giao an DS6

150 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:29

Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Củng cố và rèn luyện kỹ năng sử dụng, vận dụng linh hoạt các tính chất cơ bản của phép nhân phân số, phép nhân số nguyên để giải toán một cách hợp [r] (1)Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/8/2011 Ngày dạy: 28/8/2011 Tiết CHƯƠNG I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN §1 TẬP HỢP - PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I Mục tiêu: - Qua bài này học sinh cần : - Được làm quen với khái niệm tập hợp cách lấy các ví dụ tập hợp, nhận biết đối tượng có thuộc hay không thuộc tập hợp cho trước - Biết viết, đọc và sử dụng ký hiệu ,  - Rèn tư dùng các cách khác để viết tập hợp II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động : Giới thiệu sơ lược chương trình Số học lớp Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Các ví dụ - Hãy kể tên các đồ vật có trên bàn - Tập hợp các đò vạt trên bàn học hình SGK - Tập hợp các số tự hhiên bé - Cho biết các số stự nhiên bé Tập hợp các học sinh lớp 6A - GV giới thiệu các ví dụ tập hợp HS cho vài ví dụ tập hợp Hoạt động : Cách viết - Các ký hiệu tập hợp GV giới thiệu các cách viết tập hợp A - Dùng chữ cái in hoa để đặt tên cho các tập các số tự nhiên bé hợp A = {4 ; ; ; 1; 0} - Các phần tử liệt kê cặp dấu {} GV giới thiệu phân tử tập hợp và ngăn cách dấu; (nếu là số) HS nhận xét các phần tử tập dấu “,” hờp A viết cặp dấu gì và Mỗi phần tử liệt kê lần ngăn cách các dấu gì ? Có thể viết A = { ; ; ; ; 4} không ? Như liệt kê các phần tử ta có cần chú ý đến thứ tự chúng không ? Theo cách liệt kê các phần tử , HS HS: A = {0; 1; 2} hãy viết tập hợp các số tự nhiên lớn Ta có gặp khó khăn gì liệt kê ? GV giới thiệu cách viết : các tính chất đặc trưng các phần tử HS viết tập hợp B gồm các chữ cái có HS: B = {N, H, A, D} từ “NHAN DAN” Trang (2) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động Sử dụng ký hiệu và nhận biết đối tượng có thuộc hay không thuộc tập hợp - GV giới thiệu các ký hiệu  ,  -  A, 12  A và cách đọc các ký hiệu này Cho - N  B, K  B vài ví dụ (trên bảng phụ) - HS viết và đọc phần tử HS1: Làm ?1 tập hợp A , chữ cái không D = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} thuộc tập hợp B  D ; 10  D - HS làm bài tập ?1 ; ?2 HS2: Làm ?2 - Ta còn có cách viết tập hợp nào M = {N, H, A, T, R G} khác ? Hoạt động 5: Luyện tập – Củng cố Bài tập SGK HS: Lên bảng điền vào ô vuông Cho hai tập hợp: A = {a, b} B = {b x, y} Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông x A;y B ; b A ; b B Hoạt động Hướng dẫn nhà - Căn dặn học bài theo SGK và làm các bài tập 1; 2; 4,5 SGK 3, 4, SBT Chuẩn bị bài : Tập hợp các số tự nhiên Ngày soạn:25/12/2011 Tiết Đ2 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN Ngày dạy: 28/12/2011 I - Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần : - Biết tập hợp các số tự nhiên, nắm các quy ước thứ tự tập hợp số tự nhiên N - Biết biễu diễn số tự nhiên trên tia số, nắm điểm biểu diễn số tự nhiên nhỏ thì nằm bên trí điểm biểu diễn số tự nhiên lớn Biết phân biệt tập hợp N và N*, biết sử dụng các ký hiệu >, < , , ; biết viết số tự nhiên liền trước, liền sau số tự nhiên Có thái độ cẩn thận , chính xác sử dụng các ký hiệu II Chuẩn bị GV và HS : GV : Bảng phụ HS : Bảng nhóm III Tiến trình dạy học : Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Nêu cách viết liệt kê tập hợp Áp dụng : Viết tập hợp K các chữ cái có từ THAI BINH DUONG , tập hợp J các chữ cái từ TRUONG SON Tìm và viết phần tử tập hợp K mà không phải là phần tử tập hợp J, phần tử vừa thuộc tập hợp K, vừa thuộc tập hợp J Câu hỏi : Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn và nhỏ hai cách (liệt kê các phần tử và tính chất đặc trưng các phần tử) Điền vào chỗ trống các ký hiệu thích hợp : A ; A ;  A ;  A Hoạt động GV Hoạt động HS * Hoạt động : Tập hợp N và tập hợp N GV giới thiệu ký hiệu tập hợp số tự N = {0 ; ; ; ; ; } Trang (3) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 nhiên HS : Thử xét số nào sau đây là số tự nhiên và ghi ký hiệu 1,5 ; 59 ; 2005 ; 0,3 ; GV vẽ tia số biểu diễn các số 0;1;2; trên tia số và cách đọc các điểm vừa biểu diễn HS : Biễu diễn các số ; trên tia số GV nhấn mạnh số tự nhiên biễu diễn điểm trên tia số N* = {1 ; ; ; ; } GV : Giới thiệu tập hợp N* ? So sánh hai tập hợp N và N * Hãy viết tập hợp N* hai cách ? Hãy điền ký hiệu ,  vào ô trống  N ;5  N *;0  N ;0  N * cho đúng N; N* ; N ; N* Hoạt động : Thứ tự tập hợp các số tự nhiên GV : Giới thiệu các tính chất thứ tự SGK tập hợp số tự nhiên SGK đặc biệt chú các ký hiệu ,  cùng với cách đọc,cũng số liền trước, số liền sau số tự nhiên ? Tìm số liền trước số , số tự nhiên lớn nhất, số tự nhiên nhỏ , số phần tử tập hợp số tự nhiên ? Điền vào chỗ trống để ba số HS: dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần: 28; ; 28; 29; 30 ; 100 ; 99; 100; Hoạt động : Luyện tập - Củng cố B6 SGK: HS lên bảng làm a) Viết số tự nhiên liền sau số a) 17 ; 18 ; 99 ; 100; a, a+1  17 ; 99 ; a (với a N) b) Viết số tự nhiên liền trước số: b) 34; 35 ; 999; 1000 b-1, b  35 ; 1000 ; b (với a N*) Bài 7: Viết tập hợp sau cách liệt kê các phần tử: HS: Hoạt động nhóm  a) A = {x N / 12 < x < 16} a) A = {13; 14; 15}  b) B = { x N*/ x < } b) B = {1; 2; 3; }  c) C = {x N / 13 ≤ x ≤ 16} c) C = {13; 14; 15; 16 } Hoạt động Hướng dẫn nhà - Hướng dẫn làm các bài tập số 8, , 10 - HS làm thêm các bài tập số 10, 11, 12 SBT - Chuẩn bị bài : Ghi số tự nhiên Trang (4) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/12/2011 Tiết GHI SỐ TỰ NHIÊN Ngày dạy: 28/12/2011 I - Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần : - Hiểu nào số thập phân và cách ghi số hệ thập phân , phân biệt số và chữ số, hiểu giá trị mỡi chữ số thay đổi theo vị trí - Biết đọc và viết số La Mã không quá 30 II Chuẩn bị GV và HS : GV : Bảng phụ HS : Bảng nhóm III Tiến trình dạy học : Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Viết tập hợp N và N* Làm bài tập số SGK Câu hỏi Bài tập SGK Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Số và chữ số GV cho số số tự nhiên và yêu cầu - Ta dùng các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, HS đọc để ghi các số tự nhiên Mỗi số tự nhiên có GV : Cho học sinh biết các chữ số thể có một, hai, ba, chữ số cho ví dụ các số tự nhiên có 1, 2, chữ số và đọc Chú ý : SGK GV : Nêu chú ý SGK Bài 11: Bài tập 11 SGK: a) 1357 a) Viết số có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là b) HS: Lên bảng điền b) Điền vào bảng: Số đã Số Chữ Số Chữ cho trăm số chục số hàng hàng trăm chục 1425 2307 Hoạt động : Hệ thập phân ? Hệ thập phân có cách ghi số nào ? Trong hệ thập phân : GV : Viết vài số tự nhiên và viết giá trị - Cứ 10 đơn vị hàng làm thành nó dạng tổng theo hệ thập phân đơn vị hàng liền trước nó 222 = 200 + 20 + Giá trị chữ số số vừa phụ thuộc vào thân chữ số đó , vừa ab = a 10 + b Có nhận xét gì giá trị các chữ số phụ thuộc vào vị trí nó số đã cho số 222 ? HS: ? Hãy viết: a) 999 a) Số tự nhiên lớn có ba chữ số b) 987 b) Số tự nhiên lớn có ba chữ số khác Hoạt động : Cách ghi số La Mã Trang (5) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - GV giới thiệu cách ghi số La Mã dựa trên - Ta dùng các chữ cái I, V, X, L, C, D, các chữ cái I, V, X, L, C, D, M và giá trị M để ghi số La Mã (tương ứng với 1, tương ứng các chữ cái này hệ 5, 10, 50, 100, 500, 1000 hệ thập phân thập phân) - GV giới thiệu số số La Mã thường gặp từ đến 30 - HS làm bài tập 15 SGK Hoạt động 5: Luyện tập – Củng cố Bài 15 SGK : HS : Đọc câu a a) Đọc các số La Mã sau : HS2 : XI X ; XXVI b) Viết các số sau số La Mã : b) XVII ; XXV 17 ; 25 Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập: 12; 13; 14; 15c SGK Đọc thêm phần : "Có thể em chưa biết" trang 11 SGK và làm các bài tập 16 - 19 SBT - Chuẩn bị tiết sau : Số phần tử tập hợp - Tập hợp Ngày soạn:25/12/2011 Ngày dạy: 28/12/2011 Tiết - §4 SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP TẬP HỢP CON I - Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần : - Hiểu tập hợp có thể có một, nhiều, vô số không có phần tử nào, hiểu khái niệm tập hợp con, khái niệm tập hợp - Biết tìm số phần tử tập hợp, biết kiểm tra tập hợp có phải là tập hợp không, biết viết tập hợp con, biết sử dụng các ký hiệu ,  - Rèn tính chính xác sử dụng các ký hiệu , ,  II Chuẩn bị GV và HS : GV : Bảng phụ HS : Bảng nhóm III Tiến trình dạy học : Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Câu hỏi : Viết giá trị số abcd hệ thập phân Cho biết các chữ số và các số các hàng Câu hỏi Điền vào bảng sau : Chữ số hàng Chữ số Số tự nhiên Số trăm Số chục Chữ số hàng đơn vị trăm hàng chục 5678 34 Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Số phần tử tập hợp Viết các tập hợp sau và đếm xem tập hợp có bao nhiêu phần tử : các số tự nhiên lớn 7, HS: A = {8; 9; 10; 11; } các số tự nhiên từ đến 100 B = {4; } ? Mỗi tập hợp trên có bao nhiêu phần tử C = {1; 2; 3; ; 100} Trang (6) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV : Một tập hợp có thể có một, nhiều vô số các phần tử ?1 Các tập hợp sau có bao nhiêu phần tử: D = HS: Trả lời {0} , E = {bút, thước} H = {x  N / x ≤ 10} ?2 Tìm số tự nhiên x mà x + = GV giới thiệu chú ý SGK GV: Cho HS rút kết luận Chú ý: Tập hợp không có phần tử Củng cố: Bài tập 16 SGK nào gọi là tập hợp rỗng Ký hiệu : Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử  a) Tập hợp A các số tự nhiên mà HS: Đọc kết luận SGK x - = 12 b) Tập hợp B các số tự nhiên mà x+7=7 HS: Trả lời c)Tập hợp C các số tự nhiên mà x.0 = d)Tập hợp C các số tự nhiên mà x.0 = Hoạt động 3: Tập hợp GV dùng sơ đồ Ven sau đây để hướng dẫn HS Ví dụ : trả lời các câu hỏi sau : E = {x , y} F F = {a , b , x , y } a x b .y E y Ta viết E  F đọc là E là tập hợp tập hợp F hay E - Liệt kê các phần tử tập hợp E và F chứa F hay F chứa E - Nhận xét gì quan hệ các phần tử tập hợp E với tập hợp F? - GV giới thiệu khái niệm tập hợp và ký HS: M  A , M  B , A B,B A hiệu cách đọc Chú ý: - GV cho HS làm bài tập ?3 SGK Nếu A  B và B  A thì A = B GV giới thiệu hai tập hợp và ghi ký hiệu Hoạt động : Luyện tập – Củng cố Bài tập 20 SGK HS lên bảng Cho tập hợp A {15; 24} Điền kí hiệu ,  = vào ô vuông a) 15 A ; b) {15} A ; c) {15; 24} A Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập: 17; 18; 19 SGK - Chuẩn bị tiết sau : Luyện tập Ngày soạn:25/12/2011 Tiết Ngày dạy: 28/12/2011 I Mục tiêu: - HS biết tìm số phần tử tập hợp Trang LUYỆN TẬP (7) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Rèn kỹ viết tập hợp, tập hợp tập hợp cho trước, sử dung đúng chính xác các kí hiệu , ,  - Vân dụng kiến thức toán học vào số bài toán thực tế II Chuẩn bị GV và HS: GV: Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ?1 Mỗi tập hợp có thể có bao nhiêu phần tử, tập HS lên bảng làm hợp rỗng là tập hợp nào? Chữ bài 29 SBT ?2 Khi nào tập hợp A gọi là tập hợp tập hợp B Chũa bài 32 SBT Hoạt động 2: Luyện tập Dạng 1: Tìm số phần tử số tập hợp cho trước Bài 21 SGK trang 14 Bài 21: A = {8, 9, 10, , 20} A = {8, 9, 10, , 20} B = {10, 11, 12, , 99} Có 20 – + = 13 phần tử GV hướng dẫn cách tìm số phần tử tập hợp B = {10, 11, 12, , 99} Avà B SGK Có 99 – 10 + = 90 phần tử Bài 23 SGK trang 14 Tính số phần tử các tập hợp sau D = {21, 23, 25, , 99} E = {32, 34, 36, , 96} GV: Cho HS hoạt động nhóm Dạng 2: Viết tập hợp – Viết số tập hợp số tập hợp cho trước GV: Đưa đề bài 22 trang 14 SGK lên bảng phụ Gọi HS lên bảng làm Bài 24 SGK A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ 10 B là tập hợp các số chẵn N* là tập hợp các số tự nhiên khác Dùng kí hiệu  để thể hiên quan hệ tập hợp trên với tập N Dạng 3: Bài toán thực tế GV: Đưa đề bài 25 trang 14 SGK lên bảng phụ - Gọi HS đọc đề bài - Gọi HS viết tâpj hợp A bốn nước có diện tích lớn Trang Bài 23 HS hoạt động nhóm D = {21, 23, 25, , 99} Có (99 – 21) : + = 40 phần tử E = {32, 34, 36, , 96} Có (96 – 32) : +1 = 33 phần tử Bài 22 a) C = {0; 2; 4; 6; 8} b) L = {11; 13; 15; 17; 19} c) A = {18; 20; 22} d) B = {25; 27; 29; 31} Bài 24: A N B N N*  N Bài 25: A = {In đô; Mi-an-ma; Thái lan; Việt Nam} (8) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Gọi HS viết tập hợp A ba nước có diện tích B = {Xingapo; Brunây; Campuchia} nhỏ Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà Bài tập: 34; 35; 36; 37; 40; 41 trang SBT Ngày soạn:25/12/2011 Tiết PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN (Tiết 1) Ngày dạy: 28/12/2011 I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Nắm vững các tính chất phép cộng và phép nhân , biết phát biểu và viết dạng tổng quát các tính chất đó - Biết vận dụng các tính chất phép cộng và nhân cách hợp lý và sáng tạo để giải toán II Chuẩn bị GV và HS: GV chuẩn bị bảng phụ có ghi sẵn các tính chất phép nhân và cộng số tự nhiên che bớt phần nội dung III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài Tổng số tự nhiên cho ta số tự nhiên nhất.Tích hai số tự nhiên cho ta số tự nhiên Hoạt động 2: Tổng và tích hai số tự nhiên GV: Giới thiệu thành phần phép cộng HS: điền vào chỗ trống và phép nhân SGK a 12 21 GV: Đưa lên bảng phụ ?1 b 48 15 Gọi HS trả lời ?2 a+b 17 21 49 15 áp dụng Tìm x, biết a.b 60 48 (x-34).15= HS; (x-34).15=0x-34=0x=0+34x= Hoạt động 3: Tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên GV: Treo bảng phụ ghi tính chất HS: phát biểu phép cộng và phép nhân *Tính chất giao hoán: a+b = b+a a.b = b.a *Tính chất kết hợp: (a+b) +c = ab + ac (a.b) c =a (b.c) *Tính chất phân phối phép nhân phép cộng Áp dụng: Tính nhanh: a.(a+b) = a.b + a.c a) 4.37.25 HS: a) (4.25).37 =100.37 = 3700 b) 87.36+87.64 b) = 87.(36+64)= 87.100 = 8700 Hoạt động 4: Củng cố Bài tập 26 SGK Quãng đườngtừ Hà Nội lên Yên Bái là: GV: Vẽ sơ đồ HN VY VT YB 54 + 19 + 82 = 155 (Km) Trang (9) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 54Km 19Km 82Km Tính quãng đường từ HN lên YB ? HS: Hoạt động nhóm Bài 27 SGK Tính nhanh a) = (86 +14) + 357= 100 + 357 = 457 a) 86 + 357 + 14 c) = (25 4) (5 2) 27 c) 25 27 = 100 10 27 = 27000 d) 28 64 + 28 36 d) = 28 (64 + 36) = 28 100 = 2800 Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà Bài tập 28, 29, 30 SGK ; bài 43, 44, 45 , 46 SBT Ngày soạn:25/12/2011 Ngày dạy: 28/12/2011 Tiết : PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN (Tiết 2) I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Rèn kỹ trên sở ôn tập các tính chất phép cộng, phép nhân để áp dụng giải toán nhanh , toán nhẩm cách hợp lý Rèn sử dụng máy tính điện tử bỏ túi để thực các phép tính cộng và nhân II Chuẩn bị GV và HS: GV chuẩn bị bảng phụ có ghi sẵn các tính chất phép nhân và cộng số tự nhiên che bớt phần nội dung III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động GV: Gọi HS lên bảng Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ HS1: Phát biểu và viết dạng tổng quát HS: Trả lời tính chất giao hoán và kết hợp Bài 28: phép cộng? 10+11+12+1+2+3=4+5+6+7+8+9=39 Bài 28 SGK Bài 43: 81+243+19 = (81+19) +243 Bài 43 SBT Tính 81+243+19 Hoạt động 2: Luyện tập = 100+243 = 343 Dạng 1: Tính nhanh Bài 31 SGK HS hoạt động nhóm: a) 135+360+65+40 a) 135+360+65+40= (135+65)+(360+40) = 200 + 400 = 600 b)463+318+137+22 b) 463+318+137+22=(463+137)+(318+22) = 600 + 340 = 940 Trang (10) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 c) 20+21+22+ +29+30 c) =(20+300) + (21+29) + (22+28) + Dạng 2: Tìm quy luật dãy số (23+27) + (24+26) +25 Bài 33 SGK = 50+50+50+50+50+25= 50.5+25 = 275 GV: gọi HS đọc đề bài HS1: Viết số Hãy viết tiếp 4; 6; số vào dãy số 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 1,1,2,3,5,8 HS2: Viết tiếp Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi GV: Hướng dẫn HS sử dụng máy tính bỏ túi SGK Bài 34 SGK Tính a) 1336 + 4575 b) 6453 + 1469 HS: Thực c) 5421 + 1469 d) 3142 + 1469 Hoạt động 3: Củng cố Nhắc lại các tính chất phép cộng các số tự nhiên Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà Bài 52,53 SBT trang bài 35,36 SGK Tiết sau mang mái tính bỏ tú Ngày soạn:25/12/2011 Ngày dạy: 28/12/2011 Tiết LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Rèn kỹ trên sở ôn tập các tính chất phép cộng, phép nhân để áp dụng giải toán nhanh , toán nhẩm cách hợp lý Rèn sử dụng máy tính điện tử bỏ túi để thực các phép tính cộng và nhân II Chuẩn bị GV và HS: GV : Bảng phụ Máy tính bỏ túi III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ GV: Gọi HS lên bảng HS: Trả lời HS1: Nêu các tính chất phép nhân HS: 5.25.2.16.4 = (5.2) (25.4) 16 các số tự nhiên? 10.100.16 = 16000 Áp dụng: Tính nhanh 5.25.2.16.4 HS2: Các tích Trang 10 (11) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Bài 28 SGK 15.2.6 = 15.4.3 = 15.12 Bài 35 SGK trang 49 4.4.9 = 4.18 = 8.2.9 = 16.9 Hoạt động 2: Luyện tập Dạng 1: Tính nhẩm Bài 36 GV: Yêu cầu HS đọc bài 36 SGK a) 15.4 = 3.5.4 = 3.(5.4) = 3.20 = 60 trang 19 25.12 = 25.3.4 = (25.4).3= 100.3 = 300 Gọi HS lên bảng làm câu a 125.16 = 125.8.2 = (125.8).2 Bài 37: áp dụng tính chất = 1000.2 = 2000 a.(b-c) = a.b – a.c 2HS lên bảng Hãy tính: 16.9 16.9 = 16.(20-1) = 320 – 16 = 304 46.99 46.99 = 46.(100-1) = 4600 – 46 = 4554 Dạng 2: Sử dụng máy tính bỏ túi HS: GV; Gới thiệu máy tính bỏ túi 375.376 = 141000 Bài 38 SGK Tính 624.625 = 390000 375.376 HS: Hoạt động theo nhóm 624.625 C1: a.b = (10a+b).101 = 1010a + 101b Dạng 3: Bài tập nâng cao = 1000a + 10a + 100b + b Bài 59 SBT trang 10 = a.b.a.b Xác định dạng các tích sau: a.b.101 GV: Dùng phép viết số để viết a.b thành tổng tính đặt phép tính theo cột dọc Hoạt động 3: củng cố Nhắc lại các tính chất phép cộng và phép nhân các số tự nhiên Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà Bài 52,53,54,56,57 SBT Ngày soạn:25/12/2011 Tiết Đ6 PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA (tiết 1) Ngày dạy: 28/12/2011 I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Biết nào kết phép trừ, phép chia là số tự nhiên ? - Nắm quan hệ các số phép trừ - Rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức phép trừ để giải bài toán II Chuẩn bị GV và HS: GV : Bảng phụ, HS: Bảng nhóm III> Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ GV: Nêu câu hỏi HS1: 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 HS1: Chữa bài tập 56 SBT = (2.12).31 + (4.6).42 + (8.3).27 Tính nhanh: = 24.31 + 24.42 + 24.27 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 = 24 (31 + 42 + 27) = 24.100 = 2400 Hoạt động 2: Phép trừ hai số tự nhiên (12 ph) Trang 11 (12) Trường THCS Mã đà ? Xét xem có số tự nhiên x nào mà a) + x = hay không b) + x = GV: câu a ta có phép trừ – = x GV: Ghi khái quát GV: Giới thiệu cách xác định hiệu tia số: VD – = 2  Đặt bút di chuyển đơn vị  di chuyển bút theo chiều mũi tên ngược lại đơn vị  Bút điểm đó là hiệu và ? Hãy tìm hiệu – ?1 Điền vào chỗ trống a) a – a = b) a – = c) Điều kiện nào để có hiệu a – b là Hoạt động 3: Bài 41 SGK GV: Yêu cầu HS đọc đề bài GV: vẽ sơ đồ HN H NT TPHCM 658Km 1278Km 1710Km Bài 42 SGK: GV: Yêu cầu HS đọc các số liệu bảng 1, và trả lời Hoạt động 4: Năm học 2011-2012 HS: làm a) x = b) không tìm giá trị x HS ghi Cho hai số tự nhiên a và b , có số tự nhiên x cho b + x = a thì ta có phép trừ a – b = x HS làm trên trục số HS: a) a – a = b) a – = a c) a ≥ b Luyện tập (24 ph) Bài 41 Quảng đường Huế- Nha Trang: 1278 – 658 = 620 (Km) Quảng đường NT – TPHCM 1710 – 1278 = 432 (Km) Bài 42.HS hoạt động nhóm a) Bảng 1: Số liệu 1955 tăng thêm so với năm 1869: Chiều rộng: 135 – 58 = 77 (m) Chiều rộng đáy kênh: 50 – 22 = 28 (m) Độ sâu: 13 – = Thời gian tàu qua kênh giảm 48 – 14 = 34 (giờ) Bảng 2: Số Km giảm hành trình Luân Đôn – Bom Bay 17400 – 10100 = 7300 (Km) Mác Xây – Bom Bay 1600 – 7400 = 8600 (Km) Ôđéc-xa – Bom Bay 1900 – 6800 = 12200 (Km) Hướng dẫn nhà (2ph) Trang 12 (13) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Bài 64,65,66 SBT Đọc trước mục bài Phép trừ và phép chia Tiết 10 Ngày soạn:25/12/2011 Đ6 PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA (tiết 2) Ngày dạy: 28/12/2011 I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần hiểu được: - Khi nào kết phép chia là số tự nhiên - HS nắm mối quan hệ phép chia hết, phép chia có dư - Rèn luyện cho HS vận dụng kiến thức vào làm các bài tập II Chuẩn bị GV và HS: GV : Bảng phụ, bảng nhóm III Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ GV: Nêu câu hỏi HS1; HS1: Chữa bài tập 65 SBT a) 57 + 39 = (57 + 3) +(39 - 3) Tính nhẩm cách thêm vào số = 60 + 36= 96 hạng này, bớt số hạng cùng HS2: 213 – 98 = (213 - 2) – (98 + 2) đơn vị = 211 – 100 = 111 a) 57 + 39 b) 213 - 98 Hoạt động 2: Phép chia hết và phép chia có dư Xét xem có số tự nhiên nào mà: HS: a) 3x = 12 hay không? a) x = vì 3.4 = 12 b) 5x = 12 hay không? b) Không tìm giá trị x Nhận xét: Khái quát: Cho hai số tự nhiên a và b câu a ta có phép chia 12 : = đó b ≠ có số tự nhiên x cho b.x = a GV: Nêu khái quát thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia ?2 Điền vào chỗ trống: hết a:b = x a) : a = (a ≠ 0) HS: b) a : a = (a ≠ 0) a) : a = (a ≠ 0) c) a : = b) a : a = (a ≠ 0) c) a : = a GV: Giới thiệu hai phép chia 12 14 4 Tổng quát: Cho hai số tự nhiên a và b đó b≠ 0, ta luôn tìm hai số tự nhiên p GV: Giới thiệu phép chia hết và phép vag r cho: chia có dư a = p q + rtrong đó ≤ r < b GV: Cho HS đọc phần tổng quát Nếu r = thì ta có phép chia hết SGK Nếu r ≠ thì ta có phép chia có dư HS làm ?3: GV: Đưa ?3 lên bảng phụ” Số bị chia 600 1320 15 Trang 13 (14) Trường THCS Mã đà Đìên vào chỗ trống Năm học 2011-2012 Số chia thương Số dư 17 35 32 41 0 Hoạt động 3: Củng cố - Luyện tập ? Nêu cách tìm số bị chia HS: ? Nêu đk đẻ a chia hết cho b a) x : 13 = 41 ? Nêu đk số chia, số dư phép x = 41 13 chia N x = 533 Bài tập 44 SGK b) 1428 : x = 14 Tìm số tự nhiên x, biết x = 1428 : 14 a) x : 13 = 41 x = 102 b) 1428 : x = 14 g) : x = g) : x = x=0 GV: Gọi HS lên bảng làm Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà Bài 46; 47; 48; 49; 50; 51 SGK Ngày soạn:25/12/2011 Tiết thứ : 11 LUYỆN TẬP Ngày dạy: 28/12/2011 I Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần : - HS nắm mối quan hệ phép trừ, phép chia hết, phép chia có dư - Rèn luyện kỹ tính toán cho HS, tính nhẩm - Cho HS vận dụng kiến thức làm các bài tập II Chuẩn bị GV và HS: GV: Bảng phụ HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ ?1 Cho số tự nhiên a,b nào ta HS lên bảng làm có phép trừ a – b = x áp dụng: tính 425 – 257 ?2 Khi nào ta có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b ≠ 0) ?3 Khi nào ta nói phép chia số tự nhiên a cho số tưn nhiên b (b ≠ 0) là phép chia có dư áp dụng: Tìm x, biết 6x – = 613 Dạng 1: Tìm x Bài 47 SGK trang 24 a) (x – 35) – 120 = Hoạt động Luyện tập Bài 47 a) (x - 35) – 120 = 0 x – 35 = 120 x = 120 +35 x = 155 Trang 14 13 15 (15) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 b) 124 +(upload.123doc.net - x) = b) 124 +(upload.123doc.net - x) = 217 217 upload.123doc.net – x = 217 – 124x = GV: Gọi HS lên bảng làm upload.123doc.net – 93x = 25 Dạng 2: Tính nhẩm GV: Yêu cầu HS tự đọc hướng dẫn Bài 48 bài 48 SGK a) 35 + 98 = (35 - 2) (98 + 2)= 33+100=133 Vận dụng: a) 35 + 98 b) 46 +29 =(46 + 4) + (29 - 4)= 50 + 25 = 75 b) 46 + 29 GV: Gọi HS lên bảng làm HS làm Bài 52 SGK: a) 14 50 = (14 : 2) (50 2) = 7.100 = 700 a) Tính nhẩm cách nhân thừa 16 25 = (16 : 4) (25 4)= 4.100 = 400 số này, chia thừa số cho số thích hợp VD: 26 = (26 : 2) (5 2) b) 2100 : 50 = (2100 2) : (50 2) = 13 10 = 130 = 4200 : 100 = 42 Tính: 14 50 ; 16 25 ; 1400 : 25 = (1400 4) : (25 4) b) Tính nhẩm cách nhân = 5600 : 100 = 56 số bị chia và số chia với cùng số thích hợp Bài 53; VD: 2100 : 50 ; 1400 : 25 a) 21000 : 2000 = 10 dư 1000 GV: Hướng dẫn HS làm Tâm mua nhiều 10 loại Dạng 3: Bài toán ứng dụng thực tế b) 21000 : 1500 = 14 Bài 53 SGK trang 25 Tâm mua nhiều 14 loại GV: Yêu cầu HS đọc và tóm tắt Bài 55: đề bài Vận tốc ô tô là: GV: Hướng dẫn HS cách giải 288 : = 48 Km/h Dạng 4: Sử dụng mái tính bỏ túi Chiều dài miếng đất hình chữ nhật GV: Hướng dẫn HS cách sử dụng 1530 : 34 = 45 m máy tính Bài 55 SGK GV: Yêu cầu HS đứng chỗ trả lời Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại kiến thức phép trư, phép nhân Bài tập 76 đến 80 SBT trang 12 Đọc trước bài tiết 12 Ngày soạn:25/12/2011 Tiết 12 Ngày dạy: 28/12/2011 LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN I Mục tiêu: - HS nắm định nghĩa luỹ thừa, phân biệt số và số mũ, nắm công thức nhân hai luỹ thừa cùng số - HS biết viết gọn tích nhiều thừa số cách dùng luỹ thừa, biết tính giá trị luỹ thừa II Chuẩn bị GV và HS: Trang 15 (16) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV: Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ Bài 78 trang 12 SBT HS1: aaa : a = 111 Tìm thương: aaa : a abab : ab abab : ab = 101 Bài ; Hãy viết các tổng sau thành tích HS2: 5+5+5+5 5+5+5+5=5.4 a+a+a+a+a a + a + a + a + a = a.5 GV: = a.a.a.a = a4 Ta gọi 23 , a4 là luỹ thừa Hoạt động ? Viết gọn tích sau 7.7.7; b.b.b.b a.a.a a (n ≠ 0) n thừa số GV: 73 đọc là mũ luỹ thừa luỹ thừa bậc 7 gọi là số, là số mũ ? Hãy đọc b4, an và rõ số, số mũ ? Em hãy định nghĩa luỹ thừa bậc n a GV: Phép nhân nhiều thừa số gọi là phép nâng luỹ thừa GV: Đưa lên bảng phụ ?1 Gọi HS đọc kết Luỹ thừa với số mũ tự nhiên HS: = 73 ; b.b.b.b = b4 a.a.a a = an (n ≠ 0) HS đọc Định nghĩa: Luỹ thừa bậc n a là tích n thừa số nhau, thừa số a an = a.a.a a (n≠ 0) n thừa số HS: Làm ?1 Luỹ Cơ số Số mũ Giá trị thùa luỹ thừa 7 49 2 3 81 Bài 56 Cũng cố: HS lên bảng Bài 56 Viết gọn các tích sau cách a) = 56 dùng luỹ thừa c) = 23 32 a) Bài 57 c) a) 23 = 8; 42 = 16 Bài 57: Tính giá trị luỹ thừa a) 23; 42 Hoạt động Nhân hai luỹ thừa cùng số ? Viết tích hai luỹ thừa thành luỹ HS: Trang 16 (17) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 a) = (2.2.2) (2.2) = 25 b) a4 a3 = (a.a.a.a).