Tieng viet

16 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:21

Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn ra cña kh«ng khÝ Thùc hµnh: - Tác động lên chiếc bơm nh thế nào để chứng minh kh«ng khÝ cã thÓ bÞ nÐn l¹i hoÆc gi·n ra?... Liªn hÖ thùc tÕ:[r] (1)Khoa häc Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hoài (2) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc KiÓm tra bµi cò: 1/ Làm nào để biết không khí có quanh vật 2/ Lớp không khí bao quanh trái đất gọi là gì? (3) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 1: Phát màu, mùi, vị không khí C©u hái th¶o luËn 1/ Em cã nh×n thÊy kh«ng khÝ kh«ng? T¹i sao? 2/ Dïng mòi ngöi, dïng lìi nÕm, em nhËn thÊy kh«ng khÝ cã mïi vÞ g×? 3/ §«i ngöi thÊy mïi h¬ng th¬m hay mét mùi khó chịu, đó có phải là mùi không khí kh«ng? Cho vÝ dô (4) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 1: Phát màu, mùi, vị không khí NhËn xÐt M¾t ta kh«ng nh×n thÊy kh«ng khÝ v× kh«ng khÝ suèt vµ kh«ng mµu Kh«ng khÝ kh«ng cã mïi, kh«ng cã vÞ Khi ta ngửi thấy mùi thơm hay mùi khó chịu, kh«ng ph¶i lµ mïi cña kh«ng khÝ mµ lµ mïi cña nh÷ng chÊt kh¸c cã kh«ng khÝ VÝ dô mïi níc hoa hay mïi cña r¸c th¶i (5) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? KÕt luËn: Kh«ng khÝ suèt , kh«ng cã mµu, kh«ng cã mïi, kh«ng cã vÞ (6) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 2: Chơi thổi bóng phát hình d¹ng cña kh«ng khÝ LuËt ch¬i: C¸c nhãm cã cïng sè bãng nh nhau, cïng b¾t ®Çu thæi bãng cïng mét thêi gian nh Nhãm nµo thæi xong trớc, bóng đủ c¨ng mµ kh«ng bÞ vì lµ th¾ng cuéc (7) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 2: Chơi thổi bóng phát hình d¹ng cña kh«ng khÝ TH¶o luËn: 1/C¸i g× chøa qu¶ bãng vµ lµm chóng cã h×nh d¹ng nh vËy? 2/ Qua đó rút không khí có hình dạng định kh«ng? 3/ Nªu mét sè vÝ dô kh¸c chøng tá kh«ng khÝ kh«ng có hình dạng định (8) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 2: Chơi thổi bóng phát hình d¹ng cña kh«ng khÝ KÕt luËn: Kh«ng khÝ kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt định mà có hình dạng toàn kho¶ng trèng bªn vËt chøa nã (9) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn không khÝ * Hình 2a vẽ sơ đồ bơm tiêm đã đợc bịt kín đầu dới Hãy m« t¶ hiÖn tîng x¶y ë h×nh 2b, 2c Sö dông c¸c tõ: “ nÐn l¹i” vµ “ gi·n ra” để nói tính chất không khí qua thí nghiệm này (10) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn cña kh«ng khÝ - H×nh 2b: Dïng tay Ên th©n b¬m vµo s©u vá b¬m tiªm - H×nh 2c: Th¶ tay th©n b¬m vÒ vÞ trÝ ban ®Çu - Kh«ng khÝ cã thÓ bÞ nÐn l¹i ( H×nh 2b ) hoÆc gi·n ( H×nh 2c ) 10 (11) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn cña kh«ng khÝ Thùc hµnh: - Tác động lên bơm nh nào để chứng minh kh«ng khÝ cã thÓ bÞ nÐn l¹i hoÆc gi·n ra? 11 (12) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Hoạt động 3: Tìm hiểu tính chất bị nén và giãn cña kh«ng khÝ KÕt luËn: Kh«ng khÝ cã thÓ bÞ nÐn l¹i hoÆc gi·n 12 (13) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Ghi nhí : * Kh«ng khÝ suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, kh«ng cã h×nh dạng định * Kh«ng khÝ cã thÓ bÞ nÐn l¹i hoÆc gi·n 13 (14) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Liªn hÖ thùc tÕ: Nªu mét sè vÝ dô vÒ viÖc øng dông mét sè tÝnh chÊt cña kh«ng khÝ đời sống 14 (15) Thø t ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2007 Khoa häc Kh«ng khÝ cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? Ghi nhí : * Kh«ng khÝ suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt định * Kh«ng khÝ cã thÓ bÞ nÐn l¹i hoÆc gi·n 15 (16) TrườngưTiểuưhọcưLongưXuyênưxinưchânư thànhưcảmươnưcácưthầyưcôưgiáoưđãưvềưdựư chuyênưđềưKhoaưhọcư4 KÝnh­chóc­c¸c­thÇy,­c«­gi¸o­lu«n­lu«n­ dåi­dµo­søc­khoέvµ­trµn­®Çy­h¹nh­ phúc,ưthànhưđạtưtrongưcuộcưsống! ­­­­­­­­­­­­­­Good­bye!­See­you­soon! 16 (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieng viet, Tieng viet