Noi dung can kiem liem chinh

11 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:36

Để hỗ trợ mỗi cá nhân thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi tập thể đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng các chương trình hành động, giúp đỡ, giám sát và kiểm [r] (1)I TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CƠNG VƠ TƯ, LÀM NGƯỜI CƠNG BỘC TẬN TỤY, TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN, ĐỜI TƯ TRONG SÁNG, CUỘC SỐNG RIÊNG GIẢN DỊ 1 Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Hồ Chí Minh khẳng định: Đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ thành Người viết: “Đạo đức cách mạng từ trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong”. Người quan niệm: người có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, có thiện, có ác Vấn đề dám nhìn thẳng vào người mình, khơng tự lừa dối, huyễn hoặc; thấy rõ hay, tốt, thiện để phát huy thấy rõ dở, xấu, ác để khắc phục Tu dưỡng đạo đức phải thực thường xuyên hoạt động thực tiễn, đời tư sinh hoạt cộng đồng, mối quan hệ Phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức suốt đời Người dạy: “Một dân tộc, Đảng người, ngày hơm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm ngày mai người yêu mến ca ngợi, lịng khơng sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Chính gương đạo đức sáng, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư quy tụ đặc sắc giá trị đạo đức cách mạng Người Đặc biệt, việc Hồ Chí Minh giải thích cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư thực tiễn, gương rèn luyện đạo đức cần mẫn ngày Người, củng cố thêm giá trị phẩm chất này, tạo sức lan tỏa sâu rộng đời sống nhân dân Theo Hồ Chí Minh, cần có nghĩa cần cù, siêng năng, chăm học tập, lao động, chiến đấu sản xuất; cần cịn có nghĩa làm việc có phương pháp, có khoa học có trí tuệ Cần mà khơng có trí tuệ bán thân bất toại Kiệm tiết kiệm thời gian, tiền bạc cải vật chất tinh thần cho nhân dân, khơng lãng phí, tiêu dùng hợp lý nhằm mục đích mở rộng sản xuất khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân Liêm liêm khiết, sáng, không tham cải vật chất, không tham địa vị, không tham sung sướng; khơng nịnh hót kẻ khơng thích người khác tâng bốc Chính đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, lên án xấu, sai trái. Chí cơng vơ tư người; ln ln đặt lợi ích Đảng, Tổ quốc, nhân dân lên hàng đầu; khó khăn trước, hưởng thụ sau; không tham tiền tài, địa vị, danh vọng, có mục đích cao để sống nhân dân no đủ, hạnh phúc, đất nước phồn vinh Chí cơng mực cơng bằng, cơng tâm; vơ tư khơng có lịng riêng, thiên tư đối với người, với việc “Khi làm việc đừng nghĩ đến trước, hưởng thụ nên sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” Muốn chí cơng vơ tư phải chiến thắng chủ nghĩa cá nhân Cần, kiệm, liêm, có quan hệ chặt chẽ với với chí cơng vơ tư Cần, kiệm, liêm, dẫn đến chí cơng vơ tư Ngược lại, chí cơng vơ tư, lịng nước, dân, Đảng định thực cần, kiệm, liêm, (2)Trong cơng việc, Hồ Chí Minh xếp có kế hoạch, việc cách trì thời gian biểu vạch Người thường xuyên suy nghĩ để đổi cách nghĩ, cách làm, tìm tịi biện pháp tối ưu để công việc tiến hành nhanh chóng, đạt hiệu cao Khơng xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân, Hồ Chí Minh cịn phân cơng hợp lý cơng việc cho người, để làm lực, phát huy sở trường, khắc phục sở đoản Đặc biệt, cơng việc sinh hoạt đời thường, Hồ Chí Minh ln tơn trọng nhân cách người khác; Người biết nâng cao người lên, khuyến khích, động viên để người thấy rõ giá trị đích thực sống, có khát vọng sống làm người mãnh liệt có ý nghĩa Người tin tưởng tính tự giác tinh thần trách nhiệm người, không nhãng việc kiểm tra, đánh giá công việc người, khen thưởng, động viên kịp thời cá nhân cần cù, sáng tạo cơng việc Hồ Chí