(a.a.a) = a7 thừa a) 23 22 b) a4 a3 GV: Giới thiệu công thức tổng quát GV: Nêu chú ý Tổng quát: am an = am+n Chú ý: Khi nhân hai luỹ thừa cùng số ta giữ nguyên số và cộng các số mũ Bài 56: b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105 Bài 56: b) 6.6.6.3.2 d) 100.10.10.10 Hoạt động Cũng cố ? Nhắc lại định nghĩa luỹ thừa bậc n HS trả lời a ? Muốn nhân hai luỹ thừa cùng số ta làm nào? Bài tập: Tìm số tự nhiên x, biết a2 = 25 a2 = 25 = 52 =>a = Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập 57, 58b, 59b, 60 trang 28 SGK Bài 86, 88, 89, 90 trang 13 SBT Ngày soạn:25/12/2011 Tiết 13 LUYỆN TẬP Ngày dạy: 28/12/2011 I Mục tiêu: - HS pphân biệt số và số mũ, nắm công thức nhân hai luỹ thừa cùng số - HS biết viết gọn tích các thừa số cách dùng luỹ thừa - Rèn luyện kỹ tính toán II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ ?1 Nêu định nghĩa nhân hai luỹ thừa HS1: Trả lời, làm bài tập cùng số? Viết công thức tổng quát? áp dụng: Tính 102 = ? ; 53 = ? ?2 Muốn nhân hai luỹ thừa cùng số HS2: Trả lời, làm bài tập ta làm nào? áp dụng: Tính 33 34 = ? 52 53 = ? Hoạt động Dạng 1: Viết số tự nhiên dạng luỹ Trang 17 Luyện tập (18) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 thừa Bài 61 SGK Trong các số sau số nào là luỹ thừa số tự nhiên: 8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100 Bài 62 SGK a) Tính 102; 103; 104 b) Viết số sau dạng luỹ thừa 10: 1000; 1000000; tỉ GV: Gọi HS lên bảng làm, HS khác làm vào Dạng 2: Nhân các luỹ thừa Bài 64 SGK Viết kết phép tính dạng luỹ thừa a) 23 22 24 b) 102 103 105 c) x.x5 d) a3.a2.a5 Dạng 3: So sánh hai số bài 65 SGK.GV: Đưa đề bài lên bảng phụ Bằng cách tính em hãy cho biết số nào lớn hai số sau? a) 23 và 32 b) 24 và 42 c) 210 và 100 GV: Hướng dẫn HS làm theo nhóm HS lên bảng Bài 61 = 23 16 = 42 27=33 64 = 82 = 43 = 26 81 = 92 = 34 100 = 102 HS làm bài 62 a) 102 = 100; 103 = 1000 ; 104 = 10000 b) 1000= 103; 1000000 = 106 tỉ = 109 Bài 64 HS hoạt động nhóm a) 23 22 24 = 23+2+4 = 29 103 105 = 102+3+5 = 1010 c) x.x5 = x6 d) a3.a2.a5 = a10 b) 102 Bài65 HS hoạt động nhóm a) 23 = ; 32 = => 8<9 hay 23 < 32 b) 24 = 16; 42 = 16 => 24 = 42 c) 210 = 1024 => 210 > 100 Hoạt động Cũng cố ?1 Nhắc lại định nghĩa luỹ thừa bậc n a ?2 Muốn nhân hai luỹ thừa cùng số ta làm nào Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập 66 SGK Bài 90, 91, 92, 93 SBT trang 13 Ngày soạn:25/12/2010 CHIA HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nắm công thức chia hai luỹ thừa cùng số, quy ước a0 = 1, a ≠ - HS biết cách chia hai luỹ thừa cùng số - Rèn luyên cho HS tính chính xác vận dụng các quy tắc nhân và chia hai luỹ rhừa cùng số II Chuẩn bị GV và HS: Trang 18 (19) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động ?1 Muốn nhân hai luỹ thừa cùng số ta làm nào ? Nêu tổng quát Bài 93 SBT Viết kết phép tính dạng luỹ thừa a) a3 a5 ; b) x7 x4 Hoạt động HS Kiểm tra bài cũ HS lên bảng Hoạt động Ví dụ GV: Cho HS đọc và làm ?1 HS: : = 54 vì 54 53 = 57 57 : 54 = 53 vì 53 54 57 a9 : a5 = a4 (= a9-5) vì a4.a5 = a9 a9 : a4 = a5 (= a9-4) vì a5.a4 = a9 ,a ≠ ? Hãy so sánh số mũ số bị chia, số HS: Số mũ thương hiệu số mũ chia với số mũ thương số bị chia và số chia Hoạt động 3: Tổng quát GV: Nếu có a : a với m ≥ n, ta có HS: Tả lời , ghi kết gì? am : an = am-n , (a ≠ 0, m ≥ n) ? Muốn chia hai luỹ thừa cùng số HS: Muốn chia hai luỹ thừa cùng số khác khác ta làm nào? , ta giữ nguyên số và trừ các số mũ GV: Nêu quy ước: a = (a ≠ 0) Bài 67: Bài tập 67 SGK( GV đưa lên bảng HS lên bảng làm: phụ) Viết kết phép tính sau dạng a) 38 : 34 = 34 luỹ thừa: b) 108 : 102 = 106 a) 38 : 34 = c) a6 : a = a5 (a ≠ 0) b) 108 : 102 = c) a6 : a = (a ≠ 0) HS lên bảng: GV: Cho HS làm ?2: a) 712 : 74 = 78 Viết thương luỹ thừa sau b) x6 : x3 = x3 (x ≠ 0) dạng luỹ thừâ: c) a4 : a4 = (a ≠ 0) a) 712 : 74 = b) x6 : x3 = (x ≠ 0) c) a4 : a4 = (a ≠ 0) m n Hoạt động 4: Chú ý GV: Hướng dẫn HS viết số 2475 HS hoạt động nhóm dạng tổng các luỹ thừa 10 538 = 5.100 + 3.10 + 2475 = 2.1000 + 4.100 + 7.10 + = 5.102 + 3.101 + 8.100 Trang 19 (20) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 =2.10 + 4.10 + 7.10 + 5.10 GV: Cho HS làm ?3 abcd = a.1000 + b.100 + c.10 + d a.103 + b.102 + c.101 + d.100 Viết các số 538, abcd dạng tổng các luỹ thừa 10; Hoạt động 5: Củng cố Bài 69 SGK: GV đưa lên bảng phụ HS lên bảng điền: Điền chữ (Đ) sai (S) vào ô vuông a) 33 34 bằng: 312 ; 912 ; 37 ; ; 37 b) 55 : bằng: 55 ; 54 ; 53 ; 14 c) 23 42 bằng: 86 ; 65 ; 27 ; 26 Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 68; 70; 72 SGK Bài 99; 100; 101; 102 SBT trang 14 Tiết 15 THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Ngày soạn:25/12/201 Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nắm các quy ước thứ tự thực phép tính - Biết vận dụng các quy ước để tính đúng giá trị biểu thức - Rèn luyện cho HS tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ Chữa bài 70 SGK HS lên bảng Viết các số 978, 2565 dạng tổng các luỹ thừa 10 Hoạt động Nhắc lại biểu thức GV: Các dãy tính bạn vừa làm trên là các biểu thức HS: Lấy VD ? Lấy VD biểu thức GV: Gọi HS đọc phần chú ý mục SGK Trang 20 (21) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động 3: Thứ tự thực các phép tính biểu thức GV: tiểu học ta đã biết thực phép tính ? Hãy nhắc lại thứ tự thực phép tính GV: Thứ tự thực các phép tính biểu thứ a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc ? Nếu có cộng trừ nhân chia HS trả lời ta làm nào? a) 48 – 32 + = 16 + = 24 VD: a) 48 – 32 + b) 60 : = 30 = 150 b) 60 : ? Nếu phép tính có cộng, trừ, nhân, HS trả lời chia, nâng lên luỹ thừa ta làm nào GV: Hãy tính giá trị biểu thức: a) 4.32 – = 36 – 30 = a) 4.32 – b) 33.10 + 23.12 = 270 + 96 = 366 b) 33.10 + 33.12 b) Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta làm nào HS làm: GV: Thực phép tính: a) 100 : {2 [52 – (35 - 8)]} 100 : {2 [52 – (35 - 8)]} = 100 : {2 [52 - 27]} = 100 : {2 25} = 100 : 50 = GV: Cho HS làm ?1 Tính: HS làm: 2 a) : 4.3 + 2.5 a) 62 : 4.3 + 2.52 = 36 : 4.3 + 2.25 = 9.3 + 50 = 77 2 b) (5.4 - 18) b) (5.4 - 18) = (5.16 - 18) = 62 = 124 ?2 GV: Cho HS hoạt động nhóm HS hoạt động nhóm Tìm số tự nhiên x, biết: a) (6x - 39) : = 201 a) (6x - 39) : = 201 6x – 39 = 201 6x = 603 + 39 x = 642 : x = 107 b) 23 + 3x = : b) 23 + 3x = 56 : 53 23 + 3x = 53 3x = 125 – 23 x = 102 : x = 34 Hoạt động 4: Bài 75 SGK: Điền số thích hợp vàp ô vuông: Củng cố HS lên bảng làm Trang 21 (22) Trường THCS Mã đà a) b) ) 3  .3  Năm học 2011-2012  4  60 11 Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 73; 74; 77; 78 SGK Bài 104; 105; SBT trang 15 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 16 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS biết vận dụng các quy ước thứ tự thực các phép tính biểu thức để tính đúng giá trị biểu thức - Rèn luyện cho HS tính cẩn thận tính toán II Chuẩn bị GV và HS: GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi III.Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ HS 1: Nêu thứ tự thực các phép HS lên bảng tính dấu ngoặc Bài 74 a) 541 + (218 - x) = 735 HS2: Nêu thứ tự thực phép tính biểu thức có ngoặc Bài 74b) 12 : {390 : [500 – (125 +35 7)]} Hoạt động 2: Luyện tập Bài 78: Tính giá trị biểu thức: HS: 12000 – (1500 + 1800.3 + 12000 – (1500 + 1800.3 + 1800.2:3) 1800.2:3) = 12000 – (3000 + 4800 + 1200) Bài 79 SGK: = 12000 – 9000 = 3000 GV: Đưa đề bài lên bảng phụ HS: Điền vào chỗ trống bài toán sau Giải cho để giải bài toán đó, ta phải An mua bút bi giá 1500 đ/ chiếc, mua ba tính giá trị biểu thức nêu bài giá 1800 đ/quyển, mua 78 sách và gói phong bì biết số tiền nua An mua bút bi giá đ/ chiếc, mua sách số tiền mua vở, ba giá đ/quyển, mua tổng số tiền phải trả là 12000 đ Tính giá sách và gói phong bì biết gói phong bì số tiền nua sách số tiền mua vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đ Tính giá gói phong bì - Giá gói phong bì là 2400 đ Trang 22 (23) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV: Giải thích : Giá tiền sách là 1800 : ? Qua kết bài 78 giả gói phong bì là bao nhiêu? Bài 80: SGK Gv đưa lên bảng phụ 12 ; 13 12- 02 22 1+3 ; 23 32- 12 32 1+3+5 ; 33 62- 32 43 102- 62 Kết quả: 12 = ; 13 22 = 1+3 ; 23 32 = 1+3+5 ; 33 43 102- 62 (0+1)2 = 02 + 12 (1 + 2)2 > 12 + 22 = 12- 02 = 32- 12 < 62- 32 (0+1)2 02 + 12 (1 + 2)2 12 + 22 Điền vào ô vuông dấu thich hợp (=, >, < ) Bài 81: Sử dụng máy tính bỏ túi: GV: Hướng dẫn HS cách sử dụng máy Kết quả: tính bỏ túi a) 3552 áp dụng: Tính: b) 1476 a) (274 + 318) b) 34 29 + 14 35 Hoạt động 3: Củng cố ? Nhắc lại thứ tự thực phép tính Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà: Bài tập; 106; 107; 108; 109 SBT ( tr15) Tiết sau kiểm tra 45 phút Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: Tiết 17 KIỂM TRA 45 PHÚT Tiết 18 TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nắm các tính chất chia hết tổng, hiệu - HS biết nhận tổng cảu hai hay nhiều số , hiệu hai hay nhiều số có hay không chia hết cho số mà không cần tính giá trị tổng, hiệu đó - Biết sử dụng kí hiệu , %- Rèn luyện cho HS tính chính xác vận dụng các tính chất II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Trang 23 (24) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động HS1: Khi nào ta nói số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ HS2: Khi nào ta nói số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b ≠ Cho VD Kiểm tra bài cũ HS trả lời  Hoạt động 2: GV: a chia hết cho b là a  b a không chia hết cho b là a  b Nhắc lại quan hệ chia hết Hoạt động 3: Tính chất GV: Cho HS làm ?1 a) Gọi HS lấy VD câu a HS1: 18  ; 24  Tổng 18 + 24 = 42  HS2:  ; 36  Tổng + 36 = 42  Gọi HS lấy VD câu b b) HS1: 21  ; 35  Tổng 21 + 35 = 56  HS2:  ; 14  Tổng + 14 = 21 ? Qua các VD trên em có nhậ xét gì? Tính chất1: Nếu số hạng tổng chia hết cho cùng số thì tổng chia hết cho số đó GV: Giới thiệu dấu suy “ => “ Nếu a  m và b  m => (a+b)  m Nếu có a  m và b  m em suy điều gì? HS1: 15 ; 18 ; 21 ? Em hãy tìm số chia hết cho Hiệu: 21 – 15 ; HS2: 21 – 15 =  18 – 15 18 – 15 =  Tổng: 15 + 18 + 21 co chia hết cho 15 + 18 + 21 = 54  khôg? HS: Nếu số trừ và số bị trừ đèu chia hết cho Em rút nhận xét gì? cùng số thì hiệu chia hết cho số đó Tổng quát: GV: Nêu tổng quát a  m và b  m => (a- b)  m với a ≥ b a  m ; b  m ; c  m => (a+b+c)  m đk: a, b,c, m  N, m ≠ Hoạt động 4: Bài 83: áp dụng tính chất chia hết Mỗi tỏng sau có chia hết cho không? a) 48 + 56 b) 80 + 24 Luyện tập- Củng cố HS: Bài 83 a) (48 + 56)  vì 48  ; 56  b) (80 + 24)  vì 80  ; 24  Trang 24 (25) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Bài 84 SGK : Hiệu nào chia hết cho a) 54 – 36 b) 66 – 42 Bài 85 SGK: Xét xem tổng nào chia hết cho a) 35+ 49+ 210 b) 42 + 63 + 140 c) 560 35 + 21 GV: Cho HS hoạt động nhóm Bài 84: a) (54 – 36 )  vì 54  ; 36  b) (66 - 42)  vì 66  ; 42  Bài 85: HS hoạt động nhóm Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 114; 115; 116 SBT tr 17 Đọc trước tính chất Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: Tiết 19 TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG ( T2) I Mục tiêu: - HS nắm các tính chất chia hết tổng, hiệu - HS biết nhận tổng hai số , hiệu hai số không chia hết cho số mà không cần tính giá trị tổng, hiệu đó - Biết sử dụng kí hiệu  - Rèn luyện cho HS tính chính xác vận dụng các tính chất II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ HS1: Phát biểu tính chất tính chất HS trả lời  chia hết tổng Viết tổng quát Hoạt động 2: GV: Nêu tổng quát Tính chất HS hoạt động nhóm a) 16  ; 17  => 16 + 17 =33  b) 35  ;  => 35 + 42  HS: Nếu tổng số hạng có số hạng không chia hết ch số nào đó thì tổng không chia hết cho số đó Tổng quát: a  m và b  m => (a + b)  m GV: (35 - 7) có chia hết cho không? ( 27 – 16) có chia hết cho không? HS: 35 – = 28  27 – 16 = 11  GV: Yêu cầu HS làm ?2 Em hãy nêu nhận xét? Trang 25 (26) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 ? Em hãy nêu nhận xét GV: Tổng 14 + + 12 có chia hết cho không? GV: Nêu “chú ý” SGK Vì 14  ;  ; 12  => 14 + + 12 = 32  Chú ý: a) a  m và b  m => (a – b)  m a  m và b  m => (a - b)  m b) a  m và b  m ; c  m => (a + b + c)  m GV: Đưa tính chất lên bảng phụ HS: Đọc tính chất Hoạt động 3: Luyện tập – Củng cố GV: Cho HS làm ?3 HS: Không tính các tổng, các hiệu , xét (80 + 16 )  vì 80  ; 16  xem tổng, hiệu sau có chia hết cho (80 – 16 )  vì 80  ; 16  không? (80 + 12)  vì 80  ; 12  80 + 16 ; 80 – 16 ; 80 + 12 ; 80 – 12 (80 – 12 )  vì 80  ; 12  30 + 40 + 24 ; 32 + 40 + 12 (30 + 40 + 24)  vì 30  ; 40  Cho HS làm ?4 24  GV: Đưa lên bảng phụ bài 86 SGK (32 + 40 +12 )  Câu Đúng Sai vì 32  ; 40  ; 12  134 + 16 chia hết cho HS làm ?4 21 + 17 chia hết VD: a = ; b = cho  ;  3 100 + 34 chia hết cho => + =  HS : Trả lời điền vào bảng Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 87; 88; 89; 90 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 20 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO CHO Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu sở lý luận các dấu hiệu chia hết cho 2, cho - HS biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, cho để nhanh chóng nhận tổng hay hiệu có chia hết cho 2, cho hay không - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ HS1: Phát biểu tính chất tc chia HS lên bảng hết tổng Trang 26 (27) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 áp dụng: 246 + 30 có chia hết cho hay không? HS2: Phát biểu tính chất tc không chia hết tổng áp dụng : 246 + 30 +15 có chia hết cho hay không? Hoạt động 2: GV: Yêu cầu Hs làm các VD các chữ số có tận cùng là Xét xem số đó có chia hết cho 2, cho hay không? Vì sao? ? Qua các VD trên em có nhận xét gì? Nhận xét mở đầu HS: 20 = 2.10 = 2.2.5 chia hết cho 2, cho 210 = 21.10 = 21.2.5 chia hết cho2, cho Nhận xét: Các số có chữ số tận cùng là chia hết cho2, cho Hoạt động 3: Dấu hiệu chia hết cho n = 430 + * VD: Xét số: n = 43 430  2; để n  => *  ? Thay dấu * chữ số nào thì n Vậy: * = 0, 2, 4, 6, chia hết cho 2? Kết luận 1: GV: Yêu cầu HS rút kết luận Số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho GV: Kết luận 2: Số có chữ số tận cùng là số lẽ ? Thay dấu * chữ số nào thì n  thì không chia hết cho => Kết luận HS :Phát biểu dấu hiệu chia hết cho ? Phát biểu dấu hiệu chia hết cho * HS: - Các số chia hết cho là: 328 ; 1234 - Các số không chia hết cho là: 1437; 895 ?1:Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 328; 1437 ; 895 ; 1234 Hoạt động 4: GV: Tổ chức hoạt động hoạt động ?2: Điền chữ số vào dáu * để * số 37 chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho * HS: để 37  thì * = Hoạt động : Bài 91 SGK: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 652 ; 850 ; 1546 ; 785 ; 6321 Bài 92 SGK GV: Đưa lên bảng phụ Cho các số sau: 234; 1345; 4620; 2141 Luyện tập – Củng cố HS: Trả lời miệng Các số chia hết cho là: 652; 850; 1546 Các số chia hết cho là: 850 ; 785 Bài 92: HS hoạt động nhóm: a)234 b) 1345 Trang 27 (28) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 a) Số nào chia hết cho mà không chia c) 4620 hết cho d) 2141; 234; 1345 b) Số nào chia hết cho mà không chia hết cho c) Số nào chia hết cho và d) Số nào không chia hết cho và Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 93; 94; 95; 97 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 21 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2, cho - Có kỹ sử dụng thành thạo các dấu huệu - Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ HS1: HS lên bảng ? Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho Bài 93 SGK: Tổng (hiệu ) sau có chia hết cho không, có chia hết cho không? a) 136 + 420 c) 1.2.3.4.5.6 + 42 HS2: Bài 93 b,d b) 625 – 450 d) 1.2.3.4.5.6 - 35 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 94 SGK: Không thực phép tính chia, hãy tìm số dư chia số sau đây cho 2, cho 813 ; 264 ; 736 ; 6547 HS: 813 : dư 736 ; dư 813 ; dư 736 ; dư Bài 95 SGK * Điền vào dấu * để số 54 thoã mãn điều kiện a) Chia hết cho Bài 95 a) 0; ; 4; ; 8; b) Trang 28 264 : dư 6547 : dư 264 ; dư 6547 : dư (29) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 b) Chia hết cho GV: Hướng dẫn HS làm Bài 96 SGK GV: đưa lên bảng phụ Điền vào dấu * để số * 85 thoã mãn điều kiện: a) Chia hết cho b) Chia hết cho GV: Hướng dẫn HS làm ? So sánh điểm khác với bài 95 Bài 98 SGK GV: Đưa lên bảng phụ Câu Đúng a) Số có chữ số tận cùng là thì chia hết cho b) Số chia hết cho thì có chữ số tận cùmg c) Số chia hết cho 2, cho thì có chữ số tận cùng là d) Số chia hết cho thì có chữ số tận cùng là Sai HS hoạt động nhóm a) Không có chữ số nào b) * = ; ; ; 4; 5; Bài 98: HS trả lời: a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai Bài 100 SGK: Ô tô đời năm nào? Ô tô đầu tiên đời năm n = abbc Trong đó n  và a,b,c  {1; 5; 8} GV: Hướng dẫn HS làm Bài 100 n = abbc n  => c = Mà c  {1; 5; 8} => c = => a = ; b = Vậy ôtô đầu tiên đời năm 1885 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Xem lại các bài đã làm Bài tập : 124; 130; 131; 132 SBT Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Mục tiêu: Tiết 22 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO CHO Trang 29 (30) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho So sánh với dấu hiệu chia hết cho 2, cho - HS có kỹ vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3, cho - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ HS1: Bài 128 SBT HS lên bảng Tìm số tự nhiên có hai chữ số giống Gọi số cần tìm là aa Biết số đó chia hết cho 2, vì aa : dư nên a = {4; 9} còn chia cho dư Mà aa  => a = {0; 2; 4; 6; 8} Vậy a = thoã mãn điều kiện Số cần tìm là 44 Hoạt động 2: Nhận xét mở đầu GV: Yêu cầu HS đọc nhận xét Nhận xét: Mọi số viết dạng tổng các chữ số nó cộng với số chia hết cho VD: 378 = 3.100 + 7.10 + = 3.(99+1) + 7.(9+1) + = 3.99 +3 + 7.9 + + = (3+7+8) + (3.11.9 + 7.9) = (tổng các chữ số) + (số 9) HS: 253 = 2.100 + 5.10 + GV: Yêu cầu HS làm tương tự với = 2.(99+1) + 5.(9+1) + số 253 = 2.99 + + 5.9 + + = (2+3+5) + (2.99 + 5.9) = (tổng các chữ số) + (số 9) Hoạt động 3: Dấu hiệu chia hết cho GV: Dựa vào nhận xét mở đầu Xét Số 378 chia hết cho vì số hạng tổng xem số 378 chia hết hay không chia chia hết cho hết cho Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết GV: Rút kết luận cho thì chia hết cho ? Xét xem số 253 chia hết hay không HS: Số 253 không chia hết cho vì số chia hết cho hạng không chia hết cho 9, số hạng còn lại chia GV: Rút kết luận hết cho Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho thì không chia hết cho HS phát biểu SGK ? Em hãy nêu dấu hiệu chia hết cho ?1 621  ; 1327  GV: Cho HS làm ?1 1205  ; 6345  Trang 30 (31) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động 4: Dấu hiệu chia hết cho VD: áp dụng nhận xét mở đầu, xét số VD: 3031 = (2+0+3+1) + (số  9) 2031 chia hết hay không chia hết cho = + (số  3) ? Rút kết luận GV: VD 3415 = (3+4+1+5) + (số  9) = 13 + (số  3) Vậy 3415  vì 13  ? Rút kết luận Vậy 2031  vì có hai số hạng  Kết luận1: Số có tổng các chữ số chia hết cho thì chia hết cho Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho thì không chia hết cho HS: đọc dấu hiệu chí hết cho SGK ? Nêu dấu hiệu chí hết cho GV: Hướng dẫn HS làm ?2 Điền số vào dấu * để số 157 *  HS: 157 *  => (1+5+7+*)  => (13+*)  => (12+1+*)  Vì 12  nên (1+*)  => *  {2; 5; 8} Hoạt động : Luyện tập – Củng cố Bài 101 SGK: Trong các số sau, số HS: Trả lời nào chia hêt cho 3, số nào chia hết cho 187; 1347; 2515; 6534; 93258 Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 102 đến 107 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 23 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - Qua bài này học sinh cần : - Rèn kỹ nhận biết số chia hết cho 3, cho Rèn kỹ phát biểu chính xác, tìm số dư số chia cho 3, cho dựa vào dấu hiệu chia hết II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ ?1 : Phát biểu dấu hiệu chia hết cho , HS1: Trả lời cho Làm bài tập 103 Tổng (hiệu) sau có chia hết cho cho Bài 103 Trang 31 (32) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 a) a) (1251 + 5316)  vì 1251  và 5316  (1251 + 5316)  vì 1251  và 5316  không? a) 1251 + 5316 b) 5436 – 1324 b) (5436 - 1324)  vì 5436  và 1324  ?2 Phát biểu dấu hiệu chia hết cho HS2: trả lời Bài 105 Bài 105 Dùng ba bốn chữ số 4, 5, 3, ghép Các số : 450; 405; 540; 504 thành các số tự nhiên có ba chữ số cho các ssố đó chia hết cho Hoạt động 2: Bài tập 106 : Viết số tự nhiên nhỏ có năm chữ số cho số đó; a) Chia hét cho b) Chia hết cho GV: Số tự nhiên nhỏ có chữ số là số nào ? muốn giữ tính nhỏ đó để chia hết cho 3, cho ta cần thay đỗi chữ số hàng nào ? chữ số đó là ? Bài 107: GV: Đưa lên bảng phụ Điền dấu (x) vào ô thích hợp các câu sau Câu Đúng Sai a) Một số chia hết cho thì chia hết cho b) Một số chia hết cho thì chia hết cho c) Một số chia hết cho 15 thì chia hết cho d) Một số chia hết cho 15 thì chia hết cho Luyện tập HS: a) 10002 b) 10008 HS : Trả lời a) Đ b) S c) Đ d) S Bài 110: Bài 110 GV; Đưa đề bài lên bảng phụ a GV: Giới thiệu các số m, n, r, m.n, d b SGK c Hướng dẫn HS làm m Nếu r ≠ d phép nhân sai n Nếu r = d phép nhân đúng r d Trang 32 78 47 3666 3 64 59 3776 5 72 21 1512 0 (33) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 133; 134; 135; 136; 139 SBT tr 19 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 24 ƯỚC VÀ BỘI Ngày giảng: I Mục tiêu: - : Qua bài này học sinh cần : - Nắm định nghĩa ước và bội số , ký hiệu tập hợp các ước , các bội số - Có kỹ kiểm tra số có hay không là ước số cho trước, có kỹ tìm ước và bội số trường hợp đơn giản - Biết xác định ước và bội các bài toán thực tế đơn giản II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho HS làm và cho Trong các số 5319, 3240, 813 số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho và ? GV: Giới thiệu: Tập hợp các ước a là Ư(a) , tập hợp các bội a là B(a) VD1: Tìm các bội hỏ 30 ? Để tìm bội em làm nào ? Tìm các bội nhỏ 30? ? Hãy rút kết luận GV: Đưa KL lên bảng phụ ?2 Tìm các số tự nhiên x mà x  B(8) và x < 40 VD2: Tìm tập hợp Ư(8) ? Để tìm tập hợp ước em làm nào ? Em hãy rút kết luận HS hoạt động nhóm B(7) = {0; 7; 14; 21; 28 } Kết luận: Ta có thể tìm bội số khác cách nhân số đó với 0, 1, 2, HS: x  {0; 8; 16; 24; 32} HS: Ư(8) = {1; 2; 4; 8} Kết luận: Ta có thể tìm các ước a (a > 1) cách chia a cho các số tự nhiên từ đến a để xét xem a chia hết cho số nào, đó các số đó là ước a HS: Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} Ư(1) = {1} ; B(1) = {0; 1; 2; 3; } Trang 33 (34) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 ?3 Viết các phần tử tập hợp Ư(12) ?4 Tìm ước và bội Hoạt động 4: Bài tập 111: SGK a) Tìm B(4) các số 8; 14; 20; 25 b) Viết tập hợp B(4) < 30 c) Viết dạng tổng quát các số là B(4) Bài 112 SGK Tìm các ước 4, 6, 9, 13, Bài 113 SGK: Tìm x  N a) x  B (12) và 20 x 50 b) x  15 và < x  40 c) x  Ư (20) và x > d) 16  x Luyện tập – Củng cố Bài 111 a) B(4) = {8; 20} b) B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28} c) 4.k với k  N HS hoạt động nhóm Ư(4) = {1; 2; 4} Ư(6) = {1; 2; 3; 6} Ư(9) = {1; 3; 9} Ư(13) = {1; 13} Ư(1) = Bài 113: HS hoạt động nhóm a) 24; 36; 48 b) 15; 30 c) 10; 20 d) 1; 2; 4; 8; 16 Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 113; 114 SGK Bài 142; 143; 144 ; 145 SBT Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Nắm định nghĩa số nguyên tố , hợp số - Biết nhận số nguyên tố hay hợp số trường hợp đơn giản, thuộc lòng 10 số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố ( Sàng Ơra-to-xlen) - Biếtvận dụng các dấu hiệu chia hết để nhận biết hợp số II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ HS1: ? Thế nào là ước là bội HS lên bảng Trang 34 (35) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 số Tìm các ước a bảng sau Số a Các ước a HS2: Nêu cách tìm bội , tìm ước số? Hoạt động 2: Số nguyên tố – Hợp số GV: Dựa vào kết trên Mỗi số 2, 3, có bao nhiêu ước? Số có ước? GV: Các số 2, 3, gọi là số nguyên tố Số gọi là hợp số ? Vậy thé nào là số nguyên tố, hợp số Định nghĩa: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn 1, có hai ước số là và chính nó Hợp số là số tự nhiên lớn 1, có nhiều ước số ?1 Trong các số 8, số nào là số HS: là số nguyên tố vì có ước là và nguyên tố ? Số nào là hợp số? Vì sao? là hợp số vì > và có nhiều ước là hợp số vì > và có nhiều ước HS: Sos và số không là số nguyên tố, không là hợp số vì không thoả mãn định nghĩa ? Số và số có là số nguyên tố không? vì sao? ? Em hãy liệt kê các sô nguyên tố nhỏ 10 Hoạt động 3: Luyện tập – Củng cố Bài 115 SGK: Các số sau là số nguyên HS: tố hay hợp số: Số nguyên tố : 67 312; 213; 435; 417; 3311; 67 Hợp số: 312; 213; 435; 417; 3311; Bài 116: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố Điền kí hiệu ,,  vào ô HS lên bảng vuông cho đúng: 83 P P ; 91 P ; 15 N N ; Trang 35 (36) Trường THCS Mã đà Bài 149 SBT: Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 5.6.7 + 8.9 b) 5.7.9.11 – 2.3.7 c) 5.7.11 + 13.17.19 d) 4253 + 1422 Năm học 2011-2012 Bài 149 HS hoạt động nhóm a) 5.6.7 + 8.9 = 2( 5.3.7 + 4.9)  Vậy tổng trên là hợp số b) 5.7.9.11 – 2.3.7 = 7(5.9.11 + 2.3)  Vậy tổng trên là hợp số c) Tổng hai số hạng lẻ = tổng chẵn d) Tổng có tận cùng là Hoạt động Hướng dẫn nhà Học bài Đọc trước mục “ Lập bảng các số nguyên tố nhỏ 100 “ Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: SỐ NGUYÊN TỐ HỢP SỐ BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Nắm định nghĩa số nguyên tố , hợp số - Biết nhận số nguyên tố hay hợp số trường hợp đơn giản, thuộc lòng 10 số nguyên tố đầu tiên, hiểu cách lập bảng số nguyên tố Biếtvận dụng các dấu hiệu chia hết để nhận biết hợp số II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra bài cũ ? Định nghĩa số nguyên tố, hợp số HS lên bảng Bài 119 SGK Thay chữ số vào dấu * để hợp số: 1* Hoạt động 2: Lập bảng số nguyên tố nhỏ 100 GV: Treo bảng phụ ghi các số tự nhiên từ đến 100 Các số nguyên tố nhỏ 10 là: 2, 3, 5, GV: Hướng dẫn: - Giữ lại số 2, loại các số là B(2) mà HS: Làm theo GV vào bảng cá nhân lớn - Giữ lại số 3, loại các số là B(3) mà lớn - Giữ lại số 5, loại các số là B(5) mà lớn - Giữ lại số 7, loại các số là B(7) mà lớn GV: các số còn lại là số nguyên tố nhỏ Trang 36 (37) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 100 Số nguyên tố chẵn là số đó là số nguyên tố chẵn Hoạt động 3: Luyện tập – Củng cố Bài 117 SGK HS: Các số nguyên tố: 131; 313; 647 Dùng bảng số nguyên tố cuối sách tìm các số nguyên tố các số sau: Bài 120 117; 131; 313; 469; 647 Để * là số nguyên tố => * = 3; 7; Bài 120 SGK: Để 98 * là số nguyên tố Thay chữ số vào dấu * để số => * = 0; 2; 4; 5; 6; 7; 8; nguyên tố: * ; 98 * HS lên bảng a) Lần lượt thay k = 0; 1; 2; Bài 121: a) Tìm số tự nhiên k để 3k là k = => 3k = không là số nguyên tố số nguyên tố k = 1=> 3k = là số nguyên tố b) Tìm số tự nhiên k để 7k là số k ≥ => 3k là hợp số nguyên tố b) Lần lượt thay k = 0; 1; 2; Bài 22: Điền dấu (x) Vào ô thích hợp: k = => 7k = không là số nguyên tố Câu Đúng Sai k = 1=> 7k = là số nguyên tố a) Có hai số tự nhiên k ≥ => 7k là hợp số liên tiếp là số nguyên tố Bài 122: HS lên bảng làm b) Có số lẻ liên tiếp là số nguyên tố a) Đ c) Mọi số nguyên tố là số lẻ b) S d) Mọi số nguyên tố có chữ số tận cùng c)S là 1, 3, 7, d) Đ Hoạt động Hướng dẫn nhà 150; 151; 156; 157 SBT tr 21 Đọc mục “ Có thể em chưa biết “ SGK tr 48 Ngày PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Hiểu nào là phân tích số thừa số nguyên tố - Biết cách phân tích và phân tích số thừa số nguyên tố và biết dùng luỹ thừa để viết gọn kết phân tích - Biết vận dụng linh hoạt các dấu hiệu chia hết để phân tích số thừa số nguyên tố II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ Trang 37 (38) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Phân tích số thừa số nguyên tố là gì ? GV : Hãy viết 300 thành tích HS : hoạt động nhóm thừa số lớn H1: 300 = 6.50 = 2.3.2.25 = 2.3.2.5.5 Tương tự câu hỏi này cho các số là H2: 300 = 3.100 = 3.10.10 = 3.2.5.2.5 thừa số H3: 300 = 2.150 = 2.2.75 = 2.2.3.25 GV : Hình thành cây thừa số (Bảng = 2.2.3.5.5 phụ) ? Các thừa số cuối cùng có phải là các số nguyên tố không ? ? Thế nào là phân tích số thừa Định nghĩa: Phân tích số tự nhiên số nguyên tố lớn thừa số nguyên tố là viết số đó dạng tích các thừa số nguyên tố GV: Nêu chú ý SGK Chú ý : SGK Hoạt động 2: Cách phân tích số thừa số nguyên tố GV : Hướng dẫn HS thực các HS: Phân tích theo hướng dẫn GV bước để phân tích số thừa số 300 nguyên tố Sử dụng các dấu hiệu chia 150 hết để tìm thừa số nguyên tố từ 75 nhỏ đến lớn chia hết cho 25 - Các số nguyên tố viết bên phải cột 5 dọc, các thương viết bên trái cột dọc GV : Hướng dẫn HS dùng cách viết 300 = 22.3.52 luỹ thừa để viết gọn kết phân tích HS: Đọc nhận xét SGK Yêu cầu HS làm bài tập ? SGK Phân tích số 420 thừa số nguyên tố HS: 420 - Có thể làm phép chia thứ cho 210 không ? Kết phân tích 105 nào ? 