh Bài1: Y/C HS nêu đề bài : Quy đồng mÉu sè c¸c ph©n sè + Quy đồng mẫu số phân số ta đợc c¸c ph©n sè nµo ? + NhËn xÐt + Cïng chia hÕt cho vµ 5(gäi lµ mÉu sè chung) * Lµm bµi tËp 1, 2- GSK - Lµm bµi vµo vë råi ch÷a bµi 5x4 20 = x = 24 , = 1x x6 = Bài2: Luyện kĩ quy đồng mẫu số + Ta đợc các24 ph©n sè : c¸c ph©n sè 20 24 + Hai phân số nhận đợc mẫu số chung lµ bao nhiªu ? C/Cñng cè - dÆn dß: (2’) - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc: vµ 24 - Tæ chøc thi gi÷a c¸c nhãm : = x 11 5 x 11 x5 = 40 11 x 50 = 77 55 , + HS tù nªu - 2HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc 11 = (12) * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi sau lÞch sö nhà hậu lê và việc tổ chức quản lý đất nớc I.Môc tiªu: Gióp HS : - Biết nhà Hậu Lê đời hoàn cảnh nào ? - Biết nhà Hậu Lê đã tổ chức đợc máy quy cũ và quản lý nớc tơng đối chặt chÏ - NhËn thøc bíc ®Çu vÒ vai trß cña ph¸p luËt II.ChuÈn bÞ: GV : Sơ đồ nhà nớc thời Hậu Lê PhiÕu häc tËp cña HS III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò ( 4’) - Nªu diÔn biÕn vµ kÕt qu¶ cña trËn Chi L¨ng ? - 2HS tr¶ lêi B.Bµi míi:(35’) + Líp nhËn xÐt , bæ sung - HS më SGK, theo dâi bµi häc * GTB : Nªu môc tiªu tiÕt häc ( 1’) H§1: Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ nhµ HËu Lª - GV giíi thiÖu : * Hoạt động lớp : + Tháng t năm 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi - HS lắng nghe nắm đợc vài nét khái quát đặt tên nớc là Đại Việt vÒ nhµ HËu Lª +Nhà Hậu Lê trãi qua số đời Vua + Níc §¹i ViÖt thêi HËu Lª ph¸t triÓn rùc rì nhÊt đời Vua Lê Thánh Tông(1460 - 1497) H§2: H§ cña bé m¸y thêi HËu Lª + T×m nh÷ng sù viÖc thÓ hiÖn Vua lµ ngêi cã - HS ,th¶o luËn theo cÆp: quyÒn uy tèi cao + Nhìn t liệu cảnh triều đình Vua Lê và + Y/c HS b¸o c¸o kÕt qu¶ nội dung bài học SGK để thảo luận + Tính độc quyền Nhà Vua cao Vua lµ trêi, cã quyÒn tèi cao, trùc tiÕp huy quân đội H§3: Vai trß cña ph¸p luËt - HS nghe, nh¹n biÕt vÒ sè ®iÓm cña bé - Gv giíi thiÖu vÒ vai trß cña bé luËt Hång §øc: luËt Hång §øc Đây là cồng cụ để quản lý nhà nớc + Vua, nhµ giµu, lµng x·, phô n÷ + LuËt Hång §øc b¶o vÖ quyÒn lîi cña ai? + LuËt Hång §øc cã diÓm nµo tiÕn bé? + HS tù nªu + HS kh¸c nghe, nhËn xÐt C/Cñng cè - dÆn dß: (1’) * VN : ¤n bµi - Chèt l¹i néi dung vµ nhËn xÐt tiÕt häc ChuÈn bÞ bµi sau kÜ thuËt ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CỦA CÂY RAU, HOA I.MỤC TIÊU: - Hs biết các điều kiện ngoại cảnh và ảnh hưởng chúng cây rau, hoa - Có ý thức chăm sóc cây rau, hoa đúng kỹ thuật II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC (13) - Gv Phôtô hình sgk trên khổ giấy lớn - Sưu tầm số tranh ảnh minh họa ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh cây rau, hoa HS: Sưu tầm số tranh ảnh minh họa ảnh hưởng điều kiện ngoại cảnh cây rau, hoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra phân ghi nhớ và tranh minh họa 2.Bài Hoạt động dạy Hoạt động học * Giới thiệu bài và ghi đề bài Nhắc lại Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Cách tiến hành: -Gv treo tranh và hướng dẫn hs quan sát tranh kết hợp với quan sát hình 2/sgk để trả lời câu hỏi : Cây rau, hoa cần điều kiện ngọai cảnh nào? - Gv nêu câu trả lờinhư sgv/62 -Hs quan sát và *Kết luận: Những điều kiẹn ngoại cảnh ảnh hưởng đến trả lời sinh trưởng, phát triển cây rauvà hoa: nhiệt dộ, nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng, không khí Hoạt động 2: lam việc cá nhân *Cách tiến hành: -Yêu cầu hs đọc nội dung sgk - Cho hs nêu ảnh hưởng các điều kiên ngoại cảnh ảnh hưởng cây rau, hoa, yếu tố phải nêu ý bản: + Yêu cầu cây điều kiện ngoại cảnh + Những điều kiện bên ngoài cây gặp các điều kiện nhgoai cảnh không phù hợp * Kết luận; Như phần ghi nhớ sgk/51 IV NHẬN XÉT: - Củng cố : Nêu phần ghi nhớ sgk Thø ngµy 21 th¸ng n¨m 2010 kÓ chuyÖn Kể chuỵên đợc chứng kiến tham gia I Môc tiªu: Gióp HS: RÌn kÜ n¨ng nãi: (14) - HS chọn đợc câu chuyện ngời có khả có sức khoẻ đặc biệt BiÕt kÓ chuyÖn theo c¸ch s¾p xÕp c¸c sù viÖc thµnh mét c©u chuyÖn cã ®Çu, cã cuèi kể viẹc chứng minh khả đặc biệt nhân vật - Hiểu truyện, trao đổi đợc với các bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Lêi kÓ tù nhiªn, ch©n thùc, cã thÓ kÕt hîp lêi nãi víi cö chØ, ®iÖu bé mét c¸ch tù nhiªn Rèn kĩ nghe: HS chăm chú nghe lời bạn kể, nhận xét đúng lời kể bạn II ChuÈn bÞ: GV: Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện III Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò: ( 4’) - Kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc - 2HS kể và trả lời câu hỏi ND vÒ mét ngêi cã tµi chuyÖn B.Bµi míi:(34’) + HS kh¸c nhËn xÐt * GTB: Nêu mục đích, y/c tiết học (1’) HĐ1 Hớng dẫn HS hiểu yêu cầu đề bài - HS mở SGK, theo dõi - Y/C HS nêu các từ trọng tâm đề bài - 1HS đọc đề bài SGK + 1HS lªn b¶ng g¹ch díi c¸c tõ : Kh¶ năng, sức khoẻ đặc biệt, em biệt + Y/C HS nối tiếp đọc các gợi ý SGK + HS đọc nối tiếp các gợi ý + Nh©n vËt em kÓ lµ ? ë ®©u ? Cã tµi + HS tiÕp nèi giíi thiÖu tªn nh©n vËt g× ? m×nh sÏ kÓ + Y/C HS chän gîi ý vÒ ph- + HS chän vµ lËp nhanh dµn ý cho bµi ¬ng ¸n kÓ chuyÖn kÓ H§2: HS thùc hµnh kÓ chuyÖn a) KÓ chuyÖn theo cÆp: - HS kÓ cho nghe c©u chuyÖn cña - Y/C HS luyÖn kÓ, GV HD gãp ý mình nhóm đôi + Lu©n phiªn kÓ vµ gãp ý cho b)Thi kÓ chuyÖ tríc líp : - Treo bảng viết tiêu chuẩn đánh giá - Từng cặp HS thi kể chuyện , trao đổi ý nghÜa c©u chuyÖn + HS xung phong kể trớc , HS định kể sau C/Cñng cè- dÆn dß :(2’) + HS b×nh xÐt b¹n kÓ theo tiªu chuÈn - NhËn xÐt tiÕt häc đánh giá - Khen ngîi nh÷ng HS ch¨m chó nghe trªn b¶ng b¹n kÓ, kÓ vµ nhËn xÐt lêi kÓ cña b¹n tèt * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi sau I Môc tiªu: To¸n quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) Gióp HS : - Biết quy đồng mẫu số hai phân số đó mẫu số phân số đợc chọn làm mÉu sè chung - Củng cố quy đồng mẫu số hai phân số II.