giao an

364 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:19

H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghÖ thuËt trong v¨n b¶n thuyÕt minh.. với hình thức diễn đạt - VB t/m nhằm cung rõ ràn[r] (1)Ngày soạn: 10/ 8/ 2012 Líp d¹y: 9C TiÕt theo TKB: 01 Ngµy d¹y: 13/8 SÜ sè: /25 Líp d¹y: 9D TiÕt theo TKB: 02 Ngµy d¹y: 13/8 SÜ sè: /32 TuÇn TiÕt 1- 2: V¨n b¶n Bµi 1: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - Lª Anh Trµ - I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Một số biểu phong cách Hồ Chí Minh đời sống và sinh ho¹t - ý nghÜa cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc - §Æc ®iÓm cña kiÓu bµi nghÞ luËn x· héi qua mét ®o¹n v¨n cô thÓ VÒ kÜ n¨ng: - Nắm bắt nội dung văn nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với giới và bảo vÖ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc - Vận dụng các biện pháp nghệ thuật việc viết văn vấn đề thuộc lÜnh vùc v¨n ho¸, lèi sèng Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Xác định giá trị thân: từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh( kết hợp tinh hoa văn hoá truyền thống dân tộc và nhân loại) xác định đợc mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh bối cảnh hội nhập quốc tế - Giao tiếp: trình bày, trao đổi nội dung phong cách Hồ Chí Minh v¨n b¶n III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Động não: suy nghĩ vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh, rút bài học thiÕt thùc vÒ lèi sèng cho b¶n th©n tõ tÊm g¬ng Hå ChÝ Minh - Th¶o luËn nhãm, tr×nh bµy phót vÒ gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt cña v¨n b¶n vµ gì cá nhân tiếp thu, hớng phấn đấu thân từ gơng Hồ Chí Minh IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh DẠY häc: Kh¸m ph¸: Yªu cÇu häc sinh trinh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå? KÕt nèi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động1: Hớng dẫn học sinh đọc - tìm hiểu chung Đây là văn nhật dụng có Hs đọc I §äc - T×m hiÓu tÝnh chÊt thuyÕt minh chung §äc víi giäng khóc chiÕt, §äc m¹ch l¹c thÓ hiÖn niÒm t«n (2) kÝnh, tù hµo vÒ Chñ tÞch HCM - GV đọc mẫu, sửa chữa, uốn n¾n - GV Ktra việc đọc chú thích ë nhµ cña Hs Lu ý víi Hs vÒ VBND víi các chủ đề: +QuyÒn sèng cña ngêi +B¶o vÖ h/b×nh, chèng chiÕn tranh + V/đề sinh thái, môi trờng Chủ đề VB này: Sự hội nhËp TG vµ B/vÖ b¶n s¾c VHDT H? VB cã thÓ chia lµm mÊy phÇn ? ND chÝnh cña tõng phÇn? Chó thÝch phÇn + Từ đầu đại (HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i) Bè côc: + Còn lại: Những nét đẹp lèi sèng cña HCM phÇn Hs đọc + Tõ ®Çu rÊt đại (HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i) + Cßn l¹i: Những nét đẹp lèi sèng cña HCM Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu chi tiết văn Gọi Hs đọc đoạn (a) H? HCM đã tiếp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i hoµn c¶nh nµo ? Gv sử dụng vốn kthức l/sử để g/thiÖu cho Hs H? Để có đợc vốn tri thức VH nhân loại, HCM đã làm ntn? Gv nhÊn m¹nh: §©y chÝnh lµ chìa khóa để mở kho tri thøc VH cña nh©n lo¹i B¸c nãi, viÕt kho¶ng 28(N2) tiÕng nãi cña c¸c níc H? Ngời đã khám phá kho tµng tri thøc b»ng c¸ch nµo ? H? Ngời đã học hỏi ntn? H? Qua phÇn t×m hiÓu trªn, gióp em hiÓu g× vÒ HCM ? Gv b×nh gi¶ng: M/đích Bác là nớc ngoài tìm đờng cứu nớc,  đã tù m×nh t×m hiÓu nh÷ng mÆt tích cực triết học P.đông: Muèn g.phãng d.téc ph¶i đánh đuổi TD Pháp & CNTB Muốn vậy, phải thấy đợc nh÷ng mÆt u viÖt, tÝch cùc các VH đó H? Ngời đã tiếp thu các VH đó theo tinh thần ntn ? - Trong c/đời h/động CM đầy gian nan, vất vả,  đã qua nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiều VH từ P.đông tới P.T©y II T×m hiÓu chi tiÕt VB: HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i - Ngêi cã hiÓu - Ngêi cã hiÓu biÕt s©u réng biÕt s©u réng nÒn nÒn VH c¸c níc ch©u Á, VH c¸c níc ch©u ¸, ¢u, Phi, Mü ¢u, Phi, Mü * Để có đợc vốn tri thức VH, Bác đã: + N¾m v÷ng p/tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷ Hs kÓ c©u chuyÖn vÒ B¸c - Qua c«ng viÖc, qua lao động mà học hỏi (làm nhiều nghÒ kh¸c nhau) - HCM lµ ngêi s¸ng suèt, th«ng minh, cÇn cï, yªu lao động, ham học hỏi + Ngời đã tiếp thu cách cã chän läc tinh hoa VH níc ngoµi + Kh«ng ¶nh hëng c¸ch thụ động + Tiếp thu cái đợc, cái - Trªn nÒn VH d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ah’ quèc tÕ TÊt c¶ nh÷ng ah’ quốc tế đó đã nhµo nÆn víi c¸i gèc VH d©n téc kh«ng g× lay (3) H? §iÒu kú l¹ viÖc tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i cña HCM lµ g× ? hay, phª ph¸n c¸i chuyển đợc + Trªn nÒn VH d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ah’ quèc tÕ Tất ah’ quốc tế đó đã nhào nặn với cái gốc VH d©n téc kh«ng g× lay chuyÓn đợc KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh luËn VD: Ýt cã vÞ l·nh H? §Ó thÓ hiÖn n/d trªn, ®o¹n văn đã đợc tác giả sử dụng phơng thức biểu đạt nào ? GVKQ: Sù tiÕp thu VH nh©n loại HCM đã tạo nên nh©n c¸ch, lèi sèng rÊt VN, P.đông nhng đ.thời rÊt míi, rÊt hiÖn đại Ngày soạn: 10/8/2012 H? B»ng sù hiÓu biÕt vÒ l.sö em cho biÕt phÇn võa TiÕtVB theo TKB: Ngµy d¹y: 14/8 Líph·y d¹y: 9D t×m hiÓu nãi vÒ thêi kú nµo Líp d¹y: 9C Ngµy d¹y: 14/8 sù nghiÖp h/® cña TiÕtCM theo TKB: l·nh tô HCM ? GV: KÕt thóc phÇn 1, VB cã + Thêi kú B¸c h/® ë níc dÊu ( ) biÓu thÞ cho ta biÕt ngoµi ngời biên soạn đã lợc bỏ phÇn tiÕp theo cña bµi viÕt SÜ sè: / 32 SÜ sè: / 25 LuyÖn tËp: H? nªu ý nghÜa cña v¨n b¶n? VËn dông: + Su tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn kÓ vÒ lèi sèng gi¶n dÞ mµ cao cña B¸c + §äc thªm + ChuÈn bÞ néi dung tiÕt TiÕt 2: V¨n b¶n Bµi 1: PHONG C¸CH Hå CHÝ MINH ( TiÕp theo) - Lª Anh Trµ - I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Một số biểu phong cách Hồ Chí Minh đời sống và sinh ho¹t - ý nghÜa cña phong c¸ch Hå ChÝ Minh viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc - §Æc ®iÓm cña kiÓu bµi nghÞ luËn x· héi qua mét ®o¹n v¨n cô thÓ VÒ kÜ n¨ng: - Nắm bắt nội dung văn nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với giới và bảo vÖ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc - Vận dụng các biện pháp nghệ thuật việc viết văn vấn đề thuộc lÜnh vùc v¨n ho¸, lèi sèng Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: (4) - Xác định giá trị thân: từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh( kết hợp tinh hoa văn hoá truyền thống dân tộc và nhân loại) xác định đợc mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh bối cảnh hội nhập quốc tế - Giao tiếp: trình bày, trao đổi nội dung phong cách Hồ Chí Minh v¨n b¶n III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Động não: suy nghĩ vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh, rút bài học thiÕt thùc vÒ lèi sèng cho b¶n th©n tõ tÊm g¬ng Hå ChÝ Minh - Th¶o luËn nhãm, tr×nh bµy phót vÒ gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt cña v¨n b¶n vµ gì cá nhân tiếp thu, hớng phấn đấu thân từ gơng Hồ Chí Minh IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: Yªu cÇu häc sinh trinh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c Hå? KÕt nèi: H§ cña thÇy §äc phÇn cña bµi H? Theo em, phÇn nµy nãi vÒ thêi kú nµo SNCM cña HCM ? GV: Nói đến phong cách là nói đến quán Chúng ta hãy xem đã trë thµnh chñ tÞch níc, p/c¸ch HCM cã g× næi bËt Gọi Hs đọc đoạn (b) H? cơng vị lãnh đạo cao đảng và nhà níc nhng HCM cã lèi sèng ntn ? H? lèi sèng rÊt gi¶n dÞ, phơng đông, VN HCM đợc biểu ntn? H? N¬i ë, n¬i lµm viÖc Bác đợc giới thiệu ntn? GV đọc đoạn <<Theo ch©n B¸c>> (Tè H÷u) H? Theo c¶m nhËn cña t/g’ trang phôc cña B¸c ntn? H§ cña trß ND ghi b¶ng + Khi Ngời đã cơng vị Nét đẹp lối sống cña HCM chñ tÞch níc - Lối sống giản dị đó đợc biÓu hiÖn ë n¬i ë n¬i lµm viÖc +N¬i ë, n¬i lµm viÖc: ChiÕc nhµ sµn nhá b»ng gç bªn c¹nh chiÕc ao nh c¶nh lµng quª quen - Lèi sèng gi¶n dÞ - Lối sống giản dị đó đợc thuộc biÓu hiÖn ë n¬i ë n¬i lµm + Trang phôc hÕt søc viÖc N¬i ë, n¬i lµm viÖc: gi¶n dÞ: Bé quÇn ¸o bµ Chiếc nhà sàn nhỏ ba, áo trấn thủ, đôi gç bªn c¹nh chiÕc ao nh dÐp lèp th« s¬ cảnh làng quê quen + Ăn uống đạm bạc: Cá kho, rau luéc, cµ muèi, thuéc ch¸o hoa Trang phôc hÕt søc gi¶n dÞ: Bé quÇn ¸o bµ ba, áo trấn thủ, đôi dép lèp th« s¬ Ăn uống đạm bạc: Cá kho, rau luéc, cµ muèi, ch¸o hoa Lối sống giản dị đạm H? ViÖc ¨n uèng cña B¸c b¹c đợc giới thiệu ntn? H? Qua nh÷ng ®iÒu võa ý nghÜa cña viÖc häc t×m hiÓu vÒ B¸c, em cã HS th¶o luËn tËp, rÌn luyÖn theo cảm nhận gì lối sống Cách sống giản dị, đạm p/cách HCM bạc HCM nhng lại vô Cách sống giản dị, đạm cña Ngêi? H? Theo em, lối sống đó cùng cao, sang bạc HCM nhng lại vô (5) cã ph¶i lµ lèi sèng tù vui c¶nh nghÌo khã kh«ng? Cã ph¶i lµ tù thÇn th¸nh hãa cho kh¸c đời không? H? T¹i B¸c l¹i chän lối sống đó? träng  §©y lµ c¸ch sèng cã văn hóa đã trở thành quan niÖm thÈm mü: C¸i đẹp là giản dị, tự nhiªn cïng cao, sang träng  §©y lµ c¸ch sèng cã văn hóa đã trở thành quan niÖm thÈm mü: C¸i đẹp là giản dị, tự nhiªn Gọi hs đọc đoạn: <<Và Ngời sống đó hÕt>> H? Tõ lèi sèng cña Ngêi - C¸c vÞ hiÒn triÕt nh: đợc tg' liên tởng tới lối NguyÔn Tr·i C«n s¬n sèng cña nh÷ng ca lÞch sö d©n téc? NguyÔn BØnh Khiªm Thu ¨n m¨ng tróc, đông ăn giá Xu©n t¾m hå sen, h¹ t¾m ao H? ViÖc liªn tëng cña tg nhằm nhấn mạnh điều - Nét đẹp lối sống g× ? d©n téc rÊt VN phong c¸ch HCM H? Häc VB nµy em nhí lại VB nào đã học lớp - Đức tính giản dị còng nãi vÒ lèi sèng gi¶n B¸c Hå, P.V§ång dÞ cña B¸c ? Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh tổng kết H? Qua phÇn VB võa häc em h·y tr×nh bµy c¶m nhËn s©u s¾c cña em vÒ vẻ đẹp phong cách HCM ? - §ã lµ sù kÕt hîp hµi III Tæng kÕt hßa gi÷a truyÒn thèng v/h Ghi nhí d©n téc vµ tinh hoa v/h nh©n lo¹i Lµ sù kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn đại, cái vĩ đại và GV dẫn dắt: Các em đợc bình dị sinh lín lªn ®k v« cïng thuËn lîi nhng còng tiÒm Èn ®Çy nguy HS th¶o luËn c¬ - Cã ®k tiÕp xóc víi H? XÐt vÒ ph¬ng diÖn vh, nhiÒu nÒn vh em h·y tr.bµy nh÷ng §îc hßa nhËp víi khu thuËn lîi vµ nh÷ng nguy vùc vµ quèc tÕ c¬ theo nhËn thøc cña - CÇn ph¶i hßa nhËp víi em? khu vùc vµ Q.TÕ nhng H? Với đk đó v/đề đặt cần bảo vệ và phát víi Hs ph¶i lµm g× ? huy b¶n s¾c dt - Sèng vµ lµm viÖc theo H? Từ gơng nhà vh gơng Bác Hồ vĩ đại lín HCM, c¸c em cã suy Tù tu dìng, rÌn luyÖn nghÜ g× víi b¶n th©n? phẩm chất đạo đức,lối sèng cã v¨n hãa Hoạt động 4: Hớng dẫn học sinh luyện tập H? Em h·y nªu vµi biÓu IV LuyÖn tËp: hiÖn vÒ lèi sèng cã vh vµ HS ph¸t biÓu (6) kh«ng cã vh? KÓ sè c©u chuyÖn vÒ H? Qua bµi, nh÷ng ®iÓm HS kÓ lèi sèng gi¶n dÞ mµ cao tạo nên vẻ đẹp đẹp chủ tịch HCM phong c¸ch HCM lµ g× ? LuyÖn tËp: H? nªu ý nghÜa cña v¨n b¶n? VËn dông: + Su tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn kÓ vÒ lèi sèng gi¶n dÞ mµ cao cña B¸c + §äc thªm + So¹n: §.tranh cho mét TG hßa b×nh ./ Ngày soạn: 11/8/2012 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 15/8 Líp d¹y: C Líp d¹y: D Ngµy d¹y: 15/8 TiÕt theo TKB: TiÕt 3: TiÕng ViÖt C¸c ph¬ng ch©m héi SÜ sè: / 25 SÜ sè: / 32 tho¹i I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Néi dung ph¬ng ch©m vÒ lîng, ph¬ng ch©m vÒ chÊt VÒ kÜ n¨ng: - Nhận biết và phân tích đợc cách sử dụng phơng châm lợng và phơng châm chÊt t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ - Vận dụng phơng châm lợng, phơng châm chất hoạt động giao tiếp Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Ra định: lựa chọn cách vận dụng các phơng châm hội thoại giao tiếp cña b¶n th©n - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tởng, trao đổi dặc điểm, cách giao tiếp đảm b¶o c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Phân tích tình mẫu để hiểu các phơng châm hội thoại cần đảm bảo giao tiÕp - Thực hành có hớng dẫn: đóng vai luyện tập các tình giao các vai khác để đảm bảo các phơng châm hội thoại giao tiếp - Động não: suy nghĩ, phân tích các ví dụ để rút bài học thiết thực cách giao tiếp đúng phơng châm hội thoại IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh d¹y häc: Kh¸m ph¸: H? HiÓu thÕ nµo lµ vai XH héi tho¹i? H? C¸c vai XH thêng gÆp héi tho¹i? KÕt nèi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng (7) Hoạt động1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu phơng châm lợng Gọi hs đọc đoạn đối thoại (1) Hs trả lời theo kiến thức I/ Phơng châm lợng: H? Khi An hỏi: <<Học bơi đã học lớp ®©u ?>> mµ a Ng÷ liÖu: SGK/ tr Ba trả lời: “ở dới nớc” thì câu HS đọc b NhËn xÐt: trả lời có mang đầy đủ n/d * Ng÷ liÖu mµ An cÇn biÕt kh«ng - C©u tr¶ lêi cña Ba GV gîi ý b»ng c©u hái nhá : không mang đầy đủ H? Em hiÓu b¬i lµ g× ? n/d mµ An cÇn biÕt V× nghÜa cña H? Từ việc hiểu nghĩa từ - Bơi là di chuyển <<bơi>> đã có <<ở dới <<b¬i>> em h·y tr¶ lêi c©u níc hoÆc trªn mÆt níc níc>> §iÒu mµ An cử động muốn biết là đ/điểm hái trªn ? cô thÓ nh : BÓ b¬i, s«ng thÓ - C©u tr¶ lêi cña Ba không mang đầy đủ n/d - Bài học: Khi nói H? NÕu nãi mµ kh«ng cã néi mµ An cÇn biÕt V× c©u nãi ph¶i cã nghÜa cña n/d ®i víi y/c cña g.tiÕp dung nh thÕ cã thÓ coi ®©y lµ <<bơi>> đã có <<ở dới không nên nói ít c©u nãi b/ thêng kh«ng níc>> §iÒu mµ An nh÷ng g× mµ giao tiÕp muốn biết là đ/điểm đòi hỏi cô thÓ nh : BÓ b¬i, H? Nếu là ngời đợc tham gia sông hội thoại, em trả lời ntn để + Nếu nói mà không có n/d dÜ nhiªn lµ h/tîng đáp ứng y/cầu An? H? Từ đó em rút bài học gì không b/thờng giao tiÕp, v× c©u nãi giao tiÕp? giao tiÕp bao giê còng truyÒn t¶i n/d nào đó + ë bÓ b¬i + ë s«ng + ë hå Gv hớng dẫn Hs đọc kể Khi nói câu nói ph¶i cã n/d ®i víi y/c l¹i truyÖn: cña g.tiÕp kh«ng nªn nãi << lîn cíi, ¸o míi >> H? V× truyÖn l¹i g©y c- Ýt h¬n nh÷ng g× mµ giao * Ng÷ liÖu2: tiếp đòi hỏi êi ? H? LÏ anh <<lîn cíi>> vµ anh <<¸o míi>> chØ cÇn hái và trả lời ntn để  nghe đủ biết đợc điều cần hỏi & cần tr¶ lêi? H? NÕu chØ hái & tr¶ lêi võa đủ thì truyện có gây cời kh«ng ? Gv: Trong truyÖn cêi t¸c gi¶ dân gian đã sử dụng yếu tố nµy trë thµnh nghÖ thuËt H? Cßn h.c¶nh g.tiÕp b×nh thêng, g.tiÕp ta cÇn ph¶i tu©n thñ y/cÇu g× ? Hs đọc kể TruyÖn l¹i g©y cêi v× c¸c nh©n vËt truyÖn nãi nhiÒu h¬n nh÷ng g× cÇn nãi LÏ chØ cÇn hái: <<B¸c cã thÊy lîn nµo ch¹y qua ®©y kh«ng ?>> vµ tr¶ lêi: <<n·y giê, t«i ch¼ng thÊy lîn nµo >> + Trong g/tiÕp, kh«ng nªn nãi nhiÒu h¬n nh÷ng g× cÇn nãi - TruyÖn l¹i g©y cêi v× c¸c nh©n vËt truyÖn nãi nhiÒu h¬n nh÷ng g× cÇn nãi - LÏ chØ cÇn hái: <<B¸c cã thÊy lîn nµo ch¹y qua ®©y kh«ng ?>> vµ tr¶ lêi: <<n·y giê, t«i ch¼ng thÊy lîn nµo >> - Bµi häc: Trong g/tiÕp, kh«ng nªn nãi nhiÒu h¬n nh÷ng g× cÇn nãi *Ghi nhí 1/SGK Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu phơng châm chất (8) Gọi Hs đọc Hs đọc II/Ph¬ng ch©m vÒ H? TruyÖn cêi nh»m phª TruyÖn cêi nµy nh»m chÊt: ph¸n ®iÒu g× ? phª ph¸n tÝnh nãi kho¸c Trong giao tiếp đừng nói a Xét ngữ liệu sgk H? Nh vËy, giao tiÕp cã nh÷ng ®iÒu mµ m×nh b NhËn xÐt: ®iÒu g× cÇn tr¸nh ? không tin là đúng - Truyện cời này nhằm phª ph¸n tÝnh nãi (*) Cho t×nh huèng: thËt kho¸c NÕu kh«ng biÕt ch¾c << - Trong giao tiếp đừng mét tuÇn n÷a líp sÏ tæ chøc c¾m tr¹i >> th× em cã th«ng §ã lµ nh÷ng ®iÒu kh«ng nãi nh÷ng ®iÒu mµ báo điều đó với các bạn có chứng xác thực mình không tin là đúng sù thËt kh«ng ? v× ? + Cã lÏ H? NÕu cÇn th«ng b¸o ®iÒu + H×nh nh trªn th× em sÏ nãi ntn ?  Trong giao tiếp đừng H? Nh vËy, g/tiÕp cÇn nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh tr¸nh nh÷ng ®iÒu g×? kh«ng cã b»ng chøng Gv: Nh÷ng ®iÒu cÇn tr¸nh x¸c thùc giao tiếp mà truyện cời đó vi phạm -> chính là vi ph¹m p/ch©m vÒ chÊt H? Để đảm bảo p/châm Ghi nhí 2/SSGK chÊt héi tho¹i, ta cÇn tr¸nh nh÷ng ®iÒu g× ? Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh luyện tập Gv chuẩn bị bảng phụ để Hs ph©n tÝch lçi Gäi häc sinh lªn b¶ng Gv ch÷a bµi: §©y kh«ng thuéc vÒ héi tho¹i nhng qua viÖc häc vÒ p/ch©m héi tho¹i, vÒ lîng, Hs cã thÓ vËn dông để phân tích lỗi quan trọng và phæ biÕn nµy H? Nh÷ng tæ hîp tõ nµo bÞ thõa, v× ? Hs lµm: a) Thõa << nu«i ë nhµ >> v× << gia sóc >> cã nghÜa lµ << vËt nu«i nhµ >> B) Thõa << hai c¸nh >> v× tÊt c¶ c¸c loµi chim có hai cánh + Thõa: V× thªm tõ ng÷ mµ kh«ng thªm néi dung -> Vi ph¹m ph¬ng Gv cho Hs tr¶ lêi vµo phiÕu ch©m vÒ lîng häc tËp nãi cã s¸ch m¸ch cã Gv ph« t« mçi bµn tê chøng Gv chÊm nhanh bµi nãi dèi nãi mß nãi nh¨ng nãi cuéi H? Những từ trên nào nói trạng cách nói l/quan đến p.châm ->Những từ ngữ này hội thoại nào đã học ? chØ c¸ch nãi tu©n thñ H? C¸ch nãi nµo tu©n thñ ? hoÆc vi ph¹m p.ch©m C¸ch nãi nµo vi ph¹m ? héi tho¹i vÒ chÊt a) Tu©n thñ Gv gọi Hs đọc truyện b,c,d,e : vi ph¹m H? ChØ yÕu tè g©y cêi ? (Rồi có nuôi đợc không ) Bµi 3: H? Với câu hỏi đó, ngời nói đã không tuân thủ p.châm hội + Vi phạm p.châm lthoại nào? Phân tích ợng Ngời hỏi đã hỏi Gv: Yếu tố gây cời -> vi thừa câu hỏi đó vì III/ LuyÖn tËp Bµi (8) a) Thõa << nu«i ë nhµ >> v× << gia sóc >> cã nghÜa lµ << vËt nu«i nhµ >> B) Thõa << hai c¸nh >> v× tÊt c¶ c¸c loµi chim có hai cánh Bµi tËp 2: nãi cã s¸ch m¸ch cã chøng nãi dèi nãi mß nãi nh¨ng nãi cuéi nãi tr¹ng ->Nh÷ng tõ ng÷ nµy cách nói tuân thñ hoÆc vi ph¹m p.ch©m héi tho¹i vÒ chÊt Bµi 3: + Vi ph¹m p.ch©m vÒ lợng Ngời hỏi đã hỏi thừa câu hỏi đó vì (9) ph¹m p.ch©m héi tho¹i vÒ lîng lµ nghÖ thuËt truyÖn cêi d©n gian Gv chia nhãm th¶o luËn Gv có định hớng không nuôi đợc thì làm không nuôi đợc thì làm cã << bè t«i >> cã << bè t«i >> Gv chia nhãm th¶o luËn Bµi 4: LuyÖn tËp: - Tìm thành ngữ co nọi dung liên quan đến phơng châm lợng - Phát lỗi liên quan đến phơng châm chất đoạn văn cụ thể VËn dông: + Làm bài tập (5) tra từ điển để giải nghĩa các thành ngữ + TËp viÕt mét ®o¹n héi tho¹i, néi dung tù chän, tu©n thñ c¸c p.ch©m héi tho¹i đã học + ChuÈn bÞ: PhÇn + + ./ Ngày soạn: 12/8/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 16/8 SÜ sè: / 32 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 18/8 SÜ sè: / 25 TiÕt 4: TËp lµm v¨n sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt V¨n b¶n thuyÕt minh I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - V¨n b¶n thuyÕt minh vµ c¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh thêng dïng - Vai trß cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt bµi v¨n thuyÕt minh VÒ kÜ n¨ng: - Nhận các biện pháp nghệ thuật đợc sử dụng các văn thuyết minh - VËn dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt viÕt v¨n thuyÕt minh Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? ThÕ nµo lµ v¨n b¶n thuyÕt minh?  Gợi ý đáp án: Văn thuyết minh là kiểu văn thông dụng lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức khách quan đặc điểm, tính chất, nguyên nh©n… cña c¸c sù vËt, hiÖn t îng tù nhiªn b»ng ph¬ng thøc tr×nh bµy, giíi thiÖu, gi¶i thÝch Bµi míi: GVGT: Chúng ta đã đợc học tập và nghiên cứu văn thuyết minh ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp Lªn líp 9, chóng ta tiÕp tôc häc vµ lµm kiÓu v¨n (10) b¶n nµy víi mét sè yªu cÇu cao h¬n nh: Sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt v¨n b¶n thuyÕt minh H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu việc sử dụng số biện pháp nghÖ thuËt v¨n b¶n thuyÕt minh - VB t/m nh»m cung I/ T×m hiÓu viÖc sö cÊp tri thøc vÒ c¸c h×nh dông mét sè biÖn Gv h/d Hs «n l¹i kiÓu VB tîng, sù viÖc, sv ph¸p nghÖ thuËt t/minh TN vµ XH v¨n b¶n H? VB thuyÕt minh lµ g× ? - §Æc ®iÓm: Tri thøc ®- thuyÕt minh: H? §Æc ®iÓm cña VB thuyÕt îc tr/bµy vb minh ? t.minh lµ tri thøc c.x¸c (1) ¤n tËp v¨n b¶n kh¸ch quan thùc dông t/minh với hình thức diễn đạt - VB t/m nhằm cung rõ ràng ngôn ngữ đơn cấp tri thức các nghÜa h×nh tîng, sù viÖc, H? Những phơng pháp đợc - Trình bày, g.thiệu, sv TN và XH sö dông vb thuyÕt g.thÝch víi c¸c thao t¸c - §Æc ®iÓm: Tri thøc cụ thể: Nêu đ.nghĩa, p/p đợc tr/bày vb minh ? liÖt kª, nªu VD, sè liÖu, t.minh lµ tri thøc s.s¸nh, p.tÝch, ph©n c.x¸c kh¸ch quan thùc lo¹i vv dông víi h×nh thøc diễn đạt rõ ràng ngôn Gv híng dÉn hs th¶o luËn vb ngữ đơn nghĩa << H¹ Long §¸ vµ níc>>: Gọi hs đọc vb H? VB này thuyết minh đặc HS đọc vb (2 ViÕt v¨n b¶n thuyÕt VB t/minh vÒ ®iÒu kú l¹ minh cã sö dông mét điểm gì đối tợng? H?§Æc ®iÓm Êy cã dÔ dµng cña H¹ Long - sè biÖn ph¸p nghÖ thuyết minh cách đo, Đây là vấn đề trừu t- thuật:+ VB: << Hạ îng, khã nhËn biÕt, Long §¸ vµ níc >> đếm , liệt kê không? H? Vấn đề kỳ lạ Hạ không dễ trình bày - VB t/minh vÒ ®iÒu Long là vô tận đợc tác giả kú l¹ cña H¹ Long - thuyªt minh b»ng c¸ch nµo? - Đây là vấn đề trừu tCâu hỏi gợi ý: îng, khã nhËn biÕt, kh«ng dÔ tr×nh bµy H? Theo em, đế t.minh nét kú l¹ cña H¹ Long chØ dïng NÕu chØ dïng ph¬ng - NÕu chØ dïng ph¬ng p.ph¸p liÖt kª( H¹ long cã ph¸p liÖt kª th× kh«ng ph¸p liÖt kª th× kh«ng nhiều nớc, nhiều đảo, nhiều nêu đợc kỳ lạ Hạ nêu đợc kỳ lạ hang động ) thì có nêu đợc Long H¹ Long sù kú l¹ cña H¹ Long kh«ng ? H? T¸c gi¶ hiÓu sù kú l¹ nµy : << ChÝnh níc cã lµ g×? t©m hån>> H? H·y g¹ch díi c©u v¨n nªu kh¸i qu¸t sù kú l¹ c¶u H¹ : Níc t¹o nªn sù di Long? chuyÓn vµ kh¶ n¨ng di H? Tác gỉa đã sử dụng các chuyển theo cách biÖn ph¸p tëng tîng , liªn t- t¹o nªn sù thó vÞ cña ởng ntn để giới thiệu cảnh sắc kú l¹ cña H¹ Long? Sau đó liệt kê các cách di chuyÓn: Tïy theo góc độ & tốc độ di H? Sau đổi thay góc độ chuyển ta quan sát, tốc độ di chuyển, Tùy theo hớng ánh sáng phản chiếu , để ng- á.sáng rọi vào chúng ời đọc có thể cảm nhận đợc Miêu tả biến đổi kỳ lạ Hạ Long, tg đã (11) kÕt hîp sö dông ph¬ng thøc biểu đạt nào? GV :C¸i kú l¹ cña H¹ Long là đã biến chất liệu vô tri, vô giác nh đá thành sèng cã hån H? Tác giả trình bày đợc kú l¹ cña H¹ Long lµ nhê biÖn ph¸p nµo? hình ảnh đảo đá, biÕn chóng tõ vËt v« tri thành vật sống động, có hån *) Ghi nhí SGK/ tr.13 Ghi nhí: tr 13 Hoạt động2: Hớng dẫn học sinh luyện tập GV nªu yªu cÇu bt II LuyÖn tËp GV gọi hs đọc vb <<Ngọc - §©y lµ vb thuyÕt minh Hoµng xö téi ruåi xanh >> 1/ B.tËp 1: H? V¨n b¶n nh mét truyÖn ng¾n, truyÖn vui, vËy cã ph¶i Ngäc Hoµng xö téi lµ vb thuyÕt minh kh«ng? ruåi xanh: H? TÝnh chÊt Êy thÓ hiÖn ë - TÝnh chÊt thuyÕt minh - §©y lµ vb thuyÕt thÓ hiÖn ë chç giíi nh÷ng ®iÓm nµo? thiÖu loµi ruåi rÊt cã hÖ minh thèng : tÝnh chÊt chung vÒ hä, gièng loµi, tËp - TÝnh chÊt thuyÕt tính sinh sống, đặc minh thể chỗ ®iÓm c¬ thÓ , cung cÊp giíi thiÖu loµi ruåi rÊt nh÷ng kiÕn thøc chung cã hÖ thèng : tÝnh chÊt đáng tin cậy loài chung họ, giống loµi, tËp tÝnh sinh H? Nh÷ng ph¬ng ph¸p ruåi sống, đặc điểm thuyết minh nào đợc sử - Các phơng pháp thể , cung cấp thuyết minh đợc sử dông? kiến thức chung đáng dông: §Þnh nghÜa: thuéc hä tin cËy vÒ loµi ruåi - C¸c ph¬ng ph¸p c«n trïng Phân loại: các loài ruồi thuyết minh đợc sử dông: H? C¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt Sè liÖu: sè vi khuÈn, sè §Þnh nghÜa: thuéc hä lîng sinh s¶n cña cÆp đợc sử dụng? c«n trïng ruåi Ph©n lo¹i: c¸c loµi H? T¸c dông cña c¸c biÖn LiÖt kª: m¾t líi ch©n ruåi tiÕt chÊt dÝnh ph¸p nghÖ thuËt Sè liÖu: sè vi khuÈn, H? Cã thÓ xem ®©y lµ truyÖn b/ Nh©n ho¸, cã t×nh sè lîng sinh s¶n cña vui cã tÝnh chÊt thuyÕt minh tiÕt cÆp ruåi hay lµ vb thuyÕt minh cã sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ G©y høng thó cho b¹n thuËt? đọc, vừa là truyện vui, võa häc thªm tri thøc Cñng cè, luyÖn tËp: - Gi¸o viªn hÖ thèng l¹i bµi, kh¾c s©u kiÕn thøc - Học sinh đọc phần ghi nhớ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Häc ghi nhí + Hoµn thµnh c¸c b.tËp cßn l¹i + ChuÈn bÞ bµi: “LuyÖn tËp: Sö dông mét sè BPNT VBTM” + ChuÈn bÞ bµi thuyÕt minh vÒ chiÕc nãn ./ (12) Ngày soạn: 12/8/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 16/8 SÜ sè: / 32 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 18/8 SÜ sè: / 25 TiÕt 5: TËp lµm v¨n luyÖn tËp sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt v¨n b¶n thuyÕt minh I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Cách làm bài thuyết minh thứ đồ dùng( cái quạt, cái bút, cái kéo) - T¸c dông cña mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt v¨n b¶n thuyÕt minh VÒ kÜ n¨ng: - Xác định yêu cầu đề bài thuyết minh đồ dùng cụ thể - LËp dµn ý chi tiÕt vµ viÕt phÇn Më bµi cho bµi v¨n thuyÕt minh( cã sö dông mét số biện pháp nghệ thuật) đồ dùng Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Trong bµi v¨n thuyÕt minh, cã thÓ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ntn? Bµi míi: H® cña GV H? Muèn cho v¨n b¶n thuyÕt minh trở nên sinh động, hấp dÉn, ngêi ta cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo? Tìm hiểu đề, tìm ý & lập dàn bµi víi nh÷ng ý lín a) Bớc 1: Tìm hiểu đề H? Đề y/c t/m vấn đề gì? H? Khi thuyÕt minh vÒ chiÕc nãn , em cÇn giíi thiÖu nh÷ng ®iÒu g×? H? VÒ h×nh thøc thÓ hiÖn, em sÏ vËn dông nh÷ng biÖn ph¸p nghệ thuật nào để bài viết trở nªn vui t¬i, hÊp dÉn? Gv chia nhãm, Hs tõng nhãm tr×nh bµy c¸c kiÕn thøc vÒ chiÕc nãn H? N¬i lµm nãn næi tiÕng ë níc ta? Vµo nh÷ng thËp niªn 60, nghÖ nh©n Bïi Quang BÆc lµ H® cña Hs Ghi b¶ng §Ò bµi: ThuyÕt minh các đồ dïng sau: chiÕc nãn ThuyÕt minh vÒ chiÕc Yªu cÇu vÒ néi dung: nãn Nêu đợc công dụng, Yêu cầu hình thức cÊu t¹o, chñng lo¹i H×nh thøc kÓ chuyÖn, sö dông phÐp nh©n ho¸ Dµn ý chi tiÕt: HS tr¶ lêi - LÞch sö chiÕc nãn: Lµng T©y Hå , thµnh phè HuÕ Nguyªn liÖu: nh÷ng chiÕc l¸ nãn, l¸ gåi - C¸ch lµm nh÷ng chiÕc nãn (13) ngêi ®Çu tiªn nghÜ c¸ch Ðp nh÷ng bµi th¬ vµo nãn l¸ H? C¸ch lµm nh÷ng chiÕc nãn? Làm khung nón đạt yêu cÇu trßn Làm 16 nan vành để xÕp l¸ nãn Xếp lá đạt yêu cầu kh«ng dÇy qu¸, kh«ng tha qu¸ Phñ líp quang dÇu ChiÕc nãn g¾n liÒn víi đời sống ngòi : che n¾ng , che ma H? C«ng dông cña nh÷ng ChiÕc nãn ®i vµo th¬ ca nón đời sống , nhạc hoạ hµng ngµy? Hs tr×nh bµy dµn ý - C«ng dông cña §äc phÇn MB nh÷ng chiÐc nãn: Híng dÉn hs viÕt MB Tham khảo bài đọc thªm Cñng cè, luyÖn tËp: Tr×nh bµy bµi viÕt phÇn më bµi tríc líp Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Xác định và tác dụng biện pháp nghệ thuật đợc sử dụng văn thuyÕt minh Hä nhµ kim - ChuÈn bÞ bµi: Sö dông yÕu tè miªu t¶ v¨n b¶n thuyÕt minh KÝ duyÖt, ngµy: 13/ 8/ 2012 Tæ trëng CM: TrÇn ThÞ Hång (14) TuÇn Ngày soạn: 18/8/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 20/8 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 20/8 SÜ sè: / 32 TiÕt : V¨n b¶n đấu tranh cho giới hòa bình (Gac-Xi-A Mac-Ket) I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Một số hiểu biết tình hình giới năm 1980 liên quan đến văn - HÖ thèng luËn ®iÓm, luËn cø, c¸ch lËp luËn v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: Đọc - hiểu văn nhật dụng bàn luận vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hoà bình nhân loại Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng Liªn hÖ: Chèng chiÕn tranh gi÷ g×n ng«i nhµ chung Tr¸i §Êt ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo, đánh giá, bình luận trạng nguy chiến tranh h¹t nh©n hiÖn - Giao tiếp: trình bày ý tởng cá nhân, trao đổi trạng và giải pháp để đấu tranh chống nguy chiến tranh hạt nhân, xây dựng giới hoà bình - Ra định việc làm cụ thể cá nhân và xã hội vì giới hoµ b×nh III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Th¶o luËn líp: chia sÎ nhËn thøc cña b¶n th©n víi c¸c ban kh¸c vÒ hiÖn tr¹ng, c¬ hội, nhiệm vụ đặt ngời việc bảo vệ hoà bình cho nhân loại - Minh ho¹ b»ng tranh ¶nh/ b¨ng h×nh vÒ nguy c¬ vµ hiÓm ho¹ cña chiÕn tranh h¹t nh©n - VÏ tranh thÓ hiÖn ý tëng vµ nhËn thøc cña b¶n th©n vÒ nguy c¬ chiÕn tranh vµ đấu tranh vì giới hoà bình IV ph¬ng tiÖn dẠY häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ, chan dung Gac - Xi - A Mac - ket; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, th¶o luËn nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: KÕt nèi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu tác giả, tác phẩm I.Giíi thiÖu t¸c gi¶, H? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña - G.Macket lµ nhµ v¨n t¸c phÈm: C«-L«m-Bi-A em vÒ nhµ v¨n G Macket ? T¸c gi¶ Bµi v¨n <<§Êu Gv: T×m hiÓu mét VBNL ta G.Macket lµ nhµ tìm hiểu luận đề, hệ thống tranh >> xếp vào cụm văn Cô-Lôm-Bi-A luËn ®iÓm, luËn cø, luËn VBND chøng vµ c¸c phÐp lËp luËn - ThÓ lo¹i: Thuéc lo¹i vb T¸c phÈm (15) cña t¸c gi¶ nghÞ luËn Bµi v¨n <<§Êu tranh >> xÕp vµo côm VBND Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh đọc - tìm hiểu chung GV nêu y/c đọc: Hs theo dâi II §äc - T×m hiÓu GV đọc mẫu đoạn: <<Từ chung đầu vận mệnh Hs đọc tiếp - Chó thÝch: TG>> Hs th¶o luËn: (*) Chó thÝch: DÞch GV k.tra việc đọc chú thích + Có thể Hs chú ý hạch ? UNICEF ? nhµ cña Hs đến nguy chiến tranh FAO ? H? Hãy nêu luận đề vb ? hạt nhân đe dọa ng(Gợi ý: - Nội dung bài tập ời + C/tranh h/nh©n lµ trung vµo v/® g× ? - Chủ đích tg’ có phải hiểm họa k/khiếp đe lµ chØ mèi ®e däa cña däa toµn thÓ loµi ngêi & vũ khí hạt nhân không mà sống trên trái đất, còn nhấn mạnh điều gì ?) vì đ/tranh để loại bỏ nguy c¬ lµ n/v cÊp b¸ch H? Luận đề đó đợc triển khai toàn thể nhân loại HT luËn ®iÓm ntn ? + Hs t/luËn c¸c luËn H·y t×m hiÓu HT luËn ®iÓm ®iÓm: luËn ®iÓm (SGV) đó ? Ngày soạn: 18/8/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 22/8 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 22/8 SÜ sè: / 32 TiÕt : V¨n b¶n đấu tranh cho giới hòa bình ( Tiếp ) (Gac-Xi-A Mac-Ket) I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Một số hiểu biết tình hình giới năm 1980 liên quan đến văn - HÖ thèng luËn ®iÓm, luËn cø, c¸ch lËp luËn v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: Đọc - hiểu văn nhật dụng bàn luận vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hoà bình nhân loại Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng (16) Liªn hÖ: Chèng chiÕn tranh gi÷ g×n ng«i nhµ chung Tr¸i §Êt ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Suy nghĩ, phê phán, sáng tạo, đánh giá, bình luận trạng nguy chiến tranh h¹t nh©n hiÖn - Giao tiếp: trình bày ý tởng cá nhân, trao đổi trạng và giải pháp để đấu tranh chống nguy chiến tranh hạt nhân, xây dựng giới hoà bình - Ra định việc làm cụ thể cá nhân và xã hội vì giới hoµ b×nh III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Th¶o luËn líp: chia sÎ nhËn thøc cña b¶n th©n víi c¸c ban kh¸c vÒ hiÖn tr¹ng, hội, nhiệm vụ đặt ngời việc bảo vệ hoà bình cho nhân lo¹i - Minh ho¹ b»ng tranh ¶nh/ b¨ng h×nh vÒ nguy c¬ vµ hiÓm ho¹ cña chiÕn tranh h¹t nh©n - VÏ tranh thÓ hiÖn ý tëng vµ nhËn thøc cña b¶n th©n vÒ nguy c¬ chiÕn tranh vµ đấu tranh vì giới hoà bình IV ph¬ng tiÖn dẠY häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ, chan dung Gac - Xi - A Mac - ket; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, th¶o luËn nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu chi tiết văn GV gọi Hs đọc lại đoạn : <<Tõ ®Çu ®/v vËn mÖnh TG>> H? Nguy c¬ c/tranh h¹t nh©n ®e däa loµi ngêi & toµn bé sù sống trên trái đất đã đợc tg’ chØ ntn ? GV: Ngµy 8/8/1986 (kû niÖm ngµy Mü nÐm qu¶ bom nguyªn tö ®Çu tiªn xuèng Tp Hiroxima & Nagasaki NhËt B¶n vµo th¸ng 8/1945 vµ lÇn ®Çu tiªn l/sö nhân loại, vũ khí h/n đợc s/d) H? Tg’ ®a thêi gian & sè liệu cụ thể đó nhằm mục đích gì ? Gv: Hiện TG đã có kho vò khÝ H/nh©n cã søc tµn ph¸ gÊp hµng triÖu lÇn qu¶ bom n/tử đầu tiên đó, đủ để tiêu diÖt hµng chôc lÇn sù sèng trên trái đất Số nớc có thứ vũ khí này đã lên tới hàng chôc H? §Ó thÊy râ h¬n søc tµn ph¸ khñng khiÕp cña kho vò khÝ h¹t nh©n, tg’ cßn ®a ®iÒu g× ? Hs ph¸t biÓu + Tác giả xác định t.gian cô thÓ: <<H«m 8/8/1986>> & ®a sè liệu cụ thể đầu đạn HN với phép tính đơn giản: <<Nãi n«m na trªn TĐ>> -> Để thấy đợc t/c hiÖn thùc & sù khñng khiÕp cña nguy c¬ c/tranh HN III T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n: Luận đề: T×m hiÓu c¸c l/®iÓm: a) Nguy c¬ c/tranh h¹t nh©n - T¸c gi¶ ®a nh÷ng tÝnh to¸n lý thuyÕt: Kho vò khÝ Êy cã thÓ tiªu diÖt tÊt c¶ c¸c hµnh tinh ®ang xoay quanh mÆt trêi, céng thªm hµnh tinh n÷a & ph¸ hñy thÕ th¨ng b»ng cña hÖ mÆt trêi Cách vào đề trực tiếp & b) Cuộc chạy đua vũ H? Để ngời đọc hiểu rõ nguy -bằng nh÷ng chøng khủng khiếp ấy, tg’ đã lập rấtnhững râ rµng m¹nh mÏ trang chuÈn bÞ cho (17) luận ntn ? N/xét gì cách tg’ đã thu hút ngời lËp luËn Êy ? đọc & gây ấn tợng t/c hệ trọng v/đề nguy Gv: Gọi Hs đọc tiếp: đến CTHN cho toµn TG Hs đọc H? Nhắc lại luận điểm đợc Hs phát biểu nêu phần vb vừa đọc ? H? §Ó lµm râ luËn ®iÓm nµy, + LÜnh vùc XH, y tÕ, tiÕp tg’ ®a nh÷ng lý lÏ & tÕ thùc phÈm, gi¸o dôc -> §©y lµ nh÷ng lÜnh vùc d/chøng ë nh÷ng l/vùc nµo H? T¹i l¹i xoay quanh thiÕt yÕu c/sèng ngời, đặc biệt là các nớc lĩnh vực đó ? * Gv lÇn lît nªu l¹i -> Ghi lªn nghÌo cha p/triÓn Hs ph¸t biÓu: b¶ng nh÷ng vÝ dô so s¸nh H? á lÜnh vùc XH - lÜnh vùc y tế, tg’ đã làm phép so sánh ntn ? H? á lÜnh vùc tiÕp tÕ thùc phẩm - lĩnh vực g/dục, tg’ đã Cuộc chạy đua vũ trang so s¸nh ntn ? lµ tèn kÐm ghª gím vµ H? Qua nh÷ng d/c vµ c¸ch so phi lý, ®i ngîc l¹i lîi Ých s¸nh mµ tg’ nªu ra, em cã vµ sù ph¸t triÓn cña thÕ nhËn xÐt g× vÒ cuéc ch¹y ®ua giíi vò trang ? Nã cíp ®i cña thÕ giíi GV liªn hÖ: Níc ta lµ nhiÒu ®.kiÖn c¶i thiÖn nh÷ng níc nghÌo, tr¸ch c/sèng ngêi nhÊt lµ ë nhiệm chúng ta phải đấu các nớc nghèo tranh chèng chiÕn tranh h¹t Tg’ lÇn lît ®a nh÷ng vd nh©n so s¸nh trªn nhiÒu lÜnh H? NghÖ thuËt lËp luËn chñ vùc víi nh÷ng sè biÕt yếu tg’ đoạn này là gì ? nói khiến ngời đọc bất ngê tríc sù thùc hiÓn GV gọi hs đọc tiếp đến << nhiên mà phi lý trë l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t cña nã >> H? LuËn ®iÓm cña phÇn vb HS nªu luËn ®iÓm Ch¹y ®ua vò trang lµ ®i vừa đọc ? H? Tg’ khẳng định tác hại ngợc lại lý trí cña ch¹y ®ua vò trang lµ g× ? << Kh«ng mµ cßn ®i ngîc l¹i lý trÝ tù nhiªn H? Tríc nguy c¬ sù sèng vµ n÷a >> nÒn v¨n minh nh©n lo¹i bÞ C.tranh HN kh«ng chØ hủy diệt, tg’ đã đa lời cảnh tiêu diệt nhân loại mà còn tiªu hñy mäi sù sèng trªn b¸o ntn ? GV giải thích k/n: <<Lý trí trái đất cña tù nhiªn >> Cã thÓ hiÓu lµ qui luËt cña tù nhiªn, l«gic Tg’ ®a nh÷ng chøng cø tÊt yÕu cña tù nhiªn H? Vì tg’ lại nói nh ? từ khoa học địa chất và H? §Ó lµm râ luËn ®iÓm nµy, tiÕn hãa cña sù sèng trªn tg đa chứng ntn? trái đất -> Nếu để c.tranh HN nổ H? Em cã suy nghÜ g× vÒ lêi ra, nã sÏ ®Èy lïi sù tiÕn hãa vÒ ®iÓm xuÊt ph¸t, c¶nh b¸o cña tg’ GV gọi hs đọc phần vb còn tiêu hủy toàn thành qu¶ cña qóa tr×nh tiÕn hãa l¹i Gv: §©y lµ luËn ®iÓm kÕt bµi sù sèng tù nhiªn là chủ đích Hs đọc th«ng ®iÖp mµ tg’ muèn göi CTHN đã làm khả để  đợc sống tốt đẹp h¬n C) CTHN ®i ngîc l¹i lý trÝ ngêi, ch¼ng nh÷ng thÕ nã cßn ph¶n l¹i sù tiÕn hãa cña tù nhiªn d) N/vụ đấu tranh ng¨n chÆn CTHN cho TG hßa b×nh (18) tới bạn đọc H? Bøc th«ng ®iÖp Êy lµ g× ? (LuËn ®iÓm 4) Chi tiÕt nµo nãi râ n/d bøc th«ng ®iÖp ? H? Tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi, mçi dtéc tríc nguy c¬ ctranh HN lµ g× ? H? KÕt thóc lêi kªu gäi cña mình, Macket đã nêu đề nghị gì ? Em hiểu ntn lời đề nghị đó ? Hs ph¸t biÓu: (LuËn ®iÓm 4) <<Chúng ta đến đây CS’ hßa b×nh, c«ng b»ng>> - §øng vµo hµng ngò ngời đấu tranh ng¨n chÆn CTHN - LËp mét nhµ b¨ng lu giữ trí nhớ tồn đợc sau tai häa HN -> Macket muèn nhÊn m¹nh: Nh©n lo¹i cÇn gi÷ H? Theo em, v× vb nµy l¹i g×n ký øc cña m×nh, l/sö đợc đặt tên là <<Đấu tranh lên án lực hiÕu chiÕn ®Èy nh©n lo¹i cho >> vµo th¶m häa HN Hs th¶o luËn: Bµi viÕt kh«ng nh÷ng chØ râ mèi ®e däa HN mµ cßn nhÊn mạnh vào nhiệm vụ đấu H? Nhận xét gì ng/th nghị tranh để ngăn chặn nguy -> Vì nhan đề luËn cña bµi v¨n ? Gv chốt lại nd kiến thức -> bài đợc đặt tên là <<§Êu tranh cho >> Híng Hs vµo ghi nhí -Chøng cø cô thÓ x¸c Gọi Hs đọc ghi nhớ thùc, c¸c so s¸nh râ rµng giµu søc thuyÕt phôc, lËp luËn chÆt chÏ + Ghi nhí (18) Hoạt động 4: Hớng dẫn học sinh luyện tập Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ bµi <<§Êu >> IV LuyÖn tËp: GV cung cÊp kiÕn thøc: T×nh Hs tù nªu c¶m nhËn C¶m nghÜ cña em vÒ hình thời c.tranh, xung đột vb: vµ ch¹y ®ua vò trang trªn TG << §.tranh cho hiÖn nay: Cuéc c.tranh x©m >> luîc Iraq cña Mü, cuéc xung đột Trung đông Nhận thức đúng nguy c.tranh vµ tham gia vµo cuéc ®.tranh cho hßa b×nh lµ yªu cầu đặt cho ngời Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Hoµn thµnh bt vµ + Su tÇm t liÖu l/sö, tranh ¶nh, th¬ ca nãi lªn kh¸t väng h/b×nh cña  ngêi mäi d.téc trªn TG + So¹n : Tuyªn bè thÕ giíi Ngày soạn: 19/8/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 23/8 Ngµy d¹y: 25/8 TiÕt theo TKB: TiÕt 8: TiÕng ViÖt C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i SÜ sè: / 32 SÜ sè: / 25 (19) (TiÕp theo) I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Néi dung ph¬ng ch©m quan hÖ, ph¬ng ch©m c¸ch thøc, ph¬ng ch©m lÞch sù VÒ kÜ n¨ng: - VËn dông ph¬ng ch©m quan hÖ, ph¬ng ch©m c¸ch thøc, ph¬ng ch©m lÞch sù hoạt động giao tiếp - Nhận biết và phân tích đợc cách sử dụng phơng châm quan hệ, phơng châm c¸ch thøc, ph¬ng ch©m lÞch sù mét t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Ra định: lựa chọn cách vận dụng các phơng châm hội thoại giao tiếp cña b¶n th©n - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tởng, trao đổi dặc điểm, cách giao tiếp đảm b¶o c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Phân tích tình mẫu để hiểu các phơng châm hội thoại cần đảm bảo giao tiÕp - Thực hành có hớng dẫn: đóng vai luyện tập các tình giao các vai khác để đảm bảo các phơng châm hội thoại giao tiếp - Động não: suy nghĩ, phân tích các ví dụ để rút bài học thiết thực cách giao tiếp đúng phơng châm hội thoại IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: Giáo viên tóm tắt nội dung đã học tiết trớc và giới thiệu yêu cầu tiÕt häc nµy KÕt nèi: H§ cña thÇy H§ cña trß ND ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu phơng châm quan hệ Gv h/dẫn Hs trả lời câu - Hs suy nghĩ độc lập I P.ch©m q.hÖ: hái: -> Mçi ngêi nãi mét 1.VD: Thµnh ng÷ <<¤ng H? Thành ngữ <<Ông đằng không khớp nhau, nói gà bà nói vịt >> nói >> dùng để tình không hiểu NhËn xÐt: -> Con ngêi sÏ kh«ng - ChØ t×nh huèng héi huèng héi tho¹i ntn ? H? Điều gì xảy g/tiếp đợc với & thoại mà ngời nói x.hiện tình h/đ XH trở đề tài khác nªn rèi lo¹n - HËu qu¶ lµ gi÷a ngêi héi tho¹i nh vËy? H? Qua đó có thể rút - Khi giao tiếp cần nói nói và ngời nghe không bài học gì giao tiếp đúng vào đề tài giao tiếp, hiểu tránh nói lạc đề => Bµi häc: Khi giao tiÕp phải nói đúng vào đề tài ®ang héi tho¹i Ghi nhí shktr21 Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu phơng châm cách thức Gv h/dẫn Hs trả lời câu Hs đọc vd II P.ch©m c¸ch thøc: hái: Hs độc lập suy nghĩ: Ng÷ liÖu sgk H? thành ngữ đó dùng + <<Dây >> Dùng để Nhận xét: (20) để cách nói cách nói dài dòng, r- "Dây cà dây ntn ? êm rµ muèng": C¸ch nãi n¨ng + <<Lóng >> C¸ch nãi dµi dßng, rêm rµ Êp óng kh«ng thµnh lêi, - "Lóng bóng nh ngËm kh«ng rµnh m¹ch hét thÞ": C¸ch nãi Êp H? Nh÷ng c¸ch nãi nh ->Lµm cho ngêi nghe óng, kh«ng rµnh m¹ch, ah’ ntn đến giao tiếp? khó tiếp nhận tiếp không thoát ý H? Qua đó em rút nhận không đúng nội  HËu qu¶: điều gì g/tiếp để ngời dung đợc truyền đạt nghe dễ tiếp nhận đúng Điều đó làm cho g.tiếp + Ngời nghe không không đạt đợc kết hiểu hiểu sai ý nd truyền đạt ? ngêi nãi Gv yêu cầu Hs đọc mong muốn + Ngêi nghe bÞ øc chÕ, kÓ l¹i truyÖn cêi << kh«ng cã thiÖn c¶m víi Mất >> & h/dẫn Hs Hs đọc / kể Hs độc lập suy nghĩ ngêi nãi tr¶ lêi c©u hái H? Vì Ông khách có Vì cậu bé đã dùng câu  Bµi häc: rót gän sù hiÓu lÇm nh vËy + Nãi n¨ng ph¶i ng¾n H? Chính vì đã dẫn -> Tạo mơ hồ gän, râ rµng, rµnh đến hạn chế gì ? m¹ch Gv: Trong héi tho¹i, + Trong giao tiÕp ph¶i nhiÒu c©u rót gän cã chó ý tao mèi quan hÖ tèt thÓ gióp ta giao tiÕp mét đep với ngời tham gia đối c¸ch hiÖu qu¶: CËu bÐ ph¶i tr¶ lêi <<Tha tho¹i VD: - Bao bạn quê bác, bố cháu đã quê - Ngµy mai >> hoÆc <<Tha , Bè H? Lẽ cậu bé phải trả cháu có để lại mảnh giấy lêi ntn ? cho >> Lµm cho n/d c©u nãi râ Gv cã thÓ hái thªm: rµng, tr¸nh m¬ hå H? Nói đầy đủ nh câu trả Còn thể đợc lễ độ lêi trªn cña cËu bÐ cã t/d cña ngßi nãi víi ngêi g× ? nghe H? Ngoµi cßn cã t/d Tr¸nh c¸ch nãi m¬ hå nào đáng chú ý ? H? Qua c©u chuyÖn trªn ta thÊy giao tiÕp cÇn ph¶i tu©n thñ ®iÒu g× ? * Gv chốt -> Gọi Hs đọc Hs đọc ghi nhớ (20) Ghi nhí sgk ghi nhí Hoạt động3: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu phơng châm lịch * Gv hớng dẫn Hs đọc Hs đọc III Ph¬ng ch©m lÞch sù “Ngời ăn xin” & trả lời Hs độc lập suy nghĩ c©u hái: th¶o luËn XÐt ng÷ liÖu sgk H? Vì ông lão ăn xin Cả ngời cảm nhận Nhận xét: và cậu bé câu đợc t/cảm mà ngời - Họ cảm thấy mình chuyện cảm thấy nh đã dành cho mình, đ.biệt nhận đợc ngời mình đã nhận đợc từ ngời là t/cảm cậu bé đ/v cái gì đó vì hai ngời ăn xin: Không tỏ cảm nhận đợc chân cái gì đó ? khinh miÖt, xa l¸nh mµ thµnh vµ t«n träng lÉn có t.độ & lời nói hết søc c.thµnh thÓ hiÖn sù  Bµi häc: Khi giao tiÕp H? Qua câu chuyện, em t.trọng & q.tâm đến ngời cần tôn trọng ngời đối kh¸c rót bµi häc g× ? tho¹i, kh«ng ph©n biÖt -> Trong g.tiếp, dù địa vị sang – hèn, giàu – XH & hoàn cảnh ng- nghèo, địa vị,… (*) Hớng dẫn Hs đọc ời đối thoại ntn Ghi nhớ sgk ®o¹n trÝch th× ngêi nãi còng ph¶i <<Truyện Kiều>> & trả chú ý đến cách nói tôn (21) lêi c©u hái: H? H·y n.xÐt vÒ s¾c th¸i cña lêi nãi mµ Tõ H¶i nãi víi T.KiÒu & T.K nãi víi Tõ H¶i ? Gîi ý: H? VÞ thÕ, th©n phËn cña hä h.c¶nh nµy ntn ? + TK ®ang ë lÇu xanh + TH: Mét kÎ næi lo¹n, chống lại triều đình, cha cã c«ng danh g× H? ThÕ nhng ng«n ng÷ mà họ đối thoại với ntn? H? Cã ®iÓm g× chung lêi nãi cña Tõ H¶i vµ Thóy kiÒu víi nh©n vËt truyÖn << Ngêi ¨n xin >> H? Qua nh÷ng v/d trªn, em rót bµi häc g× giao tiÕp ? trọng đ/v ngời đó + TK ®ang lµ g¸i lÇu xanh nhng TH vÉn dµnh lời tao nhã để nãi víi nµng KiÒu: << Tõ r»ng cã kh«ng >> + Cßn TK nãi vÒ m×nh mét c¸ch rÊt khiªm nhêng “cá néi ” “tÊm th©n bÌo bät” & nãi vÒ Tõ H¶i – Mét kÎ B»ng nh÷ng lêi lÏ rÊt trang träng - ngêi kh¸c vÒ giíi tÝnh, tuæi t¸c, hoµn c¶nh, t×nh huèng giao tiếp nhng có ®iÓm chung: Lêi nãi rÊt lÞch sù, cã v¨n hãa, tÕ nhÞ, khiªm tèn vµ t«n träng ngêi kh¸c TÕ nhÞ, khiªm tèn vµ t«n träng ngêi kh¸c Hoạt động 4: Hớng dẫn học sinh luyện tập IV LuyÖn tËp GV ph¸t phiÕu häc tËp HS th¶o luËn nhãm Bµi tËp cho hs c©u tôc ng÷, ca GV gi¶i nghÜa: “Uèn Nh÷ng c©u tôc ng÷, ca Nh÷ng dao trªn cha «ng ta câu”: Uốn thành lỡi dao đó khẳng định vai trò khuyên chúng ta: Suy c©u Kh«ng dïng vËt cña ng«n ng÷ ®/s & nghÜ, lùa chän ng«n ng÷ qúy để làm việc không khuyên ta giao tiếp tham gia giao tiếp.Có xứng đáng với giá trị nên dùng lời nói lịch sự, thái độ tôn trọng, lịch nã nh· nhÆn với ngời tham gia đối c©u tôc ng÷ ,cadao: tho¹ “ Chim kh«n Chu«ng kªu thö tiÕng, ngêi ngoan thö lêi ” “ Mét c©u nhÞn lµ chÝn c©u lµnh ” Bµi tËp PhÐp tu tõ liªn quan - Biện pháp nói giảm, nói đến phơng châm lịch tr¸nh cã liªn quan trùc sù: Nãi gi¶m, nãi tr¸nh víi ph¬ng ch©m lÞch VD: + ¤ng kh«ng ®GV híng dÉn Hs gi¶i bµi tiÕp sù îc khoÎ l¾m tËp Kú thi nµy Nam bÞ + Bµi h¸t còng Chó ý : B/p tu tõ tõ vùng VD: víng m«n nµo liªn quan trùc tiÕp Bài viết cha đợc không nào hay HS th¶o luËn nhãm Bµi tËp 3: .nãi m¸t, nãi nãi m¸t, nãi hít, nãi mãc hít, nãi mãc GV ph¸t phiÕu cho hs nãi leo, nãi ®Çu nãi leo, nãi ®Çu th¶o luËn nhãm đũa đũa H? C¸c tn trªn lµ nh÷ng ph¹m ph¬ng ch©m Vi ph¹m ph¬ng ch©m cách nói có liên quan đến Vi lÞch sù c¸c ph¬ng ch©m héi lÞch sù (22) tho¹i nµo ? Th¶o luËn nhãm Khi ngêi nãi chuÈn bÞ hái GV phát phiếu cho hs v/đề không đúng th¶o luËn nhãm vào đề tài mà ngời trao đổi để ngời nghe tr¸nh hiÓu lµ m×nh ®ang vi ph¹m p.ch©m quan hÖ Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Hoµn thµnh bt + Học bài & chuẩn bị phần tr.22 đến tr.24 ./ Bµi tËp 4: Khi ngêi nãi chuÈn bÞ hái v/đề không đúng vào đề tài mà ngời trao đổi để ngời nghe tr¸nh hiÓu lµ m×nh ®ang vi ph¹m p.ch©m quan hÖ Ngày soạn: 19/8/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 23/8 SÜ sè: / 32 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 25/8 SÜ sè: / 25 TiÕt : TËp lµm v¨n Sö dông yÕu tè miªu t¶ v¨n b¶n thuyÕt minh I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Tác dụng yếu tố miêu tả văn thuyết minh: làm cho đối tượng thuyết minh lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm nhận bật, gây ấn tượng - Vai trò miêu tả văn thuyết minh: phụ trợ cho việc giới thiệu nhằm gợi lên hình ảnh cụ thể đối tượng cần thuyết minh VÒ kÜ n¨ng: - Quan sát vật, tượng - Sử dụng ngôn ngữ miêu tả phù hợp với việc tạo lập văn thuyết minh Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ v¨n b¶n thuyÕt minh? ViÖc sö dông mét sè BPNT VBTM cã ý nghÜa nh thÕ nµo?  