Minh gương sáng thực hành tiết kiệm, giữ liêm khiết, trở thành phong cách riêng Người lúc, nơi Người sống trung thực, chân thành với với người khác Hồ Chí Minh gương đấu tranh không mệt mỏi chống lại ác, xấu xã hội, người, chống lại biểu tiêu cực, bệnh tham ơ, lãng phí, quan liêu máy tổ chức Đảng, Nhà nước để quan đảng, quan nhà nước thật sạch, đại diện cho nhân dân, Hồ Chí Minh có thái độ rõ ràng, cơng minh trước cơng tội cá nhân Người viết nhiều báo giáo dục, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên không phép làm “quan cách mạng”, phòng tránh cám dỗ đời thường để không bị gục ngã trước “viên đạn bọc đường” Người trực tiếp đạo xét xử vụ án lớn; phân tích thấu tình đạt lý nguyên nhân dẫn đến lỗi lầm cán bộ, đảng viên, có đảng viên có chức, có quyền Người hậu kinh tế, trị, xã hội, đạo đức mà hành vi phạm tội gây ra, qua củng cố niềm tin nhân dân vào luật pháp, vào lãnh đạo sáng suốt Đảng chất tốt đẹp chế độ ta 2 Suốt đời dân, nước, làm người công bộc tận tụy trung thành nhân dân Sinh ra, lớn lên vùng quê nghèo khổ giàu truyền thống yêu nước, văn hiến, Hồ Chí Minh ni dưỡng, thấm nhuần sâu sắc triết lý sống cha ông: Muốn dựng làng giữ nước phải việc làm người cách thành thật, nghĩa Người bộc lộ sớm nét tính cách lớn: Sống có lý tưởng tâm hồn, trung kiên chất Không phải ngẫu nhiên mà từ thuở nhỏ Hồ Chí Minh có ý thức gắn vận mệnh cá nhân với vận mệnh chung đồng bào, đất nước, đau đáu nỗi niềm: Hỏi xem non nước hay cịn! Đấy biểu ban đầu nhân cách lớn, trí thức chân chính: trăn trở, đau đớn trước nỗi nhục nước, đồng bào nô lệ, lầm than, suy nghĩ vấn đề liên quan đến số phận người giá trị làm người Bài học đạo đức lớn mà Hồ Chí Minh để lại cho hệ người Việt Nam học đời làm người mà nội dung chiều sâu nhân văn yêu nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức, bóc lột Gia đình, quê hương, đất nước hình thành nên Hồ Chí Minh mang nhân cách vĩ đại, giàu lịng yêu nước, thương dân, người nghèo khổ, giúp Người thấu hiểu sức mạnh ý chí tự cường, tinh thần tự tơn dân tộc Hồ Chí Minh tâm niệm: Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự cho đồng bào tơi, tất tơi muốn, tất hiểu Người khẳng định: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, khơng có đường khác đường cách mạng vô sản”. (3)người ta làm để nước giúp đồng bào giải phóng khỏi gơng cùm nơ lệ, áp Và Hồ Chí Minh đấu tranh khơng ngừng, khơng nghỉ, chí phải hy sinh giá giành độc lập cho Tổ quốc, tự cho đồng bào Sau Cách mạng Tháng Tám, Hồ Chí Minh phát biểu mục đích sống mà Người theo đuổi là: “Tơi có ham muốn, ham muốn bậc, nước ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có căm ăn, áo mặc, học hành” Nói chuyện với đồng bào trước sang thăm Pháp (30-5-1946), Hồ Chí Minh khẳng định: “Cả đời tơi có mục đích, phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, hạnh phúc quốc dân Những phải ẩn nấp nơi núi non, vào chốn tù tội, xông pha hiểm nghèo - mục đích Đến lúc nhờ quốc dân đồn kết, tranh quyền, ủy thác cho tơi gánh việc Chính phủ, tơi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng - mục đích Bất kỳ bao giờ, đâu, tơi đeo đuổi mục đích, làm cho ích quốc lợi dân” Ở Hồ Chí Minh, yêu nước phải gắn liền với yêu dân, yêu đồng bào Khơng thể nói u nước mà lại khơng thương dân, không lấy nguyện vọng, mong muốn, nhu cầu dân làm nguyện vọng, ham muốn Là lãnh tụ dân tộc, người đứng đầu Đảng Nhà nước, Hồ Chí Minh nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân lo cho dân, cho nước từ việc lớn đến việc nhỏ: từ việc tìm đường cứu nước, bảo vệ, đấu tranh thống đất nước, xây dựng, phát triển mặt xã hội, đến việc tương, cà, mắm, muối để thỏa mãn nhu cầu thiết yếu nhân dân, để người có cơm ăn, có áo mặc, có chỗ ở, học hành, có điều kiện khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Trong