de thi THCS Thieu Chau thieu Hoa

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:27

M«n to¸n thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề.. Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.[r] (1)së GD&§T Thanh ho¸ K× thi tuyÓn sinh vµo líp 10 phæ th«ng trung häc n¨m häc 2004 -2005 M«n to¸n (thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề ) đề số C©u :( ®iÓm ) 1) Gi¶i ph¬ng tr×nh 5x2 – 8x - = 2) Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh: C©u : ( 1,5®iÓm ) Cho biÓu thøc : ¿ ( x − y ) +3 y=1 x +2 ( x − y ) =7 ¿{ ¿ √ c+2 + √ c − ) √c +1 c +2 √ c+ 1− c √c 1) Tìm điều kiện a để biểu thức B có nghĩa 2) Chøng minh r»ng : B = c −1 C©u :(2®iÓm ) Cho ph¬ng tr×nh : x2 – ( k + ) x + 2k – = 1) Chøng minh r»ng ph¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi k 2) T×m hÖ thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm x1 ; x2 cña ph¬ng tr×nh cho hÖ thức đó không phụ thuộc vào k 3) Tõ c©u 2, h·y t×m k cho x21+x22 = -k C©u :( ®iÓm ) Cho tam gi¸c vu«ng ABC vu«ng t¹i A cã AB = 13 cm , AC = 15 cm , quay tam giác quanh cạnh AB cố định , tính thể tích hình tạo thành C©u ( ®iÓm ) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nôi tiếp đợc đờng tròn tâm O và d là tiếp tuyến đờng tròn C.Gọi AH và BK là các đờng cao tam giác : M ; N , P , Q lần lợt là chân các đờng vuông góc kẻ từ A , K , H , B xuống đờng th¼ng d 1) Chøng minh r»ng : tø gi¸c AKHB néi tiÕp vµ tø gi¸c HKNP lµ h×nh ch÷ nhËt 2) Chøng minh r»ng : gãc HMP b»ng gãc HAC vµ gãc HMP b»ng gãc KQN 3) Chøng minh r»ng : MP = QN C©u :( ®iÓm ) Cho pa bôn(P) có phơng trình : y = -x2 và đờng thẳng (d) có phơng trình : y = 2kx – a) Tìm k để d cắt P hai điểm phân biệt b) Hai ®iÓm A( -1 ; a + 2b ) vµ B( √ 2ab ; 3) cïng thuéc pa b«n (P) h·y t×m a , b (Gi¸m thÞ coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ) B=( (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi THCS Thieu Chau thieu Hoa, de thi THCS Thieu Chau thieu Hoa