35 7 Vậy: 420 = 22.3.5.7 Hoạt động 3: Luyện tập – Củng cố ? Phân tích số lớn thừa số nguyên tố là làm gì ? Bài 125 SGK Bài 125: HS hoạt động nhóm Phân tích các số sau thừ số nguyên tố : Trang 38 (39) Trường THCS Mã đà a) 60 d) 1035 b) 84 e) 400 Năm học 2011-2012 c) 285 g) 1000000 a) 60 = 3.5 c) 285 = 3.5.19 e) 400 = 24.52 g) 1000000 = 26.56 b) 84 = 22.3.7 d) 1035 = 32.5.23 Hoạt động Hướng dẫn nhà 126; 127; 128; 129 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 28 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Rèn kỹ phân tích số thừa số nguyên tố và kỹ tìm ước số , xác định số lượng ước số số qua kết phân tích số thừa số nguyên tố - Rèn tính chính xác và linh hoạt quá trình phân tích, chọn ước số II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : Phân tích số lớn HS lên bảng thừa số nguyên tố là làm gì ? Bài 127 SGK: Phân tích các số sau TSNT cho biết số đó chia hết cho các số nguyên tố nào? a) 225 b) 1800 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 129: a) Cho số a = 5.13 Hãy viết Bài tập 129 : tất các ước a a) Ư(a) = {1 ; 5.13 ; ; 13 } b) Cho số b = Hãy viết tất các b) Ư(b) = {1 ; 25 ; ; 24 ; 22 ; 23 } ước b = {1 ; 32 ; ; 16 ; ; } c) Cho số c = Hãy viết tất các c) Ư(c) = {1 ; 32.7 ; ; ; 32 ; 3.7 } ước c = {1 ; 63 ; ; ; ; 21} Bài tập 130 : Bài 130: Phân tích các số sau thừa 51 = = 3.17 => Ư(51) = {1;51;3; 17} số nguyên tố tìm tập hợp các ước 75 = 3.52 => Ư(75)={1;75;3;25;5;15} số: 51; 75; 42; 30 42 = 2.3.7 => Ư(42) ={1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42 } 30 = 2.3.5 => Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} Hoạt động 3: Cách xác định số lượng các ước số GV: Giới thiệu mục “ Có thể em chưa Trang 39 (40) Trường THCS Mã đà biết “ - Nếu m = ax thì m có x+1 ước - Nếu m = ax.by thì m có (x+1).(y+1) ước - Nếu m = ax.by cz thì m có (x+1).(y+1).(z+1) ước Bài 129: b) Cho b = 25 Hãy viết tất các ước b c) Cho số c = 32.7 Hãy viết tất các ước c Năm học 2011-2012 Bài 129: b) b = 25 có 5+1 = ước c) c = 32.7 có (2+1).(1+1) = ước Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập: 131; 132; 133 SGK Bài 161; 162; 16 SBT Ngày soạn:25/12/2010 ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG (tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Nắm định nghĩa ước chung, hiểu khái niệm giao hai tập hợp - Biết cách tìm ước chung, hai hay nhiều số cách liệt kê các ước, tìm phần tử chung hai tập hợp; biết sử dụng ký hiệu giao hai tập hợp II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Nêu cách tìm ước số HS làm Tìm Ư(4) , Ư(6) ?2 Nêu cách tìm bội số Tìm B(4) , B(6) Hoạt động 2: Ước chung GV: Chỉ vào phần tìm ước HS1, HS: Số và số dùng phấn màu với các ước 1, HS: Đọc phần đóng khung SGK các ước 1, ƯC(4,6) = {1; 2} ? Trong Ư(4) và Ư(6) có các số nào HS: ghi giống nhau? x  ƯC(a,b) a  x , b  x Vậy số 1, số là ước chung và x  ƯC(a,b,c) a  x , b  x , c  x GV: Giới thiệu lý hiệu tập hợp các ước HS: chung  ƯC(16, 40) đúng vì 16  , 40  GV: Cho HS làm ?1  ƯC(32, 28) sai vì 32  8, 28  Hoạt động 3: Luyện tập – Củng cố HS: Làm Bài 130 SGK: Điền kí hiệu , vào ô a)  ƯC(12, 18) ; vuông cho đúng Trang 40 (41) Trường THCS Mã đà a) ƯC(12, 18) ; b) ƯC(4, 6, 8) c) ƯC(12, 18) d) ƯC(4, 6, 8) e) ƯC(18, 24) Bài 135 : Viết tập hợp a) Ư(6), Ư(9), ƯC(6, 9) b) Ư(7), Ư(8), ƯC(7, 8) c) Ư(4), Ư(10), ƯC(4, 10) d) ƯC(4, 6, 8) Năm học 2011-2012 b)  ƯC(4, 6, 8) c)  ƯC(12, 18) d)  ƯC(4, 6, 8) e)  ƯC(18, 24) Bài 135: HS hoạt động nhóm a) Ư(6) = {1; 2; 3; 6} Ư(9) = {1; 3; 9} ƯC(6, 9) = {1; 3} b) Ư(7) = {1; 7} Ư(8) = {1; 2; 4; 8} ƯC(7; 8) = {1} c) Ư(4) = {1; 2; 4} Ư(10) = {1; 2; 5; 10} ƯC(4, 10) = {1; 2} d) ƯC(4, 6, 8) = {1; 2} Hoạt động Hướng dẫn nhà - Bài tập: 169; 170 a SBT tr 22, 23 - Đọc trước mục ‘ Bội chung ‘ Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG (tiết 2) I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Nắm định nghĩa bội chung, hiểu khái niệm giao hai tập hợp - Biết cách tìm bội chung, hai hay nhiều số cách liệt kê các ước, tìm phần tử chung hai tập hợp; biết sử dụng ký hiệu giao hai tập hợp II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS1: Ước chung hai hay nhiều số HS lên bảng làm là gì? Tìm Ư(8), Ư(14), ƯC(8, 14) HS 2: Tìm Ư(10), Ư(20), ƯC(10, 20) Hoạt động 2: Bội chung VD: Tìm tập hợp A các bội 4, B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; } B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; } ? Số nào vừa là bội vừa là bội - Số 0; 12; 24; Định nghĩa: Bội chung hai hay nhiều số GV: Các số 0; 12; 24 ; là bội chung là bội tất các số đó và BC(4, 6) = {0; 12; 24; } ? Thế nào là bội chung hai hay HS ghi: nhiều số Trang 41 (42) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 x  BC(a,b) x  a , x  b x  BC(a,b,c) x  a , x  b , x  c GV: Giới thiệu tập hợp các bội chung GV: Nhấn mạnh ?2 Điền vào ô vuông để khẳng định đúng HS:  BC(3, 1) BC(3, 2)  BC(3, ) BC(3, 3) BC(3, 6) ,  Bài 134 SGK: Điền kí hiệu vào ô vuông cho đúng HS: e) 80 BC(20, 30) ; e) 80  BC(20, 30) ; g) 60 BC(20, 30) g) 60  BC(20, 30) h) 12 BC(4, 6, 8) h) 12  BC(4, 6, 8) Hoạt động 3: Chú ý GV: Giới thiệu giao hai tập hợp GV: Mô tả: H 28 SGK Ư(4) và Ư(6) Minh hoạ hình vẽ H 26 SGK Chú ý: Giao hai tập hợp là tập hợp  GV: Giới thiệu kí hiệu : gồm các phần tử chung hai tập hợp đó  Ư(4) Ư(6) = ƯC(4, 6) a) B(6) Cũng cố: b) A  B ={4; 6} Điền tên tập hợp thích hợp vào ô vuông c) M  N = ệ a) B(4)  = BC(4, 6) b) A = {3; 4; 6} ; B = {4; 6} A  B=? GV: Mô tả: A •4 •3•633 B c) M = {a,b} ; N = {c} M  N=? Hoạt động 4: Bìa 136 SGK: (Bảng phụ) Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ 40 là bội Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ 40 là bội Gọi M là giao hai tập hợp A và B a) Viết các phần tử tập hợp M b) Dùng kí hiệu  để thể quan hệ tập M với môic tập hợp A và B Luyện tập – Củng cố HS: A = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36} B = {0; 9; 18; 27; 36} a) M = {0; 18; 36} b) M  A ; M  B Ngày soạn:25/12/2010 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : Trang 42 (Tiết 1) (43) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - HS hiểu nào là ƯCLN hai hay nhiều số Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau, ba số nguyên tố cùng - HS biết tìm ƯCLN hai hay nhiều số cách phân tích các số đó TSNT II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Thế nào là giao hai tập hợp ? HS lên bảng Chữa bài tập 172 SBT ?2 Thế nào là ước hai hay nhiều số Hoạt động 2: Ước chung lớn VD1: Tìm các tập hợp Ư(12), Ư(30), HS hoạt động nhóm: ƯC(12, 30) Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} Tìm số lớn tập hợp Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} ƯC(12, 30) ƯC(12, 30) = {1; 2; 3; 6} Số lớn tập hợp GV: Ta nói là ƯLN 12 và 30 ƯC(12, 30) là Kí hiệu: ƯCLN(12, 30) = Định nghĩa ? Vậy ƯCLN hai hay nhiều số là Ước chung lớn hai hay nhiều số là gì? số lớn tập hợp các ước chung ? Nêu nhận xét quan hệ ƯC và các số đó ƯCLN 12và 30 Nhận xét: Tất các ƯC 12 và 30 ? Hãy tìm ƯCLN(5, 1) , là ước ƯCLN(12, 30) ƯCLN(12, 30, 1) ƯLN(5, 1) = GV: Nêu chú ý: ƯCLN(12, 30, 1) = Số có ước là Với số tự nhiên a và b, ta có ƯCLN(a, 1) = ƯCLN(a, b, 1) = Hoạt động 3: Tìm ước chung lớn cách phân tích các số TSNT VD2: Tìm ƯCLN(36, 84, 168) 36 = 22.32 - Hãy phân tích 36, 84, 168 TSNT 84 = 22.3.7 - Số nào là TSNT chung ba số trên 168 = 23.3.7 - Tìm TSNT chung với số mũ nhỏ Số và số GV: Để có ƯCLN ta lập tích các Số 22 và 31 TSNT chung, môic thừa số lấy với số ƯCLN(36, 84, 168) = 22.3 = 12 mũ nhỏ HS: Đọc quy tắc , ghi GV: Đưa quy tắc tìm ƯCLN lên bảng HS: 12 = 22.3 phụ 30 = 2.3.5 ?1 Tìm ƯCLN(12, 30) ƯCLN(12, 30) = 2.3 = ?2 Tìm ƯCLN(8, 9) ; HS: ƯCLN( 5, 12, 15) ƯCLN(8, 9) = Trang 43 (44) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 ƯCLN(24, 16, 8) ƯCLN( 8, 12, 15) = + Yêu cầu HS phân tích các số ƯCLN(24, 16, 8) = TSNT GV: và là hai số nguyên cùng 8, 12, 15 là hai số nghuyên tố cùng GV: Đưa chú ý lên bảng phụ HS: Đọc chú ý, ghi Hoạt động 4: Củng cố Bài 139 Tìm ƯCLN : HS hoạt động nhóm a) 56 và 140 a) ƯCLN(56, 140) = 28 b) 24, 84, 180 b) ƯCLN(24, 84, 180) = 12 c) 60 và 180 c) ƯCL(60, 180) = 60 Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập 140; 141; 142; 143; 144 SGK - Đọc mục ‘ Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN ‘ Ngày soạn:25/12/2010 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT (Tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - HS nắm vững cách tìm ƯCLN hai hay nhiều số - HS hiểu cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN - Rèn luyện kỹ tính toán II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 ƯCLN hai hay nhiều số là HS: Lần lượt trả lời, làm bài tập nào? ?2 Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho VD Áp dụng: Tìm ƯCLN (15; 30; 90) ? Nêu quy tắc tìm ƯCLN hai hay nhiều số lớn Tìm ƯCLN (24; 84; 180) Hoạt động 2: Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN GV: Tất các ƯC (12; 30) là ước ƯCLN (12; 30) Do đó để tìm HS; làm ƯC (12; 30) ngoài cách liệt kê các + Tìm ƯCLN (12; 30) Ư(12), Ư(30) chọn các ƯC + Tìm các ước ƯCLN (12; 30) Ta còn có thể làm cách sau: Quy tắc : ƯCLN (12; 30) = theo ?1 Để tìm ƯC các số đã cho ta có thể tìm Vậy ƯC (12; 30) = {1; 2; 3; 6} các ước ƯCLN các số đó GV: Yêu cầu HS đọc quy tắc SGK Trang 44 (45) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động 3: Củng cố – Luyện tập Bài 142 SGK: HS hoạt động nhóm Tìm ƯCLN tìm ƯC của: a) ƯCLN (16; 24) = 23 = a) 13 và 24 ƯC (16; 24) = {1; 2; 4; 8} b) 180 và 234 b) ƯCL(60, 180) = 60 ƯC (180; 234) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} c) 60; 90; 135 c) ƯCLN (60; 90; 135) = 15 ƯC (60;90; 135) = {1; 3; 5; 15} Bài 143 SGK: Tìm số tự nhiên a lớn Bài 143   ƯCLN (420; 700) = 140 , biết 420 a và 700 a Bài 180 GV: Hướng dẫn x  ƯC (126; 210) a  ƯCLN (420; 700) ƯCLN (126; 210) = 42 Bài 180 SBT Tìm số tự nhiên x, biết 126  x và ƯC (126; 210) = {1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42} Vậy x = 21 210  x, 15 < x < 30 Hoạt động Hướng dẫn nhà HS học thuộc lòng các quy tắc bài học Bài tập : 141; 144; 145; 146; 147 SBT Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 33 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Học sinh củng cố cách tìm ƯCLN hay nhiều số - Học sinh biết cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN - Rèn luyện cho học sinh biết quan sát tìm tòi đặc điểm các bài tập để áp dụng nhanh chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?ƯCLN hai hay nhiều số là - học sinh lên bảng nào? ? Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ ? Tìm ƯCLN ( 15; 30; 90) ? Nêu quy tắc tìm ƯCLN hai hay nhiều số lớn 1? Bài 176 (SBT): Tìm ƯCLN : a) 40 và 60 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 142 SGK: a) ƯCLN (16; 24) = 23 = Tìm ƯCLN tìm các ƯC của: ƯC (16; 24) = {1; 2; 4; 8} Trang 45 (46) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 a) 16 và 24 b) 180 và 234 c) 60; 90; 135 GV: Gọi HS lên bảng Bài 143 SGK: Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng420  a và 700  a Bài 144 SGK: Tìm các ƯC lớn 20 144 và 92 b) ƯCLN (180; 234) = 18 ƯC (180; 2340 = {1; 2; 3; 6; 9; 18} c) ƯCLN (60; 90; 135) = 15 ƯC (60; 90; 135) = {1; 3; 5; 15} Bài 143 a là ƯCLN 420 và 700 => a = 140 Bài 144 ƯCLN (144; 92) = 48 ƯC (144; 92) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24; 48} Vậy ƯC lớn 20 144 và 92 là 24; 48 Bài 145 SGK: ƯCLN (75; 105) = 15 GV: Đưa đề bài lên bảng phụ Bài 146 GV: Hướng dẫn: x  ƯC (112; 140) Độ dài lớn cạnh hình vuông ƯCLN (112; 140) = 28 là ƯCLN 75 và 105 ƯC (112; 140) = {1; 2; 4; 7; 14; 28} Bài 146 SGK: Tìm số tự nhiên x, biết 112  x; 140  x vì 10 < x < 20 => x = 14 và 10 < x < 20 Hoạt động Hướng dẫn nhà Bài tập : 177; 178; 180; 183 SBT Ngày soạn:25/12/2010 BỘ CHUNG NHỎ NHẤT (tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : HS hiểu nào là BCNN nhiều số - HS biết tìm BCNN hai hay nhiều số cách phân tích các số thừa số nguyên tố HS phân biệt quy tắc tìm ƯCLN và BCNN II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1Thế nào là BC hai hay nhiều HS làm  số ? x BCNN (a, b) nào B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; } Tìm BC (4, 6) B(6) = {0; 6; 12; 18; } BC (4, 6) = {0; 12; } GV:Số nhỏ khác tập hợp BC (4, 6) số đó gọi là BCNN (4, 6) Hoạt động 2: Bôị chung nhỏ VD: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; } Định nghĩa: BCNN hay nhiều số là số B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; } nhỏ khác tập hợp BC các BC (4, 6) = {0; 12; 24; } số đó Sốnhỏ nhát khác tập hợp Nhận xét: Tất các BC và là Trang 46 (47) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 BC (4, 6) là 12, ta nói 12 là bội BCNN (4, 6) BCNN(4,6) Kí hiệu; BCNN (4, 6) = 12 Chú ý: ? BCNN hai hay nhiều số là gì? BCNN (a, 1) = a GV; Cho HS đọc định nghĩa SGK BCNN (a, b, 1) = BCNN (a, b) ? Tìm mối quan hệ BC và BCNN? VD: BCNN (5, 1) = BCNN (4, 6, 1) = BC (4, 6) Hoạt động 3: Tìm BCNN cách phân tích các số TSNT VD 2: Tìm BCNN (8, 18, 30) HS: = 23 ? Phân tích 8; 18; 30 TSNT 18 = 2.32 GV: Giới thiệu các TSNT chung và 30 = 2.3.5 riên là 2; 3; Mỗi thừa số lấy với số BCNN (8; 15; 30) = 23.32.5 = 360 mũ lớn Quy tắc: SGK Lập tích các thừa số đã chọn, đó là HS hoạt động nhóm ?1 BCNN phải tìm a) BCNN (8 12) =23.3 = 24 GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm, rút b) BCNN (5, 7, 8) = 5.7.8 = 280 quy tắc c) BCNN (12, 16, 48) = 48 GV: Cho HS làm ?1 HS: Đọc chú ý SGK a) Tìm BCNN (8; 12) Bài 149: b) Tìm BCNN (5, 7, 8) HS hoạt động nhóm c) Tìm BCNN (12, 16, 48) a) BCNN (60; 280) =23.3.5.7 = 840 GV: Đưa chú ý lên bảng phụ b) BCNN (84; 108) = 22.33.7 = 756 Bài 149 SGK: c) BCNN (13; 15) = 13.15 = 195 Cho HS hoạt động nhóm Tìm BCNN của: a) 60 và 280 b) 84 và 108 c) 13 và 15 Hoạt động Hướng dẫn nhà HS học thuộc lòng các quy tắc bài học Bài tập : 150; 151 SGK Ngày soạn:25/12/2010 BỘ CHUNG NHỎ NHẤT (tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - HS nắm vững các kiến thức tìm BCNN - HS biết cách tìm BC thông qua tìm BCNN - Vận dụng các kiến thức vào làm các bài toán đơn giản II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Trang 47 (48) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 ?1 BCNN hai hay nhiều số là gì? Nêu nhận xét và chú ý Tìm BCNN (10; 12; 15) ?2 Nêu qui tắc tìm BCNN hai hay nhiều số lớn Tìm BCNN (8; 9; 11) BCNN (25; 50) HS1: Trả lời BCNN (10; 12; 15) = 60 HS2: Nêu qui tắc BCNN (8; 9; 11) = 792 BCNN (25; 50) = 50 GV: Nhận xét Hoạt động 2: Cách tìm BC thông qua BCNN HS hoạt động nhóm VD: Cho A = {x  N / x  8, x  18, x 8  x  30, x < 1000}  x 18   x  BC (8;18;30), x  1000 Viết tập hợp A cách liệt kê các x 30 phần tử  GV: Yêu cầu HS tự nghiên cứu SGK, BCNN (8; 18; 30) = 22.32.5 = 360 hoạt động nhóm BC(8; 18; 30) ={0; 360; 720; 1080; } Vì x < 1000 ? Hãy nêu qui tắc tìm Cách tìm BC = A = {0; 360; 720} thông qua BCNN HS: Đọc qui tắc SGK Hoạt động 3: Luyện tập Bài 1: Tìm số tự nhiên a, biết Bài 1: a 60  a < 1000   a  BC (60;280) a 280 a  60 và a  280 BCNN (60; 280) = 840 Vì a < 1000 => a = 840 Bài 152: Bài 152 SGK: a 15 Tìm số tự nhiên a nhỏ khác 0, biết a 18  a  BC (15;18), a  a  15 và a  18 BCNN (15; 18) = 90 GV: yêu cầu HS làm theo nhóm => a = 90 Bài 153 SGK: Bài 153 SGK: BCNN (30; 45) = 90 Tìm BC 30 và 45 nhỏ 500 Cacvs BC (30; 45) nhỏ 500 là: 90; 180; 270; 360; 450 Hoạt động Hướng dẫn nhà HS học thuộc lòng các quy tắc bài học Bài tập : 154; 155; 156; 157 SGK Ngày soạn:25/12/2010 ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: Ôn tập cho HS các kiến thức đã học các phép tính cộng trừ, nhân, chia và nâng lên luỹ thừa Trang 48 (49) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - HS vận dụng các kiến thức trên và các bài tập thực các phép tính, tìm số cha biết - Rèn luyện kỹ tính toán II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm, ôn tập III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Ôn tập lý thuyết GV: yêu cầu HS đọc lần lợt từ câu Câu 1: đến câu và trả lời HS1: a+b =b+a (t/c giao hoán) câu GV gọi HS lân bảng (a+b)+c = a+ (b+c) (t/c kết hợp) HS2; -Tính chất giao hoán phép nhân: a.b = b.a - Tính chất kết hợp; (a.b).c = a (b.c) - Tính chất phân phối phép nhân phép cộng: Câu 2, câu 3, câu a (b+c) = a.b + a.c GV: Yêu cầu HS lên bảng viết Câu 2: dạng tổng quát an = a.a.a a (n ≠ 0) n thừa số a Câu 3: am.an = am+n (a ≠ 0) am : an = am-n (a ≠ 0, m ≥ n) Câu 4: a = b.k (k  N ; b ≠ , a ≥b) Hoạt động 2: Bài tập Bài 159 SGK: HS trả lời Tìm kất các phép tính: a) b) a) n – n b) n : n (n ≠ 0) c) n d) n c) n+0 d) n – g) n e) g) n.1 e) n.0 h) n h) n : Bài 160: Bài 160 SGK: a) 204 – 84 : 12 = 204 – = 197 Thực phép tính: b) 15 23 + 4.32 – 5.7 = 15 + 4.9 – 35 a) 204 – 84 : 12 = 120 + 36 – 35 = 121 b)15 + 4.3 – 5.7 c)56 : 53 + 23.23 = 53 + 26= 125 + 32 = 157 c)56 : 53 22.23 d) 164 53 + 47 164 = 164 (53 + 47) = 164 100 = 16400 d) 164 53 + 47 164 GV: Cho HS lên bảng Bài 61: Bài 61 SGK: a) 249 – 7(x + 1) = 100 7(x + 1) = 249– 100 Tìm số tự nhiên x, biết x + = 119 : 7 x = 17 – 1 x= 16 a) 249 – 7(x + 1) = 100 b) (3x - 6).3 = 34 (3x - 6) =34 : Trang 49 (50) Trường THCS Mã đà b) (3x - 6).3 = Năm học 2011-2012 3x = 27 + 6 x = 33 : 3 x = 11 Hoạt động Hớng dẫn nhà - Học bài , ôn tập lý thuyết từ câu đến câu 10 Bài tập: 165; 166; 167 SGK Bài 203; 204; 208; 210 SBT Hoạt động 2: Ước và bội ? Hãy nhắc lại nào thì số tự Định nghĩa: Nếu có số tự nhiên a chia hết nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ? cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội b, b GV: Giới thiệu ước và bội là ước a a HS: 18 là bội 3, không là bội  là ước 12, không là ước 15 b a b GV: Cho HS làm ?1 Hoạt động 3: Cách tìm ước và bội Ngày soạn:25/12/2010 ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: - Ôn tập cho HS các kiến thức đã học tính chất chia hết tổng, các dấu hiệu chia hết cho 2, cho3, cho 5, cho 9, số nguyên tố và hợp số, ƯC và BC, ƯCLN, BCNN - Vận dụng các kiến thức vào làm các bài tập - Rèn luyện kỹ tính toán II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm, ôn tập III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Ôn tập lý thuyết Câu 5: Tính chất chia hết tổng HS: Phát biểu tính chất - Tính chất 1: a : m   ( a  b) : m b : m - Tính chất 2: a m    ( a  b) m b m  (a, b, m  N, m ≠ 0) GV: Yêu cầu HS nhắc lại dấu hiệu chia HS: Nhắc lại các dấu hiệu chia hết hết cho 2, cho3, cho 5, cho GV: Yêu cầu HS trả lời từ câu đến câu 10 Hoạt động 2: Bài tập Bài 165 SGK: Bài 165: GV phát phiếu học tập: HS hoạt động nhóm: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố a) 747  P vì 747  và > ; Trang 50 (51) Trường THCS Mã đà Điền kí hiệu , vào ô vuông: a) 747 P ; 235 P ; 97 P b) a = 835 123 + 318 a P c) b = 5.7.11 + 13.17 b P d) c = 2.5.6 – 2.29 c P GV: Yêu cầu HS giải thích Bài 166 SGK: Viết tập hợp sau cách liệt kê các phần tử: A = {x  N/ 84  x; 180  x và x > 6} B = { x  N/ x  12; x  15; x  18 và < x < 300 } Bài 167 SGK: GV đưa đề bài lên bảng phụ yêu cầu HS đọc đề bài Hướng dẫn HS giải Năm học 2011-2012 235  P vì 235  và > 97  P b) a  P vì a  và > c) b  P vì b là sô chẵn và b > d) c  P Bài 166 x  ƯC (84; 180 ) và x > ƯCLN (84; 180) = 12 ƯC (84; 180) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} Vì x > => A = 12 x  BC (12; 15; 18) và < x < 300 BCNN (12; 15; 18) = 180 BC (12; 15; 18 ) = {0; 180; 360; } Vì < x < 300=> B = 180 Bài 167: Gọi số sách là a (100 ≤ a ≤ 150) a  10 ; a 15; a 12 => a  BC (10; 12; 15) BCNN (10; 12; 15) = 60 a  {0; 60; 120; 180; } Vì 100 ≤ a ≤ 150=> a = 120 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , xem lại các bài đã làm Bài tập: 207; 208; 209; 210 SBT Ngày soạn:25/12/2010 ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiết 3) Ngày giảng: I Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố các kiến thức đã học cho HS - Có kĩ vận dụng các kiến thức vào làm các bài tập - Rèn luyện kỹ tính toán II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ HS: Bảng nhóm, ôn tập III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Luyện tập Bài 164 SGK HS hoạt động nhóm Thưc phép tính kết a) (100 + 1) : 11 = 1001 : 11= 91 = 7.13 TSNT b) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4=225=32.52 a) (100 + 1) : 11 c) 29.31 + 144 : 122 = 29.31+144:144= 61 b) 142 + 52 + 22 d) 333 : + 225 : 152 = 111+1=112= 24.7 c) 29.31 + 144 : 122 Bài 168: d) 333 : + 225 : 15 Máy bay đời năm 1936 Trang 51 (52) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV: Cho HS hoạt động nhóm Bài 168 SGK: GV: Hướng dẫn HS làm Bài 169: SGK GV: Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt Bài 203 SBT: Tìm số tự nhên x, biết: a) (2600 – 6400 ) – 3x = 1200 b) [(6x - 72) ; - 84] 28 = 5628 Hoạt động 2: GV: Giới thiệu a m    a BCNN ( m, n) a  n  Nếu Nếu a b  c Mà ƯCLN (a,b) = => a  c Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , xem lại các bài đã làm - - Tiết sau kiểm tra tiết Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: Bài 169: Số vịt 49 Bài 203; a) (2600 – 6400 ) – 3x = 1200 900 – 3x = 1200 3x = 900 – 1200 x = 7800 ; 3 x = 2600 b) [(6x - 72) : - 84] 28 = 5628 (6x - 72) : – 84 = 5628 : 28 (6x – 72) : = 21 + 84 6x – 72 = 105 2 6x = 210 + 72 x = 282 : 6 x = 47 Có thể em chưa biết a 4   a BCNN ( 4,6) a   VD: 2) VD: a.3 : và ƯCLN (3,4) = => a  KIỂM TRA 45 PHÚT Ngày soạn:25/12/2010 LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nhận biết và đọc đúng các số nguyên âm qua các VD - HS biết cách biểu diễn các số tự nhiên và các số nguyên âm trên trục số - Rèn luyện khả liên hệ thực tế và toán học II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, thước kẻ, nhiệt kế hình 31, bảng vẽ hình 35 HS: Thước kẻ III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Đặt vấn đề và giới thiệu chương II GV: Yêu cầu HS: HS: làm 4+6= 4–6= 4.6 = GV: Để phép trừ các số tự nhiên bao Trang 52 (53) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 thực được, người ta phảI đưa vào loại số Số nguyên âm Hoạt động 2: Các ví dụ VD 1; GV: Đưa nhiệt kế h31 cho HS quan HS: đọc O0C ; 1000C ; 400C sátvà giới thiệu các nhiệt độ -100C ; -200C GV: Giới thiệu các số nguyên âm như: HS: Đọc các nhiệt độ câu ?1 -1; -2; -3; … Bài tập 1: Cách đọc: âm 1, âm 2, âm 3, … a) Nhiệt kế a: -30 C GV: Cho HS làm ?1 SGK b) Nhiệt kế b: -20 C Bài tập SGK: c) Nhiệt kế c: O0 C GV đưa lên bảng phụ d) Nhiệt kế d: 20 C VD 2: GV giới thiệu SGK e) Nhiệt kế e: 30 C GV: Cho HS làm ?2 b Nhiệt kế b có nhiệt độ cao HS: Đọc độ cao các đỉnh núi Bài tập SGK: câu ?2 VD 3: GV giới thiệu SGK HS: Làm bài tập Cho HS làm ?3 HS: Đọc ?3 Hoạt động 2: Trục số GV: Yêu cầu HS vẽ tia số HS: Vẽ trục số GV: Vẽ tia đối tia số và ghi các số -1; -3 -2 -1 -2; -3; • • • • • • • Giới thiệu gốc, chiều dương, chiều âm trục số GV: Cho HS làm ?4 HS: Điểm A: -6 Điểm C: Điểm B : -2 Điểm D: GV: Giới thiệu trục số thẳng đứng hình 34 SGK Bài tập SGK: Bài tập 4: a Ghi điểm O và trục số HS hoạt động nhóm • • • • • • • • -3 b ) Hãy ghi các số nguyên âm nằm -10 và -5 • • • • • • • • • • • • • • • -10 -5 Hoạt động 4; Củng cố (6 ph) ? Trong thực tế người ta dùng số nguyên âm nào? Bài tập SGK: Vẽ trục số và vẽ: HS: Hoạt động nhóm - Những điểm nằm cách điểm ba đơn vị Trang 53 (54) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - - Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách điểm Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; SBT tr 54, 55 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS biết tập hợp các số nguyên bao gồm các số nguyên dương , số và số nguyên âm Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số , tìm số đối số nguyên - HS bước đầu hiểu có thẻ dùng số nghuên để nói các đại lượng có hai hướng ngược II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, thước kẻ, hình vẽ 39 SGK HS: Thước kẻ III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Lấy hai VD thực tế đó có số HS1 : trả lời nguyên âm, giải thích ý nghĩa các số nguyêm âm đó Bài SBT: Vẽ trục số HS2: Lên bảng làm a )Những điểm cách điểm ba đơn vị a ) và -1 b ) Những điểm nằm các điểm -3 b )-2; -1; 0; 1; 2; và Hoạt động 2: Số nguyên GV: Giới thiệu HS: Lấy VD Số nguyên dương: 1; 2; 3; …hoặc +1; +2; +3; … Bài 6: HS trả lời Số nguên âm: -1; -2; -3; … Z = {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …} ? Em hãy lấy VD hai số nguyên dương, số nguyên âm Bài tập 6: HS: N là tập Z Đọc điều ghi sau đây có đúng không? HS: Đọc chú ý SGK -  N ;  N ; 0 N 5 N ; -1 N; 1N ? Vậy tập N và tập Z có mối quan hệ với nào? HS: Điểm C : + km GV: Cho HS đọc chú ý SGK Điểm D : - km NHận xét: Số nguyên thường sử Điểm E : - km dụng biểu thị các đại lượng có hai HS: hướng ngược a) Chú sên cách A 1m phía trên +1 GV: ĐưaVD hình 38 lên bảng phụ b)Chú sên cách A 1m phía -1m Trang 54 (55) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Cho HS làm ?1 Cho HS làm ?2 Đưa hình 39 lên bảng phụ GV: Điểm (+ 1) và (-1) cách điểm A và nằm hai phía điểm A Nếu lấy điểm A làm gốc thì (+1) và (-1) là hai số đối Hoạt động 2: Số đối GV: Vẽ trục số : Yêu cầu HS biểu diễn và (-1) trên • • • • • • • trục số Tương tự và (-2); và (-3) -3 -2 -1 GV: và (-1) là hai số đối nhau, hay là số đối -1, -1 là số đối HS: Nêu và -2 là hai số đối là số đối -2, (-2) là số đối Cho HS làm ?4 HS làm ?4: Số đối là -7 Số đối -3 là Hoạt động 4; Củng cố - ? Thường dùng số nguyên để biểu HS: trả lời thị các đại lượng nào? - ? Tập Z các số nguyên gồm loại số nguyên nào? Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 10 SGK; bài đến Ngày soạn:25/12/2010 THỨ TỰ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN (TIẾT 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: - Rèn luyện cách so sánh hai số nguyên - Rèn luyện tính xác khoa học II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, trục số HS: Hình vẽ trục số III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ và so sánhhai số tự nhiên trên tia số ?1 Tập Z các số nguyên gồm số HS1: trả lời , làm bài tập nào? Viết kí hiệu Bài tập: Tìm số đói các số: +7; +3; -5; -2; -20 Chữa bài tập 10 SGK: A C M B HS:: Làm • • • • • • • • • • Trang 55 (56) Trường THCS Mã đà -3 -1 Năm học 2011-2012 ? So sánh giá trị số và số So sánh vị tríđiểm và điểm trên trục số Hoạt động 2: ? So sánh và Vị trí và trên trục số ? Nêu nhận xét so sánh hai số tự nhiên Cho HS làm ?1 Đưa lên bảng phụ GV: Đưa “ Chú ý” lên bảng phụ Giới thiệu số liền trước , số liền sau ? Lấy VD Cho HS làm ?2 So sánh: a) và b) -2 và -7 c) -4 và d) -6 và e) -4 và g) và So sánh hai số nguyên HS: < Trên trục số điểm nằm bên tráI điểm Nhận xét; Trong hai số tự nhiên khác có số nhỏ số và trên trục số (nằm ngang) điểm số nhỏ bên trái số lớn HS: Làm ?1 HS: Ghi chú ý VD: -1 là số liền trước số +1 là số liền sau số HS: Trả lời ?2 Hoạt động 2: Củng cố – bài tập Bài 11 SGK: HS làm Điền dâu >, < , = vào ô vuông: ; -3 -5 -6 ; 10 -10 Bài 12 SGK: Bài12: HS hoạt động nhóm a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ a) -17 < -2 < < < < tự tăng dần 2; -17; 5; 1; -2; b ) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ b ) 2001 , 15 , 7, 0, -8, - 101 tự giảm dần Bài 13: HS làm -101; 15; 0; 7; -8 ; 2001 a) x = -4; -3; -2; -1; Bài 13 SGK: b) x = -2; -1; 0; 1; Tìm x  Z, biết: a) -5 < x < b ) -3 < x < Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 17; 18; 19 SBt tr 37 Ngày soạn:25/12/2010 THỨ TỰ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN (tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS biết cách tìm giá trị tuyệt đối số nguyên - Củng cố cho HS só sánh hai số nguyên - HS biết tính giá trị đơn giản có chưa GTTĐ II Chuẩn bị GV và HS: Trang 56 (57) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Bài 18 SBT HS1 làm bài 18 a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5; -15; 8; 3; -1; b ) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ HS làm bài 19 tự giảm dần: -97; 10; 04; -9; 2000 Bài 19 SBT: Tìm x  Z, biết: -6 < x < Hoạt động 2: Giá trị tuyệt đối số nguyên ? Trên trục số hai số đối có đặc íH: Hai số đối cách điểm điểm gì? Điểm -3 và cách điểm bao Điểm -3 và cách điểm là đơn vị nhiêu đơn vị Cho HS làm ?3 GV: Giới thiệu kháI niệm giá trị tuyệt HS: Ghi khái niệm vào đối số nguyên a kí hiệu: a VD: 13 13 ; 0 ;  20 20 GV; Cho HS làm ?4: Tìm giá trị tuyệt đối số sau: 1; -1; 5; -5; -3; GV: Đưa nhận xét lên bảng phụ Hoạt động 3: ? Trên trục số nằm ngang, số nguyên a nhỏ số nguyên b nào? VD So sánh: (-1000) và (+2) ? Thế nào là GTTĐ số nguyên a Nêu nhận xét GTTĐ số? Cho VD Bài tập 15 SGK: Điền dấu >, <, = vào ô vuông: 3 1 Bài 20 SGK: Tính giá trị biểu thức: 5  HS làm ?4 = ;  11 = ; HS : Ghi nhận xét Củng cố – bài tập HS: Trả lời Bài 15: HS làm 3    5 5  ;  1    0 0   3      5  2      2 Bài 20: HS hoạt động nhóm Trang 57 =1 (58) Trường THCS Mã đà 8  a) b)  7. c) 18 :  Năm học 2011-2012 a)    = – = b)  7. = = 21 18 :  c) = 18 : = Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 16; 17; 18; 19; 20d; 21; 22 SGK Ngày soạn:25/12/2010 CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS biết cộng hai số nguyên cùng dấu, trọng tâm là cộng hai số nguyên âm - Bước đầu hiểu có thể dùng số nguyên biểu thị thay đổi theo hai hướng ngược đại lượng - HS có ý thức liên hệ với thực tiễn II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Nêu cách so sánh hai số nguyên a HS1: Trả lời và b trên trục số Nêu nhận xét só sánh hai số nguyên ?2 Giá trị tuyệt đối số nguyên a là HS2: Trả lời gì? nêu cách GTTĐ số nguyên dương, sốnguyên âm, số Hoạt động 2: Cộng hai số nguyen dương VD: (+4) + (+2) = (+4) + (+2) = + = Vậy cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác áp dụng: (+425) + (+150) = (+425) + (+150) = 425 + 150 = 575 GV: Thực hành trên trục số: (+4) + (+2) Hoạt động 3: Cộng hai số nguyên âm GV: Ta dùng số nguyên để biểu thị thay đổi theo hai hướng ngược đại lượng: Tăng và giảm, lên cao và xuống thấp VD: Nhiệt độ giảm 30C ta có thể nói nhiệt độ tăng 30C VD1: SGK HS: Đọc VD1 Tóm tắt: Nhiệt độ buổi trưa : -3 C, buổi chiều nhiệt độ giảm 20C Tính nhiệt độ buổi chiều? GV: Yêu cầu HS nhận xét Nhânk xét: Nói nhiệt độ buổi chiều giảm Trang 58 (59) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV: Hướng dẫn HS cộng trục số SGK Vậy: (-3) + (-2) = -5 áp dụng: (-4) + (-5) = ? Vậy cộng hai số nguyên âm ta ntn? ?1 Tính và nhận xét kết quả: (-4) + (-5) và  4 Hoạt động 4: b) 17 +  33 c)  37   15 HS: Khi cộng hai số nguyên âm ta số nguyên âm HS: (-4) + (-5) = -9  4 GV: Đưa quy tắc lên bảng phụ VD: (-17) + (-54) = - (17 + 54) = -71 Cho HS làm ?2 Bài 23 SGK: Tính: a) 2763 + 152 b) (-7) + (-14) c) (-35) + (-9) Bài 24 SGK: Tính a) (-5) + (-248) C có nghĩa là tăng 20C Vậy: (-3) + (-2) = ? =4+5=9 HS: Đọc quy tắc và ghi HS làm ?2 a) (+37) + (+81) = + upload.123doc.net b) (-23) + (-17) = - (23 + 17) = - 40 Củng cố – Luyện tập HS: a) 2763 + 152 = 2915 b) (-7) + (-14) = - (7 + 14) = - 21 c) (-35) + (-9) = - (35 + 9) = - 44 Bài 24 SGK: Tính HS hoạt động nhóm a) (-5) + (-248) = - (5 + 248) = - 253 b) 17 +  33 = 17 + 33 = 50  37   15 c) = 37 + 15 = 52 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 25; 26 SGK ; Bài 35 đến 41 SBT tr 58 59 Ngày soạn:25/12/2010 CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nắm vững quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu - HS hiểu dùng số nguyên để biểu thị tăng giảm đại lượng - Có ý thức liên hệ các kiến thức đã học vào thực tiễn II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, trục số HS: Bảng nhóm, vẽ trục số III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Nêu quy tắc cộng hai số nguyên HS1; Trả lời âm? Cộng hai số nguyên dương? Cho VD ?2 Nêu cách tính GTTĐ số Trang 59 (60) Trường THCS Mã đà nguyên Tính: Năm học 2011-2012 HS2: Trả lời, làm bt  12 ; ;  Hoạt động 2: Ví dụ GV: nêu VD SGK VD: Tóm tắt: HS : Tóm tắt - Nhiệt độ buổi sáng: 30C - - Chiều nhiệt độ giảm: 50C - Hỏi nhiệt độ buổi chiều? ? Nhiệt độ giảm C có nghĩa là tăng Giải: bao nhiêu độ? Nhiệt độ giảm 50C có nghĩa là tăng 50C 30C – 50C Hoặc 30C + (-50C) ? Hãy dùng trục số để tìm kết phép 30C + (-50C ) = -20C tính GV: Yêu cầu HS làm ?1 HS: làm ?1 Thực trên trục số (-3) + (+3) = (+3) + (-3) = Cho HS làm ?2 HS: Tìm và nhận xét kết quả: a ) + (-6) = - a ) + (-6) và   b ) (-2) + (+4) và     6 =6–3=3 b ) (-2) + (+4) = + 4   =4–2=2 Hoạt động 3: Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu ? Qua các VD trên tổng hai số đối HS: Tổng hai số đối nhau bao nhiêu? GV: Muốn cộng hai số nguyên khác HS: dộc quy tắc dấu không đối ta làm nào? GV: đưa quy tắc lên bảng phụ HS: Nhắc lại nhiều lần VD: (- 237) + 55 = - (237 - 55) = - 218 Cho HS làm ?3 HS: Tính: a) (- 38 + 27) a) (- 38 + 27) = - (38 - 27) = - 11 b) 273 + (-123) b) 273 + (-123) = + (273 – 123) = 150 Hoạt động 4: Củng cố – Luyện tập Bài 27 SGK: Tính Bài 27 SGK: Tính: a) 26 + (- 6) a ) 26 + (- 6) = + (26 – 6) = 20 b) (- 75) + 50 b ) (- 75) + 50 = - (75 – 50) = - 25 c) 80 + (- 2200 c ) 80 + (- 220) = - (220 - 80) = - 144 Điền đúng (Đ) sai (S) vào ô vuông: HS: làm (+ 7) + (-3) = + (-2) + (+2) = (-4) + (+ 7) = -3 (-5) + (+ 5) = 10 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 28 đến 35 SGK Trang 60 (61) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 46 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - Củng cố quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu - Rèn luyện kĩ áp dụng quy tắc làm các bài tập II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Phát biểu quy tắc cộng hai số HS1: Trả lời nguyên âm? Bài tập: 31 SGK Bài 31: Tính: a) (-30) + (-5) a) (-30) + (-5) = - (30 + 5) = - 35 b ) (-7) + (-13) b ) (-7) + (-13) = - (7 + 13) = - 20 ?2 Phát biểu quy tắc cộng hai số HS2: nguyên khác dấu Bài 28 SGK: Tính Bài 28 SGK: Tính a) (-73) + = - 73 a) (-73) + b )  18 + (-12) = 18 + (-12) = b)  18 + (-12) c) 102 + (-120) 102 + (-120) = - 18 Hoạt động 2: Luyện tập Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, só HS làm sánh hai số nguyên âm Bài 1: Tính: Bài 1: Tính: a) (-50) + (-10) = - (50 + 10) = - 60 a) (-50) + (-10) b) (-16) + (-14) = - (16 + 14) = - 30 b) (-16) + (-14) c) (-367) + (-33) = - (367 + 33) c) (-367) + (-33) = - 400 d)  15 + (+27) Bài 2: Tính: a) 43 + (- 3) d)  15 + (+27) = 15 + 27 = 42 Bài 2: Tính: a) 43 + (- 3) = 40 b)  29 + (-11) c) + (-36) d) 207 + (-2007) e) 207 + (-317) GV: Cho HS hoạt động nhóm Bài 3: So sánh, rút nhận xét a) 123 + (-3) và 123 b) (-55) + (-15) và (-55) b) c) d) e)  29 + (-11) = 29 + (-11) = 18 + (-36) = -36 207 + (-2007) = - 1800 207 + (-317) = - 110 Bài 3: a) 123 + (-3) và 123 123 + (-3) = 120 => 123 + (-3 ) < 123 b) (-55) + (-15) vag (-55) (-55) + (-15) = - 70 Trang 61 (62) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 => (-55) + (-15) < - 55 Dạng 2: Tìm số nguyên x, biết: Bài 4: Tìm x, biết: a) x + (-3) = -11 b) (-5) + x = 15 GV: Hướng dẫn HS làm Bài 4: Tìm x, biết: HS làm a) x + (-3) = -11 x = (-11) – (-3) x=-8 b) (-5) + x = 15 x = 15 – (-5) x = 20 Bài 55 SBT Thay dấu * chữ số thích hợp: HS hoạt động nhóm: a) (- *6) + (-24) = -100 a) * = b) 39 + (-1*) = 24 b) * = GV: Cho HS hoạt động nhóm Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 51 đến 61 SBT tr 60 Ngày TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG HAI SỐ NGUYÊN soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nắm tính chất phép cộng các số nguyên: Giao hoán , kết hợp, cộng với số 0, cộng với số đối - Bước đầu hiểu và có ý thức vận dụng các tính chất phép cộng để tính nhanh và tính toán hợp lý - Biết tính đúng tổng nhiều số nguyên II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, trục số HS: Bảng nhóm, ôn tập III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Nêu quy tắc cộng hai số nguyên HS1; Trả lời cùng dấu? Cộng hai số nguyên khác dấu? ? Phát biểu các tính chất phép cộng các số tự nhiên Tính: (-2) + (-3) và (-3) + (-2) HS2: Trả lời, làm bt (-8) + (+4) và (+4) + (-8) GV: ĐVĐ: Phép cộng các số nguyên coa tính chất gì? Hoạt động 2: Tính chất giao hoán GV: Qua các VD ta thấy phép cộng các số nguyên có tính chất giao hoán VD: (-2) + (+4) và (+4) + (-2) Lấy VD Trang 62 (63) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 ? Phát biểu nội dung t/c giao hoán phép công các sốnguyên Viết công thức Hoạt động 3: Cho HS làm ?2 Tính và so sánh kết quả: [(-3) + 4] + ; (-3) + (4 + 2) [(-3) + 2] + ? Vậy muốn cộng tổng hai số hạng với số thứ ba, ta làm nào? Viết tổng quát Bài tập 36 SGK : Tính: a) 126 + (- 20) + 2004 + (- 106) HS; Phát biểu Công thức: a + b = b + a Tính chất kết hợp HS: [(-3) + 4] + = + = (-3) + (4 + 2) = -3 + = [(-3) + 2] + = -1 + = HS: trả lời Tổng quát: (a + b) + c = a + (b + c) HS: 126 + (- 20) + 2004 + (- 106) = 126 + [(- 20) + (- 106)] + 2004 = 126 + (- 126) + 2004 = + 2004 = 2004 Hoạt động 4: Cộng với số ? Một số nguyên cộng với số kết HS Trả lời nào? Cho VD VD: + = (- 3) + = - ? Nêu công thức Công thức: a + = a Hoạt động 5: Cộng với số đối Tính: (- 12) + 12 (- 25) + 25 GV: Vậy tổng hai số nguyên đối có tổng GV: gọi HS đọc SGK HS: Đọc SGK, ghi Số đối a, kí hiệu: - a Số đối –a , kí hiệu : a VD: a = 17 thì - a = -17 a = - 20 thì -a = 20 HS: a = -2; -1; 0; 1; a = thì -a = - => = - Tính tổng: (-2) + (-1) + + + ? Nếu a + b = thì a và b là hai sô ntn = [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + nhau? =0 Cho HS làm ?3 Tìm tổng các số nguyên a, biết: -3<a<3 Hoạt động 6: Luyện tập – củng cố Bài 37 SGK: HS: Tìm tổng tất các sốnguyên x, biết: x = -3; -2; -1; 0; 1; -4<x<3 Tính tổng: (-3) + (-2) + (-1) + + + = [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + (-3) + =0 Trang 63 (64) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 37b, 38; 39; 40; 41; 42 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 48 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS biết vận dụng các tính chất phép cộng các số nguyên để tính đúng, tính nhanh các tổng, rút gọn biểu thức - Củng cố tìm số đối, GTTĐ số nguyên - Rèn tính sáng tạo HS II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, ôn tập III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS1: ? Phát biểu các tính chất HS 1: trả lời, làm bt 37 phép cộng các sốnguyên Viết công thức tổng quát Chữa bài tập: 37 SGK Tính tổng các sốnguyên x, biết: - 5<x<5 HS 2: Chữa bài 40 SGK Điền số thích hợp vào ô vuông: HS2: Lên bảng a -2 -a 15 a Hoạt động 2: Luyện tập Dạng1: Tính tổng, tính nhanh Bài 60 SBT: Tính: Bài 60: HS có thể làm nhiều cách a ) + (-7) + + (-11) + 13 + (-15) + (-7) + + (-11) + 13 + (-15) = (5 + 13) + [(-7) + (-11)] + + (-15) = 18 + (-18) +9 + (-15)= - Bài 62: Bài 62a) SBT: Tính a) + (-17) + + 17 a) + (-17) + + 17 = (5 + 8) + [(-17) + 17] = 13 + = 13 Bài 66: x = - 15; - 14; - 13; ….; ; 1; 2; …; 15 Bài 66 SBT: Tính tổng: Tính tổng tất các số nguyên có (-15) + (-14) +…+ + + + … + 15 giá trị tuyệt đối nhỏ 15 = [(-15) + 15] + [(-14) + 14] + … + x [(-1) + 1] + 0= ≤ 15 Bài 63: Xá định các giá trị x cho a) – + y x ≤ 15 b) x + Trang 64 (65) Trường THCS Mã đà Bài 63: Rút gọn biểu thức a) – 11 + y + b) x + 22 + (- 14) Dạng 2: Bài toán thực tế: Bài 43 SGK: GV: Đưa đề bài lên bảng phụ Năm học 2011-2012 Bài 43: a ) Sau ca nô vị trí B, ca nô D Vậy ca nô cách nhau: 10 – = Km b) Sau ca nô B, ca nô A 10 + = 17 Km • • • • A C D B a) Sau ca nô vị trí nào? ca nô vị trí nào? Bài 45: Vậy chúng cách bao nhiêu Km Bạn Hùng đúng vì tổng hai số nguyên b) Hỏi tương tự câu a âm nhỏ số hạng tổng Dạng 3: Đố vui VD: (-5) + (-4) = -9 Bài 45 SGK: -9 < - ; -9 < - GV: Cho HS đọc đề bài Yêu cầu HS hoạt động nhóm HS: Làm Dạng 4: Sử dụng máy tính bỏ túi: GV: Hướng dẫn HS cách sử dụng máy tính bỏ túi Bài 46 SGK: a) 187 + (-54) b) (-203) + 349 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 65; 66; 67 SBT tr 61, 62 Ngày soạn:25/12/2010 49 PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu phép trừ Z - Biết tính đúng hiệu hai số nguyên - Rèn luyện lĩ tính toán HS II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên HS: Trả lời cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu? ? Phát biểu các tính chất phép cộng các số nguyên? Hoạt động 2: Hiệu hai số nguyên ? Phép trừ hai số tự nhiên thực HS: Thực số bị trừ ≥ số trừ nào? Trang 65 (66) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV: Còn tập Z phép trừ thực nào? Cho HS làm ?1 HS làm: Hãy xét các phép tính sau và rút – = + (-1) = nhận xét: – = + (-2) = – và + (-1) – = + (-3) = – và + (-2) – = + (-4) = -1 – và + (-3) – = + (-5) = - 3–4=? – = + (-2) = 3–5=? – = + (-1) = Tương tự: 2–0=2+0=2 – và + (-2) – (-1) = + = – và + (-1) – (-2) = + = – và + HS: Đọc quy tắc , ghi – (-1) và + a – b = a + (- b) – (-2) và + VD: – = + (-8) = - ? Qua các VD trên, muốn trừ số (-3) – (- 8) = (-3) + = nguyên ta làm nào? GV: Nhắc quy tắc SGK GV: Giới thiệu nhận xét SGK Hoạt động 3: Ví dụ GV: Cho HS đọc VD SGK HS: Đọc VD ? Để tìm nhiệt độ hôm naỷơ Sapa ta Giải: 30C – 40C làm nào? Vậy 30C – 40C = 30C + (- 40C) = - 10C Bài tập 48 SGK: Bài 48: Tính: – ; – 0 – = + (-7) = - a–0 ; a–a 7–0=7+0=7 a–0=a+0=a a – a = a + (- a) = GV: Nêu nhận xét SGK HS: Ghi nhận xét Hoạt động 4: Củng cố – Luyện tập ? Phát biểu quy tắc phép trừ số HS: Làm nguyên? Nêu công thức a) (-28) – (-32) = (- 28) + 32 = Bài tập 77 SBT b) 50 – (- 21) = 50 + 21 = 71 Biểu diễn các hiệu sau thành tổng c) (- 45) – 30 = (- 45)+ (- 30) = - 70 tính kết quả: d) x – 80 = x + (- 89) a) (-28) – (-32) e) – a = + (- a) b) 50 – (- 21) g) (- 25) – (- a) = (- 25) + a c) (- 45) – 30 d) x – 80 e) – a g) (- 25) – (- a) Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 49; 51; 52; 52; SGK ; Bài 73; 74; 76 SBT Trang 66 (67) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 50 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - Củng cố các quy tăqcs phép trừ, phép cộng các số nguyên - Rèn luyện kĩ trừ số nguyên - Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, máy tính bỏ túi HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Phát biểu quy tắc phép trừ số nguyên HS1 : Trả lời Viết tổng quát Bài tập 49 SGK: a - 15 -a 15 -2 Chữa bài tập 52 SGK áH 2: Yêu cầu HS tóm tắt và giải Tuổi thọ Acsimet là: (- 212)- (- 287) = (- 212) + 287 = 75 tuổi Hoạt động 2: Luỵện tập Dạng 1: Thực phép tính: HS làm: Bài 81, 82 SBT tr 64 a) – (3 - 7) = – [3 + (- 7)] a) – (3 - 7) = – (- 4) = + = 12 b) (- 5) – (9 - 12) b) (- 5) – (9 - 12) = (- 5) – [9 + (- 12)] c) – (- 9) = (- 5) – (- 3)= (- 5) + = - d) (- 3) + – c) – (- 9) = + = 16 GV: Yêu cầu HS nêu thứ tự thực d) (- 3) + – = – = Bài 83 SBT tr 64 Bài 83: HS lên bảng điền vào ô trống Điền số thích hợp vào ô trống: a -1 -7 Dạng 2: Tìm x b -2 13 Bài 54 SGK tr 82 a–b Tìm số nguyên x, biết: -9 -5 -2 -13 a) + x = b) x + = Bài 54: c) x + = a) + x = 3 x = – 2 x = GV: Hướng dẫn HS làm b) x + = 0 x = – 6 x = - Dạng 3: Bài tập đúng, sai c) x + = 1 x = – 7 x = - Bài55 SGK tr 83 GV: Đưa đề bài lên bảng phụ Bài 55: HS đọc đề bài GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm Hồng : đúng Dạng 4: Sử dụng máy tính bỏ túi: VD: – (- 1) = + = GV: Đưa bài 56 SGK lên bảng phụ Yêu cầu HS thao tác theo HS ;àm bài 56 SGK Hoạt động Hướng dẫn nhà Trang 67 (68) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Học bài , bài tập: 84; 85; 86 SBR tr 64, 65 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 51 QUY TẮC DẤU NGOẶC Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu và vận dụng quy tắc dấu ngoặc (bỏ dấu ngoặc) và cho số hạng vào dấu ngoặc - HS biết kháI niệm tổng đại số, viết gọn và các phép biến đổi tổng đại số II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Phát biểu quy tắc cộng hai số HS1: Phát biểu, chữa bài 86c nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên Ta có: 61 – (- 25) + – + (- 25) khác dấu = 61 + 25 + + (- 8) + (- 25) Bài tập 86 c SBT: = 61 + + (- 8) = 60 Cho x = - 98; a = 61 ; m = - 25 Tính: a – m + – + m HS 2: Trả lời, làm bt 84 ?2 Phát biểu trừ hai số nguyên + x = 7 x = – 3 x = Bài tập 84 SBT: Tìm x, biết: + x = Hoạt động 2: Quy tắc dấu ngoặc GV: Cho HS làm ?1 HS: a) Tìm số đối của: ; (- 5) ; + (- 5) a) Số đối là - Số đối – là Số đối [2 + (- 5)] là - [2 + (- 5)] b) So sánh số đối tổng [2 + (- 5)] b) Tổng các số đối và - là: với các số đối và - (- 2) + = Số đối [2 + (- 5)] là Vậy số đối tổng tổng các số đối các số hạng GV: Cho HS làm ?2 HS làm ?2 Tính và so sánh kết quả: a) + (5 - 13) = + [5 + (- 13)] a) + (5 - 13) và + + (- 13) = + (- 8)= - c) 12 – (4 - 6) và 12 – + + + (- 13) = - => + (5 - 13) = + + (- 13) GV: Yêu cầu HS phát biểu quy tắc bỏ b) 12 – (4 - 6) = 12 – [4 + (- 6)] dấu ngoặc = 12 – (- 2)= 12 + = 14 GV: Đưa quy tắc lên bảng phụ và khắc 12 – + = 14 sâu 12 – (4 - 6) = 12 – + VD: SGK: Tính nhanh: HS: làm a) 324 + [112 – (112 + 324)] a) 324 + [112 – (112 + 324)] = 324 + [112 – 112 - 324]= Trang 68 (69) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 b) (- 257) – [(- 257 + 156) - 56] b) (- 257) – [(- 257 + 156) - 56] = (- 257) + 257 – 156 + 56= - 100 HS hạot động nhóm: GV: Cho HS làm ?3 a) (768 - 39) – 768 Tính nhanh: = (768 – 768 ) – 39 = - 39 a) (768 - 39) - 768 b) (- 1579) – (12 - 1579) b) (- 1579) – (12 - 1579) = (- 1579) – 12 + 1579= - 12 Hoạt động 3: Tổng đại số GV: Giới thiệu SGK HS: Lắng nghe VD: + (-3) – (-6) - (+7) = + (-3) + (+6) + (-7) = 5–3+6–7 =1 GV: Giới thiệu các phép biến đổi HS: Ghi bài tổng đại số + Thay đổi vị trí các số hạng VD: a – b + c = -b + a – c + Cho các số hạng vào ngoặc có dấu “ +“, “- “đăng trước VD: a-b+c = (a-b) – c GV: Nêu chú y SGK Hoạt động 4: Luyện tập – Củng cố ? Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc HS hoạt động nhóm Bài tập: 57 SGK Tính tổng a) (- 17) + + + 17 b) 30 + 13 + (- 20) + (- 12) Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 58; 59; 60 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 52 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu, quy tẳctừ hai số nguyên - Củng cố quy tắc bỏ dấu ngoặc - Rèn luyện kĩ tính toán HS II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu quy tắc bỏ dâu ngoặc HS phát biểu Trang 69 (70) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Bài tập: 57c, d SGK Tính tổng: a) (- 4)+ (- 440) + (- 6) + 440 HS làm a) (- 4)+ (- 440) + (- 6) + 440 = - – 440 – + 440 = - 444 – + 440 = - 10 d) (- 5) + (- 10) + 16 + (- 1) d) (- 5) + (- 10) + 16 + (- 1) = - – 10 + 16 – 1= - 15 + 16 - = Bài 89 a SBT: Tính tổng Bài 89: a) (- 24) + + 10 + 24 a) (- 24) + + 10 + 24 = [(- 24) + 24] + 10 = + 10 = 10 Hoạt động 2: Luyện tập Dạng 1: Tính tổng: HS hoạt động nhóm Bài 89 SBT Bài 89 SBT b) 15 + 23+ (- 25) + (- 23) b) 15 + 23+ (- 25) + (- 23) =28+(- 48)=-20 c) (- 3) + (- 350) + (- 7) + 350 = [(- 350) + 350] + (- 3) + (- 7) c) (- 3) + (- 350) + (- 7) + 350 = + (- 10) = - 10 d) (- 9) + (- 11) + 21 + (- 1)= - 20 + 20 = Bài 58 SGK: d) (- 9) + (- 11) + 21 + (- 1) Đơn giản biểu thức a) x + 22 + (- 14) + 52 Dạng 2: Rút gọn: x + 60 Bài 58 SGK: b) (- 90) – (p + 10) + 100 Đơn giản biểu thức = (- 90) – p – 10 + 100=-p a) x + 22 + (- 14) + 52 HS hoạt động nhóm Bài 59 SGK b) (- 90) – (p + 10) + 100 Tính nhanh các tổng Dạng 3: Tính nhah: a) (2736 - 75) – 2736 Bài 59 SGK = (2736 – 2736) – 75= – 75 = - 75 Tính nhanh các tổng b) (- 2002) – (57 - 2002)= - 2002–57+2002 a) (2736 - 75) - 2736 = [(- 2002) + 2002] – 57= – 57 = - 57 Bài 92 SBT: b) (- 2002) – (57 - 2002) Bỏ dấu ngoặc tính: a) (18 + 29) + (158 – 18 - 29) Bài 92 SBT: = 18 + 29 + 158 – 18 – 29 Bỏ dấu ngoặc tính: = (18 - 18) + (29 - 29) + 158=0+158=158 a) (18 + 29) + (158 – 18 - 29) b) (13 – 135 + 49) – (13 + 49) = 13 – 135 + 49 – 13 – 49 b) (13 – 135 + 49) – (13 + 49) = (13 - 13) + (49 - 49) – 135 Bài 60 SGK: = – 135 = - 135 a) (27 + 65) + (346 – 27 - 65) Bài 60 SGK: b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17) a) (27 + 65) + (346 – 27 - 65) = 27 + 65 + 346 – 27 – 65 = (27 - 27) + (65 - 65) + 346 = + 346 = 346 b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17) Trang 70 (71) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 = 42 – 69 + 17 – 42 – 17 = (42 - 42) + (17 - 17) – 69 = – 69 = - 69 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học bài , bài tập: 90; 91; 92; 93; 94 SBT tr 65 Ngày Tiết 53 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiết 1) soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Mục tiêu: - Ôn tập các kiến thức tậo hợp, mối quan hệ các tập hợp N, N*, Z, số và chữ số Thứ tự N , Z, số liền trước, số liền sau Biểu diễn số trên trục số - Rèn luyện kĩ só sánh số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Ôn tập chung tập hợp ? Để viết tập hợp người ta có HS trả lời cách nào? Cho VD VD: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ A = {0; 1; 2; 3;} ?Mỗi phần tử có thể có bao nhiêu phần A = {x  N/ x < 4} tử? Cho VD HS trả lời VD: A = {3} B = {-2; -1; 0; 1; 2; } ? Khi nào tập hợp A coi là tập C = {0; 1; 2; 3; …} hợp tập hợp B HS: Mọi phần tử tập hợp A thuộc tập Cho VD hợp B thì A là tập hợp tập hợp B VD: A = {0; 1} ? Thế nào là hai tập hợp nhau? B = {0; 1; 2; 3; } ? Giao hai tập hợp là gì? BB HS Trả lời Hoạt động 2: Tập N, Tập Z a) Khái niệm tập N, Tập Z HS: ? Thế nào là tập N, N*, Z? Biểu diễn N = {0; 1; 2; 3; ….