Gợi ý đáp án: Văn thuyết minh là kiểu văn thông dụng lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức khách quan đặc điểm, tính chất, nguyên nhân cña c¸c sù vËt, hiÖn tîng tù nhiªn b»ng ph¬ng thøc tr×nh bµy, giíi thiÖu, gi¶i thÝch  ViÖc sö dông mét sè BPNT VBTM cã ý nghÜa: Lµm cho bµi v¨n thêm sinh động, hấp dẫn, lôi ngời đọc (23) Bµi míi: Ở tiết trước các em đã biết văn thuyết minh cần biện pháp nghệ thuật Vậy bài này chúng ta tìm hiểu biện pháp nghệ thuật miêu tả văn thuyết minh có tác dụng gì? Và đưa vào cách nào? H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh kết hợp thuyết minh với miêu tả bài v¨n thuyÕt minh Gv yêu cầu Hs thay Hs thay đọc (2 Hs) I Kết hợp t/minh với đọc bài “ Cây chuối miªu t¶ bµi v¨n ” - Nhan đề: Nói cây t/m Giải thích nhan đề chuối nói chung bµi v¨n ? ®/sèng VN (kh«ng ph¶i lµ 1/ §äc vµ t×m hiÓu bµi miªu t¶ mét c©y chuèi “C©y chuèi ” nµo, mét rõng chuèi nµo) Tìm câu t/minh - Thuyết minh: Về đặc đặc điểm tiêu biểu điểm cây chuối c©y chuèi bµi ? Gv híng dÉn Hs tõng Hs t×m ®Én chøng ë tõng 2/ C¸c yÕu tè m/t¶ ®o¹n: bµi <<C©y chuèi >> v¨n H? §o¹n 1, th©n chuèi ®- ®o¹n ®iÓm cña c©y chuèi : ợc thuyết minh với đặc Đặc + Th©n: “Đi khắp vv đến - Đi khắp Việt Nam… ®iÓm ntn ? rõng” núi rừng H? §o¹n 2, c©y chuèi cã nói + C©y chuèi lµ “thøc -Tả chuối trứng cuốc t/d ntn ®/sèng ? ¨n hoa qu¶” H? §o¹n 3, Tg’ thuyÕt + C¸c lo¹i chuèi: Chuèi -Tả cách ăn chuối xanh minh ®iÒu g× vÒ c©y chuèi h¬ng, chuèi ngù, chuèi ? sø, H? Nh÷ng c©u v¨n nµo ? + C«ng dông: Chuèi chÝn Gv: Mỗi loại lại chia để ăn, chuối xanh để nấu c¸ch dïng, c¸ch nÊu mãn thøc ¨n, chuèi thê, ¨n, c¸c dÞp thê cóng còng kh¸c Trình bày đúng, khách H? Các đặc điểm cây quan các đặc điểm tiêu chuối đợc trình bày ntn ? biểu cây chuối 3/ Bổ sung thêm để hoàn H? §o¹n 1, c©u v¨n nµo - Gèc chuèi trßn nh ®Çu chØnh bµi thuyÕt minh có t/c miêu tả cây ngời mặt đất “Cây chuối” chuèi ? chÝn vá cã nh÷ng vÖt lèm H? Đoạn 2, câu văn nào đốm nh vỏ trứng quốc Chú ý thuyết minh cã chøa y.tè m/t¶ ? - Cã buång chuèi H? §o¹n 3, -> Gîi c¶m gi¸c sinh thêm công dụng H? Những y.tố m/tả đó có động cây chuối chuối vai trß, ý nghÜa g× ®/sèng VN viÖc thuyÕt minh vÒ c©y - C©y chuèi ®/sèng VN đợc lên chuèi ? c¸ch cô thÓ, gÇn gòi, dÔ c¶m, dÔ nhËn Gv: Đây là bài trích nên - Yếu tố miêu tả đóng thuyết minh cha đầy đủ vai trò phụ trợ bài c¸c mÆt -> Y/c bæ sung thuyÕt minh Hs bæ sung thªm sè chi thªm H? Theo y/c chung vb tiết để bài t/m thêm hoàn t/minh, bµi nµy cã thÓ bæ chØnh + L¸ chuèi t¬i, l¸ chuèi * Ghi nhí tr.24 sung thªm nh÷ng g× ? H? Em h·y cho biÕt c«ng kh«, nân chuèi, b¾p dông cña th©n c©y chuèi, chuèi, l¸ chuèi (t¬i, kh«), nân Hs th¶o luËn: C«ng dông chuèi, b¾p chuèi ? (24) Th©n chuèi: lµm thøc ¨n cho lîn, ¨n ghÐm nh÷ng GV định hớng c©y non, trÎ dïng H? Nªu nh÷ng yªu cÇu th©n c©y tËp b¬i tr×nh bµy bµi thuyÕt L¸ chuèi: gãi b¸nh chng, b¸nh giÇy, gãi giß ch¶, minh ? H? YÕu tè miªu t¶ cã vai gãi thøc ¨n trß ntn bµi thuyÕt L¸ chuèi kh«: gãi b¸nh gai, b¸nh mËt minh ? B¾p chuèi: lµm ném Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh luyện tập II LuyÖn tËp LuyÖn tËp Gäi hs ph¸t biÓu Bµi tr.24 Bæ sung, kÕt hîp yÕu tè Hoàn thiện câu văn: m/t¶ c¸c chi tiÕt t/ minh Th©n c©y chuèi cã h×nh (chơi trò viết tiếp câu) -Thân chuối thẳng tròn d¸ng L¸ chuèi t¬i mang mµu cái cột trụ xanh mít mọng nước, gợi cảm, L¸ chuèi kh« cã mµu mát mẽ, dễ chịu vµng óa - Lá chuối khô lót ổ nằm vừa mềm mại, vừa Th©n chuèi cã h×nh trßn , thoang thoảng mùi nh½n bãng B¾p chuèi h×nh gÇn gièng hương dân dã ám ảnh víi b¾p ng«, cã mµu tÝa, tâm trí kẻ tha cã thÓ th¸i máng lµm hương ném => Viết thành đoạn văn HS chØ nh÷ng c©u miªu Bµi tr.24 : t¶ Xác định yếu tố VD: Giíi thiÖu vÒ trß miêu tả ch¬i móa L©n: r©u ngò s¾c, l«ng mµy b¹c, m¾t lé -Tách nó… có tai to, th©n m×nh cã ho¹ tiÕt -Chén ta không có đẹp tai -Khi mời …mà uống nóng Bµi tËp 3: Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Nắm các kiến thức đã học + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i + ChuÈn bÞ : PhÇn I tr.28 KÝ duyÖt, ngµy 20 / 8/ 2012 Tæ trëng CM: TrÇn ThÞ Hång (25) Ngày soạn: 24/8/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 27/8 Ngµy d¹y: 27/8 TiÕt theo TKB: TiÕt 10: TËp lµm v¨n SÜ sè: / 25 SÜ sè: / 32 luyÖn tËp sö dông yÕu tè miªu t¶ v¨n b¶n thuyÕt minh I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Những yếu tố miêu tả văn thuyết minh - Vai trò yếu tố miêu tả bài văn thuyết minh VÒ kÜ n¨ng: Viết đoạn văn, bài văn thuyết minh sinh động, hấp dẫn Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Nêu vai trò yếu tố miêu tả văn thuyết minh? Bµi míi: Ở bài trước chúng ta đã nhận thấy yếu tố miêu tả đưa vào bài văn thuyết minh làm cho đối tượng thuyết minh bật, gây ấn tượng Vậy tiết học (26) này giúp các em biết cách đưa yếu tố miêu tả đó vào đoạn thuyết minh cụ thể H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu đề GV h/dẫn Hs tìm hiểu đề, A Tìm hiểu đề: t×m ý, lËp dµn ý Con tr©u ë lµng quª H? GV đọc đề, chép đề lên Văn thuyết minh ViÖt Nam: b¶ng ? - Thể loại: Thuyết H? Xác định thể loại đề V/đề cần t/m: Con trâu minh vật lµng quª VN v¨n trªn ? H? Vấn đề cần t/minh G/thiệu h/dáng, đặc - Nội dung: Giỏ trị ®iÓm cña tr©u đề văn là gì ? nhiều mặt trâu - Phạm vi giới hạn: Giới thiệu trâu làng quê Việt Nam Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh tìm ý và lập dàn ý H? NÕu giíi thiÖu vÒ VÞ trÝ, vai trß cña tr©u B T×m ý vµ lËp dµn tr©u ë lµng quª VN, em sÏ ®/sèng cña  n«ng ý: giíi thiÖu nh÷ng ý g× ? T×m ý nghÒ n«ng cña H? ThuyÕt minh vÒ vai trß, d©n, LËp dµn ý vÞ trÝ cña tr©u ë lµng ngêi VN a Mở bài: quª VN, theo em cÇn giíi Giới thiệu chung thiÖu nh÷ng mÆt nµo ? Ba phÇn : MB, TB, KB trâu làng quê Giíi thiÖu tr©u ë lµng H? Bè côc VB thuyÕt minh quª VN Việt Nam gåm mÊy phÇn b Thân bài: th¶o luËn H? Mở bài cần đạt đợc nội HS §Æc ®iÓm sinh häc cña + Nguồn gốc dung g× ? tr©u H? Trong th©n bµi , em sÏ Con tr©u viÖc lµm trâu lÇn lît giíi thiÖu nh÷ng ý g× ruéng + Đặc điểm hình ? Con tr©u mét sè lÔ thức trâu héi + Con trâu Con tr©u víi tuæi th¬ ë nghề làm ruộng: là Giới thiệu đặc điểm sinh nông thôn häc cña tr©u, Gv híng dÉn sức kéo chủ yếu kéo hs tham kh¶o bµi t/m tr.26 Cã sö dông yÕu tè miªu H? Theo em, tr×nh bµy t¶: t¶ h×nh d¸ng, mµu cày, kéo bừa, kéo xe, trục lúa ý trên có thể s/d yếu tố lông, đôi sừng + Trâu là giá trị vật miªu t¶ kh«ng ? NÕu sö dông, em sÏ tiÕn hµnh ntn ? Tr©u cµy bõa cÇn mÉn chất và tinh thần H? Vai trò trâu ,nhẫn nại trên đồng ruộng - Con trõu lễ nghÒ n«ng ? Con tr©u lµ ®Çu c¬ nghiÖp GV híng hs vËn dông yÕu Tr©u kÐo xe chë lóa, tr©u hội, đình đám tè miªu t¶ vµo tõng phÇn kÐo gç truyền thống giíi thiÖu c«ng viÖc cña - LÔ héi chäi tr©u lµ nÐt - Con trâu cung cấp tr©u đẹp truyền thống văn hóa thịt, da để thuộc, (*) GV gäi hs nªu nh÷ng cña H¶i Phßng sừng trâu làm đồ mĩ hiÓu biÕt cña m×nh vÒ lÔ héi <<Dï bu«n ®©u, chäi tr©u ë §å S¬n ngµy b¸n ®©u nghệ th¸ng ©m lÞch Mång th¸ng t¸m, chäi c Kết bài: H? Hình ảnh trâu đã trâu thì >> g¾n bã víi trÎ em th«n quª H.¶nh trÎ ch¨n tr©u & Con trâu tình ntn? nh÷ng tr©u ung dung cảm người nông (27) H? §Ó thuyÕt minh ý nµy, em sÏ sö dông yÕu tè miªu t¶ ntn? H? KÕt bµi cña bµi v¨n thuyÕt minh, em cÇn nªu nh÷ng ý g× ? gÆm cá lµ h×nh ¶nh cña dân đời sống bình HS th¶o luËn sö dông yÕu tè miªu t¶ C¶m nghÜ vÒ tr©u ë lµng quª VN Trong sống đại víi nhiÒu p.tiÖn c¬ giíi hóa, trâu giữ đợc vị trí, vai trò đ/s cña ngêi n.d©n VN Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh luyện tập LuyÖn tËp GV híng dÉn hs viÕt ®o¹n v¨n tm - Nêu yêu cầu viết bài và hướng dẫn,quy định thời HS thùc hµnh viÕt gian thảo luận - Chia lớp làm nhóm: + Nhóm 1,2 : Thuyết minh “Con trâu với tuổi thơ nông thôn” + Nhóm 3,4: Thuyết minh “Con trâu với tuổi thơ nông thôn” Gọi đại diện nhóm trình bày Lớp nhận xét, bổ sung Gv Sửa chữa, cho điểm tuyên dương Củng cố kiÕn thức Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Ôn lại lý thuyết đã học - Hoµn thµnh bµi tËp - §äc thªm bµi: Dõa s¸p ./ C LuyÖn tËp Xây dựng đoạn: “Con trâu với tuổi thơ nông thôn” TuÇn Ngày soạn: 24/8/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 28/8 SÜ sè: / 32 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 28/8 SÜ sè: / 25 (28) TiÕt 11: V¨n b¶n Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn quyÒn B¶o vÖ & ph¸t triÓn cña trÎ em I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Thực trạng sống trẻ em nay, thách thức, hội và nhiệm vụ chúng ta - Những biểu quan điểm vấn đề quyền sống, quyền bảo vệ phát triển trẻ em Việt Nam VÒ kÜ n¨ng: - Nâng cao buớc kĩ đọc - hiểu văn nhật dụng - Học tập phương pháp tìm hiểu, phân tích tạo lập văn nhật dụng - Tìm hiểu và biết quan điểm Đảng, Nhà nước ta vấn đề nêu văn Về thái độ: Bồi dưỡng lòng cảm thông sâu sắc em có hoàn cảnh khó khăn, và lòng yêu thương người ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Tự nhận thức quyền đợc bảo vệ và chăm sóc trẻ em và trách nhiệm cá nhân việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em - xác định giá trị thân cần hớng tới để bảo vệ và chăm sóc trẻ em bối c¶nh thÕ giíi hiÖn - Giao tiÕp: thÓ hiÖn sù c¶m th«ng víi nh÷ng hoµn c¶nh khã kh¨n bÊt h¹nh cña trÎ em III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Thảo luận lớp: chia sẻ nhận thức trạng, hội và nhiệm vụ đặt mäi ngêi viÖc b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em - Minh ho¹ b»ng tranh ¶nh/ b¨ng h×nh vÒ thùc tr¹ng trÎ em hiÖn - Động não: suy nghĩ, phân tích để nhận thức rõ trạng, hội, nhiệm vô b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em - Lập kế hoạch nhóm: đến thăm lớp học tình thơng/ lớp trẻ em khuyết tật IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: KÕt nèi: Xuất xứ v/b: VB này đợc trích lời tuyên bố hội nghị TG cấp cao trẻ em häp t¹i trô së LHQ, Niu Oãc ngµy 30/09/1990 T/h×nh TG vµi chôc n¨m cuèi TK 20: KHKT p.triÓn, k.tÕ t¨ng trëng, tÝnh céng đồng h.tác các quốc gia trên TG đợc củng cố, mở rộng Đó là thuận lợi n/vụ b/vệ, chăm sóc trẻ em Song bên cạnh đó gặp nhiều khó kh¨n: Sù ph©n hãa râ rÖt vÒ møc sèng gi÷a c¸c níc, vÒ giµu nghÌo, t×nh tr¹ng c.tranh và bạo lực nhiều nớc trên TG, trẻ em có h.cảnh đặc biệt khó khăn, bị tàn tËt, bÞ bãc lét & thÊt häc cã nguy c¬ ngµy cµng cao (29) H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu chung HS đọc vb I §äc vµ t×m hiÓu * Hớng dẫn hs đọc và tìm HS thảo luận tìm hiểu bố chung hiÓu bè côc v¨n b¶n Y/c côc vb hs đọc với giọng đọc rõ 17 mục đợc chia : 1.Đọc và chú thích từ: rµng, ®anh thÐp mục đầu: Khẳng định H? VB Đợc chia làm quyền đợc sống, quyền đ- 2.Kiểu loại văn bản: phÇn ? néi dung tõng îc p.triÓn cña  trÎ em Nhật dụng - Nghị luận phÇn ? trªn TG, kªu gäi khÈn chính trị –xã hội thiết nhân loại q.tâm đến Bố cục: phần v/đề này - PhÇn sù th¸ch thøc: Nh÷ng thùc tÕ - PhÇn c¬ héi: Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi - Phần nhiệm vụ: X.định nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu chi tiết văn II T×m hiÓu chi tiÕt vb -Nhận thức cộng Đọc mục 1,2 phần mở 1.Mở đầu: đồng quốc tế trẻ em đầu và quyền sống chúng - Mục đích, nhiệm vụ G: Nêu nội dung và ý hội nghị cấp cao trên giới này nghĩa hai mục vừa - Đặc điểm tâm sinh lí - Đặc điểm tâm sinh lí đọc và quyền sống trẻ và quyền sống trẻ em em - Là cách nhìn đầy tin yêu và trách nhiệm đối tương lai giới, G: Em nghĩ gì cách trẻ em nhìn cộng đồng giới trẻ Sự thách thức: Thực em? trạng trẻ em trên Hs g.nghÜa sè tõ khã: Hiểm họa, c/độ A-Pac- giới - Gọi Hs đọc phần Thai, thôn tính, tị nạn ? - Trở thành nạn nhân <<Sù >> BÞ trë thµnh n¹n nh©n cña chiến tranh và bạo H? Bản tuyên bố đã nêu c.tranh & bạo lực, lªn thùc tÕ c/s cña trÎ em n¹n p.biÖt chñng téc, cña lực, chủ nghĩa khủng trªn TG ntn ? XL chiếm đóng thôn bố, phõn biệt chựng tộc, bóc lột, lãng tÝnh cña níc ngoµi Chịu đựng thảm quyờn họa đói nghèo & - Nạn nhõn đúi K.ho¶ng k.tÕ, cña t×nh tr¹ng v« gia c, dÞch bÖnh, nghèo, vô gia cư, mù mï ch÷, m«i trêng xuèng chữ cÊp - Chết vì suy dinh H? N.xÐt g× vÒ c¸ch tr×nh NhiÒu trÎ em chÕt mçi bµy cña b¶n tuyªn bè ? ngµy suy dinh dìng & dưỡng và bệnh tật -> Lập luận tổng – bÖnh tËt H? NhËn thøc, t×nh c¶m  Tr/bµy ng¾n gän nhng phân - hợp, kết hợp lí em sau đọc xong khá đầy đủ tình trạng lẽ, dẫn chứng, liệt kờ phÇn nµy ? bÞ r¬i vµo hiÓm häa, c/s => Rơi vào hiểm hoạ (30) bÞ khæ cùc vÒ nhiÒu mÆt cña trÎ em trªn TG - Hs tù nªu c¶m nhËn cña m×nh: + TrÎ em ®ang r¬i vµo nh÷ng hiÓm häa + C¶m th«ng + Kªu gäi toµn thÓ nh©n lo¹i h·y th¬ng yªu, ch¨m sãc trÎ em cực khổ nhiều mặt Đó là thách thức chính phủ và các tổ chức quốc tế LuyÖn tËp: Viết đoạn văn nêu nhận thức em tầm q.trọng v/đề bảo vệ & c/sóc trÎ em VËn dông: - VÒ nhµ häc bµi, häc thuéc ghi nhí sgk - Suy nghĩ trả lời các câu hỏi phần đọc – hiểu văn ./ Ngày soạn: 24/8/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 29/8 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 29/8 SÜ sè: / 32 TiÕt 12: V¨n b¶n Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn quyÒn B¶o vÖ & ph¸t triÓn cña trÎ em ( TiÕp theo) I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Thực trạng sống trẻ em nay, thách thức, hội và nhiệm vụ chúng ta - Những biểu quan điểm vấn đề quyền sống, quyền bảo vệ phát triển trẻ em Việt Nam VÒ kÜ n¨ng: - Nâng cao buớc kĩ đọc - hiểu văn nhật dụng - Học tập phương pháp tìm hiểu, phân tích tạo lập văn nhật dụng - Tìm hiểu và biết quan điểm Đảng, Nhà nước ta vấn đề nêu văn Về thái độ: Bồi dưỡng lòng cảm thông sâu sắc em có hoàn cảnh khó khăn, và lòng yêu thương người ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Tự nhận thức quyền đợc bảo vệ và chăm sóc trẻ em và trách nhiệm cá nhân việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em (31) - xác định giá trị thân cần hớng tới để bảo vệ và chăm sóc trẻ em bối c¶nh thÕ giíi hiÖn - Giao tiÕp: thÓ hiÖn sù c¶m th«ng víi nh÷ng hoµn c¶nh khã kh¨n bÊt h¹nh cña trÎ em III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Thảo luận lớp: chia sẻ nhận thức trạng, hội và nhiệm vụ đặt mäi ngêi viÖc b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em - Minh ho¹ b»ng tranh ¶nh/ b¨ng h×nh vÒ thùc tr¹ng trÎ em hiÖn - Động não: suy nghĩ, phân tích để nhận thức rõ trạng, hội, nhiệm vô b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em - Lập kế hoạch nhóm: đến thăm lớp học tình thơng/ lớp trẻ em khuyết tật IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: KÕt nèi: H§ cña thÇy * Gọi Hs đọc phần << héi >> H? Trong bèi c¶nh TG hiÖn nay, em thÊy viÖc b¶o vÖ ch¨m sãc trÎ em cã nh÷ng ®/k thuËn lîi g× ? H? Trong ®/k hiÖn cña níc ta, em cã suy nghÜ g× ®/v viÖc b¶o vÖ & ch¨m sãc trÎ em cña §¶ng & nhµ níc ta ? (KÓ vÒ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ) Gv liªn hÖ thùc tÕ: Năm 91- 95: VN đợc nhận cña UNICEF (Quü nhi đồng LHQ) 90 triệu USD, lµ níc trªn TG nhËn nhiÒu viÖn trî nhÊt cña UNICEF * Gv gọi Hs đọc: Gv: Tõ t.tÕ c/s cña trÎ em trªn TG hiÖn vµ nh÷ng ®/kiÖn thuËn lîi c¬ b¶n cộng đồng QT, tuyên bố đã x/định rõ n/vụ cấp thiết cộng đồng QT và tõng Q.gia H? Cộng đồng QT và quèc gia cÇn cã nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nµo GV nhÊn m¹nh: c¸c nhiÖm vụ chủ yếu đề cập đến: sức kháe, gi¸o dôc, kinh tÕ H? Em h·y ph©n tÝch t/chÊt H§ cña trß Hs đọc - Hs ph¸t biÓu: Tãm t¾t nh÷ng ®k thuËn lîi c¬ b¶n + Sù l/kÕt l¹i cña c¸c Q.gia cïng ý thøc cao cña cộng đồng Q.tế Đã có c«ng íc vÒ quyÒn cña trÎ em + Sù h.t¸c & ®oµn kÕt Q.tÕ ngµy cµng cã h.qña, phong trµo gi¶i trõ qu©n bÞ - Hs nªu suy nghÜ: + Sù q.t©m cña §¶ng & nhµ níc: C¶i thiÖn ®/s cña trÎ em trªn  lÜnh vùc Sù nhËn thøc & tham gia tÝch cùc cña c¸c tæ chøc XH Toµn d©n nhËn thøc s©u sắc v.đề b.vệ & chăm sóc trÎ em lµ viÖc lµm rÊt hÖ träng <<TrÎ em h«m nay, TG ngµy mai>> HS ph¸t biÓu T¨ng cêng søc kháe vµ c/độ dinh dỡng trẻ: Q.tâm, c/sóc đến trẻ em tµn tËt T¨ng cêng vai trß cña phô ND ghi b¶ng Những hội: - Đã có công ước quyền trẻ em -Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu cụ thể trên nhiều lĩnh vực - Phong trào giải trừ quân bị tạo điều kiện số tài nguyên chuyển sang phục vụ mục tiêu phúc lợi xã hội -> Giải thích, kết hợp chứng minh => Những hội khả quan, đảm bảo cho công ước thực (32) toµn diÖn ë phÇn “NhiÖm n÷ vụ” mà tuyên bố đã Bảo đảm cho trẻ em đợc nªu häc hÕt bËc GD c¬ së CÇn nhÊn m¹nh tr¸ch GV h/dÉn hs tr×nh bµy nhiÖm vÒ mÆt KHHG§ nhËn thøc cña m×nh Kh«i phôc sù t¨ng trëng H? Qua b¶n tuyªn bè, em & p.triÓn nÒn k.tÕ nhËn thøc ntn vÒ tÇm HS th¶o luËn: q.trọng vấn đề bảo vệ Các n/vụ đợc nêu toàn diÖn vµ cô thÓ B¶n tuyªn vµ ch¨m sãc trÎ em ? đã x.định n/vụ H? V× ®©y l¹i lµ nhiÖm bè cÊp thiết cộng đồng vô cã ý nghÜa quan träng vµ tõng QG: hµng ®Çu ? Tõ t¨ng cêng søc kháe vµ dinh dỡng đến p.triển H? Em hãy liên hệ địa ph- độ cho trÎ ơng em đã có chủ trơng GD Tõ c¸c đối tợng cần q.tâm c.s¸ch, nh÷ng h/® cô thÓ g× hµng ®Çu đến củng cố gđ, ®/v viÖc b¶o vÖ & ch¨m sãc x/d m«i trêng xh trÎ em ? Từ bảo đảm quyền b/đẳng nữ đến khuyến khích GV: Qu¶n Träng - Nhµ nam em vµo c¸c c.trị thời cổ đại nói: trẻ H§VHXH << NhÊt niªn chi kÕ, m¹c Hs th¶o luËn: nhi thô cèc, vệ q/lợi chăm lo đến ThËp niªn chi kÕ, m¹c nhi B¶o sù p.triÓn cña trÎ em lµ thô méc nh÷ng cã ý Chung th©n chi kÕ, m¹c nhi nghÜa q.träng n/vô hµng ®Çu thô nh©n >> cña tõng quèc gia & cña  Cã nghÜa lµ: céng đồng Q.tÕ §©y lµ “Trù việc năm, không gì v/đề liên quan trực tiếp b»ng trång lóa, tơng lai đất nTrù việc 10 năm, không gì đến cña toµn nh©n lo¹i b»ng trång c©y íc, Qua nh÷ng c/tr¬ng Trù việc đời, không gì c.sách, qua nh÷ng h/® cô b»ng trång ngêi” thÓ ®/v viÖc b/vÖ, c.sãc trÎ “V× lîi Ých 10 n¨m ” em mµ ta nhËn tr×nh (BácHồ) văn minh XH độ H? Nªu nhËn thøc cña em Hs tù ph¸t biÓu vÒ sù quan t©m cña céng + GD søc kháe sinh s¶n đồng Quốc tế vấn vị thành niên đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em + H/đ vui chơi bổ ích cho ntn ? thiÕu niªn b»ng c¸c H? Nªu nh÷ng néi dung c©u l¹c H/đ đoàn đội, chÝnh cña vb “Tuyªn bè TG héi khuyÕn häc, t¨ng c ” ? êng GD phßng chèng ma tóy - HIV trêng häc, T/chøc gÆp gì giao lu víi c¸c t/chøc , + Chó träng kÕt hîp GD: G§ - NT - XH + Các b.pháp XH để ngời nghiÖn ma tóy, nhiÔm HIV đợc hòa nhập với cộng đồng, vv Gọi Hs đọc ghi nhớ Những nhiệm vụ: - Tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng trẻ em - Quan tâm nhiều đến trẻ bị tàn tật và có hoàn cảnh sống đặc biệt -Bình đẳng em trai và em gái -Phát triển giáo dục cho trẻ em -Đảm bảo cho các bà mẹ an toàn mang thaivà sinh đẻ.Với trẻ sống tha hương, cần tạo cho chúng biết nguồn gốc, lai lịch mình, xây dựng môi trường sống an toàn… -> Luận xác đáng, liệt kê đa dạng… => Nhiệm vụ cụ thể, toàn diện, cấp thiết (33) Ghi nhí 32 Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh luyện tập III LuyÖn tËp: Hs th¶o luËn: LuyÖn tËp LHQ cã c«ng íc vÒ -+B/tËp H/dÉn Hs t/bµy ý kiÕn vÒ -quyÒn NhiÒu p/trµo tuyªn em t/hiện n/vụ này địa - V/đề trẻ truyÒn b.vÖ, ch¨m sãc trÎ XH cña c¸c h/® ph¬ng m×nh: đợc cộng đồng + Mở lớp GD + NhiÒu p/trµo tuyªn em Q.tÕ dµnh sù quan t©m thiÕu niªn cha ngoan truyÒn cña c¸c h/® XH đáng với chủ + Më líp GD thiÕu thÝch tr¬ng, cô thÓ toµn  T¹o mäi ®/k tèt niên cha ngoan  Tạo diện đợcn/vụ để “Vì lợi đ/k tốt để “Vì lợi ND phần đề Ých ” (B¸c Hå) ghi nhí Ých ” (B¸c Hå) vµo n/dung cña b¶n Gv y/c Hs ph¸t biÓu vÒ Dùa bè (phÇn “ n/vụ & hớng phấn đấu Tuyên N/vô”) vµ thùc tÕ cña địa m×nh - B/t (32) ph¬ng m×nh - Ph¸t biÓu suy nghÜ cña Yªu tæ quèc, cã ý thøc em vÒ sù q.t©m, c.sãc cña xd §¶ng, Nhµ níc, cña c¸c T«n ph¸p tæ chøc XH ®/v trÎ em luËt träng hiÖn Yªu qóy, kÝnh träng Hs th¶o luËn: bµ lÔ phÐp víi Hs tù nªu ý kiÕn vÒ «ng mäi ngêi Hs H? Để xứng đáng với n/vụ Yªu tæ quèc, cã ý thøc xd Ch¨m chØ häc tËp q.t©m c/sãc cña §¶ng & T«n träng ph¸p luËt Nhà nớc, thân em đã Yêu qúy, kính «ng lµm nh÷ng g× gãp phÇn bµ lÔ phÐp víiträng mäi ngêi tham gia vµo p/trµo b/vÖ, Ch¨m chØ häc tËp ch¨m sãc trÎ em LuyÖn tËp: Viết đoạn văn nêu nhận thức em tầm q.trọng v/đề bảo vệ & c/sóc trÎ em VËn dông: - VÒ nhµ häc bµi, häc thuéc ghi nhí sgk - So¹n bµi míi: Ngêi g¸i Nam X¬ng Kí duyệt, ngày 27/8/2012 Tổ trưởng CM Trần Thị Hồng Ngày soạn: 30/8/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 6/9 SÜ sè: / 32 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 8/9 SÜ sè: / 25 (34) TiÕt 13: TiÕng ViÖt c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i (TiÕp theo) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Mối quan hệ các phương châm hội thoại với tình giao tiếp - Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại VÒ kÜ n¨ng: - Lựa chọn đúng phương châm hội thoại quá trình giao tiếp - Hiểu đúng nguyên nhân việc không tuân thủ các phương châm hội thoại Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? : Kể tên các p/châm hội thoại đã học ? Trình bày n/d PC q/hệ, PC cách thøc vµ p/ch©m lÞch sù ? Bµi míi: Giữa tình giao tiếp và phương châm hội thoại mà chúng ta vừa học có mối quan hệ nào? Tình giao tiếp có chi phối phương châm hội thoại tiết học này giúp chúng ta tìm hiểu H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu quan hệ phơng châm hội thoai vµ t×nh huèng giao tiÕp Gv hớng dẫn Hs đọc & I Quan hÖ gi÷a PCHT kÓ tryÖn <<Th¨m vµ t×nh huèng g.tiÕp: hái>> & tr¶ lêi c©u hái: a Ví dụ: sgk H? nh©n vËt chµng rÓ Kh«ng Chuyện “Chào hỏi” có tuân thủ đúng -> Vi phạm phương p.ch©m lÞch sù kh«ng ? V× ? châm lịch Gîi ý b»ng c©u hái Trong t/huèng g.tiÕp kh¸c => Vì không nắm có thể đợc coi là lịch thể nhá: H? Em hãy yếu quan tâm đến ngời đặc điểm tỡnh giao tiếp kh¸c tè g©y cêi ? H? Câu hỏi đó thể Nhng t/huống này, ngời đợc hỏi bị chàng rể ®iÒu g× ? H? Trong hoµn c¶nh ngèc gäi xuèng tõ trªn c©y này có phải là quan tâm cao mà ngời đó tập đến ngời khác không? trung làm việc Chàng rể đã làm 1việc quấy rối đến ngVì ? ời khác, gây phiền hà đến ngời đó - Hs tù ph¸t biÓu H? Em h·y t×m nh÷ng (35) t/huèng mµ c©u hái kiểu nh trên đợc dùng cách thích hợp, b/đảm tu©n thñ p.ch©m lÞch sù ? Hs cã thÓ ®a c¸c VD  H? T×nh huèng gi÷a truyÖn “th¨m hái” & t×nh huèng b¹n võa nªu  ntn ? VD: Khi ngời đợc hỏi vừa lµm viÖc vÊt v¶, nÆng nhäc xong ®ang ngåi víi tr¹ng thái mệt mỏi  Cần động viªn, th¨m hái - t×nh huèng  nhau: + §ang tËp trung, l¹i ë trªn cao + §· lµm xong, ngåi mÖt Gv: Sự  đợc mỏi thÓ hiÖn qua nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ ng÷ c¶nh, t.huèng g/tiÕp: + Nãi víi ? nµo ? nhằm mục đích gì ? Đ ọc, nghe H? Qua truyÖn <<th¨m b Ghi nhớ: sgk/36 hỏi>> em rút đợc bài häc g× vÒ g/tiÕp ? Gv chèt l¹i kiÕn thøc & gọi Hs đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu trờng hợp không tuân thủ ph¬ng ch©m héi tho¹i H? §iÓm l¹i nh÷ng Chó ý ®/®iÓm cña t×nh II Nh÷ng trêng hîp t/huống g/tiếp đã đợc g/tiếp, vì câu nói không tuân thủ PCHT: đề cập phần học có thể thích hợp t/huèng nµy nhng kh«ng p.ch©m héi tho¹i ? th/hîp víi t/huèng  a.Ví dụ: sgk H? X/định các + Đoạn đối thoại An, Ba t/huống đó, tình + << Lợn cới, áo >> (1) cõu trả lời Ba đó nµo p.ch©m héi tho¹i + << Qu¶ bÝ to b»ng c¶ c¸i vi phạm phương châm nhµ >> không đợc tuân thủ ? chất Gv y/c Hs đọc đoạn đối + << Ông nói gà, bà nói vịt -> vỡ khụng nắm chớnh tho¹i An - Ba & tr¶ lêi >> + xác điều cần trả lời c©u hái: - C¸c t/huèng H? C©u tr¶ lêi cña Ba p/ch©m héi tho¹i: Lîng, cã ®/øng nhu cÇu th«ng chÊt, hÖ, thøc  Kh«ng tin đúng nh An mong tuân thủ muèn kh«ng ? - t/huèng truyÖn << H? Câu trả lời đó đã vi  ăn xin >> & đoạn thơ ph¹m p.ch©m héi tho¹i TK lµ tu©n thñ nµo ? Cã thÓ  nãi v« ý, vông vÒ, thiÕu VH Hs đọc (33) H? V× ngêi nãi kh«ng tu©n thñ ? H? Nh  nói đã tu©n thñ p.ch©m héi tho¹i nµo ? Kh«ng Vi ph¹m p.ch©m vÒ lîng (kh«ng cung cÊp lîng tin đúng nh An muốn) V×  nãi kh«ng biÕt chÝnh x¸c chiÕc m¸y bay ®Çu tiªn trên TG đợc chế tạo & năm GV yªu cÇu hs t×m nµo (2) Bác sĩ vi phạm nh÷ng t×nh huèng t¬ng P.ch©m vÒ chÊt (kh«ng nãi (36) tù H? Qua c¸c v/d em thÊy v× nguêi nãi kh«ng tu©n thñ PCHT đó ? Gọi hs đọc vd H? PCHT nµo cã thÓ không đợc tuân thủ ? ®iÒu mµ m×nh kh«ng cã b»ng chøng x¸c thùc) §Ó tuân thủ PC này,  nói đã tr¶ lêi c¸ch chung chung lµ: << §©u kho¶ng TK XX >> HS ®a sè t×nh huèng giao tiÕp : kh«ng tu©n thñ PCHT nµy nhng l¹i lµ tu©n thñ PCHT kh¸c VD: B¹n cã biÕt nhµ c« gi¸o chñ nhiÖm ë ®©u kh«ng ? Híng chî Tam b¹c H? V× b¸c sü lµm - Kh«ng tu©n thñ ph¬ng nh vËy ? ch©m vÒ chÊt H? Qua v/d trªn em thấy nào thì PCHT Đó là việc làm nhân đạo và có thể không đợc tuân cần thiết, nhờ động viên đó, bệnh nhân lạc quan có thñ ? nghÞ lùc GV có thể minh họa Khi có yêu cầu nào đó quan träng h¬n yªu cÇu thªm: Khi nãi “TiÒn b¹c chØ tu©n thñ PCHT th× PCHT là tiền bạc” thì có phải có thể không đợc tuân thủ  nãi kh«ng tu©n thñ PCVL hay kh«ng ? NÕu xÐt vÒ nghÜa hiÓn VËy ph¶i hiÓu ý nghÜa ng«n: Kh«ng tu©n thñ PC vÒ lîng Nhng xÐt vÒ nghÜa cña c©u nãi nµy ntn? hiÓn ng«n vÉn ®/b¶o tu©n thñ PCVL TiÒn b¹c chØ lµ GV ®a thªm VD: + Chiến tranh là chiến ph/tiện để sống không phải là mục đích Câu này có ý tranh r¨n d¹y  ta kh«ng nªn + Nã vÉn lµ nã GVKL: Khi ngêi nãi ch¹y theo tiÒn b¹c mµ quªn muèn g©y sù chó ý, h- ®i nhiÒu thø  q/träng, íng ngßi nghe hiÓu c©u thiªng liªng h¬n c/s nãi theo nghÜa hµm Èn HS ph¸t biÓu n/d ghi nhí th× PCHT còng kh«ng đợc tuân thủ H? Nh÷ng trêng hîp nào PCHT không đợc tu©n thñ phương châm chất -> Đó là điều cần thiết, nhằm giúp người bệnh có nghị lực sống (3) - Nếu xét nghĩa hiển ngôn thì câu nói vi phạm phương châm lượng - Nếu xét hàm ý thì câu nói không vi phạm phương châm nào b.Ghi nhớ: sgk/37 Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh luyện tập III LuyÖn tËp: H? C©u tr¶ lêi cña «ng Bµi tËp bè kh«ng tu©n thñ HS th¶o luËn tr¶ lêi - Câu trả lời ông bố PCHT nµo ? Ph©n tÝch ¤ng bè kh«ng tu©n thñ PC để làm rõ không cách thức Cách nói đó với khụng tuõn thủ phương châm cách thức tuân thủ đó? đứa bé tuổi là mơ hồ GV: Tïy vµo hoµn c¶nh -Vì cậu bé tuổi g/tiÕp mµ s/d c¸ch nãi thì “tuyển tập…Nam cho phï hîp Cao” không thể nhận Gäi Hs ®o¹n v¨n & tr¶ biết được, lêi c©u hái H? Thái độ chân, người khác thì đây là (37) tay đã không tuân thủ P/c nµo g/tiÕp ? ViÖc kh«ng tu©n thñ nh có lí chính Hs đọc & trả lời đáng không? Vì ? Vi ph¹m PC lÞch sù Thông thờng, khách đến nhµ ph¶i chµo hái chñ nhµ trớc bàn đến việc  câu nói có thông tin rõ ràng Bµi tËp - Các nhân vật này đã vi phạm phương châm lịch - Việc không tuân thủ đó là không thích hợp với tình giao tiếp vì khách đến nhà phải chào hỏi chủ nhà nói chuyện, các vị khách này thật là hồ đồ Cñng cè, luyÖn tËp: - Có phương châm hội thoại? Những nguyên nhân dẫn đến vi phạm phương châm hội thoại? - Những trường hợp nào không tuân thủ phương châm hội thoại mà chấp nhận? Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Xây dựng hai đoạn hội thoại - Chuẩn bị: Viết bài làm văn số 1- văn thuyết minh - Nghiên cứu các đề bài thực vật, loài vật / Ngày soạn: 30/8/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: 1-2 Ngµy d¹y: 13/9 Ngµy d¹y: 15/9 TiÕt theo TKB: 1-2 TiÕt 14, 15: TËp lµm v¨n SÜ sè: / 32 SÜ sè: / 25 viÕt bµi tËp lµm v¨n sè v¨n thuyÕt minH I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Viết bài văn thuyết minh đó có sử dung các biệt pháp nghệ thuật, yếu tố miêu tả cách hợp lí có hiệu VÒ kÜ n¨ng: Rèn kĩ thu thập tài liệu, hệ thống, chọn lọc tài liệu, để viết thành văn thuyết minh có bố cục rõ ràng Về thái độ: Xây dựng ý thức làm bài cách tích cực tự giác II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: (38) Bµi míi: §Ò bµi: Con tr©u ë lµng quª ViÖt Nam Hđ1: Gv ghi đề kiểm tra: Học sinh làm bài H®2: Gi¸o viªn thu bµi kiÓm tra H®3: Gi¸o viªn nhËn xÐt giê làm bài Dµn ý tham kh¶o: 1/ Më bµi: Giíi thiÖu vÒ tr©u ë lµng quª ViÖt Nam.(2 điểm) 2/ Th©n bµi: (6 điểm) a/ Nguồn gốc , đặc điểm sinh học trâu: Trâu là động vật thuộc họ bò,phân nhai lại, nhóm sừng rỗng, guốc ch½n, líp thó cã vó Tr©u VN cã nguån gèc tõ tr©u rõng thuÇn ho¸, thuéc nhãm tr©u ®Çm lÇy L«ng mµu x¸m ®en, th©n h×nh vËm vì, thÊp ng¾n Trâu tuổi có thể đẻ lứa đầu B/ Con trâu gắn liền với đời sống ngòi dân VN b1/ Con trâu gắn liền với việc đồng áng: Trâu nuôi chủ yếu để kéo cày: lực kéo trung bình trên ruộng đồng 70 đến 75 kg ngoµi tr©u dïng lµm søc kÐo chë gç, chë lóa b2/ Con tr©u ë mét sè lÔ héi: T©y Nguyªn: lÔ héi ®©m tr©u §å S¬n: LÔ héi chäi tr©u b3/Con tr©u víi tuæi th¬ ë n«ng th«n: H×nh ¶nh nh÷ng ®a trÎ ch¨n tr©u thæi s¸o trªn lng tr©u TrÎ lÊy nh÷ng chiÕc l¸ ®a, l¸ mÝt lµm thµnh tr©u choi trß chäi tr©u 3/ KÕt bµi: (2 điểm) *BiÓu ®iÓm: -§iÓm 9, 10: + Bài làm đúng p/pháp t/minh kết hợp với các biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả nhằm làm bật đặc điểm đối tợng thuyết minh nhng không nhầm lẫn phơng thức biểu đạt + Bè côc râ rµng, m¹ch l¹c + Biết kết hợp nhuần nhuyễn các p.pháp t/minh Lời văn biểu đạt chính x¸c, gän gµng + Chữ viết đẹp, trình bày sạch, rõ ràng, hợp lí, cân đối, không mắc lỗi chÝnh t¶ -§iÓm 7, 8: + §¹t c¸c y/c trªn + Còn mắc vào lỗi diễn đạt & chính tả + Có thể còn thiếu ý phần thân bài (nhng không đáng kể) -§iÓm 5, 6: + Bài làm mức độ trung bình + Còn mắc vài lỗi: Chính tả, dùng từ, đặt câu + Cha kết hợp đợc yếu tố miêu tả nh các biện pháp nghệ thuật v¨n b¶n thuyÕt minh -§iÓm 1, 2: + Lạc đề + Sai yªu cÇu *Gv thu bµi vÒ nhµ chÊm Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Soạn bài: “Chuyện người gái Nam Xương” TuÇn Ngày soạn: 31/8/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 6/9 SÜ sè: / 32 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 8/9 SÜ sè: / 25 (39) TiÕt 16 : V¨n b¶n chuyÖn ngêi g¸i nam x¬ng ( TiÕt 1) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Cốt truyện nhân vật, kiện tác phẩm truyền kì - Hiện thực người phụ nữ việt nam chế độ cũ và vẻ đẹp truyền thống họ - Sự thành công tác giả nghệ thuật kể truyện - Mối liên hệ với tác phẩm và Vợ chàng Trương VÒ kÜ n¨ng: - Vận dung kiến thức đã học để đọc và hiểu tác phẩm viết theo thể loại truyền kì - Cảm nhận chi tiết nghệ thuật độc đáo tác phẩm tự có nguồn gốc dâm gian - Kể lại truyện Về thái độ: Thái độ trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ, thông cảm với số phận nhỏ nhoi, đầy bi kịch họ II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Bản tuyên bố đã nêu rõ n/vụ nào cộng đồng Q.tế đ/v việc bảo vệ, c/sãc trÎ em ? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu tác giả, tác phẩm I Giíi thiÖu tác giả, H? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt Dùa vµo chó thÝch tác phÈm: cña em vÒ tg’ NguyÔn D÷ ? SGK/tr 43 1/ T¸c gi¶: NguyÔn Gv g/thiÖu vÒ truyÖn truyÒn D÷ SGK/tr 43 kú: Lµ lo¹i v¨n xu«i tù sù Hs xem chó thÝch 2/ T¸c phÈm: cã nguån gèc tõ Vh Trung - TKML: Ghi chÐp t¶n Quèc H? Em hiÓu thÕ nµo lµ m¹n nh÷ng ®iÒu k× l¹ vÉn đợc lu truyền TKML ? - TKML đánh dấu bớc tiÕn quan träng VX tù sù VN Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh đọc – tìm hiểu chú thích II §äc - chó thÝch: * Gv bæ sung thªm: TruyÖn Hs kÓ §äc (40) đợc Nguyễn Dữ tái tạo trên c¬ së truyÖn cæ tÝch cña VN: “Vî chµng Tr¬ng” Hiện còn đền thờ nàng Vũ Nương ë huyÖn LÝ Nh©n, TØnh Hµ Nam D©n gian gäi lµ << §Òn MÉu >> H? KÓ vÒ << Vî chµng Tr¬ng >> ? - TÝnh kÕ thõa & s¸ng t¹o cña Ng D÷: + Chó träng khai th¸c t©m lÝ nh©n vËt + Thªm bít sè chi tiÕt ®Çy dông ý ng.thuËt: ChiÕc bãng trªn v¸ch, sù trë vÒ cña V.N¬ng - ViÕt vÒ th©n phËn  p/n÷: 11/ 20 truyÖn - K/tra sè chó thÝch * Gv đọc mẫu: Từ đầu đến <<đi vào loại đầu>> Gv gọi học sinh đọc văn b¶n Chó ý ph©n biÖt ®o¹n tù sù & lời đối thoại, đọc diÔn c¶m phï hîp víi t©m tr¹ng cña n/vËt H? Tìm đại ý bài ? Hs đọc tiếp: << Việc trót đã qua >> Hs đọc tiếp: hết §©y lµ c©u truyÖn vÒ sè phËn oan nghiÖt cña  p/nữ có nhan sắc, có đức hạnh dới c/độ phụ quyền PK - ®o¹n: + Tõ ®Çu << Cha mÑ đẻ mình>>: Cuộc hôn nh©n gi÷a TS & VN, sù xa c¸ch v× ch/tranh & phÈm h¹nh cña nµng + ViÖc trãt qua råi: Nçi oan khuÊt cña VN & c¸i chÕt bi th¶m cña nµng + Cßn l¹i: ¦íc m¬ ngµn đời n/dân cái thiện bao giê còng ch/th¾ng c¸i ¸c Chó thÝch Bè côc: ®o¹n: + Tõ ®Çu <<Cha mẹ đẻ mình>>: Cuéc h«n nh©n gi÷a Tr¬ng Sinh & Vò N¬ng, sù xa c¸ch v× ch/tranh & phÈm h¹nh cña nµng + ViÖc trãt qua råi: Nçi oan khuÊt cña Vò N¬ng & c¸i chÕt bi th¶m cña nµng + Cßn l¹i: ¦íc m¬ ngàn đời n/dân cái thiÖn bao giê còng ch/th¾ng c¸i ¸c H? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy ®o¹n, ý chÝnh cña tõng ®o¹n ? Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Tãm t¾t v¨n b¶n + Suy nghĩ, trả lời các câu hỏi phần đọc- hiểu văn Chuẩn bị cho tiết học sau / Ngày soạn: 01/9/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 10/9 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 10/9 SÜ sè: / 32 TiÕt 17: V¨n b¶n chuyÖn ngêi g¸i nam x¬ng ( TiÕt 2) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Cốt truyện nhân vật, kiện tác phẩm truyền kì (41) - Hiện thực người phụ nữ việt nam chế độ cũ và vẻ đẹp truyền thống họ - Sự thành công tác giả nghệ thuật kể truyện - Mối liên hệ với tác phẩm và Vợ chàng Trương VÒ kÜ n¨ng: - Vận dung kiến thức đã học để đọc và hiểu tác phẩm viết theo thể loại truyền kì - Cảm nhận chi tiết nghệ thuật độc đáo tác phẩm tự có nguồn gốc dâm gian - Kể lại truyện Về thái độ: Thái độ trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ, thông cảm với số phận nhỏ nhoi, đầy bi kịch họ II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: - Trình bày nét chính tác giả Nguyễn Dữ và thể loại truyện Truyền kì? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu chi tiết văn III T×m hiÓu v¨n H? TruyÖn cã nh÷ng nh©n b¶n vËt nµo ? Nh÷ng n/vËt nµo 1/Nh©nvËtVò N¬ng lµ n/vËt chÝnh ? H? Tãm t¾t t×nh tiÕt chÝnh - Giíi thiÖu n/v Vò N¬ng vµ Tr¬ng Sinh lÊy Vò Ncña truyÖn ? ¬ng lµm vî Tr¬ng Sinh ®i lÝnh Vò N¬ng ë nhµ ch¨m sãc mÑ giµ nhá Tr¬ng Sinh trë vÒ nghi oan cho vî khiÕn Vò N¬ng uÊt øc nh¶y xuèng bÕn Hoµng Giang tù vÉn Qua nh÷ng t×nh tiÕt cña Sù trë vÒ d¬ng thÕ truyÖn em h·y t×m hiÓu chèc l¸t cña Vò N¬ng xem n.vật Vũ Nơng đợc - Tác giả đặt n/v vào m/t¶ nh÷ng hoµn nhiÒu t×nh huèng kh¸c : c¶nh  ntn ? Trong cuéc sèng vî chång b×nh thêng Khi tiÔn chång ®i lÝnh GV híng dÉn hs t×m hiÓu Khi bÞ chång nghi oan * Trong sống vợ Gi÷ g×n khu«n phÐp tõng t×nh huèng không để lúc nào vợ chồng bỡnh thường - Người phụ nữ đẹp, H? Trong c/s vî chång chång ph¶i thÊt hßa bình thờng nàng đã xử thùy mị, nết na và giữ ntn tríc tÝnh hay ghen cña gìn khuôn phép T.Sinh GV: Vũ Nơng ý thức đợc (42) th©n phËn m×nh xuÊt th©n tõ nhµ kÎ khã Nµng ý tứ, c xử đúng mực, nết na hiÒn dÞu V× vËy h¹nh phóc gia đình đợc bảo vệ H? Em h·y t×m chi tiÕt miªu t¶ cö chØ, lêi nãi cña Rãt chÐn rîu ®Çy Vò N¬ng tiÔn chång ®i Ch¼ng d¸m mong ®eo ®lÝnh ? îc Ên phong hÇu mÆc ¸o H? Qua cö chØ vµ lêi dÆn gÊm trë vÒ chØ xin ngµy dß Êy gióp em hiÓu g× vÒ vÒ manh theo ch÷ b×nh t×nh c¶m cña Vò N¬ng víi yªn - Hs thÓ hiÖn ý kiÕn cña chång ? m×nh GV: X.ph¸t tõ c¶m høng - Nh÷ng cö chØ vµ lêi dÆn nhân đạo & ngợi ca Ng.Dữ dò đầy tình nghĩa thể đã khắc họa  p/nữ thông cảm trớc bình dân có vẻ đẹp hoàn nỗi vất vả mà chồng thiện toàn mỹ, là  p/nữ lý phải chịu đựng vừa nói tëng XHPK: Mét  lªn nçi kh¾c kho¶i nhí p/nữ nết na giàu đức hy nhung mình sinh toµn t©m toµn ý dµnh Mçi cã bím lîn cho chång không thể nào ngăn đợc H? Khi Thóc Sinh ®i v¾ng, t×nh c¶m cña nµng víi - Nµng lµ  d©u th¶o chång ntn? Nµng hÕt søc thuèc thang H? Qua đó em có n/xét gì lấy lời ngào khuyên vÒ Vò N¬ng l¬n Gv: H×nh ¶nh << Bím lîn §ã lµ c¸ch ®/gi¸ kh¸ch ®Çy vên >> chØ c¶nh mïa quan chÝnh x¸c vÒ c«ng xuân <<Mây che kín núi lao nàng với gia đình >> cảnh mùa đông ảm chồng đạm Đây là hình ¶nh íc lÖ mîn c¶nh vËt thiên nhiên để trôi ch¶y cña thêi gian H? §èi víi mÑ chång nµng c xö ntn ? - Vò N¬ng lµ ngêi phô n÷ lý tëng XHPK: Lµ H? Qua lời trăng trối ngời vợ đảm, dâu hiền mẹ chồng giúp em hiểu gì ngời phụ nữ có đức hạnh vÒ Vò N¬ng ? H? §¸nh gi¸ cña em vÒ n/v Vò N¬ng ? * Khi tiễn chồng lính - Không mong vinh hiển mong trở bình an - Cảm thông vất vả, gian lao chồng - Cảm thông cho nỗi niềm người mẹ xa * Khi xa chồng : - Là người vợ thuỷ chung yêu chồng tha thiết - Là người mẹ hiền, dâu thảo => Là người phụ nữ có phẩm chất tốt đẹp tiêu biểu người phụ nữ Việt Nam (43) Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Tãm t¾t v¨n b¶n ánuy nghĩ, trả lời các câu hỏi phần đọc- hiểu văn ./ Ngày soạn: 01/9/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 11/9 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 11/9 SÜ sè: / 32 TiÕt 18 : V¨n b¶n chuyÖn ngêi g¸i nam x¬ng ( TiÕt 3) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Cốt truyện nhân vật, kiện tác phẩm truyền kì - Hiện thực người phụ nữ việt nam chế độ cũ và vẻ đẹp truyền thống họ - Sự thành công tác giả nghệ thuật kể truyện - Mối liên hệ với tác phẩm và Vợ chàng Trương VÒ kÜ n¨ng: - Vận dung kiến thức đã học để đọc và hiểu tác phẩm viết theo thể loại truyền kì - Cảm nhận chi tiết nghệ thuật độc đáo tác phẩm tự có nguồn gốc dâm gian - Kể lại truyện Về thái độ: Thái độ trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ, thông cảm với số phận nhỏ nhoi, đầy bi kịch họ II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Tãm t¾t v¨n b¶n: ChuyÖn ngêi g¸i Nam X¬ng? Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß ND ghi b¶ng H? Khi chång trë vÒ, Vò - BÞ chång nghi ngê thÊt * Khi bị chồng nghi oan: tiÕt N¬ng bÞ nghi oan ntn? (44) H? Trớc hoàn cảnh đó, - Vũ Nơng phân trần: Nói đến thân phận mình, Vũ Nơng đã xử ntn? nói đến tình vợ chồng và khẳng định lòng thñy chung, cÇu xin chồng đừng nghi oan H? lời thoại 1, Vũ N- - Nỗi đau đớn, thất vọng ơng đã làm gì để chồng không hiểu vì bị hiểu rõ lòng đối xử bất công - Nµng bÞ m¾ng nhiÕc m×nh ? H? §äc lêi tho¹i 2, em kh«ng cã quyÒn tù b¶o hiểu gì tâm trạng vệ Hạnh phúc gia đình niÒm khao kh¸t cña c¶ Vò N¬ng lóc nµy ? H? Phân tích tâm trạng đời nàng tan vỡ Cả nỗi đau chờ chồng đến hóa đau đớn ? đá Còng kh«ng cßn cã thÓ làm lại đợc - ThÊt väng tét cïng H? Đọc lời thoại và Nàng đã mợn dòng sông phân tích tâm trạng quê hơng để giãi bày lßng Vò N¬ng lóc nµy ? H? Qua lêi tho¹i em Sù s¸ng t¹o cña NguyÔn hiểu gì đức hạnh Dữ là: Sắp xếp các tình tiÕt ®Çy kÞch tÝnh: Tõ Vò N¬ng? trần đến đau đớn, H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ph©n thÊt väng tét cïng ph¶i c¸ch s¾p xÕp c¸c t×nh tiÕt b¶o toµn danh dự nàng đã ë ®o¹n truyÖn nµy ? trẫm mình Hành động đó có đạo lý trÝ Vũ Nương phân trần -> Tính cách thể qua ba lời thoại - Lời thoại 1: Tìm cách để hàn gắn hạnh phúc gia đình có nguy đổ vỡ Lời thoại : Đau đớn thất vọng Lời thoại 3: Thất vọng cùng, hành động liệt bảo toàn danh dự -> đó là hành động liệt để bảo toàn danh dự -> Là người phụ nữ đức hạnh, có số phận bi kịch => Là người phụ nữ có phẩm chất tốt đẹp tiêu biểu người phụ nữ Việt Nam - Cuộc hôn nhân Vũ Nương và Trương Sinh có phần không bình đẳng - Có tính đa nghi H? PhÇn ®Çu truyÖn, cuéc h«n nh©n cña T.Sinh và Vũ Nơng đợc giới thiÖu ntn? H? Trơng Sinh đợc giới thiÖu lµ ngêi ntn? H? ViÖc t¸c gi¶ ®a chi tiÕt trªn ë phÇn ®Çu truþÖn cã dông ý nghÖ thuËt g× ? Gọi hs đọc “Qua năm sau việc đã qua ” H? C/tranh kÕt thóc TS trë vÒ cã ®iÒu g× x¶y gia đình? Tâm tr¹ng cña chµng sao? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu kÓ chuyÖn ë ®o¹n nµy? H? Trong h/c¶nh vµ t©m - Lµ chi tiÕt cã ý nghÜa đến q/trình diễn biến truyÖn cho hîp lý vµ chuẩn bị cho h/động thắt nót cña c©u chuyÖn 2/ Nh©n vËt Tr Sinh - Cuộc hôn nhân Vũ Nương và Trương Sinh có phần không bình đẳng - Có tính đa nghi, trở buồn vì mẹ - T©m tr¹ng nÆng nÒ: MÑ mÊt, võa häc nãi Giäng kÓ mang vÎ ngËm ngïi rêi r¹c Lời nói ngây thơ đã gieo vµo lßng Tr.Sinh mèi nghi nghê kh«ng thÓ gi¶i tỏa đợc Chàng không đủ bình tĩnh để phán đoán §Õn ®©y kÞch tÝnh c©u * Tình bất ngờ (45) tr¹ng nh vËy lêi nãi cña bé Đản có tác động ntn đến Trơng Sinh ? Hãy ph©n tÝch ? GV: Tg’ ®i s©u m/t¶ néi t©m n/v §ã lµ s¸ng t¹o cña Ng.D÷ thÓ lo¹i truyÒn kú HiÖn lªn tõ đầu đến cuối T.Sinh phàm phu tục tử, hồ đồ, thiÓn cËn mèi ngê vî ngo¹i t×nh ngµy cµng cao Tác giả đã thể tài n¨ng cña m×nh viÖc n¾m b¾t t©m lý n/v ë t×nh huèng Ðo le H? Tõ sù nghi ngê Tr¬ng Sinh đã có lời nói và hành động Vũ Nơng ntn? H? Qua c¸ch xö sù cña Tr¬ng Sinh, em thÊy nv nµy lµ ngêi ntn? chuyện lên đến đỉnh - Lời núi đứa trẻ chứa ®iÓm đầy kiện đáng ngờ Mắng nhiếc đánh đuổi vợ khỏi nhà dẫn đến cái chÕt oan nghiÖt Nghe lêi trÎ mét cách hồ đồ cùng chế độ nam quyền độc đoán đã dẫn đến cái chết đầy oan khuất ngời p/nữ đức h¹nh chÕt cña VN lµ lêi tè H? Th«ng qua c¸i chÕt C¸i c¸o ®anh chế độ PK cña Vò N¬ng t¸c gi¶ Ngêi phô thÐp n÷ nh lÏ muốn phản ánh điều gì ? phải đợc hởngVN h/phóc trọn vẹn nhng XHPK đã đối xử với họ thật bất c«ng GV: §¸ng lÏ truyÖn kÕt thóc NÕu vËy sÏ kh«ng cã hËu Tg’ s¸ng t¹o thªm phÇn thø §©y lµ sù s¸ng t¹o cña NguyÔn D÷ viÖc t¸i t¹o truyÖn cæ tÝch H? T×m nh÷nh y/tè kú ¶o hoang đờng ? GV nhÊn m¹nh: §©y lµ nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu truyÒn kú H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch thøc ®a yÕu tè truyÒn kú vµo truyÖn cña NguyÔn D÷ ? H? C¸ch thøc trªn cã t¸c dông g×? H? Theo em viÖc ®a yÕu tè truyÒn kú vµo c©u Phan Lang n»m méng Phan Lang ch¹y trèn giÆc đợc Linh Phi cứu Phan Lang gÆp Vò N¬ng Các yếu tố truyền kỳ đợc ®a xen kÏ víi nh÷ng yÕu tè thùc : Về địa danh : bến Hoàng Giang VÒ thêi ®iÓm lÞch sö: Cuối thời khai đại nhà Hå VÒ n/v lÞch sö : TrÇn Thiªn B×nh VÒ sù kiÖn l/sö: Qu©n Minh x©m lîc - Lµm cho thÕ giíi kú ¶o trở nên gần với đời thờng Làm tăng độ tin cậy khiến ngời đọc khỏi ngì ngµng - H/chỉnh thêm nét đẹp VN đồng thời tạo kÕt thóc cã hËu íc m¬ vÒ lÏ c«ng b»ng XH c¸i thiÖn lu«n chiÕn th¾ng c¸i ¸c * Cách xử Trương Sinh - Hồ đồ độc đoán dẫn đến cái chết oan nghiệt Vũ Nương => Cái chết Vũ Nương là lời tố cáo XHPK bất công => tác giả bày tỏ cảm thông với số phận oan nghiệt người phụ nữ 3- Những yếu tố kỳ ảo : - Là yếu tố hoang đường thực và gần gũi (46) truyÖn cæ tÝch quen thuéc - §/kÕt cã hËu t¹o nªn hy nh»m thÓ hiÖn ®iÒu g× ? väng vÒ sù ch/th¾ng cña c¸i thiÖn Nhng xÐt cho H? Theo em kÕt thóc cã cïng c©u chuyÖn vÉn lµ hậu có làm giảm tính bi kịch c/đời  bi kÞch cña t/p kh«ng ? g¸i ®/h¹nh XHPK lµ GV: Đúng nh lời n/xét địa ngục trần gian Vũ Khâm Lân  đó  p/nữ không có “Truyền kỳ mạn lục là quyền sống quyền đợc thiªn cæ kú bót” (Bót l¹ h/phóc TÝnh bi kÞch tiÒm ngµn xa, ¸ng v¨n hay Èn y/tè kú ¶o ngàn đời) bëi tÊt c¶ chØ lµ ¶o ¶nh råi l¹i tan biÕn - Ý nghĩa : + Hoàn chỉnh nét đẹp Vũ Nương + Kết thúc có hậu + Không giảm tính bi kịch tác phẩm, mà tăng giá trị tố cáo và niềm thương cảm tác giả số phận bi thảm người phụ nữ Hoạt động 4: Hớng dẫn học sinh tổng kết IV Tæng kÕt H? Em hãy nêu g/trị nội Vẻ đẹp tâm hồn ngời Nội dung dung cña t¸c phÈm ? phô n÷ VN Vẻ đẹp tâm hồn ngời C¶m th«ng víi sè phËn phô n÷ VN ®Çy bi kÞch cña ngêi phô C¶m th«ng víi sè phËn n÷ ®Çy bi kÞch cña ngêi phô H? Tr×nh bµy nh÷ng - Thµnh c«ng vÒ mÆt x/d n÷ thµnh c«ng vÒ mÆt nghÖ truyÖn, x/d n/v NghÖ thuËt thuËt cña t¸c gi¶ ? - KÕt hîp c¶ tù sù tr÷ t×nh - Thµnh c«ng vÒ mÆt x/d vµ kÞch truyÖn, x/d n/v - KÕt hîp c¶ tù sù tr÷ t×nh vµ kÞch Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Phân tích giá trị nhân đạo, giá trị thực và giá trị nghệ thuật t/phẩm + ChuÈn bÞ phÇn tr.35 Ngày soạn: 4/9/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 12/9 Ngµy d¹y: 12/9 TiÕt theo TKB: TiÕt 19 : TiÕng ViÖt SÜ sè: / 25 SÜ sè: / 32 xng h« héi tho¹i I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Hệ thống từ ngữ xưng hô tiếng viêt - Đặc điểm sử dụng từ ngữ xưng hô tiếng việt VÒ kÜ n¨ng: (47) - Phân tích để thấy rõ mối quan hệ việc sử dụng từ ngữ văn cảnh cụ thể -Sử dụng thícg hợp từ ngữ xưng hô giao tiếp Về thái độ: Có ý thức rèn luyện sử dụng từ ngữ xưng hô rèn văn hóa giao tiếp ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Giao tiếp: trình bày, trao đổi cách xng hô hội thoại, vào các đặc ®iÓm cña t×nh huèng giao tiÕp - Ra định: lựa chọn cách sử dụng từ xng hô hiệu giao tiếp cá nh©n III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Phân tích tình giao tiếp để thấy tác dụng và hiệu cách xng hô giao tiÕp - Thùc hµnh cã híng dÉn: xng h« phï hîp víi c¸c t×nh huèng héi tho¹i IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: H? Gi÷a phương châm hội thoại & t×nh huèng g.tiÕp cã q.hÖ víi ntn? H? Nh÷ng trêng hîp kh«ng tu©n thñ ph¬ng ch©m héi tho¹i lµ ®©u ? KÕt nèi: H§ cña thÇy H§ cña trß ND ghi b¶ng Hoạt động1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu mục I I Tõ ng÷ xng h« vµ H? H·y nªu mét sè tõ ng÷ viÖc s/d tõ ng÷ xng chuyên dùng để xng hô Tôi, chúng tôi, ta, chúng hô tiÕng viÖt vµ cho biÕt ta cách dùng từ ngữ đó Mày, chúng mày Nã, chóng nã, h¾n y, hä 1- Ví dụ : ? - Từ ngữ xưng hô Gv: So s¸nh víi tiÕng Anh phong phú, giàu sức Đây là đại từ dùng biểu cảm TiÕngViÖt để xng hô TiÕng Anh + T«i, ta, tao  I (Ng«i 1) + Chóng t«i, chóng tao  we Nh÷ng danh tõ chØ người, + Nã, chóng nã  chØ quan hÖ hä hµng: anh, you chÞ, em, «ng, bµ, chó b¸c  Sù tinh tÕ xng h« ch¸u, cña người ViÖt H? Em thö nhí giao tiếp đã em không Hs đa VD biÕt xng h« ntn ko ? - Gv kÓ mÈu truyÖn nhá (SGV / tr.41) H? Qua đó em có n.xét gì vÒ hÖ thèng tõ ng÷ xng h«  TiÕng ViÖt cã HT tõ tiÕng ViÖt ? xng h« rÊt ®a d¹ng & * Gv gọi Hs đọc đoạn trích ngữ phong phó <<DÕ mÌn >> (tr 35) (48) H? Xác định từ ngữ xng hô đoạn trích đó ? H? ë phÇn trÝch trªn xng h« gi÷a Cho¾t vµ MÌn cã thay đổi P/tích thay đổi cách xng hô DÕ MÌn vµ DÕ Cho¾t ? H? Theo em v× cã sù thay đổi cách xng hô đó ? H? Trong giao tiÕp cã nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp cã tÝnh chÊt ntn? H? Dùa vµo tÝnh chÊt cña t×nh huèng giao tiÕp ta thÊy xng h« cÇn chó ý tíi nh÷ng mèi quan hÖ nµo ? H? Tãm l¹i xng h« tiÕng viÖt cÇn lu ý nh÷ng ®iÓm g× ? * Gọi hs đọc ghi nhớ a) Anh, em (DÕ Cho¾t nãi víi MÌn) - Chó mµy, ta (MÌn nãi víi DÕ Cho¾t) b) T«i - Anh (DÕ Cho¾t nãi víi DÕ mÌn & DÕ mÌn nãi víi DÕ Cho¾t) a Sù xng h« cña n/v lµ xng hô bất bình đẳng: Mét kÎ ë vÞ thÕ yÕu c¶m thÊy m×nh thÊp hÌn cÇn nhê v¶ người kh¸c Mét kÎ ë vÞ thÕ m¹nh kiªu c¨ng b Sự xng hô thay đổi h¼n §ã lµ sù xng h« b×nh đẳng: Tôi, anh, không thÊy m×nh thÊp h¬n hoÆc cao ngời đối thoại - Do t/huèng g/tiÕp thay đổi: Vị n/v kh«ng cßn nh ë ®o¹n trÝch (a) Cho¾t nãi víi MÌn lêi tr¨ng trèi víi t c¸ch lµ ngêi b¹n - T×nh huèng g/tiÕp cã t/chÊt nghi thøc T/huèng g/tiÕp kh«ng cã t/chÊt nghi thøc - Mèi q/hÖ xng h« gi÷a ngêi nãi vµ ngêi nghe: + Mèi qh t«n träng + Mèi qh th©n mËt - Tïy thuéc vµo t/chÊt cña t/huèng g/tiÕp vµ mèi q/hÖ gi÷a ngêi nãi & ngêi nghe g/tiÕp - §äc, nghe * Đoạn trích ( SGK) xác định từ ngữ xưng hô + Đoạn : Anh – Em ; Chú mày - ta -> Xưng hô không bình đẳng, kẻ mạnh kiêu căng, hách dịch, kẻ yếu cần nhờ vả + Đoạn : Tôi – Anh -> Xưng hô bình đẳng =>Đối tượng và tình giao tiếp chi phối cách dùng từ xưng hô 2- Ghi nhớ : SGK 39 Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh luyện tập II/ LuyÖn tËp: * Gọi hs đọc b/t 1 Bµi tr.36 H? Lời mời đó có nhấm HS trả lời theo ý kiến - Chưa hiểu rừ nghĩa lÉn c¸ch dïng tõ ? m×nh từ xưng hô Chóng ta: ChØ c¶ người + Chúng ta -> nãi vµ ngêi nghe Chóng t«i, chóng em: ChØ chúng em nhãm Ýt nhÊt ngêi + Chúng ta -> (49) đó có ngời nói H? V× cã sù nhÇm lÉn nhng kh«ng cã ngêi đó nghe tiÕng Anh: c¶ H? Víi sù nhÇm lÉn Trong t«i, chóng em, c¸ch xng h« Êy lµm cho chóng chóng ta : we chúng ta hiểu lời mời đó  Do ¶nh hëng cña tiÕng ntn ? mẹ đẻ nên cô học viên đã * Gọi Hs đọc b/t sù nhÇm lÉn trªn H? V× l¹i dïng << cã Trong đó làm cho chóng t«i >> thay cho << chóng t/huèng ta cã thÓ hiÓu t«i >> ? thµnh h«n lµ c« häc viªn ngêi Ch©u ¢u & vÞ Gi¸o s ViÖt Nam Hs th¶o luËn ViÖc dïng “chóng t«i” thay cho “t«i” c¸c VBKH nh»m t¨ng thªm tÝnh kh¸ch quan & thÓ H? Đứa bé đã dùng từ nào kh/tốn tg’ để xng hô với mẹ & sứ giả - Xng hô với mẹ: Mẹ  §øa bÐ gäi mÑ theo c¸ch ? th«ng thêng H? Sù xng h« nh vËy thÓ gäi Víi sø gi¶: ¤ng - Ta hiÖn ®iÒu g× * Gọi Hs đọc b/t.4 (36) H? P/tÝch c¸ch dïng tõ xng Xng h«: ë h/c¶nh nµo häc trß vÉn gäi hô & thái độ người nói người thÇy gi¸o cña m×nh b»ng c¸ch xng h« ? “thÇy” & xng “em” Gîi ý: + VÞ tíng xng h« víi thÇy Em / ThÇy gi¸o ntn míi gÆp ? + Khi thầy giáo gọi vị tớng Không thay đổi cách b»ng “ngµi” VÞ tíng vÉn x- xng h« ng h« ntn ? H? Qua đó t/hiện điều gì  Thể t/độ kính cẩn & lòng biết ơn vị tqua t/độ  nói ? íng ®/v thÇy gi¸o cña * Gọi Hs đọc b/t H? Trớc năm 1945, Ngời mình  “Tôn s trọng đạo đứng đầu nhà nớc xng hô ” víi d©n chóng cña m×nh Vua xng << TrÉm >> B¸c xng “T«i” & gäi d©n ntn H? đây, Bác xng hô với chúng là “đồng bào ” d©n chóng ntn ?  