Tiet 46

18 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:28

Kiểm Tra Bài Cũ Phát biểu các trường hợp đồng dạng của tam giác đã học?... Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?.[r] (1)(2) Kiểm Tra Bài Cũ Phát biểu các trường hợp đồng dạng tam giác đã học? (3) Các mệnh đề sau đây đúng hay sai? § NÕu hai tam gi¸c b»ng th× chóng đồng dạng với Hai tam giác đồng dạng với thì b»ng NÕu A’B’C’ =  AMN vµ  AMN A’B’C’  ABC  ABC th× NÕu hai c¹nh cña tam gi¸c nµy tØ lÖ víi hai c¹nh cña tam gi¸c th× hai tam gi¸c đó đồng dạng S     (4) Kiểm tra bài cũ * Cho DEF và MNP (nhö hình veõ) Hai tam giác này có đồng dạng với khơng? Vì ? D E A M F 1,5 N A’ P Trả lời DEF và MNP có : B DE   2  MN 1,5  DE DF   MN MP DF  2   MP và D=M Nên DEF MNP (c.g.c) C B’ (Hình 1) C’ (5) 1/Ñònh lí : Bài toán : (Sgk) a)Bài toán: Cho hai tam giaùc ABCA vaø = A'A;’B’C B’ với = B' A A’ Chứng minh A’B’C’ C B GT KL B’ ABC và A’B’C’ A = A' ; B = B' A’B’C’ ABC C’ ABC (6) A A’ M N B’ B C C’ (7) 1/Ñònh lí : ) Bài toán : (Sgk) a)Bài toán: Cho hai tam giaùc = A' = B' ABCAvaø A’;B’CB’ với A A’ M Chứng minh N A’B’C’ C B GT KL B’ ABC và A’B’C’ A = A' ; B = B' A’B’C’ ABC Giaûi Đặt trên tia AB đoạn thẳng AM = A’B’, kẻ MN // BC (N  AC) C’ ABC (8) A A’ M N B C Chứng minh: ABC ABC C’ B’ A’B’C’ AMN AMN A’B’C’ AMN = A’B’C’ MN // BC (cách dựng) A = A' ; (gt) AM = A’B’ (cách dựng) AMN = B; AMN = B’ (đồng vị) A = A' ; MN // BC (gt) (9) 1/Ñònh lí : Bài toán : (Sgk) Vì MN // BC nên ta có: AMN ABC (1) Xét AMN và A’B’C’, ta có: A A = A' ; (giả thiết) A’ M C B GT KL AM = A’B’ (cách dựng) N B’ C’ ABC và A’B’C’ A = A' ; B = B' A’B’C’ ABC Giaûi Đặt trên tia AB đoạn thẳng AM = A’B’, kẻ MN // BC (N  AC) ( AMN = B; AMN = B’; đồng A = A' ) hai g dovịđócuûa AMN = A’B’C’ MN//BC vaø (g – c – g) nên AMN A’B’C’ (2) Từ (1) và (2) ta có: A’B’C’ ABC (10) 1/Ñònh lí : Bài toán : (Sgk) A B GT KL A’ C B’ C’ ABC và A’B’C’ A = A' ; B = B' A’B’C’ ABC b) Ñònh lí :Neáu hai goùc cuûa tam giác này baèng hai goùc cuûa tam giaùc thì hai 2/ Áp dụng :tam giác đó đồng dạng với (11) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Em hãy chọn đáp án đúng Rất tiếc, Đúng rồi, Rất tiếc, Chưa đúng, bạn chọn sai Nếu ABC và OMN giỏi cố Bạn gắng lên bạn chọn sai bạn có B = M ; C = O thì: quá! A B C D ABC ABC ABC ABC MNO NOM OMN NMO (12) Th¶o luËn 2/ Áp dụng : Trong các tam giác đây, cặp tam giác nào đồng dạng với ? Hãy giải thích ?1 M A 40 70 B D 70 70 C a) ABC 700 E 40 F 550 N c) M' D' 650 700 500 d) A’B’C’ P PMN (g-g) 70  B' 550 b) A' 60 70  C' E' 60  D’E’F’ (g-g) 50 e) F' N' 65  50  f) P' (13) 1/Ñònh lí : Bài toán : (Sgk) ) Ñònh lí : (Sgk) Áp dụng : Giaûi a) * Trong hình có tam giác: ABC; ADB và BDC * Xét ABC và ADB có: A A là góc chung x ?1 D 4,5 ABD = BCA ; 2,5 y ?2 (Sgktr79) B Hình 42 C ABC (D AC) AB = 3cm ; AC = 4,5cm ; nên ABC b) Vì ABC Suy :  GT ABD = BCA ; a/ *Trong hình có tam giác *Tìm cặp tam giác đồng dạng KL b/ Tính x, y c/ Tính BC, BD  x= (giả thiết) ADB (g.g) ADB : AB AC 4,5 = hay = AD AB x 3.3 2 (cm) 4,5  y = AC - AD = 4,5 - x = 4,5 - = 2,5 (cm) Vậy x = 2cm ; y = 2,5cm (14) 1/Ñònh lí : a) Baøi toán : (Sgk) ) Ñònh lí : (Sgk) a) ABC b) AD = 2cm ; DC = 2,5cm c) * Tính BC: A Áp dụng : ?1 Gia ûi ADB ? ?2 (Sgk) B D 4,5 2,5 Vì BD là tia phân giác góc B nên : 3,75 ? Hình 42 C hay  2,5 BC  BC  * Tính BD: ABC (D AC) AB = 3cm ; AC = 4,5cm ;  GT DA BA  DC BC ABD = BCA ; BD là tia phân giác B a/ *Trong hình có tam giác *Tìm cặp tam giác đồng dạng KL b/ Tính x, y c/ Tính BC, BD Vì ABC  3.2,5 3, 75  cm  ADB (caâu a ) AB BC  AD BD hay 3,75 BD  BD 3,75.2 2,5 cm  (15) Củng cố Phát biểu các trường hợp đồng dạng tam giác (16) Chứng minh ABD AB BD   BD DC Tính độ dài x đoạn thẳng BD hình 43 (làm tròn đến chữ số BDC (g-g) thập phân thứ nhất), biết ABCD là hình thang (AB // CD) ; AB = 12,5cm ; CD = 28,5cm và góc   DAB DBC 12,5 x  hay x 18,5 A 212,5 B  x 12,5.18,5  x 18,9 x (cm) D 28,5 C (17) Hướng dẫn học nhà * Học thuộc và naộm các định lí ba tr ờng hợp đồng dạng tam giác So sánh với ba tr êng hîp b»ng cña hai tam gi¸c * Làm bài tập 37,38,41 trang 79+80 SGK * Chuẩn bị tiết : LUYỆN TẬP Hướng dẫn BT 41/tr80 (sgk): Tìm các dấu hiệu để nhận biết hai tam giác cân đồng dạng ? Dựa vào trường hợp đồng dạng hai tam giác để tìm??? (18) 10 10 10 10 10 10 (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 46, Tiet 46