} các tập hợp đó N* = {1; 2; 3; …} ? Mối quan hệ các tập hợp đó ntn? Z = {…; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …} b) Thứ tự tập N, Z N*  N  Z ? Hãy nêu thứ tự tập Z Cho VD VD: -5 < ; < ? Khi biễu diễn trên trục số nằm ngang a < b thì vị trí điểm a só với điểm b -3 -2 ntn • • • • • • • Trang 71 (72) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Biểu diễn các số sau trên trục số: 3; 0; -3; -2 HS: ? Nêu quy tắc so sánh hai số nguyên? a) - 15; -1; 0; 3; 5; Bài tập: b) 100; 10; 4; 0; - 9; - 97 a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 5; - 15; 8; 3; - 1; b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: - 97; 10; 0; 4; - 9; 100 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài tập: 11; 13; 15 SBT tr5 , Bài 23; 27; 32 SBT tr57, 58 Ngày soạn:25/12/2010 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: - Ôn tập quy tắc lấy GTTĐ số nguyên, quy tắc cộng trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, ôn tập tính chất phép cộng Z - Rèn luyện kĩ thực phép tính, tính nhanh, tìm x - Rèn luyện tính chính xác cho HS II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Thế nào là tập N, N*, Z Hãy biểu HS trả lời diễn tập hợp đố ? Nêu quy tắc so sánh hai số nguyên? Hoạt động 2: Ôn tập các quy tắc cộng trừ số nguyên ? Giá trị tuyệt đối số nguyên a là HS: Trả lời gì? HS: Trả lời GV: Vẽ trục số minh học a a  • •  a a HS: Phát biểu quy tắc ? Nêu quy tắc tìm GTTĐ số 0, số (- 15) + (-20) = - 35 nguyên dương , số nguyên âm  19 +  10 = 19 + 10 = 29 Cho VD  25 +  15 = 25 + 15 = 40 ? Nêu quy tắc cộn hai số nguyên cùng dấu áp dụng: (- 15) + (-20) HS: Phát biểu quy tắc  19  10 Tính: (- 30) + (+10) = - 20 + (- 12) + 50 = - 12 + 50 = 38 +  15 ? Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên HS: Phát biểu quy tắc khác dấu Trang 72  25 (73) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Tính: (- 30) + (+10) (- 12) + 50 ? Nêu quy tắc trừ hai số nguyên? Nêu công thức ? Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc Hoạt động 3: Ôn tập tính chất phép cộng Z ? Phép cộng Z có tính chất HS: Trả lời, viết tổng quát gì? Nêu dạng tổng quát Hoạt động 4: Luyện tập Bài 1: Thực phép tính: HS hoạt động nhóm a) + 12 – 9.3 a) 52 + 12 – 9.3 = 25 + 12 – 27 b) 80 – (4.52 – 3.23) = 37 – 27 = 20 c) [(- 18) + (-7)] – 15 b) 80 – (4.52 – 3.23)= 80 – (4.25 – 8) ? Nêu thứ tự thực các phép tính = 80 – 76 = biểu thức c) [(- 18) + (-7)] – 15 = - 25 – 15 = - 40 GV: Cho HS hoạt động nhóm HS: làm x = -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; Tính tổng: Bài 2: Tìm tổng tất các số nguyên (-3) + (-2) + (-1) + +1 + + + x, biết: =[(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0= -4<x<5 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài tập: 104 tr15 ; 57 tr 60 ; 86 tr 64SBT Ngày soạn:25/12/2010 ÔN TẬP HỌC KÌ I (tiết Ngày giảng: I Mục tiêu: - Ôn tập cho HS các kiến thức tính chất chia hết tổng Các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9, số nguyên tố và hợp số, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN - Rèn luyện kĩ tính toán - Vận dụng các kiến thức các vào bài toán thực tế II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Phát biểu quy tắc tìm GTTĐ HS lên bảng số nguyên Tính giá trị biểu thức: a)  6    b) ?2 Phát biểu quy tắc cộng hai số Trang 73 (74) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 nguyên khác dấu Tính: 248 + (-12) + 2064 + (-236) Hoạt động 2: Ôn tập tính chất chia hét và dấu hiệu chia hết – Số nguyên tố, hợp số Bài 1: Cho các số: HS hoạt động nhóm 160 ; 534 ; 2511 ; 48309 ; 3825 HS: Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, cho3, cho 5, cho a) Số nào chia hết cho a) 534 ; 160 b) Số nào chia hết cho b) 534; 2511; 48309; 3825 c) Số nào chia hết cho c) 2511; 3825 d) Số nào chia hết cho d) 160; 3825 e) Số nào vừa chia hết cho và cho e) 160 g) Số nào vừa chia hết cho và cho g) 534 h) Số nào chia hết cho 2, cho 5, cho h) Không có số nào Bài 2: Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? Giải thích Bài 2: a = 717 a = 717 là hợp số vì 717  b = 6.5 + 9.31 b = 6.5 + 9.31 = (10 + 93) là hợp số vì GV: Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa (10 + 93)  số nguyên tố và hợp số Hoạt động 3: Ôn tập ƯC, BC, ƯCLN, BCNN Bài 3: Cho số: 92 và 252 HS: Nhắc lại quy tắc a) Tìm ƯCLN 92 và 252 b) Tìm ƯC 92 và 252 HS lên bảng c) Tìm BCNN 92 và 252 90 252 d) Tìm BC 92 và 252 45 126 ? Nhắc lại quy tắc tìm ƯCLN, BCNN 15 63 hai hay nhiều số 5 21 GV: Cho HS lên bảng phân tích 90 7 và 252 TSNT 90 = 2.3 252 = 22.32.7 ƯCLN (90; 252) = 2.32 = 18 BCNN (90; 252) = 22.32.5.7 = 1260 ƯC (90; 252) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} BC (90; 252 ) = {0; 1260; 2520; …} Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài tập: 209 đến 213 tr 27 SBT Ngày soạn:25/12/2010 56 ÔN TẬP HỌC KÌ I Ngày giảng: Trang 74 (tiết 4) (75) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 I Mục tiêu: - Ôn tập số bài toán tìm x, toán đố tìm ƯC, BC - Rèn luyện kĩ tìm x, phân tích - Vận dụng các kiến thức vào làm các bài tập II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Tìm x, biết: HS: a) (x + 8) = 18 a) (x + 8) = 18 x + = 18 : b) (x + 13) : = x = – 8 x = - b) (x + 13) : = 2 x + 13 = 2.5 c) x + (- 5) = x = 10 – 13 x = - GV: Gọi HS lên bảng làm c) x + (- 5) = x = + 5 x = 12 : x Hoạt động 2: Bài 213 SBT tr 27 GV: Gọi HS tóm tắt Có: 133 vở, 80 bút, 170 tập giấy Chia các phần thưởng Thừa 13 vở, bút, tập giấy Hỏi số phần thưởng GV: Số đã chia: 133 – 13 = 120 Số bút đã chia: 80 – = 70 Số giấy đã chia: 170 – = 168 ? Để chia các phần thưởng thì số phần thưởng phải nào? Bài 224 SBT tr29 GV: Đưa lên bảng phụ GV: Dùng sơ đồ vòng tròn minh hoạ M(13) T(25) V(24) =6 =>x=±6 Luyện tập HS: Đọc đề bài, tóm tắt HS: Số phần thưởng là ƯC 120, 70, 168 (Số phần thưởng > 13) HS: Làm 120 = 22.3.5 72 = 23.32 168 = 23.3.7 ƯCLN (120, 72, 168) = 24 Vậy số phần thưởng là 24 HS hoạt động nhóm b) T  A ; V  A => K  A c) T  V = M T M = M T K = ỉ d) Số HS lớp 6A là: 25 + 24 – 13 + = 45 HS K9 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Chuẩn bị thi học kì I Trang 75 (76) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/12/2010 QUY TẮC CHUYỂN VẾ Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu và vận dụng đúng các tính chất đẳng thức - Nếu a = b thì a+c = b+c và ngược lại - HS hiếu và vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế: Khi chuyển số hạng đẳng thức từ vế này sang vế ta phảI đổi dấu số hạng đó II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc HS trả lời, chữa bài tập Bài tập: Bỏ dấu ngoặc tính (27 + 65) + (346 – 27 - 65) Hoạt động 2: Tính chất đẳng thức GV: Giới thiệu cho HS thực HS: Quan sát, thảo luận, rút kết luận hình 50 SGK HS: Ghi : Tính chất GV: Tương tự cân đĩa Ban đầu ta Nếu a = b thì a+c = b+c kí hiệu: a = b ta đẳng thức Nếu a+c = b+c thì a = b Vế trái dấu bên trái dấu =, vế phải Nếu a = b thì b = a bên phảI dấu = ? Từ phần thực hành em rút nhận xét gì tính chất đẳng thức GV: Đưa tính chất đẳng thức lên bảng phụ Hoạt động 3: Ví dụ Tìm số nguyân x, biết : x – = - HS: Thêm vào hai vế x – + = - + 2 x + = - 1 x = - HS: làm ? Làm nào để vế trái còn lại x? x + = - 2 x + – = - – GV: Cho HS làm ?2 SGK x + = - 6 x = - Hoạt động 4: Quytắc chuyển vế GV: Giới thiệu quy tắc chuyển vế HS: Ghi quy tắc  VD: Tìm x Z, biết: HS: a) x – = - a) x – = - b) x – (- 4) = b) x – (- 4) = x=-6+2 x = + (- 4) ?3 Tìm x, biết: x=-4 x=-3 x + = (- 5) + HS: x + = (- 5) + 4 x + = - x = - – 8 x = - GV: Giới thiệu nhận xét SGK HS: Ghi nhận xét Hoạt động 5: Luyện tập – Củng cố ? Nhắc lại tính chất đẳng thức và HS trả lời Trang 76 (77) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 quy tắc chuyển vế HS hoạt động nhóm: Bài 61 SGK: a) – x = – (- 7) Tìm số nguyên x, biết: – x = 15 x = – 15 x = - a) – x = – (- 7) b) x – = (- 3) - b) x – = (- 3) - Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 62 đến 65 SGK tr 87 Tiết 60 NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU I Mục tiêu: - Tương tự phép nhân hai số tự nhiên, thay phép nhân phép cộng các số hạng nhau, HS tìm kết phép nhân hai số nguyên khác dấu - HS hiểu và tính đúng tích hai số nguyên khác dấu II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Phát biểu quy tắc chuyển vế HS lên bảng Bài 96 SBT: Tìm x, biết: – x = 17 – (- 5) a) – x = 17 – (- 5) – x = 22 x = – 22 x = - 20 Hoạt động 2: Nhận xét mở đầu GV: Các em đã biết phép nhân là phép HS làm: cộng các số hạng ?1) (- 3) = (-3) + (-3) + (-3) + (-3)=-12 GV: Yêu cầu HS làm ?1; ?2 ; ?3 ?2) (- 5) = (- 5) + (- 5) + (- 5) = - 15 (- 6) = (- 6) + (- 6) = - 12 ?3) Khi nhâ hai sô nhuyên khác dấu , tích có: + GTTĐ tích GTTĐ + Dấu là dấu “ – “ Hoạt động 3: Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu ? Nêu quy tắc nhân hai số nguyên khác HS: Nêu quy tắc, ghi dấu ( Đư quy tắc lên bảng phụ) Bài 73: Bài tập: 73 SGK: a) – 30 b) – 110 Thực phép tính: c) – 27 d) – 600 a) (- 5) b) (- 10) 11 Bài 74: c) (- 3) d) 150 (- 4) a) – 500 b) – 500 Bài 74 SGK: c) – 500 Tính 125 Từ đó suy kết của: * Chú ý: Tích số nguyên a a) (- 125) b) (- 4) 125 với Trang 77 (78) Trường THCS Mã đà c) (- 125) GV: Nêu chú ý Năm học 2011-2012 VD: HS : Tóm tắt: Giải: Lương công nhân A tháng vừa qua là: 40 20000 + 10 (- 10000) = 80000 + (- 10000) = 700000 đ Luyện tập – Củng cố GV: Đư VD tr 89 lên bảng phụ Yêu cầu HS tóm tắt GV: Hướng dẫn HS giải Hoạt động 4: Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu Bài 76 SGK: Điền vào chỗ trống: HS: Lên bảng điền vào ô trống x - 18 - 25 y -7 10 - 10 x.y - 180 - 1000 Bài 77 SGK: GV: Hướng dẫn HS làm Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 113 đến 117 SGK tr 68 Ngày soạn:25/12/2010 NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu - Biết vận dụng quy tắc để tính tích hai số nguyên, biết cách đổi tích dấu II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên HS trả lời khác dấu Tính: (- 7) 25 (- 4) Bài 115 SBT tr 17 HS lên bảng m - 13 -5 n -6 20 - 20 m.n - 260 - 100 Hoạt động 2: Nhân hai số nguyên dương GV: Nhân hai số nguyên dương là nhân hai số tự nhiên khác HS: ?1 Tính: a) 12 a) 36 Trang 78 (79) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 b) 120 Hoạt động 3: GV: Cho HS làm ?2 Quan sát dự đoán kết quả: (- 4) (- 4) (- 4) (- 4) - (- 4) - (- 4) GV: Trong bốn tích này ta đã nguyên – 4, số thứ giảm đơn vị, em thấy cách cách tính nào? ? Em hãy dự đoán kết tích cuối b) 600 Nhân hai số nguyên âm HS: (- 4) = - 12 (- 4) = - (- 4) = - (- 4) = - (- 4) = + - (- 4) = + HS: Các tích tăng đơn vị - (- 4) = + - (- 4) = + HS: Nêu quy tắc và ghi ? Vậy muốn nhân hai số nguyên âm ta làm nào? GV: VD Tính: - (- 25) = 100 ? Tích hai số nguyên âm là số Nhận xét: Tích hai số nguyên âm là nào? số nguyên dương ?3 Tính: HS: a) 17 a) 17 = 85 b) – 15 (- 6) b) – 15 (- 6) = 90 Hoạt động 4: Kết luận GV: Yêu cầu HS làm bài 78 SGK: HS: Tính: a) b) (-3) a) = 27 c) 13 (- 5) d) – 150 (- 4) b) (-3) = - 21 e) (- 5) f) 45 c) 13 (- 5) = - 65 d) – 150 (- 4) = 600 e) (- 5) = - 35 f) 45 = GV: Đưa kết luận lên bảng phụ: HS: Đọc, ghi kết luận Nếu a, b cùng dấu thì a.b = a b Nếu a, b khác dấu thì a.b = - ( Hoạt động 5: Củng cố ? Nêu quy tắc nhân hai số nguyên HS hoạt động nhóm Bài 82 SGK: So sánh a) (- 7) (- 5) với b) (- 17 ) với (- 5) (- 2) c) 19 với (- 17) (- 10) GV: Nêu chú ý SGK Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học Trang 79 a b ) (80) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Bài 78; 80; 81; 83 SGK ; Bài 120 ; 125 SBT tr 69, 70 Ngày soạn:25/12/2010 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN ( tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu các tính chất phép nhân: giao hoán, kết hợp, nhân với số Biết tìm dấu tích nhiều số nguyên - Bước đấu có ý thức vận dụng các tính chất phép nhân để tính nha giá trị biểu thức II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Nêu quy tắc và viết công thức nhân HS1 trả lời hai số nguyên Tính: a) (- 16) 12 a) - 192 b) 22 (- 5) b) – 110 c) (- 11) c) 121 ?2 Phép nhân các số tự nhiên có HS2 lên bảng tính chất gì? Viết dạng tổng quát Hoạt động 2: Tính chất giao hoán GV: Hãy tính: HS làm (- 3) (- 7) (- 4) (- 3) (- 4) (- 7) ? Hãy rút nhận xét Nhận xét: Nếu ta đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi GV: Viết công thức Công thức: a.b = b.a Hoạt động 3: Tính chất kết hợp GV: Tính: [9 (- 5)] = 9.[(-5) 2] HS: [9 (- 5)] = 9.[(-5) 2] = - 90 ? Hãy rút nhận xét HS: GV: Viết công thức công thức: (a.b).c = a.(b.c) Bài 90 SGK: HS: Thực phép tính: a) 15.(-2).(-6)(-5)=[15.(-2)].[(-6).(-5)]=900 a) 15 (-2).(-6).(-5) b) 4.7 (-11) (-2) = 616 b) 4.7 (-11) (-2) Bài: 93 (-4) (+125) (-25) (-6) (-8) Bài 93:SGK Tính nhanh = [(-4) (-25)] [125 (-8)] (-6) a) (-4) (+125) (-25) (-6) (-8) = 100 (-1000) (-6)= - 600000 HS: Đọc chú ý và ghi nhớ GV: Đưa chú ý lên bảng phụ ?1 Tích số chẵn các thừa số nguyên âm Trang 80 (81) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV: Cho HS làm ?1 và ?2 SGK có dấu dương ?2 Tích số lẻ các thừa số nguyên âm có GV: Rút nhận xét SGK dấu âm Hoạt động 4: Nhân với số GV: Tính: (-5).1 ; (-5) HS: (-5).1 = -5 ; (-5) = - (+10) (+10) = + 10 ? Nhân số nguyên a với kết HS: Nhân số nguyên a với kết a số nào? Công thức: a.1 = a Hoạt động 5: Luyện tập – Củng cố Bài 96 SGK: Viết tích sau dạng HS: luỹ thừa: a) (-5) (-5) (-5) (-5) (-5) = () a) (-5) (-5) (-5) (-5) (-5) b) (-2).(-2).(-2) (-3) (-3) (-3) b) (-2).(-2).(-2) (-3) (-3) (-3) Bài 137: Bài 137 SGK; Tính nhanh (-4) (+3) (-125) (+25) (-8) a) (-4) (+3) (-125) (+25) (-8) = [(-4) (+25)] [(-125) (-8)] (+3) = - 100 1000 3= - 300000 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 134; 135; 136; 138 SBT tr 71 Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN ( tiết 2) I Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố các kiến thức phép nhân - HS hiểu tính chất phân phối phép nhân phép cộng - Rèn luyện kĩ tính toán cho HS II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Nêu các tính chất phép nhân? HS1: Trả lời, làm bài 134 Viết công thức tổng quát Bài 134: Thực phép tính a) (-23) (-3).(+4).(-7) Bài 140: Tính(-1).(-2).(-3).(-4).(-5) HS2: Làm Hoạt động 2: Tính chất phân phối phép nhân phép cộng GV: ? Muốn nhân số với tổng HS: Trả lời ta làm nào? Tổng quát: Công thức: a (b + c) = a.b + a.c a (b + c) = a.b + a.c Nếu : a (b - c) thì sao? a (b - c) = a.[b + (-c)]= a.b - a.c HS hoạt động nhóm: Trang 81 (82) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV: Yêu cầu HS làm ?5 Tính hai cách và so sánh kết a) (-8) (5 + 3) a) Cách 1: (-8) (5 + 3) = (-8).5 + (-8).3 = - 40 + (-24) = - 64 Cách 2: (-8) (5 + 3) = (-8) = - 64 b) Cách 1:(-3 + 3).(-5) = (-5).(-3) + (-5).3 b) (-3 + 3).(-5) = 15 + (-15) = Cách 2: (-3 + 3).(-5) = 0.(-5) = Hoạt động 3: Củng cố – Luyện tập Bài 93 SGK: Tính nhanh HS: b) (-98).(1 - 246) – 246 98 (-98).(1-246)–246.8=(-98)+98.246–246.98 = (-98) + = -98 Bài 135: Bài 135 SGK: HS hoạt động nhóm Thay thừa số tổng để tính a) (-53) 21 = (-53) (20 + 1) a) (-53) 21 = (-53).20 + (-50).1= - 106 + (-50)=-156 b) 45 (-12) = (40 + 5) (-12) = 40.(-12) + (-12).5= -48 + (-60)= -108 b) 45 (-12) Bài 137: (-67).(1 - 301) – 301.67 = (-67).1 + 67.301 – 301.67 = - 67 + = - 67 Bài 137) Tính nhanh Bài 145 (-67).(1 - 301) – 301.67 Bài 145 SBT: áp dụng tính chất HS: Lên bảng a (b - c) = a.b - a.c Điền số thích hợp vào ô vuông a) (-11).(8 - 9) = (-11) – (-11) = b) (-12).10 – (-9).10 = [(-12) – (-9)] = Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 95 đến 100 SGK tr95, 96 Tiết 64 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố các tính chất phép nhân và nhận xét phép nhân nhiều số , phép nâng lên luỹ thừa - Biết áp dụng các tính chất phép nhân để tính đúng, tính nhanh giá trị biểu thức II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Bảng nhóm, III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Trang 82 (83) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 ?1 Phát biểu các tính chất phép HS1: Trả lời, viết tổng quát nhân số nguyên Viết tổng quát Chữa bài 92a: Tính (37 – 17) (-5) + 23 (-13 - 17) (37 – 17) (-5) + 23 (-13 - 17) = 20 (-5) + 23.(-30) ?2 Thế nào là bậc luỹ thừa số = - 100 + (-690) = - 790 nguyên a Viết tổng quát áp dụng: Viết tích sau dạng HS2: Trả lời, viết tổng quát luỹ thừa (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(- 3)= 6.6.6 = 63 (-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(- 3) Hoạt động 2: Luyện tập Dạng 1: Tính giá trị biểu thức HS: Bài 92 b SGK: Tính (-57) (67 - 34) – 67.(34 - 57) (-57) (67 - 34) – 67.(34 - 57) Bài 96: Tính = (-57).33 – 67.(-23)=-1882+1541=- 340 a) 237 (-26) + 26.137 Bài 96: Tính b) 63.(-25) + 25.(-23) a) 237 (-26) + 26.137= 26.(137 - 237) GV: Hướng dẫn HS làm = 26 (-100) = - 2600 b) 63.(-25) + 25.(-23) = 25 [(-23) – 63] Bài 89 SGK = 25.(-86) = - 2150 Tính giá trị biểu thức Bài 89 SGK a) (-125) (- 13) a với a = Tính giá trị biểu thức a) (-125) (- 13) a với a =  (-125).(-13).8= [(-125) 8] (-13) b) (1).(-2).(-3).(-4).(-5)với b = 20 = (-1000) (-13) = 13000 GV: Cho HS hoạt động nhóm b) (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)với b = 20  (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).20= - 240 Dạng 2: Luỹ thừa Bài 95 SGK Bài 95 SGK Giải thích vì (-1) = -1 Còn số (-1)3 = (-1).(-1).(-1) = -1 nguyên nào khác mà lập phương Còn có: 13 = nó chính nó 03 = Bài 141: Viết các tích sau dạng Bài 141: luỹ thừa số nguyên: a) (-8).(-3)3 (+125) = (-2)3 (-3)3 53 a) (-8).(-3)3 (+125) =[(-2).(-3).5].[(-2).(-3).5] [(-2).(-3).5] GV: Hướng dẫn: Viết (-8) (+125) = 30.30.30 = (30)3 dạng luỹ thừa b) 27.(-2)3.(-7).49= 33 (-2)3 (-7)3 b) 27.(-2)3.(-7).49 =[3.(-2).(-7)].[3.(-2).(-7)] [3.(-2).(-7)]= 423 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 143; 144; 146; 148 SBT tr 72, 73 Ngày soạn:25/12/2010 BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN (tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS biết khái niệm bội và ước số nguyên, kháI niệm ‘chia hết cho’ - Biết tìm bội và ước số nguyên Trang 83 (84) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập bội và ước số tự nhiên, bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Cho a, b  N nào a là bội b, b HS trả lời là ước a Tìm các ước N Hoạt động 2: Bội và ước số nguyên GV: Cho HS làm ?1 HS: Viết các số 6, -6 thành tích hai số = 1.6 = (-1).(-6) = 2.3 = (-2).(-3) nguyên -6 = (-1).6 = 1.(-6) = 2.(-3) = (-2).3 Cho HS lànm ?2 HS: GV: Cho a,b  Z, b ≠ Nếu có số a b có số tự nhiên q cho nguyên q cho a = b.q thì ta nói a b a = b.q ta còn nói a là bội b, b là ước a HS: B(6) = {0; ± 6} Chi HS làm ?3 Ư(6) = {1; ±2; ±3; ±6} GV: Đưa chú ý lên bảng phụ HS: Đọc chú ý, ghi GV: Giải thích rõ chú ý và lấy VD nộiu dung Hoạt động 3: Củng cố – Luyện tập ? Nhắc lại định nghĩa bội và ước HS trả lời số nguyên HS hoạt động nhóm ? Nhắc lại chú ý Ư(3) = { ±1; ±3} Tìm năm bội của: 3; -3 Ư(6) = {±1; ±2; ±3; ±6} Bài 102: Tìm tất các ước : Ư(11) = {±1; ±11} -3; 6; 11; -1 Ư(-1) = {±1} Bài 155 SBT: Tìm hai cặp số nguyên Bài 155: và -5 ; và -6 a,b khác cho a b và b a GV: Hướng dẫn HS làm Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 150; 151 SBT tr 73 - Đọc trước mục bài 13 Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN (tiết 2) I Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố khái niệm tìm ước và bội số nguyên - HS hiểu ba tính chất liên quan đến khái niệm ‘chia hết cho’ - Biết tìm bội và ước số nguyên II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, Trang 84 (85) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 HS: Ôn tập bội và ước số tự nhiên, bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 ? Cho a, b  N nào a là bội HS lên bảng b, b là ước a Tìm các ước N 10 ?2 Bài tập 103 SGK Cho hai tập hợp: A = {2; 3; 4; 5; 6;} B = {21; 22; 23} a) Có thể lập bao nhiêu tổng dạng (a+b) với a  A, b  B b) Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho Hoạt động 2: Tính chất GV: Yêu cầu HS đọc SGK và lấy VD a) a  b và b  c => a  c minh hoạ cho t/c VD: 12  (-6) và (-6)  (-3) => 12  (-3) b) a  b và m  Z => am  b VD:  => 2.6  GV: Cho HS làm cá nhân ?4 a) Tìm bội -5 b) Tìm các ước -10 ( a  b) c  c) a  c và b  c => (a - b) c 12 ( 3) (12  9) ( 3)     (  )  (12  9) ( 3) VD: HS: a) B(-5) = {0; -5; 5; 10; -10} b) Ư (-10) = { 1; 2; 5; 10 } Hoạt động 3: Củng cố – Luyện tập HS trả lời ?Khi nào ta núi a  b? ? Nhắc lại ba tính chất liên quan đến khái niệm ‘chia hết cho’ GV: Cho HS hoạt động nhóm bài 105 Bài 105 HS hoạt động nhóm SGK: Điền vào ô trống cho đúng Bài 156 HS làm cá nhân a 42 -26 Bài 104:  13 b -3 -5 -1 a:b -1 Bài 156 SBT Điền đúng (Đ) sai (S) vào ô trống: a) 15x = -75 b) x = 18 x = -75 : 15 x x = -5 x Trang 85 = 18 : =6 x=±6 (86) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 a) (-36) : = -18 b) 600 : (-15) = - c) 27 : (-1) = 27 d) (-65) : (-5) = 13 Bài 104 SGK: Tìm số nguyên x, biết: a) 15x = -75 b) x = 18 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 154; 157 SBT - Làm các bài tập “ Ôn tập chương II Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 67 ÔN TẬP CHƯƠNG II Ngày giảng: I Mục tiêu: - Ôn tập cho HS khái niệm tập Z các số nguyên, GTTĐ số nguyên, quy tắc cộng, trừ , nhân hai số nguyên và các t/c phép cộng, phép nhân hai số nguyên - HS vận dụng các kiến thức trên vào bài tập so sánh số nguyên, thực phép tính, bài tập GTTĐ , số đối số nguyên II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Khái niệm tập Z, thứ tự Z ?1 Hãy viết tập các số nguyên Vậy HS trả lời các câu hỏi GV tập Z gồm số nào? Bài 107: b a ?2 a) Viết số đối số nguyên a b) Số đối số nguyên a có thể là số • • • • • • • • • • • nguyên dương ? số nguyên âm? số a b b -a hay không? Cho VD b  a ?3 GTTĐ số nguyên a là gì? nêu a  a >0 quy tắc lấy GTTĐ số nguyên c) a < ; -a = = Cho VD b = b =  b > ; -b < Bài 107 SGK tr 98 GV: Hướng dẫn HS quan sát trục số trả lời Bài 109 SGK tr 98: GV: Gọi HS đọc tên và nắm sinh số nhà toán học Hoạt động 2: Ôn tập các phép toán Z Trang 86 (87) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 ? Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, cộng hai số nguyên khác dấu? Bài tập 111 SGK tr 99 Tính các tổng sau: a) [(-13) + (-15)] + (-8) b) 500 – (-200) – 210 – 100 c) - (-129) + (-119) - 301+ 12 d) 777 – (-111) – (-222) + 20 GV: Cho HS hoạt động nhóm Bài 116 SGK: Tính a) (-4).(-5).(-6) b) (-3 + 6) (-4) c) (-3 – 5) (-3 + 5) d) (-5 - 13) : (-6) GV: Cho HS hoạt động nhóm Bài 117 SGK: Tính a) (-7)3 24 b) 54 (-4)2 HS trả lời Bài 111 a) [(-13) + (-15)] + (-8)= -28 + (-8) = - 36 b) 500 – (-200) – 210 – 100 = 700 – 210 – 100 = 390 c) - (-129) + (-119) - 301+ 12 = 19 – 301 + 12= - 279 d) 777 – (-111) – (-222) + 20 = 888 + 222 + 20 = 1130 Bài 116 SGK: Tính a) (-4).(-5).(-6) = - 120 b) (-3 + 6) (-4) = (-4) = -12 c) (-3 – 5) (-3 + 5)= -8 = -16 d) (-5 - 13) : (-6)= -18 : (-6) = Bài 117: HS lên bảng a) (-7)3 24 = - 343 16 = -5488 b) 54 (-4)2 = 625 16 = 10000 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 110; 112; 113; 114; 115; upload.123doc.net; 119; 120; 121 SGK tr 99, 100 Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: Tiết 68 KIỂM TRA 45 PHÚT Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 69 MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS thấy khác và giống khái niệm phân số đã học tiểu học và lớp - Viết các phân số mà tử và mẫu là các số nguyên - Thấy số nguyêncũng coi là phân số với mẫu là - Biết dùng phân số để biễu diễn nội dung trên thực tế II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Đặt vấn đề, giới thiệu chương III GV: Em hãy lấy VD phân số đã ; học tiểu học VD: GV: Trong các phân số này tử và mẫu Trang 87 (88) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 là các số tự nhiên, mẫu khác Nếu tử và mẫu là các số nguyên 3 VD: có phải là phân số không? Hoạt động 2: GV: Phân số có thể coi là thương phép chia cho 3 Tương tự Khái niệm phân số Khái niệm: a Người ta gọi b với a, b  Z , b ≠ là phân số , a là tử số (tử), b lag nmẫu số (mẫu) phân số ? Vậy nào là phân số Hoạt động 3: Ví dụ   ? Hãy cho VD phân số, cho biết tử ; ; và mẫu phân số đó? VD: 53 11 Cho HS làm ?1: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số HS: cách viết là phân số: a, c, g a) 6,23 d) 7,4 0,25 b) 3 e)  c) g) HS: Mọi số nguyên có thể viết dước dạng phân số ?3: SGK  a ; ; (a  Z ) VD: Hoạt động 4: GV: Đưa bài tập SGK lên bảng phụ Yêu cầu HS ghạch chéo trên hình Luyện tập – củng cố HS: Nối các đường trên hình bieeur diễn phân số: a) hình chữ nhật b) 16 hình vuông GV: Đưa bài tập 2, lên bảng phụ, yêu HS hoạt động nhóm cầu HS hoạt động nhóm Bài 2: a) c) Bài 3: b) 11 14 d) Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 4; SGK , bài 1;2; 3; 4; 7; 8; SBT tr 3, Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 70 PHÂN SỐ BẰNG NHAU Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nhận biệt nào là hai phân số - HS nhận dạng các phân số và không nhau, lập các cặp phân số tự đẳng thức Trang 88 (89) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Thế nào là phân số? Bài tập SGK HS lên bảng Viết các phép chia sau dạng phân số a) (-3) : b) (-2) : (- 7) c) : (-11) d) x : , x  Z Hoạt động 2: Định nghĩa GV: Đưa lên bảng phụ Có cái bánh hình chữ nhật Lần 1: Lần 1: Lấy cái bánh Lần 2: Lần 2: lấy cái bánh ? Mỗi lần lấy bao nhiêu phần cái bánh? ? Nhận xét hai phân số trên? ? Em hãy phát biểu có các tích nào ? Lấy VD hai phân số GV: Đưa định nghiã lên bảng phụ Hai phân số trên biếu diễn phần cái bánh HS: 1.6 = 2.3 a c  Định nghĩa: b d a.d =b.c Hoạt động 3: Các ví dụ ? Lấy VD các phân số nhau? HS: = vì 1.4 = 2.2 GV: Cho HS làm ?1 Các cặp phân số sau đây có HS hoạt động nhóm không? a) và 12 3 c) và  15 GV: Cho HS làm ?2: b) và  12 d) và a) = 12 3 c) =  15 b) ≠  12 d) ≠  2  ?2) 5 vì -2.5 ≠ 2.5   21 20 vì -4.20 ≠ 20.5 Trang 89 (90) Trường THCS Mã đà x 21  GV: Tìm x, biết: 28 Năm học 2011-2012 9   11  10 vì -9.(-10) ≠ (-11).7 HS: x 21 4.21   28 => x = 28 Hoạt động 4: Bài SGK: Điền số thích hợp vào ô vuông:  a) 12   28 32 15  b)  12  24 Luyện tập – củng cố Bài 7:  a) 12 c)   28  32 15  b) 20 12  d)   24 c) d) Bài 8) Cho hai số nguyên a,b (b ≠ 0) Chứng tỏ các cặp phân số sau đây Bài 8: luôn nhau: a) b) a  a  b và b  a a  b và b a) b) a  a  b = b vì a.b = (-b).