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò: ( 4’) - Ch÷a bµi tËp 2: Cñng cè kÜ n¨ng quy - 2HS ch÷a bµi (15) đồng mẫu số hai phân số + Líp nhËn xÐt, thèng nhÊt kÕt qu¶ - Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm - HS më SGK, theo dâi bµi B.Bµi míi: (35’) * GTB: Nªu môc tiªu y/c tiÕt häc (1’) HĐ1: HD HS cách quy đồng mẫu số ph©n sè : vµ 12 - NhËn xÐt: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ mÉu sè: vµ 12 ? 12 chia hÕt 12 + Có thể chọn 12 làm mẫu số chung đợc 12 chia hÕt cho kh«ng ? + §îc, v× : 12 chia hÕt 12 12 chia hÕt cho + Y/C HS tự quy đồng mẫu số + HS quy đồng mẫu số : = x = 14 vµ gi÷ nguyªn ph©n sè 6x2 12 - KL: VËy Q§ ph©n sè vµ 12 14 12 đợc phân số : vµ 12 12 + Hãy nêu các bớc quy đồng mẫu số ? + HS nêu đợc : Xác định mẫu số chung T×m th¬ng cña MSC vµ MS H§2: Thùc hµnh Lấy thơng tìm đợc nhân với TS và MS phân Bài1: Củng cố kĩ quy đồng mẫu số sè c¸c ph©n sè + Y/C HS thùc hiÖn theo c¸c bíc trªn - HS lµm bµi vµ ch÷a bµi : Bài2: Giúp HS phân biệt đợc các kiểu quy đồng mẫu số + Y/C HS lµm vµo vë, råi ch÷a bµi + GV bao qu¸t líp lµm viÖc vµ = x = 3x3 + HS kh¸c theo dâi, nhËn xÐt - HS phân tích đợc cách thực dạng: + D¹ng 1: = x 12 = 48 12 : Cñng cè - dÆn dß (1’) - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc I Môc tiªu: Gióp HS : = x 12 x7 12 x = 84 35 84 + D¹ng 2: 19 24 vµ = x = 8x 24 2HS lµm b¶ng líp, HS kh¸c lµm vµo vë, so s¸nh kÕt qu¶, nhËn xÐt * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi sau TËp lµm v¨n trả bài văn miêu tả đồ vật - Nhận thức đúng lỗi bài văn miêu tả đồ vật bạn và mình - BiÕt tham gia söa lçi chung, biÕt tù söa lçi theo y/c cña c« gi¸o (16) - Thấy đợc cái hay bài đợc cô giáo khen II ChuÈn bÞ: GV: sè tê giÊy ghi lçi ®iÓn h×nh vÒ chÝnh t¶, dïng tõ, … PhiÕu häc tËp ghi lçi chÝnh t¶, lçi dïng tõ III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Giíi thiÖu bµi : - GV nªu môc tiªu tiÕt häc NhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ lµm bµi : - GV viết đề bài lên bảng HS đọc lại đề bài NhËn xÐt chung : * Ưu điểm: Đa số HS xác định đúng đề bài (tả đồ vật), kiểu bài (miêu tả), biết ph©n râ bè côc cña mét bµi v¨n * Nhîc ®iÓm: Mét sè bµi cßn sai c¬ b¶n vÒ lçi chÝnh t¶ , bµi v¨n cßn thiÕu h×nh ¶nh nªn cha cã sù l«i cuèn; C¸ch diÔn ý mét sè bµi cßn lóng tóng hoÆc rêm (GV lÊy VD mét sè bµi – kh«ng nªu tªn HS) Híng dÉn HS ch÷a bµi : - GV tr¶ bµi cho HS : a Híng dÉn HS s÷a lçi : - GV ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng HS + Y/C HS ®iÒn c¸c lçi vµo phiÕu theo mÉu lçi chÝnh t¶ Lçi Söa lçi +GV theo dâi, kiªm tra HS lµm viÖc b Híng dÉn söa lçi chung : - D¸n b¶ng c¸c tê giÊy viÕt mét sè lçi ®iÓn h×nh vÒ : + ChÝnh t¶ : DÊu hái/ng·; c¸c phô ©m ®Çu:s/x, tr/ch + Dïng tõ + DiÔn ý HD HS häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n, bµi v¨n hay - GV đọc đoạn văn hay : Nhung, Tú, - HS đọc kĩ lời nhận xét cô : lçi chÝnh t¶ Lçi Söa lçi + ViÕt vµo phiÕu c¸c lçi bµi cña m×nh theo tõng lo¹i + Đổi chéo phiếu cho bạn để soát lỗi lẫn cho - HS trao đổi, chữa bài trên bảng + HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - HS trao đổi cái hay, cái sáng tạo bài văn, đoạn văn các bạn để rót kinh nghiÖm cho m×nh (17) Th¾m, *VN: LuyÖn viÕt l¹i bµi + Bµi v¨n hay : Hång H¬ng, An, … ChuÈn bÞ bµi sau Cñng cè- dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc, biÓu d¬ng nh÷ng HS viÕt bµi tèt khoa häc sù lan truyÒn ©m I.Môc tiªu: Sau bµi häc HS biÕt: - Rung động đợc lan truyền không khí Rung động truyền tới tai , làm màng nhĩ rung động , nhờ đó ta có thể nghe thấy đợc âm - Âm không truyền đợc qua không khí mà còn truyền qua chất rắn , chất láng II.ChuÈn bÞ: GV : Trống, đồng hồ, bình đựng nớc III.Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò:(4’) - HS tr¶ lêi + ¢m ®©u mµ cã ? Cho VD + Líp nhËn xÐt, bæ sung B.Bµi míi: - HS më SGK, theo dâi bµi * GTB : Nªu môc tiªu tiÕt hoc ( 1’) HĐ1: Rung động lan truyền tạo ©m (14’) - TN : §Æt díi trèng mét èng b¬ , miÖng - HS chia nhãm tiÕn hµnh thÝ nghiÖm: ống đợc bọc ngời lông và trên có rắc ít + Gâ trèng , quan s¸t giÊy vôn : Khi mÆt giÊy vôn trèng rung , kh«ng khÝ xung quanh còng + Khi gâ trèng cã hiÖn tîng g× x¶y ? rung động + Vì có tợng đó ? - Rung động này đợc lan truyền - KL : Khi rung động lan truyền tới tai ta không khí - giấy trên mặt trống làm màng nhĩ rung động , nhờ đó ta có rung động thÓ nghe thÊy ©m H§2: ¢m cã thÓ truyÒn qua chÊt láng , chÊt r¾n (14’) TN : Đặt chếc đồng hồ chuông thùc hiÖn thÝ nghiÖm : kªu vµo mét tói ngêi l«ng Th¶ vµo b×nh -+ HS KQ : Nghe thÊy tiÕng chu«ng ph¸t níc (H2) tõ chËu níc + Có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ + KQ nµy cho thÊy ©m cã truyÒn kh«ng ? qua thành chậu , qua nớc đợc + ¢m lan truyÒn sÏ m¹nh h¬n + YÕu ®i: VD : Khi gọi : Nếu đứng gần – nghe hay yÕu ®i ? râ Nếu đứng xa - nghe - KL : Âm không truỳên đợc nhá h¬n qua kh«ng khÝ mµ cßn truyÒn qua chÊt r¾n , chÊt láng + Vµi HS nh¾c l¹i KL H§3 : Ch¬i trß ch¬i : Nãi chuyÖn qua ®iÖn tho¹i (6’) - Tõng cÆp HS thùc hiÖn trß ch¬i - Tæ chøc cho HS ch¬i (18) - Gv nhận xét, đánh giá tuyên dơng cặp thùc hiÖn TC tèt nhÊt C/Cñng cè - dÆn dß:(1’) - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi sau Thø ngµy 22 th¸ng1 n¨m 2010 to¸n luyÖn tËp I Môc tiªu:Gióp HS : - Củng cố và rèn kĩ quy đồng mẫu số hai phân số - Bớc đầu làm quen với quy đồng mẫu số ba phân số (Trờng hợp đơn giản ) II Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò:(4’) - Ch÷a bµi - Ch÷a bµi tËp 3: Cñng cè vÒ kÜ n¨ng quy + Líp nhËn xÐt, thèng nhÊt kÕt qu¶ đồng