suốt đời mình, Hồ Chí Minh day dứt với suy nghĩ: Người chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng với dân, với nước Vì thế, Hồ Chí Minh từ chối danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế dành riêng cho Người Năm 1963, biết tin Quốc hội định trao tặng Người Huân chương Sao vàng cao quý, Hồ Chí Minh phát biểu chân thành: “Tôi vừa nhận tin tức làm cho cảm động sung sướng Đó tin Quốc hội có ý định tặng cho tôi Huân chương Sao vàng, Huân chương cao quý nước ta Tơi xin tỏ lịng biết ơn Quốc hội Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép chưa nhận Huân chương Vì sao? Vì Huân chương để tặng thưởng người có cơng hn; tơi tự xét chưa có cơng hn xứng đáng với tặng thưởng cao quý của Quốc hội” Và Người mong muốn: “Chờ đến ngày miền Nam hồn tồn giải phóng, Tổ quốc hịa bình thống nhất, Bắc – Nam xum họp nhà, Quốc hội cho phép đồng bào miền Nam trao cho Huân chương cao quý Như tồn dân ta sung sướng, vui mừng”. Hồ Chí Minh dồn hết tâm lực, trí tuệ để lãnh đạo nhân dân xây dựng, phát triển đất nước, làm cho Việt Nam trở nên giàu mạnh, hùng cường, sánh vai với cường quốc năm châu Trong Di chúc, Hồ Chí Minh viết: “VỀ VIỆC RIÊNG – Suốt đời tơi hết lịng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân Nay dù phải từ biệt giới này, tơi khơng có điều phải hối hận, tiếc tiếc khơng được phục vụ lâu nữa, nhiều nữa” Và điều mong muốn cuối Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam hịa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới”. (4)Người quan niệm có lợi cho nhân dân, cho dân tộc chân lý, Người xem phục vụ nhân dân phục tùng chân lý; làm công bộc cho dân việc làm cao thượng Vì lẽ đời hoạt động cách mạng Người gương mẫu mực gần dân, học dân, kính trọng, phục vụ nhân dân Người nói: “Chúng ta phải u dân, kính dân dân u ta, kính ta” Hồ Chí Minh ln dặn cán rằng: quần chúng nhân dân người làm lịch sử, làm nên thành công cách mạng, người chủ đất nước; đảng viên, cán cương vị nào, làm cơng việc phải “vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân” Hồ Chí Minh người hóa thân cách tồn vẹn trọn vẹn vào nhân dân Hồ Chí Minh người thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí để khơng ngừng thực hành dân chủ cho nhân dân Trong hoạt động cách mạng sống đời thường, Hồ Chí Minh nhìn thấy sức mạnh sáng tạo vơ to lớn nhân dân Người nói: Dân ta thông minh, biết giải công việc cách nhanh chóng mà nhiều cán nghĩ khơng ra, “Nếu lãnh đạo khéo việc gì khó khăn to lớn mấy, nhân dân làm được” Đó tổng kết thực tiễn cách mạng sâu sắc: Phải khơng ngừng học dân Có gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân hiểu rằng: “Nhân dân ta cần cù, thông minh khéo léo Trong sản xuất sinh hoạt, họ có nhiều kinh nghiệm q báu” Vì vậy, Người khuyên cán “cần tham gia tổng kết kinh nghiệm quý báu ấy”. Người tâm niệm: Nhà nước độc lập mà dân không hưởng tự do, dân chết đói, chết rét độc lập chẳng có ý nghĩa Là cơng bộc, đầy tớ dân Đảng, Chính phủ cán phải chăm lo cho đời sống nhân dân Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, họp Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến quốc, Hồ Chí Minh nêu rõ mục tiêu nước ta là: “1 Làm cho dân có ăn. 2 Làm cho dân có mặc. 3 Làm cho dân có chỗ ở. 4 Làm cho dân có học hành”. Người cịn nói “Chúng ta hi sinh phấn đấu để giành độc lập Chúng ta tranh Chúng ta tranh tự do, độc lập mà dân chết đói, chết rét tự do, độc lập khơng làm gì. Dân biết rõ giá trị tự do, độc lập mà dân ăn no, mặc đủ”. Hồ Chí Minh ln nhắc nhở cán bộ, đảng viên khơng quên “dân chủ”, “mọi quyền hành nơi dân”, nhân dân thật ông chủ tối cao chế độ Người viết: “Chính quyền dân chủ có nghĩa quyền người dân làm chủ”, “Nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, vì dân chủ”, “nước ta nước dân chủ, người có