(-a)  a a  b = b vì (-a).b = - b a Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 6; 9; 10 SGK , bài 9; 10; 11; 12; 13; 14 SBT tr 4, Ngày soạn:25/12/2010 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ Ngày giảng: I Mục tiêu: - Nắm vững tính chất phân số - Vận dụng các tính chất phân số để giải số bài tập đơn giản - Viết phân số có mẫu âm thành phân số nó có mẫu dương - Bước đầu có khái niệm số hữu tỉ II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS1: ? Thế nào là phân số HS lên bảng nhau? Viết dạng tổng quát Bài tập: Điền số thích hợp vào ô vuông Trang 90 (91) Trường THCS Mã đà 1   =  12 Năm học 2011-2012 HS2: Viết các phân số dạng phân số có mẫu dương 5  71 ;  12 GV: Cho HS làm ?1 Hoạt động 2: Nhận xét HS: (-3) 1  Giải thích vì sao? a)  ? Ta nhân tử và mãu phân số với bao nhiêu để phân số thứ hai   b)  1  c)  10 a) 1   (-3) :(-4)   b)  :(-4) :(-5) 1  c)  10 :(-5) GV: Rút nhận xét GV: yêu cầu HS trả lời miệng ?2 Hoạt động 3: Tính chất phân số GV: Đưa Tính chất phân số HS” Phát biểu t/c p/s SGK lên bảng phụ GV: Dựa vào t/c ta có thể viết phân số bất kì có mẫu âm thành p/s nó có mẫu dương cách nhân tử và mẫu p/s đó với (-1) HS hoạt động nhóm:   4 GV: Cho HS làm ?3  ;  Viết p/s sau đây thành p/s nó  17 17  11 11 a  a và có mẫu dương:  , ( a, b  Z )  a ; ; , ( a, b  Z )  17  11 b b b GV: Mỗi p/s có vô số p/s nó Các p/s là cách viết khác cùng p/s mà người ta gọi là số HS: Đọc dòng cuối tr 10 hữư tỉ GV: gọi 1HS đọc SGK Hoạt động 4: Luyện tập – củng cố ? Phát biểu t/c p/s HS phát biểu Bài tập 14 SGK GV: Đưa đề bài lên bảng phụ: HS hoạt động nhóm Yêu cầu HS hoạt động nhóm Các ô điền vào chỗ trống là: CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 11; 12; 13 SGK , bài 20; 21; 22; 23 SBT tr 6, Trang 91 (92) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 72 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - Nắm vững các tính chất phân số - Rèn luyện kĩ tính toán cho HS II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu tính chất phân số? HS trả lời Bài 11 SGK: Điền số thích hợp vào ô vuông:  1= 3  ;  10     Hoạt động 2: Luyện tập HS hoạt động nhóm Bài 12 SGK GV đưa lên bảng phụ Điền số thích hợp vào ô vuông: a) :3 a) 3  :3   c) 4 28  b) :  15  25 d) :5 Bài 13 SGK: Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần a) 15 phút b) 30 phút c) 45 phút d) 20 phút Bài 13: HS hoạt động nhóm a) 15 phút = b) 30 phút = c) 45 phút = d) 20 phút = e) 40 phút Trang 92 (93) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 e) 40 phút = g) 10 phút = g) 10 phút Bài 22 SBT tr Cho biểu thức: A = n  a) Tìm các số nguyên n để biểu thức A là phân số b) Tìm các số nguyên n để A là số nguyên GV: Hướng dẫn HS làm Bài 22: a) n ≠ 2, n  Z b) A là số nguyên n = là ứơc Ta có n-2 -1 -3 n -1 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Chuẩn bị bài ‘ Rút gọn phân số ‘ Ngày soạn:25/12/2010 RÚT GỌN PHÂN SỐ (tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu nào là rút gọn phân số và biết cách rút gọn phân số - Bước đầu có kĩ rút gọn phân số II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1 Phát biểu các tính chất HS làm phân số bài 23a SBT  21   Giải thích vì các phân số sau   nhau: 28    39    21  39    52  => 28 52  21  39  52 a) 28 Hoạt động 2: 28 GV: VD1: Xét phân số 42 28 Hãy rút gọn phân số 42 Cách rút gọn phân số HS: a) 28 14   42 21 Trang 93 (94) Trường THCS Mã đà ? Vậy để rút gọn phân số ta làm nào?  VD2: Rút gọn phân số GV: Cho HS làm ?1 Rút gọn các phân số sau: a) b) c) 5 10 18  33 19 57  36  12 HS hoạt động nhóm Hoạt động 3: a) b) c) d) 22 55  63 81 20  140  25  75 để rút gọn phân số ta chia tử và mẫu phân số cho ƯC khác chúng HS: VD2:  (  4) :    8:4 d) ? Qua các VD trên, em hãy rút quy tắc rút gọn phân số? GV: Đưa quy tắc lên bảng phụ Bài 15 SGK Rút gọn phân số: => Năm học 2011-2012 28  42 5  5:5   a) 10 = 10 : 18 18 :  b)  33 =  33 :  11 19 19 : 19  c) 57 = 57 : 19  36  36 : 12  3 d)  12 =  12 : 12 HS ghi quy tắc Củng cố – Luyện tập HS hoạt động nhóm a) b) c) d) 22 22 : 11  55 = 55 : 11  63  63 :   81 = 81 : 9 20 20 : 20   140 =  140 : 20   25  25 : 25   75 =  75 : 25 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 17; 20 SGK - Đọc trước mục ‘ Thế nào là phân số tối giản ‘ Ngày soạn:25/12/2010 RÚT GỌN PHÂN SỐ (tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố cho HS cách rút gọn phân số - HS hiểu nào là phân số tối giản và biết cách đư phân số tối giản - Rèn luyện kĩ tính toán cho HS II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm Trang 94 (95) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêuquy tắc rút gọn phân số HS lên bảng Bài 17 SGK: Rút gọn phân số 3.5 a) 8.24 3.7.11 c) 22.9 Hoạt động 2: Thế nào là phân số tối giản GV: Tại ta không rút gọn các phân HS: Vì các phân số này không rú gọn 1  ; ; số sau: 11 GV: Đó là các phân số tối giản HS: Nêu định nghĩa SGK và ghi ? Vậy nào là phân số tối gản? GV; Cho HS làm ?3 Tìm các phân số tối giản các HS: Các phân số tối giản là: phân số sau?   14 ; ; ; ; 12 16 63 GV: Giới thiệu nhận xét SGK GV: Đưa chú ý lên bảng phụ Yêu cầu HS đọc chú ý Hoạt động 3: Bài 17 SGK Rút gọn phân số: 2.14 b) 7.8 8.5  8.2 d) 16 11.4  11 e)  13 Bài 20 SGK: Tìm các cặp phân số sau đây:  15  12 60 ; ; ; ; ; 33  11 19  95 ; 1 ;; ; 16 HS : Đọc chú ý SGK Củng cố – Luyện tập HS hoạt động nhóm 2.14 b) 7.8 = 8.5  8.2 d) 16 11.4  11 e)  13 2.2.7  7.2.2.2 8(5  2)  = 2.8 11(4  1)   1 =  11 Bài 20: HS hoạt động nhóm 9  33  11 60  12   95 19 15  ; Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Mục tiêu: Tiết 75 Trang 95 LUYÊN TẬP (96) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Củng cố định nghĩa phân số nhau, tính chất phân số, phân số tối giản - Rèn luyện kĩ rút gọn, so sánh phân số, lập phân số phân số cho trước - áp dụng rút gọn phân số vào các bài toán thực tế II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu quy tắc rút gọn phân số HS1: Trả lời  170 3 Bài 25 SBT: Rút gọn thành phân số tối giản a) 450 =  170 HS2: Trả lời 25 2 a) 450 m  m ?2 Thế nào là phân số tối giản 25 dm = 100 Bài 19 SGK 36 m  m2 Đổi m (viết dạng phân số tối 25 36 dm2 = 100 giản) 25 dm2 ; 36 dm2 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 21 SGK: Trong các phân số sau, Bài 21: tìm phân số không phân nào HS hoạt động nhóm các phân số còn lại: - Rút gọn các phân số  12    10  14 ; ; ; ; ; 42 18 18 54  15 20 Bài 22 SGK: GV đưa lên bảng phụ Điền số thích hợp vào ô vuông:  60  60 ;  60  60 ; GV: Yêu cầu HS giải thích cách làm Bài 27 SGK:  1 12    42 ; 18 3 1 9 1   18 ; 54  10  14     15 ; 20 10  3 9   Vậy 42 18 54 12  10  và 18  15  14 phân số cần tìm là: 20 Bài 22: HS: 40  60 45  60 ; ; 48  60 50  60 Bài 27: Sai vì đã rút gọn dạng tổng, phải rút gọn tử Trang 96 (97) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Một HS rút gọn sau: 10  5   10  10 10 Đúng hay sai Hãy rút gọn lại và mẫu chia tử và mẫu cho ƯC khác chúng Rút gọn: 10  15   10  10 20 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 29; 31; 32; 34 SBT tr 7, Ngày soạn:25/12/2010 QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ (Tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiếu nào là qui đồng mẫu nhiều phân số, nám các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số - Có kĩ qui đồng mẫu nhiều phân số II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu quy tắc rút gọn phân số HS1: Trả lời, làm bài tập 16 13  7.13 ; 13 Rút gọn: 64 Hoạt động 2: Qui đồng mẫu hai phân số GV: Cho hai phân số: và 3.7 21   HS: 5.7 35 5.5 25   7.5 35 ? Em hãy qui đồng phân số này (nêu cách làm tiểu học) ? Vậy qui đồng các phân số này là gì? HS: Qui đồng mẫu các phân số là biến đỏi các phân số đã cho thành các phân số tương GV: Tương tự ứng chúng có cùng mẫu Hãy qui đồng mẫu phân số: 3 5 dương và HS: làm GV:Cho HS làm ?1 Điền số thích hợp vào ô vuông: 3  80 3  120 3  160 ; ; ; 5  80 5  120 5  160 HS hoạt động nhóm GV:Khi qui đồng mẫu các phân số, mẫu chung là BC các mẫu đó Để Trang 97 (98) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 đơn giản người ta lấy mẫu chung là BCNN các mẫu Hoạt động 3: Qui đồng mẫu nhiều phân số GV: Hướng dẫn HS làm ?2 HS: a) Tìm BCNN (2,5,3,8) BCNN (2,5,3,8) = 23.3.5 = 120 b) Tìm các phân số bằng: 120 : = 60   120 : = 25 ; ; ; 120 : = 40 GV: Hướng dẫn HS trình bày 120 : = 15 GV: Đưa qui tắc lên bảng phụ GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm ?3a theo phiếu học tập 1.60 60   2.60 120 2.40 80   3.40 120   3.25  75   5.25 120 ;   5.15  75   8.15 120 ; HS: Đọc qui tắc, ghi nhớ HS: Hoạt động nhóm ?3 Hoạt động 4: Củng cố – Luyện tập ? Nêu qui tắc qui đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương? Bài 30 SGK Qui đồng mẫu các phân số sau: HS: 11 120 và 40 11 120 ; 21  40 120 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 28; 29; 30; 31 SGK tr 19 Ngày soạn:25/12/2010 QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ (Tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS nắm vững các bước qui đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương - áp dụng qui tắc vào làm các bài tập - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu qui tắc qui đồng mẫu nhiều phân HS1: Trả lời số với mẫu dương? GV: Đưa qui tắc lên bảng phụ Bài 30 c SGK: HS2: làm bài 30 Qui đồng mẫu các phân số sau: Trang 98 (99) Trường THCS Mã đà 13  ; ; 30 60 40 Năm học 2011-2012 Hoạt động 2: Luyện tập GV: Cho HS hoạt động nhóm ?3b HS: Hoạt động nhóm 5 Qui đồng mẫu các phân số sau:    11 Viết  36 36 ; ; 44 18  36 44 = 22.11 18 = 2.32 36 = 22.32 BCNN (44,18,36) = 22.32.11 = 396   3.9  27   44 44.9 396  11  11.22  242   18 18.22 396   5.16  80   36 36.16 396 GV: Cho các nhóm nhận xét Bài 38 SGK a) Qui đồng mẫu các phân số sau:   21 ; ; 16 24 56 Bài 38: HS hoạt động nhóm: 16 = 24 24 = 23.3 => BCNN (16,24,56) = 336 56 = 23.7   3.21  63   16 16.21 336 5.14 70   24 24.14 336  21  21.6  126   56 56.6 336 b) Trong các phân số đã cho phân số nào chưa tối giản Bài 29 SGK Qui đồng mẫu các phân số sau: a) và 27  b) và 25 c) 15 và -6 Bài 30d SGK: Qui dồng mẫu các phân số sau:   64 ; ; 60 18 90 Hoạt động  21 b) Phân số 56 chưa tối giản Bài 29: HS hoạt động nhóm: 3.27 81   a) 8.27 126 5.8 40   27 27.8 126   2.25  50   9.25 225 b) 4 36   25 25.9 225   6.15  90   1.15 15 c) -6 = Bài 30 HS hoạt động nhóm Hướng dẫn nhà Trang 99 (100) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 32 đến 36 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 78 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ qui đồng mẫu các phân số theo ba bước - Phối hợp rút gọn và qui đồng mẫu, qui đồng mẫu và so sánh các phân số, tìm qui luật dãy số - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu qui tắc qui đồng mẫu nhiều phân HS1: Trả lời số với mẫu dương? GV: Đưa qui tắc lên bảng phụ Bài 30 d SGK: HS2: làm bài 3d Qui đồng mẫu các phân số sau: 17   64 ; ; 60 18 90 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 32, 33 SGK HS: Qui đồng mẫu các phân số sau: BCNN (7, 9, 21) = 63   10 ; ; a) 21   4.9  36   7.9 63 8 56   9.7 63  10  10.3  30   21 21.3 63 ; 3 b) 11 b) BCNN (23.3 ; 23.11) = 264  27  ; ; c)  35  180  28 6 27 3 3  ;  ;  c) Viết  35 35  180 20  28 28 110  3 264 21  ; 11 264 BCNN (35, 20, 28) = 140 24   21 15  ;  ;  35 140 20 140 28 140 Bài 144 HS hoạt động nhóm Bài 44 SBT: Rút gọn qui đồng các mẫu sau:  15  120  75   ;  ;  600 150 a) 90 BCNN (6, 5, 2) = 30 Trang 100 (101) Trường THCS Mã đà  15 120  75 ; ; a) 90 600 150 3.4  3.7 b) 6.5  và 6.9  2.17 63.3  119 Năm học 2011-2012     15  ;  ;  30 30 30 3.4  3.7 3(4  7) 11   b) 6.5  3(10  3) 13 6.9  2.17 2(27  17)   63.3  119 7(27  17) BCNN (13, 7) = 91 11 77 26   13 91 ; 91 54   180  60   ;  ;   135 c)  90 288 BCNN (5, 8, 9) = 360 54  180 60 ; ; c)  90 288  135   216   225   160  ;  ;  360 360 360 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 43; 45; 46 ; 47 SBT tr Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 79 SO SÁNH PHÂN SỐ (Tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu và vận dụng quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu, nhận biết phân số âm , dương - Có kĩ viết các phân số đã cho dạng phân số có cùng mẫu dương - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Bài 47 SBT HS: Bạn Liên đúng vì theo quy tắc so sánh hai phân số đã học tiểu học, sau quy đồng mẫu ta có: So sánh hai phân số: và 3 15 14 Liên: > vì = 35 và = 35 15 14  => 35 35 nên > Oanh: > vì > và > 15 14  35 35 vì 15 > 14 nên > Bạn nào đúng? Vì sao? Hoạt động 2: So sánh hai phân số có cùng mẫu 15 14  Trong bài tập trên 35 35 Vậy các phân số cùng mẫu thì ta so Trang 101 (102) Trường THCS Mã đà sánh nào? ? Lấy VD GV: Nêu quy tắc SGK VD: So sánh 3 1 và  ; và Yêu cầu HS làm ?1 Điền dấu thích hợp (<, >, =) vào ô : vuông: 8   1  ;  11 11 ; Năm học 2011-2012 HS: Đọc, ghi nhớ quy tắc 3 1 HS: < vì -3 < -1  > vì > -7 HS; Làm Hoạt động 3: So sánh hai phân số không cùng mẫu 3 VD: Hãy so sánh phân số: và  GV: Đưa quy tắc lên bảng phụ Yêu cầu HS đọc quy tắc GV: Cho HS hoạt động nhóm ?2 So sánh các phân số sau: a)  11 17 12 và  18   HS: viết  5   15   16   20 ;  20  15  16 3  20 => >  => 20 HS: Đọc quy tắc HS hoạt động nhóm 17  17  a) Viết:  18 18  11  33  17  34   12 36 36 ; 18  33  34  11  17   36 => 12 18 => 36 b) b)  14  60 21 và  72  14  236  21 504  236 420  => 504 504  60 420  ;  72 504  14  60 => 21 <  72 s Hoạt động4: Củng cố – Luyện tập ? Nêu quy tắc so sánh hai phân số cùng HS: mẫu và không cùng mẫu? h h h h 12 ; 12 Bài 38 SGK: Quy đồng mẫu: 3 h h a) Thời gian nào dài hơn: hay   h h < => 12 12 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 37; 38; 39; 40 SGK Trang 102 (103) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 80 SO SÁNH PHÂN SỐ (Tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố cho HS so sánh hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1) Nêu quy tắc so sánh phân số HS lên bảng cùng mẫu? Bài 37 SGK Điền số thích hợp vào chỗ trống:  11      a) 13 13 13 13 13 ?2) Nêu quy tắc so sánh phân số không 1cùng mẫu? Bài 38 b m m Đoạn thẳng nào lớn hơn: 10 hay Hoạt động 2: So sánh hai phân số có cùng mẫu GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm ?3 So sánh các phân số sau với HS: hoạt động nhóm   ; ; ;   0 = => > => > GV: Hướng dẫn: Quy đồng mẫu Viết dạng so sánh với Tương tự hãy so sánh   ; ;   GV: Yêu cầu HS đọc nhận xét SGK Trong các phân số sau, phân số nào dương, phân số nào âm  2     3 3 3 3   0 5      0  7 7 HS: Đọc nhận xét HS: trả lời  15  41 ; ; ; ; 16  49  Hoạt động 3: Củng cố – Luyện tập Bài 39 SGK: HS: hoạt động nhóm GV: Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt: Quy đồng mẫu: 23 Lớp 6B có: ; ; 10 Trang 103 25 (104) Trường THCS Mã đà HS thích bóng bàn 10 HS thích bóng chuyền 23 25 HS thích bóng đá Năm học 2011-2012 40 35 46 ; ; Ta được: 50 50 50 35 40 46   => 50 50 50 Vậy môn bóng đá nhiều bạn thích ? Môn nào nhiều bạn lớp 6B thích nhất? Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Bài 41 SGK , Bài 49; 50; 51; 53 SBT tr 10 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 81 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu và áp dụng quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu - Có kĩ cộng các phân số nhanh và đúng - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1) Nêu quy tắc so sánh phân số HS lên bảng cùng mẫu? 11 Bài 41 SGK 1 1 Đối với phân số ta có tính chất: a) ; 10 c p a p a c    d q b q b d Nếu và thì 11 Hãy so sánh: a) và 10 => 11 < 10 Hoạt động 2: Cộng hai phân số cùng mẫu ? Nêu quy tắc cộng hai phân số đã học HS : trả lời tiểu học   Cho VD VD: 5 GV: đưa tổng quát lên bảng phụ Tổng quát: ? Hãy lấy VD đó tử và mẫu là a b a b   , a, b, m  N , m 0 các số nguyên m m m VD: 1 GV: Cho HS làm ?1   1 2 gọi HS lên bảng  5  Cộng các phân số sau:   Trang 104 9 (105) Trường THCS Mã đà  a) 8   b) 7  14  c) 18 21 GV: Cho HS làm ?2 Năm học 2011-2012 HS làm: 35    1 8 a) 8   ( 4)     7 b) 7  14   ( 2)       3 c) 18 21 3 HS: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng cộng hai phân số vì số nguyên viết dạng phân số có mẫu 5     VD: -5 + = 1 Hoạt động 3: Cộng hai phân số không cùng mẫu ? Muốn cộng hai phân số không cùng HS: Ta phải quy đồng mẫu các phân số  14  15  mẫu ta làm nào?     3 35 35 35 HS:  VD: HS hoạt động nhóm:   10  GV: Cho HS hoạt động nhóm ?3     Cộng các phân số sau: a) 15 15 15 15   a) 15 11  b) 15  10 3 c)  11 22  27        b) 15  10 30 30 30 1  21 20 3      7 7 c)  HS: Phát biểu quy tăc, ghi nhớ ? Qua các VD trên em hãy rút kết luận quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu? Hoạt động 3: Củng cố – Luyện tập Bài 42 SGK: HS hoạt động nhóm     ( 8)  15  Cộng các phân số sau (Rút gọn có a)     25 25 25 25 thể)  8  25 25 5 b)  6  14 c)  13 13 4  d)  18 a)   ( 5)   b)     6 6  14  ( 14)  c)    13 13 13 13 4 72  20 52 26      d)  18 90 90 90 45 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học Đọc trước mục ‘ Cộng hai phân số không cùng mẫu’ Trang 105 (106) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/12/2010 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS biết các tính chất phép cộng phân số - Bước đầu có kĩ để vận dụng các tính chất trên để làm bài tập - Có ý thức quan sát các đặc điểm phân số để vận dụng ác tính chất phép cộng phân sốác tính chất phép cộng phân số - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu các tính chất phép HS trả lời cộng các số nguyên Viết dạng tổng quát? Thực phép tính 3 3   và Rút nhận xét Hoạt động 2: Các tính chất GV: Đưa các tính chất lên bảng phụ HS ghi các tính chất: a c c a    a) Tính chất giao hoán: b d d b b) Tính chất kết hợp: ? Vậy tính chất phép cộng phân số giúp ta điều gì? VD: Tính tổng 3 1     A= 7 p a  c p a c         b d + q b d q a a a  0   b b c) Cộng với số 0: b Hoạt động 3: Vận dụng HS: 3 1     A= 4 7 (Tính chất giao hoán)    1          4   7  A= (Tính chất kết hợp) 3  A = (-1) + + = + 5 HS lên bảng GV: Cho HS làm ?2 Cả lớp làm vào Trang 106 (107) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012  15  15 B     17 23 17 19 23    15   15  B        17   23 23  19  17 B ( 1)   19 4 B 0   19 19 1  5 1 1 1       C = 21 30 =     1     1         6  =   7=       = -1 + 7 7 Hoạt động 4: Củng cố GV: ? Nhắc lại các tính chất HS trả lời      4 phép cộng phân số?      Bài 47 SGK 13 7  13  Tính nhanh: a) 3    a) 13 5    b) 21 21 24  13     13 13 13 13 =      2      b) 21 21 24  21 21  24  1  1    0 = 21 24 3 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học Bài 48; 19; 50; 51; 52 SGK ; Bài 66; 68 SBT tr 13 Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: Tiết 83 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - HS có kĩ thực phép cộng phân số - Có kĩ vận dụng các tính chất cuae phép cộng phân số để tính hợp lý - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm Trang 107 (108) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS1: ? Nêu các tính chất HS trả lời phép cộng phân số Viết dạng tổng Bài 49: quát? Sau 30 phút Hùng quãng đường là: 1 12 29 Chữa bài tập 49 SGK:      36 36 36 = 36 (quãng đường) GV: Cho HS đọc và tóm tắt đề bài HS 2: Chữa bài tập 52 SGK: a b 27 27 10 23 11 23 a+b 14 3 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 53: “Xây tường” GV: Đưa lên bảng phụ: Em hãy xây tường cách điền các phân số thích hợp vào các viên gạch theo quy tắc: a = b + c a b c ? Hãy nêu cách xây nào? Bài 54 SGK: GV đưa lên bảng phụ, yêu cầu HS đọc và kiểm tra Bài 54 : 3   HS1: a) 5 (S) 3    Sữa lại: 5  10   12   13 Đ HS2: b) 13 1 1      HS 3: c) 6 6 Đ HS4: d) Bài 56 SGK: Tính nhanh các giá trị các biểu thức sau:      1 11 11   A=   2    3  7 B=  2    10         5 15 15 15 S Sữa lại:  2    10   16       5 15 15 15 Bài 56: Trang 108 (109) Trường THCS Mã đà   5     8  C= Năm học 2011-2012        6   1    1 11 11 11 11     A= = =-1+1=0 GV: Cho HS hoạt động nhóm B)= +( + )=( + )+ =0+ = C=( + )+ = ( + )+ = + =0 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học Bài 69; 70; 71; 73 SBT - Đọc trước bài: Phép trừ phân số Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 84 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (tiết1) Ngày giảng: I Mục tiêu: - HS hiểu nào là hai số đối - Hiểu và vận dụng qui tắc trừ phân số - Có kĩ tìm số đối coả số và kĩ thực phép trừ phân số - Hiểu rõ mối quan hệ phép cộng và phép trừ phân số - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Phát biểu quy tắc phép cộng phân số cùng mẫu, khác mẫu? 3  áp dụng: a) 5 2  b)  3 GV: tập hợp Z các số nguyên ta có thể thay phép trừ phép cộng với số đối số trừ VD: – = + (-5) = -2 Vậy ta có thể thay phép trừ phân số phép cộng phân số không? Đó là nội dung bài hôm Hoạt động 2: Số đối 3 GV: phầ kiểm tra bài cũ 3 HS: và là hai số đối  2 Ta có 5 = 3 HS: là số đối phân số  2 Ta nói là số đối phân số 3 và  là số đối phân số và là số đối phân số Trang 109 (110) Trường THCS Mã đà 3 GV: và quan hệ với nào? GV: Cho HS làm ?2 a ? Tìm số đối phân số b ? Khi nào hai số đối nhau? Năm học 2011-2012 2 và  là hai phân số đối nhau:  a a HS: b là số đối phân số b Định nghĩa: Hai số gọi là đối tổng chúng Kí hiệu: a  a     0 b  b a a  a    b b b GV: Giới thiệu kí hiệu Bài tập 58 SGK: Tìm số đối các số sau:  ; 7; ; ; ;0;112  11 Bài 58: HS trả lời Hoạt động 3: Phép trừ phân số GV: Cho HS làm ?3 theo nhóm HS hoạt động nhóm:     9 9  2        9 9  2     =>   ? Hãy nêu quy tắc? GV: Đưa quy tắc lên bảng phụ Quy tắc: a c a  c     b d b  d Hoạt động 4: Củng cố ? Thế nào là hai số đối nhau? HS hoạt động nhóm: ?Nêu quy tắc trừ phân số? a) - = +( )= Bài 59 SGK: Tính d) - = +( )= + = e) - = + = + = a)  8 g) - = + = + = 1  16 15 11  e)  36 24 5 5 g)  12 d) Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học - Đọc trước mục ‘ nhận xét’, làm ?4 Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Mục tiêu: Tiết 85 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (tiết2) Trang 110 (111) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Tiếp tục củng cố cho HS vận dụng qui tắc trừ phân số - Có kĩ tìm số đối số và kĩ thực phép trừ phân số - Hiểu rõ mối quan hệ phép cộng và phép trừ phân số - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS 1: ? Thế nào là hai số đối nhau? HS lên bảng Tìm số đối các số sau:  12  5; ; ;0 17 HS2: ? Nêu quy tắc trừ phân số? viết dạng tổng quát? 13  25  Tính: 17 51 Hoạt động 2: Phép trừ phân số GV: Nhấn mạnh quy tắc: HS: nhắc lại quy tắc a c a  c HS:        d   1 15       7 28 28 28   Tính: a)   1 15  15         a)   b) 28 28 28 28 15  a c   b) 28 Vậy hiệu hai phân số b d là số c a    15 15      cộng với d thì b GV:   28 mà 28 1 11 a c        Vậy hiệu hai phân số b d là số HS1: 5 10 10 10      15   22 nào?        GV: Kết luận: Phép trừ phân số là phép HS2: 7   21 21 21 toán ngược phép cộng phân số     15       GV: Cho HS làm ?4: 20 20 20 HS3: Gọi HS lên bảng làm   30   31       6 6 HS4: b d b Hoạt động : Củng cố- Luyện tập ? Thế nào là hai số đối nhau? HS làm, HS lên bảng 1 23 ? Nêu quy tắc trừ phân số?   Bài 60 SGK: Tìm x, biết: a) x -  x =  x = x=  a) x - 5 1  x  12 b) Trang 111 (112) Trường THCS Mã đà 5 1  x  12 b) Năm học 2011-2012 5    4 5  x   12 12  x = 12 5 3  10   13   x = 12  x = 12 12  x = 12 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các kiến thức đã học Bài 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 86 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: - Có kỹ tìm số đối số, có kỹ thực phép trừ phân số - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS 1: ? Thế nào là hai số đối nhau? HS lên bảng 13   Tính: 20 HS2: ? Nêu quy tắc trừ phân số? viết dạng tổng quát? 14  Tính: 18 Hoạt động 2: luyện tập GV: Đưa lên bảng phụ bài 63 SGK: HS:  a) 12 1  b)  = =5 ? Muốn tìm số hạng chưa biết tổng ta làm nào?  c) 8  d) 13 = 20 =0 ? Trong phép trừ , muốn tìm số trưg ta làm nào? Bài 64: Hoàn thành phép tính:  a) 12 3  = 11 1  15 b)  c) 8  d) 13 8 13 Bài 64:   a) 9 Trang 112 =5 = 20 =0 (113) Trường THCS Mã đà   a) 9    b) 15  11     c) 14 14   d) 21 21 Bài 65: GV: Đưa đề bài lên bảng phụ: Yêu cầu HS đọc và tóm tắt Năm học 2011-2012    b) 15 15  11     14 c) 14 19   d) 21 21 Bài 65: Tóm tắt: Thời gian có: Từ 19 -> 21 30’ Thời gian rửa bát: Thời gian quét nhà: Thời giam làm bài: Thời gian xem phim 45 ph = ? Muốn biết Bình có đủ thời gian xem hết phim hay không ta làm nào? Bài giải: Số thời gian Bình có là: 21 30 ph – 19 = 30 ph= Tổng số thời gian Bình làm việc: 1 3   12  26 13  1     12 12 Số thời gian Bình có tổng số thời gian Bình làm việc: 13 15  13    6 Vậy Bình có đủ thời gian xem hết phim Hoạt động Hướng dẫn nhà - Ôn lại các bài đã học Bài 78; 79; 80 SBT tr 15, 16 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 87 PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Ngày giảng: I Mục tiêu: - Qua bài này học sinh cần : - Hiểu và vận dụng quy tắc nhân hai phân số - Có kỹ thực phép nhân phân số và rút gọn phân số cần thiết - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Trang 113 (114) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1) Nêu quy tắc trừ hai phân số Viết HS: làm dạng tổng quát Thực dãy tính: 1   b) 18 1   c) 14 58 Hoạt động 2: Quy tắc nhân phân số ?) Nêu quy tắc nhân hai phân số đã học HS: 3.5 15 Tiểu học Làm bài tập ?1   4.7 28 a) 25 3.25 1.5 a)    25 3.25 1.5 b) 10 42 10.42 2.14 28    b) 10 42 10.42 2.14 Quy tắc : GV hướng dẫn cách trình bày phép Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử nhân hai phân số đã học tiểu học qua với và nhân các mẫu với bài tập ?1 a c a.c  - Việc nhân hai phân số lớp có gì b d b.d khác ? Có cách nào giải khác biệt này ? Cả lớp làm ?2   5.4  20 - Phát biểu quy tắc nhân hai phân số   Chú ý cách trình bày bài giải a) 11 13 11.13 143 3  3.2  6    VD:  7.( 5)  35 35   49 ( 6).( 49) (  1).( 7)    35.54 5.9 45 b) 35 54 HS hoạt động nhóm ?3 -GV: Cho làm bài tập ?2,  28  (  28).( 3)  7.( 1) GV: Cho HS hoạt động nhóm ?3 SGK     28  33 33.4 11.1 11 a) 15 34 15.34 1.2 a) 33    15 34 b)  17 45  17.45  1.3  b)  17 45   ( 3).