mtxq

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:58

GD treû chaêm soùc, baûo veä caây HOẠT ĐỘNG 3: Chôi troø chôi: + chơi lộn cầu vòng _ chơi trò chơi vận động : thỏ đổi lồng + luật chơi : khi nghe hiệu lệnh các chú thỏ tìm cho mình 1 cái[r] (1)KẾ HOẠCH SOẠN GIẢNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHỦ ĐIỂM: TẾT VÀ MÙA XUÂN ĐỀ TÀI: QUAN SÁT CÂY HOA CÚC TRÒ CHƠI : THỎ ĐỔI LỒNG I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Chaùu bieát moät soá ñaëc ñieåm, cuûa caây hoa cúc,có thân , rể lá cành , - Cháu tham gia trả lời câu hỏi cơ, Cháu tích cực tham gia hoạt động - Rèn cho cháu nhanh nhẹn , chơi trỏ chơi - Trẻ biết vẻ đẹp các loài hoa - Giáo dục cháu chăm sóc hoa, nhổ cỏ, bắt sâu cho cây hoa đẹp vào dịp tết đến II/ CHUẨN BỊ : - Sân thoáng rộng, sẽ, cây hoa cúc - Đồ chơi ngoài trời - Đất sét, lá bán, lá bàng III/ HƯỚNG DẪN : HOẠT ĐỘNG 1: Định hướng sân: - Coâ cho treû taäp trung mang dép sân - Giới thiệu buổi hoạt động - Hôm cô cho các sân quan sát cây cảnh xung quanh trường sau đó cô cho các quan sát cây hoa cúc Chơi trò chơi dân gian lộn cầu vòng, chơi thỏ đổi lồng., chơi tự - Dặn dò cháu sân HOẠT ĐỘNG 2: - Cháu quan sát cây cảnh xung quanh trường - quan sát caây hoa cúc (2) + Các nhìn xem đây là cây hoa gì ? (cúc) + Cây hoa cúc có phận nào? (, rể, thân, lá, hoa, cành …) + Thaân caây nhö theá naøo ?(nhỏ) + Đây là gì ? có màu gì?(nhánh cây, có màu xanh) +Lá có màu gì ?(xanh) + Coù nhieàu hay ít laù ? (coù nhieàu lá) + Hoa cúc có maøu gì ? (Maøu vaøngû) + Có nhiều cánh hay ít cánh?(nhiều) + Hoa cúc có cánh nào?(cánh dài) + Ngoài hoa cúc có màu vàng bạn nào còn biết hoa cúc có màu gì nữa? ( trắng ,cam, .) + Bạn nào còn biết hoa nào nở vào mùa xuân nữa? ( mai, đào, thọ ) + cây sống là nhờ gì? GD treû chaêm soùc, baûo veä caây HOẠT ĐỘNG 3: Chôi troø chôi: + chơi lộn cầu vòng _ chơi trò chơi vận động : thỏ đổi lồng + luật chơi : nghe hiệu lệnh các chú thỏ tìm cho mình cái lồng + cách chơi : cô cùng các chú thỏ kiếm ăn hát bài , nghe hiệu lệnh trời mưa các chú thỏ chạy tìm cho mình cái lồng chú thỏ nào không có lồng bị phạt + cho cháu chơi vài lần + chơi tự cháu chơi đá banh, làm dây chuyền, gói kẹo, thả vòng, chơi với đồ chơi ngoài trời, _ Keát thuùc: coâ taäp trung treû nhaän xeùt buoåi dạo chơi, vệ sinh (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: mtxq, mtxq