De kiem tra hk2 10cb cu hot

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:56

TRẮC NGHIỆM: 12 CÂU; 4 ĐIỂM Câu 1: Đối với một lượng khí xác định có thể tích không đổi, khi nhiệt độ tuyệt đối tăng hai lần thì áp suất: A.[r] (1)ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÝ 10CB Họ, tên học sinh: Lớp: A TRẮC NGHIỆM: (12 CÂU; ĐIỂM) Câu 1: Đối với lượng khí xác định có thể tích không đổi, nhiệt độ tuyệt đối tăng hai lần thì áp suất: A giảm lần B tăng lần C không đổi D tăng lần Câu 2: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A hệ thức ΔU = A + Q phải có giá trị nào sau đây? A Q < và A >0 B Q>0 và A <0 C Q>0 và A>0 D Q<0 và A<0 Câu 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất? A HP B MW C KWh D N.m/s Câu 4: Hỗn hợp khí xi lanh động trước nén có áp suất 0,8 at, nhiệt độ 52 0C.Sau nén thể tích giảm lần có áp suất at Nhiệt độ lúc này là: A 6500C B 3770K C 650K D 3770C Câu 5: Khi ném vật từ mặt đất lên thì A động giảm, tăng B động và vật tăng C động và không đổi D động tăng, giảm Câu 6: Một ấm nhôm có dung tích 2lít 20 C Chiếc ấm đó có dung tích là bao nhiêu nó 80 0C ? Biết  24.10 K  A 2,009lít B 2,05lít C 2,005lít D 2,09lít Câu 7: Hai kim loại, Sắt và Kẽm O C có chiều dài nhau, còn 100 0C thì chiều dài   chêch lệch 1mm Cho biết hệ số nở dài sắt là = 1,14.10-5K-1,kẽm là = 3,4.10-5K-1 Chiều dài hai O0C là: A l0 =4,42mm B l0 =0,442mm C l0 =44,2mm D l0 =442mm Câu 8: Một người kéo xô hồ có khối lượng m=10kg từ mặt đất lên tầng nhà cao 10m (xô hồ chuyển động đều) Lấy g = 10m/s2 Công người kéo là: A 1000J B 500J C 1500J D 1200J Câu 9: Các đại lượng nào sau đây là thông số trạng thái lượng khí: A Thể tích, Nhiệt độ tuyệt đối, Áp suất B Áp suất, Số mol, Thể tích C Nhiệt độ tuyệt đối, Số mol, Áp suất D Khối lượng, Nhiệt độ tuyệt đối, Áp suất Câu 10: Người ta cung cấp nhiệt lượng 2J cho chất khí đặt xi lanh đặt nằm ngang Chất khí nở đẩy pít tông đoạn 5cm Hỏi nội chất khí biến thiên lượng là bao nhiêu? Biết lực ma sát pít tông và xilanh có độ lớn 20N A 0,5J B J C 1J D 10J Câu 11: Đun nóng đẳng tích khối khí nhiệt độ tăng C thì áp suất khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu.Nhiệt độ ban đầu khí có giá trị là: A 360C B 760C C 780C D 870C Câu 12: Trong hệ tọa độ (V,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp: A Đương hypebol B Đường thẳng song song với trục hoành C Đường thẳng song song với trục tung D Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ Điền phương án đúng vào: 10 11 12 B TỰ LUẬN(6 ĐIỂM): Bài 1(2 điểm): Trong xilanh động có chứa lượng khí nhiệt độ 37o C và áp suất 0,8 atm Sau bị nén thể tích khí giảm lần và áp suất tăng lên tới 8atm Tính nhiệt độ khí cuối quá trình nén? Người ta tăng nhiệt độ khí lên đến 273 oC và giữ pit-tông cố định (coi thể tích không đổi) thì áp suất khí đó là bao nhiêu? Bài 2(4 điểm): Từ mặt đất, vật có khối lượng m = 300g ném lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 20m/s Bỏ qua sức cản không khí và lấy g = 10m/s2 Tìm vật Xác định độ cao cực đại mà vật đạt Tại vị trí nào vật có động năng? Xác định vận tốc vật vị trí đó Tại vị trí nào vật có động ba lần năng? Tìm thời điểm lúc đó - HẾT (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hk2 10cb cu hot, De kiem tra hk2 10cb cu hot