( 3)   3   3   c)       5   c) 5.5  25 Hoạt động : Nhận xét - Một số nguyên có thể xem Nhận xét : phân số không? Vì Muốn nhân số nguyên với vậy? phân số, ta nhân số nguyên với tử số và giữ - GV: Cho HS đọc SGK nguyên mẫu số b a.b - Nêu nhận xét nhân số  nguyên với phân số Tổng quát: a c c (a,b,c  Z , c 0 ) GV: Cho HS làm bài tập ?4 SGK HS1:a) Trang 114 ( 2)   2.( 3)   7 (115) Trường THCS Mã đà Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng Năm học 2011-2012 5.( 3) 5.( 1)  ( 3)    33 11 11 HS2: b) 33   7.0 0   0 31 31 HS3:c) 31 Hoạt động : Vận dụng – Củng cố - GV: Tổ chức cho HS chơi trò chơi HS: làm chạy tiếp sức bài 69 SGK - GV: Đưa đề bài lên bảng phụ Hoạt động Hướng dẫn nhà - Học thuộc quy tắc Bài 70; 71; 72 SGK, bài 83; 84; 86 SBT (tr17, 18) Ngày soạn:25/12/2010 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Biết các tính chất phép nhân phân số : giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối phép nhân phân số với phép cộng phân số - Có kỹ vận dụng các tính chất trên để thực phép tính hợp lý là nhân nhiều phân số - Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất phép nhân phân số - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ?1) Nêu quy tắc nhân hai phân số Viết HS lên bảng làm dạng tổng quát Thực phép tính :  16  15 42 A  ;B  27  25 ?2) Phát biểu tính chất phép nhân số nguyên? Viết dạng tổng quát GV: Phép nhân phân số có tính chất phép nhân số nguyên Hoạt động 2: Các tính chất - Nêu các tính chất phép nhân các a c c a  số nguyên b d d b * Giao hoán : - Hãy nêu các tính chất tương tự đối a c p a  c p với phép nhân phân số      HS ghi rõ công thức tính chất * Kết hợp :  b d  q b  d q  Trang 115 (116) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 a a a 1  b b * Nhân với số 1: b GV: Cho HS đọc VD SGK  15 ( 16) 15  Tính: M = HS giải bài tập ?2 Tính giá trị biẻu thức: * Phân phối phép nhân với phép cộng: a  c p a c a p      b  d q  b d b q Hoạt động : : Áp dụng Ví dụ : Tính :  15  15 ( 16)  ( 16)  10 15  M= 15  HS 1:  11 A = 11 41 3 3  11   1    41 41 =  11  41  11 A = 11 41  13 13  B = 28 28  13 13  Đánh dấu ô trống bài tập 74, không HS2: B = 28 28 13    13  13 cần tính, hãy cho biết ô nào     (  1)  có kết giống nhau? Vì sao? Với 28 = 28  9  28 cách làm và câu tập 75 -2 a b -8 a.b 15 hỏi tương tự cho bài Bài tập 74 : 15 -2 -3 15 -2 -8 15 Hoạt động : Bài 75 SGK: GV: Đưa lên bảng phụ GV: Cho HS làm vào phiếu học tập Hoạt động - Học thuộc quy tắc 15 13 19 -5 11 -6 13 -19 43 15 13 19 0 Vận dụng – Củng cố Bài tập 75 : -5  -5 9 -5 -5 25 36 7 -35 12 18 72 -1 -1 24 36 144 Hướng dẫn nhà Trang 116 12 18 -35 72 49 144 -7 288 -1 24 -1 36 144 -7 288 576 (117) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Bài 76; 77; 78 SGK, bài 89; 90; 91 SBT (tr17, 18) Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 89 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Củng cố và rèn luyện kỹ sử dụng, vận dụng linh hoạt các tính chất phép nhân phân số, phép nhân số nguyên để giải toán cách hợp lý - Giáo dục lòng tự hào dân tộc qua kết số bài toán đố - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : HS lên bảng Nêu các tính chất phép nhân phân số Vận dụng để tính nhanh các dãy tính sau :   33 33 96  11  43 B   22 22 22 A 1 1  1 C    .     99 999   20  Hoạt động 2: Chứng minh và vận dụng tính chất phép nhân phân số Bài tập 78 : Bài tập 78 : - GV hướng dẫn HS ghi lại tính chất kết  a c  p a.c p  a.c  p a. c p  a  c p        hợp phép nhân phân số tính từ trái  b d  q b.d q  b.d .q b. d q  b  d q  sang phải Bài tập 79 Bài tập 79 - Hoạt động nhóm để giải bài tập này GV   36 kiểm tra cách tổ chức làm việc 49 5 1 nhóm, kiểm tra kết thành viên các nhóm và nêu lên kết cuối L U O N G T H E V I N H 1 cùng - GV giới thiệu sơ lược tiểu sử Lương Thế 2 -1 Vinh Hoạt động : : Luyện tập thứ tự thực các phép tính dãy tính Bài tập 80 : Bài tập 80 : - HS nhắc lại thứ tự thực các phép Kết : Trang 117 (118) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 tính dãy tính không có dấu 24 3 ngoặc , có các dấu ngoặc A = ; B = 35 ; C = ; D = -2 - Lần lượt HS (hoặc đôi HS) lên Bài tập 81 : bảng giải bài tập 80 3  1 Bài tập 81 : 2.   2  ( km) - Nêu quy tắc tính diện tích và chu vi Chu vi C =   hình chữ nhật 1  ( km ) HS thiết lập công thức cụ thể với bài toán Diện tích S = 32 thực phép tính Hoạt động Các bài toán đố Bài tập 82 : Bài tập 82 : - Muốn biết ong hay dũng đến B trước Vận tốc ong : thì phải so sánh đại lượng nào ? (vận 5.3600 =18000m/h = 18km/h tốc) Vì vận tốc Dũng = 12km/h < 18km/h - HS chú ý đơn vị so sánh phải cùng nên ong đến B trước Dũng Hoạt động Hướng dẫn nhà - Bài 82; 83 SGK Bài 91; 92; 93 SBT Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 90 Đ12 PHÉP CHIA PHÂN SỐ Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Hiểu khái niệm số nghịch đảo và biết cách tìm số nghịch đảo số khác - Hiểu và vận dụng quy tắc phép chia phân số - Có kỹ thực phép chia phân số - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Câu hỏi : HS 1: Lên bảng, viết tổng quát Nêu quy tắc nhân phân số.Viết công thức tổng quát     12    14   12      .     . áp dụng: Tính:   22 22     11 22       12    .      11 22  GV: Cho HS làm ?1 Làm phép nhân:   11  11 Hoạt động 2: Số nghịch đảo HS:  -8  Trang 118 (119) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 -8      =1  7 HS: là số nghịch đảo  ,  là số   GV: Ta nói là số nghịch đảo 8, nghịch đảo 7 -8 là số nghịch đảo  Hai số  và  là hai số nghịch đảo Định nghĩa :  Hai số -8 và là hai số nghịch đảo Hai số gọi là nghịch đảo tích GV: Gọi HS trả lời ?2 ? Thế nào là hai số nghịch đảo ? HS làm ?3 : Tìm số nghịch đảo cuả chúng HS: Trả lời ?3  11 a ; 5; ;  a, b  Z , a 0, b 0  7; 10 b Hoạt động : : Phép chia phân số - Phát biểu quy tắc chia hai phân số đã học tiểu học 2.4 làm?4 Tính và so sánh: :  = 7.3 21 Nhóm1: : và 2.4   7.3 21 ? Em có nhận xét gì mối quan hệ hai phân số và ?     : Vậy: =  21  ? Hãy phát biểu quy tắc chia phân Quy tắc: Muốn chia phân số hay số số cho phân số? nguyên cho phân số ta nhân số bị chia GV: Đưa lên bảng phụ ?5 với số nghịch đảo số chia Hoàn thành các phép tính sau: a c a d a.d :   b d b c b.c c d ad a : a  (c 0) d c c a a a :m   ( m 0) b b m b.m 2 :   a) 3  4 :   b) 4    c) – : ? Qua các VD trên em hãy nêu nhận xét: muốn chia phân số cho HS nêu nhận xét: a a số nguyên khác ta làm nào? : c  , (c 0) b.c Tổng quát: b HS làm bài tập ?6 Làm phép tính: HS lên bảng:  : a) 12 Trang 119 (120) Trường THCS Mã đà 14  7: b) 3 :9 c) Năm học 2011-2012  12 10 :   a) 12   14 3  :   14 b) 3 3 1 :9   7.9 21 c) Hoạt động 3: Củng cố luyện tập GV: Cho HS làm bài tập 84 theo nhóm HS: Hoạt động nóm   13  65 trên bảng a) :   13 78 Tính: 5 : 13  1 b) : 11 11 c)  15 : 3 d) : 5 5 e) : 3  g )0 : 11 h) : ( 9) a)    11 :   11 11 11  15 c)  15 :   10 3 d) :   5 3 5 3 1 e) :   3  11 g )0 : 0 0 11  3 1 1 h) : ( 9)   4 12 b) Hoạt động Hướng dẫn nhà - Bài 85; 86; 87; 88; 89 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 91 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Củng cố và rèn luyện kỹ thực phép chia phân số , thứ tự thực các phép tính dãy tính , tìm x - HS thấy phép chia phân số thực chất là phép toán ngược phép nhân nó là phép nhân phân số bị chia với số nghịch đảo phân số chia II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu quy tắc chia hai phân số HS lên bảng Chọn câu đúng hhất các câu sau a c a.d a c a.c :  :  A) b d b.d B) b d b.c Trang 120 (121) Trường THCS Mã đà a c b.c :  C) b d ad Năm học 2011-2012 a c b.d :  b d a.c D) Hoạt động 2: Thực phép chia phân số Bài tập 89 : Bài tập 89 : - GV gọi HS lên bảng giải bài tập A   :     ; 13 13 13 này  24 11 - Cả lớp nhận xét bài giải B 24 :   44; Bài tập 90 : - GV hướng dẫn HS làm bài tập này cách tự trả lời các câu hỏi sau : Giá trị x bài tập là độc lập hay còn phụ thuộc vào số khác , Số chứa x hay x đóng vai trò gì?, Phải thực phép tính nào trước ? Bài tập 91 : - Muốn biết số chai đóng ta phải làm phép toán gì ? đại lượng nào ? Bài tập 92 : Muốn tìm thời gian Minh từ trường đến nhà ta cần biết đại lượng nào ? các đại lượng đó đã có chưa ? Quãng đường từ nhà đến trường tính nào ? 11  9 17 C :   ; 34 17 34 Bài tập 90 : a) x 2 14   x :   3 3 7  1  x   x    x    :  21  3 e) Bài tập 91 : Số chai đóng là : 225 : 225 300 Đáp số : 300 chai Bài tập 92 : Quãng đường từ nhà đến trường là 10 2( km ) 1  (h) 12 Thời gian Minh là : (h) Đáp số : : 12 2 Hoạt động : Thứ tự thực các phép tính Bài tập 93 : Bài tập 93 : - HS nêu lại thứ tự thực các   4.35 A  :   :   phép tính dãy tính   35 7.8 Hai HS lên bảng giải bài tập a và b Các HS khác làm và nhận xét kết B   :     1   7 7 9 bài Hoạt động Hướng dẫn nhà - Bài 98; 99; 100 SBT tr 20, 21 Ngày soạn:25/12/2010 Đ13 HỖN SỐ SỐ THẬP PHÂN PHẦN TRĂM Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Hiểu khái niệm: hốn số, số thập phân, phần trăm Trang 121 (122) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Hình thành kỹ viết phân số (có giá trị tuyệt đối lớn 1) dạng hỗn số và ngược lại, viết phân số dạng phân số thập phân số thập phân và ngược lại - Biết sử dụng ký hiệu phần trăm và ý nghĩa phân số ký hiệu này II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Em hãy lấy VD hỗn số , số thập ;3 phân, phần trăm đã học tiểu học? HS: Hỗn số: Số thập phân: 0,4 ; 2, Phần trăm: 2% ; 15% Hoạt động 2: : Hỗn số HS ghi bài: - GV: Viết phân số dạng hỗn số sau: sô dư thương Thực phép chia : 1  Vậy 1  Hỗn số có cấu tạo nào ? Vậy ? (gồm các phần nào? phần phân số có đặc điểm gì?) ? => Hỗn số ? Làm nào để đổi phân số hỗn số? HS làm bài tập ?1  ; GV: Giới thiệu: Các số là hỗn số Chúng là số ;4 đối phần nguyên phần phân số Hỗn số = Phần nguyên + phần phân số HS: Muốn đổi phân số hỗn số ta lấy tử số chia cho mẫu số, thương là phần nguyên, số dư là tử số phần phân số, số chia là mẫu số phần phân số 17 21 4  ; 4  5 HS: Muốn đổi hỗn số phân số ta lấy phần nguyên nhân mẫu số làm tử số và giữ nguyên mẫu số 2.7  18   ? Làm nào để đổi hỗn số 7 HS: phân số? 4.5  23   HS làm bài tập ?2 5 ? Khi viết phân số (hỗn số) âm hỗn Chú ý : số (phân số) ta phải làm nào ? Khi viết phân số âm dạng hỗn số, ta cần viết số đối nó dạng hỗn số và đặt dấu "-" trước kết Hoạt động 3: Số thập phân 3  152  152 73 73 ? Viết các phân số sau thành các  1;  ;  10 1000 10 phân số mà mẫu là luỹ thừa 10 HS: 10 10 100 Định nghĩa: Phân số thập phân là phân số Trang 122 (123) Trường THCS Mã đà  152 73 ; ; 10 100 1000 Năm học 2011-2012 có mẫu là lũy thừa 10 Số thập phân gồm hai phần : GV: Các phân số mà em vừa viết gọi - Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy là các phân số thập phân - Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy ? Thế nào là phân số thập phân ? Số các chữ số phần thập phân đúng ? Số thập phân gồm phần nào ? chữ số mẫu phân số thập phân So sánh số chữ số phần thập phân HS làm ?3:  13 261 với số mũ lũy thừa 10 27 0,27;  0,013; 0,00261 mẫu số phân số thập phân ? 100 1000 100000 HS làm bài tập ?3, ?4 SGK và bài tập HS làm ?4: 121  2013 97 SGK ;0,07  ; 2,013  100 1000 1,21= 100 Hoạt động4 : Củng cố – Luyện tập Bài 94 SGK: HS: Viết các phân số sau dạng hỗn 1 ; 2 ; 16  5 3 11 11 số: 16 ; ; 11 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Bài 95; 96 SGK, bài 111; 112 SBT Đọc trước mục “ Phần trăm” Ngày soạn:25/12/2010 Đ13 HỖN SỐ - SỐ THẬP PHÂN -PHẦN TRĂM Ngày giảng: (tiếp) I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Rèn luyện kỹ sáng tạo cần đổi hỗn số (phân số) phân số (hỗn số), tính cồng trừ nhân hỗn số , biến đổi các số thập phân thành phân số thập phân, phần trăm v.v II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ Trang 123 (124) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS lên bảng Câu hỏi : Đỗi các hỗn số sau thành phân số tiến hành cộng các phân số đã đổi : A 3  2 B 4  5 Câu hỏi : Thử so sánh kết bài A với kết  2 A '   2      3 Hoạt động 2: Phần trăm - Viết số 1,23 dạng phân số Phân số có mẫu là 100 còn viết thập phân có mẫu số là 100 ? dạng phần trăm với ký hiệu % - GV : Những phân số có mẫu là 100 còn viết dạng phần trămvà ký hiệu % 107 3%; 107% 100 VD: 100 HS làm - HS làm bài tập ?5 SGK 37 370 Viết các phân số thập phân sau đây  370% dạng phân số thập phân và dùng 3,7 = 10 100 63 630 kí hiệu %  630% 3,7 = 6,3 = 10 100 6,3 = 34 34% 0,34 = 0,34 = 100 Muốn viết số thập phân dạng %, ta làm nào ? Hoạt động 3: : Củng cố – Luyện tập Bài tập 99 : Bài tập 99 : 16 88 13 - GV giới thiệu hai cách cộng hỗn số A 3     5 5 15 15 : C1 : - C1 : Đổi các hỗn số phân số 13 1 2 A 3    2     5 cộng các phân số đã đổi , C : 15 5 3 cuối cùng rút gọn và đổi kết Bài tập 100 : hỗn sô (nếu có thể) C1 : - C2 : Cộng riêng các phần nguyên,   58  31 30  cộng riêng các phần phân số A 8           7   cộng tổng nguyên với tổng phân số 58 487 35 và viết kết dạng hỗn số     63 63 (nếu có thể) C2 : Bài tập 100 : - Có thể vận dụng cách bài tập 99 vào để giải bài tập 100 không ? - Có cách giải nào khác ? (dùng quy Trang 124 (125) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012  2 46 A 8     8  7  7 63 tắc dấu ngoặc và vận dụng linh hoạt tính chất gia hoán, kết hợp phép cộng phân số) 58 487 35 GV chú ý HS không nên máy móc áp   63  63 9 dụng cho phép trừ C3 :  2 2 A 8     8    7 7 4 4  (3  3)  (1  )  9 Bài tập 104 : - GV hướng dẫn HS viết các phân số sau dạng phân số có mẫu 3  100 chuyển đổi sang số B  10    thập phân và trước dùng ký Bài tập 104 : hiệu % 18  2 3  10    6  9 5 19 475  18%;  475% 25 100 100 26 40   40% 65 100 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Bài 105; 106; 107; 108; 109; 110 SGK tr 48, 49 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 94 LUYỆN TẬP (Tiết 1) Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Rèn luyện, củng cố kỹ thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số, số thập phân - Rèn kỹ rèn luyện linh hoạt các quy tắc dấu ngoặc và các tính chất các phép tính để giải bài toán cách hợp lý Kết hợp việc sử dụng máy tính CASIO để thực các thao tác chuyển đổi và thực các phép tính II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS 1: Bài 111 SBT: HS1: Viết các số đo thời gian sau đây h h dạng hỗn số và phân số với đơn vị là h 15 ph = h h 15 phút 2h 20 ph = 20 phút HS2: HS 2: trả lời Định nghĩa phân số thập phân? nêu thành phần số thập phân Trang 125 (126) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Hoạt động 2: Luyện tập Dạng 1: Nhân, chia hai hỗn số: Bài 101 SGK: Thực phép nhân chia hai Bài tập 101 : 11 15 165 hốn số cách viết hỗn số a )5   20 4 8 dạng phân số: a) :4 b) 19 b)6 :   1 38 2 GV nhắc nhở HS thực phép nhân hau chia các hỗn số , phải đổi các hỗn số phân số Bạn haòng làm phép nhân sau: 31 31 62    8 7 7 Bài tập 102 : 3 6    .2 8  8 7 7  Có cách nào tính nhanh không? Nếu có hãy giải thích cách làm đó Dạng 2: Tính giá trị biểu thức: Bài tập 103 - Hãy thử đổi 0,5 phân số thập phân và rút gọn Giải thích vì chia số cho 0,5 ta việc nhân số đó với - Khi chia số cho 0,25 ta việc nhân số đó với - Khi chia số cho 0,125 ta việc nhân số đó với Bài 105 SGK: Viết các phần trăm sau dạng số thập phân: 7%; 45%; 216% - GV hướng dẫn HS viết các phần trăm đó dạng phân số thập phân có mẫu 100 đổi số thập phân Bài tập 103 : a : a 2a 10 a) Vậy chia số cho 0,5 ta việc nhân số đó với b) Tương tự chia số cho 0,25 ta việc nhân số đó với 4, chia số cho 0,125 ta việc nhân số đó với a : 0,5 a : Bài tập 105 : 7% = 0,07 ; 45% = 0,45 ; 216% = 2,16 Muốn đổi phần trăm số thập phân, ta thay dấu phần trăm dấu phẩy và dời dấu phẩy sang bên trái hai chữ số Hoạt động Hướng dẫn nhà - Làm lại các bài đã học - Bài 111; 112 SGK tr 48, 49 Trang 126 (127) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 95 LUYỆN TẬP (Tiết 2) Ngày giảng: I Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần : - Rèn luyện, củng cố kỹ thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số, số thập phân - Rèn kỹ rèn luyện linh hoạt các quy tắc dấu ngoặc và các tính chất các phép tính để giải bài toán cách hợp lý Kết hợp việc sử dụng máy tính CASIO để thực các thao tác chuyển đổi và thực các phép tính II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, HS: Ôn tập , bảng nhóm III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ 1) khoanh tròn vào kết đúng: Số nghịch đảo – là: B A ; ; 2) Chữa bài tập 111 SGK: Tìm số nghịch đảo :  ;6 ; ;0,31 12 C  Bài tập 111 : 3 1:  Số nghịch đảo là 19  là 19 Số nghịch đảo 1 Số nghịch đảo 12 là  12 31 100 0,31  100 là 31 Số nghịch đảo Hoạt động 2: Luyện tập Bài 112 SGK: Nhóm1: GV: Đưa lên bảng phụ (36,05 + 2678,2) + 126 = 2840,25 GV: Tổ chức cho HS hoạt động nhóm (theo câu a, c) Nhóm 2: (126 + 36,05) +13,214 = 175,264 (theo câu b, d) Nhóm3; (678,27 + 14,02) + 2819,1 = 3511,39 (theo câu e, g) Nhóm 4: 3497,37 – 678,27 = 2819,1 (theo câu e) Bài 114 SGK: Bài tập 114 : Trang 127 (128) Trường THCS Mã đà  15  (0,8  ) : 5 Tính: (-3,2) 64 Năm học 2011-2012  15  4 ( 3,2)   0,8   :  64  15  - GV: HS nêu cách giải bài toán và  32  15  34  11 thứ tự thực các phép tính (đổi 10 64    15  :  phân số , thực các phép tính  32  15 22 3 ngoặc trước đến phép 10 64   15 11    nhân, chia và cuối cùng là cộng 15   trừ) 20 20 Hoạt động Hướng dẫn nhà - Làm lại các bài đã học - Tiết sau kiểm tra 45 phút Ngày Tiết 96 soạn:25/12/2010 Ngày giảng: KIỂM TRA 45 PHÚT Ngày Đ14 TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO soạn:25/12/2010 TRƯỚC Ngày giảng: I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh nhận biết và hiểu quy tắc tìm giá trị phân số số cho trước 2.Kỹ năng: - Có kĩ vận dụng quy tắc để tìm giá trị phân số số cho trước Thái độ: - Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải số bài toán thực tiễn II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, máy tính bỏ túi HS: Ôn tập , bảng nhóm, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Củng cố quy tắc nhân số tự nhiên với phân số 1.Ví dụ: G Treo bảng phụ ? Từ cách làm trên hãy điền các từ thích hợp vào ô trống Củng cố quy tắc nhân số tự nhiên với phân số: HS lên bảng làm điền vào ô trống Trang 128 (129) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 :5 .4 20 ? Khi nhân số tự nhiên với phân số ta có thể: :5 + Nhân số này với lấy kết Hoặc Chia số này cho lấy kết HS đứng chỗ trả lời ? Hãy tóm tắt bài toán GV: Muốn tìm số HS lớp 6A thích đá bóng ta phải tìm 45HS Muốn ta phải nhân 45 với , ta sử dụng HS đọc VD và tóm tắt bài toán cách VD1: Chia 45 cho nhân kết với 2, nhân 45 với lấy kêt chia cho G Đó chính là tìm giá trị phân số số cho trước 1.Ví dụ: Số HS thích đá bóng lớp 6A là: 30 45 (HS) Số HS thích đá cầu là: 45.60% 45 60 27 100 (HS) Số HS thích chơi bóng bàn là: 45 10 (HS) Số HS thích chơi bóng chuyền là: 45 12 15 (HS) Hoạt động 2: Quy tắc: 2.Quy tắc: 2.Quy tắc: m m ? Vậy muốn tìm giá trị phân số số cho trước ta làm ntn? Muốn tìm n số b cho trước ta tính n m b n ? Muốn tìm số b cho trớc ta (m.n N;n 0) làm ntn? G Khẳng định quy tắc Hoạt động 3: Củng cố – Luyện tập Cho HS làm ?2 76 57 HS: a/ (cm) 625 a) Tìm 76 cm b) 62,5% 96 b/ 96 62,5% = 96 100 = 60 c/ 0,25 = 0,25 = (giờ) c) 0,25 Sử dụng MTBT GV: Hướng dẫn HS sử dụng MTBT HS nghiên cứu và sử dụng MTBT dới hướng dẫn GV để hoàn thành bài 120/52-SGK Trang 129 (130) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 để tìm giá trị phân số số cho trước Hoạt động Hướng dẫn nhà - Làm lại các bài đã học - Tiết sau kiểm tra 45 phút Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: Tiết 98 LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức : - Học sinh củng cố và khắc sâu quy tắc tìm giá trị phân số số cho trước Kỹ : - Có kĩ thành thạo tìm giá trị phân số số cho trước Thái độ : - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các bài tập mang tính thực tiễ II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, máy tính bỏ túi HS: Ôn tập , bảng nhóm, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũHoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Nêu quy tắc tìm giá trị phân số số cho trước ?Chữa bài117/51-SGK ? Chữa bài118 và 119/52 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 121/52-SGK: Bài 121/52-SGK: ? Tóm tắt bài toán? Xe lửa xuất phát từ Hà Nội đã đợc GV Đưa câu hỏi gợi ý: quãng đường là: ? Xe lửa đã xuất phát từ HN đã quãng đường là bao nhiêu 102 = 61,2 (km) ? Xe lửa cách HP bao nhiêu km Vậy xe lửa còn cách Hải Phòng là: GV: Yêu cầu HS lên bảng trình bày 102- 61,2 = 40,8 (km) Bài 122/53_SGK: ? Để tìm khối lượng hành em làm Bài 122/53_SGK: nào? Khi muối 2kg rau cải cần: Thực chất đây là bài toán gì? ? Xác định phân số và số cho trước? 5% = 100 = 0,1kg hành GV: Yêu cầu HS lên bảng làm bài Bài 123/53-SGK: 1000 = 0,002kg đường G.Ví dụ: Một sách giá 8000 đồng Tìm giá qyển sách đó 40 = 0,15kg muối sau giảm giá 15% G Tổ chức cho HS nghiên cứu SGK Bài 123/53-SGK: Trang 130 (131) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 và thoả luận theo nhóm học tập với Các mặt hàng B, C, E tính đúng giá yêu cầu sau: - Nghiên cứu sử dụng MTBT với ví dụ - áp dụng để kiểm tra giá các Bài 120 2 mặt hàng bài 123 ? Em hãy kiểm tra người bán hàng a 40 là: 40= 16 tính có đúng không ? Em hãy sửa lại các mặt hàng A, D b 48000= 4000 đồng Bài 120 18   1,8( kg ) GV: Cho HS chữa lại bài c 5 10 ? Nêu quy tắc tìm giá trị phân số Bài 122/23-SBT: số cho trước Bài 122/23-SBT a 3h30'= 3h + h = 3h + 0,5h= 3,5h Cho HS làm bài 122/23 ? Muốn đổi đơn vị là ta làm ' b 2h 15 = 2h + h = 2h + 0,25h= 2,25h ntn? c 0h 45' Tương tự gọi HS lên bảng làm phần b, c Hoạt động Hướng dẫn nhà - Làm lại các bài đã học, Ôn lại bài; xem lại các bài tập - Bài 125 SGK, bài 125; 126 127 SBT tr 24 Ngày soạn:25/12/2010 Đ15 TÌM MỘT SỐ GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ Ngày giảng: I Mục tiêu: Kiến thức : - Học sinh nhận biết và hiểu quy tắc tìm số biết giá trị phân số nó Kỹ : - Có kĩ vận dụng quy tắc đó để tìm số biết giá trị phân số nó Thái độ : - Biết vận dụng quy tắc để làm số bài toán thực tiễn II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, máy tính bỏ túi HS: Ôn tập , bảng nhóm, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ ? Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số HS trả lời, làm bài tập cảu số cho trước ? Chữa bài 124/ 23-SBT Hoạt động 2: Tìm tòi phát kiến thức Ví dụ: Ví dụ: Gọi số HS lớp A là x 3 số HS lớp 6A là 27 bạn Ta có: x = 27 x = 27: Hỏi lớp 6A có bao nhiêu HS? Trang 131 (132) Trường THCS Mã đà GV hướng dẫn: Nếu gọi số HS là x ta có điều gì: Tìm x ? Như để tìm số chưa biết nó 27 ta làm nào? Quy tắc: m ? Tương tự muốn tìm số biết n nó a ta làm ntn?  Quy tắc Cho HS làm ?1 Năm học 2011-2012 x = 27  x = 45 Quy tắc: m Muốn tìm số biết n nó a, ta m tính a: n ( m, n  N*) HS: a) Vậy số đó là: m 14 : 14 49 a: n 17  b) Đổi : 5 17   10  :   17 51 Số đó là: ?2Phân số số nước đã dùng ( 350 lít) là: ?2 GV Hướng dẫn Bể 350 lít Chiếm dung tích bể ? 350 lít ứng với phân số nào Hoạt động 4: GV treo bảng phụ Điền vào ô trống 13 1- 20 = 20 (dung tích bể) Ta có: 20 dung tích bể 350 lít Vậy số lít nước mà bể đó chứa là: 350: 20 = 1000(lít) Củng cố – Luyện tập HS: x a Muốn tìm y số a cho trước ( x,y  N; y 0 ) ta tính x a) a y b Muốn tìm ta lấy số đó nhân với phân số b) giá trị phân số số cho trước m c Muốn tìm số biết n nó m c) a : n a ta tính a d Muốn tìm .ta lấy c: b Bài tập: 126 SGK: Tìm số biết: a) nó 7,2 b) nó -5 a (a,b N* ) d) số biết b nó c Bài 126: 72 108   10,8 a) 7,2 : 10 10 10   :   10 b) -5 : Hoạt động Hướng dẫn nhà - Làm lại các bài đã học, Ôn lại bài; xem lại các bài tập Trang 132 (133) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 - Bài 125 SGK, bài 125; 126 127 SBT tr 24 Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 100 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Mục tiêu: Kiến thức : - HS củng cố và khắc sâu kiến thức tìm số biết giá trị phân số nó Kỹ : - Có kỹ thành thạo tìm số biết giá trị phân số nó - Sử dụng máy tính bỏ túi đúng thao tác tìm số biết giá tị phân số nó Thái độ : - Biết vận dụng quy tắc để làm số bài toán thực tiễn - Giáo dục tính cận thận, chính xác II Chuẩn bị GV và HS: GV:Bảng phụ, máy tính bỏ túi HS: Ôn tập , bảng nhóm, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Kiểm tra bài cũ HS1: ?Phát biểu qui tắc tìm số m biết phân số n nó a? HS lên bảng làm Chữa bài tập 131 tr 55 SGK 75% mảnh vải dài 3,75 m Hỏi mảnh vải dài bao nhiêu? HS 2: Chữa bài tập 128 tr 24 SBT Tìm số biết; % a) nó 1,5 % b) nó -5,8 Dạng 1: Tìm x Bài 132 tr 55 SGK Tìm x,biết 2 x  3 3 a) Hoạt động 2: Luyện tập Bài 132 tr 55 SGK Tìm x,biết 2 x  3 x  2 3 b) a) 23 11 x  3 x  2 b) ?Để tìm x, em làm nào? Gọi hs lên bảng làm Trang 133 (134) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Câu b tương tự.G V yêu cầu lớp làm vào vở,gọi hs lên bảng làm Dạng 2: Toán đố Bài 133 tr 55 SGK GV: Đưa đề bài lên bảng phụ GV yêu cầu hs đọc và tóm tắt đề bài Lượng thịt = lượng cùi dừa Lượng đường =5% lượng cùi dừa Có 0,8 kg thịt Tính lượng cùi dừa? ?Nêu cách tính? 26 10 x  3 10 26 x  3 16 x  3 16 x  : 3 x  23 11 x  23 22  x 23 23 x Bài 133 tr 55 SGK Giải Lượng cùi dừa cần dùng để kho 0,8 kg thịt là: 0,8 : =1,2 (kg) Lượng đường cần dùng là: 1,2 5% =0,06(kg) GV: Chốt lại hai dạng toán phân số Bài 135.tr56.SGK GV yêu cầu hs đọc đề và tóm tắt bài Bài 135.tr56.SGK Giải toán ?560 sp ứng với bao nhiêu phần 560 sp ứng với: kế hoạch? - = (kế hoạch) GV: Yêu cầu HS làm Vậy số sản phẩm giao theo kế hoạch Dạng 3: Sử dụng máy tính bỏ túi là: Bài 134 SGK GV: Yêu cầu HS tự đọc SGK và thực 560 : = 1260 (sp) hành theo SGK Đáp số:1260 sp HS: Đọc và làm theo SGK Hoạt động Hướng dẫn nhà - Làm lại các bài đã học, Ôn lại bài; xem lại các bài tập - Bài 132; 133 SBT tr 24 - Chuẩn bị máy tính bỏ túi Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: TIẾT 100 : Đ 16 TÌM TỶ SỐ CỦA HAI SỐ Trang 134 (135) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 I Muc tiêu HS hiểu ý nghĩa và biết cách tìm tỷ số hai số, tỷ số phần trăm, tỷ lệ xích Có kỹ tìm tỷ số, tỷ số phần trăm, tỷ lệ xích Có ý thức áp dụng các kiến thức và kỹ nói trên vào vịec giải số bài toán thực tiễn II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên: Bảng phụ, Học sinh: III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Tỷ số hai số (20 phút ) VD: Một hình chữ nhật có chiều rồng 3m, HS: Tỷ số số đo chiều rộng và số đo chiều chiều dài 4m Tìm tỷ số số đo chiều dài hình chữ nhậtt là: rộng và số đo chiều dài hình chữ nhật 0,75 đó 3:4= ? Vậy tỷ số hai số a và b là gì ? HS: Tỷ số hai số a và b ( b # 0) là thương ? Lấy VD tỷ số phép chia số a cho số b a a HS lấy VD a ? Vậy tỷ số b và phân số b khác nào ? HS: Tỷ số b với ( b # 0) thì a và b có thể là số Bài Trong các cách viết sau, cách viết nguyên, phân số, hỗn số, số thập phân … Còn a nào là phân số, cách viết nào là tỷ số ? 