T¹o cho  nghe c¶m H? Víi c¸ch xng h« Êy gîi gi¸c gÇn gòi, th©n thiÕt cho em điều gì mối q/hệ với  nói, đánh dấu bớc gi÷a l·nh tô & nh©n d©n ? ngoÆt q/hÖ gi÷a L·nh tô & N/d©n đất nớc dân chủ phương tiện xưng hô đó gộp người nói và người nghe + Chúng em -> phương tiện xưng hô có người nói không gộp người nghe Bµi (36) Đặc điểm tình Bµi (36) - Mẹ – - Ông – tôi Bµi (36) Bài học “Tôn sư trọng đạo” Bµi (36) Vua xng << TrÉm >> B¸c xng “T«i” & gäi dân chúng là “đồng bµo ”  T¹o cho  nghe c¶m gi¸c gÇn gòi, th©n thiết với  nói, đánh dÊu bíc ngoÆt q/hÖ gi÷a L·nh tô & N/dân đất nớc d©n chñ Bµi tËp (37) LuyÖn tËp: - Xác định từ ngữ xng hô đợc sử dụng văn cụ thể - ChØ râ t¸c dông cña viÖc sö dông tõ ng÷ xng h« VËn dông: - Bµi tËp + ViÕt ®o¹n v¨n - ChuÈn bÞ phÇn I + II/ 47, 48 Bµi “C¸ch dÉn tr.tiÕp & c¸ch dÉn g/tiÕp” (50) Kí duyệt, ngày: 04 / 9/ 2012 Tổ trưởng CM Trần Thị Hồng Ngày soạn: /9/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 17/9 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 17/9 SÜ sè: / 32 TiÕt 20: TiÕng ViÖt c¸ch dÉn trùc tiÕp & c¸ch dÉn gi¸n tiÕp I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp - Cách dẫngián tiếp và lời dẫn gián tiếp VÒ kÜ n¨ng: - Nhận cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Sử dụng cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp quá trình tạo lập văn Về thái độ: Bước đầu có ý thức rèn luyện sử dụng hai cách dẫn trực tiếp và gián tiếp II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Kể tên các từ ngữ xưng hô hội thoại và nhận xét vốn từ ngữ xưng hô Tiếng Việt? H? giao tiếp sử dụng từ ngữ xưng hô ? sử dụng chúng sao? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu cách dẫn trực tiếp I C¸ch dÉn trùc Gọi Hs đọc phần a, b Hs đọc & trả lời tiÕp (SGK/ tr.47) PhÇn in ®Ëm ë phÇn a lµ lêi H? Trong phÇn trÝch a, nãi v× cã tõ << b¶o >> 1- Đoạn trích a,b: phÇn ch÷ in ®Ëm lµ lêi nãi phÇn lêi cña  dÉn hay ý nghÜa ? V× ? - Tách khỏi phần đứng tr- 2- Nhận xột : H? Nó đợc tách khỏi ớc dấu hai chấm & a Phần cõu in đậm phần đứng trớc dấu ngoặc kép (51) nh÷ng dÊu g× ?  Gv: §ã lµ c¸ch dÉn lêi kÐp H? PhÇn in ®Ëm phÇn trÝch (b) lµ lêi nãi hay ý nghÜ ? V× em biÕt ? H? DÊu hiÖu t¸ch phÇn c©u lµ nh÷ng dÊu g× ? Gv: Trêng hîp nµy lµ c¸ch dÉn ý H? Lêi nãi & ý nghÜa cña nhân vật đợc dẫn ntn ? (Gîi ý: DÉn nguyªn vÑn hay đợc thêm bớt ?) Gv: v/dô trªn lµ c¸ch dÉn t.tiÕp H? Em hiÓu c¸ch dÉn t.tiÕp lµ dÉn ntn ? H? Phần đợc dẫn ngăn cách với phần đứng tríc nã b»ng nh÷ng dÊu g× ? là lời nói nhân ý nghÜ - V× cã tõ nghÜ - DÊu chÊm & dÊu ngoÆc vật tách khỏi phần kÐp đứng trước Nh¾c l¹i nguyªn vÑn lêi hay dấu(: ) và dấu " " ý cña  hoÆc n/vËt Hs dựa vào ghi nhớ để phát biÓu * C¸ch dÉn: + Nh¾c l¹i nguyªn vÑn (không sửa đổi) lời hay ý cña  hoÆc n/vËt + Dïng dÊu (:) thêng kÌm thêm dấu (<< >>) để ngăn cách phần đợc dẫn b Phần câu in đậm là ý nghĩ trước đó có từ nghĩ , tách dấu (: ) và dấu " " c Khi đảo ngược ngăn cánh dấu " " gạch ngang Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu cách dẫn gián tiếp * Gọi Hs đọc phần a, b/ Hs đọc II C¸ch dÉn g.tiÕp tr.48 Lêi nãi H? Trong phÇn trÝch (a), Lêi nãi cña l·o H¹c khuyªn 1- Ví dụ : phÇn in ®Ëm lµ lêi nãi hay l·o ý nghÜ ? (cã tõ khuyªn phÇn 2- Nhận xét : H? §©y lµ lêi nãi cña lêi cña  dÉn) a phần in đậm là -> nãi víi ? Nãi ®iÒu g× ? Kh«ng s/dông dÊu g× c¶ Lời nói -> nội dung H? Phần in đậm đợc tách khỏi phần đứng trớc ý nghĩa: Vì có từ << hiểu lời khuyờn b»ng dÊu g× kh«ng ? >> phÇn lêi H? Trong phÇn trÝch (b), phÇn in ®Ëm lµ lêi nãi hay ý? - Tõ << r»ng >> Gv: - Phần in đậm: Phần đ- - Thay đợc từ << là >>: Nhợc dẫn ng chí cã hiÓu lÇm lµ B¸c - PhÇn ë phÝa tríc: PhÇn sèng lêi cña  dÉn H? Trong phÇn trÝch (b), - Cã thÓ thªm <<r»ng/ lµ>> phần in đậm & phần vào vị trí đó: Lão khuyên đứng trớc có từ gì ? nã r»ng (lµ) h·y d»n lßng b phần in đậm là -> H? Cã thÓ thay tõ <<lµ>> vµo vÞ trÝ cña tõ <<r»ng>> Nh¾c l¹i lêi/ ý cã ®/chØnh Ý nghĩ dẫn với đợc không ? theo kiÓu thuËt l¹i, kh«ng phần lời người H? H·y quan s¸t xem gi÷a gi÷ nguyªn vÑn & kh«ng dẫn có từ " rằng" có phần in đậm & phần đứng dùng dấu thể thay từ là tríc v/dô (a) cã tõ Hs đọc ghi nhớ “rằng” không ? Có thể đặt Dẫn trực tiếp có thể thêm -> Khụng dựng dấu từ “rằng / là” vào vị trí đó <<rằng/ là>> ngăn cách kh«ng ? + VD (a): vµ b¶o h¾n Gv: cách dẫn vd đó r»ng: <<®©y >> (52) lµ c¸ch dÉn g.tiÕp ? + VD (b): Häa sÜ nghÜ thÇm H? Em hiÓu thÕ nµo lµ lµ: <<kh¸ch >> c¸ch dÉn g.tiÕp ? - §äc, nghe Gv cñng cè: c¸ch dÉn * Gọi Hs đọc ghi nhớ H? Trong vd (a, b) cña c¸ch dÉn t.tiÕp cã thÓ thªm <<r»ng/ lµ>> vµo vÞ trÝ *Ghi nhí (49) phần đợc dẫn & phÇn lêi cña  dÉn kh«ng ?  GVKL: C¶ c¸ch dÉn tr/tiếp & g.tiếp có thể dïng thªm <<r»ng/ lµ>> Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh luyện tập III LuyÖn tËp: Hớng dẫn thực phần a) Phần đợc dẫn <<A! Bài (49) luyÖn tËp L·o >> a) Ý nghĩ mà lão H? Nªu y/c cña b/tËp ? - Lời đợc dẫn Hạc gán cho chó * Gv: Lêi dÉn cã q.hÖ víi - DÉn trùc tiÕp động từ nói b) Phần đợc dẫn <<Cái v- – Dẫn TT n¨ng: Khuyªn, b¶o ên>> b) Ý nghĩ nhân - ý dẫn có q.hệ với các - Lời đợc dẫn vật lão Hạc – Dẫn động từ suy nghĩ, - Dẫn trực tiếp hiÓu biÕt: NghÜ, hiÓu, c¶m Hs th/luËn theo nhãm TT thÊy, tëng, (mçi nhãm c©u) - Thùc hµnh t¹o c©u cã a) C©u cã lêi dÉn t/tiÕp: chøa phÇn dÉn theo mÉu Trong b.c¸o ch.trÞ tai §¹i * Gv chia nhãm héi cña §¶ng, Chñ tÞch Gọi nhóm đại diện HCM nêu rõ: <<Chúng 2.Bµi (49): ch÷a bµi, c¸c nhãm  bæ >> C©u cã lêi dÉn g.tiÕp: T¹i sung  GVKL §¹i héi cña §¶ng, Dẫn thơ văn b¸o c¸o chÝnh trÞ, Chñ tÞch văn nghị luận HCM d¹y r»ng chóng ta ph¶i b) DÉn trùc tiÕp: §Ó lµm næi bËt lèi sèng gi¶n dÞ cña Bác, Thủ tớng P-V-Đồng đã nªu râ: “HCT gi¶n dÞ t¸c phong, Ngời làm đợc” - Dẫn g.tiếp: Nói đức tÝnh gi¶n dÞ cña Chñ tÞch HCM, Thñ tíng Ph¹m V¨n Đồng đã Bác gi¶n dÞ ®/s t¸c phong,  làm đợc c) DÉn trùc tiÕp: Trong bµi “T.Việt ” Gs Đ-T-Mai đã tõng nãi: “ VN cña m×nh” *Gv híng dÉn Hs vÒ nhµ - DÉn g.tiÕp: Theo Gs lµm §.T.Mai th× mçi chóng ta *Gv híng dÉn: nªn hiÓu r»ng  VN cña - Ph©n biÖt lêi tho¹i lµ cña m×nh nãi víi ? d) DÉn t/tiÕp: Tríc c¶nh  (53) - PhÇn nµo  nghe cÇn chuyển đến  thứ ? - Thªm vµo c©u nh÷ng bæ ng÷ & chñ ng÷ thÝch hîp nhà Lý trởng đến đánh trói anh Dậu anh cha đợc ăn uống gì từ sáng hôm qua tíi giê, bµ l·o l¸ng giÒng véi b¶o chÞ DËu r»ng: <<Thế thì đấy>> - DÉn g.tiÕp: Trong t×nh hình đó bà lão láng giềng nãi víi chÞ DËu r»ng chÞ ph¶i giôc anh Êy ¨n råi Kh«ng cã c©u nµo chøa phÇn dÉn c¶ + Vò N¬ng nãi víi Phan Lang + NÕu cßn trë vÒ Bµi (51) - Lời thoại Vũ Nương và Phan Lang - Người thứ ba là Trương Sinh Bµi (51) Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Hoµn thµnh hÕt BT vµo vë + Nắm đợc cách dẫn t.tiếp & cách dẫn g.tiếp + ChuÈn bÞ: LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù Ngày soạn: 11/9/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 18/9 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 18/9 SÜ sè: / 32 TiÕt 21:TiÕng ViÖt sù ph¸t triÓn cña tõ vùng I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Sự biến đổi và phát triển nghĩa từ ngữ - Hai ph¬ng thøc ph¸t triÓn nghÜa cña tõ ng÷ VÒ kÜ n¨ng: - NhËn biÕt ý nghÜa cña tõ ng÷ c¸c côm tõ vµ v¨n b¶n - Ph©n biÖt c¸c ph¬ng thøc t¹o nghÜa míi cña tõ ng÷ víi phÐp tu tõ Èn dô, ho¸n dô Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng Sự biến đổi và phát triển nghĩa từ ngữ liên quan môi trờng, mợn từ ngữ nớc ngoµi vÒ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: (54) - Giao tiếp: trao đổi phát triển từ vựng tiếng Việt, tầm quan trọng việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá vấn đề từ vựng tiếng Việt - Ra định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Thùc hµnh: luyÖn tËp sö dông tõ theo nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ - Động não: Suynghĩ, phân tích, hệ thống hoá các vấn đề từ vựng tiếng Việt IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: H? Phân tích vẻ đẹp hào hùng  anh hùng d.tộc Nguyễn Huệ chiến công đại phá quân Thanh ? Kh¸m ph¸: KÕt nèi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng HĐ1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu biến đổi và phát triển từ ngữ I Sự biến đổi & phát triÓn cña tõ ng÷ Gọi Hs đọc bài (69) Gv y/c Hs nhí l¹i kiÕn thøc líp Tõ <<kinh tÕ>> bµi th¬ <<C¶m >> cã nghÜa ntn ? H? Ngµy chóng ta cã thÓ hiÓu nghÜa cña tõ “kinh tÕ nh vËy n÷a kh«ng” mµ hiÓu theo nghÜa ntn ? H? Qua đó em có n.xét g× vÒ nghÜa cña tõ ? Gọi Hs đọc bài (69) Chó ý nh÷ng tõ in ®Ëm: <<Xu©n >>, <<tay>> H? Gi¶i nghÜa nghÜa cña tõ <<xu©n>> ë trêng hîp (1) ? Kinh tÕ: Nãi t¾t cña <<kinh bang tÕ thÕ>> nghĩa là trị nớc cứu đời (cßn cã c¸ch nãi  lµ kinh tế dân nghĩa là trị đời cøu d©n) - Ngµy nay: “Kinh tÕ”  ChØ toµn bé h/® cña  LĐSX, trao đổi, ph©n phèi & s/dông - NghÜa cña tõ kh«ng ph¶i bÊt biÕn Nã cã thÓ thay đổi theo thời gian Có nh÷ng nghÜa cò bÞ mÊt ®i & có nghĩa đợc hình thành Hs đọc - Xu©n (1): ChØ mïa chuyển tiếp đông sang hạ, thêi tiÕt Êm dÇn lªn thêng đợc coi là mở đầu n¨m  NghÜa gèc - Xu©n (2): Thuéc vÒ tuæi Trêng hîp (2) ? trÎ  NghÜa chuyÓn (theo H? Cho biÕt nghÜa nµo ph¬ng thøc Èn dô) VÝ dô 1: T×m hiÓu tõ "Kinh tÕ": - Tõ "kinh tÕ" lµ h×nh thøc nãi t¾t cña tõ "Kinh bang tÕ thÕ" cã nghÜa lµ trị nớc cứu đời: Muốn nói đến hoài bão cứu nớc cña c¸c nhµ yªu níc - Ngµy kh«ng cßn dïng theo nghÜa nh vËy n÷a Mµ theo nghÜa toµn hoạt động ngời lao động sản xuất, trao đổi, phân phối vµ sö dông toµn bé cña c¶i vËt chÊt lµm => NghÜa cña tõ kh«ng ph¶i bÊt biÕn, nã lu«n thay đổi theo thời gian Cã nghÜa cò mÊt ®i vµ cã nghĩa đợc hình thµnh VÝ dô 2: a) “Xu©n” (1): Mïa xu©n  NghÜa gèc - “Xu©n” (2): Tuæi trÎ  Nghi· chuyÓn => HiÖn tîng chuyÓn nghĩa này đợc tiến hành theo ph¬ng thøc Èn dô b) “Tay” (1): Mét bé phËn cña c¬ thÓ ngêi  NghÜa gèc (55) lµ nghÜa gèc, nghÜa nµo lµ nghÜa chuyÓn? H? Tõ <<xu©n>> (2) đợc chuyển theo phơng thøc nµo ? H? Gi¶i nghÜa cña tõ <<tay>>(1) ? <<tay>> (2) ? - Tay (1): ChØ bé phËn phÝa trªn cña c¬ thÓ, tõ vai đến ngón, dùng để cầm n¾m  NghÜa gèc - Tay (2): Ngêi chuyªn h/® hay giái vÒ mét m«n, mét nghề nào đó  nghĩa chuyÓn (theo ph¬ng thøc ho¸n dô) - Trªn c¬ së nghÜa gèc, đóng vai trò q.trọng để từ vùng cã thÓ p.triÓn nhiÒu nghÜa - §äc, nghe “Tay” (2): KÎ bu«n ngêi  NghÜa chuyÓn => HiÖn tîng chuyÓn nghĩa này đợc tiến hành theo ph¬ng thøc ho¸n dô Ghi nhí: (SGK - T56) H? NghÜa nµo lµ nghÜa gèc, nghÜa nµo lµ nghÜa chuyÓn H? Trên sở nào để tõ ng÷ cã thÓ ph¸t triÓn thªm nghÜa ?  Gv cñng cè hÖ thèng kiÕn thøc  Ghi nhí (56) H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp II LuyÖn tËp: Gọi Hs đọc y/c BT + Hs thảo luận 1/ Bµi (70): Chia nhãm: X.định nghĩa từ a) NghÜa gèc nhãm: Mçi nhãm th¶o <<ch©n>>: b)NghÜa chuyÓn: PhluËn phÇn cña BT + <<ch©n>>: §îc dïng ¬ng thøc ho¸n dô víi nghÜa gèc c)NghÜa chuyÓn: Ph+ <<ch©n>>: NghÜa ¬ng thøc Èn dô chuyÓn (ho¸n dô) d) NghÜa chuyÓn: Ph+ <<ch©n>>: NghÜa ¬ng thøc Èn dô chuyÓn (Èn dô) 2/ Bµi (71): * Gọi Hs đọc BT NghÜa cña tõ “trµ” - Trµ: Bóp hoÆc l¸ c©y chÌ - Trµ: Bóp hoÆc l¸ c©y trong: Trà atisô Trà hà đã sao, đã chế biến để pha chè đã sao, đã chế biến để pha nớc uống  thñ «, trµ s©m, trµ linh níc uèng  nghÜa gèc chi, trµ t©m sen, trµ khæ - Trµ Atis«, trµ hµ thñ «, nghÜa gèc qua, cã mang nghÜa nh  nghÜa chuyÓn chØ s¶n - Trµ Atis«, trµ hµ thñ từ “trà” đã giải thích ? phẩm từ thực vật đợc chế ô,  nghĩa chuyển biến thành dạng khô dùng sản phẩm từ thực vật đợc chÕ biÕn thµnh d¹ng kh« để pha nớc uống dùng để pha nớc uống 3/ Bµi (71) - §ång hå: Dông cô ®o * Gọi Hs đọc BT - §ång hå: Dông cô ®o giê, phót c¸ch chÝnh H? H·y nªu nghÜa giê, phót c¸ch chÝnh x¸c x¸c chuyển các từ: - Đồng hồ điện, đồng hồ - Đồng hồ điện, đồng hồ Đồng hồ điện, đồng hồ nớc, xăng : Từ <<đồng nớc, xăng : Từ nớc, Đồng hồ xăng ? hồ>> đợc dùng với nghĩa <<đồng hồ>> đợc dùng chuyÓn theo ph¬ng thøc víi nghÜa chuyÓn theo Èn dô, chØ nh÷ng khÝ cô ph¬ng thøc Èn dô, chØ dúng để đo có bề ngoài khí cụ dúng để đo có bề ngoài giống đồng giống đồng hồ hå 4/ Bµi a/ Héi chøng: NghÜa gèc: TËp hîp Tõng nhãm Hs tr/bµy nhiÒu triÖu chøng cïng xuÊt hiÖn cña bÖnh * Gọi hs đọc yêu cầu ng.gốc & ng.chuyển: NghÜa chuyÓn: TËp hîp cña bt.4: a/ Héi chøng: NghÜa gèc: TËp hîp nhiÒu nhiÒu hiÖn tîng, sù kiÖn (56) triÖu chøng cïng xuÊt hiÖn cña bÖnh NghÜa chuyÓn: TËp hîp nhiÒu hiÖn tîng, sù kiÖn biÓu hiÖn t×nh tr¹ng , vấn đề XH cùng xuất hiÖn ë nhiÒu n¬i VD: L¹m ph¸t thÊt nghiÖp lµ héi chøng cña t×nh tr¹ng suy tho¸i kinh tÕ b/ Ng©n hµng: NghÜa gèc: Lµ tæ chøc KT h/động l/vực kinh doanh & qu¶n lý c¸c nghiÖp vô tiÒn tÖ, tÝn dông VD: Ng©n hµng ngo¹i th¬ng NghÜa chuyÓn: Lµ kho lu gi÷ nh÷ng thµnh phÇn cña thể để s/dụng cần VD: Ng©n hµng m¸u TËp hîp c¸c d÷ liÖu liªn quan tới lĩnh vực đợc tổ chức để tiện tra cứu, sử dông VD: ngân hàng đề thi biÓu hiÖn t×nh tr¹ng , vấn đề XH cùng xuÊt hiÖn ë nhiÒu n¬i VD: L¹m ph¸t thÊt nghiÖp lµ héi chøng cña t×nh tr¹ng suy tho¸i kinh tÕ b/ Ng©n hµng: NghÜa gèc: Lµ tæ chøc KT h/động l/vực kinh doanh & qu¶n lý c¸c nghiÖp vô tiÒn tÖ, tÝn dông VD:Ng©nhµng ngo¹i th¬ng NghÜa chuyÓn: Lµ kho lu gi÷ nh÷ng thµnh phÇn thể để s/dụng cÇn VD:Ng©n hµng m¸u TËp hîp c¸c d÷ liÖu liªn quan tới lĩnh vực đợc tổ chức để tiện tra cøu, sö dông VD: ngân hàng đề thi Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Hoµn thµnh c¸c bt cßn l¹i TuÇn Ngày soạn: 12/9/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 19/9 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 19/9 SÜ sè: / 32 TiÕt 22 : V¨n b¶n hoµng lª nhÊt thèng chÝ (Håi thø mêi bèn) ( TiÕt 1) (Ng« gia v¨n ph¸i) (57) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Những hiểu biết chung nhóm tác giả thuộc Ngô gia văn phái, phong trào Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung- Nguyễn Huệ - Nhân vật, kiện, cốt truyện tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi - Một trang sử oanh liệt dân tộc ta: Quang Trung đại phá 20 vạn quân Thanh, đánh đuổi giặc xâm lược khỏi bờ cỏi VÒ kÜ n¨ng: - Quan sát các việc kể đoạn trích trên đồ - Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu tinh thần dân tộc, cảm quan thực nhạy bén, cảm hướng yêu nước tác giả trước kiện lịch sử trọng đại dân tộc - Liên hệ nhân vật, kiện đoạn trích với văn liên quan Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Nêu phẩm chất tốt đẹp Vũ Nương ? Nêu giá trị thực và giá trị nhân đạo tác phẩm? - Trình bày số đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu tác phẩm “chuyện người gái Nam Xương” Bµi míi: Cho đến nay, lịch sử văn học Việt Nam cha có tác phẩm văn học nào tái cách sinh động và chân thực giai đoạn lịch sử nớc nhµ nh cuèn tiÓu thuyÕt lÞch sö: "Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ" Cña Ng« gia v¨n phái (Gia đình họ Ngô) Trong văn học Việt Nam trung đại, "Hoàng Lê thống chí" là tác phẩm chữ Hán có quy mô lớn và đạt đợc thµnh c«ng xuÊt s¾c vÒ nghÖ thuËt tiÓu thuyÕt Håi thø 14 kÓ vÒ c¶nh Quang Trung đại phá quân Thanh cách thật chân thực và hào hùng Nó không vẽ lên chân dung ngời anh hùng dân tộc vĩ đại mà còn làm rõ lên mặt th¶m h¹i cña bän x©m lîc Thanh, sù ®Çu hµng, phÈn béi nhôc nh· cña bÌ lò vua quan m¹t h¹ng Lª Chiªu Thèng H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶ t¸c phÈm GV tóm tắt đôi nét diÔn biÕn ë hai håi tríc (håi 12, 13) H? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ Ng« gia v¨n ph¸i ? - T¸c phÈm nhiÒu ngêi dßng hä Ng« Th× (Thanh Oai – Hµ T©y) viÕt Ng« Th× ChÝ (1753 1788) lµm quan thêi Lª -C-Thèng ¤ng viÕt håi ®Çu cña t/p Ng« Th× Du (1772 1840) lµm quan díi triÒu nhµ NguyÔn ¤ng viÕt I Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm: T¸c gi¶ - T¸c phÈm nhiÒu ngêi dßng hä Ng« Th× (Thanh Oai - Hµ T©y) viÕt Ng« Th× ChÝ (1753 1788) lµm quan thêi Lª -C-Thèng ¤ng viÕt håi ®Çu cña t/p (58) håi tiÕp theo Ng« Th× Du (1772 H? Em hiÓu g× vÒ nhan + Hoµng Lª : Lµ cuèn 1840) lµm quan díi s¸ch ghi chÐp vÒ sù thèng triÒu nhµ NguyÔn ¤ng đề t/phẩm ? nhÊt cña v¬ng triÒu nhµ viÕt håi tiÕp theo Lª T¸c phÈm: GV diÔn gi¶ng g/trÞ cña + ViÕt theo thÓ chÝ t¸c phÈm: T/p lµ bøc + ViÕt theo thÓ chÝ tranh hiÖn thùc cña + Hoµng Lª lµ cuèn + Hoµng Lª lµ cuèn XHVN cuèi TK XVIII tiÓu thuyÕt lÞch sö b»ng tiÓu thuyÕt lÞch sö b»ng §©y lµ thêi kú ®Çy biÕn ch÷ viÕt theo lèi ch¬ng ch÷ viÕt theo lèi ch¬ng håi động XHPK Các tập hồi ®oµn PK x©u xÐ lÉn TP gåm 17 håi Mçi håi TP gåm 17 håi Mçi håi nhau, ND lầm than Các mở đầu câu mở đầu câu TG Ngô Thì đã đóng góp tóm tắt nd chính và kết tóm tắt nd chính và kết mét tiÕng nãi tè c¸o trùc thóc b»ng sv g©y t×nh thóc b»ng sv g©y t×nh diện, mạnh mẽ vào bọn cha có lời giải đáp cha có lời giải đáp thống trị PK ích kỷ, đới hÌn Tp’ to¸t lªn gtrÞ nhân đạo cao Lµ tiÓu thuyÕt ch¬ng håi nhng t/p vÉn gi÷ nguyªn thi ph¸p cña VH cæ ®iÓn XD ch©n dung NV b»ng bót ph¸p íc lÖ tîng trng - §o¹n trÝch ghi l¹i sù Ng«n ng÷ mang ®Ëm kiÖn T«n SÜ NghÞ mîn p/c¸ch d©n gian võa gi¶n tiÕng ®a Lª-C-Thèng vÒ dÞ, b×nh d©n võa giµu níc kh«i phôc v¬ng triÒu h×nh tîng, kh«ng bÞ gß Lª nhng thùc chÊt lµ thùc bó khuôn phép ý đồ xâm lợc Hán học T/p đã khắc chúng đồng thời ghi häa thµnh c«ng nh÷ng l¹i chiÕn c«ng cña Quang nguyên mẫu điển hình: Trung bảo vệ độc lập NguyÔn HuÖ, Lª-C- d©n téc Thèng, T«n SÜ NghÞ võa cã nÐt kh¸i qu¸t ®iÓn h×nh võa cã nÐt c¸ thÓ sinh động §©y lµ t/p v¨n xu«i ch÷ H¸n cã quy m« lín nhÊt & đạt đợc thành c«ng x/s¾c vÒ mÆt n/thuật, đặc biệt l/vùc tiÓu thuyÕt H? Néi dung cña ®o¹n trÝch? HĐ2: Hớng dẫn học sinh đọc_ tìm hiểu chung II §äc, t×m hiÓu chó GV gọi 2,3 HS đọc: Chia ®o¹n: thÝch: GV yªu cÇu häc sinh gi¶i §o¹n 1: Tõ ®Çu 25 §äc thich c¸c tõ khã phÇn th¸ng 12 n¨m MËu Th©n chó thichsgk §îc tin b¸o qu©n Thanh Gi¶i thÝch tõ khã H? Theo em, phần trích đã chiếm Thăng Long, B- Bố cục: Chia đoạn: cã thÓ chia lµm mÊy B-V¬ng Ng.HuÖ lªn ng«i - §o¹n 1: Tõ ®Çu 25 đoạn ? Nội dung hoàng đế & thân chinh tháng 12 năm Mậu ®o¹n ? cÇm qu©n dÑp giÆc Th©n §îc tin b¸o qu©n Đoạn 2: Tiếp theo Thanh đã chiếm Thăng kÐo vµo thµnh Cuéc hµnh Long, B-B-V¬ng qu©n thÇn tèc vµ chiÕn Ng.HuÖ lªn ng«i hoµng thắng lừng lẫy vua đế & thân chinh cầm (59) Quang Trung Đoạn 3: Còn lại: Sự đại b¹i cña qu©n tuíng nhµ Thanh vµ t×nh tr¹ng th¶m h¹i cña vua t«i Lª Chiªu Thèng qu©n dÑp giÆc - §o¹n 2: TiÕp theo råi kÐo vµo thµnh Cuéc hµnh qu©n thÇn tèc vµ chiÕn th¾ng lõng lÉy cña vua Quang Trung - §o¹n 3: Cßn l¹i: Sù đại bại quân tuớng nhµ Thanh vµ t×nh tr¹ng th¶m h¹i cña vua t«i Lª Chiªu Thèng Cñng cè, luyÖn tËp: Tãm t¾t l¹i néi dung ®o¹n trÝch : Håi thø 14 (Yêu cầu tóm tắt ngắn gọn mà đủ các tình tiết chủ yếu) Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc bµi, xem l¹i lÞch sö thêi T©y S¬n - So¹n bµi: “Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ” (T2) / Ngày soạn: 13/ 9/2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 20/9 SÜ sè: / 32 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 22/9 SÜ sè: / 25 TiÕt 23: V¨n b¶n hoµng lª nhÊt thèng chÝ (Håi thø mêi bèn) ( TiÕp theo) (Ng« gia v¨n ph¸i) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Những hiểu biết chung nhóm tác giả thuộc Ngô gia văn phái, phong trào Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung- Nguyễn Huệ - Nhân vật, kiện, cốt truyện tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi - Một trang sử oanh liệt dân tộc ta: Quang Trung đại phá 20 vạn quân Thanh, đánh đuổi giặc xâm lược khỏi bờ cỏi VÒ kÜ n¨ng: - Quan sát các việc kể đoạn trích trên đồ - Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu tinh thần dân tộc, cảm quan thực nhạy bén, cảm hướng yêu nước tác giả trước kiện lịch sử trọng đại dân tộc - Liên hệ nhân vật, kiện đoạn trích với văn liên quan Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: (60) KiÓm tra bµi cò: H? Tãm t¾t Håi thø 14 (TrÝch: “Hoµng Lª nhÊt thèng chÝ.) * Nªu bé mÆt thËt cña qu©n x©m lîc nhµ Thanh?  Gợi ý đáp án: * (Yêu cầu tóm tắt ngắn gọn mà đủ các tình tiết chủ yếu) * - T«n Sü NghÞ nhiÖt t×nh cö binh gióp Lª Chiªu Thèng, nhng h¾n l¹i cã chủ ý là sau khôi phục nhà Lê, cho quân chiếm đóng  chiếm đợc nớc ta Bµi míi: GV tãm t¾t néi dung nghiªn cøu tiÕt tríc vµ giíi thiÖu yªu cÇu cña tiÕt häc nµy: T×m hiÓu vÒ sè phËn cña bän b¸n níc h¹i d©n vµ h×nh tîng ngêi anh hïng d©n téc NguyÔn HuÖ – Quang Trung H§ cña thÇy H§ cña trß ND ghi b¶ng H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n III T×m hiÓu v¨n b¶n: Gọi hs đọc từ đầu .rồi 1/ H×nh tîng người anh kÐo vµo thµnh H? Nghe tin giặc đánh - Không nao núng, hùng Nguyễn Huệ: chiếm Thăng Long, thái định thân chinh cầm độ Nguyễn Huệ ntn ? quân Nghe lêi bµn cña c¸c tíng sÜ, NguyÔn HuÖ cha - Nguyễn Huệ đã làm véi H? ChØ vßng mét nhiÒu viÖc lín: TÕ c¸o tháng, Nguyễn Huệ đã trời đất, lên ngôi hoàng làm việc gì để đế để chính danh vị; đốc xuất đại binh bắc; chuÈn bÞ? tuyÓn mé qu©n lÝnh, më cuéc duyÖt binh lín ë NghÖ An; phñ dô tíng sÜ, định kế hoạch hành quân, đánh giặc, kế hoạch đối phã víi nhµ Thanh sau chiÕn th¾ng - Là ngời hành động PhÈm chÊt ®Çu tiªn cñ H? Qua nh÷ng viÖc lµm m¹nh mÏ, quyÕt ®o¸n, -ngêi hïng NguyÔn chuẩn bị cho hành động cách Huệ làanh hµnh công đó chứng tỏ xông xáo, nhanh gọn, có mẽ đoánđộng mạnh Nguyễn Huệ là ngời ntn? chủ định và quyÕt H? Trong kế hoạch đối - Nhận rõ tơng quan phó với nhà Thanh, ta và địch: “Chúng là nớc Ng.Huệ đã nhận rõ tình lớn gấp 10 lần nớc ta” h×nh thÕ cuéc ntn? Tõ viÖc nhËn râ t¬ng - NguyÔn huÖ cßn tá quan Êy, NguyÔn HuÖ cã nhanh nhÑn quyÕt ®o¸n vµ kế hoạch đánh địch H? Lời dụ quân trớc lúc - Lời dụ quân nh bài hịch có chủ đích rõ ràng lên đờng Nguyễn ngắn gọn mà ý tứ sâu xa có tác động kích thích HuÖ cã ý nghÜa g×? lßng yªu níc vµ truyÒn thèng quËt cêng cña d©n H? Qua sù viÖc trªn cµng téc gióp em hiÓu thªm ®iÒu - Mét vÞ chØ huy mu lîc, tµi ba, s¸ng suèt,quyÕt g× vÒ NguyÔn HuÖ? ®o¸n tríc nh÷ng biÕn cè S¸ng suèt trongviÖc xÐt ®o¸n bÒ t«i ¤ng hiÓu râ (61) têng tËn n¨ng lùc cña H? Trong xét đoán bề  và có tài dùng  tôi, Nguyễn Huệ đã thể Ông hiểu đợc  hiÖn lµ ngêi ntn? Ng«-T-NhËm, s/dông hÕt tµi n¨ng cña Ng«-TH? §êng lèi, chiÕn l- NhËm îc,tÇm nh×n cña NguyÔn Huệ đợc thể ntn? - ý chÝ quyÕt th¾ng vµ tÇm nh×n xa réng Víi m¾t chiÕn lîc s¸ng suèt, «ng dù ®o¸n chØ vßng 10 ngµy cã thÓ dÑp yªn giÆc GiÆc đóng quân Thăng Long, mµ Quang Trung đã tự tin nói “phơng lợc tiến đánh đã có tính s½n”, l¹i cßn tÝnh s½n c¶ kÕ ho¹ch ngo¹i giao sau GV h/dẫn Hs tìm hiểu chiến thắng vai trò l.đạo Ng.Huệ nớc lớn gấp 10 nớc cuéc hµnh binh m×nh thÇn tèc DiÔn biÕn: 25 th¸ng 12 b¾t H? KÓ tãm t¾t diÔn biÕn ®Çu xuÊt qu©n Phó Xu©n cuéc hµnh binh thÇn Ngµy 29 tíi NghÖ An T¹i tèc ? ®©y, võa tuyÓn qu©n, tæ chức đội ngũ,vừa duyệt binh H«m sau tiÕn qu©n Tam ®iÖp §ªm 30 tháng 12 đã lên đờng tiến quân Thăng Long KÕ ho¹ch mång H? Qua đó em có nhận Tết Thăng Long (thực tế xÐt g× vÒ tµi dïng binh vît møc ngµy) - Tµi dïng binh nh thÇn, cña NguyÔn HuÖ ? H? §Æc biÖt, h×nh ¶nh tµi tæ chøc cÇm qu©n Quang Trung chiÕn trận đợc tg’ miêu tả với - Đó là h/ảnh lẫm liệt chiÕn trËn Mét vÞ vẻ đẹp ntn ? tæng chØ huy quyÕt ®o¸n ph¬ng lîc, tù m×nh x«ng pha n¬i khãi löa “ ¤ng cìi voi đốc thúc ” quân lính h¨ng h¸i x«ng lªn h¹ liªn H? trận đánh Đồn tiếp các đồn địch Ngäc, h/¶nh Quang - Trong c¶nh “ khãi táa mï trêi, c¸ch gang tÊc Trung hiÖn lªn ntn ? kh«ng thÊy g× ” næi bËt lên là h/ảnh vị huy cỡi voi đốc thúc (Có cuèn sö s¸ch ghi: Khi vµo tíi Th¨ng Long, tÊm áo bào màu đỏ đã xậm H? Đoạn văn trên, tg’ đã đen khói súng) sö dông nh÷ng ph¬ng - §o¹n v¨n trÇn thuËt kh«ng chØ nh»m ghi l¹i thức biểu đạt nào? nh÷ng sù kiÖn l/sö mµ cßn chó ý m/t¶ cô thÓ hành động, lời nói - Quang Trung lµ nhµ lãnh đạo chính trị , quân sù, ngo¹i giao cã trÝ tuÖ s¸ng suÊt , cã tÇm nh×n xa tr«ng réng (62) H? Qua ®o¹n trÝch, h×nh ¶nh ngêi anh hïng Nguyễn Huệ đợc khắc häa ®Ëm nÐt ntn? H? Theo em, v× tg vèn cã c¶m t×nh víi vua Lª l¹i cã thÓ viÕt thùc vµ hay nh thÕ vÒ NguyÔn HuÖ? Gọi Hs đọc đoạn 3: Lại nãi hÕt Gv cho hs hiÓu thªm vÒ T«n SÜ NghÞ: KÐo qu©n sang An Nam lµ nh»m nh÷ng lîi Ých riªng, l¹i kh«ng muèn tèn nhiÒu x¬ng m¸u; H¬n n÷a, y cßn lµ tªn tíng bÊt tµi CÇm qu©n mµ kh«ng biÕt t×nh h×nh thùc h sao, l¹i cßn kiªu c¨ng, tù mãn, chủ quan, khinh thờng đối phơng H? Khi qu©n T©y S¬n đánh đến nơi, Tôn Sĩ NghÞ ntn? H? Sù ho¶ng lo¹n cña qu©n Thanh qu©n T©y Sơn đánh đến nơi đợc miªu t¶ qua nh÷ng chi tiÕt nµo? H? Nh÷ng chi tiÕt trªn giúp em hiểu gì đội qu©n x©m lîc nhµ Thanh? H? Số phận bi đát bän vua quan ph¶n quèc đợc tác giả miêu tả ntn ? H? Qua đó giúp em hiểu g× vÒ vua t«i Lª Chiªu Thèng ? “Nớc Nam từ có đế v¬ng cha cã «ng vua nµo cña n/v chÝnh, tõng trËn đánh và mu lợc tính toán, đối lập đội quân - H×nh ¶nh ngêi anh hïng cã tÝnh c¸ch qu¶ c¶m, cã trÝ tuÖ s¸ng suèt, nh¹y bÐn, cã tµi dïng binh nh thÇn Lµ ngêi tæ chøc vµ lµ linh hån cña chiến công vĩ đại - Các tg’ đã tôn trọng l/sử, đồng thời viết họ đã đứng trên q/điểm, lập trờng d/tộc và tinh thần yêu níc nªn nh÷ng trang viÕt vÒ Quang Trung rÊt ch©n thùc vµ hay, mang mµu s¾c sử thi (đặc điểm sử thi: M/t¶  anh hïng theo lËp trờng d/tộc, nh là đại diện cho d/téc víi v¨n phong ca 2/ Sù th¶m b¹i cña qu©n tngîi, trang träng, thµnh íng x©m lîc nhµ Thanh và số phận bi đát vua kÝnh) t«i Lª-C-Thèng ph¶n níc, h¹i d©n a) Sù th¶m b¹i cña qu©n tíng nhµ Thanh - T«n SÜ NghÞ Sî mÊt mật, ngựa không kịp đóng yªn, ngêi kh«ng kÞp m¾c ¸o gi¸p, chuån tríc qua cÇu phao - Qu©n tan t¸c bá ch¹y t¾c nghÏn s«ng NhÞ - Sî mÊt mËt, ngùa Hµ không kịp đóng yên, ngời - Thái thú Sầm Nghi kh«ng kÞp m¾c ¸o gi¸p, §èng th¾t cæ tù vÉn chuån tríc qua cÇu phao - Tan tác bỏ chạy tắc b) Số phận bi đát bọn vua quan ph¶n quèc nghÏn s«ng NhÞ Hµ Th¸i thó SÇm Nghi §èng - Lª-C-Thèng cïng mÊy th¾t cæ tù vÉn bÒ t«i th©n tÝn “véi v· ®a -Các chi tiết trên đã lột tả thái hậu ngoài’’ chạy chất đội quân phi bán sống, bán chết, cớp nghĩa thất bại nhục nhã ê thuỳên dân để qua s«ng chÒ - Lµ bän ngêi hÌn m¹t, - Lê-C-Thống cùng bọn chúng đã từ bỏ dân bÒ t«i th©n tÝn “véi v· ®a téc, g¾n vËn mÖnh m×nh th¸i hËu ngoµi’’ ch¹y víi kÎ x©m lîc vµ ph¶i b¸n sèng, b¸n chÕt, cíp chÞu sè phËn th¶m b¹i thuỳên dân để qua s«ng - Lµ bän ngêi hÌn m¹t, bọn chúng đã từ bỏ dân téc, g¾n vËn mÖnh m×nh (63) hÌn h¹ nh thÕ ” §©y lµ lêi kÕt ¸n ®anh thÐp nhÊt, khinh bØ nhÊt víi Lª Chiªu Thèng - §o¹n v¨n miªu t¶ ch©n thùc t×nh c¶nh khèn quÉn cña vua Lª Chiªu Thèng nhng tác giả kín đáo göi g¾m chót t×nh c¶m , c¶m xóc riªng cña bÒ t«i H? T×nh c¶m, c¶m xóc kín đáo đợc biểu nth? H? N.xÐt g× vÒ giäng ®iÖu cña ®o¹n v¨n? víi kÎ x©m lîc vµ ph¶i chÞu sè phËn th¶m b¹i - Lòng cảm thơng đợc biÓu hiÖn qua nh÷ng giät nớc mắt và thái độ săn sãc tËn t×nh cña ngêi thæ hµo - Giäng v¨n ngËm ngïi H§4: Híng dÉn häc sinh tæng kÕt IV Tæng kÕt: H? Nêu nét nghệ Sử dụng đắc hiệu biện Nghệ thuật thuật đặc sắc đoạn pháp tơng phản nhằm - Nghệ thuật miêu tả với trÝch? kh¾c ho¹ ch©n dung ngßi bót t¶ tõng nh©n nh÷ng n/vËt lÞch sö: vËt cã kh¸c Quang Trung- vÞ anh - Giäng v¨n cã pha chót hïng kiÖt xuÊt; Lª Chiªu xãt th¬ng, ngËm ngïi cho Thèng - kÎ b¸n níc ®e nhµ Lª tiện đời đời bị nguyền rña; T«n SÜ NghÞ – tªn t- Néi dung íng cíp níc bÊt tµi H? Néi dung c¬ b¶n cña Giäng v¨n kh¸ch quan ®o¹n trÝch trªn? nhng ngÇm thÓ hiÖn th¸i (Ghi nhí: SGK) độ tác giả - Gọi HS đọc ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc bµi - Tãm t¾t ®o¹n trÝch - ChuÈn bÞ bµi: Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng (TiÕp) / Ngày soạn: 13/ 9/ 2012 Líp d¹y: D Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 20/9 Ngµy d¹y: 22/9 TiÕt theo TKB: TiÕt 24: TiÕng ViÖt SÜ sè: / 32 SÜ sè: / 25 sù ph¸t triÓn cña tõ vùng (TiÕp theo) [ I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Việc tạo từ ngữ - Việc mượn từ ngữ tiếng nước ngoài VÒ kÜ n¨ng: (64) - Nhận biết từ ngữ tạo và từ ngữ mượn tiếng nước ngoài - Sử dụng từ ngữ mượn tiếng nước ngoài phù hợp Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng Sự biến đổi và phát triển nghĩa từ ngữ liên quan môi trờng, mợn từ ngữ nớc ngoµi vÒ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Giao tiếp: trao đổi phát triển từ vựng tiếng Việt, tầm quan trọng việc trau dồi vốn từ và hệ thống hoá vấn đề từ vựng tiếng Việt - Ra định: lựa chọn và sử dụng từ phù hợp với mục đích giao tiếp III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Thùc hµnh: luyÖn tËp sö dông tõ theo nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ - Động não: Suynghĩ, phân tích, hệ thống hoá các vấn đề từ vựng tiếng Việt IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: Cho hai vÝ dô vÒ sù chuyÓn nghÜa theo ph¬ng thøc Èn dô, ho¸n dô vµ ph©n tÝch  Gợi ý đáp án: - Lấy đợc hai ví dụ lên bảng - ChØ cô thÓ tõng hiÖn tîng chuyÓn nghÜa? KÕt nèi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh sù ph¸t triÓn cña rõ vùng b»ng c¸ch t¹o tõ ng÷ míi Gv ®a b¶ng phô cho tríc Quan s¸t b¶ng phô mét sè tõ ng÷: §iÖn I T¹o tõ ng÷ míi: thoại, kinh tế, di động, MÉu: x + y: sở hữu, tri thức, đặc khu, - Điện thoại di động: ĐT - Điện thoại di động: nãng, trÝ tuÖ v« tuyÕn nhá mang theo  Mét lo¹i ®iÖn tho¹i H? Trên sở các từ đợc s/d vùng phủ dùng sóng vô tuyến, có trªn, cã thÓ t¹o thµnh sãng cña c¬ së cho thuª kÝch thíc nhá vµ cã thÓ nh÷ng tõ ng÷ míi nµo ? bao mang theo ngêi H? H·y gi¶i nghÜa nghÜa - §T nãng: §T dµnh riªng - Së h÷u trÝ tuÖ: QuyÒn các từ đó ? để tiếp nhận & giải sở hữu với sản v/đề khẩn cấp vào phẩm hoạt động trí bÊt k× lóc nµo tuệ đem lại và đợc - K/tÕ tri thøc: NÒn KT dùa ph¸p luËt b¶o hé nh: chñ yÕu vµo viÖc SX, lu quyÒn t¸c gi¶, quyÒn th«ng, p.phèi c¸c s¶n phÈm ph¸t minh, quyÒn s¸ng cã hµm lîng tri thøc cao chÕ,… - §Æc khu KTÕ: Khu vùc - Kinh tÕ tri thøc: NÒn dành riêng để thu hút vốn kinh tế dựa chủ yếu vµ c«ng nghÖ níc ngoµi, vµo viÖc s¶n xuÊt, lu víi nh÷ng chÝnh s¸ch cã u th«ng, ph©n phèi s¶n đãi phÈm cã sù ®Çu t vÒ tri - TrÝ tuÖ nh©n t¹o: Kh¶ thøc cao n¨ng cña c¸c m¸y tÝnh & - §Æc khu vÒ kinh tÕ: c.trình thực số Khu vực dành riêng để q.tr×nh m« pháng, q.tr×nh thu hót vèn vµ c«ng (65) t cña  - Së h÷u trÝ tuÖ: QuyÒn së h÷u ®/v s/phÈm h/® trÝ tuệ mang lại, đợc pháp luật b¶o hé nh quyÒn tg’, quyÒn p/minh, s¸ng chÕ Gv: Nh vËy, tõ sè c¸c từ ngữ mà ta đã tạo đợc số các từ làm giµu cho vèn tõ tiÕng ViÖt - Kh«ng tÆc: Nh÷ng kÎ chuyªn cíp m¸y bay H¶i tÆc: Nh÷ng kÎ chuyªn Gv ®a b¶ng phô: M« -cíp tµu biÓn h×nh: X + TÆc VD: Kh«ng tÆc, h¶i - L©m tÆc: Nh÷ng kÎ khai th¸c tr¸i phÐp tµi nguyªn tÆc, H? Tõ m« h×nh trªn, em rõng h·y t×m nh÷ng tõ ng÷ - Tin tÆc: Nh÷ng kÎ dïng d÷ thể cấu tạo theo liệu để xâm nhập trái phép vµo m¸y tÝnh cña ngêi kh¸c mô hình đó ? H? Giải nghĩa nghĩa để ắn cắp thông tin ph¸ ho¹i các từ đó ? H? Từ các VD đợc p.tích - Gian tặc: Những kẻ ta thÊy p.triÓn tõ vùng gian manh, trém c¾p TiÕng ViÖt = c¸ch nµo - Gia tÆc: KÎ c¾p nhµ - NghÞch tÆc: KÓ ph¶n béi, lµm giÆc HS đọc ghi nhớ: - Gọi HS đọc ghi nhớ: nghÖ níc ngoµi víi nh÷ng chÝnh s¸ch u đãi => Các từ đó đợc hình thµnh teo mÉu: x + y Trong đó (x) và (y) là nh÷ng tõ ghÐp MÉu: x + tÆc: - Kh«ng tÆc: Nh÷ng kÎ chuyªn cíp m¸y bay - H¶i tÆc: Nh÷ng kÎ chuyªn cíp tµu biÓn - L©m tÆc: Nh÷ng kÎ khai th¸c tr¸i phÐp tµi nguyªn rõng - Tin tÆc: Nh÷ng kÎ dùng liệu để xâm nhËp tr¸i phÐp vµo m¸y tÝnh cña ngêi khác để ắn cắp thông tin hoÆc ph¸ ho¹i - Gian tÆc: Nh÷ng kÎ gian manh, trém c¾p - Gia tÆc: KÎ c¾p nhµ - NghÞch tÆc: KÓ ph¶n béi, lµm giÆc Ghi nhí: (SGK) H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu môc II II Mîn tõ ng÷ cña GV ®a b¶ng phô: a) Thanh minh, tiÕt, lÔ, t¶o tiÕng níc ngoµi: * Chép phần a, b (82 + mộ, hội, đạp thanh, yến 83) anh, bé hµnh, xu©n, tµi tö, VÝ dô 1: giai nh©n a) Thanh minh, lÔ, b) Bạc mệnh, duyên phận, tiết, tảo mộ, hội, đạp thÇn linh, chøng gi¸m, thanh, yÕn anh, bé thiÕp, ®oan trang, tiÕt, trinh hµnh, xu©n, tµi tö, Gv ®a b¶ng phô: b¹ch, ngäc giai nh©n ChÐp kh¸i niÖm: a & b b) b¹c mÖnh, duyªn, (83) a/ Aids phËn, thÇn, linh, chøng b/ Ma-ket-ting gi¸m, thiÕp, ®oan H? Nh÷ng tõ nµo dïng Mîn tiÕng trang, tiÕt, trinh b¹ch, để k/n Mợn từ ngữ tiếng nớc ngọc nµy ? ngoµi, nhÊt lµ tiÕng H¸n VÝ dô 2: H? Những từ đó có phải a) AIDS: §äc lµ “Õt” TiÕng ViÖt t¹o b) Marketing: đọc là: kh«ng ? Ma – kÐt tinh H? Nh vËy ta cã thÓ - ViÕt nguyªn d¹ng p/triÓn tõ vùng tiÕng ViÖt tiÕng Anh: = c¸ch nµo n÷a ? Marketing Gv: - Phiªn ©m tµi + Mîn TN cña tiÕng níc (66) ngoài để biểu thị K/n liÖu chuyªn m«n: míi x.hiÖn ®/s cña Maketing  b¶n ng÷ lµ c¸ch thøc §äc, nghe - Phiªn ©m tµi tốt để p.triển từ liÖu th«ng thêng: Ma vùng TiÕng ViÖt kÐt - tinh + CÇn cã ý thøc chän läc  Mîn cña tiÕng Anh c©n nh¾c vay mîn, Ghi nhí: tr¸nh l¹m dông (SGK) - Gọi HS đọc ghi nhớ: H§ 3: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp III LuyÖn tËp Hs đọc y/c Btập Quan s¸t SGK (83) Bµi (83) H? T×m m« h×nh cã - X + trêng: ChiÕn trêng, a) x + trêng: kh¶ n¨ng t¹o tõ míi c«ng trêng, n«ng trêng, thchiÕn trêng, th¬ng theo kiÓu (X + tÆc) ë ¬ng trêng, ng trêng trêng, trêng, thao - X + Hãa: ¤xi hãa, l·o trêng, phil©m trªn ? trêng, hãa, c¬ giíi hãa, ®iÖn khÝ n«ng trêng, hãa, CN hãa, b) x + tËp: - X + ®iÖn tö: Th ®iÖn tö, th¬ng m¹i ®.tö, gi¸o dôc häc tËp, kiÕn tËp, thùc tËp, su tËp, tuyÓn tËp, ®.tö, ChÝnh phñ ®.tö, - Hs c¸c nhãm thi t×m tõ míi: + Bµn tay vµng + Gv chia nhãm: H? Gi¶i nghÜa nghÜa cña C«ng nghÖ cao + CÇu truyÒn h×nh + từ đó ? C«ng viªn níc + C¬m bôi + §êng cao tèc + §a d¹ng sinh häc + §êng vµnh ®ai Cho Hs thảo luận theo + Hiệp định khung nhãm Gọi đại diện nhóm lên Hs thảo luận: * Tõ mîn cña tiÕng H¸n: b¶ng viÕt b¶ng M·ng xµ, tham «, biªn phßng, t« thuÕ, phª b×nh, phª ph¸n, n« lª, ca sÜ * Tõ mîn cña c¸c ng«n H/dÉn Hs th¶o luËn: H? Qua tiÕt häc vÒ sù ng÷ Ch©u ¢u: Xµ phßng, « p/triÓn cña tõ vùng, rót t«, ra-®i-«, cµ phª, ca n«, c¸c h×nh thøc p/triÓn «-xi, - Nh÷ng h/thøc p/triÓn cña cña TV ? TV cã h/thøc: + P/triÓn vÒ nghÜa cña tõ ng÷ + P/triÓn vÒ sè lîng cña tõ ng÷ - Sù p/triÓn vÒ sè lîng cña H? Sù p/triÓn vÒ sè lîng tõ ng÷ cã thÓ diÔn b»ng từ ngữ đợc diễn cách: + CÊu t¹o TN míi b»ng c¸ch nµo ? + Mîn tõ ng÷ cña tiÕng níc ngoµi - TV cña ng/ng÷ kh«ng thể không thay đổi Th¶o luËn: H? Từ vựng ngôn  Để đáp ứng nhu cầu Bµi (83) Gi¶i nghÜa: SGV (94) Bµi (83) * Tõ mîn cña tiÕng H¸n: M·ng xµ, tham «, biªn phßng, t« thuÕ, phª b×nh, phª ph¸n, n« lª, ca sÜ * Tõ mîn cña c¸c ng«n ng÷ Ch©u ¢u: Xµ phßng, « t«, ra-®i-«, cµ phª, ca n«, «-xi, Bµi (83) - TV cña ng/ng÷ kh«ng thÓ kh«ng thay đổi  Để đáp ứng nhu cầu giao tiÕp XH kh«ng ngừng vận động & (67) ng÷ cã thÓ kh«ng thay giao tiÕp XH kh«ng p/triÓn đổi hay không? Vì ? ngừng vận động & p/triển LuyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc VËn dông: + Tr×nh bµy c¸c BT vµo vë NV (nhµ) + Häc ghi nhí + So¹n: TruyÖn KiÒu cña Ng Du Kí duyệt, ngày: 14/ 9/ 2012 Tổ trưởng CM Trần Thị Hồng Ngày soạn: 16/ 9/2012 Líp d¹y: C Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 24/9 SÜ sè: / 25 TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 24/9 SÜ sè: / 32 TuÇn TiÕt 25: V¨n b¶n truyÖn kiÒu cña nguyÔn du I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Nắm nét chủ yếu đời, người, nghiệp văn học Nguyễn Du Nắm cốt truyện, giá trị nội dung và nghệ thuật tác phẩm Truyện Kiều Từ đó thấy Truyện Kiều là kiệt tác văn học trung đại Việt Nam nói riêng, văn học Việt Nam nói chung VÒ kÜ n¨ng: Rèn kỹ tóm tắt và phân tích truyện Về thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập - Giáo dục lòng tự hào văn hoá dân tộc, tự hào đại thi hào Nguyễn Du, di sản văn hoá quý giá ông, đặc biệt là Truyện Kiều TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Trình bày biến đổi và p.triển từ ngữ tiếng Việt ? Chữa BT (71) Bµi míi: (68) H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶ Gọi Hs đọc: Nguyễn Du Trên sở đã chuẩn bị ë nhµ, Gv gäi Hs tãm t¾t vµi nÐt c¬ b¶n vÒ cuéc đời, người Ng.Du cã ¶nh hëng tíi sù nghiÖp VH cña «ng H? Nªu nh÷ng t¸c phÈm mµ NguyÔn Du đã để lại cho đời? * Ông đã để lại di sản v¨n ho¸ lín gåm c¸c tËp th¬ ch÷ H¸n : + Thanh Hiªn thi tËp + Nam trung t¹p ng©m + B¾c hµnh t¹p lôc - Thanh Hiªn thi tËp: S¸ng t¸c thêi gian xa quª long ®ong, khèn khæ, béc lé t©m tr¹ng ch¸n n¶n - Nam trung t¹p ng©m: Thêi gian lµm quan nhµ NguyÔn, t©m tr¹ng buån chán lợi danh, bất đắc chÝ - B¾c hµnh t¹p lôc: §i sø Trung Quèc, thÓ hiÖn niÒm c¶m th¬ng s©u s¾c ngời dân nghèo * C¸c t¸c phÈm ch÷ N«m: + §o¹n trêng t©n + V¨n chiªu hån + Th¸c lêi trai phêng nãn + V¨n tÕ sèng c« g¸i Trêng Lu Gv nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n ND lµ nhµ th¬ lín, lµ  đặt móng cho ngôn ngữ Vh dân tộc ND đợc xếp vào hàng danh nh©n Vh TG N¨m 1965 níc ta & nhiÒu níc trªn TG đã long trọng kỷ niÖm 200 n¨m ngµy sinh ND H§2:GV giíi thiÖu nguån gèc TK: Ng.Du viÕt TK vµo ®Çu TK 19 (1805- 1809) Mîn cèt truyÖn “Kim V©n KiÒu truyÖn” cña Thanh T©m Tµi Nh©n ë Trung Quèc H® cña Hs Ghi b¶ng NguyÔn Du (1765 – 1820) tªn ch÷ lµ Tè Nh, hiÖu Thanh Hiªn, quª: Hµ TÜnh Sinh trởng g/đình đại quÝ téc thêi Lª-TrÞnh, dßng hä có nhiều ngời đỗ đạt làm quan to (cha : NguyÔn NghiÔm, anh : Nguyễn Khản đỗ tiến sÜ) NguyÔn Du häc giái th«ng minh, uyªn b¸c tõng lµm quan nhµ Lª chèng l¹i T©y S¬n nhng thÊt b¹i, vÒ sau lµm quan cho nhµ NguyÔn th× t©m tr¹ng lu«n u uÊt Lµ ngêi cã n¨ng khiÕu v¨n ch¬ng bÈm sinh, vèn sèng phong phú kết tinh trái tim yêu thơng vĩ đại ngời bèi c¶nh lÞch sö cã nhiều biến động dội đã tạo nªn thiªn tµi Ng.Du << nÕu kh«ng ph¶i cã m¾t tr«ng thÊu c¶ câi, tÊm lòng nghĩ suốt nghìn đời thì tµi nµo cã c¸i bót lùc Êy>> I T¸c gi¶: - NguyÔn Du (1765 – 1820) tªn ch÷ lµ Tè Nh, hiÖu Thanh Hiªn, quª: Hµ TÜnh - Ông đã để lại di s¶n v¨n ho¸ lín gåm c¸c tËp th¬ ch÷ H¸n vµ th¬ ch÷ N«m II T/phÈm Tr KiÒu: Nguån gèc Tãm t¾t t/phÈm: TruyÖn KiÒu gåm phÇn: + Gặp gỡ và đính ớc + Gia biÕn vµ lu l¹c Gi¸ trÞ cña t¸c phÈm a/ Gi¸ trÞ néi dung Gi¸ trÞ hiÖn thùc (69) viÕt thµnh “§o¹n trêng t©n thanh” (tiÕng nãi đứt ruột) tên thờng gäi lµ TK TruyÖn gåm 3254 c©u th¬ lôc b¸t Gi÷ l¹i cèt truyÖn, c¸c NV, TG s¸ng t¹o thay thÕ c¸c chi tiÕt ng«n ng÷ t©m lý NV t¹o thể giới n/vật đặc sắc Với cảm hứng nhân đạo cao c¶, xuÊt ph¸t cuéc sèng  ViÖt TK lµ sáng tác văn chơng đích thùc cña thiªn tµi NguyÔn Du HĐ3: GV gọi hs đại diÖn c¸c nhãm tãm t¾t t¸c phÈm H? Th«ng qua TP, t¸c gi¶ muèn ph¶n ¸nh nh÷ng ®iÒu g× XH cò ? H? Th«ng qua t/p, gióp ngời đọc có thể cảm nhận đợc gì tình c¶m, suy nghÜ cña tg’ gửi gắm đó ? H? XÐt vÒ nghÖ thuËt, Truyện Kiều đã có nh÷ng thµnh c«ng næi bËt nµo ? GV nhÊn m¹nh: Víi TK, tiếng Việt đã trở thµnh ng«n ng÷ v/h: Kh«ng chØ cã chøc n¨ng biểu đạt, biểu cảm mà cßn mang chøc n¨ng thẩm mỹ (vẻ đẹp nghÖ thuËt ng«n tõ) H¹n chÕ: t tëng mÖnh trêi vµ nghiÖp chíng GV gọi học sinh đọc ghi nhí sgk tr80 + §oµn tô Giá trị nhân đạo Truyện kể đời  g¸i tªn TK Nµng lµ nhµ l¬ng thiÖn, tµi s¾c tuyÖt vêi, giàu lòng thơng ngời, can đảm b/ Giá trị nghệ thuật cã t×nh yªu tuyÖt vêi víi Kim Trọng Nhng tai hoạ đã xảy với gia đình nàng, Kiều phải bán mình chuộc cha Từ đó đời nàng trải qua 15 năm lu l¹c Hai lÇn lµm kü n÷, n« tỳ bị hành hạ, vùi dập *Ghi nhớ(sgk tr 80) Tõ H¶i chuéc khái lÇu xanh Nhng sù ph¶n béi hÌn hạ bọn quan triều đình đã h¹i chÕt Tõ H¶i TK tù trÉm mình sông Tiền Đờng và đợc cứu sống Cuối cùng nàng đợc đoàn tụ cùng gia đình Gi¸ trÞ hiÖn thùc: TP đã phản ánh sâu sắc thực XH đơng thời với tất bé mÆt tµn b¹o cña tÇng líp thèng trÞ & sè phËn nh÷ng  bÞ ¸p bøc ®au khæ, ®/biÖt lµ sè phËn bi kÞch cña  p/n Giá trị nhân đạo : NiÒm c¶m th¬ng s©u s¾c tríc nh÷ng ®au khæ cña , tr©n trọng đề cao vẻ đẹp ; híng tíi nh÷ng gi¶i ph¸p XH ®em chobót conph¸p  TK lµl¹i1h¹nh kiÖt phóc t¸c víi cña nghÖ sÜ thiªn tµi trªn tÊt c¶ c¸c ph/diÖn cña n/thuËt truyÖn th¬ N«m: ThÓ lo¹i, ng«n tõ, bè côc, kÕt cÊu, h×nh tîng n/v, n/thuËt thÓ hiÖn néi t©m, m/t¶ ngo¹i h×nh, t¶ c¶nh ngô t×nh Ng«n ng÷ d©n téc vµ thÓ th¬ lục bát đã đạt tới đỉnh cao rực rì N/thuật tự đã có bớc p/triển vît bËc: Ng«n ng÷ kÓ chuyÖn đã có hình thức: + Trùc tiÕp: Lêi n/v + Gi¸n tiÕp: Lêi tg’ Nöa trùc tiÕp: Lêi tg’ nhng mang suy nghÜ, giäng ®iÖu n/v NghÖ thuËt x/d n/v: NghÖ thuËt miªu t¶ thiªn nhiªn D DÆn dß: + Lµm bài tập tr 75 + Tóm tắt truyện + So¹n <<ChÞ em Thóy KiÒu>> (70) Ngày soạn: 17/ 9/ 2012 Líp d¹y: C TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y:25/9 SÜ sè: / 25 Líp d¹y: D TiÕt theo TKB: Ngµy d¹y: 25/9 SÜ sè: / 32 TiÕt 26: chÞ em thuý kiÒu (TrÝch truyÖn KiÒu) - NguyÔn Du A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Thấy đợc tài nghệ thuật miêu tả nhân vật Nguyễn Du, khắc hoạ nÐt riªng vÒ nhan s¾c, vÒ tµi n¨ng, tÝnh c¸ch, sè phËn Thuý V©n, Truyện Kiều bằng bút pháp nghệ thuật cổ điển - Thấy đợc cảm hứng nhân đạo truyện Kiều Trân trọng, ca ngợi vẻ đẹp cña người - Biết vận dụng bài học để miêu tả nhân vật B ChuÈn bÞ: Gv:sgk,sgv,gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, b¶ng phô Hs: §äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Trình bày hiểu biết em đời và nghiệp văn thơ NguyÔn Du ? Tãm t¾t TK: Nªu g.trÞ néi dung & n/thuËt ? Bµi míi: H® cña GV H§1:Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÞ trÝ ®o¹n trÝch: H? Dựa vào tiêu đề các phần vµ c¨n cø vµo néi dung ®o¹n trÝch, theo em ®o¹n trÝch n»m ë phÇn nµo cña t¸c phÈm ? H? Néi dung cña ®o¹n trÝch? H§2: Híng dÉn häc sinh đọc_ tìm hiểu chung GV lu ý cho hs cách đọc thể th¬ lôc b¸t §äc chó ý ng¾t nhip vế tiểu đối - K.tra phÇn t×m hiÓu chó thÝch cña hs H? Em h·y cho biÕt kÕt cÊu cña ®o¹n trÝch trªn? H® cña Hs Ghi b¶ng I VÞ trÝ ®o¹n ë phÇn ®Çu cña tõ c©u trÝch: 15 đến câu 38 Đoạn trích đã giới thiệu vẻ đẹp Thuý Vân và T.KiÒu II §äc vµ t×m hiÓu chó thÝch: - c©u ®Çu : giíi thiÖu chung vÒ chÞ em Thuý KiÒu - 16 c©u tiÕp theo: g.thiÖu riêng vẻ đẹp Th.V©n vµ TK - c©u cuèi: cuéc sèng H? Theo em kết cấu đó có liên phong lu, khuôn phép quan gì đến trình tự miêu tả mẫu mực chị em KÕt cÊu chÆt chÏ, bè côc NV cña t¸c gi¶? H§3: Híng dÉn häc sinh t×m cã dông ý ng.thuËt, g.thiÖu theo tr×nh tù tõ hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n: chung đến riêng Gọi hs đọc câu thơ mở đầu III T×m hiÓu v¨n b¶n: 1/ G.thiÖu chung vÒ chÞ em TK Cả hai chị em (71) H? Em h·y gi¶i thÝch nghÜa cña tõ “tè nga”? H? Vẻ đẹp chung đó đợc tác gi¶ miªu t¶ qua h×nh ¶nh nµo? H? Em cảm nhận đợc gì qua vẻ đẹp tuyết và mai? Từ đó giúp em hình dung đợc gì vẻ đẹp chị em TK ? Mai cèt c¸ch, tuyÕt tinh thÇn Nói đến mai là : Trắng trÎo, tr¾ng Mai cèt c¸ch: Vãc d¸ng tao nh cµnh mai Gv: M.tả vẻ đẹp chị em Tuyết tinh thần: Tinh thần TK, Ng.Du đã lấy vẻ đẹp phẩm hạnh trắng nh thiên nhiên làm chuẩn mực để tuyết so sánh Trong văn thơ cổ thờng chọn vẻ đẹp mỹ lệ thiªn nhiªn: Tïng, cóc, trúc, mai để so sánh với vẻ đẹp   Là b.pháp ớc lÖ tîng trng, lµ b.ph¸p ng.thuËt cã tÝnh truyÒn thèng v¨n th¬ cæ * §äc nh÷ng c©u th¬ m.t¶ bøc ch©n dung TV: GV dÉn d¾t: M.t¶ bøc ch©n dung TV, t/g’ vÉn dïng b/ph¸p Khu«n tr¨ng, nÐt ngµi, íc lÖ tîng trng H? T.giả đã s/dụng h.ảnh hoa cời, ngọc thiên nhiên nào để m.tả vẻ đẹp Khuôn mặt đầy đặn nh mÆt tr¨ng, l«ng mµy cong cña TV ? H? Dùa vµo phÇn chó gi¶i, em nh mµy bím t»m, h·y tr×nh bµy c¶m nhËn cña em miÖng cêi nh hoa, tiÕng nãi nh ngäc, suèi vẻ đẹp TV ? tãc xanh ãng mît h¬n m©y, da tr¾ng h¬n tuyÕt B.ph¸p n.thuËt: ¦íc lÖ tH? Ngoµi t.g’ cßn s/d nh÷ng îng trng, Èn dô, nh©n ho¸ biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ? H? N.xÐt g× vÒ bøc ch©n dung Bøc ch©n dung cña  TV qua nét gợi tả gái đẹp: Vẻ đẹp phúc hËu, ®oan trang, dÞu dµng t.g’ ? Mây thua , tuyết nhH? Trớc vẻ đẹp đó, thiên nhiên ờng Một thái độ vui vẻ, tù nguyÖn có thái độ ntn ? H? Theo em, với vẻ đẹp ấy, Bức chân dung đã thể Ng.Du ngÇm dù ®o¸n g× vÒ hiÖn kh¸ râ t/c¸ch, sè đời, số phận TV sau phận nv Vẻ đẹp V©n t¹o sù hoµ hîp víi nµy ? H? Em học tập đợc gì cách chung quanh nên nàng có đời êm đềm, m/t¶ ch©n dung n/v cña t.g’ ? Gọi hs đọc câu thơ tả phẳng lặng và hạnh phúc T¶ ch©n dung mang tÝnh ch©n dung TK: H? N.xÐt vÒ sè lîng c©u th¬ mµ c¸ch, sè phËn t.g’ dµnh m.t¶ KiÒu so víi 12 c©u th¬ V©n ? H? Theo em việc tả Vân trớc, tả Tả chân dung Vân để Kiều sau thể dụng ý làm cho vẻ đẹp tơi th¾m, mÆn mµ cña KiÒu ng.thuËt g× cña t.g’ ? Lµn thu thuû, nÐt xu©n H? Ng.Du đã tập trung m.tả sơn Hoa ghen thua th¾m nét đẹp nào Kiều ? lµ nh÷ng thiÕu n÷ xinh đẹp 2/ Bøc ch©n dung TV: - Vãc d¸ng tao nh cµnh mai - Tinh thÇn phÈm h¹nh tr¾ng nh tuyÕt - Khu«n mÆt ®Çy đặn nh mặt trăng, l«ng mµy cong nh mµy bím t»m, miÖng cêi nh hoa, tiÕng nãi nh ngäc, suèi tãc xanh ãng mît h¬n m©y, da tr¾ng h¬n tuyÕt B.ph¸p n.thuËt: ¦íc lÖ tîng trng, Èn dô, nh©n ho¸ 3.Ch©n dung TK: - §«i m¾t xanh nh lµn níc mùa thu, đôi lông mµy tó nh d¸ng nói mïa xu©n - Ngîi ca, trọng, đề nh÷ng phÈm tốt đẹp phô n÷ tr©n cao chÊt ngêi (72) H? T.g’ đã s/d b.pháp ng.thuật nào để m.tả vẻ đẹp KiÒu ? H? Dùa vµo chó gi¶i, em h·y dùng lời văn mình để m/tả vẻ đẹp Kiều ? H? Trớc vẻ đẹp ấy, thiên nhiên có thái độ ntn ? H? Qua viÖc m.t¶ ch©n dung KiÒu, t.g’ ngÇm dù b¸o ®iÒu g× vÒ sè phËn cña nµng “Đẹp đến mức hoa phải ghen, liÔu ph¶i hên lµ nã cha chÞu thua, chÞu nhêng Nã ph¶i tìm cách để trả thù Phải ch¨ng chÝnh v× hoa ghen, liÔu hên mµ TK ph¶i 15 n¨m lu l¹c” (Xu©n DiÖu) H? Bªn c¹nh viÖc g.thiÖu vÎ đẹp nhan sắc, t.g’ còn nhấn mạnh vẻ đẹp nào KiÒu ? H? §äc nh÷ng c©u th¬ giíi thiÖu tµi n¨ng cña KiÒu ? §ã lµ nh÷ng tµi g× ? H§4:Gi¸o viªn tæng kÕt, kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc: Gv: Trong TK cã nhiÒu c©u nãi vÒ ch÷ tµi Ch÷ tµi ch÷ mÖnh Ch÷ tµi liÒn víi ch÷ tai H? Qua đó em hiểu gì chữ tµi theo quan niÖm cña Ng.Du ? Gv: Quan niÖm cæ ®iÓn nãi cái đẹp: Công, dung, ngôn, h¹nh KiÒu vît lªn quan niÖm cái đẹp đó: nàng có tài §©y lµ q.niÖm hoµn toµn míi cña Ng.Du vÒ c¸ch nh×n nhËn vẻ đẹp đ/v  p/nữ H? Qua đó em thấy lòng, t×nh c¶m cña t.g’ dµnh cho TK ntn ? H? Kh¸i qu¸t g.trÞ n.thuËt cña ®o¹n trÝch * Gîi ý: Bót ph¸p n.thuËt íc lÖ cæ ®iÓn kÕt hîp so s¸nh, nh©n hãa Ng«n ng÷ s¸ng, tinh tÕ, chän läc T¶ ch©n dung mang tÝnh c¸ch sè phËn H? T×nh c¶m cña t.g’ giµnh cho TV & TK D DÆn dß: + Häc thuéc ®o¹n trÝch + Phân tích vẻ đẹp n/v TK + So¹n: C¶nh ngµy xu©n ¦íc lÖ, Èn dô, nh©n ho¸, ®iÓn cè T.g’ đã dồn hết bút lực mình để tập trung m.tả vẻ đẹp tâm hồn Kiều qua h.