quyền làm, có quyền nói” hay “Nhiệm vụ chính quyền dân chủ phục vụ nhân dân”, “Chế độ ta chế độ dân chủ, tức nhân dân người chủ” Trong chế độ mới, giá trị cao độc lập dân tộc đem lại quyền làm chủ thực cho người dân, phải trao lại cho dân quyền hành Dân chủ, nghĩa xã hội Việt nam, nhân dân người chủ nước, nước nước dân Các quan đảng nhà nước tổ chức dân ủy thác làm cơng vụ cho dân (5)tồn ý phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân Khi bàn mục tiêu hoạt động Đảng, Hồ Chí Minh khẳng định Đảng khơng có mục tiêu khác đem lại lợi ích cho dân Để thực mục tiêu đó, Đảng phải thu phục, chinh phục nhân dân, muốn vậy, Đảng phải làm tròn trách nhiệm người đầy tớ nhân dân Người viết thật sâu sắc “Người xưa nói: quan cơng bộc dân, ta nói: Chính phủ cơng bộc dân Các cơng việc Chính phủ làm phải nhằm vào mục đích duy nhất mưu tự hạnh phúc cho người Cho nên Chính phủ nhân dân đặt quyền lợi nhân dân lên hết thảy” Người nói: “Làm Chủ tịch nước mệt Trăm việc phải lo Trời mưa, trời nắng, gió bão, chưa lo, phải lo” Người thấy triết lý sâu xa rằng, cơm chúng ta ăn, áo mặc mồ hôi, nước mắt dân mà ra, nên phải đền bù xứng đáng cho dân Cán bộ, đảng viên phải xơng xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu dám chịu trách nhiệm trước dân lời nói việc làm; phải tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm tìm cách giải kịp thời, hiệu nhu cầu mà dân đặt ra, kể chấp nhận hy sinh để bảo vệ dân, phấn đấu ấm no, hạnh phúc nhân dân 3 Đời tư sáng, sống riêng giản dị khiêm tốn hết mực Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể sống sinh hoạt ngày, đời tư sáng, sống riêng giản dị đức khiêm tốn Người coi khinh xa hoa để sống đời sạch, suốt đời thực hành cần, kiệm, liêm, cách cần mẫn Hồ Chí Minh ln ln nói đơi với làm Trong hành trình tìm đường cứu nước, dù đâu, làm gì, Hồ Chí Minh chấp nhận cơng việc, miễn việc có lợi cho tổ chức, cho cách mạng Người gương sáng người lãnh đạo, người đứng đầu vị trí cao ln trung thành, tận tụy lợi ích Tổ quốc nhân dân, khơng mưu cầu lợi ích riêng cho cá nhân gia đình Người tâm phải giữ trọng trách Chủ tịch nước: “Tôi không ham muốn công danh phú quý chút Bây phải gánh chức Chủ tịch đồng bào ủy thác tơi phải gắng sức làm, người lính vâng mệnh lệnh quốc dân trước mặt trận Bao đơng bào cho tơi lui, tơi vui lịng lui Tơi có một ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành Riêng phần tơi làm nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biết để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu với vịng danh lợi”. Tư tưởng gương “tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào” lần lại Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I (31-10-1946): “Lần này là lần thứ hai Quốc hội giao phó cho tơi phụ trách Chính phủ lần Việt Nam chưa độc lập, chưa thống Quốc hội ủy cho hay cho phải gắng mà làm Tôi xin nhận Giờ tôi tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân trước giới rằng: Hồ Chí Minh khơng phải kẻ tham quyền cố vị, mong thăng quan, phát tài” Trong lời tuyên bố Hồ Chí Minh, ý rằng Người nhấn mạnh việc đảm nhận chức vụ hoàn cảnh đất nước khó khăn, đầy gian khổ, hy sinh “Việt Nam chưa độc lập, chưa thống nhất” Chức vụ Quốc hội (nhân dân) ủy thác phải gắng sức làm Cịn đồng bào cho lui lại vui vẻ trở sống người dân bình thường (6)thế giới có nhiều đóng góp vĩ đại cho Tổ quốc mình, vào cõi vĩnh ngực áo khơng có huân, huy chương II YÊU CẦU RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1 Tuyệt đối trung thành với nghiệp cách mạng, nêu cao tinh thần phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Điểm mấu chốt khác biệt đạo đức cũ đạo đức mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, là: “Đạo đức cũ người đầu ngược xuống đất chân chổng lên trời Đạo đức người hai chân đứng vững