mẫu số các phân số - Gv nhËn xÐt, ghi ®iÓm B.Bµi míi: * HS lµm bµi tËp 1,2,3, - sgk * GTB: Nªu môc tiªu tiÕt häc (1’) - HS nắm vững quy tắc quy đồng để làm H§1: Thùc hµnh (34’) Bài1: Củng cố quy đồng mẫu số các phân bài : sè + KÕt qu¶ : vµ + Y/C HS ch÷a b¶ng líp vµ nhËn xÐt 1x 5 = = vµ = 6x5 30 Bài2: Luyện kĩ quy đồng mẫu số các x6 24 = ph©n sè x 30 (STN díi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè lµ 1) vµ = x = 20 36 9x 36 - HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi : + HD HS trêng hîp : vµ + Lu ý trêng hîp: Bài3: Giúp HS làm quen với quy đồng mẫu số + HS khác so sánh kết quả, nhận xét ph©n sè - HS đọc thuộc quy tắc và vận dụng để + GV nêu quy tắc quy đồng Làm mẫu 1VD làm : + Y/C HS thùc hiÖn theo mÉu , , Bài4: Luyện kĩ quy đồng mẫu số hai ph©n sè + HD HS c¸ch t×m MSC bÐ nhÊt = 2 = 3 x2 x3 x2 x3 x3 x x3 x 2x 2x x 2x = 18 24 = 12 = 24 16 24 vµ = - HS luyÖn c¸ch t×m mÉu sè chung bÐ nhÊt (19) H§2.Cñng cè - dÆn dß :(1’) - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc - HS lµm bµi råi ch÷a bµi lªn b¶ng + HS kh¸c nhËn xÐt * VN : ¤n bµi ChuÈn bÞ bµi sau luyÖn tõ vµ c©u vÞ ng÷ c©u kÓ: thÕ nµo ? I Môc tiªu: Gióp HS : Nắm đợc đặc diểm ý nghĩa và cấu tạo vị ngữ câu kể : Ai nào ? Xác định đợc phận vị ngữ các câu kể : Ai nào ? Biết đặt câu đúng mÉu II ChuÈn bÞ: Gv : 6tê phiÕu khæ to viÕt c©u kÓ (phÇn nhËn xÐt) 1tê viÕt c©u – BT1- phÇn luyÖn tËp III Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Bµi cò: (4’) - HS đọc bài tập tiết LTVC trớc - Y/C HS đọc đoạn văn kể các bạn tæ cã sö dông c©u kÓ : Ai thÕ nµo ? + Líp nhËn xÐt B.Bµi míi:(35’) - HS më SGK, theo dâi bµi * GTB: Nêu mục đích y/c tiết học (1’) H§1: PhÇn nhËn xÐt (12’) Bài1: Gọi HS đọc nội dung bài tập (cả - 2HS đọc nội dung, xác định y/c đề, mÉu) trao đổi nhóm đôi để làm bài §¹i diÖn nhãm nªu kÕt qu¶: * Nªu c¸c c©u kÓ d¹ng : Ai thÕ nµo ? cã + C©u1, 2, 4, 6, lµ c¸c c©u kÓ: Ai thÕ ®o¹n v¨n nµo ? + HS kh¸c nhËn xÐt Bài2: Xác định CN, VN các câu kể - 2HS xác định CN, VN trên bảng + HS kh¸c lµm vµo vë, so s¸nh kÕt qu¶ vừa tìm đợc vµ nhËn xÐt D¸n b¶ng tê phiÕu - GV vµ HS nhËn xÐt kÕt qu¶ treo b¶ng VD : C¶nh vËt  thËt im l×m cña tõng nhãm Bài3: Vị ngữ câu trên biểu thị gì - Nêu đợc: ? Tõ ng÷ nµo t¹o thµnh vÞ ng÷ ? Biểu thị trạng thái vật, ngời, đặc điểm ngời H§2: PhÇn ghi nhí.(4’) - Y/C HS đọc ghi nhớ VN câu kể: - HS đọc phần ghi nhớ – SGK AI lµm g× ? (SGK) + LÊy VD minh ho¹ H§3: PhÇn luyÖn tËp (18’) Bài1: Gạch dới các VN câu kể : Ai - HS đọc nội dung bài tập : thÕ nµo ? + Xác định các câu kể: Ai nào ? (D¸n phiÕu lªn b¶ng) + Xác định vị ngữ câu + GV nhËn xÐt, cho ®iÓm VD: cánh đại  bàng khoẻ Bµi2: §Æt c©u v¨n d¹ng c©u kÓ : Ai thÕ nào ? để tả cây hoa yêu thích - HS lµm bµi tËp vµo vë, råi nèi tiÕp đọc kết : Đọc câu văn mà mình vừa đặt + GV nhËn xÐt chung + HS kh¸c nghe, nhËn xÐt