De 45 Hoa 12A1THPTNBK

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:45

Nếu lấy 1/2 lượng hỗn hợp Z ở trên cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thì sau phản ứng thu được 3,9 gam hỗn hợp muối khan.. Công thức của axit có khối lượng mol phân tử nhỏ trong Z: [r] (1)BÀI KIỂM TRA SỐ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC HẢI PHÒNG Môn: MÔN HÓA;LỚP A1-A2 * Thời gian làm bài 45 phút; 30 câu trắc nghiệm Mã đề 512 TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM Câu 1: Xenlulozo tác dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 làm xúc tác) tạo 9,84 gam este axetat và 4,8 gam CH3COOH, công thức este axetat có dạng là : A [C6H7O2(OOCCH3)3]n B [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2]n C [C6H7O2(OOCCH3)3]n và D [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : +CH3OH/HCl A C Câu 3: A C Câu 4: A C Câu 5: A Câu 6: A Câu 7: A Câu 8: A Câu 9: A Câu 10: +NH3 +HNO2 Alanin X Y Z Chất Z là : CH3 –CH(OH) – COOH B H2N – CH2 – COOCH3 CH3 – CH(OH) – COOCH3 D H2N – CH(CH3) – COOCH3 Dãy gồm các chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 B CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 D CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 Dãy chất mà tất các chất tác dụng với dd AgNO3/NH3 là CH3CHO, C2H2, anilin B CH3CHO, C2H2, saccarozơ HCOOH, CH3CHO, C2H2, glucozơ D CH3CHO, C2H2, saccarozơ, glucozơ Cho 4,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu 4,76 g muối natri Vậy công thức cấu tạo E có thể là: HCOOCH3 B CH3COOC2H5 C HCOOC2H5 D CH3 –COOCH3 Cho các chất:Al(OH)3,CH3NH2,Tyroxin, HCOONH3CH3 ,H2O,NaHCO3,CH3COONH4,FeCl2.Có bao nhiêu chất lưỡng tính B C D Trong số các polime sau: [- NH-(CH2)6- NH-CO - (CH2)4- CO-]n (1); [-NH-(CH2)5 -CO -]n (2) ; [-NH-(CH2)6- CO-]n (3) ; [-CH-CH(CN)-]n (4) ; (-CH2-CH2-)n (5) ; (-CH2-CH=CH-CH2-)n (6) Số lượng Polime dùng để sản xuất tơ là: B C D Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH Có bao nhiêu chất dãy thỏa mãn đồng thời điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : (b) Tác dụng với Na (dư) tạo số mol H2 số mol chất phản ứng B C D Cho 8,7 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu 12,35gam muối Số đồng phân cấu tạo X là: B 16 C 14 D 17 α -amino axit X chứa nhóm -NH2 Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu 13,95 gam muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X là : A CH3CH2CH(NH2)COOH B H2NCH2COOH C H2NCH2CH2COOH D CH3CH(NH2)COOH Câu 11: Cho các hợp chất sau: C2H5OH, C6H5ONa, CH3OCH3, C6H5OH, C6H5NH3Cl, CH3COOCH3, C6H5CH2OH, HOC6H4CH3 Số chất tác dụng với dung dịch NaOH là (2) A B C D Cho các chất: Valin,Lysin,Natriphenolat,anilin,AmoniClorua,trimetylamin.Số chất làm quì có Câu 12: màu xanh là: A B C D Câu 13: Cho 3,36 gam este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100ml KOH 0,4M thu 5,6 gam muối Y Axit hóa Y thu chất Z Z có công thức phân tử là A C4H6O3 B C5H6O2 C C5H8O3 D C4H4O2 Câu 14: Cho các nhận xét sau: 1- Chất béo thuộc loại chất este 2- Tơ nilon, tơ capron, tơ enang điều chế phản ứng trùng ngưng 3- Vinyl axetat không điều chế trực tiếp từ axit và ancol tương ứng 4- Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen 5- Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p-bromanilin Số nhận xét đúng là: A B C D Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng? A Phản ứng chất béo với NaOH là phản ứng xà phòng hóa o B Phản ứng glixerol với axit béo có H2SO4 đặc xúc tác (t ) là phản ứng este hóa C Etyl acrylat, triolein, tristearin là este D Chất béo lỏng là các triglixerit chứa gốc axit no phân tử Câu 16: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là: A amilopectin B Thủy tinh hữu C nhựa bakelit D Nhựa Rezol Câu 17: Cácchấtsau:H2S,Glucozơ,Fructozơ,HCOOH,Toluoen,Phenol,C2H2,MetylAcrylat,AncolMetylic Có bao nhiêu chất làm màu dd Br2? A B C D C6H5NHCH3 Câu 18: Cho các chất sau: p- CH3C6H4NH2 m-CH3C6H4NH2 C6H5NH2Xếp các chất sau theo chiều tăng dần tính bazơ” A < < < B < < < C < < < D < < < Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin cần 16,8 lít oxi thu nH2O:nCO2 = 1,75 và 2,24 lít N2 đktc.Giá trị m bằng: A 6,75g B 9g C 18g D 13,5g Câu 20: Hỗn hợp Z gồm axit cacboxylic no, đơn chức dãy đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu khối lượng H 2O ít khối lượng CO2 là 5,46 gam Nếu lấy 1/2 lượng hỗn hợp Z trên cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thì sau phản ứng thu 3,9 gam hỗn hợp muối khan Công thức axit có khối lượng mol phân tử nhỏ Z: A CH3COOH B C3H7COOH C HCOOH D C2H5COOH Câu 21: Hợp chất hữu A có công thức phân tử C 3H9NO2 Cho A tác dụng với dung dịch NaOH thu muối B và khí C làm xanh quì tím ẩm Nung B với vôi tôi xút thu hiđrocacbon có khối lượng phân tử nhỏ Phần trăm theo khối lượng cacbon chất C là A 33,33% B 53,33% C 26,67% D 38,71% Câu 22: Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng: A CaCO3 B AgNO3/NH3 C KCl D Na Câu 23: Để phân biệt các cặp chất:(ala-gly-gly-Val và Val–Tyr); dd(đường nho-đường mía); (MetylaminStiren) dùng chất thử nào có thể phân biệt hết nhóm? A HNO3 B Cu(OH)2/OHC Quì tím D ddBr2 Câu 24: Có 12 c h ấ t : Anilin; Phenol; Axetanđehit; Stiren; Toluen; Axit metacrylic; Vinyl axetat; Isopren; Benzen; Isopentan; prop-2-en-1-al Số chất có khả p v à làm màu (3) A Câu 25: A Câu 26: Br2/CCl4 là: B C D Cho các phản ứng: CH3NH3Cl + NaOH  C2H5NH2 + NaNO2 + HCl  CH3COONa + NaOH ⃗ to, CaO (CH3)2NH + HNO2  CH2=CH-COONH4 + KOH  H2S + SO2  Có bao nhiêu phản ứng tạo sản phẩm khí? B C D Cho 12,5g hợp chất A có CPPT là C5H16N2O3 vào 120g dung dịch NaOH 10%.Để cho phản ứng hoàn toàn cô cạn m gam chất rắn.Giá trị m bằng: 31,8g B 19,1g C 10,6g D 14,6g Cho Glixerol tác dụng với C17H31COOH và C15H31COOH số loại trieste thu là: A Câu 27: A B C 12 D Câu 28: Cho 3,52 g chất A có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1 M Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 4,08 g chất rắn Vậy A là: A C2H5COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C3H7COOH Câu 29: Cho các dd sau: CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, glucozơ, saccarozơ, C2H5OH Số lượng dd có thể hoà tan Cu(OH)2 là A B C D Câu 30: Cho dung dịch metylamin dư vào dung dịch FeCl3, AgNO3, NaCl, Cu(NO3)2 Số trường hợp thu kết tủa sau phản ứng là: A B C D -HẾT - (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: De 45 Hoa 12A1THPTNBK, De 45 Hoa 12A1THPTNBK