đất, đầu ngửng lên trời” Đạo đức cũ đạo đức giai cấp tư sản, phong kiến, đạo đức áp bóc lột Cịn đạo đức đạo đức cách mạng, đạo đức hướng tới giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, đưa lại sống ấm no, tự cho tất người Vì vậy, cán bộ, đảng viên cần phải ý thức nghiệp cao đó; đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người chủ nước nhà, nghiệp cách mạng tồn dân Người cán bộ, đảng viên phải thấu hiểu thấm nhuần cách triệt để: Trung thành với cách mạng trung thành với nghiệp nhân dân Hồ Chí Minh nhắc nhở, dù hồn cảnh phải đặt lợi ích nhân dân lên hết, trước hết Cán phải sức phấn đấu để thực mục tiêu Đảng, trung thành phục vụ nhân dân Có trung thành tâm phấn đấu nghiệp cách mạng Đảng dân tộc dám dũng cảm hy sinh qn nghĩa lớn Lịng trung thành cao đẹp phải thể hành động thiết thực, cụ thể hàng ngày, công việc phải biến khát vọng cho “nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành” Hồ Chí Minh thành thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy cán rằng: “Trong xã hội khơng có tốt đẹp, vẻ vang phục vụ cho lợi ích nhân dân” Người khuyên bảo cán bộ: “Việc có lợi cho dân làm Việc có hại cho dân phải tránh” Phải hết lịng phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân tin tưởng vào lực lượng nhân dân, tổ chức tuyên truyền, thuyết phục nhân dân, đồng thời phải lắng nghe, học tập nhân dân Thấm nhuần lời dạy Người, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng nhân dân, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân” Trong chế độ chúng ta, địa vị người dân cao nhất, dân chủ: “Tất quyền bính nước tồn thể nhân dân Việt Nam, khơng phân biệt nịi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo” Một u cầu có tính ngun tắc mà Hồ Chí Minh đặt phải xây dựng pháp luật để bảo đảm quyền tự dân chủ cán phải tuyệt đối trung thành với nghiệp nhân dân, cho dù tình phải đặt lợi ích dân lên hết trước hết Người viết: “Các bạn viên chức của Chính phủ Dân chủ Cộng hồ mà bạn giúp xây dựng nên Chính thể Dân chủ Cộng hòa ta tuy trẻ tuổi, chiến thắng nhiều thử thách, chứng tỏ thật đầy tương lai Do đó, nhiệm vụ bạn phải tuyệt đối trung thành với quyền dân chủ”. Cán bộ, đảng viên trung thành với lý tưởng, với đất nước phải thể cơng việc hàng ngày, là: hướng tới phục vụ nhân dân, lợi ích nhân dân Bảo vệ thành đáng cách mạng có nghĩa phải bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động Đó đạo đức chân người cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dày cơng vun đắp 2 Kiên chống tham ơ, lãng phí, quan liêu, thực hành dân chủ. (7)mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: cách mạng để triệt diệt xấu, xây dựng tốt Chúng ta làm cách mạng tiêu diệt triệt để chế độ thực dân, phong kiến, để xây dựng dân chủ “Thực dân, phong kiến bị tiêu diệt, nọc xấu (tham ơ, lãng phí, quan liêu) cịn, thì cách mạng chưa hồn tồn thành cơng, nọc xấu ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại nghịêp xây dựng cách mạng”. Với tâm đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Cương lĩnh rõ mục tiêu tổng quát kết thúc thời kỳ độ nước ta “xây dựng tảng kinh tế chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng trị, tư tưởng, văn hố phù hợp, tạo sở để nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa ngày phồn vinh, hạnh phúc” Để thực thành công mục tiêu tổng quát này, Đại hội đặc biệt trọng đến việc đẩy mạnh đấu tranh phịng, chống tham nhũng, lãng phí cách có hiệu Trong đấu tranh này, cần phải: “Nâng cao phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức; công khai, minh bạch tài sản cán bộ, công chức Tăng cường công tác giám sát, thực dân chủ, tạo chế để nhân dân giám sát cơng việc có liên quan đến ngân sách, tài sản Nhà nước” Rõ ràng, chống tham nhũng tâm trị lớn Đảng Để thực tâm