3,75 phân số b thì a và b phải là các số nguyên  ; ; ;  32  ; ; Bài Phân số VD2 Đoạn thẳng AB dài 20cm, đoạn Tỷ số: Cả cách viết thẳng CD dài 1m Tìm tỷ số độ dài VD: AB = 20cm, CD = 1m = 100cm đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD Chỉ số độ dài đoạn thẳng AB và đoạn Bài tập 2: 20 Tìm tỷ số thẳng CD là 100 = m Cả lớp làm bài, 2HS lên bảng a, và 75cm 75 3 b, 10 h và 20 phút m m 3 m m :  Tỷ số và là b, 20phút = h 3 h h :  Tỷ số 10 và là 10 10 a, 75cm = 100 Hoạt động 2: Tỷ số phần trăm (10 phút ) Trong thực hành, ta thường dùng tỷ số HS để tìm tỷ số % hai số ta cần tìm thương dạng tỷ số phần trăm với ký hiệu % hai số, nhana thương đó với 100 viết Trang 135 (136) Trường THCS Mã đà thay cho 100 VD: Tìm tỷ số phần trăm hai số 78,1 và 25 ? Nêu cách tìm lớp 5, áp dụng ví dụ trên Tổng quát ? Muốn tìm tỷ số phần trăm hai số a và b ta làm nào ? ?1 Tìm tỷ số % a, và b, 25kg và 10 tạ Năm học 2011-2012 thêm ký hiệu % vào kết VD: Tỷ số phần % 78,1 và 25 là 78,1 78,1  100 312,4% 25 25 100 HS để tìm tỷ số % hai số a và b ta nhân a với 100 chia cho b, thêm ký hiệu % vào kết ?1 Cả lớp làm 2HS lên bảng 5.100  % 62,5% a, b, Đổi 10 = 0,3 tạ = 30 kg 25 25.100  % 83 % 30 30 Hoạt động 3: Tỷ lên xích (8 phút ) HS quan sát đồ Việt Nam giới thiệu HS quan sát HS đọc tỷ lệ xích đồ Khái niêmk: GSK tỷ lệ xích 2000000 Ký hiệu: Khái niêmk: GSK T : tỷ lệ xích Ký hiệu: a: Khoảng cách hai điểm trên vẽ T : tỷ lệ xích a: Khoảng cách hai điểm trên vẽ b: Khoảng cách hai điểm tương ứng trên b: Khoảng cách hai điểm tương ứng thực tế a trên thực tế:T = b ( a, b có cùng đơn vị đo) a T= b ( a, b có cùng đơn vị đo) ?2 HS giải thích ?2 Tỷ lệ xích đồ là 10000000 em hiểu điều đó là nào Hoạt động 4: Củng cố: Hướng dẫn nhà Thế nào là tỷ số hai số a và b ( b #0) a Nêu quy tắc chuyển từ tỷ số b sang tỷ số phần trăm Học bài, Bài tập: 138,141GSK, 143,144,145 SGK, 136, 139 SBT Chuản bị sau luyện tập Ngày soạn:25/12/2010 TIẾT 102 LUYỆN TẬP Ngày giảng: I Muc tiêu: Củng cố các kiến thức, quy tắc tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích Rèn luyện kỉ tìm tỉ số, tỉ số phần trăm hai số, luyện ba bài toán phân số dạng tỉ số phần trăm Trang 136 (137) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 HS biết vận dụng kiến thức và kỉ tỉ số, tỉ số phần trăm vào việc giải số bài toán thực tế II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ (8 phút ) HS1 Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm HS1 nào? Viết công thức Quy tắc ( SGK) a.100 Chữa bài tập 139 SBT % Tìm tỉ số phần trăm : Công thức: b 13 Bài tập 139 SBT và 21 a, và b , 0,3 tạ và 50 kg a ,Tỉ số phần trăm hai số 13 13 17 34 17 21 :   21 là : : 21 = 21 34 3.100 % 150% = b , 0,3 tạ và 50 kg Đổi 0,3 tạ = 30 kg Tỉ số phần trăm hai số30kg và 50 30 3.100   60% kg là: 50 HS2 chữa bài tập 144 SGK HS2 chữa bài tập 144 SGK Biết tỉ số phần trăm nước dưa chuột là Lượng nước chứa kg dưa chuột 97,2 % Tính lượng nước kg dưa chuột là:4.97,2% = 3,888(kg) Hoạt động 2: Luyện tập ( 30phút ) Bài tập 138 SGK Viết các tỉ số sau thành tỉ số Bài tập 138 SGK.Hai HS lên bảng các số nguyên Viết các tỉ số sau thành tỉ số các số 1,28 nguyên :3 1,28 138 a , 3,15 b, :3 , 15 315 ; b, = 65 a , = d, : 1,24 c, 250 : 1,24 c, = 217 Bài 141 SGK 1 Tỉ số hai số a và b Tìm hai số đó biết a - b = ? Tóm tắt bài toán Từ a : b = hãy tính a theo b thay vào a-b=8 d, = 10 Bài tập 144 1 b HS Từ a : b = => a = b = b Thay vào a - b = ta có: - b = b 8 b 16 => Trang 137 (138) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Có a - b = => a = b + = 16 + = 24 Bài 142 Một Hs đọc đề lớp theo dõi HS Vàng số nghĩa là 10000 g Bài 142 SGK vàng này chứa tới 9999 g vàng nguyên ? EM hiểu nào nói đến vàng bốn số chất, tỉ lệ vàng nguyên chất là: 9999 (9999) 99,99% 10000 Bài tập 149 SGK Bài tập 149 SGK Trên vẽ kỉ thuật có tỉ Tóm tắt T = 125 ;a = 56,408 cm, Tính b? a lệ xích : 125, chiều dài máy bay Bo-inh747 là 56,408 cm Tính chiều dài thật HS T = b máy bay đó ? Nêu công thức tính tỉ lệ xích a là khoảng cách hai điểm trên đồ và b là khoáng cách hai điểm a trên thực tế => b = T ? Từ công thức đó suy tính chiều dài thực tế nào Chiều dài thật máy bay là: 56,408 56,408.125 7051cm 70,51m b = 125 Bài tập 147 HS quan sát cầu Mỹ thuận, Bài tập 147 đọc đề và tóm tắt bài toán Tóm tắt: ? Nêu cách giải b = 1535 m; T = 20000 ; Tính a = (cm)? a GV giáo dục lòng yêu nước và tự hào phát Giải.T = b a b.T triển đất nước Việt Nam a = 1535 20000 = 0,07675 (m) a = 7,675 ( cm) Hoạt động 3: Củng cố(6 phút ) Bài tập 147 SBT a,Số HS giỏi lớp 6C là: Lớp 6C có 48 HS Số HS giỏi bàng 18,75 % số 48.18,75% = (HS) HS lớp Số HS TB 300% số HS giỏi Số HS TB lớp 6C là: Còn lại HS khá 300% = 27 (HS) a, Tính số HS loại lớp 6C Số HS khá lớp 6C là: b, Tính tỉ số phần trăm số HS TB và số HS khá 48 -( + 27 ) = 12 (HS) so với HS lớp b, Tỉ số phần trăm số HS TB so với HS 27.100 % 56.25% lớp là: 48 Tỉ số phần trăm số HS Khá so với HS 12.100 % 25% lớp là: 48 Hoạt động 4:Hướng dẫn nhà (1 phút ) Ôn lại các kiến thức và quy tắc biên đổi tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích Trang 138 (139) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Bài tập 148 SGK 137, 141,142,146,148 SBT dặn dò chuẩn bị bài biểu đồ phần trăm TIẾT 103 : Đ 17 BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Muc tiêu HS biết đọc các biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông Có kỹ dựng các biểu đồ phần trăm dạng cột và ô vuông Có ý thức tìm hiểu các biểu đồ phần trăm thực tế và dựng các biểu đồ phần trăm với các số liệu thực tế II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên: Bảng phụ, tranh phóng to các hình 13, 14 SGK Tài liệu thực tế kết học tập lớp Học sinh: Thước kẻ, eke, giấy ô vuông, máy tính bỏ túi III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10phút ) HS: Chữa bài tập cho nhà a, Số HS đạt hạnh kiểm khá là: Một trường học có 800 HS Số HS đạt hạnh 480 7/12 = 280 HS kiểm tốt là 480 em, số HS đạt hạnh kiểm khá Số HS đạt hạnh kiểm TB là: 7/12 số HS đạt hạnh kiểm tốt, còn lại là 800 - (480 + 280 ) = 40 HS HS đạt hạnh kiểm trung bình b, Tỷ số % số HS đạt hạnh kiểm tốt so 480.100 a, Tính số HS đạt hạnh kiểm khá, hạnh kiểm % 60% trung bình với HS toàn trường là 800 b, Tính tỷ số phần trăm số HS đạt hạnh Số HS đạt hạnh kiểm khá so với số HS 280.100 kiểm tốt, khá, TB so với HS toàn trường % 35% toàn trường là: 800 Số HS đạt hạnh kiểm TB so với HS toàn trường là:100% - (60%+35%) = 5% Hoạt động 2: Biểu đồ phần trăm BIểu đồ phần trăm dạng cột HS quan sát hình 13 SGK, trả lời câu hỏi GV đưa hình 13 trang 60 lên bảng phụ và vẽ hình vào hướng dẫn HS quan sát giáo viên ? biểu đồ hình cột này, tia thẳng đứng ghi HS: biểu đồ hình cột, tia thắng đứng ghi gì ? Tia nằm ngang ghi gì ? TRên tia thẳng số phần trăm, tia nằm ngang ghi các loại đứng, gốc ô các số phải ghi theo tỷ hạnh kiểm lệ HS tóm tắt: Các cột có chiều cao tỷ số phần trăm Lớp 6B có 40 HS tương ứng Đi xe buýt bạn ? Yêu cầu HS làm ? SGK trang 61 SGK Đi xe đạp 15 bạn Tóm tắt: Còn lại a, HS đứng chỗ đõ kết quả, HS ghi bài a, Tính tỷ số % số HS xe buýt, xe Số HS xe buýt chiêm: đạp, so với số HS lớp b, Biểu diễn biểu đồ hình cột HS Trang 139 (140) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 6.100 % 15% 400 HS lớp toàn lớp làm bài vào HS1: Đứng chỗ trình bày câu a HS2: Lên bảng vẽ biểu đồ câu b Số HS chia đạp chiếm.: 15.100 HS quan sát hình 14 SGK % 37,5% Bài 149 SGK 40 ( số HS lớp) Số HS xe buýt: 15% Số HS chiếm: 100% - (5% + 37,5%) = 47,5% ( số HS lớp) Số HS xe đạp: 37,5% Số HS bộ: 47,5% Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà (1phút ) HS cần biết đọc các biểu đồ phần trăm dựa theo số liệu và ghi chú trên biểu đồ HS biết vẽ biểu đồ dạng cột và biểu đồ ô vuông Bài tập 151, 152 Tìm hiểu biểu đồ hình quạt Chuẩn bị gừo sau học tiếp biểu đồ phần trăm TIẾT 102 : BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM (TIẾT 2) Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Muc tiêu: Củng cố việc đọc và vẽ biểu đồ phần trăm dạng cột và dạng ô vuông HS biết cách đọc biểu đồ hình quạt, bước đầu biết cách vẽ biểu đồ hình quạt Trên sở số liệu thực tế, HS biết dựng các biểu đồ phần trăm kết hợp giáo dục ý thức vươn lên cho Hs II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên:Bảng phụ , MTBT, phấn màu Học sinh:Giấy kẻ ô vuông, MTBT III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10phút ) Bài tập 150 SGK a, Có 8% bài đạt điểm 10 Hình 16 bảng phụ b, Loại điểm nhiều nhất, chiếm 40% a, Có bao nhiêu % bài đạt điểm 10 c, Tỷ lệ bài đạt điểm là 0% b, Loại điểm nào nhiều ? Chiếm bao d, 16 bài đạt điểm chiếm tỷ lệ 32% nhiêu % Vậy tổng số bài kiểm tra toán lớp 6C là: c, Tỷ lệ bài đạt điểm là bao nhiêu % 16 : 32% = 50 bài d, Tính tổng số bài kiểm tra toán lớp 6C, Bài tập 151 biết có 16 bài đạt điểm Tỷ số % xi măng bê tông là 1.100 Bài tập 151 % 11% Muốn đổ bê tông, người ta trộn tạ xi măng, Tỷ số % cát bê tông là: tạ cát và 6tạ sỏi 2.109 a, Tính tỷ số % thành phần bê tông % 22% b, Dựng biểu đồ ô vuông Tỷ số % sỏi bê tông 100% -(11% + 22%) = 67% Hoạt động 2: Biểu đồ phần trăm dạng hình quạt (30phút ) GV: Vẽ biểu đồ H15 SGK trên bảng phụ Số HS đạt hạnh kiểm tốt: 60% Trang 140 (141) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 GV: Hình tròn chia thành 100 phần, Số HS đạt hạnh kiểm khá: 35% thành 100 hình quạt nhau, hình Số HS đạt hạnh kiểm trung bình: 5% quạt tương ứng với 1% Số HS đạt văn hóa giỏi: 15% GV: Yêu cầu HS đọc biểu đồ hình quạt Số HS đạt văn hóa khá: 35% khác Số HS đạt văn hóa trung bình: 50% GV: Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ hình quạt Hình quạt 1% có số đo góc 3,60 Vòng tròn có 3600 tương ứng với 100% Hình quạt biểu diễn 15% có số đo góc 540 Vậy tỷ số 15% biểu thị bới hình quạt có Hình quạt biểu diễn 35% có số đo góc tâm số đo góc tâm bao nhiêu độ 1260 Tương 35% và 50% Hình quạt biểu diễn 50% có số đo góc 1800 Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà Bài tập 152, 153 SGK Thu thập số liệu điểm tổng kết HKI vừa qua lớp em có bao nhiêu HS đạt loại giỏi, khá, trung bình, yếu Tính tỷ số phần trăm loại so với lớp Vẽ biểu đồ hình cột TIẾT 104 : LUYỆN TẬP Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Muc tiêu Rèn luyện kỹ tính tỷ số phần trăm, đọc các biểu đồ phần trăm, vẽ biểu đồ phần trăm dạng cột và dạng ô vuông Trên sở số liệu thực tế, dựng các biểu đồ phần trăm, kết hợp giáo dục ý thức vươn lên cho HS II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên: Bảng phụ kẻ ô vuông, máy tính bỏ túi, phấn màu Học sinh: Giấy kẻ ô vuông, MTBT, thu thập số liệu điều tra theo yêu cầu giáo viên III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10phút ) GV: Gọi 1HS lên bảng chữa bài tập HS1: Lên bảng trình bày cuối tiết trước Cả lớp theo dõi và nhận xét, Hoạt động 2: Luyện tập (30 phút ) Bài Đọc biểu đồ HS đọc biểu đồ và nêu ý nghĩa các biểu GV: Đưa số biểu đồ dạng ( hình cột, ô đồ đó vuông, hình quạt) phản ánh mức tăng trưởng HS: Ta cần tìm tổng số các trường phổ kinh tế, thành tựu y tế, giáo dục, văn thông nước ta, tính các tỷ số đó hóa, xã hội, diện tích, dân số để HS đọc, dựng biểu đồ Bài ( bài 152) HS: Tổng số các trường phổ thông nước Năm học 1998 - 1999 nước tá có: ta năm học 1998 - 1999 là: 13 076 trưởng tiểu học, 8583 trường THCS và 13076 + 8583 + 1641 = 23 300 1641 trường THPT Dựng biểu đồ hình cột, Trường Tiểu học chiếm: biểu diễn tỷ số % các loại trường nói trên 13076.100 % 56% 23300 hệ thống giáo dục phổ thôngh Việt Nam Trường THCS chiếm: GV: ? Muốn dựng biểu đồ biểu diễn các tỷ số Trang 141 (142) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 trên ta cần làm gì ? GV: Yêu cầu HS nói cách vẽ biểu đồ hình cột (Tia thẳng đứng, tia nằm ngàng) Bài 3, Bài tập thực tế Trong tổng kết HK1 vừa qua, lớp ta có HS giỏi , 16 HS khá, 2HS yếu, còn lạinm HSTB, Biết lớp 40 HS, Dựng biểu đồ ô yuông, biểu thị kết trên Bài Kết bài kiểm tra lớp lớp nư sau: Có điểm 5, điểm 6, 14 điểm 7, 12 điểm 8, 6điểm 9, điểm 10 Hãy dựng biểu đồ hình cột biểu thị các kết trên, 8583.100 % 37% 23300 Trường THPT chiếm: 100% - (56% + 37%) = 7% Bài HS hoạt động nhóm Số HS giỏi chiếm : 40 = 20% Số HS khá chiếm 16 : 40 = 40% Số HS yếu chiếm : 40 = 5% Số HS TB chiếm 100% - (20% + 40% + 5%) = 35% Biểu đồ: HS vẽ theo nhóm Bài HS lớp làm vào Kết quả: Điểm chiếm 12% Điểm chiếm 16% Điểm chiếm 28% Điểm chiếm 24% Điểm chiếm 12% Điểm 10 chiếm 8% Hoạt động 3: Củng cố (3phút ) ? Để vẽ biểu đồ phần trăm ta phải làm nào HS1 Phải tính các tỷ số % ? Nêu lại cách vẽ biểu đồ hình cột, biểu đồ ô HS2 Nêu cách vẽ vuông Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà Ôn tập chương III theo hệ thống câu hỏi Bài tập 154, 155, 161 SGK Ngày soạn:25/12/2010 TIẾT 105 ÔN TẬP CHƯƠNG III (Tiết 1) Ngày giảng: I Muc tiêu: HS hệ thống lại các kiến thức trọng tâm chương III và ứng dụng chúng HS nắm vững các phép tính và tính chia hết Rèn kỉ rút gọn phân số, so sánh phân số, tính giá trị biểu thức, tìm x II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên: Học sinh: III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Ôn tập khái niệm phân số,các tính chất phân số Trang 142 (143) Trường THCS Mã đà 1) Khái niệm phân số: ? Thế nào là phân số? Cho ví dụ phân số nhỏ 0, phân số lớn và phân số Bài tập 154 Năm học 2011-2012 a (a, b  Z , b 0) HS Ta gọi b là phân số, a là tử, b là mẫu phân số Ví dụ: Bài tập 154 x x Cho phân số , Với giá trị nào số Cho phân số , Với giá trị nào số nguyên x nguyên x thì ta có : x a, < x b, = x c,0 < < x d, = x e, < 2 thì ta có : x x a, < => x < ;b, = => x = x x   c,0 < < => 3 => 0<x<3=> x = 1; x x  d, = => 3 => x = x x   e, < 2=> 3 => < x  2) Tính chất phân số ( HS phát biểu nêu dạng tổng quát) Phân số có mẫu âm nào có thể viết 2) Tính hất phân số dạng phân số có mẫu dương ? Phất biểu các tính chất phân vì ta dã nhân tử và mẫu với (-1) số ? Nêu dạng tổng quát Bài tập 155 ( SGK) ? Vì bất kì phân số có mẫu âm nào Điền số thích hợp vào ô vuông (….) có thể viết dạng phân  12     21 16  12  28 số có mẫu dương HS Hãy giải thích cách làm Bài tập 155 ( SGK) Bài 156 Rút gọn: Điền số thích hợp vào ô vuông (….)  12  21    16  12 ? Hãy giải thích cách làm Bài 156 Rút gọn: 2.( 13).9.10 7.25  49 a, 7.24  21 ;b, ( 3).4.( 5).26 7.25  49 7.(24  7)  18  a, 7.24  21 = 7.(24  3) 27 2.( 13).9.10 2.10.( 13).( 3).( 3) 3  b, ( 3).4.( 5).26 = 4.( 5).( 3).( 13).( 2) Hoạt động 2:Các phép tính phân số (20 phút ) 1, Quy tắc các phép tính phân số: 1, Quy tắc các phép tính phân số ? Phát biểu quy tắc cộng hai phân số (HS phát biểu) cùng mẫu, không cùng mẫu a, Phép cộng Phát biểu quy tắc trừ hai phân số , nhân b, Phép trừ hai phân số, chia phân số c, Phép nhân d, Phép chia 2, Tính chất phép cộng và phép 2, Tính chất phép cộng và phép nhân nhân phân số (GV treo bảng phụ, bảng tổng kết ) HS phát biểu các tính chất phép cộng, phép nhân Bài tập 161 SGK Bài 161 Trang 143 (144) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Tính giá trị biểu thức: HS nêu thứ tự thực phép tính Cả lớp làm bài, 2HS lên bảng  2 1   A = -1,6 :   16    2 :     1    10    3 A = -1,6 : = 15 15    :    5 49   49 B = 1,4 = 15    :   B = 1,4 49 -   24  5 25  12 10  11   :  15 15  15 22  14      21 21 = 15 11 ? Nêu thứ tự thực phép tính Bài tập: 162 biểu thức A, B Cả lớp làm bài 1HS lên bảng trình bày 2 Yêu cầu HS làm bài  90 (2,8x - 32) :  2,8x-32= -90 Bài tập 162 Tìm x biết 2,8x - 32 = -60 2,8x = 32 - 60 2,8x = - 28 x = -10  90 (2,8x - 32) : Hoạt động 3: Hướng dẫn Ôn tập kiến thức chương III, ôn lại bài toán phân số Tiết sau tiếp tục ôn tập chương Bài tập nhà 157, 159, 160, 162b, 163 SGK Ngày soạn:25/12/2010 Tiết 106 ÔN TẬP CHƯƠNG II ( TIẾT 2) Ngày giảng: I Muc tiêu: Tiếp tục củng cố các kiến thức trọng tâm chương, hệ thống ba bài toán phân số Rèn luyện kỉ tính giá trị biểu thức,, giải toán đôd Có ý thức áp dụng các quy tắc để giải các bài toán thực tiễn II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Ôn tập chương III III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ( 10phút ) HS1.? Phân số là gì? Bài tập 162 SGK ? Viết dạng tổng quát các tính chất Tìm x biết: 11 11 11 phân số   Bài tập 162 SGK b, (4,5 - 2x) 14  (4,5-2x) 14 Tìm x biết: 11 4,5 - 2x =  2x = 4 x =  ( 4,5 - 2x) 14 HS2 Phát biểu Quy tắc: Tính chất : Bài tập 152 SBT Tính HS2 Nêu quy tắc thực phép nhân Trang 144 (145) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 13 12 phân số? Viết công thức  104  24 0,75    25%   : ? Phép nhân phân số có tính chất 15 13  195  47 gì 28   24 51      Bài tập 152 SBT Tính 15 15 47 13   = 13 12  104  24 32  15 24 17 17 17 0,75    25%   :         15 195 47 13   60 47 13 = 5 13 13 13 = Hoạt động 2:Ôn Tập ba bài toán phân số ( 25 phút ) Bài tập 164 SGK Bài tập 164 SGK ? Tóm tắt bài toán Tóm tắt: ? Để tính số tiền Oanh trả trước hết ta cần 10% giá bìa là 12000 (đ) làm gì? Tính số tiền Oanh trả ? Hãy tìm giá bìa sách Để tính số tiền Oanh trả trước hết ta cần tìm GV Lưu ý ( Đây là bài toán tìm số biết giá bìa giá trị phần trăm nó, nêu cách tìm) Bài làm: Giá bìa sách là: 1200:10% = 12000 (đ) Số tiền Oanh đã mua sách là: 12000 -1200 = 10800 (đ) ? Còn cách tính nào khác Cách 2: ? Nếu tính cách 12000.90% = 10800 Số tiền Oanh đã mua sách là: (đ) là bài toán tìm giá trị phần trăm 12000.90% = 10800 (đ) số Bài Bài ( Bảng phụ) Tóm tắt: Một hình chữ nhật có chiều dài HCN có chiều dài = 125% chiều rộng 125% chiều rộng, chu vi là 45 m Tính Chu vi = 45 m diện tích hình chữ nhật đó? Tính S ? Hãy tóm tắt và phân tích bài toán Giải: ? Nêu cách giải Nửa chu vi hình chữ nhật là: 45 : = 22,5 m Phân số nửa chu vi hình hình chữ nhật là :   4 chiều rộng Chiều rộng hình chữ nhật là: 22,5 : = 10 (m) Bài 166 SGK GV yêu cầu HS hoạt động nhóm Chiều dài hình chữ nhật là: 22,5 - 10 = 12,5 (m) Diện tích hình chữ nhật là: 12,5 10 = 125 (m2) Bài 166 SGK Học sinh hoạt động nhóm Học kỳ I , số HS Giỏi = 2/7 số HS còn lại là 2/9 số HS lớp Học kỳ I , số HS Giỏi = 2/3 số HS còn lại là 2/5 số HS lớp Trang 145 (146) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Phân số HS đã tăng là: 2   45 số HS lớp Số Hs lớp là: 45 : 45 ( học sinh) Số HS giỏi HK I lớp 6D là: 45 = 10 ( HS) Bài KHoảng cách hai thành phố là 105 km Trên đồ khoảng cách đó là 10,5 cm a) Tính tỉ kệ xích đồ b) Nếu khoảng cách hai diểm A và B trên đồ là 7,2 cm thì trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu Bài a, Tỉ lệ xích đồ: 10,5  T = 10500000 1000000 b, Khoảng cách hai điểm A và B trên thực tế là: 7,2 : 1000000 = 7200000 cm = 72 km Hoạt động 3: Bài tập phát triển tư duy(8 phút ) 14 Bài HS đứng tai chỗ trả lời: 14 Bài Viết phân số 15 dạng tích hai phân số và thương hai phân số Viết phân số 15 dạng tích hai phân Bài So sánh phân số: 23 25 a, 47 và 49 10  10 8 b, A = 10  và B = 10  14  số : 15 = 14 Viết phân số 15 dạng thương hai 14 :  phân số: 15 = Bài 2, Cả lớp làm bài HS lên bảng trình bày 23 23 25 25 23 25    a, 47 46 ; 49 > 50 => 47 < 49 b, A = + 10  B = + 10  3 8 Vì 108 - > 108 -3 => 10  < 10  3 8 => + 10  < + 10  => A < B Hoạt động 4: Hướng dẫn nhà(2 phút ) Ôn tập phần số học và hình học chuẩn bị bài kiểm tra cuối năm Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: 107 KIỂM TRA HỌC KỲ II Trang 146 (147) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 TIẾT 107 : ÔN TẬP CUỐI NĂM ( TIẾT 1) Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Muc tiêu Ôn tập số ký hiệu tập hợp: , , ,  , Ôn tập các dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 Số nguyên tố và hợp số Uớc chung và bội chung hai hay nhiều số Rèn luyện việc sử dụng số ký hiệu tập hợp Vận dụng các dấu hiệu chia hết, ước chung và bội chung vào bài tập II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập Học sinh: Làm các câu hỏi ôn cuối năm và các bài tập 168, 170 SGK III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Ôn tập tập hợp ( 15 phút )  1, a,  Thuộc, 1, a, Đọc các ký hiệu , , ,  ,  Không thuộc,  Giao,  Tập rỗng,  Tập hợp b, Cho VD sử dụng các ký hiệu trên b, VD: (HS) Bài tập 168 SGK Bài tập 168 SGK  ,  ,  ,  Điền ký hiệu thích hợp dấu…… Điền ký hiệu , , , thích hợp dấu…… 3 … Z; 0….N; 3,275……N N…… Z 3  Z;  N; N Z = N ; N  Z 3,275  N N… Z = N Bài tập 170 Bài tập 170 Tìm giao tập hợp C các số chẵn và tập L C  L =  các số lẻ Vì không có số nào vừa là số chẵn, vừa là ? Hãy giải thích số lẻ Hoạt động 2: Ôn tập dấu hiệu chia hết (13 phút ) ? Phát biểu các dấu hiệu chia hết cho: Các dấu hiệu chia hết: SGK 2; 3; 5; Những số tận cùng là thì chia hết cho ? Những số nào thì chia hết cho 2; và 3; và Cho VD VD: 10; 30; 700;… Những số có tận cùng là và có tổng các chữ số chia hết cho thì chia hết cho 2,3,5,9 VD: 270; 3240;… Bài tập Bài tập Điền chữ số vào dấu * để: a, 6*2 chia hết cho mà không chia hết cho a, 6*2 chia hết cho mà không chia hết cho ó + * + chia hết và + * + không chia hết cho 9=> * = 4; Vậy ta có số: 642; 672 b, *53* chia hết cho 2;3;5;9 Trang 147 (148) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 ó * tận cùng và * + + + chia hết cho 9ó * = Vậy ta có số 1530 c, *7* chia hễt cho 15 => *7* chia hết cho và => ta có các số: 375; 675; 975; 270; c, *7* chia hết cho 15 570; 870; Bài tập a, Gọi số tự nhiên liên tiếp là: Bài tập n; n + 1; n + a, Chứng tỏ tổng ba số tự nhiên liên ta có: n + n + + n + = 3n + tiếp là số chia hết cho = 3(n + 1) 3 b, Gọi số có hai chữ số là: ab ab = 10a+b b, Chứng tỏ tổng số có hai chữ Ta có số và số gòm gai chữ số viết theo thứ Số viết theo thứ tự ngược lại là: ba tự ngược lại là số chia hết cho 11 Ta có: ba = 10b + a Tổng hai số: ab + ba = 10a+b + 10b + a = 11a +11b = 11(a + b) 11 Hoạt động 3: Ôn tập số nguyên tố, hợp số, UC, BC ( 13phút ) ? Thế nào là số nguyên tố, hợp số HS: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn 1, ? Tích hai số nguyên tố là số nguyên tố hay có hai ước là và chính nó hợp số Hốp số là số tự nhiên lớn 1, có nhiều ? ƯCLN hai hay nhiều số là gì ? hai ước ? BCNN hai hay nhiều số là gì ? ƯCLN hai hay nhiều số là số lớn Câu hỏi SGK tập hợp các ước chung các số đó Hãy điền các từ thích hợp vào dấu … BCNN hai hay nhiều số là số nhỏ ất khác tập hợp các bội chung bảng so sánh cách tìm ƯCLN và BCNN nh các sô đó hai hay nhiều số Cách tìm ƯCLN BCNN Phân tích các số thừa số nguyên tố Xét các thừa số nguyên tố ……… ………… Lập tích các thừa số đó, thừa số lấy với số mũ ……… ………… Bài tập Bài tập: Tìm số tự nhiên x biết rằng: ( đại diện hai nhóm lên trình bày)   a, 70 x; 84 x và x > a, 70 x; 84 x và x > => x  ƯC ( 70, 84) và x > 70 = 7; 84 = 22 ƯCLN ( 70, 84) = = 14 ƯC (70, 84) = 1;2;7;14 vì x >8 => x = 14 b, x  12; x 25; x 30 và < x < 500    b, x 12; x 25; x 30 và < x < 500 => x  BC ( 12, 25, 30) và < x < 500 ( HS hoạt động nhóm) 12 = 22 ;25 = 52 ;30 = BCNN (12,25,30) = 22 52 = 300 => BC ( 12,25,30) =  0;300;600;900;  b, *53* chia hết cho 2;3;5;9 Trang 148 (149) Trường THCS Mã đà Năm học 2011-2012 Vì 0< x< 500 => x = 300 Hoạt động 5: Hướng dẫn nhà (4phút) Ôn tập các kiến thức vè năm phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa N, Z, phân số, rút gọn, so sánh phân số Làm câu hỏi 2,3,4,5 SGK Bài tập 169, 171, 172, 174 SGK TIẾT 108 ÔN TẬP CUỐI NĂM ( T2) Ngày soạn:25/12/2010 Ngày giảng: I Muc tiêu: Ôn tập các quy tắc cộng , trừ , nhân , chia số tự nhiên, số nguyên , phân số Ôn tập các kỉ rút gọn phân số, so sánh phân số Ôn tập các tính chất phép cộng và phép nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số Rèn luyện các kỉ thực các phép tính, tính nhanh, tính hợp lý Rèn luyện khả so sánh, tổng hợp cho học sinh II Chuẩn bị giáo viên và học sinh Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Làm câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm III Tiền trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động rút gọn phân số và so sánh phân số (15 phút ) ? Muốn rút gọn phân số ta làm nào Muốn rút gọn phân số ta chia tử và Bài tập 1: mẫu cho cùng ước chung khác và -1 Rút gọn các phân số sau: Bài tập Cả lớp làm, hai Hs lên bảng  63 a, 72 3.10 c, 5.24 20 b,  140 6.5  6.2 d,   63 7 20 1 a, 72 = ; b,  140 = 3.10 6.5  6.2 c, 5.24 = ;d,  =2 Nhận xét kết rút gọn ? Kết rút gọn đã là các phân số tối giản chưa ? Thế nào là phân số tối giản Bài tập 2: So sánh các phân số sau: a, b, c, 14 60 21 và 72 11 22 54 và 37   24 15 và 72 24 23 49 và 45 Phân số tối giản là phân số mà tử và mẫu chia hết cho và -1 Bài tập 2: So sánh các phân số sau: a, b, c, 14 60 21 < 72 11 22 54 < 37   24 15 > 72 24 23 49 < 45 d, Bài 2000 2000 2001 2001 d,   ? Nhắc lại số phương pháp so sánh 2001 2001  2002 ; 2002 2001  2002 Trang 149 (150) Trường THCS Mã đà phân số Bài So sánh hai biểu thức: 2000 2001 2000  2001  A = 2001 2002 ; B = 2001  2002 Năm học 2011-2012 2000 2001 2000  2001  => 2001 2002 > 2001  2002 Hoạt động 2: Ôn tập quy tắc và tính chất phép toán( 20 phút ) ? Nêu các tính chất phép công Bài tập 171 SGK và nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số Tính giá trị các biểu thức sau: So sánh các tính chât phép công và A = 27 + 46 + 70 + 53 nhân trên tập hợp B = -377 - ( 98 - 277) ? Các tính chất trên có ứng dụng gì C =-1,7 2,3 + 1,7.(-3,7) -1,7.3-0,17:0,1 tính toán Trang 150 (151)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an DS6, giao an DS6