ảnh đôi mắt §«i m¾t xanh nh làn nớc mùa thu, đôi lông mµy tó nh d¸ng nói mïa xu©n Hoa ghen thua th¾m, liÔu hên kÐm xanh  §ã lµ thái độ thua kÐm Một đời đầy sóng III Tổng kết: giã, bÓ d©u, kh«ng thÓ 1/ Ng.thuËt tr¸nh khái tÊn bi kÞch 2/ Néi dung “hång nhan b¹c phËn” Ghi nhí (tr.78) Vẻ đẹp tài Tài Kiều đạt tới mức lý tëng theo quan niÖm thÈm mü phong kiÕn: Tµi thơ, tài hoạ, tài đàn, tài nµo còng tuyÖt §Æc biÖt là ngón đàn tuyệt xảo nµng “lÇu bËc ngò ©m” Nµng dêng nh ®o¸n tríc đợc phần nào kiếp tài hoa b¹c mÖnh cña nµng qua “cung đàn bạc mệnh” chÝnh tay nµng s¸ng t¸c ®Çy sÇu n·o, ®au khæ Tµi g¾n liÒn víi tai ho¹, gÆp tai ¬ng Ngợi ca, trân trọng, đề cao nh÷ng phÈm chÊt tèt đẹp ngời phụ nữ (73) (74) TiÕt 27: C¶nh ngµy xu©n (TrÝch “TruyÖn KiÒu” cña Nguyễn Du) A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: 1.Kiến thức: - Thấy nghệ thuật miêu tả thiên nhiên Nguyễn Du : kết hợp bút phát tả và gợi, cách sử dụng từ ngữ giàu chất tạo hình để miêu tả cảnh ngày xuân - Vận dụng nghệ thuật miêu tả kết hợp với biểu cảm để viết văn Kỷ năng: - Rèn kỹ đọc, phân tích, cảm thụ thơ 3.Thái độ: - Giúp cho học sinh có ý thức vận dụng các nghệ thuật miêu tả và kết hợp với biểu cảm hành văn B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv Gi¸o ¸n, tài liệu tham khảo, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch “ChÞ em Thúy Kiều”? Ph©n tÝch bøc ch©n dung n/v Thúy Kiều ? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÞ trÝ kÕt cÊu ®o¹n trÝch: H? §o¹n trÝch n»m ë vÞ trÝ nµo t¸c phÈm ? I.VÞ trÝ vµ kÕt cÊu ®o¹n trÝch: H? Néi dung chÝnh cña ®o¹n Hs quan s¸t phÇn chó thÝch 1/ VÞ trÝ ®o¹n trÝch lµ g×? để trả lời trÝch: H? §o¹n trÝch cã thÓ chia lµm §o¹n trÝch ë phÇn më ®Çu mÊy phÇn ? Néi dung tõng cña t/phÈm “gÆp gì vµ 2/ KÕt cÊu ®o¹n trÝch: phÇn ? đính ớc” §o¹n trÝch t¶ c¶nh ngµy xu©n tiÕt minh, chÞ em TK ®i ch¬i xu©n §o¹n trÝch chia lµm H? NhËn xÐt g× vÒ tr×nh tù kÕt phÇn: cÊu ? + c©u ®Çu: gîi t¶ khung II §äc, t×m hiÓu chó thÝch: H§2: Híng dÉn häc sinh c¶nh ngµy xu©n đọc_tìm hiểu chung: + c©u tiÕp theo: Gîi t¶ III T×m hiÓu Gv: Đọc mẫu, gọi hs đọc khung cảnh lễ hội v.bản: KiÓm tra chó thÝch 1/ Khung c¶nh tiÕt minh + C©u cuèi: C¶nh chÞ em thiªn nhiªn víi H§3: Híng dÉn häc sinh t×m KiÒu du xu©n trë vÒ vẻ đẹp riêng hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n: §o¹n trÝch cã kÕt cÊu theo mïa xu©n Gọi hs đọc câu thơ đầu: tr×nh tù thêi gian cña cuéc H? câu thơ đã m.tả điều gì ? du xuân H? Thêi gian, kh«ng gian mïa xuân đợc t.g’ g.thiệu ntn ? (75) H? Em hiÓu “ThiÒu quang” ntn ? H? câu đầu đã gợi em c¶m nhËn g× vÒ thêi gian, Mïa xu©n Ðn kh«ng gian mïa xu©n ? ThiÒu quang Hs gi¶i thÝch theo chó gi¶i H? Cảnh vật mùa xuân đã đợc Ngày xuân thấm trôi gîi t¶ qua nh÷ng h.¶nh nµo ? mau nh thoi dÖt cöi, tiÕt trời đã bớc sang tháng H? Em cã n.xÐt g× vÒ nh÷ng Trong th¸ng cuèi cïng cña h.ảnh mà t.g’ sử dụng để gợi tả mùa xuân, cánh én mòa xu©n ? vÉn rén rµng bay liÖng H? dòng thơ đã gợi em bầu trời sáng nh÷ng c¶m nhËn g× vÒ c¶nh s¾c Cá non xanh tËn ngµy xu©n ? Cµnh lª tr¾ng ®iÓm §ã lµ nh÷ng h.¶nh tiªu biểu mùa xuân đợc t.g’ chän läc kh¸ tinh tÕ Đó là hoạ tuyệt đẹp vè mïa xu©n: víi nh÷ng H? Em có n.xét gì n.thuật h.ảnh, đờng nét, màu sắc tm.tả và cách dùng từ ngữ sáng pha hoà màu N.Du gîi t¶ mïa xu©n ? xanh l¸ c©y, mµu xanh non cña th¶m cá vµ ddieemr Gọi hs đọc câu thơ: xuyÕt mµu tr¾ng tinh kh«i H? T.g’ đã gợi tả hoạt hoa lê Tất đã gợi động nào ngày lên vẻ đẹp riêng mùa minh ? xu©n: Míi mÎ, tinh kh«i, giµu søc sèng víi kh«ng gian khoáng đạt Ngßi bót ph¸c ho¹ chÊm H? Không khí và h/động phá, s.dụng từ ngữ d.tộc, ngày minh đã đợc t.g’ lựa chọn h.ảnh, đờng nét, gîi t¶ b»ng nh÷ng tõ ng÷ nµo ? mµu s¾c ®a vµo mét tæng H? Nh÷ng tõ ng÷ trªn cã g.trÞ thÓ cÊu tróc héi ho¹ hµi ntn viÖc gîi t¶ c¶nh lÔ hoµ héi ? -2 h/động diễn cùng H? B»ng c¸ch sö dông nh÷ng lóc: từ ngữ trên đã gợi lên không + Lễ tảo mộ: Viếng mộ, khí & h/động lễ hội ntn ? quÐt tíc söa sang phÇn mé Gv: Thông qua sinh hoạt du xuân + Hội đạp thanh: Đi chơi chị em TK, Ng.Du đã khắc xuân chốn đồng quê ho¹ truyÒn thèng v¨n ho¸ xa xa: GÇn xa, n« nøc yÕn oanh, tiÕt minh mäi  s¾m söa lÔ dËp d×u, ngæn ngang, s¾m vật để tảo mộ, sắm sửa quần áo sửa để vui hội đạp Nh÷ng tõ ng÷ giµu chÊt t¹o Gọi hs đọc câu thơ cuối H? c©u th¬ cuèi m.t¶ c¶nh h×nh g× ? H? C¶nh vËt, kh«ng khÝ mïa Ng«n ng÷ tù sù cïng víi xu©n c©u th¬ cuèi cã g× nh÷ng tõ ng÷ cã g.trÞ t¹o  so với câu thơ đầu ? Vì hình đã thể ko khí nhén nhÞp, n¸o nhiÖt, t¬i ? H? nh÷ng tõ (tµ tµ, vui cña ngµy héi thanh, nao nao) biểu đạt C¶nh vËy vÉn mang c¸i s¾c th¸i g× ? H§4: Gi¸o viªn tæng kÕt , dÞu c¶u mïa xu©n, khái quát hoá kiến thức bài chuyển động nhẹ 3/6 c©u th¬ cuèi: C¶nh chÞ em TK du xu©n trë vÒ IV Tæng kÕt: 1/ Ng.thuËt 2/ Néi dung (76) häc: Gv: Đối lập với cảnh đông đúc, ồn ào lễ hội là ko gian c« tÞch víi dßng suèi nhá uèn khóc M.t¶ dßng suèi hay lµ nçi niÒm nao nao cña lßng ngêi H? ChØ nh÷ng nÐt thµnh c«ng ng.thuËt m.t¶ thiªn nhiªn cña Ng.Du qua ®o¹n trÝch ? (kÕt cÊu, c¸ch sö dông ng«n ng÷, bót ph¸p m.t¶) H? Nªu kh¸i qu¸t néi dung ®o¹n trÝch? nhµng nhiªn c¸i ko khÝ nhén nhÞp, rén rµng cña lÔ héi ko cßn n÷a, tÊt c¶ ®ang nh¹t dÇn, l¾ng dÇn Nh÷ng tõ l¸y trªn ko biểu đạt sắc thai c¶nh vËt mµ cßn béc lé t©m tr¹ng : b©ng khuâng, thơ thẩn trên đờng vÒ KÕt cÊu hîp lý theo thêi gian cña cuéc du xu©n Sö dông ng«n ng÷ giµu chÊt t¹o h×nh: tõ ghÐp, tõ l¸y D DÆn dß KÕt hîp gi÷a bót ph¸p t¶ Häc thuéc lßng, häc ghi nhí, vµ gîi cã t/c ®iÓm xuyÕt so¹n bµi tiÕp theo §o¹n trÝch lµ bøc tranh thiªn nhiªn vÒ lÔ héi mïa xuân tơi đẹp, sáng TiÕt 29: thuËt ng÷ A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu đợc khái niệm thuật ngữ & số đặc điểm nó - BiÕt sö dông chÝnh x¸c thuËt ng÷ B ChuÈn bÞ: Gv:sgk, sgv, gi¸o ¸n, tltk, b¶ng phô Hs:ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức: Bài cũ : Nêu cách dẫn lời hay ý ngời hay n/v nào đó ? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu k/n ThuËt Ng÷: GV ®a b¶ng phô cã c¸ch gi¶i thích từ “nớc” và “muối” để Hs so s¸nh H? C¸ch gi¶i thÝch 1, ngêi gi¶i thích đã dựa vào sở nào ? GV: Lµ c¸ch gi¶i thÝch h×nh thµnh trªn c¬ së kinh nghiÖm, cã t/chÊt c¶m tÝnh H? C¸ch gi¶i thÝch thø dùa trªn c¬ së nµo ? H® cña Hs Ghi b¶ng I ThuËt HS quan s¸t trªn b¶ng phô ng÷ lµ g× ? So s¸nh Dựa vào đặc tính bên cách giải ngoµi sù vËt: D¹ng láng hay r¾n, thÝch vÒ mµu s¾c, mïi vÞ, cã ë ®©u ? nghÜa cña tõ “níc” & Cách 2: Thể đặc tính bên “muối” vật: Sự vật đợc cấu t¹o tõ nh÷ng yÕu tè nµo ? Q/hÖ yếu tố đó ntn ? (77) GV: c¸ch lµ qua nghiªn cøu lý thuyÕt vµ ph¬ng ph¸p khoa häc, qua việc tác động vào vật để s/v bộc lộ đặc tính H? Làm nào để nhận biết đặc tính đó nớc và muối ? H? Muốn hiểu đợc nghĩa từ “níc” vµ “muèi” theo c¸ch gi¶i thích thì ngời tiếp nhận đòi hỏi ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n nµo ? GV: ®©y lµ c¸ch gi¶i thÝch nghÜa cña thuËt ng÷ GV ®a b¶ng phô H? Em đã học định nghĩa đó môn nào? H? Những từ ngữ đó chủ yếu đợc sö dông lo¹i vb nµo? Gv nhấn mạnh: từ ngữ đó gäi lµ thuËt ng÷ x/h H? ThÕ nµo lµ thuËt ng÷? GV lu ý cho hs ch÷ <<chñ yÕu>> Đôi th/ngữ đợc dùng nh÷ng lo¹i v/b kh¸c: B¶n tin, phãng sù, bµi b×nh luËn H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiểu các đặc điểm Thuật ng÷: H? C¸c tõ <<th¹ch nhò, bazo, Èn dô, ph©n sè thËp ph©n>> ngoµi nghĩa đã nêu còn nghĩa nào khác kh«ng ? H? Từ đó em rút K/L gì nghÜa cña thuËt ng÷ ? H? Gv ®a tõ <<tai>> Em h·y t×m c¸c nghÜa cña tõ <<tai>> ? H? Tõ “tai” cã ph¶i lµ thuËt ng÷ ko ? H? Từ đó em rút kết luận gì nghÜa cña tõ lµ thuËt ng÷ hoÆc kh«ng ph¶i lµ t/ng÷ ? GVKL: Nh÷ng tõ kh«ng ph¶i lµ t/ng÷ thêng cã nhiÒu nghÜa Cßn TN biểu thị k/n đó là * Gọi Hs đọc bài phần II/52 H? Trong v/d đó, từ “muối” trêng hîp nµo cã s¾c th¸i biÓu c¶m ? v× Những đặc tính không thể nhận biÕt qua kinh nghiÖm mµ ph¶i qua nghiªn cøu lý thuyÕt §ßi hái ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n ë m«n hãa häc §Þa lý: Th¹ch nhò Hãa häc: Bazo Ng÷ v¨n: Èn dô To¸n : Ph©n sè thËp ph©n VB vÒ KH, KT,c«ng nghÖ Xác định mét sè thuËt ng÷ đợc sứ dông Ghi nhí (1) tr.52 II §Æc ®iÓm cña thuËt ng÷: Kh«ng Trong lÜnh vùc KH, KT, CN, mçi thuËt ng÷ chØ biÓu thÞ KN vµ ngợc lại KN đợc biểu thị b»ng thuËt ng÷ - <<Tai>>: + C¬ quan ë bªn ®Çu  hoÆc động vật, dùng để nghe + Bé phËn cña sè vËt, cã h/d¸ng ch×a gièng nh c¸i tai: Tai Êm, tai cèi xay Kh«ng TÝnh chÝnh Nh÷ng tõ kh«ng ph¶i lµ t/ng÷ th- x¸c êng gåm nhiÒu nghÜa + Tõ “muèi” v/d (a) lµ t/ng÷, kh«ng cã tÝnh biÓu c¶m, kh«ng gîi lªn nh÷ng ý nghÜa bãng bÈy + Tõ “muèi” v/d (b) lµ tõ th«ng thêng chØ sù vÊt v¶ gian truân mà  nếm trải đời (Gõng cay muèi mÆn) Hs đọc Ghi nhí (53) + Lùc (VËt lý) III LuyÖn + X©m thùc (§Þa lý) tËp: + HiÖn tîng hãa häc (Hãa häc) Bµi 1: H? Từ đó em rút đ/điểm gì + Trờng từ vựng (Ngữ văn) cña t.ng÷  GVKL & híng Hs vµo + Di chØ (LÞch sö) + Thô phÊn (Sinh häc) ghi nhí + Lu lîng (§Þa lÝ) * Gọi Hs đọc ghi nhớ (78) H§ 3: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp Gv ®a b¶ng phô & gäi Hs lªn b¶ng ®iÒn * Gọi Hs đọc đoạn trích BT (52) H? Th«ng thêng, tõ “ph¬ng tr×nh” lµ t/ng÷ thuéc l/vùc khoa häc nµo ? H? đây, từ <<PT>> có đợc dùng nh t/ng÷ kh«ng ? H? VËy nã cã ý nghÜa g× ? * Gv híng dÉn Hs th¶o luËn: + Träng lùc (VËt lý) + KhÝ ¸p (§Þa lÝ) + §¬n chÊt (Hãa häc) + ThÞ téc phô hÖ (L.sö) - Hs đọc - Tõ <<PT>> lµ t/ng÷ to¸n häc - Nhng ë ®o¹n trÝch nµy tõ <<PT>> không đợc dùng nh t/ng÷ - đây mối liên hệ v/đề d/sè víi nh÷ng nh©n tè  sù p.triÓn XH Mèi l/hÖ nµy còng gièng nh mèi l/hÖ gi÷a nh÷ng sè cha biÕt (Èn sè) & nh÷ng số đã biết đẳng thức toán học  Từ “PT” đợc dùng theo nghÜa Èn dô Hs th¶o luËn theo nhãm a) “Hỗn hợp” đợc dùng nh T/N b) “Hỗn hợp” đợc dùng nh từ th«ng thêng §Æt c©u: Qu©n giÆc M·n Thanh lµ đội quân hỗn hợp không có sức chiến đấu - §/nghÜa tõ <<c¸>> cña sinh vËt học: Cá là động vật có xơng, sống ë díi níc, b¬i b»ng v©y, thë b»ng mang - Theo c¸ch hiÓu th«ng thêng cña  ViÖt 3.Bµi 3(53) §Æt c©u cã côm tõ: + §éi qu©n hçn hîp + Thøc ¨n hçn hîp Bµi (53) H? §Æt c©u víi tõ hçn hîp dïng theo nghÜa th«ng thêng ? * Gọi Hs đọc BT 4: H? C¨n cø vµo c¸ch x¸c minh cña sinh học, hãy định nghĩa thuật ngữ <<c¸>> H? Cã g×  gi÷a c¸ch hiÓu cña t/ng÷ nµy víi c¸ch hiÓu th«ng thêng ? D.DÆn dß: vÒ nhµ lµm bt: + BT (54) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… (79) TiÕt 30: tr¶ bµi T.L.V sè A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Giúp Hs đánh giá bài làm, rút kinh nghiệm, s/chữa các sai sót các mặt ý tứ, bè côc , c©u, tõ ng÷, chÝnh t¶ B ChuÈn bÞ: Gv:sgk, sgv, giáo án, tltk, bàI tlv số1 đã chấm điểm Hs: ¤n tËp l¹i kiÕn thøc C Hoạt đông dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Bµi míi: H® cña GV * HĐ 1: Gv chép đề bài lên bảng: H® cña Hs Ghi b¶ng * HĐ2: Yêu cầu hs xác định yêu cầu đề Yêu cầu hs xem lại dàn ý đã xây dựng Trong tiÕt häc nµy, GV tËp trung chñ yÕu vµo nhËn xÐt bµi lµm cña hs Nắm đợc p/pháp t/minh, biết vận dụng các p/pháp t/minh, biÕt kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ Bè côc râ rµng, biÕt tr×nh tõng ý râ rµng th©n bµi Trình bày đợc đặc điểm sinh học nh tầm quan trọng trâu đời sống ngời Mét sè bµi biÕt kÕt hîp h×nh thøc tù thuËt hoÆc kÓ chuyÖn Tån t¹i: số bài còn cha biết phát triển ý dẫn đến bài làm s¬ sµi Cha vận dụng đợc yếu tố miêu tả , hình thức kể chuyÖn, * H§3:GV tr¶ bµi: Yªu cÇu hs xem vµ söa lçi Dµnh thêi gian kho¶ng 15 phót * H§4:GV gäi ®iÓm D DÆn dß: So¹n bµi: KiÒu ë lÇu Ngng BÝch vµ M· Gi¸m Sinh mua KiÒu HS chép đề bµi: Giíi thiÖu vÒ tr©u ë lµng quª ViÖt Nam I/ Xác định yêu cầu đề: Tìm hiểu đề 1/ ThÓ lo¹i: ThuyÕt minh kÕt hîp miªu t¶ 2/ Néi dung: Con tr©u g¾n bã víi lµng quª VN II/ Dµn bµi: III/ NhËn xÐt bµi lµm: ¦u ®iÓm: söa lçi §äc ®iÓm Nhîc ®iÓm: (80) TuÇn Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 31: KiÒu ë lÇu ngng bÝch (TrÝch “TruyÖn KiÒu”) - NguyÔn Du A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Qua tâm trạng cô đơn buồn tủi, thơng nhớ Kiều, cảm nhận đợc vẻ đẹp lßng thñy chung nh©n hËu cña nµng - Thấy đợc n/thuật miêu tả nội tâm n/vật Nguyễn Du: Diễn biến tâm trạng đợc thể qua ngôn ngữ độc thoại & n/thuật tả cảnh ngụ tình - Hs nắm đợc chất xấu xa Mã Giám Sinh và nỗi đau ê chề, xót xa KiÒu - Tấm lòng nhân đạo Nguyễn Du và nghệ thuật miêu tả n/vật phản diện B ChuÈn bÞ: Gv : sgk, sgv, gi¸o ¸n, tltk, b¶ng phô Hs:§äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch “c¶nh ngµy xu©n” P/tÝch c©u th¬ ®Çu/ c©u th¬ tiÕp/ c©u th¬ cuèi ? Bµi míi : H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§ 1:Híng dÉn häc sinh đọc_ tìm hiểu chung H? Nªu vÞ trÝ ®o¹n trÝch t/phÈm ? I/ §äc_t×m hiÓu Sau bÞ MGS lõa g¹t, bÞ chung Gv hớng dẫn hs đọc: Tó Bµ m¾ng nhiÕc ko chÞu §äc Gv kiÓm tra chó thÝch tiÕp kh¸ch lµng ch¬i, uÊt øc Chó thÝch H? Nội dung đoạn nàng định tự Tú Bà sợ Bố cục : đoạn v¨n b¶n trªn ? mÊt vèn dô KiÒu lÇu NB A c©u ®Çu:Toµn H? §o¹n trÝch cã thÓ chia lµm thùc chÊt lµ giam láng nµng c¶nh tríc lÇu NgmÊy phÇn ? Néi dung cña tõng chê thùc hiÖn ©m mu míi ng bÝnh qua phÇn ? m¾t vµ t©m trang §o¹n trÝch thÓ hiÖn t©m cña Tk tr¹ng bi kÞch cña TK bÞ B,8 c©u tiÕp:KiÒu H§2: Híng dÉn häc sinh giam láng ë lÇu NB nhí chµng Kim, t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n §o¹n trÝch chia lµm phÇn: Nhí cha mÑ + c©u ®Çu: Hoµn c¶nh c« C,8 c©u cuèi: Gọi hs đọc câu thơ đầu: đơn, tội nghiệp Kiều Buån tr«ng c¶nh H? Néi dung cña c©u th¬ ? + c©u tiÕp: KiÒu th¬ng nhí vË tríc lÇu Kim Träng vµ th¬ng nhí H? T¶ chÞ em KiÒu ®o¹n cha mÑ trích “Kiều gặp Kim Trọng”, + câu cuối: Cảnh đợc cảm II Tìm hiểu đoạn Ng.Du viÕt “mét nÒn ”, ë nhËn qua t©m tr¹ng ®au trÝch: ®©y t.g’ l¹i viÕt “tríc lÇu ” buån, ©u lo cña KiÒu c©u th¬ ®Çu: theo em “khoá xuân” đây có Khung cảnh thiên nhiên đợc khung cảnh bi g×  víi lÇn tríc ? nh×n qua m¾t cña KiÒu kÞch néi t©m H? Trong cảnh ngộ đó, ngồi lầu NB trªn lÇu cao nh×n xa, KiÒu KiÒu gÆp Kim Träng: Kho¸ thấy cảnh vật nào xuân ngời gái đẹp bị thiªn nhiªn ? cÊm cung (81) H? C¶m nhËn cña em vÒ ko Kho¸ xu©n: thùc chÊt lµ gian n¬i ®©y ? nµng bÞ giam láng H? Ko gian đã gợi lên điều g× lßng KiÒu ? Nói, tr¨ng, cån c¸t, bôi hång Ko gian më theo chiÒu réng, chiÒu xa, chiÒu cao “bèn bÒ b¸t ng¸t ” N.Du đã để Kiều đối diện víi chÝnh m×nh, tríc c¶nh ë lÇu NB réng lín, b¸t ng¸t, vắng lặng đến lạnh  càng khắc sâu thêm nỗi cô đơn, H? Qua viÖc kh¾c ho¹ c¶nh vËt buån tñi C¶nh nhuèm mµu thiên nhiên, t.g’ giúp  đọc tâm trạng cảm nhận đợc điều gì tâm -Về chính mình, từ cô gái tr¹ng cña KiÒu ? khuª c¸c, phót chèc bÞ ®Èy vµo chèn lÇu xanh, vµo vòng H? c©u th¬ nãi vÒ t/c¶m, suy bïn « nhôc nghÜ cña KiÒu dµnh cho ? Gîi thêi gian tuÇn hoµn H? §äc nh÷ng c©u th¬ nãi vÒ khÐp kÝn, thêi gian còng nh t/c¶m cña KiÒu dµnh cho Kim ko gian giam h·m  Träng ? Sím & khuya , ngµy vµ đêm, Kiều có mình Nµng chØ cßn bÇu b¹n víi c¶nh vËt, c¶nh vËt còng nh đồng cảm với  c©u th¬ lµ bøc tranh thiªn nhiªn nhuèm mµu t©m tr¹ng H? Lần này nh nv: Cô đơn, buồn tủi, trên đờng đến Lâm Tri, Kiều trăm mối ngổn ngang dằng nhí  yªu tríc cha mÑ, theo xÐ: nhí  yªu, th¬ng cha em cã hîp lÝ kh«ng ? V× ? mÑ, th¬ng c¶m cho m×nh tríc H? Em hiÓu g× vÒ nçi lßng cña Kim Träng vµ cha mÑ Kiều đối vói chàng Kim ? Nçi nhí: Kim Träng + Mèi t×nh ®Çu ®ang r¹o rùc H? Em hiÓu c©u th¬ “tÊm lßng nhÊt bçng dng bÞ c¾t ngang son ” ntn ? + Nµng c¶m thÊy m×nh lµ  cã lçi: ChÐn rîu thÒ nguyÒn díi tr¨ng h«m nµo, nµng Gv: Trong tr¸i tim cña nµng, c¶m thÊy m×nh phô b¹c chàng Kim đã chiếm phần chàng Kim nguyên vẹn trang trọng, chân + Hành động bán mình dù thµnh nhÊt Nµng “ơn sinh thành đã có phÇn ” mÆc c¶m th©n phËn ko cßn  §Çu tiªn KiÒu nghÜ tíi xứng đáng KT, ®iÒu nµy võa phï hîp H? T/c¶m cña KiÒu dµnh cho víi qui luËt t©m lÝ, võa thÓ cha mẹ có gì khác tinh tế ngòi bút chµng Kim ? N.Du N.Du tá râ thÊu hiÓu t©m lÝ t×nh  vµ th«ng c¶m H? §Ó diÔn t¶ t©m tr¹ng cña víi nçi lßng n.vËt Kiều, tg’ đã sử dụng biện pháp ng.thuËt nµo ? Nàng đau đớn, xót xa nhớ GV: Trong c¶nh ngé hiÖn t¹i, tíi chµng Kim nàng đã quên thân để nghĩ vÒ cha mÑ, Kim Träng KiÒu lµ Nµng tëng tîng KT ®ang 2.T¸m c©u tiÕp theo: T/c¶m cña KiÒu ®/vãi ngêi th©n Nçi nhí víi Kim Träng Nçi nhí cha mÑ 3.T¸m c©u th¬ cuèi: T©m tr¹ng cña KiÒu c¶nh ngé hiÖn t¹i (82)  cã t/yªu thuû chung,  hiÕu th¶o,  cã tÊm lßng vÞ tha đáng trọng Gv: Cã thÓ coi c©u th¬ cuèi nh bé tranh tø b×nh H? Bộ tranh tứ bình đợc liên kÕt vãi b»ng tõ nµo ? H? Tõ “buån tr«ng” gîi c¶m giác gì lòng  đọc ? H? Đoạn thơ tg’ đã sử dụng nh÷ng biÖn ph¸p ng thuËt nµo ? Tâm trạng Kiều đợc in ấn tõng c¶nh cña bé tranh tø b×nh Mçi c¶nh s¾c lµ ¸m đời, số phận nµng KiÒu H? §äc cÆp vµ ph©n tÝch ? H? §äc dßng th¬ tiÕp theo vµ ph©n tÝch H? §äc cÆp th¬ thø vµ ph©n tÝch ? ngày đêm ngóng trông nàng uæng c«ng, v« Ých TÊm lßng son lµ tÊm lßng nhí th¬ng KT ko bao giê ngu«i TÊm lßng son tr¾ng cña KiÒu bÞ vïi dËp, hoen è biÕt bao giê gét röa Víi cha mÑ: Xãt th¬ng cha mẹ ngày đêm ngóng chê tin con; th¬ng cha mÑ tuæi giµ søc yÕu, nµng ë xa x«i lÊy lµ ngêi ch¨m sãc ? Dïng thµnh ng÷,®iÓn cè (qu¹t nång Êp l¹nh, s©n lai gèc tö) nãi lªn t©m tr¹ng nhí th¬ng, tÊm lßng hiÕu th¶o cña KiÒu IV/ Tæng kÕt: NghÖ thuËt: Néi dung: H? §äc cÆp th¬ thø vµ ph©n Buån tr«ng tÝch ? T©m tr¹ng buån nh tr«ng ngóng điều gì đó §iÖp ng÷, tõ l¸y, h×nh ¶nh Èn dô Mét c¸nh buåm thÊp tho¸ng H? Nh÷ng biÖn ph¸p ng thuËt xa xa cöa bÓ chiÒu h«m gîi bật đợc tg’ sử dụng cô đơn lẻ loi Nµng nhí tíi th©n phËn lu ®o¹n trÝch ? l¹c, lßng trçi dËy nçi H? Nét trữ tình đằm thắm nhớ cha mẹ, nhớ quê hơng lªn tõ bøc tranh t©m t×nh ®Çy tha thiÕt Một cánh hoa trôi lênh đênh xúc động là gì ? trªn dßng níc ch¶y xiÕt gîi D DÆn dß: nçi buån man m¸c vÒ th©n + §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch + ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n ph©n phËn lu l¹c, gêi nçi nhí ngtÝch t©m tr¹ng cña KiÒu êi yªu Néi cá dÇu dÇu n¬i ch©n c©u th¬ cuèi mây, mặt đất, mầu mây, mµu cá óa hoµ vµo thµnh mét mµu xanh khã ph©n biÖt gîi t©m tr¹ng bi Mét c¬n giã cuèn mÆt thuyÒn lµm cho tiÕng vang næi lªn nh bao v©y nµng §¶o ng÷ “Çm Çm” nhÊn m¹nh c¸i c¶m gi¸c h·i hïng, ghª sî §©y lµ ®o¹n th¬ t¶ c¶nh ngô t×nh hay nhÊt cña TruyÖn KiÒu C¶nh vËt nh thÊm ®Ém nçi lßng t©m tr¹ng cña n/v S¸ng t¹o ng«n ng÷ BiÖn ph¸p t¶ cÈnh ngô t×nh (83) Ng«n ng÷ th¬ s¸ng, phong phó vÒ mµu s¾c, ©m thanh, nhÞp ®iÖu §i s©u m/t¶ néi t©m n/v TÊm lßng thuû chung, nh©n hËu cña KiÒu Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 32: miªu t¶ v¨n b¶n tù sù A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Qua bài học giúp Hs biết kết hợp m.tả h/động, việc, cảnh vật &  bµi v¨n tù sù - Rèn luyện kỹ vận dụng các phơng thức biểu đạt văn B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ghi, đọc trớc bài C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Nhí l¹i kiÕn thøc líp 8: Nªu vai trß cña y/tè m/t¶ v¨n b¶n tù sù ? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1:Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vai trß cña miªu t¶ v¨n b¶n tù sù Gọi Hs đọc đoạn vb (85) I V¨n trß cña H? §o¹n trÝch kÓ sù viÖc g× ? - §o¹n v¨n kÓ chuyÖn vua miªu t¶ vb H? Các việc chính mà bạn Quang Trung đánh đồn tự sự: Hs nêu đã đầy đủ cha ? Ngäc Håi H? Em hãy nối các s/v đó thµnh ®/v¨n - Đã đầy đủ H? Nếu kể lại s/v diễn - Hs đọc đ/văn sau đã nh thì có đợc không ? Vì đợc nối ? - Lµm cho ®o¹n v¨n thiÕu H? So sánh các s/v chính mà sinh động Vì đơn giản bạn đã nêu với đoạn trích kể lại s/v tức là trả Ng« Gia VP, em cã nhËn xÐt lêi c©u hái: ViÖc g×? Chø cha trả lời đợc câu hỏi g× ? H? Nhờ yếu tố nào ? - Trận đánh không đợc tái (Y/c Hs kể y/tố cách sinh động m/t¶ & vai trß cña chóng) - Nhê nh÷ng y/tè m/t¶ míi Ghi nhí (86) H? Vậy kể, muốn cho s/v thấy đợc trận đánh diễn đợc kể sinh động,  kể cần ntn II LuyÖn tËp: chó ý ®iÒu g× ? BtËp 1(86) - Trong kÓ,  kÓ cÇn m/tả chi tiết h/động, cảnh vật,  mà s/v đã diễn ntn th× truyÖn míi trë (84) H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp * Gọi Hs đọc y/c BT1: H? Trong bµi <<ChÞ em TK>> tg’ s/dông nh÷ng y/tè m/t¶ nµo ? (Gîi ý: Mçi bøc ch©n dung tg’ t¶ ë p.diÖn nµo ? So s¸nh vÝ von víi nh÷ng g× ?) H? Với cách tả đã làm bật đợc vẻ đẹp  ntn nh©n vËt ? nên sinh động C¸c nhãm th¶o luËn: T×m nh÷ng y/tè t¶ , t¶ c¶nh ®o¹n trÝch TK võa häc ? Hs đọc các câu thơ m/tả bøc ch©n dung: + Thóy V©n: “Khu«n tr¨ng M©y thua níc tãc ” + T.KiÒu: “Lµn thu thñy, nÐt Hoa ghen , liÔu hên ”  Tg’ s/dông bót ph¸p íc lệ T/T để m/tả nhằm tái hiÖn l¹i ch©n dung “mçi  ” Gv: Qua m/t¶ ch©n dung  Dù b¸o sè phËn cña n/vËt H? Trong ®o¹n “C¶nh ” N.Du đã chọn lọc chi tiết gì để m/tả & làm bËt ? Gv: Bót ph¸p t¶ & gîi, tõ ng÷ Hs t×m y/tè m/t¶ giàu chất tạo hình để m/tả c¶nh ngµy xu©n H? Nh÷ng y/tè m.t¶ Êy cã Nhê nh÷ng y/tè m.t¶ mµ gợi đợc khung cảnh thiên g.trÞ g× ®o¹n trÝch ? nhiªn ngµy xu©n víi vÎ Gv hớng dẫn Hs dựa vào đẹp riêng nó Đồng đoạn trích “Cảnh ngày thời gợi đợc khung cảnh cña lÔ héi truyÒn thèng xuân ” để viết đ/văn Dùa vµo ®o¹n trÝch: “ChÞ em cña d.téc ta ViÕt ®.v¨n kÓ viÖc chÞ em TK” để giới thiệu TK di ch¬i buæi chiÒu ngµy minh D DÆn dß: + Hoµn thµnh BtËp trªn vµo (Chó ý vËn dông y/tè m.t¶ c¶nh ngµy xu©n) vë Gọi đại diện nhóm (BT3: viÕt ®/v¨n) + ¤n tËp: ChuÈn bÞ viÕt bµi lªn nãi tríc tËp thÓ TLV sè + So¹n: TK b¸o ©n b¸o o¸n 2.Bµi 2: Hs c¸c cïng viÕt nhãm G/thiệu vẻ đẹp cña chÞ em TK (85) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 33: trau dåi vèn tõ A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu đợc tầm q.trọng việc trau dồi vốn từ Muốn trau dồi vốn từ trớc hết phải rèn luện để biết đợc đầy đủ chính xác nghĩa & cách dùng từ B ChuÈn bÞ: Gv:sgk,sgv,tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bài cũ: Có h/thức nào để p.triển từ vựng ? Từ vựng ngôn ngữ có thể thay đổi hay không? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1:Híng dÉn häc sinh rèn luyện để biết rõ nghĩa cña tõ vµ c¸ch dïng tõ - Gọi Hs đọc ý kiến cố Thñ tíng P.V.§ Gv: §/v¨n trÝch ®o¹n viÕt: I Rèn luyện để “Gi÷ ” cña cè Thñ tíng biÕt râ nghÜa cña P.V.§ tõ & c¸ch dïng H? §o¹n v¨n 1, Cè Thñ tíng tõ: nhÊn m¹nh ®iÒu g× ? TiÕng ViÖt lµ ng.ng÷ 1/ T×m hiÓu ý kiÕn H? Nội dung đoạn là gì giàu đẹp, có khả Cố T.tớng ? ®/øng nhu cÇu nhËn thøc & P.V.§: H? Cè Thñ tíng khuyªn g.tiÕp cña  viÕt chóng ta ®iÒu g× ? Lêi khuyªn Muèn ph¸t huy tèt kh¶ n¨ng cña TV: + Kh«ng ngõng trau dåi Gv ®a b¶ng phô: 2/ Ph¸t hiÖn & söa vèn tõ cña m×nh H? Ph¸t hiÖn lçi sai ? + BiÕt vËn dông vèn tõ lçi sai c¸ch H? V× dïng tõ <<nao c¸ch nhuÇn nhuyÔn dïng tõ: VD: nao>> l¹i lµ sai ? a) Quân địch nao - Nao nao - Khiến phải xúc động nao, hàng ngũ rối (thiÖt lßng m×nh còng nao lo¹n H? Thay b»ng tõ nµo cho nao lßng  - TK) b) Vò n¬ng trë vÒ đúng ? - HoÆc: Quanh co (nao nao d¬ng thÕ lõng lÉy H? Ph¸t hiÖn lçi sai ? V× dßng níc uèn quanh) víi cê t¸n, vâng ? läng - Thay: Nao nóng + Lừng lẫy: Là vang động - Không vững tâm, cảm Giữa dòng lúc khắp nơi dều biết đến (nói thấy yếu Èn lóc hiÖn (léng tiÕng t¨m) lÉy) + Léng lÉy: Rùc rë (nãi vÒ vÎ  TiÕng t¨m lõng lÉy đẹp, màu sắc)  ¨n mÆc léng lÉy H? Qua VD, cho biÕt v× Cha hiÓu hÕt ý nghÜa cña Ghi nhí (94)  viÕt dïng tõ sai ? II LuyÖn tËp: tõ H? VËy muèn vËn dông tèt 1/ Mét ch÷ cã thÓ (86) vèn tõ cña m×nh tríc hÕt ph¶i lµm g× ? Giáo viên gọi Hs đọc ghi nhí H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp H? Nªu y/c cña B.tËp H? Nói nh là nói đến hiÖn tîng g× tõ vùng ? Cho VD ? C¸ch lµm nh B.tËp D DÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi, lµm bµi tËp - ChuÈn bÞ bµi míi Phải hiểu đầy đủ chính xác dùng để diễn tả nghÜa & c¸ch dïng cña tõ nhiÒu ý: 2/ Mét ý nhng l¹i cã bao nhiªu ch÷ - Hiện tợng nhiều nghĩa để diễn tả: cña tõ VD: Tõ <<¡n>>: ¡n c¬m, ¨n hµng, ¨n ¶nh, ¨n tham, - Hiện tợng đồng nghĩa VD: §Ó chØ k/niÖm “MÊt kh¶ n¨ng sèng, kh«ng cßn cã biÓu hiÖn cña sù sèng” (87) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 34 & 35: viÕt bµi T.L.V sè A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Thông qua bài thực hành viết, biết vận dụng kiến thức đã học để thực hµnh viÕt v¨n tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, giáo án, tltk, đề tlv số Hs: ¤n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Bµi míi: KiÓm tra H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng * HĐ1: Gv chép đề lên b¶ng: Đề bài: Đã có lần em đợc cïng bè mÑ ®i t¶o mé §Ò v¨n: ngµylÔ, TÕt H·y viÕt b/v kÓ Dµn bµi tham kh¶o Đã có lần em đợc buổi tảo mộ đáng nhớ đó 1/ Mở bài: Giói thiệu cùng bố mẹ tảo * H§2: buæi ®i t¶o mé cïng ngêi mé ngµylÔ, GV híng dÉn hs lµm bµi th©n TÕt H·y viÕt b/v kÓ thêi gian 90 phót 2/ Th©n bµi: buổi tảo mộ đáng a/ Kể công việc chuẩn bị nhớ đó? tríc t¶o mé : s¾m söa tiÒn vµng, hoa qu¶, nøoc kh¨n Mäi ngêi trang phôc s¹ch sÏ, gän gµng b/ Miªu t¶ quang c¶nh ngµy minh: Kh«ng khÝ, tiÕt trêi, quang c¶nh xung quanh c/ Kể công việc đến n¬i t¶o mé: - Đầu tiên, gia đình thắp hơng khu đền lớn -Sau đó, mẹ cùng em dọn dÑp tµn h¬ng, hoa hÐo trªn mé, lau s¹ch bia mé - C¶ nhµ th¾p h¬ng( kÕt hîp  H§3:Cuèi giê Gv thu m.t¶ néi t©m, t×nh c¶m, suy nghĩ, đứng trớc mộ ngời bµi cña hs th©n - §èt tiÒn vµng 3/ KÕt bµi: kÕt thóc buæi t¶o D DÆn dß: - Häc sinh vÒ nhµ «n tËp mé Khung c¶nh xung quanh kiÕn thøc, lµm lai bµi T©m tr¹ng ngêi vÒ - ChuÈn bÞ bµi míi (88) TuÇn Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt: 36, 37 V¨n b¶n: m· gi¸m sinh mua kiÒu ( TrÝch:TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du ) A Mục tiêu cần đạt: Giúp hs - Kh¾c ho¹ ch©n dung tªn d¾t g¸I lu manh M· Gi¸m Sinh, t thÕ vµ t©m tr¹ng cña nàng Kiều_ nạn nhân biến và đồng tiền; Đoạn thơ kể truyện tỉ mỉ, giọng ®iÖu kh¸ch quan nhng mµu s¾c ch©m biÕm rÊt râ - củng cố và rèn luyện kĩ đọc thơ lục bát , kể chuyện , phân tích nhân vật qua hình dáng cử ngôn ngữ và hành động B ChuÈn bÞ: - Gv:sgk,sgv,tltk, b¶ng phô - Hs:§äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò : §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch “KiÒu ë lÇu NB” & p/tÝch t©m tr¹ng cña Thóy KiÒu c©u th¬ cuèi? Bµi míi: (89) H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh đọc_ tìm hiểu chung Gv: giíi thiÖu vÞ trÝ cña ®o¹n trÝch Gv: đọc mẫu, gọi hs đọc Hs kiÓm tra chÐo chó thÝch Gåm 34 c©u: 619-652; Gọi hs tự đọc câu thơ đầu: nằm phần thứ hai Gv diÔn gi¶ng sè ®iÓn cè vµ sè tõ mang tÝnh Èn dô H? Néi dung cña c©u th¬ ®Çu ? Gọi hs đọc 26 câu tiếp: Kiều định bán mình chuéc cha H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu h×nh ¶nh M· Gi¸m Sinh H? MGS đợc giới thiệu ntn h¾n míi xuÊt hiÖn ? Tªn tuæi ? Quª qu¸n ? Ng«n ng÷ ? H? Về tuổi tác, diện mạo đợc giíi thiÖu ntn ? H? Gi¸ trÞ biÓu c¶m cña c¸c tõ l¸y? Hái tªn hái quª C¸ch nãi n¨ng céc lèc, mËp mê, kh«ng râ rµng Tuæi t¸c, diÖn m¹o: “Qu¸ niªn tr¹c ngo¹i tø tuÇn Mµy r©u nh½n nhôi ” §· qu¸ tuæi xu©n mµ vÉn cßn ch¶i chuèt th¸i qu¸ gîi sù kh«ng l¬ng thiÖn cña ngêi v« häc “Tríc thÇy sau tí x«n xao ghÕ trªn ngåi tãt ” Hành động “ngồi tót”: kh«ng cÇn biÕt kÎ trªn  dới, thái độ trịnh thợng, hîm hÜnh cña kÎ v« häc Tg’ đã vạch trần mâu thuÉn §¾n ®o, Ðp thö, cß kÌ Ghi b¶ng I/ VÞ trÝ cña ®o¹n trÝch: II/ §äc vµ t×m hiÓu chó thÝch §äc Chó thÝch Bè côc: III/ Híng dÉn Hs t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n H/¶nh M.G Sinh - lµm d¸ng, lµm đỏm quá đáng, kệch cìm, khoe khoang lé liÔu kh«ng hîp víi løa tuæi - ThÇy trß võa ®I võa tiÕng to, tiÕng nhá kh«ng ngít, ch¼ng buån t«n träng nhµ chñ, ch¼ng thÌm t«n träng c¶ H? Cử chỉ, hành động MGS đợc g.thiệu qua h/¶nh nµo ? H? NhËn xÐt vÒ t chÊt  thùc cña M· víi  mµ Lµ tay bu«n thÞt b¸n  Mã đóng vai ? tµn nhÉn, bØ æi, ghª tëm, bÊt nh©n H? Trong c¶nh mua b¸n, MGS đã có suy nghĩ, Thềm hoa bớc cö chØ, viÖc lµm ntn ? Tâm trạng đau đớn, tái tê, H? Qua đó MGS lên là buồn tủi, ê chề  ntn? Ngõng: nh×n ng¾m MÆt dµy: tét cïng cña sù ®au khæ - Câu hoi hàng đợc ®a dÈy b»ng lêi lÏ khu«n s¸o, lÔ phÐp xa x«i Nh vËy: MGS lµ tªn mua ngêi cho chñ nhµ chøa,tªn lu manh thæ phØ m¹t h¹ng díi ngßi bót cña NguyÔn Du Nỗi đau đớn, xót xa trớc thùc tr¹ng ngêi bÞ vïi dËp Tè c¸o thùc tr¹ng XH xÊu xa, lên án lực đồng - Nµng KiÒu cã thÓ kh«ng nhËn sù lõa lõa bÞp cña M· Gi¸m Sinh, kh«ng ph¶I v× nµng thiÕu 2.H/¶nh TK: - suÊt cuéc mua b¸n TK bÞ động , rụt rè, sợng sïng , xÊu hæ.\ (90) TiÕt 37 tiÒn Khinh bØ, c¨m phÉn s©u H§3: Híng dÉn häc sinh s¾c bän bu«n ngêi tµn t×m hiÓu h×nh ¶nh Thuý nhÉn KiÒu: Sö dông nhiÒu h×nh th¸i Gọi hs đọc: ngôn ngữ để khắc hoạ tính H? KiÒu xuÊt hiÖn c¸ch n/v tr¹ng th¸i ntn? Tr¹ng th¸i Êy béc lé t©m tr¹ng g×? Ngôn ngữ đối thoại H? Em hiÓu c©u th¬ “Ngõng Ng«n ng÷ m.t¶ ngo¹i hoa ” ntn? h×nh, cö chØ n/v Sù kÕt hîp gi÷a ng«n ng÷ Gi¸ trÞ hiÖn thùc: Tè c¸o b¸c häc víi ng«n ng÷ b×nh XH phong kiÕn; søc giµy dân thể nỗi đau khổ có xéo tàn bạo đồng tiền t/c đỉnh Giá trị nhân đạo: Cảm Gọi hs đọc câu cuối: th«ng s©u s¾c víi sè phËn H? Qua đoạn trích, tg’ đã kín ngời p/nữ dới chế độ đáo thể thái độ cuả PK m×nh ntn? H? Qua đó, tg’ đã phơi bày hiÖn thùc XH ntn ? H? Qua ®o¹n trÝch, em häc tập đợc gì n.thuật m.t¶ ch©n dung n/v ? H? C¸ch sö dông ng«n ng÷ n/v ? sù th«ng minh nh¹y bÐnmµ v× c¸I nhôc c¸I tøc, xÊu hæ ª chÒ v× m×nh bÞ coi nh mét mãn hµng, khiÕn nµng kh«ng để ý đến đáng ngê cña MGS 3.Thái độ tg’: NguyÔn Du rÊt th¬ng rÊt ¸I ng¹i cho KiÒu nhng kh«ng làm gì đợc, đành nuốt nớc mắt nh kiÒu theo KiÒu mµ th«i IV/ Tæng kÕt: 1.Ng.thuËt: 2.Néi dung: * Ghi nhí sgk tr 99 H? §o¹n trÝch gãp phÇn thÓ hiÖn néi dung g× cña t¸c phÈm ? Suy nghÜ H§4: Híng dÉn häc sinh t×m Tr¶ lêi hiểu tháI độ tác giả H? Thái độ tác giả với Thuý KiÒu nh thÕ nµo ? D DÆn dß: + Häc thuéc lßng ®o¹n trÝch + Phân tích n/v MGS để thấy râ b¶n chÊt cña tªn bu«n thÞt b¸n ngêi §äc ghi nhí sgk + ChuÈn bÞ: PhÇn I tr.58 “M.t¶ ” Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 38 & 39: lôc v©n tiªn cøu kiÒu nguyÖt nga (TrÝch “TruyÖn Lôc V©n Tiªn”) - NguyÔn §×nh ChiÓu) (91) A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm đợc cốt truyện & điều tg’, tác phẩm - Qua đoạn trích, hiểu đợc khát vọng cứu , giúp đời tg’ & phẩm chất n/vËt chÝnh LVT & KNN - Tìm hiểu đặc trng phơng thức khắc họa tính cách n/v truyện B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs:§äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: §äc thuéc lßng ®o¹n trÝch “M· Gi¸m Sinh mua KiÒu ” ? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1: Gi¸o viªn giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶& t¸c phÈm Hs đọc Gọi Hs đọc chú thích tg’ (phÇn chó thÝch *- Tr.105) I Vµi nÐt vÒ tg’ & H? Rót nh÷ng bµi häc lín t/p g× vÒ  NguyÔn §×nh Ng-§-ChiÓu – Mét phong 1/ T¸c gi¶: c¸ch lín: N-§-ChiÓu ChiÓu ? * GVDG: + Nghị lực chiến đấu để SGK (105) sống & cống hiến cho đời * Gọi Hs đọc chú thích: + Lßng yªu níc & tinh thÇn 2/ T/phÈm: bÊt khuÊt chèng giÆc ngo¹i a) Hoµn c¶nh s¸ng x©m t¸c: - GVDG: Hs đọc b) Gi¸ trÞ t/p’: - §Çu nh÷ng n¨m 1850, thông qua đờng truyền miÖng Hs đọc phần đã tóm tắt * Kết cấu: Theo kiểu truyền SGK thèng cña lo¹i truyÖn P.§«ng nghÜa lµ theo tõng ch¬ng håi, xoay quanh diÔn biến đời các n/v chính * Tãm t¾t truyÖn: 2082 c©u * §Æc ®iÓm thÓ * GV ®a thªm d/c: T×nh cha- th¬ lôc b¸t lo¹i: con, mẹ-con, vợ-chồng, bạn- + LVT đánh cớp cứu KNN bÌ, + LVT gÆp n¹n mµ vÉn gi÷ T/c¶m cña VT ®/v mÑ, LVT lßng chung thñy víi LVT & KNN + LVT & KNN gÆp l¹i LVT đánh cớp, Hớn Minh - ND ý nghĩa truyện: Truyền “bẻ giò” cậu công tử dạy đạo lý làm  quan Xem träng t×nh nghÜa gi÷a  víi  XH: Cha-con §Ò cao tinh thÇn nghÜa hiÖp s½n sµng cøu khèn phß nguy hiÖn kh¸t väng cña n/d * Giúp Hs giải đáp câu hỏi Thể híng tíi lÏ c«ng b»ng (108): c/® H? Tìm y/tố trùng hợp Là truyện thơ Nôm để kể gi÷a t×nh tiÕt cña truyÖn víi “kÓ th¬”, “nèi th¬”, “h¸t” (92) đời N.Đ.Chiểu GVKL: ChÝnh v× thÕ cã ý kiÕn cho r»ng truyÖn LVT lµ thiªn tù truyÖn H? Sù kh¸c biÖt ë phÇn kÕt thóc c©u truyÖn lµ ë t×nh tiÕt nµo ? H? Theo em  biệt đó nói lªn ®iÒu g× ? H§2: Gv giíi thiÖu vÞ trÝ ®o¹n trÝch H? §o¹n trÝch n»m vÞ trÝ nµo cña t/phÈm ? H? Tìm đại ý đoạn thơ trÝch ? H§3: Híng dÉn häc sinh đọc_ tìm hiểu chung Gv đọc mẫu – Gọi Hs đọc: KT chó thÝch: Hs tù k.tra chÐo H§4: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt ®o¹n trÝch Gv: Tríc ®o¹n nµy lµ c¶nh LVT thÊy n/d khèn khæ, lßng ®Çy h¨m hë muèn lËp c«ng danh  GÆp t×nh huèng nµy lµ mét thö th¸ch ®Çu tiªn H? Khi gặp bọn cớp LVT đã cã h/® ntn ? N/xÐt g× vÒ h/® Êy ? Gv: Chµng chØ cã m×nh, bọn cớp đông , gơm giáo đầy đủ, lẫy lừng VËy mµ H? H/ảnh Vân Tiên đợc so s¸nh víi h×nh mÉu lý tëng nào ? Nhằm mục đích gì ? H? Qua h/động đánh cớp V©n Tiªn chøng tá chµng lµ ngêi ntn ? H? H/động VT gợi em nhí tíi h/® cña nv nµo truyện cổ tích đã học Gv diễn giảng: H/ảnh VT đợc kh¾c ho¹ theo m« tÝp quen thuéc ë truyÖn n«m: Chµng VT Chó träng tíi h/® cña n/v h¬n lµ m/t¶ néi t©m  T/c n/v đợc bộc lộ qua lời nãi, viÖc lµm , cö chØ Hs th¶o luËn nh÷ng y/tè trïng hîp + ViÖc bá thi vÒ chÞu tang  §au m¾t & bÞ mï + BÞ béi h«n + VÒ sau l¹i gÆp cuéc h«n nhân tốt đẹp (LVT với KNN, N§C víi c« N¨m §iÒn) Hs th¶o luËn vÒ sù kh¸c biÖt: + LVT đợc tiên cho thuốc, m¾t s¸ng l¹i, tiÕp tôc ®i thi đỗ Trạng Nguyên, cầm quân đánh giặc thắng lợi + N§C vÜnh viÔn lµ bãng tèi Sự khác biệt đó nói lên ớc m¬ kh¸t väng ch¸y báng t©m hån N§C mµ «ng göi g¾m n/v lÝ tëng cña m×nh N»m ë phÇn ®Çu cña t/phÈm <<LVT đánh cớp cứu KNN>> Trên đờng trở nhà thăm cha mÑ tríc lªn kinh øng thi, gÆp bän cíp hoµnh hành, LVT xông vào đánh tan bän cíp cøu tho¸t KNN Hs đọc & theo dõi “BÎ c©y lµm gËy ”  Mét h/® nghÜa hiÖp, tinh thÇn thîng vâ, lu«n quan t©m & sẵn sàng giúp đỡ  khác lúc nguy khèn  H/® tù nguyÖn, dòng c¶m đơng đầu với bọn cớp Bản lÜnh cña LVT lµ b¶n lÜnh cña  anh hïng v× nghÜa lín tay diÖt ¸c trõ tµ Tài VT đợc ví với TriÖu Tö Long, mét danh tíng thêi Tam Quèc, thÓ hiÖn c¸i tµi cña bËc anh hïng vµ søc m¹nh cña h/® nghÜa hiÖp: bªnh vùc Chứng tỏ cái đức  “v× nghÜa quªn th©n, c¸i tµi cña bËc anh hïng vµ søc m¹nh bªnh vùc kÎ yÕu, chiÕn th¾ng b¹o tµn II VÞ trÝch: trÝ ®o¹n III §äc -chó thÝch IV T×m hiÓu ®o¹n trÝch: H/¶nh LVT: LVT & h/đ đánh cớp: - H×nh ¶nh V©n Tiên tả đột hữu x«ng gi÷a vßng vây lũ cớp đợc kÓ rÊt nhanh , ng¾n gänb»ng so s¸nh víi viªn tíng TriÖu Tö Long ë trËn §¬ng D¬ng truyÖn “Tam Quèc ChÝ ” Bon l©u la tan vì, tíng cíp Phong Lai bÞ mét gËy bá m¹ng - Qua nhng c©u hái vµ tr¶ lêi cña LVT sau chiÕn th¾ng bon cíp Phong Lai cho thÊy ngêi anh hïng hµo hiÖp nghÜa khinh tµi, tõ t©m nh©n hËu - Qua LVT nhµ th¬ N§C göi g¾m íc väng ngêi anh hïng v× d©n dÑp lo¹n (93) trai tµi giái cøu c« g¸i tho¸t khái hiÓm nghÌo råi tõ ©n nghĩa đến tình yêu H? Cách kết cấu đó thể mong íc g× cña ND ? H? Vân Tiên có h/đ ntn đối víi c« g¸i ? H? Khi KNN muèn l¹y t¹ ¬n chàng, Vân Tiên có thái độ, h/® ntn ? H? Hành động đó chứng tỏ đức tính gì chàng ? H? V©n Tiªn quan niÖm vÒ viÖc nghÜa ntn ? H? Qua h/® vµ quan niÖm trªn, em thÊy chµng lµ ngêi ntn ? H? Qua h/đ đánh cớp và cách c xö víi KNN, h/¶nh V©n Tiªn næi bËt víi nh÷ng phÈm chÊt nµo ? H? KNN đợc giới thiệu là ngời ntn ? (cách xng hô ? cử ?) H? Víi ¬n cøu m¹ng, KNN cã suy nghÜ ntn ? H? Theo em, n/v truyÖn chủ yếu đợc m/tả theo phơng thøc nµo (ngo¹i h×nh, néi t©m, hay h/®, cö chØ) ? H? Điều đó đã lý giải g× vÒ t/c d©n gian cña truyÖn ? TruyÖn Th¹ch Sanh H/¶nh KNN: KNN lµ mét tiÓu th khue c¸c , nÕt na, e lÖ, cã häc thức, đợc giáo dục Kết cấu đó thể niềm cẩn thận mong íc cña nd gi÷a thêi buæi lo¹n l¹c cã ngêi tµi giái đến cứu giúp Vân Tiên động lòng tìm c¸ch an ñi, ©n cÇn hái han V©n Tiªn véi g¹t “khoan khoan ngồi đó” §Æc ®iÓm thÓ §øc tÝnh khiªm nhêng, c xö lo¹i, ng«n ng÷: tÕ nhÞ, cã v¨n ho¸ Méc m¹c, gi¶n dÞ, V©n Tiªn quan niÖm vÒ viÖc giÇu s¾c nam Bé nghÜa “ lµm ¬n h¸ dÔ nµo tÝnh thiÖt” Theo chµng lµm viÖc nghÜa lµ bæn phËn, lÏ tù nhiªn Lµ ngêi träng nghÜa, IV/ Tæng kÕt: khinh tµi §ã lµ c¸ch c xö Ghi nhí mang tinh thÇn nghÜa hiÖp cña c¸c bËc anh hïng h¶o h¸n Víi nh÷ng nÐt tÝnh cách đó, h/ảnh LVT là h/ảnh đẹp, lý tởng mà Ng.Đ.Chiểu göi g¾m niÒm tin vµ ícväng cña m×nh: Kh¸t väng hµnh đạo cứu đời V/ LuyÖn tËp: C¸ch xng h«: Qu©n tö, tiÖn thiÕp C¸ch nãi n¨ng v¨n vÎ, dÞu dµng, mùc thíc Lµm ®©u d¸m Chút tôi liễu yếu đào tơ Cách trình bày vấn đề rõ ràng, khúc triết vừa đáp ứng đầy đủ điều thăm hỏi ©n cÇn cña V©n Tiªn, võa thÓ hiÖn niÒm ch©n thµnh cảm kích xúc động m×nh Nàng có suy nghĩ: đền đáp ko đủ Cuối cùng nµng nguyÖn g¾n bã cuéc đời với LVT Qua cö chØ, h/® vµ lêi nãi Gv diễn giải: N/vật đợc đặt c¸c mèi q.hÖ xh, tình xung đột cña ®/sèng råi b»ng h/®, cö chØ, lêi nãi n.v tù béc lé t/c¸ch H? N.xÐt g× vÒ ng«n ng÷ cña §©y lµ truyÖn th¬ n«m tg’ ®o¹n trÝch ? mang t/c là truyện để kể nhiều là để đọc, để xem V× thÕ ®i vµo nd nã D DÆn dß: + Häc thuéc lßng ®o¹n trÝch dÔ biÕn thµnh nh÷ng h×nh thøc sinh ho¹t VHDG Lµ + Häc ph©n tÝch + Soạn : Miêu tả nội tâm truyện kể nên chú trọng đến h/®, cö chØ, lêi nãi nhiÒu v¨n b¶n tù sù h¬n lµ m.t¶ néi t©m (94) Ng«n ng÷ méc m¹c, b×nh dÞ g¾n víi lêi nãi thêng vµ mang màu sắc địa phơng Nam bộ, có phÇn thiÕu chau chuèt nhng l¹i phï hîp víi ng«n ng÷ kÓ chuyÖn rÊt tù nhiªn dÔ ®i vµo quÇn chóng Ngôn ngữ thơ thay đổi phù hîp víi diÔn biÕn, t×nh tiÕt Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 40: miªu t¶ néi t©m v¨n b¶n tù sù A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Hiểu đợc vai trò m/tả nội tâm và mối q.hệ nội tâm với ngoại hình kÓ chuyÖn - RÌn kü n¨ng kÕt hîp kÓ chuyÖn víi miªu t¶ néi t©m nh©n vËt viÕt bµi v¨n tù sù B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña häc sinh Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu yÕu tè miªu t¶néi t©m v¨n b¶n tù sù - Gọi Hs đọc đ/trích “Kiều lầu NB ” H? T×m nh÷ng c©u th¬ t¶ c¶nh s¾c bªn ngoµi (c¶nh vËt) lÇu Ngng BÝch? H? Dấu hiệu nào cho thấy đó là nh÷ng c©u th¬ m/t¶ c¶nh vËt bªn ngoµi ? H? T×m nh÷ng c©u th¬ m/t¶ t©m tr¹ng cña Thóy KiÒu ë ®o¹n trÝch ? H? Dựa vào đâu em biết đó là ®o¹n m/t¶ néi t©m ? H? T×m nh÷ng VD vÒ miªu t¶ néi t©m nh©n vËt sè t¸c phÈm văn học mà em đã học? H? ThÕ nµo lµ m/t¶ néi t©m ? H® cña Hs Ghi b¶ng I T×m hiÓu Hs đọc yÕu tè m.t¶ + <<Tríc lÇu C¸t vµng néi t©m >> v¨n b¶n tù sù + HoÆc c©u th¬ cuèi - §o¹n trÝch: Ngời đọc có thể q.sát trực Kiều lầu tiếp đợc = các giác quan: Ngng Bích H×nh d¸ng, mµu s¾c, vv “Bªn trêi Cã gèc tö ” Nh÷ng suy nghÜ bªn trong: NghÜ thÇm vÒ th©n phËn c« đơn, bơ vơ nơi đất khách, nghÜ vÒ cha mÑ n¬i quª nhµ + §/v L·o H¹c b¸o tin cho ) «ng gi¸o b¸n cËu vµng * M/t¶ néi + DÕ MÌn ©n hËn t©m lµ t¸i Dùa vµo ghi nhí (nh÷ng g× hiÖn nh÷ng ý không q.sát đợc cách trực nghĩ, c¶m tiÕp) xóc, t×nh c¶m cña nh©n vËt (95) H? Nh÷ng c©u th¬ t¶ c¶nh cã mèi quan hÖ ntn víi viÖc thÓ hiÖn néi t©m nh©n vËt? Gọi Hs đọc đoạn văn vd SGK H? ®o¹n v¨n diÔn t¶ t©m tr¹ng g× cña L·o H¹c? H? Tâm trạng đó đã đợc tg diễn tả b»ng c¸ch nµo ? H? Theo em , miªu t¶ néi t©m cã tác dụng ntn việc khắc hoạ nh©n vËt v¨n b¶n tù sù? Gv gọi hs đọc ghi nhớ sgk tr 117 H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp Gọi Hs đọc yêu cầu bài tập Tõ viÖc miªu t¶ ngo¹i c¶nh, ngo¹i h×nh mµ ngßi viÕt cho ta thấy đợc tâm trạng bên nh©n vËt T©m tr¹ng ®au khæ, d»n vÆt ph¶i b¸n cËu Vµng Ghi nhí(117 Th«ng qua viÖc miªu t¶ nÐt mÆt, cö chØ cña l·o H¹c II LuyÖn tËp: 1/ Bµi (117) : Rót ghi nhí ThuËt l¹i ®o¹n trÝch : M· Gi¸m sinh mua KiÒu b»ng 2/ Bµi (112) v¨n xu«i, chó ý miªu t¶ néi Chó ý lµm næi Gv gîi ý: Chó ý nh÷ng c©u miªu t©m cña nµng KiÒu bËt t©m tr¹ng t¶ néi t©m cña KiÒu cña KiÒu lóc Ngêi kÓ cã thÓ ë ng«i thø nhÊt gÆp Ho¹n Th hoÆc thø ba GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp * Gv gợi ý: Ngời viết đóng vai Gọi đại diện nhóm Kiều phiên tòa để báo ân Nhập vai nàng Kiều kể lại b¸o o¸n Ngêi viÕt xng t«i kÓ l¹i cho líp nghe viÖc b¸o ©n vô ¸n báo oán để luyện nói, m/tả Gäi Hs c¸c nhãm tr×nh bµy néi t©m b»ng lêi nãi C¸c nhãm thi nãi: KÓ l¹i vô D DÆn dß: + Tr/bµy BT1 & vµo vë Ng÷ v¨n ¸n (ë nhµ) + BT (117 + So¹n bµi “L-V-Tiªn gÆp n¹n” (96) TuÇn Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 41: lôc v©n tiªn gÆp n¹n (NguyÔn §×nh ChiÓu) A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Qua phân tích đối lập cái thiện và cái ác đoạn thơ nhận biết đợc thái độ, tình cảm và lòng tin tác giả gửi gắm với ngời lao động bình thờng - Tìm hiểu và đánh giá nghệ thuật xếp tình tiết và nghệ thuật ngôn từ ®o¹n trÝch B ChuÈn bÞ: G v: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Ch©n dung NguyÔn §×nh ChiÓu Hs: §äc tríc bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Giíi thiÖu t¸c gi¶ NguyÔn §×nh ChiÓu & tãm t¾t ng¾n gän truyÖn “Lôc V©n Tiªn”? Bµi míi: H® cña GV h® cña Hs Ghi b¶ng I/ §äc, t×m H§1: Híng dÉn häc sinh hiÓu chó đọc_ tìm hiểu chung Gọi H.S đọc thÝch: §äc Híng dÉn H.S t×m hiÓu chó Chó thÝch thích theo yêu cầu đàm thoại H.S thực Bè côc Bè côc chia lµm ®o¹n: H? §o¹n trÝch cã thÓ chia lµm Tõ ®Çu xãt xa tÊm lßng: phần? Nội dung hành động, tội ác phÇn? TrÞnh H©m Cßn l¹i: miªu t¶ viÖc lµm nhân đức và sống s¹ch cña «ng Ng Hs đọc II/ VÞ trÝ, bè côc cña ®o¹n trÝch: III/ T×m hiÓu ®o¹n trÝch: 1/ Tâm địa và hành động độc ¸c cña T.H©m - Hoµn c¶nh cña thÇy trß V©n Tiªn (97) ThÊy VT cã tµi, TrÞnh HĐ2: Hớng dẫn học sinh Hâm sinh lòng đố kỵ, ganh ghÐt t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n Lòng ganh ghét, đố kỵ Gäi HS §äc c©u th¬ ®Çu biến thành kẻ độc ác, nhÉn t©m c¶ VT ko còn có thể đe doạ đến bớc đờng côn danh hắn, cái ác đã ngấm vào m¸u thÞt h¾n vµ trë thµnh G.V diÔn gi¶ng: §o¹n ®Çu b¶n chÊt tác phẩm kể việc VT và H/động gây tội ác có âm Tử Trực trên đờng thi gặp mu tính toán đặt kỹ lT.Hâm và Bùi Kiện kết bạn ỡng: Tr.Hâm ganh ghét VT Hoàn Thời gian: đêm khuya c¶nh thùc t¹i cña thÇy trß VT: Kh«ng gian: mÞt mê s¬ng gặp TH, đã lừa tiểu đồng bay vào rừng, lừa VT xuống Khi ngời đã ngủ yên, thuyÒn bÞ bÊt ngê x« xuèng vêi H? §éng c¬ nµo thóc ®Èy kh«ng kÞp trë tay TrÞnh H©m g©y téi ¸c? H¾n gi¶ tiÕng la lèi um H? Lúc này VT đã mù, Trịnh sùm lên, lấy lời phui Hâm đã đỗ cử nhân, pha kể lể bịa đặt để che TrÞnh H©m vÉn cè t×nh g©y téi lÊp téi ¸c ¸c? Một kẻ độc ác, bất nhân, bÊt nghÜa H? Hắn đã đặt âm mu và kế hoạch hành động n.t.n? Hèi vÇy löa mét giê ¤ng h¬ bông d¹, mô C©u th¬ méc m¹c kh«ng H? Vì chọn thời gian đẽo gọt đã gợi tả đợc mối đó để tay? chân tình gia đình ông H? §Õn lóc ko mét cã thÓ Ng, mçi ngêi mét viÖc cứu đợc VT, việc làm tiếp Đó là tính ngời theo cña h¾n lµ g×? lao động lơng thiện: Tích H? Qua hành động cực làm việc thiện, không trªn cho thÊyTrÞnh H©m lµ tÝnh to¸n thiÖt h¬n ngêi n.t.n? §èi lËp hoµn toµn víi tÝnh * Gọi H.S đọc đoạn 2: ích kỷ, độc ác Trình H? ThÊy V©n Tiªn gÆp n¹n, H©m ông chài đã có hành động n.t.n? §Ò nghÞ VT ë l¹i, s½n sµng H? Câu thơ tự đã gợi đợc cu mang chàng, không ®iÒu g× vÒ tinh thÇn cøu ngêi tÝnh to¸n ¬n cøu m¹ng gặp nạn gia đình ông Ng? Níc H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh Hµn Giang động đó? Cuéc sèng s¹ch ngoµi vßng danh lîi, mét H? So với hành động c/s l/động tự ung dung, TrÞnh H©m, em cã nhËn xÐt g× th¶n, hoµ nhËp bÇu ? b¹n víi thiªn nhiªn Mét H? Sau cứu sống Vân ngời l/động cần cù, Tiên, biết chàng lâm làm chủ c/đời, tìm thấy cảnh khốn khó, ông đã c sử niềm vui công việc víi chµng ntn? Hi väng vµ niÒm tin vÒ c¸i H? §äc nh÷ng c©u th¬ m.t¶ thiÖn vµo ngêi b×nh cuéc sèng cña «ng Ng ? Ph¸t thêng Béc lé mét quan biÓu c¶m nhËn cña em vÒ niÖm sèng, mét ®iÒu mong thật đáng thơng: tiÒn hÕt, bÞ mï, mét thÇy mét trß b¬ v¬ - TrÞnh H©m h·m h¹i Van Tiªn chØ v× V©n Tiªn giái h¬n chØ v× cuéc thi th¬ phó h¾n kÐm tµi XuÊt ph¸t từ tính đố kị , ghen ghÐt tµi n¨ng, kh«ng muèn ngêi kh¸c h¬n m×nh H×nh ¶nh cña ¤ng Ng: - Vî chång Ng ¤ng cøu V©n Tiªn gÆp n¹n - Ng ¤ng kh«ng đơn là ngời lao động mà là nhân vật đặc biệt để nhà thơ bộc lộ quan niÖm , m¬ íc, lẽ sống đại diện cho chÝnh nghÜa (98) cuéc sèng cña «ng Ng? íc thiÕt tha: h·y sèng cao ngoµi vßng danh lîi, lÊy nh©n nghÜa lµm träng, cã t×nh ngêi vµ H? Qua nh©n vËt «ng Ng, em gi÷ lÊy t×nh ngêi thấy thái độ, t/cảm tg’ đ/với ngời lao động ntn ? IV/ Tæng kÕt: H§3: Gi¸o viªn tæng kÕt kháI quát kiến thức bài học Có thể định hớng: Ghi nhớ: SGk c©u th¬ lµ lêi cña «ng Ng GV: Mét c¸i nh×n tiÕn bé cña vÒ c/s cña m×nh; ý tø tg’  l/động: Nhân hậu, vị phóng khoáng, xâu xa, lời tha, träng nghÜa khinh tµi lÏ tho¸t, h/¶nh th¬ Nhà thơ Xuân Diệu đã đẹp, gợi cảm n.xÐt: “C¸i u ¸i víi  lao động, kính mến họ là đặc điểm tâm hồn Đồ ChiÓu” H? Trong ®o¹n trÝch, nh÷ng c©u th¬ nµo em cho lµ giµu c¶m xóc nhÊt vÒ ng«n ng÷ m.t¶ ? H? Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ g.trÞ ng thuËt cña ®o¹n thơ đó ? H? N.xÐt g× vÒ kÕt cÊu cña truyÖn ? H? Với kết cấu đó thể ®iÒu g× ? D DÆn dß: + Häc thuéc lßng “Ng r»ng hÕt” + Soạn “đồng chí” Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 42: Chơng trình địa phơng phần văn A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Bổ sung vào vốn hiểu biết văn học địa phơng việc nắm bắt tg’ và số tác phảm từ sau năm 1975 viết địa phơng mình - Bớc đầu biết cách su tầm, tìm hiểu tg’, tác phẩm địa phơng - Hình thành quan tâm và yêu mến đ/v văn học địa phơng B ChuÈn bÞ: Gv: Su tầm báo chí, sách báo địa phơng Hs: Su tÇm, ®iÒn vµo b¶ng thèng kª C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: ChuÈn bÞ bµi cña hs Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng (99) H§1: Híng dÉn häc sinh ChuÈn bÞ ë nhµ theo yªu I ChuÈn bÞ ë nhµ chuÈn bÞ ë nhµ theo môcI cÇu cña môc I sgktr122 Gv kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh II Hoạt động trên §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh líp bÇy H§2:Híng dÉn häc sinh tr×nh B¶ng hÖ thèng bÇy danh môc c¸c t¸c gi¶, t¸c c¸c t¸c gi¶, t¸c phẩm địa phơng từ năm phẩm địa phơng 1975 đến theo bảng NhËn xÐt bæ sung từ 1975 đến Quan s¸t, ghi bµi - Gi¸o viªn nhËn xÐt, rót mét b¶ng hÖ thèng hoµn chØnh( B¶ng phô I ) H§3: Híng dÉn häc sinh giíi thiÖu ng¾n gän mét t¸c phÈm tâm đắc địa phơng Hs tr×nh bÇy.( 3- t¸c 2.Tr×nh phẩm tâm đắc ) líp bÇy trªn Gc nhËn xÐt bæ sung H§4: Híng dÉn häc sinh c«ng viÖc tiÕp tôc lµm ë nhµ Yªu cÇu häc sinh tiÕp tôc bæ sung b¶ng thèng kª vµ su tÇm tác phẩm hay địa ph¬ng D DÆn dß: + TiÕp tôc su tÇm, s¸ng t¸c, t×m hiÓu c¸c tg’, t/p’ viÕt vÒ HG + ChuÈn bÞ bµi “Tæng kÕt tõ vùng” Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 43: tæng kÕt tõ vùng A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh : - Nắm vững , biết vận dụng kiến thức từ vựng đã học từ lớp đến lớp : từ đơn , từ phức , nghĩa từ, thành ngữ, từ nhiều nghĩa, tợng chuyển nghĩa từ, từ đồng âm, phân biệt từ nhiều nghĩa và tợng từ đồng ©m B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv,tltk, b¶ng phô (100) Hs: Vë ghi, sgk, «n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: tiÕn hµnh qu¸ tr×nh «n tËp Bµi míi: H§ CñA GV H§1:GVhíng dÉn HS «n lý thuyết từ đơn và từ phức H? Thế nào là từ đơn , từ phức? H? Từ phức đợc phân thành lo¹i nµo ? GV®a b¶ng phô, HS lªn b¶ng nhËn diÖn (chó ý mét sè tõ ghÐp cã sù gièng vÒ ng÷ ©m, tÝnh chÊt ngÉu nhiªn) GV ®a b¶ng phô bµi tËp /tr 119 GV ®a b¶ng phô vd bµi Gäi hs lªn b¶ng ph¸t hiÖn lçi sai ? Thay tõ H§2:Híng dÉn hs «n l¹i kh¸i niÖm thµnh ng÷ H? Thµnh ng÷ lµ g× ? §Æc ®iÓm cña thµnh ng÷ ? GV ®a b¶ng phô bµi tËp 2/ tr 120 H? Xác định thành ngữ , tục ngữ các tổ hợp từ đã cho ? Giải thÝch ? Chia nhãm, c¸c nhãm thi t×m thµnh ng÷ theo yªu cÇu: thµnh ngữ có yếu tố động vật, thµnh ng÷ cã yÕu tè chØ thùc vËt Sau đó hs giải nghĩa Đặt câu H§ cña HS GHI B¶NG HS đứng chỗ trả lời nhanh I/ Từ đon và từ phøc; Từ đơnlà từ gồm 1/ Khái niệm, cã 1tiÕng ph©n lo¹i: Tõ phøc lµ nh÷ng tõ gåm cã hoÆc nhiÒu tiÕng 2/ NhËn diÖn tõ Ph©n lo¹i tõ phøc: lo¹i ghÐp, tõ l¸y: Tõ ghÐp: quan hÖ vÒ ng÷ nghÜ Tõ l¸y: quan hÖ vÒ ng÷ ©m Tõ ghÐp: ngÆt nghÌo, giam gi÷, bã buéc, t¬i tèt, bät bÌo, cỏ cây, đa đón, nhờng nhịn , 3/ Bài3 (tr 119) r¬i rông , mong muèn Tõ l¸y : nho nhá, l¹nh lïng, gËt gï, xa x«i, lÊp l¸nh HSlªn b¶ng ph©n biÖt 4/ Bµi 4/ tr 119 Nh÷ng tõ l¸y gi¶m nghÜa: trăng trắng , đèm đẹp , nho nhá ,lµnh l¹nh, x«m xèp Nh÷ng tõ l¸y t¨ng nghÜa : s¹ch sµnh sanh , s¸t sµn s¹t , nhÊp nh« A/ C©y ( c©y cèi ) : chØ c©y II/ Thµnh ng÷ nãi chung Khi muèn chØ 1/ Kh¸i niÖm nhiÒu c©y ,tiÕng ViÖt dïng " thµnh ng÷ c©y cèi " B/ L¹nh ( l¹nh nh¹t , l¹nh 2/ Ph©n biÖt thµnh lïng ).§©y lµ nh÷ng tõ chØ ng÷ víi tôc ng÷ tính chất thái độ ,quan hệ ,t×nh c¶m Sau côm tõ " mét c¸ch" bao giê còng kÕt hîp víi tõ tiÕng VD: Mét c¸ch vui vÎ Thµnh ng÷ lµ côm tõ cè định , khó có thể thêm bớt , thay đổi Thành ngữ có tính h×nh tîng vµ tÝnh biÓu c¶m 3/ Bµi : cao a/ §éng vËt HS thảo luận theo nhóm , đại diÖn lªn ch÷a bµi A/ Tôc ng÷ : Hoµn c¶nh m«i trêng , x· héi , ¶nh hëng quan trọng đến tính cách ,đặc ®iÓm ngêi B/ Thµnh ng÷ : lµm viÖc không đến nơi , đến chốn , bá dë , v« tr¸ch nhiÖm C/ Tôc ng÷ : Muèn gi÷ g×n thøc ¨n víi chã ph¶i treo lªn , (101) H§3: Híng dÉn häc sinh «n tËp vÒ nghÜa cña tõ Chia nhãm , c¸c nhãm thi t×m H? Nªu kh¸i niÖm nghÜa cña tõ ? GV híng dÉn hs lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm H? Em hãy chọn cách hiểu đúng ? Vì em chọn cách đó ? H§4; Híng dÉn häc sinh «n tËp vÒ tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng chuÓn nghÜa cña tõ GV ®a b¶ng phô H? Em chän c¸ch gi¶i thÝch nµo ? V× ? H? ThÕ nµo lµ tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ ? H? Từ "hoa" "hoa lệ" đợc dïng theo nghÜa gèc hay nghÜa chuyÓn ? H? Cã thÓ coi ®©y lµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa lµm xuÊt hiÖn tõ nhiÒu nghÜa kh«ng ? V× ? H§5: Híng dÉn hs «n tËp tõ víi mÌo ph¶i ®Ëy l¹i D/ Thµnh ng÷ : Tham lam , đợc cái này, muốn cái khác h¬n §/ Thµnh ng÷ : Sù th«ng c¶m , th¬ng xãt gi¶ dèi nh»m đánh lừa ngời khác HS chuÈn bÞ tra tõ ®iÓn thµnh ng÷ TiÕng ViÖt - Chó cắn áo rách : đã nghèo khã, cïng cùc l¹i cßn bÞ kÎ xÊu lµm h¹i, bãc lét thªm - Chuét ch¹y cïng sµo: bíc đờng cùng, không lối thoát - Chuét sa chÜnh g¹o: RÊt may mắn, gặp đợc nơi sung síng, nhµn h¹ - Êch ngồi đáy giếng: ngời ít hiÓu biÕt, kiÕn thøc n«ng c¹n, ®iÒu kiÖn tiÕp xóc h¹n hÑp KÎ ng«ng nghªng, tù phụ, đánh giá việc c¸ch phiÕn diÖn vµ n«ng næi theo chñ quan cña m×nh - Mèo mả gà đồng : mèo hoang sống nơi nghĩa địa , gà hoang sống ngoài đồng nội ví víi h¹ng ngêi lang thang - BÌo d¹t hoa tr«i : c¶nh lu l¹c, tan t¸c nh bÌo tr«i d¹t trªn dßng níc - Hoa xu©n phong nhuþ (hoa cßn ®ang nô):  thiÕu n÷ cßn tr¾ng, e Êp - C©y nhµ, l¸ vên: hoa qu¶ tù tr«ng, s¶n phÈm tù lµm Các nhóm cử đại diện lên b¶ng tr×nh bµy C¸ chËu, chim lång (truyÖn ngô ng«n) Êch ngồi đáy giếng ( nh trªn ) B¶y næi , ba ch×m ( B¸nh tr«i níc ) BÌo d¹t m©y tr«i ( TruyÖn KiÒu ) Mèo mả gà đồng ( chèo " Quan ©m ThÞ KÝnh ) KiÕn bß miÖng chÐn ( TruyÖn KiÒu ) NghÜa cña tõ lµ néi dung mµ tõ biÓu hiÖn VD : " tÒ tùu " : còng cã mÆt A/ Chọn cách hiểu a đúng v× : - C¸ch hiÓu b: nghÜa cña tõ "mÑ" chØ kh¸c nghÜa cña tõ "bè" ë phÇn nghÜa "ngêi phô b/ Thùc vËt III/ NghÜa cña tõ : 1/ Kh¸i niÖm nghÜa cña tõ: 2/ Chän c¸ch hiÓu đúng : 3/ Chän c¸ch gi¶i thích đúng: IV/ Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ: 1/ K/niÖm vÒ tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ 2/ Tõ " hoa " " hoa lÖ " V/ Từ đồng âm, ph©n biÖt tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng đồng âm a) Từ đồng âm : b) Ph©n biÖt : (102) đồng âm, phân biệt từ nhiều nữ " nghĩa và tợng đồng âm - Cách hiểu có thay đổi nghĩa H? Thế nào là từ đồng âm ? Cho từ "mẹ" VD minh ho¹ ? MÑ em rÊt hiÒn " nghÜa gèc " ThÊt b¹i lµ mÑ thµnh c«ng : H? Làm nào để phân biệt từ mẹ và bà có nét nghĩa đồng âm và từ nhiều nghĩa ? chung : ngêi phô n÷ §é lîng lµ : a, Sai D DÆn dß: b, §óng + N¾m v÷ng nh÷ng kiÕn thøc c¬ V× c¸ch a vi ph¹m nguyªn b¶n + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn t¾c quan träng ph¶i tu©n l¹i thñkhi gi¶i thÝch nghÜa cña tõ HiÖn tîng tõ nhiÒu nghÜa lµ kÕt qu¶ qu¸ tr×nh chuyÓn nghÜa cña tõ VD : tõ " m¾t " lµ tõ nhiÒu nghÜa §îc dïng theo nghÜa chuyÓn Kh«ng thÓ coi ®©y lµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa lµm xuÊt hiÖn tõ nhiÒu nghÜa v× nghÜa chuyÓn cña tõ " hoa " lµ nghÜa chuyÓn l©m thêi , cha làm thay đổi nghĩa từ , cha thÓ ®a vµo tõ ®iÓn Lµ nh÷ng tõ ph¸t ©m gièng nhng nghÜa kh¸c xa VD: Lång : lång ch¨n , lång chim , ngùa lång Từ đồng âm : xét nghĩa kh«ng cã mèi liªn hÖ ng÷ nghÜa nµo Tõ nhiÒu nghÜa : gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ ng÷ nghÜa định (103) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 44: tæng kÕt tõ vùng ( tiÕp theo) A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Nắm vững hơn, sâu hơn, biết vận dụng kiến thức đã học từ vựng từ lớp đến lớp : từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát cảu nghĩa từ ngữ, trêng tõ vùng, tõ mîn, tõ H¸n ViÖt B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ¤n tËp l¹i kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bài cũ; Thế nào là từ nhiều nghĩa? Thế nào là từ đồng âm? Phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh ôn tập từ đồng nghĩa H? Thế nào là từ đồng nghĩa?Có loại từ đồng nghÜa?Cho VD? H? T¹i kh«ng chän a, b, c? H® cña Hs Ghi b¶ng I/ Từ đồng nghĩa: 1/ Kh¸i niÖm tõ đồng nghĩa: 2/ Chän c¸ch hiÓu Từ đồng nghĩa là từ có đúng: nghÜa gièng hoÆc gÇn gièng Có loại từ đồng nghĩa 3/ bµi Chän (d) c¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn Không chọn a vì đồng nghĩa và khả thay là vấn đề kh¸c Bµi tËp Gọi HS đọc yêu cầu bài tập H? t¹i dïng tõ “ Xu©n” mà không dùng từ “ Dùng từ xuân để thể tinh Tuæi” ? thÇn l¹c quan Ngoµi cßn tránh để lặp từ tuổi tác H? Theo em, dùa trªn c¬ së Xu©n lµ chØ mét mïa nào dùng từ xuân có thể năm đó là khoảng thời gian tthay từ tuổi? ¬ng øng víi mét tuæi LÊy bé phận để thay cho toàn thể H§2: Híng dÉn häc sinh H×nh thøc chuyÓn nghÜa theo ph¬ng thøc ho¸n dô «n tËp vÒ tõ tr¸i nghÜa H? nh¾c l¹i kh¸i niÖm tõ tr¸i nghÜa? Cho VD? Lµ nh÷ng tõ cã nghÜa tr¸i ngîc Gv ®a b¶ng phô xÐt trªn c¬ së chung nµo Gọi Hs lên đánh dấu đó cÆp tõ tr¸i nghÜa HĐ3; Hớng dẫn học sinh xấu, đẹp xa, gần, rộng, ôn tập cấp độ kháI quát hẹp nghÜa cña tõ H? Em hiểu cấp độ khái qu¸t cña nghÜa tõ ng÷ lµ g×? NghÜa cña tõ ng÷ cã thÓ réng h¬n hoÆc hÑp h¬n nghÜa cña tõ ng÷ kh¸c II/ Tõ tr¸i nghÜa: 1/ Kh¸i niÖm: 2/ T×m nh÷ng cÆp tõ tr¸i nghÜa: III/ Cấp độ khái qu¸t cña nghÜa tõ ng÷: 1/ Kh¸i niÖm: 2/ Bµi tËp: a/ §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo « trèng b/ Gi¶i thÝch nghÜa cña tõ theo c¸ch ë phÇn gi¶i (104) Gv híng dÉn HS lµm bµi tËp Yªu cÇu cña bµi tËp Gäi Hs gi¶i thÝch nghÜa cña tõng trêng hîp Từ đơn? Từ phức? Từ ghép đẳng lập? Từ ghép chÝnh phô? Tõ l¸y hoµn toµn? Tõ l¸y bé ph©n? Tõ l¸y ©m? Tõ l¸y vÇn? H§4: Híng dÉn häc sinh «n tËp vÒ trêng tõ vùng H? ThÕ nµo lµ trêng tõ vùng? Cho VD? VD: Chim: tu hó, s¸o c¸: c¸ chim, c¸ r« Thó: voi, h¬u VD: Từ ghép là từ phức đợc tạo b»ng c¸ch ghÐp c¸c tiÕng cã quan hÖ víi vÒ nghÜa thÝch nghÜa cña tõ ng÷ cã nghÜa hÑp, nghÜa réng IV/ Trêng vùng: 1/ Kh¸i niÖm: Trêng tõ vùng lµ tËp hîp tÊt c¶ 2/ Bµi tËp c¸c tõu cã nÐt chung vÒ nghÜa VD: Trêng tõ vùng chØ ho¹t động ngời Hoạt động trí tuệ: nghĩ suy, pháng ®o¸n, ph©n tÝch, tæng hîp Hoạt động tay: túm, nắm, H? t×m nh÷ng tõ cïng tr- c¾t chÆt êng tõ vng? T¸c dông ? tõ cïng trêng tõ vùng: t¾m , bÓ Gãp phÇn t¨ng gi¸ trÞ biÓu D DÆn dß: + Ôn tập các kiến thức đã came làm câu nói có sức tố cáo m¹nh mÏ h¬n häc + So¹n bµi: §ång chÝ tõ (105) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 45: tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: Nắm vững cách làm bài văn tự kết hợp với miêu tả ; nhận đợc chỗ m¹nh, chç yÕu cña m×nh viÕt lo¹i bµi nµy Rèn kỹ tìm hiểu đề , lập dàn ý và diễn đạt B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ.p C Hoạt động dậy học ổn định tổ chức Bµi cò: Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng HĐ1: GV yêu cầu hs nhớ lại đề Hs đọc lại đề bài Đề bài: Đã có lần trÝ nhí cña m×nh em đợc cùng bố mẹ bµi ®i th¨m mé ngêi th©n ngµy lÔ, TÕt Em h·y kÓ l¹i Tìm hiểu đề: buổi thăm đáng Thể loại: Tự kết hợp nhớ đó HĐ2: Xác đinh tìm hiểu đề m.t¶ I/ Tìm hiểu đề: Gäi Hs lªn b¶ng thùc hiÖn Néi dung: Buæi ®i th¨m 1/ ThÓ lo¹i mé ngêi th©n cïng gia 2/ Néi dung: HĐ3: Hs trình bày lại dàn ý đình trên sở bài tập làm văn đã Hs chuÇn bÞ tríc trªn II/ Dàn ý đại cơng lµm Trong dµn ý, gv nhÊn m¹nh hái b¶ng phô hoÆc giÊy vấn đáp hs việc kết hợp yếu tè miªu t¶ bµi tù sù ë ®iÓm nµo? KÕt hîp ntn cho khái rêi r¹c? III/ NhËn xÐt bµi H§4:Gv nhËn xÐt bµi lµm cña lµm: Hs 1/ u ®iÓm u ®iÓm: 1/ Học sinh nắm đợc phơng Hs ghi chép phần nhận a Häc sinh n¾m ®xÐt cña GV ph¸p lµm bµi v¨n tù sù îc ph¬ng ph¸p lµm 2/ Bố cục phần đày đủ Ngoài Hs tham khảo số bµi v¨n tù sù , bài viết hs biết dạon văn làm đợc b Bè côc phÇn c¸c b¹n hS t¸ch ®o¹n phÇn TB đày đủ Ngoài , 3/ Một số bài viết đã biết kết bµi viÕt hs h¬p yÕu tè miªu t¶ c¶nh s¾c bªn biết tách đoạn ngoµi vµ miÓu t¶ néi t©m phÇn TB Cô thÓ: bµi cña P¸o, Mua, V, c Mét sè bµi viÕt … đã biết kết hơp yếu 4/ Diễn đạt số bài nhuần tè miªu t¶ c¶nh s¾c nhuyÔn, tù nhiªn bªn ngoµi vµ miÓu VÒ nhîc ®iÓm: t¶ néi t©m (106) Mét sè bµi lµm cßn s¬ sµi v× cha biÕt kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ chØ míi dõng ë viÖc kÓ sù viÖc Cô thÓ nh bµi cña: Sóng, Xóa, Giµng… Mắc lỗi diễn đạt không chính x¸c GV c«ng bè ®iÓm Dµnh 15 phót hs tù söa lçi sai cña m×nh D DÆn dß: - VÒ nhµ hoµn thiÖn bµi - So¹n bµi: §ång chÝ Gv treo b¶ng phô ghi c¸c lçi cña hs Hs söa lçi sai nghe Cô thÓ: bµi cña P¸o, Mua, V, … 2/ Nhîc ®iÓm: Mét sè bµi lµm cßn s¬ sµi v× cha biÕt kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ chØ míi dõng ë viÖc kÓ sù viÖc Cô thÓ nh bµi cña: Sóng, Xóa, Giµng… Mắc lỗi diễn đạt kh«ng chÝnh x¸c (107) TuÇn10 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 46 : đồng chí (ChÝnh H÷u) A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cảm nhận đợc vẻ đẹp chân thực , giản dị tìnhđồng chí và hình ảnh ngời lính cách mạng đợc thể bài thơ - Nắm đợc đặc sắc nghệ thuật bài thơ : chi tiết chân thực , hình ảnh gợi cảm và cô đúc , giàu ý nghĩa biểu tợng - RÌn luyÖn n¨ng lùcc¶m thô vµ ph©n tÝch chi tiÕt nghÖ thuËt , c¸c h×nh ¶nh mät t¸c phÈm th¬ giµu c¶m høng hiÖn thùc mµ kh«ng thiÕu s¾c bay bæng B ChuÈn bÞ: Gv: sgk,sgv,gi¸o ¸n, tltk, b¶ng phô, ch©n dung: ChÝnh H÷u Hs: §äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: §äc thuéc lßng " Ng r»ng .hÕt "? Ph©n tÝch h×nh ¶nh «ng Ng ? Bµi míi: H® cña gv h® cña hs H§1: HíngdÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm Gọi HS đọc chú thích / tr 124 - HS đọc H? Tr×nh bÇy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶? - Dựa vào chú thích để nêu : ¤ng lµ ngêi lÝnh trung ®oµn GVnhấn mạnh số nét Thủ đô trở thành nhà thơ quân c¬ b¶n đội Th¬ «ng hÇu hÕt viÐt vÒ ngêi lÝnh và hai kháng chiến, đặc biệt là tình cảm cao đẹp ngời lính: tình đồng chí, tình quê H? Bài thơ đời hoàn hơng, gắn bó tiền tuyến c¶nh nµo ? vµ hËu ph¬ng Chính Hữ cùng đơn vị tham gia ghi b¶ng I/ Giíi thiÖu vÒ tg’, t¸c phÈm: T¸c gi¶: T¸c phÈm: (108) chiến đấu chiến dịch Việt Bắc, Thu đông năm 1947 Những n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn, đội ta còn thiếu thốn Nhờ H? Bài thơ diễn tả tình cảm tinh thần yêu nớc, tình đ/chí đã II/ Đọc ,tìm g×? giúp họ vợt qua tất để làm nên hiểu chó chiến thắng Tg’ đã viết bài thơ thích : H§2: híng dÉn häc sinh nµy t¹i n¬i «ng n»m ®iÒu trÞ Bµi th¬ lµ sù thÓ hiÖn s©u s¾c đọc, tìm hiểu chú thích GV nêu yêu cầu đọc nh÷ng t×nh c¶m cña tg’ víi GV đọc mẫu & gọi HS đọc đồng đội mình Sử dụng phơng pháp đàm thoại đẻ tìm hiểu chú thích H? Theo em , bµi th¬ chia lµm mÊy phÇn ? Néi dung tõng phÇn ? phÇn dßng th¬ ®Çu: Sù lý gi¶i vÒ c¬ sở tình đòng chí 10 c©u tiÕp theo: Nh÷ng biÓu tình đồng chí và sức III/ T×m hiÓu H§3: Híng dÉn häc sinh m¹nh cña nã dßng cuèi: BiÓu tîng giµu chÊt bµi th¬: t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n GV dÉn d¾t: Cuéc kh¸ng th¬ cña ngêi lÝnh 1, Sù lý gi¶i chiến chống Pháp đã trở Quê hơng anh nớc mặn đồng sở thµnh ®iÓm gÆp gì cña bao chua t×nh đồng ngêi yªu níc Làng quê nghèo đất cầy lên sỏi chí : đá - Hoµn c¶nh §ã lµ nh÷ng vïng quª nghÌo xuÊt th©n:Lµ H? " anh" vµ "t«i" th¬ khã: vïng ven biÓn óng lôt quanh ngêi n«ng Ch Hữ đã tâm với năm, vùng đồi trung du, khô cằn, dân nghèo ntn? đất bạc màu khæ H? C¸ch sö dông thµnh ng÷ Hä cïng chung c¶nh ngé xuÊt - NhiÖm vô câu thơ trên đã giúp thân từ ngời nông dân chiÕn đáu em hiểu điều gì quê hơng Họ chung mục đích trên chung cña c¸c anh ? sở đồng cảm giai cấp - Cuéc sèng H? Câu thơ đã giúp em hiểu - Y nghĩa tả thực : sinh ho¹t ngời khoác áo lính phút bên cùng chiến đấu thiÕu thèn xu¸t th©n tõ tÇng líp nµo H×nh ¶nh sóng biÓu tîng cho sù gian khæ x· héi ? ngiệp chiến đấu - Cã môc H? Điều gì làm cho đôi ngời Hình ảnh đầu thể lý tởng đích chiến xa l¹ trë nªn gÇn gÜ , th©n c¸ch m¹ng đáu chung thiÕt ? Cuéc sèng gian khæ , thiÕu thèn H? Hình ảnh "súng bên đủ đờng sóng, ®Çu s¸t bªn ®Çu" võa cã ý nghÜa t¶ thùc, võa cã nghÜa tîng trng Em h·y lµm Hä cïng chia ngät , sÎ bïi §ã rõ lớp nghĩa đó ? lµ mèi t×nh tri kû cña nh÷ng ngêi H? Câu thơ "Đêm rét chung bạn chí cốt mà tác giả đã biểu chăn " đã giúp em cảm hình ảnh cụ thể , nhận đợc gì sống giản dị mà gợi cảm cña c¸c anh vÖ quèc qu©n TÊt c¶ c¸i chung ë trªn nh mét nh÷ng ngµy ®Çu chÊt keo nèi kÕt c¸c anh víi KCCP? lµm nªn tiÕng thiªng liªng " H? Em hiÓu "Tri kû " lµ g× ? §ång chÝ " H? Trong hoàn cảnh đó, t/cảm  lính đối víi ntn? H? §Õn ®©y ,em h·y lý gi¶i v× nh÷ng ngêi vèn (109) xa lạ lại thành đôi tri kỷ ? Tình cảm cao đẹp đã trở thµnh nguån c¶m høng lín nhÊt cña th¬ ca c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn ChÝnh v× thÕ chữ "Đồng chí" đã trở thµnh nh·n tù cña ®o¹n th¬ và là tựa đề cho thi phẩm cña C.H÷ H? Em cã n.xÐt g× vÒ cÊu tróc cña c©u th¬ "§ång chí" ? Cách kết cấu đó có ý nghÜa g× c¶ ®o¹n th¬ ? Gọi HS đọc 10 câu H? Mçi ngêi lÝnh cã mét gia c¶nh riªng ntn? H? H×nh ¶nh gian nhµ kh«ng gîi t¶ ®iÒu g× ? H? Qua c©u th¬ gióp em hiểu gì thái độ, tình cảm cña nh÷ng  lÝnh ? GV: C¸c anh ®i v× nghÜa lớn, bỏ lại đằng sau quê h¬ng, nh÷ng ngêi th©n yªu nhÊt Th¬ ChÝnh H÷ ch©n thËt đến chi tiết viết cuéc sèng cña c¸c anh bé đội H? Em hãy đọc câu th¬ viÕt vÒ cuéc sèng cña ngêi lÝnh ? H? Em cã n.xÐt g× vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c h/¶nh th¬ nh÷ng c©u trªn ? C©u th¬ cã cÊu tróc kh¸c thêng : tiÕng vµ dÊu chÊm than Nã vang lªn nh mét sù ph¸t hiÖn , nh lời khẳng định Nó khép l¹i ý cña c©u ®Çu ,më ý cña 10 c©u tiÕp theo Ruéng n¬ng anh Gian nhµ kh«ng 2, Nh÷ng Gîi c¸i nghÌo biÓu hiÖn cô thÓ cña t×nh Họ luôn có cảm thông với đồng chí : - sù c¶m th«ng s©u xa nçi lßng cña - Chia sÎ khã kh¨n gian khæ cuéc sống đội > §ã lµ t×nh đồng chÝ sinh ho¹t, chiÕn đấu HS đọc Tg’ x©y dùng nh÷ng c©u th¬ sãng đôi đối ứng nhằm diẻn tả đợc gắn bó, chia sẻ giống cña nh÷ng ngêi cïng c¶nh ngé Cuéc sèng gian khæ , thiÕu thèn mäi mÆt 3/ BiÓu tîng Hä cïng chia sÎ nh÷ng gian giÇu chÊt th¬ H? Với các câu thơ sang đôi khổ, thiếu thốn đó vÒ  lÝnh: Êy co ý nghÜa g×? - §ã lµ H? Những dòng thơ trên đã Nụ cời lạc quan, bất chấp anh giúp em hiểu gì khó khăn gian khổ, tràn đầy đội xuất sèng cña ngêi lÝnh KC niÒm tin th©n tõ n«ng C©u th¬ gîi t¶, gîi c¶m Vît lªn chèng Ph¸p ? th«n H? H×nh ¶nh ngêi lÝnh hiÖn trªn nh÷ng khã kh¨n, gian khæ, - V× nghÜa lên với nét đẹp nào? sáng ngời là tình đồng chí, lớn .H? Qua h.ảnh thơ "Miệng đồng đội cao - Vît qua cời '', em biết thêm nét đẹp gian khæ nµo cña c¸c anh ? thiÕu thèn, H? Tr×nh bµy c¶m nhËn cña bÖnh tËt , l¹c em vÒ h×nh ¶nh th¬'' th¬ng quan,yªu tay n¾m lÊy bµn tay''? đời GV liªn hÖ h×nh ¶nh nµy - Tình đồng thơ Phạm Tiến Trong cảnh phục kích chờ giặc đội, đồng gi÷a rõng DuËt chÝ s©u l¾ng, H? Câu thơ cuối đã khắc th¾m thiÕt ho¹ h×nh ¶nh cña ngêi lÝnh hoµn c¶nh cô thÓ nµo? Trong hoàn cảnh đó tình (110) đồng chí đã giúp các anh vợt qua tất khắc nghiệt cña thêi tiÕt, sù gian khæ H§4: gv cñng cè kiÕn thøc bµi häc H? H/¶nh th¬ nµo t¹o Ên tîng em ? H? Tr×nh bµy ý nghÜa t¶ thùc cña h/¶nh th¬ trªn ? Qua c©u th¬ gióp chóng ta th©ys t©m hån l·ng m¹n cña nh÷ng ngêi lÝnh H? H/¶nh th¬ trªn cßn thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o ntn Theo em h/¶nh nµy cßn biÓu tîng cho ®iÒu g× ? H? Trong câu thơ, tg’ đã liên kết đợc h/ảnh đối lập để diễn tả t , tinh thần chiến đấu các chiến sỹ ntn ? H? Vì tg’ lại đặt tên cho bài thơ tình đồng đội m×nh lµ “§ång chÝ” ? H? ChÊt liÖu vµ ng«n ng÷ thơ có gì độc đáo ? H? Qua bµi th¬ em c¶m nhận đợc gì h/ảnh anh đội kháng chiến chống Ph¸p ? Cñng cè: GV kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: + Häc thuéc lßng bµi th¬ + Häc ghi nhí + Soạn: Bài thơ tiểu đội xe kh«ng kÝnh §Çu sóng tr¨ng treo T¶ thùc tÕ vÒ Ên tîng cña mét đêm phục kích giặc Chất chiến đấu, chất trữ tình, chÊt chiÕn sÜ, chÊt thi sÜ Tinh thần chiến đấu bình tĩnh, kiªn cêng cña ngêi lÝnh IV/ Tæng kÕt Hs tr¶ lêi dùa vµo ghi nhí SGK Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 47: bài thơ tiểu đội xe không kính Ph¹m tiÕn duËt A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cảm nhận đợc nét độc đáo hình tợng xe không kính cùng hình ¶nh nh÷ng ngêi lÝnh l¸i xe Trêng S¬n hiªn ngang, dòng c¶m s«i næi bµi th¬ - Thấy đợc nét riêng giọng điệu thơ, ngôn ngữ thơ - RÌn kü n¨ng ph©n tÝch h×nh ¶nh th¬ B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô, ch©n dung: Ph¹m TiÕn DuËt Hs: §äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức (111) Bµi cò: tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ th¬ ChÝnh H÷u” ? Hoàn cảnh đời bài thơ " Đồng chí” H? §äc thuéc lßng bµi th¬ "§ång chÝ”"? Gi¸ trÞ néi dung & ng/thuËt c¬ b¶n cña bµi th¬ Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh I- G/thiÖu t.gi¶, t¸c t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm phÈm: H? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu 1- T/gi¶: biÕt cña em vÒ nhµ th¬ Ph¹m TiÕn DuËt ? HS tr×nh bµy: Gv bæ sung tªn c¸c t¸c ¤ng sinh n¨m 1941, quª ë phÈm chÝnh cña «ng Thanh Ba, Phó Thä Lµ nh÷ng g¬ng mÆt tiªu biÓu cña líp nhµ th¬ trÎ thêi kú chèng Mü §Ò tµi: ViÕt vÒ thÕ hÖ trÎ H? Bài thơ đợc đời trong kháng chiến hoµn c¶nh nµo ? chèng Mü nh c« g¸i niªn xung phong, ngêi lÝnh trên tuyến đờng Trờng Sơn Phong c¸ch th¬: giäng ®iÖu s«i næi, trÎ trung, hån nhiªn H§2: Híng dÉn häc sinh tinh nghÞch mµ s©u s¾c đọc, tìm hiểu chung Bài thơ đợc sáng tác năm - Gv đọc mẫu Gọi HS 1969, kháng chiến chèng Mü ®ang ë thêi kú đọc go vµ ¸c liÖt nhÊt - Gọi hs đọc chú thích gay thơ đợc in tập thơ H? V¨n b¶n cã thÓ chia Bµi "VÇng tr¨ng quÇng löa" lµm mÊy phÇn? Đây là bài thơ đặc sắc chùm thơ đợc tặng giải cuéc thi th¬ b¸o v¨n nghÖ n¨m 69,70 HS đọc H§3: Híng dÉn häc sinh 2Nhan tìm hiểu chi tiết văn đọc đề khá dài thu hút ngời H? Nhan đề bài thơ có gì kh¸c l¹? Gv: §©y lµ nh÷ng ph¸t hiÖn thó vÞ cña t¸c gi¶ thÓ hiÖn sù g¾n bã vµ am hiÓu Ph¹m TiÕn DuËt muèn nãi thực đời sống chiến tới chất thơ thực tranh trên tuyến đờng Tr- Những xe không kính êng S¬n H? V× t¸c gi¶ l¹i thªm Kh«ng cã kÝnh kh«ng ph¶i v× ch÷ "bµi th¬" ? kh«ng cã kÝnh H? H×nh ¶nh næi bËt xe Mét h×nh ¶nh t¶ thùc nh÷ng bµi th¬ lµ g× ? chiÕc xe ko kÝnh hiÖn lªn H? Nhµ th¬ còng lµ chiÕn mÐo mã vµ trÇn trôi sĩ lái xe đã kể chiÕc xe ntn ? §äc nh÷ng T¸c gi¶ dïng lÇn tõ c©u th¬ em hiÓu g× vÒ "kh«ng" t¹o cho c©u th¬ ©m nh÷ng chiÕc xe ? tróc tr¾c gÇn víi lêi v¨n H? Có gì đặc biệt điệu xu«i, lêi nãi thêng NhÞp c¸ch dïng tõ ë c©u th¬ trªn ®iÖu linh ho¹t, s¸ng t¹o 2- T¸c phÈm: II- §äc t×m hiÓu chó thÝch: 1.§äc 2.Chó thÝch 3.Bè côc III- T×m hiÓu bµi th¬: Nhan đề bài thơ làm râ h/¶nh næi bËt cña toµn bµi: nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh 1- H/¶nh nh÷ng chiÕc xe ko kÝnh: Mét h×nh ¶nh t¶ thùc nh÷ng chiÕc xe ko kÝnh hiÖn lªn mÐo mã vµ trÇn trôi (112) ? Cách dùng từ đó tạo nhịp ®iÖu c©u th¬ ntn? H? Nguyªn nh©n nµo khiªn chiÕc xe trë thµnh kh«ng kÝnh ? NhËn xÐt vÒ c¸ch gi¶i thÝch Êy ? H? C©u th¬ gióp em c¶m nhËn ®iÒu g× vÒ hiÖn thùc Trêng S¬n ? H? §äc tiÕp nh÷ng c©u th¬ kh¾c ho¹ vÒ nh÷ng chiÕc xe ? H? Từ nào đợc lặp lặp l¹i nhiÒu lÇn ? Kh¾c ho¹ thªm ®iÒu g× vÒ nh÷ng chiÕc xe ? H? Tõ h×nh ¶nh nh÷ng chiÕc xe lµm næi bËt h×nh ¶nh nµo bµi th¬ ? H? C¶m gi¸c cña ngêi l¸i nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh đợc diễn tả ntn? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ trËt tù có ph¸p c©u th¬ thø ? NhÊn m¹nh ®iÒu g× ? H? Câu từ nào đợc lặp lại ? H? T thÕ ung dung cïng c¸i nh×n cña ngêi lÝnh gióp em hiÓu vÒ phÈm chÊt g× cña c¸c anh ? H? Trong buång l¸i, nh÷ng ngời lính cảm nhận đợc nh÷ng g× vÒ c¶nh vËt cña Trêng S¬n ? NghÖ thuËt næi bËt ? T¸c dông ? GV: Nh÷ng c©u th¬ t¶ thùc, chÝnh x¸c, diÔn t¶ cảm giác mạnh, đột ngột cña ngêi lÝnh l¸i xe khiÕn ngời đọc cảm thấy nh chÝnh m×nh ®ang ë trªn nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh H/ Qua đó em thấy tâm hån, t×nh c¶m cña nh÷ng anh lÜnh l¸i xe Trêng S¬n ntn? H? Nh÷ng ngêi lÝnh l¸i xe còn phải đối mặt với nh÷ng gian khæ nµo n÷a? H? Câu thơ đã giúp em hiểu gì thái độ các mang vÎ ngang tµng T¸c gi¶ gi¶i thÝch nguyªn nh©n rÊt thùc: Bom giËt, bom rung Ngời đọc có ấn tợng ban ®Çu vÒ nh÷ng chiÕc xe kh«ng kính khiến ngời đọc có thể cảm nhận đợc thực khèc liÖt cña cuéc chiÕn tranh Kh«ng cã kÝnh råi xe kh«ng có đèn Bom đạn chiến tranh còn lµm cho nh÷ng chiÕc xe biÕn d¹ng, trÇn trôi h¬n Nhµ th¬ nh đếm vết thơng trên xe bom đạn Mỹ gây Nhng chiÕc xe mÐo mã, trÇn trôi nh mét chøng tÝch vÒ hiÖn thùc khèc liÖt cña cuéc chiÕn tranh chèng Mü Nh÷ng chiÕn sÜ l¸i xe Ung dung buång l¸i ta ngåi Nhìn đất, nhìn trời, nhìn th¼ng Đảo trật tự, cú pháp để diễn t¶ t thÕ ung dung, hiªn ngang, b×nh tÜnh Tõ " nh×n" Nh×n thÊy giã vµo xoa m¾t đắng Nhìn thấy đờng ThÊy trêi §iÖp ng÷ " nh×n thÊy" nhÊn m¹nh c¶m gi¸c mµ ngêi lÝnh phải đón nhận trớc gian khæ 2- H×nh ¶nh nh÷ng chiÕn sÜ l¸i xe: - Giäng ®iÖu ngang tµng, ®Çy nghÞ lùc cña c¸c chiÕn sÜ - T thÕ ung dung, hiªn ngang, b×nh tÜnh, th¶n - Qua v¨n b¶n ta thÊy phÈm chÊt dòng c¶m, tinh thÇn l¹c quan coi thêng khã kh¨n, gian khæ cña ngêi l¸i xe Vẻ đẹp hào hùng đậm chất lÝnh nhng còng kh«ng kÐm phÇn l·ng m¹n, bay bæng Kh«ng cã kÝnh õ th× cã bôi Kh«ng cã kÝnh õ th× ít ¸o Thái độ bất chấp khó khăn, IV- Tổng kết: gian khæ 1- NghÖ thuËt §iÖp cÊu tróc, ®iÖp ng÷ Dêng nh gian khæ, nguy hiÓm không ảnh hởng đến các anh 2- Nội dung Trái lại đây là dịp để họ thể hiÖn ý chÝ cña m×nh Nh÷ng anh lÝnh l¸i xe trÎ tuæi s«i næi, vui nhén, l¹c quan, yêu đời: Nh×n mÆt lÊm cêi ha B¾t tay qua cöa kÝnh vì (113) anh tríc nh÷ng khã kh¨n ? H? Trong khæ th¬ trªn, tõ ngữ nào đợc lặp lặp lại ? H? mÆc dï gian khæ lµ vËy nhng nghÞ lùc cña nh÷ng ngêi trÎ tuæi ntn ? GV: Nô cêi s¶ng kho¸i hiÖn lªn trªn khu«n mÆt ®Çy gian khæ, khãi bôi Gọi HS đọc khổ H? Khæ th¬ cã chi tiÕt nµo thó vÞ ? H? C¸i b¾t tay cã ý nghÜa g× ? H? Tình đồng chí, đồng đội các ảnh hởng đợc nh©n lªn ntn? GV: Sau nh÷ng giê phót nghØ ng¬i ng¾n ngñi, hä l¹i tiếp tục lên đờng Họ ®i vµo chiÕn trêng miÒn Nam víi niÒm l¹c quan ph¬i phíi H? Sức mạnh nào đã giúp họ có đợc niềm tin đó ? H? Khổ thơ cuối có đối lËp, em h·y chØ ? H? H×nh ¶nh " tr¸i tim" kÕt thúc bài thơ đã hoàn chỉnh phÈm chÊt g× ë c¸c anh ? H? Nhận xét đặc điểm nghÖ thuËt cña bµi th¬ ? Những lời chào hỏi động viªn c¶nh ngé độc đáo "từ bom rơi" Hä b¾t tay truyÒn cho ấm tình đồng chí, đồng đội BÕp Hoµng CÇm Bữa cơm hội ngộ bên đờng gîi lªn thùc tÕ cuéc sèng cña c¸c anh lÝnh Trêng S¬n ý chí chiến đấu để giải phãng miÒn Nam, t×nh yªu nồng nàn tuổi trẻ đã giúp c¸c anh vît qua tÊt c¶ gian khæ §èi lËp gi÷a vËt chÊt vµ tinh thÇn, vÎ bªn ngoµi vµ bªn cña chiÕc xe T×nh yªu níc, kh¸t väng gi¶i phãng miÒn Nam thèng nhÊt đất nớc Bµi th¬ mang giäng ®iÖu trÎ trung, tinh nghÞch, ngang tµng ThÓ th¬ tù Khắc hoạ vẻ đẹp chiÕn sÜ gi¶i phãng qu©n, Hä chÝnh lµ h×nh ¶nh cña c¶ mét thÕ hÖ Trêng S¬n hµo hïng H? Mîn h×nh ¶nh nh÷ng xe, nhà thơ đã khắc ho¹ vµ ca ngîi ®iÒu g× ? Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: +Häc thuéc lßng bµi th¬ + Häc ghi nhí + So¹n tæng kÕt tõ vùng Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 48 Kiểm tra truyện trung đại (114) A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm đợc kiến thức truyện Trung đại Việt Nam : thể lo¹i chñ yÕu, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña c¸c t¸c phÈm tiªu biÓu - Häc sinh viÕt ®o¹n v¨n giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶ tiªu biÓu B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, giáo án, tltk, đề kiểm tra Hs: ¤n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức: Bµi cò: KiÓm tra: §Ò bµi: I.PhÇn tr¾c nghiÖm(2®) Câu1:các tác phẩm nào lảtuyện Nôm, truyện truyền kì, tiểu thuyếtlịch sử chơng hồi, tuỳ bút? Sắp sếp lại cho đúng thể loại: Tªn t¸c phÈm Tªn thÓ lo¹i 1.Quang trung đại phá quân Thanh a.TruyÖn truyÒn k× 2.ChuyÖn cò phñ chóa TrÞnh b.TruyÖn cæ tÝch C¶nh ngµy xu©n c.Tuú bót Lôc V©n Tiªn gÆp n¹n d.TiÓu thuyÕt lÞch sö ch¬ng håi Thuý KiÒu ë lÇu Ngng BÝnh e.TruyÖn N«m khuyÕt danh Ngêi g¸I Nam X¬ng g.TruyÖn N«m Câu2:Truyện Lục Vân Tiên đợc viết chữ gì? A Ch÷ H¸n B Ch÷ N«m C Ch÷ quèc ng÷ D Ch÷ Ph¸p II.PhÇn tù luËn:(8®) C©u3: T×m nh÷ng ®iÓm gièng vÒ thÓ lo¹i, ng«n ng÷ vµ nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt cña hai t¸c phÈm TruyÖn KiÒu vµ TruyÖn Lôc V©n Tiªn? C©u4: Dùa vµo ®o¹n trÝch “ ChÞ em Thuý KiÒu”, ViÕt mét ®o¹n v¨n t¶ ch©n dung Thuý KiÒu vµ Thuý V©n? §¸p ¸n I PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1: 1.d 2.c 3.g 4.g 5.g 6.a C©u2:b II PhÇn tù luËn: C©u3: - Nh÷ng ®iÓm gièng nhau; + ThÓ lo¹i, ng«n ng÷: TruyÖn th¬ N«m lôc b¸t + NghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt _ Víi nh©n vËt chÝnh diÖn: Nghiªn vÒ íc lÖ: Hai KiÒu, Kim Träng, Tõ H¶I;Lôc V©n Tiªn; KiÒu NguyÖt Nga; V¬ng Tö Trùc - Víi nh©n vËt ph¶n diÖn: Ngiªng vÒ t¶ thùc: M· Gi¸m Sinh; Tó bµ; TrÞnh H©m; Bïi KiÖm… - TÝnh c¸ch nh©n vËt: §îc thÓ hiÖn qua ngo¹i h×nh, ch©n dung, lêi nãi, cö chØ vµ hành động, đối thoại và số độc thoại đơn giản, trực tiếp C©u4: Yªu cÇu ®o¹n v¨n: - Kh«ng qu¸ dµi, trªn díi 15 dßng - Theo tr×nh tù: t¶ chung hai chÞ em, t¶ Thuý V©n, T¶ Thuý KiÒu - B¸m s¸t lêi th¬ cña nguyÔn Du ngng ph¶i biÕn thµnh lêi v¨n xu«I cña b¶n th©n (115) - Kh«ng ph©n tÝch, b×nh luËn, nªu c¶m xóc, hoÆc Ên tîngcña ngêi viÕt H§1: Gi¸o viªn chÐp bµi kiÓm tra _ Hs lµm bµi H§2: Gi¸o viªn thu bµi kiÓm tra H§3: Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc DÆn dß: - VÒ nhµ lµm l¹i bµi - ChuÈn bÞ bµi míi Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 49: tæng kÕt tõ vùng A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm vững hơn, sâu & biết vận dụng kiến thức từ vựng đã học từ lớp đến lớp - RÌn kÜ n¨ng sö dông tõ, chòa lçi dïng tõ B ChuÈn bÞ; Gv:sgk,sgv,tltk, b¶ng phô Hs: ¤n tËp l¹i kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bài cũ: Thế nào là từ đồng nghĩa? Cho ví dụ ? ThÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa ? cho VD? Bµi míi: H§ cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu môc I H? Có Mấy hình thức để phát triển từ vựng ? đó là nh÷ng h×nh thøc nµo ? H? Sù ph¸t triÓn vÒ sè lîng các từ ngữ đợc diễn c¸ch nµo ? GV híng dÉn HS th¶o luËn theo nhãm H§ cña HS HS ®iÒn néi dung thÝch hîp vµo « trèng: h×nh thøc: ph¸t triÓn b»ng h×nh thøc ph¸t triÓn nghÜa cña tõ Ph¸t triÓn vÒ sè lîng c¸c tõ ng÷ B»ng c¸ch: cÊu t¹o tõ ng÷ míi Mîn tõ ng÷ cña tiÕng níc ngoµi Ghi b¶ng I- Sù ph¸t triÓn cña tõ vùng: 1- §iÒn néi dung thÝch hîp vµo « trèng: 2- T×m nh÷ng dÉn chøng minh ho¹ cho nh÷ng h×nh thøc ph¸t triÓn nghÜa cña tõ HS hoạt động nhóm H? NÕu kh«ng cã h×nh thøc Ph¸t triÓn tõ vùng b»ng ph¸t triÓn nghÜa cña tõ ng÷ c¸ch ph¸t triÓn nghÜa cña th× sÏ x¶y ®iÒu g× ? tõ: VD: Da chuét, chuét H§2: Híng dÉn häc sinh (mét bé phËn cña m¸y vi tÝnh) t×m hiÓu môc II H? ThÕ nµo lµ tõ mîn? Ph¸t triÓn vÒ sè lîng : Yêu cầu hs chọn nhận định Cấu tạo thêm từ ngữ đúng (thÞ trêng tiÒn tÖ, tiÒn kh¶ H? V× em cho r»ng thi) II/ Tõ mîn (116) nhận định còn lại là Mợn từ ngữ nớc ngoài: insai? t¬-nÐt, bÖnh dÞch Mçi tõ ng÷ nÕu chØ cã mét nghĩa thì không thể đáp ứng đợc nhu cầu giao tiếp H§3: Híng dÉn häc sinh cña ngêi b¶n ng÷ V× vËy cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn t×m hiÓu môc III H? Em hiÓu thÕ nµo lµ tõ nghÜa cña tõ H¸n ViÖt? H? Theo em, quan niÖm nµo đúng? H? Gi¶i thÝch v× nh÷ng Tõ mîn lµ nh÷ng tõ vay trờng hợp còn lại không đợc mợn ngôn ngữ nớc ngoài coi là đúng? Chọn nhận định c Kh«ng chän a v× mîn tõ GV hớng dẫn Hs giải nghĩa ngữ ngôn ngữ khác để tõ lµm giµu vèn tõ cña m×nh H? ThuËt ng÷ lµ g× ? là quy luật chung tÊt c¶ c¸c ng«n ng÷ trªn thÕ giíi 1/ Kh¸i niÖm: 2/ Chọn nhận định đúng nhận định sau III/ Tõ H¸n ViÖt 1/ Kh¸i niÖm 2/ Chän quan niÖm đúng: H? Trong đời sống Là từ vay mợn ngôn nay, thuËt ng÷ cã vai trß ng÷ H¸n ntn? H§4: Híng dÉn häc sinh Quan niÖm b t×m hiÓu môc IV H? ThÕ nµo lµ biÖt ng÷ x· héi? Lµ tõ biÓu thÞ kh¸i niÖm H?LiÖt kª mét sè tõ ng÷ lµ khoa häc, kü thuËt, c«ng biÖt ng÷ x· héi? nghệ và thờng đợc dùng c¸c v¨n b¶n KH, KT, CN C¸c nhãm th¶o luËn: Thời đại KH, KT, CN phát triÓn m¹nh cã ¶nh hëng lớn đến đ/sống  Trình độ dân trí không ngõng n©ng cao Nhu cÇu giao tiÕp vµ nhËn thøc cña ngêi vÒ KH, KT, CN ngµy cµng cao V× HĐ5: Hớng dẫn học sinh thuật ngữ đóng vai trò t×m hiÓu môc V quan träng H? Làm nào để vận dụng tốt vốn từ mình ? Biệt ngữ xã hội đợc H? làm gì để tăng vốn từ dùng tầng lớp cña m×nh vÒ sè lîng ? định VD: CËu , mî nh÷ng tõ dïng tÇng líp trung l tríc CM th¸ng T¸m Phải hiểu đầy đủ, chính x¸c nghÜa cña tõ vµ c¸ch sö dông Phải học hỏi để rèn luyện thªm nh÷ng t÷ mµ m×nh cha biết để tăng vốn từ sè lîng IV/ ThuËt ng÷ vµ biÖt ng÷ x· héi 1- Kh¸i niÖm 2- Th¶o luËn vÒ vai trß cña thuËt ng÷: 3/ LiÖt kª mét sè tõ ng÷ lµ biÖt ng÷ x· héi: V/ Trau dåi vèn tõ: 1- Các hình thức để trau dåi vèn tõ 2- Gi¶i nghÜa (117) B¸ch khoa toµn th: tõ ®iÓn ghi đầy đủ tri thức các ngµnh Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸I B¶o hé mËu dÞch: chÝnh qu¸t kiÕn thøc bµi häc s¸ch b¶o vÖ s¶n xuÊt 5.DÆn dß: níc chèng l¹i sù c¹nh - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp tranh cña hµng ho¸ níc cßn l¹i ngoµi trªn thÞ trêng níc - So¹n: NghÞ luËn v¨n m×nh b¶n tù sù Đại sứ quán: quan đại diÖn chÝnh thøc vµ toµn diện Nhà nớc nớc ngoài, đại sứ đặc mệnh toàn quyền đứng ®Çu Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 50: NGhÞ luËn v¨n b¶n tù sù A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu đợc nào là nghị luận văn tự sự, vai trò và yếu tố nghị luận văn đó - LuyÖn tËp nhËn diÖn c¸c yÕu tè nghÞ luËn v¨n b¶n tù sù vµ viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã yÕu tè nghÞ luËn B ChuÈn bÞ: Gv: sgk,sgv,tltk, b¶ng phô Hs: §äc tríc bµi: C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức: Bài cũ: Kể tên các kiểu văn và các phơng thức biểu đạt tơng ứng ? Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS H§1: Híng dÉn häc sinh t×m Miªu t¶, biÓu c¶m, tù sù, thuyÕt hiÓu yÕu tè nghÞ luËn v¨n minh, nghÞ luËn, HCCV b¶n tù sù: H? Em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn ? Híng dÉn H t×m hiÓu ®o¹n trÝch SGK HS tr¶ lêi Gv bæ sung Ph©n nhãm: Nhãm1lµm ®o¹n H? Néi dung chÝnh cña ®o¹n lµ Nhãm lµm ®o¹n g× ? H? Nh đối thoại ngầm, Những suy nghĩ nội tâm ông giáo đối thoại với chính mình nhân vật ông giáo vấn đề gì ? Vợ mình không ác để buồn H? Để đến kết luận ấy, ông giáo không nỡ giận đã đa các luận điểm và lập luận ntn? Nêu vấn đề: Nếu ta không cố mà t×m hiÓu nh÷ng ngêi xung quanh thì ta luôn có cớ để tàn nhẫn và độc ác với họ H? Để tăng sức thuyết phục với Phát triển vấn đề: Vợ tôi không ngời đọc vấn đề vừa nêu, tác giả Ghi b¶ng I-T×m hiÓu yÕu tè nghÞ luËn v¨n b¶n tù sù: 1- LËp luËn lµ tr×nh bµy lý lÏ mét c¸ch cã hÖ thèng, cã logic nh»m chøng minh cho mét kÕt luËn vÒ mét vấn đề A- §o¹n 1: (118) đã dùng lý lẽ lập luận ntn ? phải là ngời ác nhng thị trở nên ích kỷ, tàn nhẫn vì thị đã qu¸ khæ H? Tõ nh÷ng c¸ch lËp luËn trªn, Khi ngêi ta ®au ch©n th× chØ nghÜ tác giả đã tới kết luận gì ? đến cái chân đau (quy luật tự H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ kiÓu c©u nhiªn) c¸c c©u v¨n trªn ? Khi ngêi ta khæ qu¸ th× ngêi ta không còn nghĩ đến H? Víi c¸ch sö dông nh÷ng c©u V× nh÷ng b¶n tÝnh tèt cña ngêi ta v¨n lËp luËn nh trªn cã t¸c dông bÞ nh÷ng nçi lo l¾ng, buån ®au, g×? Ých kû che lÊp mÊt Kết thúc vấn đề: Tôi biết nên t«i chØ buån chø kh«ng nì giËn H? Néi dung cña ®o¹n lµ g× ? Là câu ghép, câu khẳng định với các mệnh đề hô ứng: A thì B H? Em hãy đọc câu lập luận Khi A thì B Kiều ? Em hiểu nội dung câu Cách lập luận đó phù hợp với đó ntn? tÝnh c¸ch cña «ng gi¸o, mét ngêi H? T×m hiÓu nh÷ng lý lÏ mµ Ho¹n cã häc thøc, hiÓu biÕt, giµu lßng Th ®a phÇn tr¶ lêi cña yªu th¬ng, lu«n tr¨n trë, d»n vÆt, m×nh? suy nghÜ vÒ c¸ch sèng, c¸ch nh×n đời, nhìn ngời Cuộc đối thoại Kiều và Ho¹n Th diÔn díi h×nh thøc lËp luËn Xa đàn bà có ngời ghê gím cay nghiÖt nh mô Cµng cay H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ lêi lÏ lËp nghiÖt th× cµng chuèc lÊy oan luËn cña Ho¹n Th ? tr¸i GV khái niệm lập luận: Thực Hoạn Th đã nêu lý lẽ: chất là các đối thoại với các Tôi là đàn bà nên ghen tuông là nhËn xÐt, ph¸n ®o¸n, lý lÏ nh»m chuyÖn thêng t×nh thuyết phục ngời nghe, ngời đọc Ngoài ra, tôi đối xử tốt vấn đề nào đó víi c« H? Khi lập luận ngời ta thờng dùng Tôi với cô cảnh chồng nh÷ng lo¹i tõ, lo¹i c©u nµo ? V× chung, ch¾c g× nhêng cho lại sử dụng từ câu nh ? Tôi đã trót gây đau khổ cho cô nªn b©y giê chØ cßn tr«ng vµo lH§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn îng khoan dung réng lín cña c« Lập luận chặt chẽ đã đa Kiều tËp: Chia nhãm cho Hs lµm đến chỗ khó xử Gọi hs đọc yêu cầu B- §o¹n 2- Nh÷ng hiÖu vµ ®iÓm cña luËn b¶n dÊu đặc lËp v¨n Ghi (tr138) nhí II- LuyÖn tËp: Bµi 1: Thờng dùng câu khẳng định, phủ định, câu có mệnh đề hô ứng: Yªu cÇu hs tãm t¾t c¸ch lËp luËn NÕu th× cña Ho¹n Th víi KiÒu Kh«ng nh÷ng mµ cßn Bµi Dïng c¸c tõ lËp luËn nh: T¹i sao, thÕ, thËt vËy, tríc hÕt, sau Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸I qu¸t cïng kiÕn thøc bµi häc HS hoạt động theo nhóm yªu cÇu bµi tËp lµ: Lêi v¨n ë môc I1 lµ lêi cña ai? Lêi cña nh©n vËt «ng gi¸o Lêi nãi nµy nh»m thuyªt phôc ngêi đọc nh lão Hạc điều c¸ch nh×n nhËn ngêi cÇn cã (119) sù th«ng c¶m DÆn dß: Tríc hÕt Ho¹n Th ®a lý lÏ + Tr×nh bµy vµo vë bµi tËp chung đến tình riêng + Chuẩn bị bài: Đoàn thuyền đánh Sau đó, Hoạn Th đã kể công với c¸, BÕp löa KiÒu Ho¹n Th nhËn hÕt téi lçi vÒ mình Đồng thời, mong lòng độ lîng, khoan dung nh trêi biÓn cña KiÒu C¸ch lËp luËn s¾c s¶o Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 51,52 Đoàn thuyền đánh cá Huy CËn A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Thấy và hiểu đợc thống cảm hứng thiên nhiên, vũ trụ và cảm høng vÒ lao động tác giả đã tạo nên hình ảnh đẹp, tráng lệ, giàu màu sắc lãng m¹n - RÌn luyÖn kü n¨ng c¶m thô vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè nghÖ thuËt võa cæ kÝnh, võa míi mÎ B ChuÈn bÞ: Gv: sgk,sgv, tltk, b¶ng phô, ch©n dung Huy CËn Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: §äc thuéc lßng bµi th¬ " §ång chÝ "? Ph©n tÝch mét ®o¹n mµ em thÝch ? Bµi míi: (120) H§ cña GV H§ cña HS H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm Gọi HS đọc chú thích t¸c gi¶ (tr127) HS đọc H? Nªu vµi nÐt c¬ b¶n vÒ Dùa vµo chó thÝch t¸c gi¶ ? Tªn thËt lµ Cï Huy CËn, sinh n¨m 1919 Quª: Hµ TÜnh Lµ mét nh÷ng nhµ th¬ tiªu H? Bài thơ đợc sáng tác biểu thơ đại Việt hoµn c¶nh nµo ? Nam Viết vào năm 1958, đất nớc đã kết thúc thắng lợi kháng chiến chống Pháp, miền Bắc đợc gi¶i phãng vµ ®i vµo c«ng cuéc H§2: Híng dÉn häc x©y dùng cuéc sèng míi víi sinh đọc, tìmhiểu chú không khí hào hứng, phấn khởi thÝch Trong chuyÕn ®i th©m nhËn thùc GV hớng dẫn hs đọc tế vùng mỏ Quảng Ninh đã G đọc mẫu khổ thơ đầu giúp nhà thơ thấy đợc không khí Gọi H đọc tiếp lao động hồ hởi ngời lao H kiểm tra chéo chú thích động nơi đây Bài thơ đợc triển khai Bài thơ đã góp phần quan trọng theo trình tự chuyến mở chặng đờng kh¬i th¬ Huy CËn H? Dùa vµo tr×nh tù Êy, Bè côc: chia lµm phÇn: em hãy tìm hiểu bố cục Khổ 1, 2: Cảnh lên đờng và tâm cña bµi th¬? tr¹ng n¸o nøc cña ngêi khæ tiÕp theo: c¶nh häc sinh Gv diễn giảng: bài thơ đã đoàn thuyền đánh cá tạo nên khung cảnh khung cảnh biển trời đêm thêi gian vµ kh«ng gian Khæ cuèi: c¶nh ®oµn thuyÒn trë đáng chú ý: không buổi bình minh gian réng lín, bao la, thêi gian theo nhÞp tuÇn hoµn cña vò trô c¶m høng MÆt trêi xuèng biÓn bao trùm và thống Sóng đã cài then chặt chẽ: đó là cảm hứng Thời gian : hoàng hôn vÒ thiªn nhiªn vµ vò trô, xuèng lao động và ngời lao Không gian: biển khơi mênh động m«ng H§3: Híng dÉn häc H×nh ¶nh liªn tëng, so s¸nh thó sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n vÞ: vò trô nh mét ng«i nhµ lín, b¶n với màn đêm buông xuống là H? khæ th¬ ®Çu t¶ c¶nh tÊm cöa khæng lå víi nh÷ng lîn g× ? sãng lµ then cöa H ? Cảnh đoàn thuyền H/ảnh " Mặt trời xuống biển" đđánh cá khơi đợc tác ợc nhìn từ trên thuyền gi¶ miªu t¶ mét thêi kh¬i lóc hoµng h«n gian, kh«ng gian nghÖ B¾t ®Çu ë tr¹ng th¸i yªn tÜnh thuËt ntn? Đoàn thuyền đánh cá lại H? Tác giả đã dùng khơi nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ Con ngêi b¾t ®Çu cuéc hµnh thuật gì để miêu tả cảnh trình công việc đánh cá biÓn lóc hoµng h«n ? Thiên nhiên và ngời có tH? Cảnh thiên nhiên, vũ ơng phản đối lập gợi tính chất trô lóc nµy ®ang ë vÊt v¶, hiÓm nguy c«ng Ghi b¶ng I- Giíi thiÖu t/gi¶, t¸c phÈm: 1- T¸c gi¶: 2- T/phÈm: II- §äc, t×m hiÓu chó thÝch §äc Chó thÝch Bè côc: chia lµm phÇn: Khæ 1, 2: C¶nh lªn đờng và tâm trạng n¸o nøc cña ngêi khæ tiÕp theo: c¶nh häc sinh cña đoàn thuyền đánh c¸ gi÷a khung c¶nh biển trời đêm III- T×m hiÓu bµi th¬: 1- H×nh ¶nh ®oµn thuyền đánh cá kh¬i: - Thêi gian : hoµng h«n xuèng - Kh«ng gian: biÓn kh¬i mªnh m«ng H×nh ¶nh liªn tëng, so s¸nh thó vÞ: vò trô nh mét ng«i nhµ lín, víi mµn đêm buông xuống lµ tÊm cöa khæng lå víi nh÷ng lîn sãng lµ then cöa 2- C¶nh ®oµn (121) tr¹ng th¸i ntn? việc, đồng thời gợi nhịp sống H? Lóc nµy h×nh ¶nh hµo hïng víi khÝ thÕ nhiÖt t×nh ngời đợc miêu tả ? lao động sôi Víi bót ph¸p l·ng m¹n, dïng yếu tố tởng tợng để bổ H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ sung, nh©n lªn ý nghÜa hiÖn thùc hoạt động thiên nhiên nhằm ca ngợi tinh thần lạc quan, vµ ngêi ? yêu đời, yêu lao động, yêu H? Sự đối lập gợi điều sống ngời lao động g× vÒ c«ng viÖc cña ngêi Tg’ t¹o h/¶nh th¬ khoÎ, l¹ mµ ng d©n? thËt tõ sù g¾n kÕt cña sù vËt hiÖn tîng: c¸nh buåm, giã kh¬i, c©u h¸t C©u h¸t lµ niÒm vui, sù phấn chấn  lao động nh có H? lại là "Câu hát sức mạnh để càng tăng thêm khí căng buồm " Cách viết lao động họ nh có gì đặc biệt ? Khæ th¬ vang lªn nh mét khóc ca hïng tr¸ng ngîi ca vÒ sù giµu cã v« tËn cña biÓn c¶ Nguån tµi nguyên quý giá mà biển Mẹ đã ban tÆng H? Em có nhận xét gì Nhà thơ đã hoá thân bót ph¸p x©y dùng h×nh nh÷ng ngêi d©n chµi kh¬i ¶nh cña t¸c gi¶ c©u ph¬i phíi niÒm tin yªu cuéc th¬ " C©u h¸t " ? sống ngày càng đổi thuyền đánh cá ngoµi biÓn kh¬i: a- Bøc tranh cña biển đông - Khæ th¬ vang lªn nh mét khóc ca hïng tr¸ng ngîi ca vÒ sù giµu cã v« tËn cña biÓn c¶ - C¸c lo¹i c¸: c¸ nhô, c¸ thu, c¸ chim, c¸ ®Ð Gọi H đọc khổ thơ 2: Khổ th¬ vang lªn nh mét khóc h¸t H? §ã lµ khóc h¸t ngîi ca ®iÒu g×? NghÖ thuËt nh©n ho¸: dß, dµn gîi tÝnh chÊt nguy hiÓm, khã kh¨n cña c«ng viÖc chinh phôc biÓn c¶ Tinh thÇn chñ động, lạc quan: Gv: " C¸ b¹c" : h×nh ¶nh t¶ thùc (vÈy c¸ lÊp l¸nh ¸nh b¹c), c¸ thu nh ®oµn thoi (c¸i nh×n l·ng m¹n thÊm ®Ém chÊt th¬) C¸c lo¹i c¸: c¸ nhô, c¸ thu, c¸ chim, c¸ ®Ð Thiên nhiên biển đẹp lộng lẫy, rực rỡ đến huyền ảo với vẻ đẹp kỳ thú, lạ đến bất ngờ cña c¸c loµi c¸, víi mµu s¾c, ánh sáng rực rỡ Tất đợc phối hîp hµi hoµ t¹o nªn bøc s¬n mµi tuyệt đẹp NiÒm tù hµo, ngîi ca sù giµu cã cña biÓn c¶ PhÇn nµo phï hîp víi c«ng viÖc Gọi H đọc khổ thơ tiếp lao động trên biển: thi vị, lãng theo m¹n Tõ h×nh ¶nh t¶ thùc vÒ cuéc H? Biển đông đợc miêu tả sống ngời dân chài ntn c¶nh ®oµn c¶m høng l·ng m¹nh cña nhµ thuyền đánh cá khơi? thơ dờng nh " gió" là ngời lái, " H? C¶m nhËn cña em vÒ tr¨ng" lµ c¸nh buåm Thiªn bøc tranh thiªn nhiªn biÓn nhiªn nh ®ang hoµ nhËp víi đông ? sống lao động ngời Hình ảnh thuyền no gió khơi tạo vẻ đẹp ngời H? Viết vẻ đẹp lao động biển, giàu có vô tận, Công việc đánh cá đợc tiến hành thể tình cảm gì thật khoa học, đợc xếp nh t¸c gi¶? chuẩn bị bớc vào trận đánh G: Cảnh đánh cá trên biển chủ yếu đợc tác giả miêu t¶ b»ng bót ph¸p l·ng mạn Bên cạnh đó có b- H×nh ¶nh nh÷ng ngời lao động: Công việc đánh cá đợc tiến hành thật khoa học, đợc xếp nh chuẩn bị bớc vào trận đánh 3- C¶nh ®oµn thuyền đánh cá trở vÒ: H×nh ¶nh c©u h¸t đợc nhắc lại lần nh mét ®iÖp khóc víi ©m ®iÖu khoÎ kho¾n, s«i næi §ã lµ khóc ca kh¶i hoµn cña ngêi chiÕn th¾ng, cña Nghệ thuật nhân hoá: dò, dàn ngời lao động gîi tÝnh chÊt nguy hiÓm, khã kh¨n cña c«ng viÖc chinh phôc biÓn c¶ (122) nhiÒu yÕu tè l·ng m¹n dùa trªn yÕu tè thùc H? V× t¸c gi¶ chñ yÕu dïng biÖn ph¸p l·ng m¹n ? H? Víi c¶m høng l·ng mạn đó thiên nhiên và ngêi nãi lªn ®iÒu g× ? Tinh thần chủ động, lạc quan: Ta h¸t Mét h×nh ¶nh l·ng m¹n, giµu chất thơ: ngời đánh cá yêu đời, yêu biển Họ tự hào biết ơn mẹ biển đã ban tặng: Biển cho IV- Tổng kết: Ghi ta c¸ nh nhí T động tác kéo lới vừa khoẻ khoắn, vừa khéo léo Câu thơ đã gîi t¶ ch©n dung ngêi d©n chµi khoÎ m¹nh ®ang t thÕ nghiªng m×nh dån tÊt c¶ søc lùc vào đôi tay cuồn cuộn để kéo mÎ líi ®Çy ¾p c¸ H? Công việc đánh cá đợc Nhà thơ trân trọng, ngợi ca, tự miªu t¶ ntn? hào nhiệt tình lao động ngời ng dân công xây dựng đất nớc xây dựng sống H? Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả ? Trong tởng tợng nhà thơ T¸c dông cña nghÖ thuËt víi mu«n ngµn tia n¾ng ban mai đó ? lấp lánh nh từ từ đội biển BiÓn c¶ hiÖn lªn t¬i s¸ng hiÒn H? MÆc dï khã kh¨n hoµ ngµy míi VÉn lµ h×nh nguy hiÓm nhng tinh thÇn, ¶nh thuyÒn no giã, vÉn lµ ý chÝ cña hä ? tiÕng h¸t say mª, hµo høng, H? NhËn xÐt g× vÒ h×nh phÇn khëi nhng mang nhiÒu ý ¶nh " tr¨ng gâ nhÞp " ? nghÜa míi: tiÕng h¸t cña ngêi chiến thắng Hình ảnh câu hát đH? Tác giả đã miêu tả ợc nhắc lại lần nh điệp động tác kéo lới ngời khúc với âm điệu khoẻ khoắn, ng d©n ntn ? s«i næi §ã lµ khóc ca kh¶i hoµn cña ngêi chiÕn th¾ng, cña ngêi lao động H? Qua bøc tranh vÒ ®oµn thuyền đánh cá, em có nhËn xÐt g× vÒ c¶m xóc, Hs theo dâi ghi nhí c¸ch nh×n cña t¸c gi¶ víi ngời lao động ? Gọi Hs đọc khổ cuối: H? C¶nh ®oµn thuyÒn trë đợc miêu tả khung c¶nh ntn? Bµi th¬ cã nhiÒu tõ " h¸t" C¶ bµi th¬ còng nh mét khóc h¸t H? §©y lµ khóc ca g× ? Tác giả đã nói thay lời ? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ ©m hëng, nhÞp ®iÖu bµi th¬ ? Gv diÔn gi¶ng: C©u th¬ ®an xen gi÷a c¶m høng t¶ thùc & l·ng m¹n H/¶nh thơ tuyệt đẹp, không vÏ cuéc sèng Êm no cña nd vïng biÓn mµ cßn (123) vÏ c¶nh huy hoµng cña ngµy mai H? Nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ nghÖ thuËt cña bµi th¬ ? H? C¶m nhËn cña em sau đọc bài thơ ? Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: + Häc thuéc lßng bµi th¬ + Häc ph©n tÝch + So¹n bµi " BÕp löa" Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 53: tæng kÕt tõ vùng A.Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm vững và biết sử dụng kiến thức từ vựng từ lớp đến lớp - KÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vÒ tõ vùng vµo t×nh huèng giao tiÕp B ChuÈn bÞ: Gv: Sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ¤n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh «n tËp vÒ tõ tîng vµ tõ tîng h×nh H? ThÕ nµo lµ tõ tîng thanh, tîng I/- Tõ tîng thanh, tõ h×nh? tîng h×nh: 1- Kh¸i niÖm Tõ tîng h×nh lµ tõ gîi t¶ hình ảnh, hoạt động, trạng Gv yªu cÇu hs t×m th¸i cña sù vËt Tõ tîng lµ m« pháng ©m cña tù nhiªn vµ 2- T×m nh÷ng loµi cña ngêi vËt cã tªn gäi lµ tõ H? Xác định các từ tợng hình, ttợng thanh: îng vµ nªu t¸c dông ? Các nhóm thi tìm: 3- Xác định từ tợng mÌo, bß, t¾c kÌ h×nh, tîng thanh: (124) H§2:Híng dÉn häc sinh «n tËp C¸c tõ tîng h×nh: lèm mét sè biÖn ph¸p tu tõ tõ vùng đốm, lê thê, loáng thoáng, Gv cho hs «n l¹i b»ng nhiÒu h×nh lå lé cã t¸c dông m/t¶ h×nh thức: vấn đáp, trắc nghiệm ảnh đám mây cách cụ thể, sinh động 2/Bµi tËp: Gv chia nhóm cho Hs hoạt động T¬ng tù híng dÉn hs lµm c¸c phÇn cßn l¹i Híng dÉn hs lµm bíc: 1/ xác định phép tu từ 2/ Gi¸ trÞ cña phÐp tu tõ II/-Mét sè phÐp tu tõ tõ vùng 1- ¤n l¹i kh¸i niÖm so s¸nh, Èn dô, nh©n ho¸, ho¸n dô, nãi gi¶m, nãi qu¸, nãi tr¸nh, ®iÖp ng÷, ch¬i ch÷ A/ PhÐp t tõ Èn dô: hoa, cánh để Kiều và đời nàng B/ PhÐp t tõ so s¸nh C/ PhÐp nãi qu¸ Nhê phép nói quá , đã đọng lại ngời đọc ấn tợng sâu sắc vẻ đẹp Kiều Cñng cè: - gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc A/ PhÐp ®iÖp ng÷ vµ dïng - Yªu cÇu häc sinh lµm mét sè bµi tõ ®a nghÜa: chµng trai thÓ tËp cñng cè đợc tình cảm m×nh B/ TG dïng phÐp nãi qu¸ DÆn dß: để nói lớn mạnh + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i nghÜa qu©n Lam S¬n + So¹n: TËp lµm th¬ ch÷ C/ Nhê phÐp so s¸nh , nhµ thơ đã miêu tả sắc nét và sinh động âm tiÕng suèi 3/ Bµi 3: ph©n tÝch nét nghệ thuật độc đáo III LuyÖn tËp: Bt: Hai c©u th¬ “ kh«ng cã kÝnh, råi xe không có đèn – Kh«ng cã mui xe, thïng xe cã xíc” sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? A So s¸nh B Nh©n ho¸ C LiÖt kª D Nãi qu¸ Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 54: tËp lµm th¬ t¸m ch÷ A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm đợc đặc điểm, khả miêu tả biểu phong phú thơ tám chữ - Ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o, sù høng thó häc tËp, rÌn luyÖn thªm nh÷ng n¨ng lùc viÖc c¶m thô th¬ ca B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô, mét sè bµi th¬ t¸m ch÷ Hs: Su tÇm mét sè bµi th¬ t¸m ch÷ C Hoạt động dậy học; ổn định tổ chức Bài cũ: Những năm học trớc em đã tập làm thể thơ nào ? Em đã học bài thơ nào thuộc thể thơ tám chữ ? Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS H§1: Híng dÉn häc Th¬ ch÷, n¨m ch÷ vµ lôc sinh nhËn diÖn th¬ b¸t t¸m ch÷ Ghi b¶ng (125) Gọi HS đọc đoạn thơ SGK tr 144, 145 H? Mçi dßng th¬ cã bao nhiªu ch÷ ? H? T×m vµ g¹ch díi nh÷ng ch÷ cã chøc n¨ng gieo vÇn ë mçi ®o¹n ? Nhí rõng, quª h¬ng, bÕp löa I- NhËn diÖn thÓ th¬ t¸m ch÷: HS đọc Mçi dßng ch÷ §o¹n 1: tan/ ngµn Míi/ géi; bõng/ rõng; g¾t / mËt §o¹n : vÒ/ nghe; häc/ nhäc; bµ/ xa §o¹n 3: ng¸t/ h¸t; non/ son; H? Em có nhận xét gì đứng/ dung; tiên/ nhiên cách gieo vần Cả đoạn gieo vần chân tõng ®o¹n th¬ ? §o¹n 1,2: vÇn liÒn Gieo vÇn cã thÓ sö §o¹n 3: vÇn gi¸n c¸ch dông c¸c d¹ng liªn tiÕp, gi·n c¸ch, hçn C¸ch ng¾t nhÞp ®a d¹ng: hîp, vÇn ch©n 3/2/3 H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch 3/3/3 ngắt nhịp đoạn ? 4/2/2 nhng giữ đợc nhÞp t¹o tiÕt tÊu nhÞp nhµng Hãy cắt đứt dây đàn ca h¸t H? Nªu yªu cÇu cña Nh÷ng s¾c tµn vÞ nh¹t cña bµi ngµy qua Nâng đón lấy màu xanh hHĐ2: Hớng dẫn học ơng bát ngát sinh luyÖn tËp lµm th¬ Cña ngµy mai mu«n thuë víi t¸m ch÷ mu«n hoa Cũng mất, tuần hoàn, đất GV híng dÉn häc sinh trêi lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i Ghi nhí II- LuyÖn tËp lµm th¬ ch÷: Bµi 1: §iÒn tõ Bµi 2: Th tù ®iÒn tõ Cñng cè: Gv đọc số bài thơ t¸m ch÷ cho häc sinh nghe DÆn dß: + Nắm đợc đặc điểm cña th¬ ch÷ + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 55 tr¶ bµi kiÓm tra v¨n A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Thấy đợc u nhợc điểm bài làm mình: cách dùng từ, đặt câu, lỗi diễn đạt, khả phân tích khái quát vấn đề Từ đó rèn luyện cách diễn đạt, trình bày bµi cho häc sinh - KÜ n¨ng söa ch÷a bµi viÕt cña b¶n th©n, nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, bµi kiÓm tra cña häc sinh d· chÊm ®iÓm Hs:¤n tËp l¹i kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: (126) ổn định tổ chức Bµi cò: Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS HĐ1: Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu L¾ng nghe cña tiÕt häc Gi¸o viªn nhËn xÐt chung bµi lµm cua häc sinh Hs ghi chép đầy đủ ¦u ®iÓm: - Nhìn chung học sinh năm đợc yêu cầu đề bài - Mét sè bµi lµm kh¸: P¸o, Mua - Mét sè bµi viÕt s¹ch sÎt×nh bÇy râ rµng, m¹nh l¹c Ghi b¶ng I - NhËn xÐt chung: 1- ¦u ®iÓm - Nh×n chung häc sinh năm đợc yêu cầu đề bài - Mét sè bµi lµm kh¸: P¸o, Mua - Mét sè bµi viÕt s¹ch sÏ tr×nh bÇy râ rµng, m¹nh l¹c Nhîc ®iÓm: - Một số bài viết chua nắm đợc yêu cầu cña bµi, chÊt lîng lµm bµi kÐm - C¸c bµi viÕt cßn sai lçi chÝnh t¶ §äc l¹i bµi, suy nghÜ vÒ nhiÒu - Phần tự luận cha phân tích đợc sâu bài làm mình trên 2- Nhợc điểm së lêi phª cña gi¸o viªn - Mét sè bµi viÕt H§2:Gi¸o viªn tr¶ bµi cho häc sinh chua nắm đợc yêu Söa ch÷a vµ tiÕp tôc hoµn cÇu cña bµi, chÊt lthiÖn bµi viÕt cña b¶n th©n îng lµm bµi kÐm - C¸c bµi viÕt cßn sai H§3: Gi¸o viªn ch÷a bµi cho häc sinh, lçi chÝnh t¶ nhiÒu và công bố đáp án và biểu điểm cho - PhÇn tù luËn cha tõng c©u phân tích đợc sâu NhËn xÐt, l¾ng nghe H§4: §äc_ b×nh Gi¸o viªn lùa chän 1- bµi, ®o¹n v¨n khá lớp, đọc – bình ngắn gọn Cñng cè: gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Nghe, ghi DÆn dß: - VÒ nhµ hoµn thiÖn bµi viÕt - So¹n bµi: Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ (127) TuÇn 12 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 56 bÕp löa B»ng viÖt A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cảm nhận đợc tình cảm, cảm xúc chân thành nhân vật trữ tình ngời cháu và hình ảnh ngời bà giàu tình thơng, giàu đức hy sinh bài thơ bếp lửa - Thấy đợc nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tởng kết hợp miêu tả, tự sự, b×nh luËn cña t¸c gi¶ B ChuÈn bÞ: Gv: Sgk,sgv, tltk, b¶ng phô, ch©n dung B»ng ViÖt Hs: §äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ " Đoàn thuyền đánh cá" Phân tích đoạ thơ mµ em thÝch theo kÕt cÊu cña bµi th¬ Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm H? Tr×nh h×nh hiÓu biÕt cña em I- Giíi thiÖu tg’, t¸c vÒ nhµ th¬ B»ng ViÖt ? phÈm: 1- T¸c gi¶: Sinh n¨m 1941 Quª: Sinh n¨m 1941 Quª: Hµ T©y Hµ T©y Thuéc thÕ hÖ c¸c nhµ Thuéc thÕ hÖ c¸c nhµ H? Bài thơ đợc sáng tác thơ trởng thành thơ trởng thành hoµn c¶nh nµo ? kh¸ng chiÕn chèng Mü kh¸ng chiÕn chèng Th¬ B»ng ViÖt Mü trÎo, mît mµ, thÝch khai 2- T¸c phÈm: th¸c nh÷ng kû niÖm vµ - Bµi th¬ n»m tËp th¬ ®Çu tay " BÕp löa" HĐ2: Hớng dẫn học sinh đọc_ ớc mơ tuổi trẻ N¨m 1963, t¸c gi¶ t×m hiÓu chung ®ang lµ sinh viªn häc ë II- §äc t×m hiÓu chó G đọc mẫu, hớng dẫn cách đọc nớc ngoài thÝch: cho häc sinh Bµi th¬ n»m tËp H? M¹ch c¶m xóc cña bµi th¬ ? th¬ ®Çu tay " BÕp löa" §äc HS đọc Chó thÝch H? Bµi th¬ lµ lêi t©m sù cña Bè côc: nhân vật nào? Nội dung nói Đi từ hồi tởng đến (128) ®iÒu g× ? H? Dùa vµo m¹ch t©m tr¹ng cña nh©n vËt tr÷ t×nh, em h·y nªu bè côc bµi th¬ ? H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt bµi th¬ Gọi HS đọc từ đầu niềm tin dai d¼ng H? Ngêi ch¸u nhí vÒ bµ hoµn c¶nh nµo ? H? Mạch hồi tởng đợc bắt đầu tõ h×nh ¶nh nµo ? tại, từ kỷ niệm đến suy ngÉm Bµi th¬ lµ lêi cña ngêi ch¸u ë n¬i xa nhí vÒ bµ vµ nh÷ng kû niÖm víi bµ Bµi th¬ nãi lªn lßng thµnh kÝnh vµ nh÷ng suy ngÉm vÒ bµ Bè côc: ®o¹n dßng ®Çu: h×nh ¶nh bÕp löa kh¬i nguån cho dßng håi tëng c¶m xóc vÒ bµ khæ tiÕp: håi tëng nh÷ng kû niÖm tuæi th¬ khæ tiÕp: suy ngÉm vÒ bµ Khæ cuèi: nh÷ng t×nh c¶m kh«n ngu«i vÒ bµ HS đọc H? T¹i m¹ch c¶m xóc thÓ hiÖn ®iÒu g× ? H? Trong c©u th¬ ®Çu t¸c gi¶ đã sử dụng biện pháp nghÖ thuËt g× ? H? Em hiÓu ntn vÒ h×nh ¶nh " bÕp löa chên vên ?" Xa ngêi th©n, xa gia đình H? Trong m¹ch håi tëng cña ngêi ch¸u, nh÷ng kû niÖm nµo H×nh ¶nh bÕp löa: ngời bà và tình bà cháu đợc Một bếp lửa chờn vờn sgợi lại ? ¬ng sím G b×nh gi¶ng vÒ h×nh ¶nh " nhí Mét bÕp löa lại đến " Nçi kh¸t khao h¬i Êm gia đình H? Tiếng tu hút đợc nhắc nhiều lÇn thÓ hiÖn ®iÒu g× ? H? ¢m cña tiÕng tu hó gîi cho em c¶m gi¸c g× vÒ cuéc sèng cña bµ ch¸u ? H? TÊt c¶ viÖc lµm cña bµ gióp em hiÓu g× vÒ bµ ? H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch giao vÇn khæ th¬ ? C¸ch gieo vần đó diễn tả điều gì ? H? Trong đoạn thơ, tác giả đã sö dông nh÷ng ph¬ng thøc biÓu đạt nào? có tác dụng ntn việc biểu đạt nội dung ? Gọi HS đọc " Năm giặc đốt lµng Đoạn thơ đã tái việc lµm cña bµ H? Qua việc làm đó, em thÊy bµ hiÖn lªn víi nh÷ng phẩm chất tốt đẹp nào? Gọi HS đọc " lận đận đời bà H? Tõ nh÷ng kû niÖm håi tëng vÒ bµ vµ tuæi th¬, ngêi ch¸u suy ngÉm ®iÒu g× ? H? H×nh ¶nh ngêi bµ hiÖn lªn §iÖp ng÷ " mét bÕp löa" diÔn t¶ mét kû niÖm kh«ng phai mê III- T×m hiÓu bµi th¬: 1- Nh÷ng håi tëng vÒ bµ vµ t×nh bµ ch¸u: - §iÖp ng÷ " mét bÕp löa" diÔn t¶ mét kû niÖm kh«ng phai mê - §©y lµ h×nh ¶nh thùc, gîi c¶m, gîi t¶ T¸c giả đã mợn hình ảnh này để nói lên tình cảm mình bµ Gîi l¹i c¶ thêi th¬ Êu bªn c¹nh bµ: tuæi th¬ g¾n víi nh÷ng gian khæ, thiÕu thèn, nhäc nh»n: - TiÕng tu hó kh¾c kho¶i, quen thuéc khiÕn kû niÖm trçi dËy Cuéc sèng buån, v¾ng vÎ §©y lµ h×nh ¶nh thùc, gîi c¶m, gîi t¶ T¸c gi¶ đã mợn hình ảnh này để nãi lªn t×nh c¶m cña mình bà Gîi l¹i c¶ thêi th¬ Êu bªn c¹nh bµ: tuæi th¬ g¾n víi nh÷ng gian khæ, thiÕu thèn, nhäc nh»n: N¨m Êy lµ n¨m Bố đánh xe ChØ nhí Nh÷ng kû niÖm thêi kh¸ng chiÕn: cha bËn c«ng t¸c, chØ cã bµ ch¸u quÊn quýt bªn TiÕng tu hó kh¾c kho¶i, quen thuéc khiÕn kû niÖm trçi dËy Cuéc sèng buån, v¾ng vÎ Sèng bªn bµ, bµ rÊt th- 2- Nh÷ng suy ngÉm vÒ ¬ng quý ch¸u, ch¸u bµ vµ h×nh ¶nh bÕp löa v©ng lêi d¹y dç cña bµ H×nh ¶nh bµ lu«n g¾n (129) suy ngÉm cña ngêi ch¸u ntn H? Qua suy ngẫm đó, giúp em hiÓu g× vÒ bµ ? H? Từ " nhóm" đợc lặp lặp l¹i cã ý nghÜa g× ? H? Tr×nh bµy c¸ch hiÓu cña em vÒ c©u th¬ " ¤i kú l¹ vµ thiªng liªng bÕp löa "? Bµ yªu th¬ng, che chë, d¹y dç, b¶o ban ch¸u, nhãm bÕp löa bµ mong ch¸u kh«n lín liÒn víi h×nh ¶nh bÕp löa, ngän löa Bµ lµ ngêi nhãm löa vµ còng lµ ngêi gi÷ cho ngän löa lu«n Êm nãng vµ to¶ VÇn liÒn phï hîp viÖc s¸ng mçi gia diÔn t¶ t©m tr¹ng đình Nhãm bÕp löa §o¹n th¬ kÕt hîp biÓu c¶m, miªu t¶, tù sù phï H? Em cã suy nghÜ g× vÒ tªn hîp víi viÖc diÔn t¶ c¶m gäi cña bµi th¬ ? xóc, t©m tr¹ng cña nh©n H? Nêu nét đặc sắc vật nghÖ thuËt cña bµi th¬ ? H? Em cảm nhận đợc gì tình c¶m bµ ch¸u qua bµi th¬ ? Cñng cè: Gv kh¸I qu¸t kiÕn thøc bµi häc §øc hy sinh T×nh c¶m Gọi hs đọc ghi nhớ sgk gia đình hoà chung với DÆn dß: t×nh yªu níc Bµ ©m + Häc thuéc lßng bµi th¬ thÇm hy sinh cho kh¸ng + Soạn: Bài thơ tiểu đội xe chiến kh«ng kÝnh H×nh ¶nh bµ lu«n g¾n liÒn víi h×nh ¶nh bÕp löa, ngän löa Bµ lµ ngêi IV- Tæng kÕt: nhãm löa vµ còng lµ ng- 1- NghÖ thuËt êi gi÷ cho ngän löa lu«n Êm nãng vµ to¶ s¸ng 2- Néi dung: gia đình Nhãm bÕp löa Sự tần tảo, đức hy sinh, ch¨m lo cho mäi ngêi cña bµ Tg’ lín lªn vµ trëng thµnh bªn bÕp löa bµ nhen nhãm lªn C©u th¬ nh ph¸t hiÖn míi mÎ cña tg’ C¸i vËt tëng chõng gi¶n dÞ Êy l¹i chứa đựng điều cao đẹp KÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a c¸c ph¬ng thøc biểu đạt H×nh ¶nh bÕp löa ®Çy s¸ng t¹o Ghi nhí (130) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 57 khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cảm nhận đợc tình yêu thơng và ớc vọng ngời mẹ dân tộc Tà Ôi mong kháng chiến chống Mỹ Từ đó phần nào hiểu đợc lòng yêu quê hơng, đất nớc vµ kh¸t väng tù cña nh©n d©n ta thêi kú lÞch sö nµy - Giäng ®iÖu th¬ thiÕt tha ngät ngµo cña NguyÔn Khoa §iÒm qua nh÷ng khóc h¸t ru B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô, ch©n dung NguyÔn Khoa §iÒm Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ th¬ Ph¹m TiÕn DuËt? Hoµn c¶nh đời bài thơ? §äc thuéc lßng bµi th¬? Gi¸ trÞ c¬ b¶n vÒ néi dung vµ ng/thuËt cña bµi th¬? Bµi míi: H§ cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm H? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm? H§ cña HS Sinh ngµy 15/4/1945 t¹i Thõa Thiªn HuÕ Thuéc thÕ hÖ c¸c nhµ th¬ trëng thµnh GV trình bày hoàn cảnh đời kháng chiến chống t¸c phÈm: bµi th¬ s¸ng t¸c n¨m Mü 1971, t¸c gi¶ ®ang c«ng t¸c ë Th¬ ca cña NguyÔn Khoa chiến khu miền Tây Thừa Thiên Điềm ca ngợi đất nớc và H? Néi dung chÝnh cña bµi th¬ ? ngêi ViÖt Nam kiªn trung dòng c¶m Bµi th¬ mîn lêi ru cña bà mẹ Tà Ôi để nói lên tình c¶m vµ íc m¬ cña bµ mÑ vïng chiÕn khu TrÞ Thiªn nh÷ng ngµy gian nan chèng Mü Ghi b¶ng I- Giíi thiÖu tg’, t/phÈm: 1- T¸c gi¶: - Sinh ngµy 15/4/1945 t¹i Thõa Thiªn HuÕ Thuéc thÕ hÖ c¸c nhµ th¬ trëng thµnh kh¸ng chiÕn chèng Mü Th¬ ca cña NguyÔn Khoa Điềm ca ngợi đất níc vµ ngêi ViÖt Nam kiªn trung dòng c¶m 2- T¸c phÈm: Bµi th¬ mîn lêi ru cña bµ mÑ Tà Ôi để nói lên t×nh c¶m vµ íc m¬ cña bµ mÑ vïng chiÕn khu TrÞ Thiªn nh÷ng ngµy gian nan chèng Mü Lêi h¸t ru cã khóc, mçi khúc mở đầu câu HĐ2: Hớng dẫn học sinh đọc_ và kết thúc lời ru trực tiÕp cña ngêi mÑ II- §äc, t×m hiÓu t×m hiÓu chó thÝch §o¹n 1: TÊm lßng yªu th¬ng chó thÝch: Gv hớng dẫn HS đọc H? Bµi th¬ cã thÓ chia lµm mÊy cña bµ mÑ Tµ ¤i g¾n liÒn víi lßng yªu th¬ng bé §äc ®o¹n? Néi dung tõng ®o¹n? đội (131) §o¹n 2: g¾n liÒn víi Chó thÝch: H? Bài thơ đợc viết theo thể thơ lòng yêu thơng dân làng nµo? §o¹n 3: g¾n liÒn víi Bè côc: Trong tõng khóc, lêi ru cña ngêi lßng yªu níc mẹ đợc ngắt nhịp đặn dßng th¬ Th¬ ch÷ III- T×m hiÓu bµi th¬: H§3: Híng dÉn häc sinh t×m 1- H×nh ¶nh mÑ hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n: MÑ gi· g¹o gi· g¹o gãp phÇn H? Qua tõng ®o¹n th¬, h×nh ¶nh MÑ tØa b¾p nuôi đội ngời mẹ đợc miêu tả Mẹ chuyển lán kh¸ng chiÕn: c«ng viÖc vµ hoµn c¶nh ntn? DiÔn t¶ b»ng nh÷ng c©u th¬ - Lêi ru cña H? C«ng viÖc gi· g¹o cña ngêi mÑ giµu søc gîi c¶m mÑ còng lµ lêi đợc diễn tả qua câu thơ Sự vất vả công việc giã tâm sự, lời tự nµo? g¹o cña mÑ GiÊc ngñ cña nhñ, lêi mÑ nãi H? H×nh ¶nh th¬ " NhÞp chµy em nghiªng theo nhÞp chµy, thÇm víi chÝnh nghiªng " gîi t¶ ®iÒu g× ? thấm mồ hôi lao động vất vả mình Lòng yêu mẹ, lng và đôi vai gầy mẹ gắn cña mÑ lµm gèi cho liÒn víi lßng yªu H? Qua lời ru mẹ em hiểu gì Lời ru mẹ là thơng anh đội vÒ tÊm lßng vµ t×nh c¶m cña mÑ ? lêi t©m sù, lêi tù nhñ, lêi mÑ - ¦íc m¬ cña mÑ nãi thÇm víi chÝnh m×nh nèi liªn cña giÊc Lßng yªu cña mÑ g¾n m¬ cña vµ H? Lêi ru trùc tiÕp cña ngêi mÑ cã liÒn víi lßng yªu th¬ng anh cïng héi tô quan hệ với công việc mà mẹ đội t×nh yªu th¬ng lµm ntn ? Lêi ru trùc tiÕp cña ngêi mÑ s©u s¾c nh÷ng có quan hệ tự nhiên, chặt anh đội H? Qua đó, em hiểu gì ớc mơ chẽ với công việc mà mẹ 2- Hình ảnh mẹ mẹ và công việc làm Vì giã gạo vừa địu vừa mµ mÑ ®ang lµm ntn? nuôi đội nên mẹ ớc " Con tỉa bắp trên núi Công việc tỉa bắp trên núi đợc mơ cho mẹ " Ka- L diÔn t¶ qua c©u th¬ nµo ? ¦íc m¬ cña mÑ nèi liªn cña - C«ng viÖc lao H? Biện pháp nghệ thuật bật giấc mơ và cùng hội động gian khổ c©u th¬ trªn ? tô t×nh yªu th¬ng s©u gi÷a rõng nói H? Bằng hình ảnh đối lập trên đã sắc anh đội heo hót gãp phÇn diÔn t¶ c«ng viÖc mÑ Lng nói th× to mµ lng mÑ th× - H×nh ¶nh Èn dô ntn? nhá " mÆt trêi" H×nh ¶nh " mÆt H? Trình bày cách hiểu em Hình ảnh đối lập tơng phản trận" dòng h×nh ¶nh th¬ " MÆt trêi " ? th¬ cã ý nghÜa: H? Tác giả đã sử dụng biện pháp Công việc lao động gian khổ mặt trời nghÖ thuËt nµo ? gi÷a rõng nói heo hót thiªn nhiªn ®em l¹i ¸nh s¸ng, sù sèng cho cá c©y H? ý nghÜa cña biÖn ph¸p nghÖ H×nh ¶nh " mÆt thuật đó ? trêi" c©u thø lµ h×nh ¶nh Èn dô: H? Qua lêi ru cña mÑ, em hiÓu g× H×nh ¶nh Èn dô " mÆt trêi" em Cu Tai lµ mÆt vÒ nh÷ng íc mong cña mÑ? H×nh ¶nh " mÆt trËn" trêi cña mÑ, lµ H? NhËn xÐt cña em vÒ mèi quan dßng th¬ cã ý nghÜa: mÆt niÒm vui, niÒm hÖ gi÷a lêi ru vµ c«ng viÖc tØa b¾p trêi cña thiªn nhiªn ®em l¹i h¹nh phóc cña cña mÑ? ¸nh s¸ng, sù sèng cho cá mÑ ChÝnh H? Lßng yªu cña mÑ g¾n liÒn c©y đã góp phần sởi víi t×nh c¶m g× ? H×nh ¶nh " mÆt trêi" c©u thø Êm lßng tin yªu, lµ h×nh ¶nh Èn dô: em Cu ý chÝ cña mÑ H? H×nh ¶nh th¬ " anh trai giµnh Tai lµ mÆt trêi cña mÑ, lµ cuéc sèng trËn cuèi" nãi lªn ®iÒu g× ? niÒm vui, niÒm h¹nh phóc 3- H×nh ¶nh ngêi (132) H? MÑ göi g¾m qua lêi ru vµ giÊc m¬ cña ®iÒu g× ? mẹ Chính đã góp phÇn sëi Êm lßng tin yªu, ý chÝ cña mÑ cuéc sèng Mẹ mong cho bắp lên đều: mau chóng lớn khôn để thµnh chµng trai cêng tr¸ng khoẻ mạnh lao động Cã tÝnh chÊt tù nhiªn, chÆt chÏ Lßng yªu th¬ng cña mÑ g¾n liÒn víi t×nh th¬ng d©n làng, ngời lao động nghèo đói mẹ vừa địu con, võa chuyÓn l¸n, đạp rừng: MÑ cïng anh trai, chÞ g¸i tham gia chiến đấu để b¶o vÖ c¨n cø, di chuyÓn lùc lîng để kháng chiến l©u dµi víi tinh thÇn quyÕt t©m lßng tin th¾ng lîi H? C©u cuèi cña mçi khóc ru thÓ hiÖn ®iÒu g×? H? ChØ sù ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ íc väng cña  mÑ qua khóc ru ? H? Qua khúc ru, ngời mẹ đã thÓ hiÖn ý chÝ, íc mong g× cña nh©n d©n ta cuéc kh¸ng MÑ cïng anh trai, chÞ g¸i tham gia chiến đấu để bảo chiÕn chèng Mü cøu níc? vệ cứ, di chuyển lực lH? Nêu nét đặc sắc nội ợng để kháng chiến lâu dài víi tinh thÇn quyÕt t©m lßng IV- Tæng kÕt: dung, nghÖ thuËt cña bµi th¬ ? tin th¾ng lîi 1- NghÖ thuËt 2- Néi dung: SGK Ngời mẹ đã gửi trọn niềm mong mái v¶o giÊc m¬ cña đứa Mẹ mong mình ngñ ngoan vµ cã nh÷ng giÊc Cñng cè: Giáo viên khái quát kiến thức bài mơ đẹp ThÓ hiÖn nçi mong íc, niÒm häc tin tëng tù hµo cña ngêi mÑ, Gọi hs đọc ghi nhớ sgk íc m¬, kh¸t väng cña ngêi DÆn dß: mÑ mçi lóc mét lín dÇn + Häc thuéc lßng bµi th¬ + P/tÝch t/c¶m cña ngêi mÑ víi Tõ h/¶nh, tÊm lßng cña  + So¹n " ¸nh tr¨ng" mẹ Tà Ôi, tg’ đã thể tình yêu quê hơng, đất nớc tha thiết, ý chí chiến đấu cho độc lập, tự do, khát vọng thống đất nớc n/d©n ta thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Mü C¸ch ng¾t nhÞp, giäng ®iÖu thơ để thể tình cảm mÑ víi g¾n liÒn víi t×nh yªu níc Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 58: ¸nh tr¨ng NguyÔn Duy A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu đợc ý nghĩa hình ảnh vầng trăng Từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với qu¸ khø gian lao, t×nh nghÜa cña NguyÔn Duy vµ biÕt rót bµi häc vÒ c¸cg sèng cho m×nh - Cảm nhận đợc kết hợp hài hoà yếu tố trữ tình và yếu tố tự bố côc, gi÷a tÝnh cô thÓ vµ tÝnh kh¸i qu¸t h×nh ¶nh cña bµi th¬ (133) B ChuÈn bÞ: Gv: sgk,sgv,tltk,b¶ng phô, ch©n dung NguyÔn Duy Hs: §äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức: Bài cũ: Đọc thuộc lòng " Khúc hát ru " Qua đó giúp em hiểu gì tình c¶m cña bµ mÑ Tµ ¤i Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m I- Giíi thiÖu tg’, hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm t/phÈm: H? Tr×nh bµy mét vµi nÐt c¬ 1- T¸c gi¶: b¶n vÒ nhµ th¬ NguyÔn Duy ? ¤ng sinh n¨m 1948 NguyÔn Duy NhuÖ ¤ng sinh n¨m 1948 Quª Thanh Ho¸ NguyÔn Duy NhuÖ Quª ¤ng lµ nhµ th¬ qu©n Thanh Ho¸ đội, trởng thành cùng Ông là nhà thơ quân đội, kháng chiến trëng thµnh cïng cuéc chèng Mü kh¸ng chiÕn chèng Mü 2- T¸c phÈm H? Trình bày hoàn cảnh đời Bạn đọc ấn tợng với thơ Bài thơ đợc in cña bµi th¬ ? NguyÔn Duy, mät giäng tËp th¬ "¸nh tr¨ng" ®th¬ duyªn thÈm, mÆn mµ îc tÆng gi¶i A cña Th¬ «ng thêng tËp trung Héi nhµ v¨n ViÖt khai thác vẻ đẹp Nam 1984 cao quý cña nh÷ng c¸i II- §äc, t×m hiÓu chó bình dị, đời thờng mà thích: GV đọc mẫu, chú ý ngữ điệu giàu chất suy tởng §äc cña bµi th¬ Bài thơ đợc sáng tác năm Chú thích H? T×m hiÓu bè côc cña bµi 1978 t¹i thµnh phè Hå Bè cuc th¬ ? ChÝ Minh, n¨m sau ngµy MiÒn nam gi¶i III- T×m hiÓu bµi th¬: phãng 1- ¸nh tr¨ng H? Bài thơ đợc viết theo thể Bài thơ đợc in tập quá khứ th¬ nµo thơ "ánh trăng" đợc tặng - Điệp từ với đợc gi¶i A cña Héi nhµ v¨n nh¾c l¹i lÇn nh»m ViÖt Nam 1984 nhÊn m¹nh nh÷ng kû khổ đầu: kỷ niệm đẹp tuổi thơ niệm tuổi thơ và kỷ niệm đợc ngắm trăng trên kh¸ng chiÕn đồng quê, trên dòng H§3: Híng dÉn häc sinh t×m C¶m xóc cña t¸c gi¶ s«ng hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n ThÓ th¬ ch÷ - Thêi chiÕn tranh, Gọi HS đọc khổ đầu ngời lính đã có gắn H? Những kỷ niệm vầng Hồi nhỏ sống với đồng bã víi ¸nh tr¨ng, hä trăng tuổi thơ đợc tác giả diễn Với sông và với bể nh đôi bạn tri kỷ t¶ b»ng h×nh ¶nh nµo ? H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch gieo Gieo vÇn lng vÇn c©u th¬ trªn ? 2- Sự xuất đột H? Điệp từ với nhắc lại nhiều Điệp từ với đợc nhắc lại ngột vầng trăng lÇn diÔn t¶ ®iÒu g× ? lần nhằm nhấn mạnh - Thình lình đèn điện kỷ niệm đẹp tắt tuổi thơ đợc ngắm trăng Đột ngột vầng trăng H? Những kỷ niệm vầng trên đồng quê, trên dòng tròn trăng thời chiến tranh đợc diễn sông Sù xuÊt hiÖn bÊt ngê, t¶ b»ng h×nh ¶nh nµo ? Håi chiÕn tranh ë rõng g©y Ên tîng m¹nh cña H? Em hiÓu tri kû lµ g× ? VÇng tr¨ng trµnh tri kû vÇng tr¨ng H? Em đã gặp từ " Tri kû" t¸c phÈm nµo ? HiÓu nhau, hiÓu b¹n nh (134) H? T×nh c¶m cña ngêi lÝnh vµ vÇng tr¨ng ntn? H? Còng qua khæ th¬ 2, gióp em hiÓu g× vÒ mèi quan hÖ gi÷a vÇng tr¨ng vµ ngêi ? H? Hai chữ " tình nghĩa" đã diÔn t¶ ®iÒu g× ? Quá khứ thật đẹp đẽ H? HiÖn t¹i hoµn c¶nh sèng cña anh lÝnh ? H? Với đ/kiện sống đó thái độ cña ngêi víi vÇng tr¨ng ? H? Em hiÓu " ngêi dng" lµ g×? Con ngời đã coi "vầng trăng t×nh nghÜa, vÇng tr¨ng tri kû" nh ngời dng qua đờng Hoàn cảnh sống thay đổi, lòng  dễ đổi thay, dễ trở nên vô t×nh v« nghÜa H? Sù xuÊt hiÖn cña vÇng trăng đợc tác giả giới thiệu ntn ? H? Các từ " thình lình, đột ngét" diÔn t¶ ®iÒu g× ? Và chính xuất này đã gîi l¹i bao kû niÖm nghÜa t×nh GV: Tr¨ng kh«ng hÒ tr¸ch mãc mµ  c¶m thÊy cã c¸i g× rng rng, xúc động Giọt nớc m¾t lµm cho lßng  th¶n l¹i, bao kû niÖm ïa vÒ H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ giäng ®iÖu khæ th¬ ? hiÓu m×nh §ång chÝ" Bµi th¬" Thêi chiÕn tranh, ngêi lính đã có gắn bó với ánh trăng, họ nh đôi bạn tri kû VÇng tr¨ng lµ h/¶ thiªn nhiªn t¬i m¸t, lµ ngêi b¹n tri kû suèt thêi tuæi th¬ vµ thêi chiÕn tranh ë rõng Sù x/hiÖn cña vÇng tr¨ng lµ biÓu tîng cña năm tháng đẹp đã trë thµnh vÇng tr¨ng tri kû, vÇng tr¨ng t×nh nghÜa Hai ch÷ " t×nh nghÜa" ®Çy hµm sóc: t×nh c¶m thuû chung cña ngêi víi vÇng tr¨ng Tõ håi vÒ thµnh phè Quen ¸nh ®iÖn cöa g¬ng Mét cuéc sèng vËt chÊt đầy đủ, các tiện nghi sinh hoạt đại Nh ngêi dng kh«ng hä hµng, kh«ng quen biÕt 3- Suy ngÉm cña t¸c gi¶ vÒ ¸nh tr¨ng - Khæ th¬ cuèi cña bµi th¬ tËp trung nhÊt ý nghÜa biÓu tîng cña h×nh ¶nh vÇng tr¨ng, chiÒu s©u t tëng mang tÝnh triÕt lý cña t¸c phÈm - ¸nh tr¨ng nghiªm kh¾c nh ®ang nh¾c nhë mçi chóng ta: ngêi cã thÓ v« t×nh, l·ng quªn nhng thiªn nhiªn, qu¸ khø th× lu«n trßn ®Çy, bÊt di IV- Tæng kÕt: Ghi nhí: SGK V- LuyÖn tËp: SGK Thình lình đèn điện tắt §ét ngét vÇng tr¨ng trßn Sù xuÊt hiÖn bÊt ngê, g©y Ên tîng m¹nh cña vÇng tr¨ng Ngöa mÆt lªn nh×n mÆt H? H×nh ¶nh vÇng tr¨ng Cã c¸i g× rng rng bµi th¬ mang nhiÒu líp nghÜa ? Em h·y ph©n tÝch ? H? Khæ th¬ nµo bµi biÓu Giäng ®iÖu t©m t×nh b»ng hiÖn tËp trung nhÊt ý nghÜa thÓ th¬ ch÷ NhÞp th¬ tr«i ch¶y tù nhiªn, nhÑ biểu tợng đó nhµng theo nhÞp ch¶y Tr¨ng lµ biÓu tîng cho H? Ph©n tÝch líp nghÜa tîng qu¸ khø t×nh nghÜa trng hình ảnh: Trăng Là vẻ đẹp bình dị, vĩnh tròn vành vạch; ánh trăng đời sống im ? Khæ th¬ cuèi cña bµi th¬ tËp trung nhÊt ý nghÜa biÓu tîng cña h×nh ¶nh vÇng tr¨ng, chiÒu s©u t tëng mang tÝnh triÕt lý (135) Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Gọi hs đọc ghi nhớ sgk DÆn dß: + Häc thuéc lßng + So¹n: Tæng kÕt tõ vùng cña t¸c phÈm Tîng trng cho qu¸ khø đẹp đẽ chẳng phai mờ ¸nh tr¨ng nghiªm kh¾c nh ®ang nh¾c nhë mçi chóng ta: ngêi cã thÓ v« t×nh, l·ng quªn nhng thiªn nhiªn, qu¸ khø th× lu«n trßn ®Çy, bÊt diÖt (136) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 59 tæng kÕt tõ vùng A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Biết vận dụng kiến thức từ vựng đã học để phân tích tợng ng«n ng÷ thùc tiÔn giao tiÕp, nhÊt lµ v¨n ch¬ng B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, gi¸o ¸n, tltk, b¶ng phô Hs: ¤n tËp kiÕn thøc, chuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bài cũ: : Nhắc lại nội dung kiến thức đã ôn tập tiết trớc? Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng HĐ1: Xác định từ ngữ phù hợp: Gọi HS đọc dị câu ca dao H? Trong dị đó "Gật gù" HS đọc hay "gËt ®Çu" thÓ hiÖn thÝch hîp GËt ®Çu: cói xuèng råi ngÈng lªn ý nghĩa cần biểu đạt ? thờng để chào hỏi hay tỏ đồng ý GËt gï: gËt nhÑ vµ nhiÒu lÇn, biÓu thị thái độ đồng tình, tán thởng KÕt luËn: "gËt gï" thÝch hîp h¬n ý nghĩa cần biểu đạt: Tuy món ăn đạm bạc nhng đôi vợ chồng H§2: Híng dÉn häc sinh lµm nghÌo ¨n rÊt ngon miÖng v× hä bt2 biết chia sẻ niềm vui đơn Gọi HS đọc s¬ c/sèng H? Ngời vợ câu chuyện này HS đọc đã hiểu nghĩa cụm từ trên ntn? Ngêi vî cha hiÓu nghÜa cña c¸ch H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch hiÓu nãi " chØ cã mét ch©n sót" nghÜa cña ngêi vî? ChØ thuËn cã mét ch©n cã thÓ sót chÝnh x¸c HĐ3: Hớng dẫn học sinh làm Cách nói này có nghĩa là đội bt3 bãng chØ cã mét ngêi giái ghi Gọi Hs đọc đoạn thơ bµn H? Trong c¸c tõ : vai, miÖng, NghÜa gèc: MiÖng, ch©n, tay chân , tay, đầu từ nào đợc dùng Nghĩa chuyển: Vai - hoán dụ theo nghĩa gốc? Từ nào đợc dùng §Çu: Èn dô c¸c theo nghÜa chuyÓn? từ: đỏ, xanh, hồng, lửa, cháy tro H§4: Híng dÉn häc sinh lµm t¹o thµnh trêng tõ vùng, trêng bt4 tõ vùng chØ mµu s¾c vµ trêng tõ Gọi Hs đọc đoạn thơ vùng chØ löa H? Phân tích cái hay cách ý nghĩa: màu đỏ cô gái thắp dïng tõ? lªn m¾t chµng trai, ngän H? Các vật, tợng trên đợc lủă làm lan toả khong gian đặt tên theo cách nào? Đặt tên theo đặc điểm vật Chia nhãm yªu cÇu hs t×m vd VD: C¸ k×m, chim l¬n, chÌ mãc minh ho¹ c©u HĐ5: Tìm hiểu cách đặt tên vËt 1- Bµi 1: tr 158 2- Bµi 2: tr 158 3- Bµi 3: tr 158 4- Bµi 4: tr 153 Bµi tËp 6- Bµi 6: (137) Yêu cầu học sinh đọc đoạn trích sgk vµ tr¶ lêi c©u hái H§6: Phª ph¸n vµ ph©n tÝch mét sè hiÖn tîng sö dông ng«n tõ Gv gîi dÉn hs ph¸t hiÖn sù v« lÝ cña thãi sÝnh dïng tõ Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i So¹n: luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã sö dông yÕu tè nghÞ luËn Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 60: luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù cã sö dông yÕu tè nghÞ luËn A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Thông qua thực hành, luyện tập để biết cách đa các yếu tố nghị luận vào bài văn tù sù mét c¸ch hîp lý - hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ v¨n tù sù B ChuÈn bÞ: Gv: Sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bài cũ: Trình bày dấu hiệu và đặc điểm nghị luận văn tù sù? Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m I/ Thùc hµnh t×m hiÓu yÕu tè hiÓu môc I Gọi hs đọc đoạn văn nghÞ luËn ®o¹n v¨n tù sù: H? Phơng thức biểu đạt chính ®o¹n v¨n: ®o¹n v¨n trªn lµ g×? Hs đọc H? §o¹n v¨n trªn kÓ vÒ sù viÖc Lçi lÇm vµ sù biÕt ¬n g×? Ph¬ng thøc tù sù Ngoµi ra, ®o¹n v¨n trªn cßn kÕt KÓ vÒ cuéc tranh hîp c¶ yÕu tè nghÞ luËn luËn gi÷a ngêi b¹n H?Yếu tố nghị luận đợc thể trên sa mạc hiÖn râ ë nh÷ng c©u v¨n nµo? H? Vai trò cảu yếu tố đó Câu trả lời ngời việc làm bật nội dung bạn đợc và câu II/ Thực hành viết đoạn văn tự cña ®o¹n v¨n? kÕt cña VB sù cã yÕu tè nghÞ luËn: H? Theo em, bµi häc rót tõ Lµm c©u chuyÖn c©u chuyÖn nµy lµ gÝ? thªm s©u s¾c, giµu 1.Bµi tËp H§2: Híng dÉn häc sinh t×m chÊt triÕt lý vµ cã ý nghÜa gi¸o dôc cao hiÓu môc II H? bµi tËp nªu nh÷ng yªu cÇu g×? Bµi häc vÒ sù bao GV gîi ý cho hs b»ng nh÷ng dung, lßng nh©n ¸i, c©u hái: biÕt tha thø vµ ghi (138) H? Buæi sinh ho¹t líp diÔn ntn? H? Néi dung buæi sinh ho¹t líp là gì? Em đã phát biểu vấn đề gì? Tại em lại phát biểu vấn đề đó? H? Em đã thuyết phục lớp Nam lµ ngêi b¹n tèt ntn? (lý lÏ, vd, ph©n tÝch) Yªu cÇu hs viÕt ®o¹n v¨n 10 phút theo các gợi ý đã trao đổi GV nhận xét, đánh giá H? Nªu yªu cÇu cña bµi tËp2 H? Bà đã để lại việc làm hoÆc lêi nãi, suy nghÜ ntn? Điều đó diễn hoàn c¶nh nµo? H? Néi dung cô thÓ lµ g×? Néi dung đó giản dị mà sâu sắc, cảm động ntn? H? Suy nghÜ vÒ bµi häc rót tõ c©u chuyÖn? Gv híng dÉn hs viÕt dùa trªn nh÷ng ®iÓm võa gîi ý Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc vïa häc DÆn dß: + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i + So¹n v¨n b¶n: "Lµng" nhí ©n nghÜa, ©n t×nh KÓ buæi sinh ho¹t Bµi tËp lớp đó em phát biểu ý kiến để chứng minh Nam lµ ngêi b¹n tèt HS tr×nh bµy ®o¹n v¨n viÕt cña m×nh ViÕt ®o¹n v¨n kÓ vÒ lêi d¹y b¶o gi¶n dÞ hoÆc nh÷ng viÖc lµm cña bµ (139) TuÇn 13 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 61- 62: Lµng Kim L©n A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cảm nhận đợc tình yêu làng quê thắm thiết thống với lòng yêu nớc và tinh thần kháng chiến nhân vật ông Hai Qua đó thấy đợc biểu cụ thể sinh động tinh thần yêu nớc nhân dân ta thời kháng chiến - Nét đặc sắc nghệ thuật xây dựng tình huống, tâm lý, miêu tả sinh động diÔn biÕn t©m tr¹ng, ng«n ng÷ nh©n vËt quÇn chóng - Rèn luyện lực phân tích n/vật tác phẩm tự sự, đặc biệt là phân tích t©m lý n/vËt B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô, ch©n dung Kim L©n Hs: §äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định dậy học Bµi cò: §äc thuéc lßng bµi th¬ " ¸nh tr¨ng" ? Gi¸ trÞ c¬ b¶n vÒ néi dung vµ ng.thuËt cña bµi th¬ ? Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m I- Giíi thiÖu t¸c gi¶, hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm H? Nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c phÈm: nhµ v¨n Kim L©n ? 1- T¸c gi¶ Tªn thËt lµ NguyÔn V¨n Tµi - Tªn thËt lµ NguyÔn Sinh n¨m: 1920 - Quª : Tõ S¬n - V¨n Tµi - Sinh n¨m: B¾c Ninh 1920 - Quª : Tõ S¬n Lµ nhµ v¨n cã së trêng vÒ truyÖn - B¾c Ninh ng¾n 2- T¸c phÈm ¤ng am hiÓu vµ g¾n bã víi n«ng §îc viÕt thêi H? Hoàn cảnh đời truyện thôn và ngời nông dân kú ®Çu cña cuéc ng¾n "Lµng" §Ò tµi: Lµng quª VN vµ nh÷ng kh¸ng chiÕn chèng  n«ng d©n, nh÷ng phong vÞ quª Ph¸p vµ ®¨ng lÇn d©n d·, nh÷ng thãi quª, lÒ quª ®Çu tiªn trªn t¹p chÝ in dÊu Ên ®Ëm nÐt s¸ng t¸c v¨n nghÖ n¨m 1948 II- §äc, t×m hiÓu cña Kim L©n HĐ2: Hớng dẫn học sinh đọc, Văn phong Kim Lân nhẹ chú thích t×m hiÓu chó thÝch nhµng, tù nhiªn mµ tinh tÕ GV tãm t¾t phÇn ®Çu cña truyÖn §îc viÕt thêi kú ®Çu cña §äc mµ SGK lîc bít cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p GV đọc mẫu đoạn vµ ®¨ng lÇn ®Çu tiªn trªn t¹p chÝ Gọi Hs đọc v¨n nghÖ n¨m 1948 Chó thÝch H? Tãm t¾t c¸c t×nh tiÕt xoay Tãm t¾t: quanh cèt truyÖn ? T×nh c¶m s©u nÆng cña «ng Hai híng vÒ lµng nh÷ng ngµy H? Qua đó câu chuyện muốn tản c thể tình cảm gì ngời Tâm trạng bàng hoàng, đau đớn (140) n«ng d©n? cña «ng Hai nghe tin lµng chî DÇu theo giÆc T©m tr¹ng vui síng cña «ng Hai nghe tin đồn thất thiệt đợc c¶i chÝnh TruyÖn diÔn t¶ ch©n thùc, sinh động tình yêu quê hơng ông Hai, mét ngêi n«ng d©n rêi lµng ®i t¶n c GV tãm t¾t néi dung c¬ b¶n cña phần đã lợc bớt SGK Nhà văn Kim Lân đem đến cho  đọc cảm nhận tình yêu lµng ë n/vËt «ng Hai §ã lµ t/c¶m cã ë nhiÒu  n«ng d©n c«ng nh©n nhng víi n/vËt «ng Hai, t×nh yªu lµng cã nÐt riªng thật đáng yêu: đó là tính khoe lµng Còng tõ ngµy khëi nghÜa dồn dập làng, nhà văn đã phát hiÖn t×nh yªu lµng cña ông có chuyển đổi, phát triển thµnh t×nh c¶m lín h¬n Chóng ta cïng t×m hiÓu H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n Gọi Hs đọc từ đầu ruột gan «ng l·o cø móa c¶ lªn, vui qu¸ H? Trong nh÷ng ngµy ®i t¶n c tâm trạng ông Hai đợc nhà Ông bất đắc dĩ phải rời làng v¨n diÔn t¶ ntn? t¶n c, «ng khæ t©m, day døt nhí H? Em hãy thuật tóm tắt phần làng, nhớ anh em, đồng chí: " truyện kể các việc trớc Ông muốn cùng anh em đào đờng, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá" «ng Hai nghe tin d÷ ? Tho¸t khái c¨n nhµ tï tóng cña mụ chủ nhà, ông lão đến phòng thông tin để nghe đọc báo, để nghe tin qu©n ta th¾ng trËn lín: H? T©m tr¹ng cña «ng nghe em bÐ dòng c¶m c¾m cê, anh tin đó đợc tác giả diễn tả ntn? trung đội trởng giết tên giặc H? Qua đó giúp em hiểu gì Những gơng anh hùng, t©m tr¹ng cña nh©n vËt lóc chiÕn c«ng nho nhá còng lµm «ng kho¸i chÝ nµy ? GV dÉn d¾t: §ang sèng gi÷a Ruét gan «ng l·o cø móa c¶ t©m tr¹ng tù hµo vÒ lµng, phÊn lªn chÊn vÒ nh÷ng tin th¾ng trËn cña qu©n vµ d©n ta, «ng Hai ¤ng ®ang sèng tr¹ng th¸i nghe đợc tin: làng chợ hng phấn cao độ, niềm vui, niềm tự hào quá lớn ông DÇu cña «ng theo giÆc H? §Æt hÖ thèng c¸c sù viÖc cña truyÖn, viÖc t¹o ta t×nh huèng trªn cã gi¸ trÞ ntn? Gọi HS đọc đoạn truyện tiếp §©y lµ t×nh huèng gay go, thö theo H? Cảm giác đầu tiên ông thách n/vật Từ tình Hai nghe tin lµng theo giÆc huèng nµy, n/vËt sÏ béc lé s©u h¬n néi t©m cña m×nh, t×nh c¶m đợc tác giả diễn tả ntn? H? B»ng c¸ch diÔn t¶ nh trªn, cña m×nh đã giúp ngời đọc cảm nhận đợc gì tâm trạng ông Hai lúc Cổ ông lão nghẹn đắng lại, da mÆt tª r©n r©n, «ng l·o lÆng ®i tnµy? H? Em có nhận xét gì cách ởng nh đến không thở đợc T©m tr¹ng ®au khæ, bµng hoµng, diÔn t¶ t©m tr¹ng cña t¸c gi¶? ngì ngµng,tëng chõng mäi ®iÒu H? Sau phút giây bàng hoàng, sụp đổ trớc mắt ông IIIT×m hiÓu truyÖn: DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña «ng Hai 1- Trong nh÷ng ngµy ®i t¶n c - Ông bất đắc dĩ ph¶i rêi lµng ®i t¶n c, «ng khæ t©m, day døt nhí lµng, nhí anh em, đồng chí - ¤ng ®ang sèng tr¹ng th¸i hng phấn cao độ, niềm vui, niÒm tù hµo qu¸ lớn ông 2- Khi nghe tin lµng theo giÆc: - Cæ «ng l·o nghÑn đắng lại, da mặt tê r©n r©n, «ng l·o lÆng tởng nh đến không thở đợc - T©m tr¹ng ®au khæ, bµng hoµng, ngì ngµng,tëng chõng mäi ®iÒu sụp đổ trớc m¾t «ng - Trong «ng ®ang n¶y sinh mét sù hoµi nghi, mét niÒm hy väng, hy väng đó không phải (141) ông Hai đã có hành động ntn? H? Qua câu hỏi đó giúp em hiểu điều gì thay đổi t©m tr¹ng «ng Hai lóc nµy ? H? Theo em điều gì đã làm nảy sinh «ng Hai c¸i hy väng đó? GV dÉn d¾t: Nhng sù viÖc diÔn lại không đúng nh điều ông mong đợi Những ngời tản c đã kể rành rọt quá, lại khẳng định hä võa ë díi Êy lªn H? Lóc nµy, «ng Hai cã nh÷ng cử hành động ntn? H? Nh÷ng chi tiÕt trªn gióp em h×nh dung nh©n vËt «ng Hai ®ang sèng t©m tr¹ng ntn? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch thÓ hiÖn t©m tr¹ng nh©n vËt ? GV b×nh: gi¸ «ng kh«ng yªu làng say mê nh thì ông đã không cảm thấy tủi nhục đến thÕ ¤ng c¶m thÊy chÝnh m×nh mang nçi nhôc cña mét ngêi d©n c¸i lµng ViÖt gian H? Theo em t/yªu lµng ông Hai đã hé mở suy nghÜ míi mÎ g× H? Khi tin đồn đã lan rộng, ông Hai đã đa giải pháp tình ntn? H/ Qua nh÷ng suy nghÜ cña «ng Hai gióp em hiÓu ®iÒu g× vÒ t©m tr¹ng vµ t×nh c¶m cña «ng lóc nµy? H? đến đây em đã nhận thấy ph¸t triÓn míi mÎ t×nh yªu lµng cña «ng Hai lµ g× ? T©m tr¹ng cña «ng Hai cßn béc lé râ qua cuéc trß chuyÖn víi đứa út H? Trong cuéc trß chuyÖn víi đứa út, ông muốn ghi nhí ®iÒu g×? H? Qua lêi t©m sù cña «ng Hai đã giúp em hiểu gì lòng, DiÔn t¶ t©m tr¹ng mét c¸ch cô thể giúp ngời đọc nhận thấy sâu sắc, sống động điều sâu kÝn t©m hån n/vËt Ông cố trấn tĩnh để cất tiếng hái: LiÖu cã thËt kh«ng hë b¸c? hay lµ chØ l¹i ? lµ sù thËt Phải đó là t×nh yªu s©u s¾c, say mª cña «ng víi lµng, niÒm tù hµo vÒ lµng lu«n ngù trÞ t©m trÝ «ng Trong «ng ®ang n¶y sinh mét sù hoµi nghi, mét niÒm hy väng, hy vọng đó không phải là thËt Phải đó là tình yêu sâu 3- Khi chủ nhà ngỏ s¾c, say mª cña «ng víi lµng, ý kh«ng cho vî niÒm tù hµo vÒ lµng lu«n ngù trÞ chång «ng ë nhê: t©m trÝ «ng ¤ng Hai ®ang sèng Cói g»m mÆt xuèng mµ ®i t©m tr¹ng ®au Bao nhiêu ý nghĩ nối tiếp đớn, tủi hổ vây ®Çu «ng quanh «ng lµ nh÷ng Nhìn lũ ông nghĩ " chúng lời đồn đại cái nã còng lµ trÎ lµng ViÖt gian lµng cña «ng theo ?" giÆc ¤ng kh«ng nì bíc ch©n ngâ, nãi chuyÖn còng nãi khÏ 4- Khi trß chuyÖn Lúc nào ông nơm nớp tởng với đứa út: nh ngời ta bàn đến cái chuyÖn Êy ¤ng Hai ®ang sèng t©m ¤ng muèn ghi trạng đau đớn, tủi hổ vây nhớ sâu sắc: nhà ta quanh ông là lời đồn đại làng chợ Dầu vÒ c¸i lµng cña «ng theo giÆc ¤ng Hai trß chuyÖn Sâu sắc đúng đặc điểm nhân với hay chính là vËt «ng Hai, mét ngêi n«ng d©n «ng muèn thÓ hiÖn rÊt yªu lµng tÊm lßng g¾n bã, thuû chung thµnh mét niÒm thiªng liêng ông cô Hå, víi c¸ch mạng, đất nớc ¤ng tù ý thøc m×nh lµ ngêi d©n mét níc ®ang chèng giÆc ngo¹i x©m Trong lòng ông Hai đã diễn 5- Khi nghe tin đồn đấu tranh: làng hay đợc cải chính: l¹i? Ông đã nhớ làng da diết, Một niềm vui sớng tõng ao íc vÒ lµng Nhng võa trµo kh«ng k×m chớm nghĩ ông phản đối nén đợc  dân "vÒ lµng lµ bá kh¸ng chiÕn, quª biÕt tin lµng bá cô Hå; lµng th× yªu thËt nhng kh«ng theo giÆc lµng theo T©y th× ph¶i thï" Vui mõng v× nhµ bÞ ông Hai diễn đấu đốt Một niềm vui tranh gi÷a t×nh yªu lµng vµ t×nh kú l¹ thÓ hiÖn c¸ch yêu cách mạng, tình yêu đất n- cảm động tinh thần íc T×nh yªu lµng dÉu tha thiÕt yªu níc vµ c¸ch (142) t×nh c¶m cña «ng víi quª h¬ng, vÉn kh«ng thÓ m¹nh h¬n t×nh đất nớc? yªu níc Tình yêu làng quê đã mở rộng H? Qua toµn bé néi dung th¶o n©ng lªn thµnh t×nh yªu níc luËn trªn, em cã nhËn xÐt g× vÒ diÔn biÕn t©m tr¹ng cña «ng Hai nghe tin lµng theo giÆc? ¤ng muèn ghi nhí s©u s¾c: H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch x©y nhµ ta ë lµng chî DÇu dùng ng«n ng÷ NV ®o¹n ¤ng Hai trß chuyÖn víi hay v¨n? chÝnh lµ «ng muèn thÓ hiÖn tÊm lßng g¾n bã, thuû chung thµnh H? Khi nghe tin đồn đợc cải niềm thiêng liêng ông đối chính, ông Hai đã có lời với cụ Hồ, với cách mạng, đất nnói, cử ntn? íc H? Em hiÓu g× vÒ t©m tr¹ng «ng DiÔn biÕn t©m tr¹ng: tõ bµng Hai lóc nµy ? hoàng, nửa tin, nửa ngờ đến đau khæ, tñi nhôc, giµy vß lßng mình Tất đã thể tình yªu níc cña «ng Hai Ngôn ngữ giản dị thể đúng H? Em thÊy c¸ch dÉn d¾t truyÖn c¸ch nãi, suy nghÜ ch©n thµnh, cña nhµ v¨n ntn? th¼ng cña ngêi n«ng d©n H? Nhận xét cách miêu tả Ông khoe " Tây nó đốt nhà tôi diÔn biÕn néi t©m nv? råi" mµ khu«n mÆt «ng cø t¬i H? C¸ch x©y dùng ng«n ng÷ nv vui, r¹ng rì có điểm gì đáng chú ý? Mét niÒm vui síng trµo H? Trình bày cảm nhận em không kìm nén đợc  dân vÒ nv «ng Hai ? quª biÕt tin lµng kh«ng theo H? Tác phẩm mang đến cho em giặc Vui mừng vì nhà bị đốt hiểu biết gì đất nớc Một niềm vui kỳ lạ thể ngời VN ngày đầu cách cảm động tinh thần yêu nkháng chiến ? íc vµ c¸ch m¹ng cña ngêi d©n Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸I qu¸t VN §èi víi hä tríc hÕt vµ trªn kiÕn thøc bµi häc hÕt lµ Tæ quèc DÆn dß: C¸ch dÉn d¾t khÐo lÐo, hîp lý + Tãm t¾t ng¾n gän truyÖn t¹o nh÷ng m©u thuÉn + Ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng néi t©m nv ông Hai nghe tin làng Thành công, sâu sắc, biết đặt nv theo giÆc vào tình thử thách để bộc + Chuẩn bị: Chơng trình địa ph- lộ chiều sâu tâm trạng nhân ¬ng phÇn TiÕng ViÖt vËt Gi¶n dÞ, nhuÇn nhÞ, thÓ hiÖn đúng lời nói, suy nghĩ ngời n«ng d©n g¾n bã víi lµng quª Lßng yªu lµng, yªu níc hoµ quyÖn kh«ng khÝ kh¸ng chiÕn; tÊm lßng cña ngêi d©n quª m¹ng cña ngêi d©n VN §èi víi hä tríc hÕt vµ trªn hÕt lµ Tæ quèc IV- Tæng kÕt: (143) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 63 chơng trình địa phơng phần tiếng việt A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu đợc phong phú các phơng ngữ trên các vùng miền đất nớc B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: KiÓm tra phÇn chuÈn bÞ bµi ë nhµ Bµi míi: H§ cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh lµm bt1 H? Tìm từ ngữ địa phơng không có từ ngữ tơng øng cïng nghÜa ng«n ng÷ toµn d©n ? H? Tìm từ ngữ địa phơng giống nghĩa, khác ©m víi tõ ng÷ toµn d©n? H? T×m nh÷ng tõ ng÷ gièng vÒ ©m nhng kh¸c vÒ nghÜa so víi c¸c ph¬ng ng÷ kh¸c hoÆc tõ ng÷ toµn d©n ? T¬ng tù gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh t×m tiÕp H§2: Híng dÉn häc sinh lµm bt2 H? V× cã nh÷ng tõ ng÷ địa phơng biểu thị vật hiÖn tîng mµ kh«ng cã tõ ng÷ cïng nghÜa ng«n ng÷ toµn d©n? H? Sù xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ngữ đó thể điều gì ? H§3: Híng dÉn häc sinh lµm bt3 Yªu cÇu häc sinh quan s¸t b¶ng mÉu b,c (bt1) H? Cã nh÷ng tõ ng÷ nµo ( mÉu b) gièng vÒ nghÜa, khác âm đợc coi là ngôn ng÷ toµn d©n kh«ng ? H§ cña HS Ghi b¶ng A- ChØ c¸c sù vËt, hiÖn tîng kh«ng cã tªn gäi 1- Bµi c¸c ph¬ng ng÷ kh¸c vµ ng«n ng÷ toµn d©n: Nhót: tiÕng NghÖ TÜnh chØ món ăn đợc muối từ xơ mÝt trén lÉn vµi gia vÞ kh¸c M¨ng côt Bån bån: mét lo¹i c©y th©n mÒm, sèng ë díi níc, cã thÓ lµm da hoÆc xµo, phæ biÕn ë vïng T©y Nam bé B/ MÖ (Trung bé): bµ M¹ (Trung bé) : MÑ Bä (Trung bé): bè, cha TÝa (Nam bé): Bè, cha M« (Trung bé): §©u 2- Bµi C/ Hßm (B¾c bé): ChØ mét thứ đồ đựng hình hộp, thờng gỗ hay kim loại máng cã n¾p ®Ëy kÝn Hßm: (Trung bé vµ Nam bộ) áo quan dùng để kh©m niÖm ngêi chÕt 3- Bµi 3: Cã nh÷ng sù vËt hiÖn tîng xuất địa phơng này mà không xuất địa ph¬ng kh¸c Điều đó cho thấy Việt Nam là đất nớc có khác biÖt gi÷a c¸c vïng, miÒn điều kiện tự nhiên, đặc ®iÓm t©m lý, phong tôc tËp qu¸n Ng«n ng÷ B¾c bé (144) H? C¸ch hiÓu nµo ë ®iÓm c đợc coi là thuộc ngôn ngữ toµn d©n ko? H? Từ đó em rút nhận xét gì phơng ngữ thờng đợc lÊy lµm chuÈn cña TiÕng ViÖt ? Híng dÉn c¸c nhãm th¶o luËn H? Có nên dùng từ ngữ địa ph¬ng hay kh«ng ? H? Chỉ nên dùng từ ngữ địa ph¬ng t×nh huèng giao tiÕp nµo? H? T¹i mét sè t¸c phÈm v¨n häc t¸c gi¶ l¹i sö dụng từ ngữ địa phơng ? H§4: Híng dÉn häc sinh lµm bt4 Gv gọi học sinh đọc bt4 H? từ địa phơng cã ®o¹n trÝch? H? Những từ ngữ đó thuộc ph¬ng ng÷ nµo? viÖc sö dông từ ngữ địa phơng đoạn th¬ cã t¸c dông g×? Cñng cè: gio¸ viªn giíi thiệu số từ ngữ địa phơng các vùng miền Dặn dò: Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm vb tù sù Chñ yÕu lµ ph¬ng ng÷ B¾c đợc lấy làm ngôn ngữ toàn d©n 4- Bµi Phơng ngữ đợc lấy làm chuÈn cña tiÕng ViÖt lµ ph¬ng ng÷ B¾c (Hµ Néi ) Trong hoµn c¶nh giao tiÕp cã tÝnh chÊt nghi thøc không nên dùng từ ngữ địa ph¬ng Trong ph¹m vi giao tiÕp gia đình, bạn bè nói cùng ph¬ng ng÷ Nhằm khắc hoạ rõ nét đặc trng có tính chất địa phơng nhân vật Røa,tui,r¨ng,mô Nhằm khắc hoạ rõ nét đặc trng có tính chất địa phơng nhân vật Nghe, tiÕp thu (145) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt64 đối thoại và độc thoại nội tâm v¨n b¶n tù sù A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu đợc nào là đối thoại, nào là độc thoại và độc thoại nội tâm đồng thời thấy đợc tác dụng chúng văn tự - Rèn luyện kỹ nhận diện và tập kết hợp yếu tố này đọc còng nh viÕt v¨n B ChuÈn bÞ: Gv: sgk,sgv,tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức: Bài cũ: Trình bày dấu hiệu và đặc điểm lập luận văn ? Bµi míi: H§ cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu môc I GV đọc VD đối thoại và độc tho¹i §èi tho¹i: Thuý KiÒu vµ Ho¹n Th §éc tho¹i: KiÒu ë lÇu Ngng BÝch H? §Ó kh¾c ho¹ n/vËt, nhµ v¨n thêng chó ý m/t¶ ë nh÷ng ph¬ng diÖn nµo ? Ng÷ v¨n 9: TËp trung xem xÐt nv ë ph¬ng diÖn ng«n ng÷ Ng«n ng÷ lµ phơng tiện để nhà văn khắc ho¹ tÝnh c¸ch, phÈm chÊt nv Gọi Hs đọc đoạn văn tr 170 H? Trong c©u ®Çu ®o¹n trÝch nãi víi ai? H? Tham gia vµo c©u chuyÖn cã Ýt nhÊt lµ mÊt ngêi ? H? Dấu hiệu nào cho thấy đó là trò chuyện, trao đổi qua lại? H? Em hiểu nào là đối thoại? H? C©u " hµ, n¾ng gím, vÒ nµo" «ng Hai nãi víi ai? H? đây có phải là đối thoại không? V× ? H? VËy «ng Hai nãi víi chÝnh mình để làm gì? H? Trong ®o¹n trÝch cßn cã c©u nµo kiÓu nµy kh«ng ? Em h·y chØ râ ? H? Nh©n vËt cã cÊt thµnh tiÕng kh«ng ? PhÝa tríc lêi nãi nv cã dÊu hiÖu g× ? H? Em hiểu độc thoại là gì ? H? Nh÷ng c©u" chóng nã ? " lµ c©u hái ? H? VÒ dÊu hiÖu h×nh thøcm nh÷ng H§ cña HS Ghi b¶ng I- Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội t©m v¨n b¶n tù sù: 1- §o¹n v¨n sgk Ngo¹i h×nh, néi t©m, tr170 hành động, ngôn ngữ, trang phôc 2- T×m hiÓu: a- Cuộc đối đáp, trò HS đọc chuyÖn: Nh÷ng ngêi Những ngời đàn bà tản đàn bà tản c c b, §éc tho¹i Ýt nhÊt lµ ngêi g¹ch ®Çu dßng: lît lêi qua l¹i Néi dung: Mçi ngêi nãi C- §éc tho¹i néi t©m: hớng tới ngời tiếp chuyÖn Kh«ng híng tíi ngêi tiÕp chuyÖn cô thÓ thÕ nµo mµ nãi víi chÝnh m×nh Kh«ng V× kh«ng cã ngêi tiÕp chuyÖn Nói bâng quơ, đánh trống lảng để tìm lối rút lui ¤ng l·o n¾m tay mµ rÝt lªn "chóng bay " (146) c©u nµy kh¸c c©u ë phÇn a,b ë chç nµo ? GV: lêi nãi thÇm diÔn suy nghĩ, tình cảm NV để thể tâm trạng dằn vặt, đau đớn nghe tin lµng theo giÆc H? Em hiểu nào là độc thoại néi t©m? H? Theo em c¸c h×nh thøc trªn cã t¸c dông ntn viÖc thÓ hiÖn kh«ng khÝ cña c©u chuyÖn vµ th¸i độ ngời tản c buæi tra «ng Hai gÆp hä ? GV cñng cè bµi häc, híng häc sinh vµo ghi nhí H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp Gọi Hs đọc đoạn trích H? Cuộc đối thoại với ai? §èi tho¹i hoµn c¶nh nµo ? Có lợt lời trao và đáp? H? T¸i hiÖn l¹i cuéc tho¹i nµy, t¸c gi¶ nh»m lµm næi bËt ®iÒu g× ? CÊt thµnh tiÕng, cã g¹ch ®Çu dßng Nh©n vËt tù nãi víi chÝnh m×nh Kh«ng cÊt thµnh tiÕng, kh«ng cã g¹ch ®Çu dßng II- LuyÖn tËp: Bµi Hình thức đối thoại tạo cho c©u chuyÖn cã kh«ng khÝ nh cuéc sèng thật, thể thái độ c¨m giËn t¹o t×nh để sâu vào nội Bài t©m nv Hình thức độc thoại và độc thoại nội tâm đã gióp nhµ v¨n kh¾c ho¹ s©u s¾c t©m tr¹ng cña NV GV híng dÉn hs viÕt ®o¹n v¨n theo đề tài tự chọn có sử dụng các