đó, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác “thực chế độ công khai, minh bạch kinh tế, tài chính…; thực có hiệu việc kê khai công khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo quy định” Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên nhân dân phải sống làm việc theo pháp luật; sáng tạo, kỷ cương lao động; tiết kiệm lối sống công việc Muốn đạt mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đề ra, việc phát huy tốt yếu tố nội lực ngoại lực, thực triệt để, đồng giải pháp, yếu tố quan trọng cần kíp chống tham nhũng Đi liền với nạn tham nhũng nạn lãng phí, thứ giặc nội xâm Muốn xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trong thời gian qua, cách tổ chức quản lý chưa tốt cán nên có khơng nơi để xảy tình trạng lãng phí cơng đến mức phải cảnh báo Hồ Chí Minh quan niệm lãng phí cơng khơng lấy công cho riêng cá nhân tham nhũng, song kết tai hại cho nhân dân, cho Chính phủ, có tai hại tham nhũng trộm cướp Lãng phí cơng điển hình quan công quyền dùng vật liệu, điện nước cách phí phạm; xí nghiệp dùng máy móc ngun liệu khơng mức; quan dùng xe vào mục đích cá nhân, khơng tiết kiệm xăng dầu; dự án đầu tư dàn trải, không hiệu quả,… Những thứ bệnh phần hậu xã hội cũ để lại, lòng tự tư, tự lợi, ích kỷ, hại dân mà Điều tất yếu dẫn đến thâm hụt ngân sách nhà nước, làm khủng hoảng kinh tế - xã hội Cho nên nhiệm vụ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước phải triệt để loại bỏ bệnh tăng cường thực hành tiết kiệm; có thực đạo đức mới, đạo đức cách mạng, làm cho dân cường, nước thịnh Khi nói vai trị việc chống lãng phí xây dựng chủ nghĩa xã hội, V.I.Lênin dặn phải thông qua pháp luật để nhổ tận gốc tất tượng lãng phí Hồ Chí Minh cịn lưu ý ngồi vai trị pháp luật, phải phát động tư tưởng quần chúng, làm cho quần chúng khinh ghét tham ơ, lãng phí, để biến “hàng triệu mắt, lỗ tai cảnh giác quần chúng” thành đèn pha soi sáng khắp nơi, khơng tệ tham ơ, lãng phí cịn chỗ ẩn nấp, góp phần làm cho Đảng Nhà nước ta sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng thành công (8)liêu có tham ơ, lãng phí; nơi bệnh quan liêu nặng nơi nhiều lãng phí, tham ơ” Vì vậy, chống tham ơ, lãng phí phải gắn với chống quan liêu việc làm cần thiết, thường xuyên Bệnh quan liêu làm hỏng tinh thần ý chí vượt khó cán ta Nó phá hoại phẩm chất đạo đức cách mạng mà xây dựng là: Cần, kiệm, liêm, Thấy tác hại bệnh này, cần phải tâm tẩy Cũng như: “ Muốn lúa tốt phải nhổ cỏ cho sạch, khơng, dù cày bừa kỹ, bón phân nhiều, lúa xấu lúa bị cỏ át Muốn thành công trong việc tăng gia sản xuất tiết kiệm phải nhổ cỏ cho sạch, nghĩa phải tẩy nạn tham ô, lãng phí bệnh quan liêu” Nguyên nhân sinh quan liêu, từ sinh tham nhũng, lãng phí xa dân, xa rời sống nhân dân; khơng tin dân; coi thường dân, khơng thương dân; sợ dân Để chữa bệnh quan liêu, cần phải gần dân, học hỏi dân đặc biệt phải thực hành dân chủ Dân chủ dựa vào lực lượng quần chúng, đường lối quần chúng Cho nên, “Phong trào chống tham ơ, lãng phí,quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thành cơng” Cũng việc khác, phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ cho dân, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia chắn thành cơng, phải để phát huy tiếng nói tất tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ để phịng chống có hiệu tham ơ, lãng phí, quan liêu 3 Ra sức phấn đấu thực thắng lợi Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng đưa tâm nhiệm kỳ phải “tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại; đến kỷ XXI nước ta trở thành nước công nghiệp đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Đại hội xác định bảy nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, đạo: (1) Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng (2) Cải cách hành chính, thủ tục hành liên