H§2: Cñng cè - dÆn dß: (1’) (20) - Chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc - 1HS nh¾c l¹i ND bµi häc * VN : ¤n bµi TËp lµm v¨n cÊu t¹o cña bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi I Môc tiªu: Gióp HS : Nắm đợc cấu tạo ba phần bài văn miêu tả cây cối(Mở bài, thân bài, kết bài) Biết lập dàn ý miêu tảmột cây ăn quen thuộc theo hai cách đã học (T¶ lÇn lît tõng bé phËn cña c©y) II ChuÈn bÞ: Gv : Tranh, ¶nh mét sè c©y ¨n qu¶ (BT2) B¶ng phô ghi lêi gi¶i bµi tËp 1, 2- PhÇn nhËn xÐt III Các hoạt động dạy- học chủ yếu: A Giíi thiÖu bµi; - HS më SGK vµ theo dâi bµi - GV: Nªu môc tiªu tiÕt häc (1’) B.Bµi míi: (37’) H§1 PhÇn nhËn xÐt Bài1: Y/C HS đọc bài “Bãi ngô” , xác định các - 1HS đọc nội dung bài ®o¹n, néi dung cña tõng ®o¹n + HS đọc thầm bài “Bãi ngô”: - Y/C HS phát biểu ý kiến Sau đó dán kết + Nêu nội dung đoạn: lên bảng để đối chiếu §1: dßng ®Çu – Giíi thiÖu bao qu¸t… §2: 4dßng tiÕp – T¶ hoa vµ bóp ng« non Bài2: GV nêu y/c: Xác định đoạn và nêu ND - HS đọc thầm bài : Cây mai tứ quý tõng ®o¹n bµi : C©y mai tø quý + Xác định đoạn và nội dung đoạn + D¸n b¶ng kÕt qu¶ + Phát biểu ý kiến, đối chiếu với kết GV - So sánh trình tự miêu tả bài “Cây mai - HS đọc lại kết hai bài văn tø quý ” cã g× kh¸c víi víi bµi “B·i ng«” ? + NhËn xÐt : Kh¸c vÒ tr×nh tù miªu t¶ : C©y mai : T¶ tõng bé phËn C©y ng« : T¶ tõng thêi k× ph¸t triÓn … Bµi3: Y/C HS rót nhËn xÐt cÊu t¹o cña mét bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi + HS trao đổi và đa nhận xét H§2: PhÇn ghi nhí - Y/C HS rót ghi nhí vÒ bµi v¨n miªu t¶ c©y cèi + HS đọc ND phần ghi nhớ H§3: PhÇn luyÖn tËp - 1HS đọc ND bài tập 1, lớp đọc thầm bài : Bài1: Y/C HS đọc nội dung bài tập và nhận xét Cây gạo vÒ tr×nh tù miªu t¶ bµi Kết đúng: Bài văn tả cay gạo già theo Bµi2: D¸n tranh , ¶nh mét sè c©y ¨n qu¶ tõng thêi k× ph¸t triÓn cña b«ng g¹o… - Gv nhËn xÐt , ghi ®iÓm - 1HS đọc y/c bài tập 2: Mỗi HS chọn cây ăn H§2:Cñng cè dÆn - dß: (2’) qu¶ quen thuéc , lËp dµn ý miªu t¶ theo mét hai cách đã nêu - GV chèt l¹i ND vµ nhËn xÐt tiÕt häc + HS nối tiếp đọc dàn ý * VN : ¤n bµi hoạt động tập thể (21) sinh ho¹t líp I.Môc tiªu : Gióp HS : - Đánh giá lại các mặt hoạt động tuần 21 :Về học tập (tổng hợp số lợng điểm 9, 10 HS lớp ), đạo đức, đội – và các mặt hoạt động khác - BiÕt tù qu¸ tr×nh rÌn luyÖn tu dìng cña b¶n th©n II.Néi dung buæi sinh ho¹t : 1.Giíi thiÖu bµi : - GV nªu môc tiªu buæi sinh ho¹t HS tự nhận xét , đánh giá các mặt hoạt động tuần - GV y/c HS tự nhận xét : Đạo đức , học tập hoạt động Đội – Sao, Lao động , trực nhật và các mặt hoạt động khác + Từng HS nối tiếp đứng dậy tự nhận xét mình + Gv gợi ý để HS nhận xét đợc đầy đủ các mặt Tuyên dơng HS có nhiều điểm tốt tuần và HS dám đề cao tính tự phê cho thân NhËn xÐt chung (22)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an 4, giao an 4