ma tran de thi

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:21

- Biết được con người xuaát hieän khi naøo - Giai caáp cuûa xaõ hoäi coå đại phương Đông - Thành tựu văn hóa cổ đại.. Soá caâu: Soá ñieåm:.[r] (1)MA TRẬN ĐỀ THI- H ọc k ì I MƠN: LỊCH SỬ Lớp NĂM HỌC 2011-2012 NỘI DUNG NHẬN BIẾT Noäi dung TN Chủ đề 1: Khái quát lịch sử TG cổ đại - Biết người xuaát hieän naøo - Giai caáp cuûa xaõ hoäi coå đại phương Đông - Thành tựu văn hóa cổ đại Soá caâu: Soá ñieåm: 2ñ Cñ 2: Nhaø nước Văn Lang Biết các tín ngưỡng cuûa cö daân Vaên Lang Soá caâu: Soá ñieåm: Cđ 3: Nước Âu Laïc 1ñ Soá caâu: Soá ñieåm: Toång soá caâu: Toång soá ñieåm 3ñ TL THÔNG HIỂU T TL N VẬN DỤNG TN TL COÄNG 2ñ Nhớ dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng quaân xâm lược Taàn 3 Veõ vaø nhaän xeùt sơ đồ maùy nhaø nước Văn Lang 3ñ 4ñ 10 ñ Hiểu vaøi neùt veà thaønh Coå Loa 1ñ 1ñ (2) MA TRẬN ĐỀ THI- H ọc k ì I MƠN: LỊCH SỬ Lớp NĂM HỌC 2011-2012 NỘI DUNG NHẬN BIẾT TL Noäi dung TN Chủ đề 1: Cách maïng Nga 1905-1907 Nhớ kiện baät caùch maïng Nga19051907 Trình bày dieãn bieán, yù nghĩa lịch sử CM tháng Mười Nga Soá caâu: Soá ñieåm: 1/4 0,25 ñ THÔNG HIỂU T TL N VẬN DỤNG TN TL COÄNG 1+ 1/4 3,25 ñ Cñ 2: Trung Nhớ ngày thành Quoác cuoái theá lập TQ Đồng kỉ XIX- đầu minh hội kæ XX Soá caâu: Soá ñieåm: Cñ : Chieán tranh giới thứ Soá caâu: Soá ñieåm: Cñ 4: Lieân Xoâ xây dựng chủ nghóa xaõ hoäi 1921-1941 Soá caâu: Soá ñieåm: Cñ 5:Cao traøo caùch maïng 1918-1923 Cđ 6: Nước Mĩ hai 1/4 0,25ñ - Nhớ thời gian dieãn chieán tranh giới thứ nhaát - Bieát nhaân vaât lịch sử gây chieán tranh 1/2 0,5ñ Nhớ tên viết tắt keá hoch5 naêm cuûa Lieân Xoâ 1/4 0,25ñ Vai troø cuûa Leâ Nin quoác teá coäng saûn 1/4 0,25ñ Bieát veà vai troø cuûa Ru dô ven 1ñ 4ñ Nhớ nội dung veà chính Thayá taùc duïng cuûa (3) chieán tranh theá giớ Soá caâu: Soá ñieåm: Cñ 7: Chieán tranh giới thứ Soá caâu: Soá ñieåm: Cñ 8: Chaâu AÙ chieán tranh theá giới 1918 1939 Soá caâu: Soá ñieåm: Toång soá caâu: Toång soá ñieåm 1/4 0,25ñ Biết hậu quaû cuûa chieán tranh giới thứ 1ñ 3ñ sách Ru dôven 1/2 1,5ñ 1,5 4,5 chính saùch 1/2 1,5ñ ½ 1,5ñ Nhaän xeùt chieán tranh giành độc lập ÑNA 1ñ 1ñ 10 ñ (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: ma tran de thi, ma tran de thi