quan đến tổ chức hoạt động doanh nghiệp, sinh hoạt nhân dân (3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế đất nước (4) Xây dựng đồng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, hệ thống giao thơng (5) Đổi quan hệ phân phối, sách tiền lương, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khắc phục tình trạng bất hợp lý tác động tiêu cực quan hệ phân phối, sách tiền lương, thu nhập (6) Tập trung giải số vấn đề xã hội xúc (suy thoái đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội, trật tự, kỷ cương xã hội) (7) Đẩy mạnh, nâng cao hiệu đấu tranh phịng, chống tham nhũng, lãng phí để thực ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần thiết thực trực tiếp thực tốt bảy nhiệm vụ nêu trên, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội XI Đảng (9)mỗi tập thể cần phải tự cảm thấy xúc, tự cảm nhận nhu cầu tự thân phải thực cho mình, phát triển cá nhân tập thể Một yêu cầu quan trọng tính hiệu phải quan tâm mức Từ đó, cấp ủy đảng cấp phải đặc biệt coi trọng việc gắn nhiệm vụ với việc thực nhiệm vụ trị Chương trình hành động thực Nghị Đại hội XI Đảng địa phương, đơn vị mình, xác định số nội dung cụ thể, số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây xúc ngành, địa phương, quan, đơn vị, để tập trung đạo giải mang lại kết cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên nhân dân Quan tâm mức với vấn đề xây dựng thực chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cho hệ trẻ cán bộ, đảng viên Từ công tác đạo, tổ chức triển khai đòi hỏi tinh thần chủ động, sáng tạo ngành, cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhân dân Trên sở yêu cầu chung, dựa đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị để lựa chọn lộ trình hợp lý cho nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho quan, tổ chức, cán phụ trách để phù hợp với điều kiện thực tiễn Càng xây dựng kế hoạch sát hợp với thực tiễn, việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sống cách thiết thực, tránh bệnh hình thức, qua loa, chiếu lệ, ngược lại, cầu kỳ, lãng phí III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 1 Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền tư tưởng “tận trung với nước, tận hiếu với dân”, nâng cao nhận thức trách nhiệm Tổ quốc, với nhân dân. Cuộc đời Hồ Chí Minh gương “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”, không phút ngơi nghỉ, suốt đời suy nghĩ, lo lắng, chăm lo cho nước, cho dân Việc đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền tư tưởng “tận trung với nước, tận hiếu với dân” Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn khuyến khích cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với lợi ích đất nước, nhân dân, đặt độc lập dân tộc, chủ quyền lợi ích quốc gia lên hết trước hết Ý thức hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân người phải phát hiện, cổ vũ, động viên hành động nhỏ nhất, khuyến khích người đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự Tổ quốc, cho phát triển đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa Để học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh người công bộc tận tụy, trung thành nhân dân cán bộ, cơng chức phải hồn thành nhiệm vụ, chức trách theo Luật cán công chức Biểu cụ thể là: Làm tốt công việc hàng ngày, việc liên quan trực tiếp tới đời sống người dân (10)2 Hiện thực hóa tâm tổ chức thực “người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân” tất cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quan, đơn vị, địa phương. Tình trạng suy thối đạo đức, lối sống, tư tưởng trị phận không nhỏ cán bộ, đảng viên làm cho lịng dân khơng n Vì thế, bên cạnh việc giáo dục gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc tâm thực làm theo gương Bác thực đem lại ý nghĩa cho việc tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Nói phải đơi với làm, lý luận phải gắn liền với thực tiễn Quần chúng chán lối “nói mà khơng làm”, “nói hay làm dở”, “nói người khơng làm”… phận cán Để thực lấy lại hình ảnh cán bộ, đảng viên tận tụy, trung thnàh dân, mặt, cần động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên làm theo lời Bác; mặt khác, cần kiên trừng trị loại trừ kẻ hành dân, khinh dân, lừa đảo ăn cắp dân Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ, người, dù cương vị cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức Người có nhiều lời dạy cụ thể đạo đức giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội Đến lời dạy Người cịn ngun giá trị cần cụ thể hóa điều kiện Cơ sở để vận dụng, cụ thể hóa lời dạy Bác với giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội đường lối, quan điểm, giải pháp… đẩy mạnh tồn diện cơng đổi nước ta mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Đó bảo đảm quyền làm chủ dân “dân biếit, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực đường lối quần chúng “gần dân, học dân, gắn bó với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực nhiệm vụ người cán “nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí” Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dù làm việc vị trí cần quán triệt quan điểm chung Cần cụ thể hố thái độ tận tụy, trung thành phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân thành nhiệm vụ vị trí công tác, loại công việc Thấm nhuần, quán triệt sâu sắc tư tưởng gương nước quên thân, nhân dân phục vụ Bác Hồ để vận dụng, cụ thể hóa nội dung lời dạy Bác ngành, địa phương, giới điều kiện mới, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ trị Kết hợp chặt chẽ tổ chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác cán bộ, đảng viên Vì vậy, cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn người, đặc biệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề tiêu phấn đấu thiết thực Trong đợt học tập chuyên đề lần này, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác cấp, ngành, cán lãnh đạo chủ trì, chủ chốt, cần xây dựng kế hoạch cá nhân học tập làm theo lời Bác với việc làm cụ thể, định kỳ báo cáo trước chi bộ, quan, đơn vị Để hỗ trợ cá nhân thực học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể đảng, quyền, đồn thể xây dựng chương trình hành động, giúp đỡ, giám sát kiểm tra việc tự giác làm theo cán bộ, đảng viên, hội viên, đồn viên Định kỳ yêu cầu cá nhân báo cáo việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh (11)Một nguyên tắc thực hành đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải nêu gương đạo đức Hồ Chí Minh yêu cầu người phải nêu gương đạo đức Ông bà nêu gương cho cháu, cha mẹ nêu gương cho con, anh chị nêu gương cho em, đảng viên nêu gương cho quần chúng… Phát huy vai trò nêu gương thực hành đạo đức có ý nghĩa to lớn khơng trước mắt mà cịn mãi sau Trong phạm vi xã hội, việc nêu gương đạo đức cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán lãnh đạo chủ chốt cấp, có vai trị đặc biệt quan trọng Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh câu nói hay nhân dân là “Nhân dân thường nói: đảng viên trước, làng nước theo sau” Theo yêu cầu dân, đảng hệ thống quản lý nhà nước, việc lãnh đạo trước, làm trước để đảng viên, quần chúng, nhân dân sau, làm theo có ý nghĩa quan trọng Yêu cầu tiêu chuẩn cán lãnh đạo, quản lý phải biết nêu gương Không biết nêu gương, khơng nêu gương khơng, chưa xứng đáng người lãnh đạo tốt Việc nêu gương đạo đức không vận động, mà phải trở thành quy định, ràng buộc trách nhiệm để người tự giác cần phải thực Các cấp, ngành cần chủ động tổ chức thực quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Noi dung can kiem liem chinh, Noi dung can kiem liem chinh