hình thức đơi thoại, độc thoại, độc tho¹i néi t©m Ph©n tÝch t¸c dông cña hình thức đối thoại Củng cố: Giáo viên khái quát Cuộc đối thoại này diễn kiÕn thøc bµi häc hoµn c¶nh kh«ng b×nh thêng DÆn dß: Cã lêi trao nhng chØ + lµm bµi có lợt lời đáp + ChuÈn bÞ LuyÖn nãi tù sù kÕt Nh»m næi bËt t©m tr¹ng hîp víi nghÞ luËn vµ miªu t¶ néi uÊt øc, tñi hæ cña «ng t©m Hai HS th¶o luËn tr¶ lêi Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt65 LuyÖn nãi Tù sù kÕt hîp víi nghÞ luËn vµ miªu t¶ néi t©m A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Biết cách trình bày vấn đề trớc tập thể lớp với nội dung kể việc theo ng«i thø nhÊt hoÆc thø Trong kÓ cã kÕt hîp miªu t¶ néi t©m, nghÞ luËn, cã đối thoại và độc thoại (147) B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: ViÖc chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi: H§ cña GV H§ cña Häc sinh Ghi b¶ng I- Yªu cÇu cÇn chó ý H§1: Gi¸o viªn nªu c¸c yªu nãi cầu để học sinh chuẩn bị GV nªu sè y/cÇu cña tiÕt luyÖn nãi Kh«ng viÕt thµnh bµi v¨n chØ nêu các ý chính mà mình định Chào, giới thiệu mình và nãi néi dung cÇn nãi H? Më ®Çu nªn nãi ntn? Tr×nh bµy c¸c néi dung theo yªu cÇu H? Tiếp theo em trình bày Cảm ơn ngời đã chú ý nh÷ng néi dung g× ? l¾ng nghe H? KÕt thóc ntn? Nãi tù nhiªn, râ rµng, H? Yªu cÇu vÒ t thÕ, t¸c phong rµnh m¹ch, m¾t híng vµo ? nghe nghe II- LuyÖn nãi 1- §Ò 1: T©m tr¹ng cña HĐ2: Hớng dẫn học sinh Các tổ cử đại diện trình em gây luyÖn nãi tríc líp bµy chuyÖn kh«ng hay víi GV hớng dẫn chia tổ nhóm Nhóm 1: đề b¹n cho häc sinh Nhóm 2: đề 2- §Ò 2: KÓ l¹i buæi GV yêu cầu đề bài cần Nhóm 3: Đề sinh hoạt lớp đó đạt tới Nhãm 4: §Ò em cã ph¸t biÓu ý kiÕn GV cö tõng nhãm tr×nh bµy Nam lµ ngêi b¹n tèt C¸c b¹n nhãm kh¸c nghe vµ 3- §Ò 4: §ãng vai Trbæ sung, nhËn xÐt ¬ng sinh kÓ l¹i c©u chuyÖn theo ng«i thø nhÊt Kể đảm bảo các việc sau: V× t«i lÊy Vò N¬ng H? đề 4, nội dung kể cần đạt làm vợ lµ g× ? TÝnh t×nh t«i ? Vò N¬ng ? T«i ph¶i ®i lÝnh III- Rót kinh nghiÖm Khi trở về, tôi đã đối xử víi Vò N¬ng ? Nàng không chịu đã vÉn Sau biÕt nçi oan cña H? Qua tiÕt luyÖn nãi, c¸c em nµng, t«i ©n hËn v« cïng rót nh÷ng u khuyÕt ®iÓm g×? (148) GV tæng kÕt Nghe, tiÕp thu Cñng cè: Gi¸o viªn tæng kÕt , nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm cho c¸c bµi luyÖn nãi DÆn dß: - VÒ nhµ luyÖn nãi - Giê sau chuÈn bÞ so¹n bµi : LÆng lÏ Sa Pa TuÇn14 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 66- 67 lÆng lÏ sa pa NguyÔn thµnh long A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh (149) - Cảm nhận đợc vẻ đẹp các nhân vật truyện, chủ yếu là nhân vật anh niªn c«ng viÖc thÇm lÆng, c¸ch sèng vµ nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m, quan hÖ víi mäi ngêi - Phát đúng và hiểu đợc chủ đề truyện Từ đó hiểu đợc niềm hạnh phúc ngời lao động có ích - RÌn kü n¨ng c¶m thÞ vµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¸c phÈm truyÖn: miªu t¶ nv , nh÷ng bøc trang thiªn nhiªn, trÇn thuËt tõ ®iÓm nh×n cña gi¸o viªn B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: đọc trớc văn C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò; Tãm t¾t truyÖn ng¾n "Lµng"? Tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ néi dung & ng.thuËt Bµi míi: H§ cña GV H§ cña HS Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm H? Nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ I- Giíi thiÖu t.gi¶, t¸c gi¶ NguyÔn Thanh Long ? t/phÈm: Sinh: 1925, mÊt:1991 1- T¸c gi¶ Quª: Qu¶ng Nam Lµ n.v¨n së trêng vÒ Sinh:1925, mÊt:1991 truyÖn ng¾n &bót ký Quª: Qu¶ng Nam Trong nÒn v.häc dtéc, Lµ n.v¨n së trêng vÒ Ng.Thành Long đợc đánh truyện ngắn &bút ký gi¸ lµ nhµ v¨n giµ dÆn bót lùc 2- T/phÈm TruyÖn ng¾n cña «ng TruyÖn "LÆng " lµ kÕt kh«ng cã nh÷ng chi tiÕt ly qu¶ cña chuyÕn ®i Lµo kỳ, phức tạp mà đơn Cai mùa hè năm s¬, b×nh dÞ, ®Ëm chÊt th¬ 1970 cña t¸c gi¶ cuéc sèng Nã cho ta më TruyÖn rót tõ tËp " H? TruyÖn ng¾n " LÆng lÏ " réng tÇm m¾t vÒ cuéc sèng Gi÷a xanh" đợc sáng tác hoàn cảnh bình dị quanh ta truyền nµo ? cho ta niÒm tin yªu & h¬i Êm c/sèng §Ò tµi: Cuéc sèng lao động sx  b×nh dÞ ®ang thÇm lÆng hiÕn d©ng tuæi trÎ, tµi n¨ng II- §äc, t×m hiÓu chó HĐ2: Hớng dẫn học sinh mình cho đất nớc Chủ thích: đọc_ tìm hiểu chung yÕu viÕt vÒ c«ng cuéc x©y §äc dùng CHXH ë miÒn B¾c Gi¶i thÝch tõ khã Bè côc: Gọi HS đọc các đoạn theo yêu cầu GV chủ yếu đọc cuéc gÆp gì gi÷a NV anh niªn, «ng ho¹ sÜ, c« kü s H? Em h·y tr×nh bµy c¸c t×nh tiÕt t¹o nªn cèt truyÖn? III- T×m hiÓu v¨n b¶n : C¸c t×nh tiÕt truyÖn H/ Em có nhận xét gì cốt HS đọc truyÖn ? H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n Cuéc lµm quen t×nh cê (150) H? Truyện đợc trần thuật chủ yÕu theo ®iÓm nh×n cña NV nµo ? Gv lu ý: Cïng víi NV anh niªn, c¸c n/vËt kh¸c nh «ng ho¹ sÜ, c« kü s, anh c¸n đã góp phần thể chủ đề, t tởng t/phẩm TruyÖn kh«ng sö dông c¸c kÓ tõ ng«i thø nhÊt mµ qua ®iÓm nh×n, ý nghÜa cña «ng ho¹ sÜ NV hoạ sĩ đóng vai trò quan träng N/vËt anh niªn võa lµ nh©n vËt chÝnh võa lµ NV trung t©m H? Trong truyÖn, NV anh niªn xuÊt hiÖn ë nh÷ng t×nh huèng nµo? H? Sù xuÊt hiÖn cña anh niªn quan hÖ víi NV ntn? gi÷a «ng ho¹ sÜ giµ vµ c« kü s trÎ Buæi gÆp gì gi÷a anh niªn, b¸c l¸i xe vµ «ng ho¹ sÜ, c« kü s Buæi chia tay lu luyÕn gi÷a hä Cốt truyện khá đơn giản, chØ tËp trung vµo cuéc gÆp gì t×nh cê gi÷a mÊy  kh¸ch trªn chuyÕn xe víi anh niªn lµm c«ng tác khí tợng trên đỉnh cao Yªn S¬n ë Sa Pa Nh©n vËt chÝnh: anh niªn ¤ng ho¹ sÜ kh«ng ph¶i lµ Nv chÝnh nhng truyÖn lại đợc trần thuật qua điểm nh×n cña NV nµy Gọi Hs đọc " Trong lúc ngêi x«n xao (174) c« g¸i sÏ nãi (tr176) H? Nh©n vËt anh niªn đợc tác giả giới thiệu ntn? (hoµn c¶nh sèng, lµm viÖc) Anh niªn kh«ng xuÊt hiÖn tõ ®Çu truyÖn mµ chØ hiÖn cuéc gÆp gì chèc l¸t víi c¸c Nv xe dõng l¹i nghØ - NV anh niªn hiÖn qua sù nh×n nhËn, suy H? Với công việc đó đòi hỏi nghĩ, đánh giá các NV anh ph¶i cã tinh thÇn lµm kh¸c Qua c¸ch nh×n, c¶m viÖc ntn ? xóc cña mçi , h/¶nh H? Cái gian khổ niên càng thêm rõ anh lµ g×? nét và đáng mến H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ hoµn c¶nh sèng cña anh niªn? 27 tuæi lµm nghÒ khÝ tîng H? Nhận xét gì cách giới kiêm vật lý địa cầu, thiÖu NV cña t¸c gi¶? mình trên đỉnh núi cao, H? Điều gì đã giúp anh vợt quanh năm suốt tháng qua đợc hoàn cảnh ấy? gi÷a cá c©y vµ m©y nói Sa H? Anh đã suy nghĩ và quan Pa Công việc anh là niÖm vÒ cuéc sèng vµ c«ng ®o giã, ®o ma, ®o n¾ng, ®o viÖc cña m×nh ntn ? chấn động mặt đất phục vụ s¶n xuÊt, phôc vô chiÕn đấu Ph¶i tØ m×, chÝnh x¸c vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao H? Qua đó em có nhận xét gì (nửa đêm đúng ốp) vÒ NV anh niªn ? Phải vợt qua đợc cô độc, vắng vẻ Có hoàn cảnh sống đặc 1- N/vËt anh niªn : a- VÞ trÝ cña NV vµ c¸ch miªu t¶ cña t¸c gi¶ Nh©n vËt chÝnh: anh niªn ¤ng ho¹ sÜ kh«ng ph¶i lµ Nv chÝnh nhng truyện lại đợc trần thuËt qua ®iÓm nh×n cña NV nµy B- Những nét đẹp NV anh niªn 27 tuổi làm nghề khí tợng kiêm vật lý địa cÇu, mét m×nh trªn đỉnh núi cao, quanh n¨m suèt th¸ng gi÷a cá c©y vµ m©y nói Sa Pa C«ng viÖc cña anh lµ ®o giã, ®o ma, ®o nắng, đo chấn động mặt đất phục vụ sản xuÊt, phôc vô chiÕn đấu Ph¶i tØ m×, chÝnh x¸c vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiệm cao (nửa đêm đúng ốp) Phải vợt qua đợc cô độc, vắng vẻ (151) H? Anh đã tự bố trí xếp biệt là ngời cô độc cho m×nh cuéc sèng ntn trªn thÕ gian đỉnh núi cao? Cách giới thiệu gây đợc ấn tợng cho ngời đọc Nhận thức đợc cách sống cao đẹp: H? Qua đó, em cảm nhận thêm nét đẹp gì anh Trớc hết đó là ý thức đợc niªn ? c«ng viÖc cña m×nh rÊt cã H? Qua đối thoại và anh ích cho sống "khi niên tự kể, em thấy biết việc phát đảm đức tính tốt đẹp gì khô anh thấy mình anh niªn ? thËt h¹nh phóc" Anh đã có suy nghĩ đúng H? Khi ông hoạ sĩ muốn vẽ đắn và sâu sắc công chân dung anh có thái độ việc mình "khi ta làm ntn ? việc buồn đến chết mất" Lµ ngêi ®Çy nhiÖt Anh niªn hiÖn lªn víi huyÕt, ®Çy tr¸ch nhiÖm víi vẻ đẹp tinh thần, tình cảm, công việc gian khổ, vất vả c¸ch sèng vµ nh÷ng suy nghÜ §ã lµ nh÷ng suy nghÜ sống, ý nghĩa đúng đẵn hiến dâng c«ng viÖc cña tuæi trÎ vÒ bæn phËn vµ tr¸ch nhiÖm cña líp niên đất nớc Giữa đỉnh mây mù lạnh lÏo anh kh«ng hÒ buån tÎ, anh t¹o cho m×nh mét nguån vui kh¸c ngoµi công việc: niềm vui đọc s¸ch mµ anh thÊy lóc nµo nh có ngời để trò chuyÖn Anh tæ chøc s¾p xÕp mét cuéc sèng ng¨n nắp, chủ động: trồng hoa §êi sèng néi t©m phong phó H? VÞ trÝ cña nh©n vËt «ng ho¹ sÜ truyÖn? H? C¶m nghÜ cña «ng gặp anh niên đợc diÔn t¶ ntn? H? Nh©n vËt «ng ho¹ sÜ cã vai trò ntn nv chính? H? Cuéc gÆp gì bÊt ngê víi anh niên đã có tác động ntn tíi c« kü s ? 2- Nh©n vËt «ng ho¹ sÜ vµ c¸c nv kh¸c: a- Nh©n vËt «ng ho¹ sÜ Gi÷ vai trß quan träng, ngời kể chuyện đã nhËp vµo c¸i nh×n vµ suy nghÜ cña NV ho¹ sĩ để quan sát và miêu t¶ tõ c¶nh thiªn nhiªn đến nhân vật chính truyÖn b- C¸c nv kh¸c * C« kü s C« bµng hoµng, c« hiÓu thªm cuéc sèng m×nh dòng c¶m tuyÖt đẹp anh niªn, vÒ c¸i thÕ giíi nh÷ng ngêi xung quanh anh vµ quan trọng là đSự cởi mở, chân thành, ờng mà cô đã lựa chọn quý träng t×nh c¶m cña ngời khác, khát khao đợc gÆp gì, trß chuyÖn víi mäi ngêi: th©n t×nh víi b¸c l¸i - B¸c l¸i xe xe, ân cần chu đáo, cẩn thận có khách xa đến th¨m bÊt ngê Khiªm tèn, thµnh thøc tõ 3- ChÊt tr÷ t×nh cña chèi mäi lêi khen Anh truyÖn: Cuéc gÆp gì cảm thấy công việc và tình cờ nv để lại đóng góp mình nhiều d vị suy nhá bÐ gi÷a bao ngêi nghÜ vÒ ngêi, vÒ ®ang thÇm lÆng hiÕn d©ng cuéc sèng, vÒ nghÖ thuËt ChÊt tr÷ t×nh to¸t lªn tõ néi dung truyÖn nh»m Giữ vai trò quan trọng, ng- nâng cao vẻ đẹp ời kể chuyện đã nhập vào vật, ngời cái nhìn và suy nghĩ bình dị đợc miêu tả NV hoạ sĩ để quan sát và truyện (152) H? Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a b¸c l¸i xe víi nv chÝnh ? H? Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a b¸c l¸i xe víi nv chÝnh? H? C¸c nh©n vËt phô cã vai trò ntn nv chính ? GV? đó là thành công mặt nghÖ thuËt x©y dùng truyÖn H? Ngoµi cßn cã nh÷ng nv nµo còng gãp phÇn thÓ hiÖn chủ đề tác phẩm? H? NhËn xÐt g× vÒ tªn gäi cña c¸c nv truyÖn? V× t¸c gi¶ l¹i gäi hä nh vËy ? H? Trong truyÖn cã sù kÕt hîp gi÷a yÕu tè tr÷ t×nh, b×nh luËn víi tù sù H·y chØ chi tiÕt t¹o nªn chÊt tr÷ t×nh cña t¸c phÈm ? H? t¸c dông cña chÊt tr÷ t×nh? cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: +Tãm t¾t truyÖn +ChuÈn bÞ bµi viÕt tËp lµm v¨n sè miªu t¶ tõ c¶nh thiªn nhiên đến nhân vật chính cña truyÖn IV- Ghi nhí: sgk Xúc động và bối rối " vì hoạ sĩ đã bắt đầu gặp ý s¸ng t¸c" (tr176) ¤ng muèn ghi l¹i h×nh ¶nh anh niªn b»ng nÐt bót ký ho¹ vµ " ngêi trai đáng yêu thật anh suy nghÜ" (tr179) Qua quan s¸t vµ ý nghÜ cña «ng nv chÝnh hiÖn rõ nét đẹp đồng thời kh¬i gîi thªm nh÷ng khÝa c¹nh ý nghÜa vÒ cuéc sèng, vÒ nghÖ thuËt C« bµng hoµng, c« hiÓu thªm cuéc sèng m×nh dũng cảm tuyệt đẹp anh niªn, vÒ c¸i thÕ giíi nh÷ng ngêi xung quanh anh vµ quan träng là đờng mà cô đã lựa chọn Hoµn chØnh bøc tranh sinh động lớp niên thời đại mới: định bá n¬i phån hoa lªn T©y b¾c lËp nghiÖp Qua lêi kÓ nµy kÝch thÝch ngời đón chờ xuất hiÖn cña n/vô anh niªn Lêi kÓ nµy gióp biÕt s¬ lîc vÒ nv chÝnh Gióp nv chÝnh hiÖn râ nÐt Th«ng qua c¶m xóc suy nghÜ cña nv phô, anh niªn hiÖn cµng râ nét và đẹp ¤ng kü s vên rau Sa Pa, anh c¸n bé nghiªn cøu sÐt Nh÷ng ngêi v« danh, lặng lẽ đủ lứa tuổi, ngµnh nghÒ, mäi n¬i Phong c¶nh thiªn nhiªn đẹp và đầy thơ mộng Sa Pa Cuéc gÆp gì t×nh cê cña nv để lại nhiều d vị suy nghÜ vÒ ngêi, vÒ cuéc sèng, vÒ nghÖ thuËt ChÊt tr÷ t×nh to¸t lªn tõ néi dung truyÖn nh»m nâng cao vẻ đẹp (153) nh÷ng sù vËt, ngêi rÊt bình dị đợc miêu tả truyện, nhờ mà chủ đề t tởng tác phẩm đợc rõ nÐt vµ s©u s¾c Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 68-69 ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Biết vận dụng kiến thức đã học để thực hành viết bài văn tự có sử dông yÕu tè miªu t¶ néi t©m vµ lËp luËn - Rèn luyện kỹ diễn đạt, trình bày B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, đề bài kiểm tra Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: H§ cña GV H§ cña HS HĐ1: GV chép đề bài lên b¶ng: HĐ2: GV xây dựng dàn ý _ HS ghi đề bài vào giấy kiểm tra hs lµm bµi 1- Më bµi: Theo dßng håi tëng Vò N¬ng ®ang sèng díi thuû cung 2- Thân bài: Học sinh đóng HS làm bài 90 phút vai Nv Vò n¬ng kÓ chuyÖn theo ngôi thứ nhất, đảm bảo c¸c sù viÖc sau * NV Vò N¬ng tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh * Giíi thiÖu vÒ Tr¬ng Sinh vµ cuéc h«n nh©n gi÷a  * Kể sống gia đình nh÷ng ngµy ®Çu * Tr¬ng Sinh ®i lÝnh (kÕt hîp t¶ c¶nh tiÔn biÖt) * Nh÷ng ngµy Vò N¬ng ë nhµ ch¨m sãc th¬ phông dìng mÑ giµ * Ngµy Tr¬ng Sinh trë vÒ (kÕt hîp miªu t¶ niÒm vui cña Vò N¬ng) * Tr¬ng Sinh nghi cho Vò N¬ng lµ thÊt tiÕt * Vò N¬ng hÕt lêi minh nhng Tr¬ng Sinh vÉn kh«ng tin (kÕt hîp yÕu tè lËp luËn) * Vò N¬ng bÕn Hoµng Ghi b¶ng §Ò v¨n: Dùa vµo néi dung ®o¹n ®Çu t¸c phÈm "ChuyÖn ngêi g¸i Nam X¬ng" (tõ ®Çu đến chµng míi tØnh ngé, thÊu nçi oan cña vî nhng viÖc trót đã qua rồi), em hãy đóng vai nhân vËt Vò N¬ng kÓ l¹i c©u chuyÖn trªn (154) Giang để bày tỏ lìng mình nghe * KÕt bµi: Nh÷ng suy nghÜ cña Vò N¬ng vÒ cuéc sèng, x· héi đơng thời - BiÓu ®iÓm : + Điểm 9, 10: bài làm đúng ph¬ng ph¸p v¨n tù sù kÕt hîp miªu t¶, lËp luËn Bè côc râ rµng, rµnh m¹ch, diễn đạt lu loát, có h/ảnh Biết đóng vai nhân vật Vũ Nơng có sáng tạo đảm bảo các sù viÖc chÝnh Kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, diÔn đạt dùng từ + §iÓm 7, 8: §¹t c¸c yªu cÇu trªn, cßn m¾c mét vµi lçi dïng từ, chính tả, diễn đạt + §iÓm 5,6: §¹t c¸c yªu cÇu trªn ë møc trung b×nh + §iÓm 3,4: Bµi lµm cßn s¬ sµi + Điểm 1,2: Cha biết đóng vai Vò N¬ng H§3: Cuèi giê Gv thu bµi vµ nhËn xÐt giê häc Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 70: ngêi kÓ chuyÖn v¨n b¶n tù sù A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Hiểu và nhận diện đợc nào là ngời kể chuyện, vai trò và mối quan hệ ngêi kÓ víi ng«i kÓ v¨n b¶n tù sù - Rèn luyện kỹ nhận diện và tập hợp các yếu tố này đọc và viết v¨n B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: V¨n tù sù thêng kÓ chuyÖn theo nh÷ng ng«i nµo? ThÕ nµo lµ kÓ chuyÖn theo ng«i 1? Ng«i 3? T¸c dông cña mçi lo¹i ng«i kÓ ? Bµi míi: H§ cña GV H§ cña Häc sinh Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vai trß cña ngêi kÓ chuyÖn v¨n b¶n tù sù I-Vai trß cña ngêi kÓ chuyÖn Gi¸o viªn nh¾c l¹i t¸c dông Ng«i 1: Ngêi kÓ chuyÖn xng v¨n b¶n tù sù: cña c¸c ng«I kÓ t«i, cã thÓ kÓ trùc tiÕp nh÷ng (155) Gọi Hs đọc đoạn trích (sgk tr184) H? TruyÖn kÓ vÒ vµ vÒ NV nµo? H? Ai lµ ngêi kÓ c©u chuyÖn trªn? (cã ph¶i lµ mét NV đó không?) Trong c¸c ®o¹n trÝch, c¸c NV trở thành đối tợng miêu t¶ mét c¸ch kh¸ch quan H? Nh÷ng c©u " Giäng cêi ®Çy tiÕc rÎ Nh÷ng ngêi " lµ lêi nhËn xÐt cña ngêi nµo? VÒ ? H? Lêi nhËn xÐt "Nh÷ng nh vËy" cã ®iÒu g× chó ý vÒ ng«i kÓ ? H? Víi c¸ch sö dông ng«i kÓ nhËp th©n vµo NV nh vËy cã t¸c dông g×? H? Nếu đó là câu nói trực tiÕp cña anh niªn th× sÏ cã h¹n chÕ g×? H? C¨n cø vµo ®©u cã thÓ nhËn xÐt: ngêi kÓ c©u chuyÖn ë ®©y dêng nh §iÓm nh×n: lµ vÞ trÝ quan s¸t cña ngêi kÓ H? Qua phÇn võa t×m hiÓu em h·y cho biÕt thÕ nµo lµ ngêi kÓ chuyÖn? H? Ngêi kÓ chuyÖn thêng xuÊt hiÖn ë nh÷ng ng«i kÓ nµo ? Giáo viên gọi học sinh đọc ghi nhí sgk tr193 H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp Gọi Hs đọc đoạn trích (193) H? Ngêi kÓ lµ ai? KÓ viÖc g×? H? Ng«i kÓ nµy cã u ®iÓm vµ h¹n chÕ g× ? g× m×nh nghe, m×nh thÊy, m×nh tr¶i qua, nh»m t¨ng tÝnh thuyÕt phôc Ng«i 3: Ngêi kÓ tù dÊu m×nh, gäi tªn c¸c NV b»ng tªn gäi cña chóng, ngêi kÓ cã thÓ kÓ mét c¸ch linh ho¹t, tù nh÷ng g× diÔn víi NV Ngêi kÓ chuyÖn ë ®©y lµ v« nh©n xng, kh«ng xuÊt hiÖn c©u chuyÖn Hs đọc KÓ vÒ phót chia tay gi÷a ngêi ho¹ sÜ giµ, c« g¸i vµ anh niªn Kh«ng ph¶i lµ mét NV trªn v× nÕu lµ mét NV trªn th× ng«i kÓ vµ lêi v¨n phải thay đổi Lêi nhËn xÐt cña ngêi kÓ chuyÖn vÒ anh niªn vµ suy nghÜ cña Ngêi kÓ nhËp vµo anh niên để nói hộ suy nghÜ Câu nói đó không nói hộ anh niªn mµ lµ tiÕng lßng cña rÊt nhiÒu ngêi Ghi nhí: cảnh đó TÝnh kh¸i qu¸t bÞ h¹n chÕ rÊt II- LuyÖn tËp: nhiÒu Bµi 1: Căn vào chủ thể đứng kể câu chuyện, đối tợng đợc NV tôi chú bé miªu t¶, ng«i kÓ, ®iÓm nh×n vµ Hång kÓ vÒ cuéc gặp gỡ cảm động lêi v¨n víi mÑ sau nh÷ng ngµy xa c¸ch Là ngời đứng kể câu Dễ sâu vào tâm t, t×nh c¶m diÔn chuyÖn t¸c phÈm V« nh©n xng, nhËp vai NV , t©m hån H·y chän mét n/vËt ng«i I, ng«i III NV (anh niªn, «ng ho¹ sÜ, H¹n chÕ: c« g¸i) lµ ngêi kÓ chuyÖn viÖc bao qu¸t c¸c NV tôi chú bé Hồng kể đối tợng khách Củng cố: giáo viên khái gặp gỡ cảm động với mẹ quan, khó tạo (156) qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: +ViÕt l¹i ®o¹n v¨n phÇn 2b + Häc ghi nhí + So¹n " ChiÕc lîc ngµ" sau nh÷ng ngµy xa c¸ch DÔ ®i s©u vµo t©m t, t×nh c¶m diÔn t©m hån NV H¹n chÕ: viÖc bao qu¸t các đối tợng khách quan, khó t¹o c¸i nh×n nhiÒu chiÒu đó dễ gây đơn điệu giäng v¨n trÇn thuËt c¸i nh×n nhiÒu chiều đó dễ gây đơn điệu giäng v¨n trÇn thuËt TuÇn 15 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 71,72 chiÕc lîc ngµ A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Cảm nhận đợc tình cha sâu nặng hoàn cảnh éo le cha ông Sáu truyÖn - Nắm đợc nghệ thuật miêu tả tâm lý NV truyện, đặc biệt là NV bé Thu, nghÖ thuËt x©y dùng t×nh huèng truyÖn bÊt ngê mµ tù nhiªn cña t¸c gi¶ - Rèn luyện kỹ đọc diễn cảm, biết phát chi tiết nghệ thuật chú ý mét truyÖn ng¾n B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô, ch©n dung NguyÔn Quang S¸ng Hs: §äc tríc v¨n b¶n C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Thµnh Long vµ t¸c phÈm: LÆng lÏ Sa pa C¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt anh niªn? Bµi míi: H§ cña GV H§ cña Häc sinh Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh Hs cÇn giíi thiÖu nh÷ng nÐt c¬ I- Giíi thiÖu t¸c t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm b¶n vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm ? (157) Gọi Hs đọc chú thích Nêu đợc cảm nhận nv anh giả, tác phẩm: H? Tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ niªn? 1- T¸c gi¶ b¶n vÒ t¸c gi¶? H? Hoµn c¶nh s¸ng t¸c cña t¸c phÈm? H§2: Híng dÉn häc sinh đọc_ tìm hiểu chú thích GV tóm tắt phần đã lợc bỏ ®o¹n trÝch Gv đọc mẫu Gọi hs đọc KiÓm tra mét sè chó thÝch liên quan đến từ ngữ địa phơng H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n Gäi Hs tãm t¾t truyÖn H? Tình nào đã bộc lé s©u s¾c t×nh c¶m cña cha «ng S¸u ? H? LÇn ®Çu gÆp «ng Sáu, thái độ bé Thu ntn? H? Trong ngµy «ng S¸u nghỉ nhà, bé Thu đã c xử víi «ng ntn? HS đọc NguyÔn Quang S¸ng sinh n¨m 1932 Quª : An Giang Lµ nhµ v¨n trëng thµnh qua cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc Lµ mét nh÷ng c©y bót cã tªn tuæi cña v¨n häc gi¶i phãng miÒn Nam, lµ nhµ v¨n tiªu biÓu văn đại Việt Nam T¸c phÈm cña «ng cã nhiÒu thÓ lo¹i: TruyÖn ng¾n, tiÓu thuyÕt, kÞch b¶n phim vµ hÇu nh chØ viÕt vÒ ngêi Nam Bé cuéc kh¸ng chiÕn còng nh hoµ b×nh Ông thuyết phục ngời đọc lèi v¨n tù sù, tr÷ t×nh víi nh÷ng suy c¶m vµ s©u l¾ng cña mét ngêi tõng l¨n lén, tõng sèng gi÷a giê phót cam go gi÷a c¸i sèng vµ c¸i chÕt cuéc chiến đấu ác liệt quân dân miÒn Nam nh÷ng n¨m chèng Mü 1966, tác giả hoạt động chiÕn trêng MiÒn Nam, lóc bÊy giê cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü ®ang diÔn quyÕt liÖt Truyện đợc rút từ tập truyện ng¾n cïng tªn cña t¸c gi¶ 2- T¸c phÈm: II- §äc vµ t×m hiÓu chó thÝch: §äc Chó thÝch Bè côc: IIIT×m hiÓu truyÖn: * Tãm t¾t truyÖn: Truyện đã thể t×nh c¶m cha s©u s¾c cña «ng S¸u vµ bÐ Thu t×nh huèng Hs tãm t¾t ng¾n gän kho¶ng 10 1- Nh©n vËt bÐ Thu: c©u a, Thái độ và hành động bé Thu trTình 1: Cuộc gặp gỡ ớc nhận ông cha «ng S¸u sau n¨m S¸u lµ cha: xa c¸ch Nhng thËt trí trªu bÐ - GiËt m×nh, trßn Thu kh«ng nhËn cha §Õn lóc m¾t nh×n em nhËn vµ biÓu lé t×nh c¶m Ng¬ ng¸c, l¹ lïng th¾m thiÕt th× «ng S¸u ph¶i MÆt nã bçng t¸i ®i, ®i, ®©y lµ t/huèng c¬ b¶n cña råi vôt ch¹t, kªu truyÖn thÐt lªn: M¸ ! M¸ ! T×nh huèng 2: ë khu c¨n cø, Xa l¸nh, nhÊt quyÕt ông Sáu đón tất tình yêu th- không gọi ba ơng và mong nhớ đứa vào Má doạ đánh Thu (158) H? Qua nh÷ng chi tiÕt trªn, em thÊy nÐt tÝnh c¸ch næi bËt cña NV Thu lµ g×? H? Sù ¬ng ng¹nh cña Thu có đáng trách không ? Vì ? việc làm cây lợc ngà để tặng buộc gọi ông Sáu Nhng ông đã hy sinh cha vô ăn cơm, gọi chắt thể gửi món quà đó tặng nớc nhng lại nói trèng kh«ng GiËt m×nh, trßn m¾t nh×n Trong b÷a ¨n hÊt Ng¬ ng¸c, l¹ lïng trøng c¸ c¸ch MÆt nã bçng t¸i ®i, råi vôt quyÕt liÖt ch¹t, kªu thÐt lªn: M¸ ! M¸ ! Bị đòn, Thu không Xa l¸nh, nhÊt quyÕt kh«ng gäi khãc ba - Nã kh«ng tin «ng Má doạ đánh Thu buộc gọi Sáu là ba nó vì ngời «ng S¸u v« ¨n c¬m, gäi ch¾t n- ba tÊm ¶nh íc nhng l¹i nãi trèng kh«ng kh«ng cã vÕt sÑo Trong b÷a ¨n hÊt trøng c¸ nh «ng S¸u c¸ch quyÕt liÖt - Chøng tá Thu cã Bị đòn, Thu không khóc c¸ tÝnh m¹nh mÏ, TÝnh c¸ch ¬ng ng¹nh cña Thu t×nh c¶m cña em đã có phát triển Thái độ sợ sâu sắc, chân thật, hãi trẻ thơ đã nhờng chỗ em yêu ngời mà cho chống đối thách thức em tin là ba thÓ râ tÝnh ¬ng bíng m×nh Sù ¬ng ng¹nh cña thu kh«ng đáng trách: hoàn cảnh xa c¸ch vµ tr¾c trë cña chiÕn tranh nã cßn nhá qu¸ cha thÓ hiÓu hÕt nh÷ng t×nh thÕ Ðo le cña cuéc sèng Nó không tin ông Sáu là ba nó B- Thái độ và hành vì ngời ba ảnh không động Thu cã vÕt sÑo nh «ng S¸u nhËn cha: Chøng tá Thu cã c¸ tÝnh m¹nh - LÇn ®Çu tiªn Thu mÏ, t×nh c¶m cña em s©u s¾c, cÊt tiÕng gäi ba ch©n thËt, em chØ yªu ngêi mµ mét tiÕng kªu em tin lµ ba cña m×nh thÐt nh tiÕng xÐ, xÐ sù im lÆng vµ xÐ ruét gan mäi ngêi - T¸c gi¶ tá rÊt am hiÓu t©m lý trÎ LÇn ®Çu tiªn Thu cÊt tiÕng gäi em vµ diÔn t¶ rÊt ba tiếng kêu thét nh sinh động với tiÕng xÐ, xÐ sù im lÆng vµ xÐ lßng yªu mÕn tr©n ruét gan mäi ngêi träng nh÷ng t×nh Nã h«n kh¾p mäi n¬i c¶m trÎ th¬ H? Theo em, t¹i Thu cã thái độ ơng ngạnh nh vậy? H? Qua ph¶n øng cña Thu gióp em hiÓu g× vÒ c¸ tÝnh vµ t×nh c¶m cña Thu dµnh cho ba ? GV: Trong cái cứng đầu đó Èn chøa niÒm kiªu h·nh cña trÎ th¬ vÒ mét t×nh yªu dµnh cho ngêi cha cña m×nh,  tÊm ¶nh H? Trớc lúc ông Sáu lên đờng, Thu đã có thái độ và hành động ntn? H? T×m nh÷ng chi tiÕt cô thể miêu tả hành động Thu ? H? V× Thu l¹i cã sù thay đổi đột ngột thái độ, hành động nh vậy? H? Nghe bµ gi¶ng gi¶i t©m tr¹ng cña Thu ntn? H? Tríc c¶nh chia tay cña cha c¶m xóc cña mäi ngêi ntn? Cã thÓ nãi ë Thu t×nh c¶m thËt s©u s¾c, m¹nh mÏ nhng thật dứt khoát Là đứa trÎ cã c¸ tÝnh cøng cái, ¬ng ng¹ch nhng vÉn mang nÐt hån nhiªn ng©y th¬ H? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt miêu tả tâm lý NV tác Thu đã đợc bà giải thích vết thẹo làm thay đổi khuôn mặt gi¶? ba nã Thu hiÓu ra, ©n hËn, hèi tiÕc Có ngời không cầm đợc nớc (159) m¾t B¸c Ba thÊy khã thë H? T×nh c¶m cña ngêi cha víi sau n¨m xa c¸ch đợc diễn tả qua chi tiÕt nµo ? H? Nh÷ng chi tiÕt trª, gióp em h×nh dung t©m tr¹ng «ng S¸u lóc nµy ntn? H? ¤ng nghÜ lóc gÆp con, bÐ Thu sÏ nh thÕ nµo ? H? Bé Thu đã không làm nh «ng nghÜ, tríc t×nh đó ông đã phản ứng nh thÕ nµo ? H? Những chi tiết trên đã diÔn t¶ t©m tr¹ng g× cña «ng Hai ? T¸c gi¶ tá rÊt am hiÓu t©m lý trẻ em và diễn tả sinh động víi tÊm lßng yªu mÕn tr©n träng nh÷ng t×nh c¶m trÎ th¬ C¸i t×nh ngêi cha xø n«n nao ngêi Nhón ch©n nh¶y thãt lªn Bíc véi nh÷ng bíc dµi đa tay đón chờ con, giọng nãi run run Kh¸t khao t×nh c¶m cha với tâm trạng xúc động mạnh mÏ ®Çy t×nh yªu th¬ng, niÒm h¹nh phóc Ch¹y x« vµo lßng «m chÆt lÊy cæ Ông đứng sững lại nhìn theo nỗi đau đớn khiến mặt «ng sÇm l¹i, tay bu«ng xuèng nh bÞ g·y T©m tr¹ng ®au khæ tét cïng cña ngêi cha sau bao n¨m xa c¸ch gÆp nhng kh«ng gäi mét tiÕng ba H? Trong ngµy nghØ ng¾n ¤ng ch¼ng ®i ®©u xa, chØ mong ngủi, ông mong mỏi điều gì đợc nghe tiếng gọi ba nhÊt ? H? Mäi cè g¾ng cña «ng Sáu có đạt kết không ? Đánh nhng sâu nơi trái H? Nãng giËn, kh«ng kiÒm tim, «ng vÉn lu«n dµnh t×nh chế ông Sáu đã có hành cảm cho động ntn? GV: ¤ng kiªn nhÉn nu«i hy vọng, chờ đợi và chờ đợi đó có kết Niềm vui, h¹nh phóc cña «ng nghe bÐ Thu gäi "ba" ¤ng "mét tay «m con, mét tay rót kh¨n lau níc m¾t" Giät níc Th¬ng nhí con, «ng cµng day m¾t h¹nh phóc xen lÉn døt, ©n hËn v× sù nãng giËn buån rÇu đánh lần gặp H? ë chiÕn khu, t©m tr¹ng nhÊt Êy «ng S¸u ntn? Ông đã dồn hết tình thơng, nỗi nhí vµo viÖc lµm chiÕc lîc 2- Nh©n vËt «ng S¸u - TÊm lßng cña mét ngêi cha: - Nhón ch©n nh¶y thãt lªn Bíc véi nh÷ng bíc dµi đa tay đón chờ con, giäng nãi run run Kh¸t khao t×nh c¶m cha víi t©m trạng xúc động m¹nh mÏ ®Çy t×nh yªu th¬ng, niÒm h¹nh phóc Ch¹y x« vµo lßng «m chÆt lÊy cæ - ¤ng ch¼ng ®i ®©u xa, mong đợc nghe mét tiÕng gäi ba - §¸nh nhng s©u n¬i tr¸i tim, «ng vÉn lu«n dµnh t×nh c¶m cho - Ông đã dồn hết t×nh th¬ng, nçi nhí vµo viÖc lµm chiÕc lîc ngµ (160) H? Ông đã thể tình th- ngà Ông cẩn thận, tỷ mỹ ca ơng nhớ đó việc làm lợc, gò lng g× ? kh¾c tõng nÐt ch÷ " Yªu nhí III- Tæng kÕt tÆng Thu " Ghi nhí H? Qua đó, em thấy tình c¶m cña «ng S¸u dµnh cho ntn ? Ông Sáu đã hy sinh cha trao chiÕc lîc ngµ cho H? Qua c©u chuyÖn ®Çy cảm động, em có suy nghĩ gì đất nớc, ngời Việt Nam? H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch x©y dùng cèt truyÖn cña t¸c gi¶ ? H? Truyện đợc kể theo lời trÇn thuËt cña NV nµo ? H? C¸ch chän vai kÓ nh vËy cã t¸c dông g× ? T×nh yªu th¬ng th¾m thiÕt, s©u nÆng cña «ng S¸u dµnh cho T×nh c¶m cha th¾m thiÕt, s©u nÆng ChÝnh t×nh c¶m gia đình đã khơi nguồn tình yêu nớc nồng nàn X©y dùng cèt truyÖn chÆt chÏ, nhiÒu yÕu tè bÊt ngê nhng hîp lý Truyện đợc trần thuật theo lời b¸c Ba, b¹n «ng S¸u Khiến câu chuyện trở nên đáng tin cËy Ngêi kÓ hoµn toµn chñ động điều khiển nhịp kể theo tr¹ng th¸i, c¶m xóc cña m×nh xen lÉn b×nh luËn H? Nªu nh÷ng nÐt thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt ? HS ph¸t biÓu dùa vµo ghi nhí H? Néi dung, t tëng cña t¸c phÈm ? Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: + Häc tãm t¾t truyÖn + Nắm đợc nội dung và nghÖ thuËt c¬ b¶n + ChuÈn bÞ kiÓm tra TiÕng ViÖt Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 73 «n tËp tiÕng viÖt A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm vững các nội dung phần Tiếng Việt đã học kỳ I - Kü n¨ng tæng hîp vÒ sö dông tiÕng ViÖt nãi, viÕt B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ¤n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức (161) Bµi cò: TiÕn hµnh qu¸ tr×nh «n tËp Bµi míi: H§ cña GV H§ cña Häc sinh H§1: Híng dÉn häc sinh «n tËp c¸c ph¬ng ch©m vÒ héi tho¹i Híng dÉn hs «n tËp néi dung c¸c ph¬ng ch©m héi thoại đã học Nội dung phải đúng với yêu H? Em đã đợc học các cầu giao tiếp, ko thừa, ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo kh«ng thiÕu ? Kh«ng nãi ®iÒu mµ m×nh tin H? Nhắc lại nội dung là không đúng thật phơng châm hội Cần nói đúng đề tài giao tho¹i? tiếp, tránh nói lạc đề Ph¶i nãi ng¾n gän, rµnh m¹ch, tr¸nh c¸ch nãi m¬ hå Chó ý sù tÕ nhÞ, khiªm tèn, H§2: Híng dÉn häc t«n träng ngêi nãi sinh xng h« héi tho¹i Hs kÓ mét vµi t×nh huèng H? H·y kÓ l¹i mét sè t×nh mà đó có Dùng đại từ để xng hô số phơng châm hội Dùng danh từ ngthoại đợc tuân thủ? êi, chØ quan hÖ hä hµng Gv kÓ vµi trêng hîp hoÆc chØ chøc vô, tªn riªng (sgk tr203) Khi xng h«  nãi tù xng H? Ngêi ta thêng dïng m×nh c¸ch khiªm nhêng, từ ngữ nào để xng gọi ngời đối thoại cách h« ? t«n kÝnh Mỗi phơng tiện xng hô thÓ hiÖn tÝnh chÊt cña H? Em hiÓu xng khiªm, giao tiÕp vµ mèi quan hÖ h« t«n cã nghÜa lµ g× ? gi÷a ngêi nãi vµ ngêi nghe Để đạt đợc kết giao tiếp H? T¹i giao tiÕp cÇn chän tõ ng÷ xng h« ngêi nãi ph¶i chó ý lùa thÝch hîp víi t×nh huèng vµ chän tõ ng÷ xng h«? quan hÖ HS dùa vµo ghi nhí tr 49 H§3: Híng dÉn häc sinh ph©n biÖt c¸ch dÉn gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp H? Ph©n biÖt gi÷a c¸ch dÉn gi¸n tiÕp vµ c¸ch dÉn trùc tiÕp ? Gọi HS đọc đoạn trích sgk tr183 HS th¶o luËn Vua Quang Trung hái NguyÔn ThiÕp lµ qu©n Thanh sang đánh, nhà vua ®em binh chèng cù th× kh¶ n¨ng th¾ng thua thÕ nµo ? Ghi b¶ng I- C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i 1- Ph/ch©m vÒ lîng 2- Ph¬ng ch©m vÒ chÊt 3- Ph¬ng ch©m quan hÖ 4- Ph ch©m c¸ch thøc 5- Ph¬ng ch©m lÞch sù II- Xng h« héi tho¹i: 1- C¸c tõ ng÷ xng h« TiÕng ViÖt vµ c¸ch sö dông 2- Khi xng h« III- C¸ch dÉn gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp: 1- Ph©n biÖt 2- Bµi tËp (162) G? Hãy chuyển lời đối tho¹i ®o¹n trÝch b»ng lêi dÉn gi¸n tiÕp? GV yªu cÇu häc sinh chØ thay đổi từ ng÷ lêi dÉn gi¸n tiếp so với lời đối thoại ? Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸I qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: - Ôn lại kiến thức đã học - ChuÈn bÞ phÇn I tr 184 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 74 KiÓm tra tiÕng viÖt A.Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Học sinh củng cố hệ thống hoá kiến thức đã học kỳ I: Các phơng châm hội thoại, cách dẫn trực tiếp, gián tiếp, sử dụng từ đúng, chính xác, các biÖn ph¸p tu tõ - Kü n¨ng sö dông TiÕng ViÖt viÕt v¨n b¶n vµ giao tiÕp x· héi B ChuÈn bÞ: Gv: Đề kiểm tra, đáp án Hs: ¤n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Bµi míi: Giáo viên chép đề lên bảng + Câu : Điền vào ô trống để hoàn chỉnh bảng thống kê sau: STT Ph¬ng ch©m héi tho¹i Ph¬ng ch©m vÒ lîng Ph¬ng ch©m vÒ chÊt Ph¬ng ch©m quan hÖ Ph¬ng ch©m c¸ch thøc Ph¬ng ch©m lÞch sù Néi dung + C©u 2: Ph¸t hiÖn vµ söa lçi dïng tõ nh÷ng c©u sau: 1- Vào đêm khuya, đờng phố im lặng 2- Những hoạt động từ thiện ông khiến chúng tôi cảm xúc 3- Báo chí tấp nập đa tin kiện Sea Games 21 đợc tổ chức Việt Nam 4- Các nhà khoa học dự đoán bình này đã có cách đây 2500 năm + C©u 3: TrÝch dÉn ý kiÕn sau theo hai c¸ch: dÉn trùc tiÕp vµ dÉn gi¸n tiÕp " Chóng ta ph¶i ghi nhí c«ng lao cña c¸c vÞ anh hïng d©n téc v× c¸c vÞ Êy lµ tiªu biÓu cña mét d©n téc anh hïng" (163) (Hồ Chí Minh - Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II §¶ng) + Câu 4: Vận dụng kiến thức biện pháp tu từ vựng đã học để phân tích nét nghệ thuật độc đáo câu thơ sau: Mặt trời bắp thì nằm trên đồi MÆt trêi cña mÑ em n»m trªn lng (NguyÔn Khoa §iÒm - Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ) §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm : Câu 1: 2,5 điểm : Mỗi nội dung đúng đợc 0,5 điểm Câu 2: điểm : Mỗi nội dung đúng đợc 0,5 điểm, yêu cầu từ sai và sửa từ đúng 1, Im lÆng thay b»ng v¾ng lÆng 2, C¶m xóc thay b»ng c¶m phôc 3, Dù ®o¸n thay b»ng íc ®o¸n 4, TÊp nËp thay b»ng tíi tÊp C©u 3: ®iÓm (mçi c¸ch dÉn ®iÓm ) - DÉn trùc tiÕp: Trong báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng, Hồ Chñ tÞch nhÊn m¹nh: “ Chóng ta ph¶i ghi nhí c«ng lao cña c¸c vÞ anh hïng d©n téc, v× c¸c vÞ Êy lµ tiªu biÓu cña mét d©n téc anh hïng” - DÉn gi¸n tiÕp: Trong báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai Đảng, Hồ Chñ tÞch nhÊn m¹nh r»ng chóng ta ph¶i ghi nhí c«ng lao cña c¸c vÞ anh hïng d©n téc, v× c¸c vÞ Êy lµ tiªu biÓu cña mét d©n téc anh hïng C©u 4: 3,5 ®iÓm ChØ h×nh ¶nh Èn dô " mÆt trêi" So s¸nh víi h×nh ¶nh " MÆt trêi c©u th¬ thø nhÊt H×nh ¶nh Èn dô thÓ hiÖn t×nh yªu th¬ng, niÒm mong mái cña mÑ víi Cuèi giê gi¸o viªn thu bµi Giê sau chuÈn bÞ tiÕt luyÖn nãi (164) TuÇn 16 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 75 Kiểm tra văn học đại A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm vững các bài thơ, truyện đại đã học - GV đánh giá đợc kết học tập học sinh tri thức, kỹ năng, thái độ để có híng kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm cßn yÕu B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, đề kiểm tra Hs: ¤n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: KiÓm tra: Gv phát đề cho học sinh : §Ò bµi I Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào ý kiến mà em cho là đúng Câu1:Bài thơ Đồng chí đợc sáng tác vào năm nào? A.1948 B 1984 C 1947 D 1974 Câu2: Chủ đề bài thơ Đồng chí là gì? A Ca ngợi tình đồng chí keo sơn gắn bó ngời lính Cụ Hồ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p B Tình đoàng kết gắn bó hai anh đội cách mạng C Sù nghÌo tóng, vÊt v¶ cña nh÷ng ngêi n«ng d©n mÆc ¸o lÝnh D Vẻ đẹp hình ảnh đầu súng trăng treo Câu3: Những biện pháp nghệ thuật nào đã đợc sử dụng hai câu thơ: MÆt trêi xuèng biÓn nh hßn löa Sóng đã cài then, đêm sập A So S¸nh B So s¸nh vµ Èn dô C Ho¸n dô D Phóng đại và tợng trng (165) C©u4: Bµ mÑ ru bµi th¬ Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ lín trªn lng mÑ lµ ngêi thuéc d©n téc nµo? A V©n KiÒu B T©y Nguyªn C Tµ ¤i D Ê - đê II Tù luËn(8 ®iÓm ) Phân tích vẻ đẹp nhân vật anh niên truyên ngắn Lặng lẽ Sa Pa cña NguyÔn Thµnh Long §¸p ¸n I PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u1: A C©u3: B C©u2: A C©u4: C II Tù luËn A Më bµi: Giíi thiÖu t¸c phÈm vµ nh©n vËt B Thân bài: Phân tích vẻ đẹp phẩm chất anh niên - Say mª vµ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao víi nghÒ nghiÖp thÇm lÆng mµ rÊt cần thiết cho xã hội, nhân dân, đất nớc - SôI yêu đời, vô t, cởi mở và chân thành với ngời; sống ngăn nắp, khoa häc - Khao khát đọc sách, học tập; - khiêm tốn, lịch và tế nhị, quan tâm đến ngời khác * Ph©n tÝch, chøng minh qua lêi kÓ cña b¸c l¸I xe, lêi kÓ , viÖc lµm cña anh niªn cuéc gÆp ng¾n ngñi víi b¸c ho¹ sÜ vµ c« kÜ s C KÕt luËn: Bµi häc vµ liªn hÖ b¶n th©n Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 76,77,78: Cè h¬ng Lç TÊn A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Thấy đợc tinh thần phê phán sâu sắc xã hội cũ và xuất tất yếu sèng míi, - Thấy đợc màu sắc trữ tình đậm đà tác phẩm, việc sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật so sánh và đối chiếu, việc kết hợp nhuần nhuyễn phơng thức biểu đạt tác phẩm B ChuÈn bÞ: (166) Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô, ch©n dung : Lç TÊn Hs: §äc tríc v¨n b¶n, chuÈn bÞ bµi C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: Tãm t¾t truyÖn ng¾n " ChiÕc lîc ngµ" ? Nªu c¶m nhËn cña em vÒ NV bÐ Thu? Bµi míi: H§ cña GV H§ cña Häc sinh Ghi b¶ng TiÕt 76 I- Giíi thiÖu t¸c H§1: Híng dÉn häc sinh t×m Lç TÊn (1881- 1936) lµ nhµ t gi¶, t¸c phÈm: hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm Gọi học sinh đọc chú thích tr tởng, nhà văn tiếng 1- Tác giả 206 Trung Quốc, là danh nhân văn - Lỗ Tấn (1881H? Tóm tắt nét hoá giới Trớc đến với 1936) là nhà t tvề tác giả ? v¨n häc, Lç TÊn tõng m¬ íc ëng, nhµ v¨n næi trë thµnh nhµ Hµng h¶i, nhµ y tiÕng cña Trung häc ¤ng dÇn nhËn thÊy, mét Quèc, lµ danh m×nh khoa häc kh«ng thÓ lµm nh©n v¨n ho¸ thÕ thay đổi xã hội cách triệt giới để Ông rời bỏ ngành chuyển - Ông thành sang hoạt động văn hoá vì công hớng nghÜ r»ng: V¨n häc c¶i t¹o ngßi bót cña m×nh ngời, giúp ngời thoát vào đề tài nông khái vßng u mª, ngu muéi th«n thùc tr¹ng «ng lµ nhµ v¨n sím cã quan t¨m tèi cña n«ng ®iÓm tiÕn bé th«n, bi c¶nh cña ¤ng rÊt thµnh c«ng híng nh÷ng nh÷ng ngòi bút mình vào đề tài nông dân nghèo n«ng th«n thùc tr¹ng t¨m tèi khæ cña n«ng th«n, bi c¶nh cña nh÷ng nh÷ng n«ng d©n nghÌo H? TruyÖn ng¾n " Cè h¬ng" ®- khæ 2- T¸c phÈm: îc trÝch tõ tËp truyÖn nµo ? TrÝch tËp truyÖn ng¾n " TrÝch tËp Gµo thÐt" n¨m 1923 truyÖn ng¾n " Gµo H§2: Híng dÉn häc sinh thÐt" n¨m 1923 đọc_ tìm hiểu chung Gv nêu yêu cầu đọc II- §äc, chó thÝch, Gv gọi hs đọc bè côc: TiÕt 77 §äc: H? T×m hiÓu bè côc cña §äc t¸c phÈm, nghe Bè côc: truyÖn? Gi¶i thÝch tõ khã H? Xác định phơng thức biểu đạt chính truyện ? GV: M¹ch têng thuËt sù viÖc lu«n bÞ gi¸n ®o¹n bëi nh÷ng ®o¹n håi øc xen kÏ V× vËy coi Chia lµm phÇn: 1- Tõ ®Çu lµm ¨n sinh sèng: Tôi trên đờng quê 2- tiÕp s¹ch nh quÐt: T«i ë quª 3- Còn lại: Tôi trên đờng xa quª Phơng thức biểu đạt chính là (167) Cè h¬ng lµ t¸c phÈm TN cã yÕu tè håi ký chø kh«ng ph¶i lµ håi ký H? Truyện đợc kể theo ngôi thø mÊy ? H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n H? Trong truyÖn cã nh÷ng NV nµo? Ai lµ nv chÝnh ? H? Nh©n vËt nµo lµ nv trung t©m? V× ? tù sù cã xen miªu t¶, biÓu c¶m, lËp luËn Ng«i thø Nv chÝnh: T«i vµ NhuËn Thæ Nh©n vËt trung t©m lµ t«i Gọi Hs đọc đoạn HS theo dâi H? T«i vÒ th¨m quª h¬ng hoµn c¶nh ntn? Sau 20 n¨m xa c¸ch, dån nÐn H? T©m tr¹ng cña t«i lóc nµy bao nçi niÒm, t×nh c¶m víi ntn? quª T©m tr¹ng cña t«i cã sù thay GV: Tôi không thể tin làng tôi đổi tinh vi: tôi hồi hộp, bâng lại nh thế: tiêu điều không khuâng đến xót xa, ngậm ngùi tin vào thực nh nó đến ngỡ ngàng, thất vọng diÔn H? Vì nv tôi lại có tâm Tôi thăm quê lần này là để tr¹ng nh vËy? tõ biÖt lµng quª, n¬i t«i h»ng g¾n bã, yªu mÕn v× kÕ sinh H? Tác giả đã dùng phơng nhai Tôi buồn, xót xa vì phải thức biểu đạt nào để thể chứng kiến cảnh hu quạnh, t©m tr¹ng cña NV? tiªu ®iÒu cña lµng quª Bªn c¹nh nh÷ng dßng v¨n tù tác giả đã kết hợp yếu tố biểu cảm đồng thời nhà văn khÐo lÐo t¹o sù t¬ng ph¶n quê hơng đẹp đẽ quá khø víi h×nh ¶nh quª h¬ng H? Nh÷ng ngµy ë quª, t«i tiÕp tiªu ®iÒu cña thùc t¹i gãp phÇn xúc với ngời, đã để lại thể tâm trạng thất vọng t«i ®iÒu g× ? cña nv t«i Sự thất vọng đỉnh tiếp GV: T¸c gi¶ rÊt tµi t×nh xóc víi bµ xung quanh miêu tả chiều sâu tâm trạng Sự nghèo đói đã tha hoá họ trở cña nv t«i: cã lóc thÊt thµnh nh÷ng kÎ tham lam, hÌn väng, buån th¬ng nhng t×nh män, ngu muéi c¶m cña t«i dµnh cho quª h¬ng vÉn nhÊt qu¸n H? T©m tr¹ng cña t«i rêi quê đợc diễn tả ntn? H? Em h·y lý gi¶i vÒ viÖc Lç Rêi quª, lßng t«i kh«ng chót Tấn để tôi quê đêm lu luyến nhng tôi hy vọng vµ rêi quª lóc hoµng h«n? dï lµ mong manh vÒ sù t¬i III- T×m hiÓu v¨n b¶n : 1- Nh©n vËt " t«i" nh©n vËt trung t©m cña t¸c phÈm - T©m tr¹ng cña tôi có thay đổi tinh vi: t«i håi hép, b©ng khu©ng đến xót xa, ngậm ngùi đến ngỡ ngµng, thÊt väng - Bªn c¹nh nh÷ng dßng v¨n tù sù t¸c giả đã kết hợp yếu tố biểu cảm đồng thêi nhµ v¨n khÐo lÐo t¹o sù t¬ng phản quê hơng đẹp đẽ qu¸ khø víi h×nh ¶nh quª h¬ng tiªu ®iÒu cña thùc t¹i gãp phÇn thÓ hiÖn t©m tr¹ng thÊt väng cña nv t«i - Rêi quª, lßng t«i kh«ng chót lu luyÕn nhng t«i vÉn hy väng dï lµ mong manh vÒ sù t¬i s¸ng cña cè h¬ng (168) TiÕt 78 GV: H×nh ¶nh cè h¬ng chØ lµ nÒn c¶nh, cßn t©m c¶nh lµ ngêi cè h¬ng, tiªu biÓu lµ h×nh ¶nh NhuËn Thæ H? H×nh ¶nh cña NhuËn Thæ gặp lại nv tôi đợc tác giả miªu t¶ ntn? H? Khi gÆp nv t«i, NhuËn Thæ cã nh÷ng cö chØ ntn? H? T¹i NhuËn Thæ l¹i cã cö chØ nh vËy ? H? NhuËn Thæ hiÖn lªn lµ ngêi ntn? GV: TÝnh c¸ch nhu nhîc, an phận thủ thờng đã đẩy ngời rơi vào vòng tối tăm, mu muéi H? Qua tìm hiểu, ngời đọc có thể cảm nhận đợc gì hình ¶nh NhuËn Thæ qu¸ khø vµ h×nh ¶nh NhuËn Thæ hiªnj t¹i? H? Nguyªn nh©n cña sù thay đổi đó? H? Trong ®o¹n v¨n trªn, nhµ văn đã sử dụng BPNT gì để làm bật điều đó ? H? Ngoài việc đối chiếu NhuËn Thæ hiÖn t¹i víi qu¸ khứ còn đối chiếu Nhuận Thổ víi ? ChØ cô thÓ ? H? H×nh ¶nh chiÕc vßng b¹c ®eo trªn cæ NhuËn Thæ cã ý nghÜa g× ? H? Việc đối chiếu có ý nghĩa g× ? GV: Nhµ v¨n kh«ng chØ v¹ch s¸ng cña cè h¬ng Lµng quª thùc t¹i lµ tiªu điều, xơ xác, thê lơng Cố hơng đã bị bần cùng hoá Ra mang theo t×nh yªu quª h¬ng s©u s¾c, nu«i hy väng vÒ mét t¬ng lai míi Thêi gian vµ không gian sử dụng đây mang dông ý nghÖ thuËt Nh©n vËt: NhuËn Thæ - Nhuận Thổ đã có thay đổi hoµn toµn: Tríc mét NhuËn Thæ th«ng minh c¸i g× còng biÕt vµ giê ®©y mét NhuËn Thæ mu muéi ngåi im nh tîng - Con đông, mïa, thuÕ kho¸ Song NhuËn Thæ còn đau đơn bëi g¸nh nÆng tinh thÇn v× mª tÝn v× quan niÖm cò kỹ đẳng cấp, Níc da vµng x¹m NÕp r¨n s©u hãm trªn m¸ Mắt viền đỏ, húp mọng lên §éi mò l«ng chiªn r¸ch t¬m Bµn tay th« kÖch, nÆng nÒ, nøt nÎ nh vã c©y th«ng MÊp m¸y kh«ng nãi lêi, cö chØ cung kÝnh: bÈm «ng Anh ta ý thøc rÊt râ vÒ th©n phËn t«i tí cña m×nh §øng tríc t«i, NhuËn Thæ e dÌ, sî sÖt, cung kÝnh, ph¸ ®i mäi quan hÖ t×nh c¶m gi÷a ngêi víi ngêi ChÝnh lÔ gi¸o vµ t«n ti trËt tù cña XHPK lµ bøc têng ng¨n c¸ch hä 3- Mét sè nh©n NhuËn Thæ hiÖn lªn lµ kÎ b¹c vËt kh¸c: nhîc, tù ty, mÆc c¶m vÒ sù nghÌo khã cña m×nh - ThÝm Hai D¬ng: ngµy xa phÊn son Nhuận Thổ đã có thay đổi danh tài sắc, hoµn toµn: Tríc mét b©y giê tr¬ tr¸o Nhuận Thổ thông minh cái gì lúc thì ăn cớp đôi còng biÕt vµ giê ®©y mét gang tay, lóc th× NhuËn Thæ mu muéi ngåi im v¬ c¸i " cÈu khÝ nh tîng s¾t " råi ch¹y biÕn Con đông, mùa, thuế kho¸ Song NhuËn Thæ cßn - ch¸u Ho¸ng, đau đơn gánh nặng Thuỷ Sinh: Thể tinh thÇn v× mª tÝn v× quan hiÖn nh÷ng íc niệm cũ kỹ đẳng cấp, mong cña t¸c gi¶ KÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a vÒ mét thÕ hÖ hồi ức và đối chiếu t¬ng lai tèt (169) sù nghÌo khã vÒ vËt chÊt mµ cßn nhÊn m¹nh sù sa sót vÒ tinh thÇn Tinh thần nhân đạo Lỗ TÊn: th¬ng v× hä bÊt h¹nh, giận vì họ không biết đấu tranh Trong tác phẩm, tác giả đã kết hîp nhuÇn nhuyÔn c¸c ph¬ng thức biểu đạt: TS, MT,TT, LL H? §äc c¸c ®o¹n v¨n sau vµ cho biết tác giả đã sử dụng phơng thức biểu đạt nào ? Thể hiÖn ®iÒu g× ? §o¹n: nhng tiÕc thay §o¹n ngêi ®i vµo c©y th«ng H? Trong t¸c phÈm cßn mét số NV khác đợc tác giả miêu t¶ ntn? NV thÝm Hai D¬ng chØ lµ NV phụ nhng đã làm cho tranh cè h¬n s¾c nÐt h¬n H? Cuèi truyÖn sù xuÊt hiÖn cña Thuû Sinh vµ ch¸u Hoµng cã ý nghÜa g×? Tác phẩm đợc Lỗ Tấn viết theo t tëng kªu gäi mäi ngêi h·y coi träng thÕ hÖ trÎ Cuèi t¸c phÈm: T¸c gi¶ viÕt c©u v¨n rÊt hay vÒ h×nh ¶nh đờng H? §ã lµ c©u v¨n nµo ? H·y đọc to lên H? Hình ảnh đờng có ý nghÜa g× ? Cñng cè NhuËn Thæ víi Thuû Sinh NhuËn Thæ: cæ ®eo vßng b¹c cßn Thuû Sinh cæ kh«ng ®eo vßng b¹c ThÓ hiÖn sù sa sót vÒ mäi mÆt, sù mª tÝn, ngu muéi Ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng sa sót vÒ mäi mÆt cña x· héi Trung Quèc ®Çu TK XX Ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ lªn án các lực đã tạo nên thực trạng đáng buồn đó ChØ nh÷ng mÆt tiªu cùc n»m t©m hån, tÝnh cách thân ngời lao động đẹp 4- H×nh ¶nh đờng Đó là đờng hy vọng, đờng hạnh phúc, đờng rộng mở nh÷ng g× huy Tác giả sử dụng nhuần nhuyễn hoàng, đờng các phơng thức biểu đạt: cña ngêi n«ng PT tù sù cã kÕt hîp biÓu c¶m d©n, cña toµn x· lµm bËt quan hÖ g¾n bã gi÷a héi mµ mçi chóng ngêi thêi th¬ Êu ta ph¶i suy ngÉm PT miªu t¶ kÕt hîp biÖn ph¸p hồi ức và đối chiếu làm bật thay đổi ngoại hình Nhuận Thổ Qua đó có thể thấy tình cảnh sống điêu đứng cña NhuËn Thæ vµ n«ng d©n miÒn biÓn nãi chung Phơng thức lập luận thể ớc mơ tôi Tác giả đặt vấn đề vô cùng thiết: phải IV- Tổng kết xây dựng đời mới, Ghi nhớ SGK đời mà chúng tôi ch- V- Luyện tập a đợc sống Đó là niềm tin s©u s¾c vÒ mét t¬ng lai míi ë n«ng th«n Trung Quèc ThÝm Hai D¬ng: ngµy xa phÊn son næi danh tµi s¾c, b©y giê trơ tráo lúc thì ăn cớp đôi gang tay, lóc th× v¬ c¸i " cÈu khÝ s¾t " råi ch¹y biÕn mÊt ThÓ hiÖn nh÷ng íc mong cña tác giả hệ tơng lai tốt đẹp Trên mặt đất vốn làm gì có đờng (170) GV: Híng dÉn häc sinh lµm bµi DÆn dß - Häc bµi - So¹n: ¤n tËp tËp lµm v¨n Đó là đờng hy vọng, đờng hạnh phúc, đờng réng më nh÷ng g× huy hoµng, đờng ngời nông dân, cña toµn x· héi mµ mçi chóng ta ph¶i suy ngÉm TuÇn17 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 79 tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh: - Nắm vững cách làm bài văn tự kết hợp với miêu tả ; nhận đợc chỗ m¹nh,chç yÕu cña m×nh viÕt lo¹i bµi nµy - Rèn kỹ tìm hiểu đề , lập dàn ý và diễn đạt - Ôn lại kiến thức đã học tập làm văn thông qua tiết trả bài - Nh©n nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ bµi lµm cña m×nh vµ cã c¸ch kh¾c phôc B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ChuÈn bÞ bµi ë nhµ C Hoạt động dậy học ổn định tổ chức Bµi cò: Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng HĐ1: GV yêu cầu hs nhớ lại Hs đọc lại đề bài trí Đề bài: Dựa vào nội nhí cña m×nh dung ®o¹n trÝch : “ đề bài ChuyÖn ngêi g¸i Nam X¬ng”( tõ ®Çu bÊy giê chµng Tìm hiểu đề: míi tØnh ngé nhng Thể loại: Tự kết hợp việc trớt đã qua rồi), HĐ2: Xác đinh tìm hiểu đề m.t¶ em hãy đóng vai nv Gäi Hs lªn b¶ng thùc hiÖn Néi dung: Dùa vµo néi Vò N¬ng kÓ l¹i c©u dung ®o¹n trÝch : “ chuyÖn HĐ3: Hs trình bày lại dàn ý Chuyện ngời gái I/ Tìm hiểu đề: trên sở bài tập làm văn đã Nam Xơng”( từ đầu giê chµng míi tØnh ngé lµm Trong dàn ý, gv nhấn mạnh nhng việc trớt đã qua rồi), (171) hỏi vấn đáp hs việc kết hîp yÕu tè miªu t¶ bµi tù sù ë ®iÓm nµo? KÕt hîp ntn cho khái rêi r¹c? H§4:Gv nhËn xÐt bµi lµm cña Hs u ®iÓm: 1/ Học sinh nắm đợc phơng ph¸p lµm bµi v¨n tù sù 2/ Bố cục phần đày đủ Ngoµi , bµi viÕt hs biết tách đoạn phÇn TB Cô thÓ: bµi cña P¸o, Mua, V, … Diễn đạt số bài nhuần nhuyÔn, tù nhiªn VÒ nhîc ®iÓm: Mét sè bµi lµm cßn s¬ sµi v× cha biÕt kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ chØ míi dõng ë viÖc kÓ sù viÖc Cô thÓ nh bµi cña: Sóng, Xóa, Giµng… Mắc lỗi diễn đạt không chÝnh x¸c GV c«ng bè ®iÓm Dµnh 15 phót hs tù söa lçi sai cña m×nh 4.Cñng cè: Gi¸o viªn söa mét soã bµi hay m¾c lçi DÆn dß: - VÒ nhµ hoµn thiÖn bµi - Soạn bài: Những đứa trẻ em hãy đóng vai nv Vũ II/ Dàn ý N¬ng kÓ l¹i c©u chuyÖn III/ NhËn xÐt bµi lµm 1/ u ®iÓm: Hs chuÇn bÞ tríc trªn b¶ng phô hoÆc giÊy 2/ Nhîc ®iÓm: Hs ghi chÐp phÇn nhËn xÐt cña GV Hs tham kh¶o mét sè bµi văn làm đợc các bạn hS III/ HS tù söa lçi sai Gv treo b¶ng phô ghi c¸c lçi cña hs Hs söa lçi sai nghe Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 80 Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt, tr¶ bµi kiÓm tra v¨n (172) A Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh - Cñng cè kiÕn thøc tiÕng viÖt HK I cho häc sinh vµ nh÷ng kiÕn thøc v¨n häc cña häc k× I - Cñng cè kÜ n¨ng lµm mét bµi kiÓm tra tiÕng viÖt, mét bµi kiÓm tra v¨n B ChuÈn bÞ: - Gv: sgk, sgv, bài kiểm tra tiếng việt và bài kiểm tra văn đã chấm điểm - Hs: Đọc lại đề bài kiểm tra tiếng việt và kiểm tra văn C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò Bµi míi: Hoạt động thầy H§1: Ch÷a bµi kiÓm tra - Giáo viên đọc lại đề bài kiÓm tra tiÕng viÖt - Gi¸o viªn gäi lÇn lît häc sinh ch÷a bµi - Gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung - Giáo viên đọc đề kiểm tra v¨n - Gi¸o viªn cïng häc sinh ch÷a bµi Hoạt động trò Néi dung ghi b¶ng Nghe Chữa bài, đối chiếu với bµi lµm cña m×nh Söa lçi sai Nghe Chòa lçi sai H§2: Gi¸o viªn nhËn xÐt u, khuyÕt ®iÓm cña c¶ bµi kiÓm tra - Bµi kiÓm tra tiÕng viÖt: a u ®iÓm: + Đa số học sinh nắm đợc yêu cầu đề bài.Số học sinh đạt điểm 5,6 nhiều + Mét sè bµi lµm kh¸: Mua , P¸o, Sóng … b Nhîc ®iÓm: Bµi nhiÒu em cha lµm đợc - Bµi kiÓm tra v¨n: a u ®iÓm: + §a sè häc sinh n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n Nghe, tiÕp thu + PhÇn tr¾c nhiÖm ®a phÇn lµm tèt b Nhîc ®iÓm: + Sai lçi chÝnh t¶ nhiÒu + Phần tự luận diễn đạt cßn lñng cñng, viÕt cha s©u H§3: Híng dÉn häc sinh ch÷a nh÷ng lçi sai Bµi kiÓm tra tiÕng viÖt: a u ®iÓm: + Đa số học sinh nắm đợc yêu cầu đề bài.Số học sinh đạt điểm 5,6 nhiều + Mét sè bµi lµm kh¸: Mua , P¸o, Sóng … b Nhîc ®iÓm: Bµi nhiÒu em cha lµm đợc Bµi kiÓm tra v¨n: a u ®iÓm: + §a sè häc sinh n¾m (173) vµo bµi - Gi¸o viªn khen ngîi mét sè bµi lµm kh¸ H§4: Gi¸o viªn gäi tªn vµ ghi ®iÓm cña bµi kiÓm tra Cñng cè: Gi¸o viªn ph©n tÝch thªm nh÷ng lçi sai häc sinh hay m¾c ph¶i DÆn dß: - Hs vÒ nhµ hoµn thiÖn bµi kiÓm tra - ¤n tËp lai toµn bé kiÕn thøc häc k× I Ch÷a lçi sai §äc ®iÓm v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n + PhÇn tr¾c nhiÖm ®a phÇn lµm tèt b Nhîc ®iÓm: + Sai lçi chÝnh t¶ nhiÒu + Phần tự luận diễn đạt cßn lñng cñng, viÕt cha s©u Nghe Nghe, tiÕp thu Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 81,82 ¤n tËp tËp lµm v¨n A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm đợc các nội dung chính phần tập làm văn đã học ngữ văn 9, thấy đợc tính chất tích hợp chúng với văn chung Thấy đợc tính kế thừa và phát triển các nội dung tập làm văn lớp cách so sánh với nội dung các kiểu văn đã học lớp dới B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ¤n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh Bµi míi: H§ cña GV H§ cña Häc sinh H§1: Híng dÉn häc sinh «n tËp nh÷ng néi dung lín cña Ng÷ v¨n PhÇn TLV Ng÷ V¨n tËp I cã néi dung lín A- V¨n thuyÕt minh: KÕt hîp nµo ? víi c¸c ph¬ng thøc kh¸c nh lËp luËn gi¶i thÝch vµ miªu t¶ B- V¨n tù sù víi träng t©m: Tù sù kÕt hîp víi lËp luËn Ngoµi cßn cã mét sè néi dung míi v¨n b¶n tù sù Đối thoại và độc thoại nội tâm Ghi b¶ng 1- Nh÷ng néi dung lín cña phÇn tËp lµm v¨n Ng÷ v¨n (174) H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vai trß, vÞ trÝ , t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt v¨n b¶n thuyÕt minh H? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ miªu t¶ cã vai trß, vÞ trÝ, t¸c dông ntn v¨n b¶n thuyÕt minh ? H? Nªu vd minh ho¹? H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu ®iÓm gièng gi÷a v¨n miªu t¶ vµ v¨n gi¶i thÝch H? V¨n thuyÕt minh gièng vµ kh¸c v¨n miªu t¶, gi¶i thÝch ë chç nµo ? ThuyÕt minh: Trung thành với đối tợng cần thuyÕt minh Dïng so s¸nh, liªn tëng Dïng nhiÒu sè liÖu cô thÓ Sö dông cuéc sèng H§4: Híng dÉn häc sinh «n tËp vÒ v¨n tù sù Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña v¨n tù sù ch¬ng tr×nh Ng÷ v¨n Ngêi kÓ vµ vai trß cña ngêi kÓ chuyÖn kÓ v¨n b¶n tù sù Trong thuyÕt minh nhiÒu ngêi ta ph¶i kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ c¸c yÕu tè miêu tả để bài viết đợc sinh động và hấp dẫn Khi thuyÕt minh vÒ mét ng«i chïa cæ, ngêi thuyÕt minh ph¶i sö dông nh÷ng liªn tëng, tîng tëng , so s¸nh nh©n ho¸ nh ng«i chïa tù kÓ chuyÖn vÒ mình để khơi gợi cảm thụ đối tợng thuyết minh.Đồng thời vận dụng miêu tả để ngời đọc hình dung ngôi chùa có d¸ng vÎ ntn?Mµu s¾c, kh«ng gian, h×nh khèi GV sö dông b¶ng thèng kª c¸c d÷ liÖu vÒ v¨n gi¶i thÝch, thuyÕt minh, miªu t¶ Hs quan sát để xác định VD: Miªu t¶: Cã h cÊu, tëng tîng Dïng so s¸nh, liªn yëng Mang c¶m xóc chñ quan Ýt dïng sè liÖu cô thÓ, chi tiÕt Dïng s¸ng t¸c v¨n ch¬ng Ýt tÝnh khu«n mÉu §a nghÜa NhËn diÖn c¸c yÕu tè miªu t¶ nội tâm, lập luận, đối thoại và độc thoại, ngời kể văn b¶n tù sù Kü n¨ng kÕt hîp c¸c ph¬ng thøc mét v¨n b¶n Vai trß, vÞ trÝ, t¸c dông cña c¸c yÕu tè miªu t¶ néi t©m vµ lËp luËn Vai trò, tác dụng đối thoại, độc thoại Thay đổi các hình thức ngời kể chuyÖn v¨n b¶n tù sù YÕu tè lËp luËn cã t¸c dông thuyÕt phôc ngêi nghe, ngêi đọc YÕu tè miªu t¶ néi t©m lµm næi bËt suy nghÜ, t×nh c¶m, diÔn biÕn t©m lý phøc t¹p, tinh vi 2- Vai trß, vÞ trÝ, t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ yÕu tè, miªu t¶ v¨n b¶n thuyÕt minh 3- §iÓm gièng vµ kh¸c gi÷a v¨n miªu t¶ vµ gi¶i thÝch 4- V¨n tù sù ng÷ v¨n (175) Nªu vai trß, t¸c dông cña yÕu tè lËp luËn vµ miªu t¶ néi t©m v¨n b¶n tù sù H·y cho vd vÒ ®o¹n v¨n tù sù cã sö dông yÕu tè miªu t¶ néi t©m ? lËp luËn ? TiÕt82 cña NV Häc sinh ®a vd ë v¨n b¶n đã học chơng trình Ngữ v¨n VD: Miªu t¶ néi t©m: Thùc sù mÑ kh«ng lo l¾ng (cæng trêng ) LËp luËn: lêi dô qu©n tríc lóc lên đờng Quang Trung C¶ miªu t¶ néi t©m vµ lËp luËn : ®o¹n t«i trß chuyÖn víi B×nh T vÒ L·o H¹c HS dựa vào ghi nhớ đã học 5- Đối thoại, độc thoại và độc thoại néi t©m Kh¸i niÖm Vai trß t¸c dông §o¹n v¨n DÕ MÌn trªu chÞ Cèc TruyÖn ng¾n " Lµng", " LÆng lÏ VÝ dô: H§5: Híng dÉn häc sinh t×m Sa Pa" hiÓu vai trß cña c¸c yÕu tè đối thoại và độc thoại nội Kể theo ngôi thứ 1: Những t©m ngµy th¬ Êu KÓ qua ng«n ng÷ cña mét NV KÓ b»ng lêi cña ngêi dÉn H? Thế nào là đối thoại, độc truyện: Lặng lẽ Sa Pa thoại, độc thoại nội tâm? T¸c dông: HS th¶o luËn t¸c 6-Ngêi kÓ chuyÖn H? Nªu vai trß, t¸c dông c¸c dông cña tõng c¸ch kÓ chuyÖn t¸c phÈm tù h×nh thøc nµo ? sù: Gièng: KÓ c¸c sù viÖc theo mèi H? Tìm các VD đoạn văn quan hệ nào đấy: quan hệ nhân tự có tác dụng yếu tố đối quả, quan hệ liên tởng thoại, độc thoại, độc thoại nội Mục đích: nhận thức việc t©m ? Kh¸c: cã sù lÆp l¹i nhng n©ng cao c¶ vÒ kiÕn thøc vµ kü n¨ng Vì các yếu tố đó đóng vai H§6: Híng dÉn häc sinh «n trß bæ trî lµm næi bËt ph¬ng tập vai trò ngời kể thức biểu đạt chính truyÖn v¨n tù sù Trong thùc tÕ khã cã mét vb T×m c¸c VD vÒ c¸c ®o¹n tù sù nµo chØ vËn dông mét ph¬ng ngời kể chuyện theo ngôi thức biểu đạt nhất? thø nhÊt ? Qua ng«n ng÷ nv ? KÓ b»ng VD: Tù sù cã thÓ kÕt hîp miªu lêi kÓ cña ngêi dÉn truyÖn? t¶, nghÞ luËn, biÓu c¶m, thuyÕt LuyÖn tËp: minh §Ò bµi: ViÕt mét NhËn xÐt t¸c dông cña mçi Miªu t¶ cã thÓ kÕt hîp tù sù, ®o¹n v¨n tù sù cã h×nh thøc kÓ ? biÓu c¶m, thuyÕt minh, sö dông yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m Vì hs cần rèn luyện theo chuẩn ngời bà đáng mùc cña nhµ trêng yªu (176) VD: Khi học các yếu tố đối tho¹i kiÕn thøc TLV gióp hs hiÓu s©u h¬n vÒ VB VD: VB tù sù cung cÊp cho hs HĐ7: Hớng dẫn học sinh các đề tài, nội dung và cách kể chuyÖn, c¸ch dïng ng«i kÓ luyÖn tËp Yªu cÇu häc sinh lµm bt Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc Nghe bµi häc DÆn dß: - VÒ nhµ «n tËp kiÕn thøc Nghe , ghi - Lµm bµi tËp TuÇn 18 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt: 83,84 ¤n tËp tËp lµm v¨n A Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm đợc các nội dung chính phần tập làm văn đã học ngữ văn 9, thấy đợc tính chất tích hợp chúng với văn chung Thấy đợc tính kế thừa và phát triển các nội dung tập làm văn lớp cách so sánh với nội dung các kiểu văn đã học lớp dới B ChuÈn bÞ: Gv: sgk, sgv, tltk, b¶ng phô Hs: ¤n tËp kiÕn thøc C Hoạt động dậy học: ổn định tổ chức Bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh Bµi míi Hoạt động củ thầy Hoạt động cua trò Néi dung ghi b¶ng H§1: Gi¸o viªn nªu môc Nghe So s¸nh néi dung đích, yêu cầu bài học các văn tự đã H§2: Híng dÉn häc sinh so häc ë líp so víi c¸c s¸nh néi dung cña c¸c v¨n Tho¶ luËn, tr¶ lêi tự đã học lớp so Học sinh khác nhận xét văn tự đã học bæ sung ë líp díi víi c¸c líp díi a Gièng nhau: H? c¸c néi dung vÒ v¨n b¶n V¨n b¶n tù sù ph¶i tự đã học lớp có gì cã: gièng vµ kh¸c so víi c¸c néi - Nh©n vËt chÝnh vµ dung văn tự đã học (177) líp díi ?  Gi¸o viªn gîi ý  Gi¸o viªn bæ sung H§3: Híng dÉn häc sinh nhËn diªn v¨n b¶n H? Gi¶i thÝch t¹i văn có đủ các yếu tố miªu t¶, biÓu c¶m, nghÞ luËn mà đó gọi là văn tự sù? Theo em liÖu cã lo¹i v¨n b¶n nµo chØ vËn dông phơng thức biểu đạt kh«ng? -> Gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung TiÕt 84: Nghe mét sè nh©n vËt phô - Cèt truyÖn: Sù viÖc chÝnh, sù viÖc phô b kh¸c nhau: ë líp cã thªm: + Sù kÕt hîp gi÷a biÓu c¶m vµ miªu t¶ Th¶o luËn, néi t©m Suy nghÜ, tr¶ lêi + KÕt hîp c¸c yÓu tè Hs kh¸c nhËn xÐt bæ sung nghÞ luËn + Đối thoại, độc thoại néi t©m Nghe NhËn diÖn v¨n b¶n: - Khi gäi tªn mét v¨n b¶n, ngêi ta c¨n cø vµo ph¬ng thøc biÓu đạt chính văn đó - Trong mét v¨n b¶n cã ®Çy dñ c¸c yÓu tè: vÉn gäi lµ v¨n b¶n tù sù v× c¸c yÕu tè Êy bæ trî cho ph¬ng ph¸p chÝnh - thùc tÕ Ýt gÆp hoÆc kh«ng cã v¨n b¶n nµo sö dông phơng thức biểu đạt KÓ b¶ng nhÊt Lµm bµi tËp H§4: híng dÉn häc sinh «n tËp kh¶ nang kÕt hîp gi÷a Nghe, c¸c yÕu tè v¨n b¶n - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh kÎ b¶ng bt9 sgk trang 220 -> Gi¸o viªn gîi ý Quan s¸t -> Gi¸o viªn treo b¶ng phô đáp án H§5: Híng dÉn häc sinh tr¶ §äc, nghe lêi c©u hái 10 sgk H? Một số tác phẩm tự đã häc sgk ng÷ v¨n tõ líp -> kh«ng ph¶I bao giê còng ph©n biÖt bè côc ba phÇn : Më bµi, th©n bµi vµ kÕt luËn T¹i bµi tËp lµm văn học sinh phảI có đủ Kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c yÕu tè v¨n b¶n: a tù sù + miªu t¶ + nghÞ luËn + biÓu c¶m + thuyÕt minh b Miªu t¶ + tù sù + biÓu c¶m + thuyÕt minh c NghÞ luËn + miªu t¶ + biÓu c¶m + thuyÕt minh d BiÓu c¶m + tù sù + miªu t¶ + nghÞ luËn (178) phần đã nêu ? -> Gi¸o viªn gîi ý, bæ sung H? Nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ kiÓu v¨n b¶n tù sù vµ tập làm văn có giúp đợc gì việc đọc – hiểu các v¨n b¶n t¬ng øng sgk ng÷ v¨n kh«ng? -> Gi¸o viªn lÊy vÝ dô H§6: Híng dÉn häc sinh tr¶ lêi c©u hái 12 H? Nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ c¸c t¸c phÈm tù sù phần đọc – hiểu văn b¶nvµ phÇn tiÕng viÖt t¬ng ứng đã giúp em gì viÖc viÕt bµi v¨n tù sù? Phân tích vài ví dụ để làm s¸ng râ? -> Gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung, lÊy vÝ dô Nghe Suy nghÜ, tr¶ lêi Lêy vÝ dô Bè côc phÇn : Më bµi, th©n bµi , kÕt bµi mang tÝnh quy phậm với học sinh để rÌn luyÖn t khoa häc , t h×nh tîng, t cÊu tróc Nghe Th¶o luËn, tr¶ lêi nh÷ng kiÕn thøc vµ LÊy vÝ dô kÜ n¨ng vÒ kiÓu v¨n Häc sinh kh¸c nhËn xÐt, b¶n tù sù cña phÇn bæ sung tập làm văn đã soi s¸ng thªm nhiÒu cho việc đọc – hiểu văn b¶n, t¸c phÈm v¨n Nghe häc t¬ng øng sgk ng÷ v¨n Nghe, tiÕp thu Cñng cè: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc DÆn dß: - vÒ nhµ «n tËp kiÕn thøc - ChuÈn bÞ kiÓm tra HKI Nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ t¸c phẩm tự phần đọc hiÓu v¨n b¶n, phÇn TV tơng ứng đãcung cÊp cho häc sinh nh÷ng tri thøc cÇn thiết để làm văn tù sù: nh©n vËt, cèt truyÖn, ngêi kÓ truyÖn, ng«i kÓ Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 85 & 86 : kiÓm tra tæng hîp häc kú I ( Phòng GD & ĐT đề ) (179) TuÇn 19 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 87 : TËp lµm v¨n tËp lµm th¬ t¸m ch÷ I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: §Æc ®iÓm cña thÓ th¬ t¸m ch÷ VÒ kÜ n¨ng: - NhËn biÕt th¬ t¸m ch÷ - Tạo đối, vần, nhịp làm thơ tám chữ Về thái độ: ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Một số bài thơ tham khảo; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng (180) H§ 1: Nªu nh÷ng hiÓu biÕt ch÷ trªn mét dßng cña em vÒ thÓ th¬ ch÷? Ng¾t nhÞp ®a d¹ng Mçi khæ thêng gåm c©u Gieo vÇn: vÇn ch©n LuyÖn lµm th¬ ch÷: 1/ §iÒn vµo chç trèng a/ H? KÓ tªn nh÷ng bµi th¬ viÕt Quª h¬ng, Nhí rõng, BÕp b/ theo thể chữ mà em đã lửa häc? Nhí rõng Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh §äc, nghe đọc mục 1,2 sgk trang 150 H? §o¹n th¬ trªn trÝch tõ vb Dùa vµo bµi th¬ gîi ý cho hs ®iÒn nµo? H? §iÒn nh÷ng tõ nµo vµo §iÒn tõ, häc sinh kh¸c nhËn xÐt, bæ sung chç trèng? Nghe Gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung §äc, nghe H? §äc ®o¹n th¬ sgk Suy nghÜ, tr¶ lêi trang 151 thuộc bài Tựu trờng Huy Cận đã bị chép sai H·y chØ chç sai, nãi lÝ vµ t×m c¸ch söa l¹i cho Suy nghÜ, t×m tõ thÝch hîp đúng? H§2: Híng dÉn häc sinh thùc hµnh lµm th¬ t¸m ch÷ Yªu cÇu häc sinh t×m tõ thÝch Lµm thªm c©u cuèi hợp để điền vào chỗ trống ng÷ liÖu Yªu cÇu häc sinh thö lµm thªm c©u cuèi ng÷ liÖu Sè ch÷ Yªu cÇu häc sinh tËp lµm th¬ Ng¾t nhÞp Sè khæ, néi dung, c¶m xóc t¸m ch÷ Ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña hs GV gợi ý số chủ đề: mái trêng, thÇy c«, b¹n bÌ, quª h- Hs tr×nh bµy ¬ng H? Bài thơ phải đảm bảo nh÷ng yªu cÇu g×>? 2/ TËp lµm th¬ ch÷: Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh đọc bài thơ đã chuẩn bị Nghe GV nhËn xÐt Cñng cè, luyÖn tËp: Giáo viên đọc cho học sinh nghe số bài thơ tham khảo Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ tËp lµm th¬ t¸m ch÷ - Su tÇm mét sè bµi th¬ t¸m ch÷ mµ em thÝch (181) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 88:V¨n b¶n đứa trẻ ( Hớng dẫn đọc thêm) ( TiÕt 1) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Những đóng góp M Go – rơ- ki văn học Nga và văn học nhân loại - Mối đồng cảm chân thành nhà văn với đứa trẻ bất hạnh - Lời văn tự giàu hình ảnh, đan xen chuyện đời thờng với truyện cổ tích VÒ kÜ n¨ng: - Đọc - hiểu văn truyện đại nớc ngoài - Vận dụng kiến thức thể loại và kết hợp các phơng thức biểu đạt tác phẩm tự để cảm nhận văn truyện đại - Kể và tóm tắt đợc đoạn truyện Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: Phân tích thay đổi Nhuận Thổ sau 20 năm xa cách, tôi gặp lại? Qua đó tg’ muốn thể điều gì thái dộ, tình cảm mình? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm HS đọc chú thích SGK ( tr 217) GV kh¸i qu¸t mét sè nÐt c¬ b¶n Go-r¬- ki tiÕng Nga cã nghĩa là: cay đắng H® cña Hs HS đọc Ghi b¶ng I/G.thiÖu t.gi¶, t¸c phÈm: 1/ T.gi¶: - Go-r¬-ki (18681936) lµ v¨n hµo Nga vĩ đại - ¤ng sinh trëng gia đình lao động nghèo, bố mÊt sím, mÑ ®i lÊy chång kh¸c, cËu bÐ ë víi «ng bµ ngo¹i Tuæi th¬ tr¶i qua nhiÒu cay đắng Go-r¬-ki (1868-1936) lµ v¨n hào Nga vĩ đại Ông sinh trởng gia đình lao động nghèo, bố sớm, mÑ ®i lÊy chång kh¸c, cËu bÐ ë víi «ng bµ ngo¹i Tuæi th¬ tr¶i qua nhiều cay đắng Từ nhỏ ông ham mê đọc s¸ch Cuèi thÕ kû XI X, «ng trë thµnh nhµ v¨n næi tiÕng kh¾p níc Nga vµ ch©u ©u Thêi th¬ Êu gåm 13 ch¬ng H? Nªu nh÷ng hiÓu biÕt §©y lµ cuèn ®Çu tiªn bé cña em vÒ t¸c phÈm? tiÓu thuyÕt tù thuËt tËp: thêi 2/ T¸c phÈm: th¬ Êu; KiÕm sèng; Nh÷ng tr- Thêi th¬ Êu gåm ờng đại học tôi 13 ch¬ng §©y lµ (182) cuèn ®Çu tiªn bé tiÓu thuyÕt tù thuËt tËp: thêi th¬ Êu; KiÕm sèng; Những trờng đại häc cña t«i H§2: Híng dÉn häc sinh đọc, tìm hiểu chung Giáo viên gọi học sinh đọc H? V¨n b¶n chia lµm mÊy §äc, nghe phÇn? Néi dung tõng phÇn: phÇn? Tõ ®Çu….Ên cói em nã xuèng: T×nh b¹n tuæi th¬ tr¾ng Tiếp….cấm không đợc đến nhµ tao: T×nh b¹n bÞ cÊm ®o¸n Cßn l¹i: T×nh b¹n vÉn c tiÕp H§3: Híng dÉn häc sinh diÔn t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n H? T×nh b¹n tuæi th¬ gi÷a A-li-ô-sa và đứa trẻ đợc thÓ hiÖn qua nh÷ng chi tiÕt nµo? H? Qua cuéc trß chuyÖn, A đã biết đIều gì đứa trẻ? Giữa A và đứa trẻ đã có đồng cảm Hoàn c¶nh sèng thiÕu t×nh th¬ng đã khiến đứa trẻ trở nªn th©n mËt víi h¬n H? H/¶nh cña lò trÎ nghe chuyÖn cæ tÝch cã mô dì ghẻ đợc tg’ m.tả ntn? H? N.xÐt g× vÒ c¸ch so s¸nh cña tg’ ? Giäng th©n mËt Võa ng¾m nghÝa nh×n võa nãi chuyÖn rÊt l©u Những đứa trẻ sống c¶nh giµu sang nhng còng ch¼ng sung síng g×: mÑ chÕt, sèng víi d× ghÎ, bè cÊm ®o¸n, đánh đòn, Cuộc sống thiếu t×nh th¬ng II/ §äc, bè côc: §äc Chó thÝch Bè côc III/ T×m hiÓu v¨n b¶n: V× nh÷ng đứa trẻ chơi thân víi nhau: - A-li-«-sa gãp sức cứu đứa trẻ r¬i xuèng giÕng - A-li-«-sa vµ đứa trẻ thiếu mÑ( mÑ mÊt sím) Nh÷ng quan s¸t vµ nhËn xÐt cña A-li-«-sa: - Ngåi s¸t Chóng ngåi s¸t vµo nh lò nh nh÷ng gµ gµ con - Sî h·i co cóm So sánh c.xác khiến  đọc liên bên tëng lò gµ co côm l¹i nh×n thÊy diÒu h©u Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Tãm t¾t truyÖn - C¶m nhËn cña em sau häc xong bµi v¨n Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 89:V¨n b¶n (183) đứa trẻ ( Hớng dẫn đọc thêm) ( TiÕt 2) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Những đóng góp M Go – rơ- ki văn học Nga và văn học nhân loại - Mối đồng cảm chân thành nhà văn với đứa trẻ bất hạnh - Lời văn tự giàu hình ảnh, đan xen chuyện đời thờng với truyện cổ tích VÒ kÜ n¨ng: - Đọc - hiểu văn truyện đại nớc ngoài - Vận dụng kiến thức thể loại và kết hợp các phơng thức biểu đạt tác phẩm tự để cảm nhận văn truyện đại - Kể và tóm tắt đợc đoạn truyện Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Tóm tắt đoạn trích : Những đứa trẻ? Bµi míi: H® cña GV H? lò trÎ ®ang say sa truyÖn cæ tÝch th× ®IÒu g× x¶y ra? H? Cử ông ta đợc m.t¶ ntn? H? TháI độ đứa trẻ đợc diễn tả ntn? H? Lão đại tá còn có hành động ntn với A-li-ô-sa? Giữa A và đứa trẻ là đằng cấp khác MÆc dï vËy chóng vÉn lµ b¹n tèt cña H? Sau bÞ cÊm ®o¸n, bọn trẻ đã tìm cách nào để tiÕp tôc quan hÖ víi nhau? H? Chóng trß chuyÖn víi nh÷ng g× qua chiÕc cæng Êy? H? Trong mçi lÇn kÓ chuyÖn cæ tÝch, ®IÒu thó vÞ gì đã xảy ra? H? Qua c¸c c©u chuyÖn cæ tích, bọn trẻ đã rút điều g×? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ quan hÖ t×nh b¹n cña lò trÎ? H® cña Hs Ghi b¶ng XuÊt hiÖn mét «ng giµ víi bé - Khi bÞ bè m¾ng ria tr¾ng… đứa bé ¤ng ta m¾ng:… ngoan ngo·n ®I Mấy đứa trẻ lặng lặng bớc vào nhà ngủ nh khái xe nh÷ng ngçng ngoan ngo·n Doạ nạt: cấm không đợc đến -> A-li-ô-sa tỏ nhµ tao th«ng c¶m cuéc sèng thiÕu t×nh th¬ng cña c¸c b¹n nhá KhoÐt lç h×nh b¸n nguyÖt ë hµng rµo Nã lµ chiÕc cæng cña t×nh b¹n tuæi th¬ Chóng nãi chuyÖn vÒ cuéc sống buồn tẻ, Truyện đời thchim, nhữn đứa trẻ khác, ờng và cổ tích chóng nghe A-li-«-sa kÓ chuyÖn cæ tÝch - D× ghÎ kh¸c víi Mçi lÇn quªn l¹i ch¹y vÒ hái mÑ.A-li-«-sa liªn bµ tởng đến mụ dì ghẻ độc ác Tất các bà tốt truyÖn cæ tÝch mµ bµ ngo¹i kÓ Chúng có đồng cảm, tin cậy - Chi tiết ngời mẹ lÉn nhau, gi÷a chóng kh«ng thËt cña nh÷ng còn không còn quan hệ đẳng đứa trẻ cÊp:giµu nghÌo ( đã chết) cần (184) H? NghÖ thuËt kÓ chuyÖn tác giả có đIều gì đáng chó ý? H? Vì tg’ không để Ali-ô-sa gọi tên cụ thể đứa trẻ? H? NghÖ thuËt næi bËt cña t¸c phÈm? H? TruyÖn kÓ ®iÒu g×? Chuyện đời thờng và chuyện cæ tÝch xen lÉn vµo Mang tÝnh kh¸i qu¸t h¬n vµ ®Ëm mµu s¾c cæ tÝch h¬n TiÓu thuyÕt tù thuËt NghÖ thuËt kÓ chuyÖn: lång chuyện đời thờng và chuyện cæ tÝch T×nh b¹n th©n thiÕt cña nh÷ng đứa trẻ vÈy Ýt níc phÐp lµ sèng l¹i IV/ Tæng kÕt: 1/ NghÖ thuËt: 2/ Néi dung Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Tãm t¾t truyÖn - C¶m nhËn cña em vÒ nh©n vËt A-li-«-sa -Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 90 tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Ôn lại các kiến thức đã học HKI VÒ kÜ n¨ng: - NhËn nh÷ng u , nhîc ®iÓm bµi viÕt cña m×nh - Tự đa cách khắc phục , hơng phấn đấu HKII Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, bài kiểm tra học sinh đã chấm điểm , bảng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: ¤n tËp kiÕn thøc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: Gv nhắc lại toàn đề bài để hs tiện theo dõi Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Gi¸o viªn tr¶ bµi NhËn bµi kiÓm tra kiÓm tra cho häc sinh H§2: Gi¸o viªn nhËn xÐt chung nh÷ng u, khuyÕt ®iÓm bµi lµm cña häc sinh * ¦u ®iÓm: §a sè lµm tèt Nghe, tiÕp thu phÇn tr¾c nghiÖm - NhiÒu bµi tr×nh bÇy s¹ch sÏ - Bµi lµm cho thÊy c¸c em Ghi b¶ng Tr¶ bµi kiÓm tra tæng hîp häc k× i (185) đã nắm kiến thức b¶n * Nhîc ®iÓm: - Phần tự luận cha đạt yêu cÇu, tr×nh bÇy lñng cñng, bµi lµm cha s©u s¾c - Sai lçi chÝnh t¶ nhiÒu: Ch÷a bµi kiÓm tra LÝu… Häc sinh kh¸c nhËn xÐt H§3: Gi¸o viªn cïng häc sinh lÇn lît ch÷a bµi kiÓm Nghe tra - Gi¸o viªn gäi häc sinh ch÷a bµi - Gi¸o viªn chØ nh÷ng lçi §äc ®iÓm sai tiªu biÓu hay m¾c ph¶i H§4: gi¸o viªn biÓu d¬ng bài khá, đọc ®o¹n v¨n hay: Sóa, Chóa … H§5: Gi¸o viªn gäi ®iÓm Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn cho häc sinh nghe mét sè bµi tham kh¶o Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ «n tËp l¹i kiÕn thøc HKI - ChuÈn bÞ bµi míi - (186) TuÇn 20 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 91: V¨n b¶n bàn đọc sách ( TiÕt 1) Chu Quang TiÒm I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - ý nghĩa, tầm quan trọng việc đọc sách và phơng pháp đọc sách - Phơng pháp đọc sách cho có hiệu VÒ kÜ n¨ng: - Biết cách đọc – hiểu văn dịch - NhËn bè côc chÆt chÏ, hÖ thèng luËn ®iÓm râ rµng mét v¨n b¶n nghÞ luËn - RÌn luyÖn thªm c¸ch viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ, chân dung: Chu Quang Tiềm; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luËn nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc so¹n bµi cña Hs Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm H® cña Hs Ghi b¶ng Giíi thiÖu vÒ côm bµi v¨n b¶n nghÞ luËn gåm bµi: NghÞ luËn x· héi: Bµn vÒ đọc sách, chuẩn bị hành trang… NghÞ luËn v¨n häc: TiÕng nãi cña v¨n nghÖ, Sãi vµ cõu HS ghi chÐp: 1897-1986 lµ nhµ mü häc, lý luËn v¨n häc næi tiÕng cña Trung Quèc Ông bàn đọc sách lần nµy kh«ng ph¶i lµ lÇn ®Çu Bµi viÕt nµy lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝch I/ G.thiÖu vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm: 1/ T¸c gi¶: - Chu Quang TiÒm 1897-1986 lµ nhµ mü häc, lý luËn v¨n häc næi tiÕng cña Trung Quèc - Ông bàn đọc s¸ch lÇn nµy kh«ng ph¶i lµ lÇn ®Çu Bµi (187) luü kinh nghiÖm, dµy c«ng suy nghÜ, lµ nh÷ng lêi bµn t©m huyÕt cña ngêi ®i tríc muèn truyÒn l¹i cho thÕ hÖ sau Gọi Hs đọc chú thích GV tãm t¾t nh÷ng nÐt c¬ - Dùa vµo sgk tr¶ lêi b¶n vÒ t¸c gi¶ ? viÕt nµy lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝch luü kinh nghiÖm, dµy c«ng suy nghÜ, lµ nh÷ng lêi bµn t©m huyÕt cña ngêi ®i tríc muèn truyÒn l¹i cho thÕ hÖ sau H? Nêu vài nét tác Bài văn đợc trích từ phÈm? s¸ch “Danh nh©n TQ bµn vÒ niÒm vui, nçi buồn công việc đọc s¸ch” 2/ T¸c phÈm: Bài văn đợc trích từ s¸ch “Danh nh©n TQ bµn vÒ niÒm vui, nçi buån cña c«ng viÖc đọc sách” H§2: Híng dÉn häc sinh đọc, tìm hiểu chú thích Giáo viên gọi hs đọc II/ §äc, chó thÝch §äc Chó thÝch Bè côc phÇn: H? H·y tãm t¾t ý kiÕn cña Tõ ®Çu…ph¸t hiÖn thÕ t¸c gi¶ dùa theo bè côc bµi giíi míi viÕt? Khẳng định tầm quan träng, ý nghÜa cña viÖc đọc sách TiÕp tù tiªu hao lùc lîng: C¸c khã kh¨n, nguy h¹i dÔ gÆp cu¶viÖc đọc sách tình hình hiÖn Cßn l¹i: Bµn vÒ p/ph¸p đọc sách III/ T×m hiÓu v¨n b¶n: Gọi Hs đọc phần I văn Hs đọc 1/ TÇm quan träng vµ b¶n - Sách đã ghi chép, cô ý nghĩa việc đọc H? Qua lời bàn tác giả, đúc, lu truyền tri sách: ta thấy sách có vai trò và ý thức, thành tựu mà - Sách đã ghi chép, nghĩa gì trên đờng phát loài  tìm tòi, tích luỹ cô đúc, lu truyền triÓn cña nh©n lo¹i? tri thøc, mäi thµnh qua tõng thêi kú Nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ tùu mµ loµi  t×m trÞ cã thÓ xem lµ nh÷ng tßi, tÝch luü qua tõng cột mốc trên đờng thời kỳ häc thuËt cña nh©n lo¹i - Nh÷ng cuèn s¸ch H? Em hiÓu “ häc thuËt” cã - HÖ thèng kiÕn thøc cã gi¸ trÞ cã thÓ xem nghÜa lµ g×? khoa häc lµ nh÷ng cét mèc H? Từ vai trò, tác dụng - Đọc sách là đờng trên đờng học sách ngời, tác tích luỹ, nâng cao vốn thuật nhân loại giả đã cho thấy đọc sách có tri thức - HÖ thèng kiÕn thøc tÇm quan träng vµ ý nghÜa khoa häc ntn? - §äc s¸ch lµ ®H? Tõ: trêng chinh ë ®©y ®- - §äc s¸ch lµ sù chuÈn êng tÝch luü, n©ng îc hiÓu theo nghÜa ntn? bị để có thể làm tr- cao vốn tri thức Trong t×nh h×nh hiÖn nay, êng chinh v¹n dÆm trªn - §äc s¸ch lµ sù sáchvở tích luỹ nhiều thì đờng học vấn, chuẩn bị để có thể việc đọc sách ngày phát giới làm trờng chinh cµng kh«ng dÔ Không thể tiến lên thu vạn dặm trên đđợc các thành tựu ờng học vấn, phát trên đờng văn hoá giới häc thuËt nÕu nh kh«ng Kh«ng thÓ tiÕn lªn (188) biÕt kÕ thõa, xuÊt ph¸t từ thành tựu đã qua H? T¹i cÇn ph¶i lùa - Lùa chän s¸ch th× viÖc chọn sách đọc? đọc sách đạt hiệu qu¶ thu đợc các thành tựu trên đờng v¨n ho¸ häc thuËt nÕu nh kh«ng biÕt kÕ thõa, xuÊt ph¸t tõ thành tựu đã qua Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - §äc, tãm t¾t t¸c phÈm - Trả lời các câu hỏi phần đọc – hiểu văn Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 92: V¨n b¶n bàn đọc sách ( TiÕt 2) Chu Quang TiÒm I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - ý nghĩa, tầm quan trọng việc đọc sách và phơng pháp đọc sách - Phơng pháp đọc sách cho có hiệu VÒ kÜ n¨ng: - Biết cách đọc – hiểu văn dịch - NhËn bè côc chÆt chÏ, hÖ thèng luËn ®iÓm râ rµng mét v¨n b¶n nghÞ luËn - RÌn luyÖn thªm c¸ch viÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ, chân dung: Chu Quang Tiềm; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luËn nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc so¹n bµi cña Hs Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß H? T¸c gi¶ chØ nh÷ng - nguy h¹i thêng gÆp: nguy hại việc đọc Sách nhiều khiến ta ko s¸ch ntn? chuyªn s©u, dÔ sa vµo lèi “¨n t¬i nuèt sèng”, cha kÞp tiªu ho¸, kh«ng biÕt nghiÒn ngÉm Sách nhiều khiến ngời đọc l¹c híng, l·ng phÝ thêi gian vµ søc lùc trªn nh÷ng cuèn s¸ch kh«ng thËt cã Ých ND ghi b¶ng 2/ Nh÷ng khã kh¨n, nguy h¹i dÔ gÆp ph¶i đọc sách t×nh h×nh hiÖn nay: - S¸ch nhiÒu khiÕn ta ko chuyªn s©u, dÔ sa vµo lèi “¨n t¬i nuèt sèng”, cha kÞp tiªu ho¸, kh«ng biÕt (189) - Néi dung c¸c lêi bµn vµ c¸ch tr×nh bµy cña tg’ thÊu tình, đạt lý: cácý kiến đa xác đáng, có lý lẽ từu t cách häc gi¶ cã uy tÝn, tõng tr¶i qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, tÝch luü, nghiÒn ngÉm l©u dµi - Tr×nh bµy lêi bµn b»ng H? Tác giả đã trình bày cách phân tích cụ thể, lêi bµn cña m×nh b»ng giäng chuyÖn trß t©m t×nh, c¸ch nµo? thân ái để chia sẻ kinh nghiÖm, thµnh c«ng, thÊt b¹i thùc tÕ H? NhËn xÐt g× vÒ néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy nhận xét, đánh giá cña t¸c gi¶? H? §Æc biÖt bµi v¨n cßn giàu sức thuyết phục ngời đọc cách viết ntn? Mçi nguy h¹i t¸c gi¶ ®a nh÷ng dÉn chøng cô thÓ vµ ph©n tÝch T¸c gi¶ phê phán lối đọc sách thiÕu chän läc H? Theo t¸c gi¶, muèn tích luỹ học vấn, đọc s¸ch hiÖu qu¶ cÇn lùa chän s¸ch ntn? - C¸ch viÕt giµu h×nh ¶nh, nhiÒu chç t¸c gi¶ vÝ von cô thÓ vµ thó vÞ VD: LiÕc qua th× thÊy rÊt nhiÒu… Lµm häc vÊn gièng nh… - Không tham đọc nhiều mà phải chọn cho tinh, đọc cho kü nh÷ng quyÓn s¸ch nµo thùc sù cã gi¸ trÞ, cã lîi Ých cho m×nh H? TG đã dùng cách nói - Đọc nhiều mà không chịu vÝ von nhng rÊt cô thÓ nghÜ s©u nh cêi ngùa qua cách đọc sách không có chợ… suy nghÜ, nghiÒn ngÉm ntn? ý nghÜa cña h×nh thức so sánh đó? H? Tại các học giả - Không thể xem thờng đọc chuyªn m«n vÉn cÇn ph¶i s¸ch thêng thøc, lo¹i s¸ch ë đọc sách thờng thức? l×nh vùc gÇn gòi kÕ cËn víi chuyªn ngµnh, chuyªn s©u cña m×nh H? ý kiến trên đã cho - TG đã khẳng định: trên đời em thÊy ®iÒu g× cã häc vÊn nµo lµ c« lËp, viÖc lùa chän s¸ch cña kh«ng cã liªn hÖ kÕ cËn v× t¸c gi¶? thÕ kh«ng biÕt th«ng th× kh«ng thÓ chuyªn s©u, kh«ng biÕt réng th× kh«ng thÓ n¾m gän ý kiến đó chứng tỏ kinh nghiÖm, sù tõng tr¶i cña mét häc gi¶ lín H? Em hãy tóm tắt các ý - Tg đa ý kiến đáng để kiÕn cña Chu Quang mäi ngêi suy nghÜ, häc tËp: Tiềm cách đọc sách? Ko nên đọc lớt qua, đọc để trang trí mặt mà phải vừa đọc, vừa suy nghĩ là các sách có giá trÞ Không nên đọc cách tràn lan mà cần đọc có kế nghiÒn ngÉm - Sách nhiều khiến ngời đọc lạc hớng, lãng phÝ thêi gian vµ søc lùc trªn nh÷ng cuèn s¸ch kh«ng thËt cã Ých 3/ Bµn vÒ ph¬ng ph¸p đọc sách: a/ CÇn lùa chän s¸ch đọc - Không tham đọc nhiÒu mµ ph¶i chän cho tinh, đọc cho kỹ nh÷ng quyÓn s¸ch nµo thùc sù cã gi¸ trÞ, cã lîi Ých cho m×nh §äc nhiÒu mµ kh«ng chÞu nghÜ s©u nh cêi ngùa qua chî… Kh«ng thÓ xem thêng đọc sách thờng thức, lo¹i s¸ch ë l×nh vùc gÇn gòi kÕ cËn víi chuyªn ngµnh, chuyªn s©u cña m×nh B/ Cách đọc sách có hiÖu qu¶: - Không nên đọc c¸ch trµn lan mµ cÇn đọc có kế hoạch - Lý lÏ, dÉn chøng sinh động (190) ho¹ch - Lý lÏ, dÉn chøng sinh H? Bài viết có lý, có tình, động cã søc thuyÕt phôc cao IV/ Tæng kÕt: Điều đó đợc tạo nên Ghi nhí (SGK) yÕu tè nµo? - C¸ch viÕt v¨n giµu h×nh V/ LuyÖn tËp H? Qua bµi v¨n, em häc ¶nh, giµu c¸ch vÝ von tập đợc gì lối viết văn Các nhóm thảo luận nghÞ luËn cña t¸c gi¶? Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ häc bµi - So¹n bµi: §Ò ng÷ Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 93: TiÕng ViÖt khëi ng÷ I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - §Æc ®iÓm cña khëi ng÷ - C«ng dông cña khëi ng÷ VÒ kÜ n¨ng: - NhËn diÖn khëi ng÷ ë c©u - §Æt c©u cã khëi ng÷ Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? : Nhắc lại các thành phần câu đã học? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh tìm hiểu đặc điểm và công dông cña Khëi Ng÷ GV ®a b¶ng phô Vd Quan s¸t trªn b¶ng phô: SGK a/ Cßn anh, anh kh«ng gh×m næi b/ Giµu, t«i còng giµu H? Xác định chủ ngữ tõng c©u cã chøa phÇn in C/ VÒ c¸c thÓ v¨n ®Ëm ? lÜnh vùc v¨n nghÖ, Ghi b¶ng I/ §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña khëi ng÷ c©u: 1/ VD: (191) chóng ta cã thÓ tin ë tiÕng ta, kh«ng sî nã thiÕu giµu 2/ NhËn xÐt: Phân biệt các từ ngữ in đậm và đẹp víi chñ ng÷ - §øng tríc chñ ng÷, Đứng trớc chủ ngữ, có có đứng sau CN, H? Nhận xét gì vị trí đứng sau CN, trớc trớc VN c¸c tõ im ®Ëm c©u? VN - Nêu lên đề tài liên H?Những từ in đậm Nêu lên đề tài liên quan quan tới việc đợc nói câu có mối quan hệ ntn ý tới việc đợc nói câu câu chứa nó nghÜa víi nßng cèt c©u? chøa nã - Các từ : về, GV : Nh÷ng tõ ng÷ nh vËy đứng trớc khởi ngữ gäi lµ khëi ng÷ cña c©u - Tríc khëi ng÷ cã H? Em hiÓu thÕ nµo lµ khëi HS tr¶ lêi ý ghi nhí thể có các từ :về, đối ng÷? víi, vÒ phÇn… H? Qua các VD vừa tìm hiểu, Các từ : về, đứng - Thêm trợ từ “ Thì” em thÊy cã nh÷ng tõ ng÷ nµo tríc khëi ng÷ vµo sau khëi ng÷ có thể đứng trớc khởi ngữ? Tríc khëi ng÷ cã thÓ cã H? Dấu hiệu để phân biệt các từ :về, đối với, gi÷a CN vµ khëi ng÷ cña c©u phÇn… lµ g×? Thªm trî tõ “ Th×” vµo H? Sau khëi ng÷, cã thÓ thªm sau khëi ng÷ nh÷ng tõ nµo? HS th¶o luËn GV híng Hs tíi néi dung ghi A/ §iÒu nµy Ghi nhí nhí B/ Chóng m×nh C/ mét m×nh II/ LuyÖn tËp: D/ Lµm khÝ tîng 1/ Bµi 1: E/ §èi víi ch¸u T×m thµnh phÇn khëi H§2: Híng dÉn häc sinh VD: §èi víi lµng… ng÷: luyÖn tËp Chia nhãm cho Hs thùc hiÖn C¸c nhãm th¶o luËn A/ Lµm bµi, bµi tËp A/ Lµm bµi, anh Êy cÈn B/ HiÓu thËn l¾m B/ HiÓu th× t«i hiÓu råi, nhng giải thì tôi cha giải 2/Chuyển phần đợc đợc in ®Ëm thµnh khëi Gv hãng dÉn hs lµm ng÷: GV chia nhãm, mçi nhãm Th¶o luËn nhãm lµm c©u §¹i diÖn trinh bÇy - GV nhËn xÐt bæ sung Nghe Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc ghi nhí - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - So¹n: phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 94 : TËp lµm v¨n phÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: (192) VÒ kiÕn thøc: - §Æc ®iÓm cña phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp - Sù kh¸c gi÷a hai phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp - T¸c dông cña hai phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c v¨n b¶n nghÞ luËn VÒ kÜ n¨ng: - Nhận diện đợc phép lập luận phân tích và tổng hợp - Vận dụng hai phép lập luận này tạo lập và đọc – hiểu văn nghị luận Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc so¹n bµi cña HS Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh I/T×m hiÓu phÐp lËp t×m hiÓu phÐp lËp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp luËn ph©n tÝch vµ tæng hîp Gọi Hs đọc bài văn: Trang phôc Hs đọc 1/ Bµi v¨n: Trang phôc H? Bài văn bàn vấn đề g×? H? Tríc nªu trang phục đẹp là ntn, bài văn đã nªu nh÷ng hiÖn tîng g× vÒ trang phôc? H? Mçi hiÖn tîng nªu lªn mét nguyªn t¾c nµo ¨n mÆc cña ngêi? - Vấn đề trang phục đẹp - C¸c quy t¾c ngÇm cña v¨n ho¸ khiÕn mäi ngêi ph¶i tu©n theo Gåm c¸c nguyªn t¾c: * Kh«ng thÓ ¨n mÆc tö tÕ mà chân đất giÇy cã bÝt tÊt mµ hë bông * ¡n mÆc phï hîp víi hoµn c¶nh chung vµ hoµn c¶nh riªng: ®i t¸t níc… * ¡n mÆc phï hîp víi đạo đức, giản dị hoà mình vào cộng đồng GV kết luận: Tác giả đã tách trờng hợp thÊy quy luËt ngÇm cña vh chi phèi c¸ch ¨n mÆc C¸ch lËp luËn trªn cña t¸c gi¶ ch×nh lµ lËp luËn ph©n tÝch H? Em hiÓu phÐp lËp luËn ph©n tÝch lµ g×? - Tr×nh bµy tõng bé phËn vấn đề để làm rõ nội H? Sau đã phân tích dung sâu kín bên tác giả đã viết câu văn nào - Ăn mặc tổng hợp các ý đã phân phải phù hợp với hoàn tÝch? c¶nh riªng cña m×nh vµ hoµn c¶nh chung n¬i c«ng céng H? Tõ tæng hîp quy t¾c ¨n 2/ T×m hiÓu: a/ PhÐp ph©n tÝch: Tr×nh bµy tõng bé phËn vấn đề để làm rõ néi dung s©u kÝn bªn (193) mặc nói trên, bài viết đã mở rộng sang vấn đề ăn mặc đẹp ntn? GV: C¸ch viÕt trªn cña t¸c gi¶ lµ phÐp tæng hîp H? Em hiÓu thÕ nµo lµ phÐp tæng hîp? H? NÕu cha cã sù ph©n tÝch th× cã phÐp tæng hîp kh«ng? H? PhÐp tæng hîp thêng diÔn ë phÇn nµo cña bµi v¨n? H? PhÐp ph©n tÝch vµ tæng hîp cã vai trß ntn bµi v¨n nghÞ luËn? Gọi h/s đọc ghi nhớ sgk - §Ñp tøc lµ ph¶i phï hîp b/ PhÐp tæng hîp với VH, dạo đức, môi tr- Rút cái chung từ êng điều đã phân tÝch H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp II/ LuyÖn tËp: 1/ Bµi 1: kü n¨ng ph©n tÝch bµi “ Bµn vÒ đọc sách” - Rót c¸i chung tõ điều đã phân tích - Kh«ng - ë phÇn cuèi ®o¹n, cuèi bµi, phÇn kÕt luËn - T×m hiÓu kü n¨ng ph©n tÝch - §äc, nghe H? §Ò bµi yªu cÇu chóng ta lµm viÖc g×? Híng dÉn Hs quan s¸t ®o¹n v¨n “ Häc vÊn kh«ng chØ lµ kÎ l¹c hËu” H? Xác định luận điểm cña ®o¹n v¨n? - LuËn ®iÓm: Häc vÊn không là chuyện đọc sách nhng đọc sách rốt là đờng quan H? Tác giả đã phân tích trọng học vấn ntn để làm sáng tỏ luận - Tác giả đã đa lý lẽ điểm đó? tr×nh bµy tõng khÝa c¹nh vấn đề Häc vÊn lµ cña nh©n lo¹i Häc vÊn cña nh©n lo¹i s¸ch truyÒn l¹i S¸ch lµ kho tµng häc vÊn Nếu chúng ta đọc thì mong tiÕn lªn tõ v¨n ho¸ häc thuËt Nếu không đọc tự xoá bỏ hÕt c¸c thµnh tùu NÕu xo¸ bá hÕt th× chóng ta tù H? Tác giả đã phân tích lùi điểm xuất phát cÇn ph¶i chän s¸ch - lý do: ®oc? + S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi ta kh«ng chuyªn s©u S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi đọc lạc hớng + Đọc sách là đờng n©ng cao vèn kiÕn thøc đọc sách để chuẩn bị làm cuéc trêng chinh Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc ghi nhí * Ghi nhí 2/ Tác giả đã phân tích nh÷ng lý ph¶i chän đọc sách: - S¸ch lµ kho tµng häc vÊn - Nếu chúng ta đọc thì míi mong tiÕn lªn tõ v¨n ho¸ häc thuËt - Nếu không đọc tự xo¸ bá hÕt c¸c thµnh tùu NÕu xo¸ bá hÕt th× chóng ta tù lïi vÒ ®iÓm xuÊt ph¸t 3/ Tác giả đã phân tích tÇm quan träng cña việc đọc sách ntn? + S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi ta kh«ng chuyªn s©u S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi đọc lạc hớng + Đọc sách là đờng nâng cao vốn kiến thøc đọc sách để chuẩn bị lµm cuéc trêng chinh (194) - Hoµn thµnh bµi tËp - ChuÈn bÞ bµi: LuyÖn tËp ph©n tÝch vµ tæng hîp Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 95: TËp lµm v¨n LuyÖn tËp ph©n tÝch vµ tæng hîp I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Mục đích, đặc điểm, tác dụng việc sử dụng phép phân tích và tổng hợp VÒ kÜ n¨ng: - Nhận dạng đợc rõ văn có sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp - Sử dụng phép phân tích và tổng hợp thục đọc – hiểu và tạo lập v¨n b¶n nghÞ luËn Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? ThÕ nµo lµ phÐp ph©n tÝch?DÓ ph©n tÝch néi dung cña sù vËt, hiÖn tîng, ngêi ta cã thÓ vËn dông nh÷ng biÖn ph¸p nµo? H? ThÕ nµo lµ phÐp tæng hîp? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh lµm bt1 Gọi hs đọc yêu cầu bài tËp1: Gọi hs đọc đoạn văn a H? Em h·y chØ tr×nh tù ph©n tÝch cña ®o¹n v¨n? H? §Çu tiªn t¸c gi¶ cã c¸ch nêu vấn đề ntn? H? Tác giả đã tiếp tục tõng c¸i hay hîp thµnh c¸i hay cña toµn bµi ntn? H® cña Hs §äc ®o¹n v¨n sau vµ cho biết tác giả đã vận dông phÐp lËp luËn nµo vµ vËn dông ntn? - Th¬ hay lµ hay c¶ hån lÉn x¸c, hay c¶ bµi C¸i hay ë c¸c ®iÖu xanh cử động ë c¸c vÇn th¬ ë c¸c ch÷ kh«ng non Ðp Ghi b¶ng LuyÖn tËp ph©n tÝch vµ tæng hîp Bµi 1: A/ §o¹n v¨n a Th¬ hay lµ hay c¶ hån lÉn x¸c, hay c¶ bµi C¸i hay ë c¸c ®iÖu xanh cử động ë c¸c vÇn th¬ ë c¸c ch÷ kh«ng non Ðp B/ §o¹n v¨n b Gọi hs đọc đoạn văn b -Nªu c¸c quan niÖm -Nªu c¸c quan niÖm §o¹n nhá më ®Çu tr×nh bµy mÊu chèt cña sù thµnh mÊu chèt cña sù thµnh vấn đề gì? đạt đạt - Ph©n tÝch tõng quan (195) H? Sau đó tác giả đã triển - Phân tích quan khai vấn đề đã nêu đoạn niệm đúng sai nào thø nhÊt ntn? vµ kÕt l¹i ë viÖc ph©n tÝch b¶n th©n chñ quan ë mçi ngêi H§2: Híng dÉn häc sinh lµm bt2 Gọi hs đọc yêu cầu bài tËp GV nêu vấn đề cho hs thảo luËn, gi¶i thÝch hiÖn tîng rèi ph©n tÝch Hs ghi vµo giÊy c¸c ý ph©n tÝch niệm đúng sai nào vµ kÕt l¹i ë viÖc ph©n tÝch b¶n th©n chñ quan ë mçi ngêi Bµi 2: Thùc hµnh ph©n tÝch - Ph©n tÝch thùc chÊt lối học đối phó - Học đối phó là học mµ kh«ng lÊy viÖc häc làm mục đích , xem viÖc häc lµ viÖc phô - Học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với đòi hái cua rthÇy c«, cña thi cö - Do học bị động nên kh«ng thÊy høng thó, mà đã không hứng thú th× ch¸n häc, hiÖu qu¶ thÊp - Ph©n tÝch thùc chÊt cña lối học đối phó - Học đối phó là học mà kh«ng lÊy viÖc häc lµm mục đích , xem việc học lµ viÖc phô - Học đối phó là học bị động, không chủ động, cốt đối phó với đòi hái cua rthÇy c«, cña thi cö - Do học bị động nên kh«ng thÊy høng thó, mà đã không hứng thú th× ch¸n häc, hiÖu qu¶ thÊp Học đối phó là học hình thøc, kh«ng ®i s©u vµo thùc chÊt kiÕn thøc cña bµi häc Học đối phó thì dù có Bài 3:Phân tích các lý b»ng cÊp nhng ®Çu ãc khiÕn mäi ngêi ph¶i đọc sách H§3: Híng dÉn häc sinh vÉn rçng tuÕch lµm bt3 Gợi ý cho hs dựa vào vb “ - Sách đúc kết tri - Sách đúc kết tri thøc cña nh©n lo¹i thøc cña nh©n lo¹i Bàn đọc sách” H? S¸ch cã tÇm quan träng - Muèn tiÕn bé, ph¸t - Muèn tiÕn bé, ph¸t triển thì phải đọc sách triển thì phải đọc sách ntn ngời? để tiếp thu tri thức , kinh để tiếp thu tri thức , kinh nghiÖm H? Cần có phơng pháp đọc nghiệm - §äc s¸ch kh«ng cÇn s¸ch ntn? nhiều mà cần đọc kỹ, hiểu sâu, đọc nào nắm đó nh thÕ míi cã Ých Bên cạnh việc đọc sách chuyªn s©u phôc vô ngµnh nghÒ cßn cÇn phải đọc rộng Kiến thøc réng gióp hiÓu c¸c Bµi 4: Thùc hµnh tæng HĐ4: Hớng dẫn học sinh vấn đề chuyên môn tốt hợp h¬n thùc hµnh tæng hîp - Tóm lại, muốn đọc Tóm lại, muốn đọc GV híng dÉn hs: Nªu tæng hîp t¸c h¹i cña lèi s¸ch cã hiÖu qu¶ ph¶i s¸ch cã hiÖu qu¶ ph¶i học đối phó trên sở phân chọn sách quan chọn sách quan trọngnhất mà đọc cho trọngnhất mà đọc cho tÝch ë trªn Tóm lại điều đã phân kỹ, đồng thời chú kỹ, đồng thời chú trọngđọc rộng thích trọngđọc rộng thích tích việc đọc sách đáng để hỗ trợ cho việc đáng để hỗ trợ cho việc (196) nghiªn cøu chuyªn s©u nghiªn cøu chuyªn s©u Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ häc bµi -So¹n bµi: TiÕng nãi cña v¨n nghÖ TuÇn 21 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 96: V¨n b¶n (197) tiÕng nãi cña v¨n nghÖ NguyÔn §×nh Thi I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Néi dung vµ søc m¹nh cña v¨n nghÖ cuéc sèng cña ngêi - NghÖ thuËt lËp luËn cña nhµ v¨n NguyÔn §×nh Thi v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n nghÞ luËn - RÌn luyÖn thªm c¸ch viÕt mét v¨n b¶n nghÞ luËn - ThÓ hiÖn nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét t¸c phÈm v¨n nghÖ Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, Ch©n dung NguyÔn §×nh Thi; tµi liÖu chuẩn kiến thức kĩ năng, bảng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luËn nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Trình bày điều thấm thía em sau học xong: “ Bàn đọc s¸ch”? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm Gọi Hs đọc chú thích SGK tr 18 Gv yªu cÇu Hs chèt l¹i nh÷ng ®iÓm cÇn ghi nhí vÒ 1924- 2003 nhà văn Nguyễn Đình Thi Hoạt động văn nghệ tg’ kh¸ ®a d¹ng: lµm th¬, viÕt H? Nªu hoµn c¶nh s¸ng t¸c v¨n, s¸ng t¸c nh¹c, so¹n cña bµi tiÓu luËn? kÞch, viÕt lý luËn phª b×nh H? Bµi tiÓu luËn bµn vÒ vÊn ViÕt n¨m 1948, thêi kú ®Çu đề gì? KC chèng Ph¸p, in GV hớng dẫn Hs đọc và “ Mấy vấn đềVH” kiÓm tra chó thÝch Bµn vÒ néi dung tiÕng nãi H? Tãm t¾t hÖ thèng luËn cu¶ v¨n nghÖ vµ søc m¹nh ®iÓm cña bµi? kú diÖu c¶u nã Ghi b¶ng I/ Giíi thiÖu tg’, t/phÈm: 1/ T¸c gi¶: NguyÔn §×nh Thi 1924 - 2003 2/ T/phÈm ViÕt n¨m 1948, thêi kú ®Çu KC chèng Ph¸p, in cuèn “ MÊy vấn đềVH” II/ §äc, thÝch: §äc, nghe §äc H§2: Híng dÉn häc sinh Chó thÝch đọc, tìm hiểu chú thích Bè côc Gv gọi hs đọc Gv nhận xét cách đọc H? NhËn xÐt g× vÒ bè côc luËn ®iÓm: cña bµi nghÞ luËn? Tõ ®Çu mét c¸ch sèng cu¶ t©m hån: Néi dung tiÕng nãi cña v¨n nghÖ chó (198) H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n H? Theo t¸c gi¶ , chÊt liÖu tác phẩm NT đợc lấy từ ®©u? H? §Ó cho t¸c phÈm n/t Êy cã ý nghÜa th× vai trß cña ngêi nghÖ sÜ lµ g×? H? Néi dung Tp v¨n nghÖ lµ g×? TiÕp lµ sù sèng( tr16).: TiÕng nãi cña v¨n nghÖ rÊt cần thiết với đời sống ngêi Cßn l¹i:Søc m¹nh l«i cuèn kú diÖu cu¶ v¨n nghÖ III/ T×m hiÓu v¨n C¸c luËn ®iÓm cã sù liªn b¶n: kÕt chÆt chÏ 1/ Néi dung tiÕng nãi cña v¨n nghÖ - Tp’ n/t lÊy chÊt liệu từ đời sống Tp’ n/t lấy chất liệu từ đời khách quan nhng sèng kh¸ch quan nhng kh«ng ph¶i la sù không phải la fsự chép chép đơn giản đơn giản thực Khi thực Khi s¸ng t¹o t¸c phÈm, nghÖ s¸ng t¹o t¸c sĩ gửi vào đó cái nhìn, phẩm, nghệ sĩ gửi lời nhắn riêng vào đó cái m×nh nh×n, mét lêi nh¾n cña riªng m×nh - Néi dung mét TP ®©u chØ - Néi dung mét lµ c©u chuyÖn, ngêi x¶y TP ®©u chØ lµ c©u ngoài đời mà quan trọng chuyện, ngời là t tởng, lòng xảy ngoài đời ngêi nghÖ sÜ göi g¾m mµ quan träng đó h¬n lµ t tëng, tÊm lßng cña ngêi nghÖ sÜ göi g¾m đó Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - §äc lai v¨n b¶n - Trả lời các câu hỏi phần đọc – hiểu văn Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 97: V¨n b¶n tiÕng nãi cña v¨n nghÖ NguyÔn §×nh Thi I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Néi dung vµ søc m¹nh cña v¨n nghÖ cuéc sèng cña ngêi - NghÖ thuËt lËp luËn cña nhµ v¨n NguyÔn §×nh Thi v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n nghÞ luËn - RÌn luyÖn thªm c¸ch viÕt mét v¨n b¶n nghÞ luËn - ThÓ hiÖn nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét t¸c phÈm v¨n nghÖ Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập (199) TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, Ch©n dung NguyÔn §×nh Thi; tµi liÖu chuẩn kiến thức kĩ năng, bảng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luËn nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Nªu bè côc cña v¨n b¶n: tiÕng nãi cña v¨n nghÖ? Bµi míi: H§ cña thÇy H§ cña trß ND ghi b¶ng H? Tác gỉa đã rõ lời - TP văn nghệ không cất - TP văn nghệ không cất nh¾n göi cña ngêi nghÖ sÜ lªn nh÷ng lý thuyÕt kh« lªn nh÷ng lý thuyÕt kh« TPnt lµ g×? khan mà chứa đựng tất khan mà chứa đựng tất nh÷ng say sa, vui buån, nh÷ng say sa, vui buån, yªu ghÐt, m¬ méng cña yªu ghÐt, m¬ méng cña ngêi nghÖ sÜ ngêi nghÖ sÜ H? Sù tiÕp nhËn cña ngêi - Néi dung tiÕng nãi cña đọc nội dung văn nghệ còn là rung tiÕng nãi v¨n nghÖ ntn? c¶m nhËn thøc cña tõng H? Néi dung tiÕng nãi  cña v¨n nghÖ kh¸c víi - ND chñ yÕu cña v¨n néi dung cña c¸c m«n nghÖ lµ hiÖn thùc mang khoa häc ntn? tính cụ thể, sinh động, là ®/sèng t×nh c¶m cña Gọi Hs đọc đoạn :Lời gửi  qua cái nhìn và tình cña nghÖ thuËt hÕt ®o¹n c¶m cã tÝnh c¸ nh©n cña nghÖ sÜ 2/ Vai trß tiÕng nãi cña văn nghệ với đời sống H? Tác giả đã rõ vai cña ngêi trò văn nghệ với đời - Văn nghệ giúp chúng ta - Văn nghệ giúp chúng ta sèng ngêi ntn? sống đầy đủ hơn, phong sống đầy đủ hơn, phong phú với đời và phú với đời và chÝnh m×nh chÝnh m×nh TiÕng nãi cu¶ v¨n nghÖ - TiÕng nãi cu¶ v¨n nghÖ lµ sîi d©y buéc chÆt hä lµ sîi d©y buéc chÆt hä với sống đời thờng với sống đời thờng bªn ngoµi, víi tÊt c¶ bªn ngoµi, víi tÊt c¶ nh÷ng sù sèng, ho¹t nh÷ng sù sèng, ho¹t động, vui buồn, động, vui buồn, gÇn gòi gÇn gòi H? Trong hoµn c¶nh ngêi bÞ ng¨n c¸ch víi cuéc sèng, v¨n nghÖ cã vai trß ntn? GV: Tg đã đa VD cô thÓ cña nh÷ng ngêi tï chÝnh trÞ bÞ ng¨n c¸ch víi cuéc sèng bªn ngoµi nhng nh÷ng c©u Kiều, tiếng hát đã buéc chÆt hä víi cuéc sèng bªn ngoµi 3/ Con đờng đến với ngời đọc văn nghệ và khả - VN đã làm cho tâm hồn kỳ diệu cuả nó họ thực đợc sống Lời gửi - VN đã làm cho tâm hồn cña v¨n nghÖ lµ sù sèng Sức mạnh VN bắt họ thực đợc sống Lời gửi nguån tõ néi dung cña nã cña v¨n nghÖ lµ sù sèng và đờng mà nó đến - Sức mạnh VN bắt với ngời đọc, ngời nghe nguồn từ nội dung nó Nghệ thuật là tiếng nói và đờng mà nó đến tình cảm TP chứa với ngời đọc, ngời nghe đựng tình yêu ghét, niềm - Nghệ thuật là tiếng nói vui buån cña ngêi cña t×nh c¶m TP chøa chúng ta đời sống đựng tình yêu ghét, niềm (200) hµng ngµy - V¨n nghÖ lµ mét thø tuyªn truyÒn kh«ng tuyªn H?Trong cuéc sèng lam truyÒn nhng l¹i hiÖu qu¶ lò, vÊt v¶, tiÕng nãi v¨n h¬n c¶ nghÖ cã vai trß ntn? GV: Tg’ đã lấy dẫn chøng: nh÷ng c©u h¸t ru con, h¸t ghÑo, nh÷ng buæi xem chÌo cña ngời đàn bà nhà quª lam lò T¸c phÈm bao giê H? Søc m¹nh cña VN b¾t còng cã ý nghÜa tuyªn nguån tõ ®©u? truyÒn cho quan ®iÓm, giai cÊp, d©n téc nµo H? VN đến với ngời tiếp đó Nhng TP lại nhËn b»ng c¸ch nµo? kh«ng ph¶i lµ cuéc diÔn H? TiÕng nãi cña cã thuyÕt, lµ sù minh ho¹ nh÷ng kh¶ n¨ng kú diÖu cho t tëng chÝnh trÞ nµo? H? Em hiểu ý kiến trên - Thông qua đờng ntn? t×nh c¶m, v¨n nghÖ cho ta H? VN tuyên truyền đợc sống đời phong đờng nào? phó víi chÝnh m×nh - Bè côc chÆt chÏ, hîp lý C¸ch viÕt giµu h×nh ¶nh, cã nhiÒu dÉn chøng th¬ H? Nêu nét đặc văn, câu chuyện thực tế sắc nghệ thuật nghị luận để thuyết phục các ý cu¶ NguyÔn §×nh Thi kiÕn qua bµi tiÓu luËn? - Giäng v¨n to¸t lªn lßng ch©n thµnh, niÒm say sa GV híng dÉn: VÒ néi dung TPVN VÒ c¸ch thøc tr×nh bµy vui buån cña ngêi chúng ta đời sống hµng ngµy - V¨n nghÖ lµ mét thø tuyªn truyÒn kh«ng tuyªn truyÒn nhng l¹i hiÖu qu¶ h¬n c¶ IV/ Tæng kÕt: 1/ ng/thuËt: 2/ Néi dung: Ghi nhí V/ LuyÖn tËp: Ph©n tÝch ý nghÜa, t¸c động TPVH mà em yªu thÝch Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc bµi gi¶ng - Tr×nh bµy phÇn luyÖn tËp - ChuÈn bÞ bµi: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 98: TiÕng ViÖt C¸c thµnh phÇn biÖt lËp I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - §Æc ®iÓm cña thµnh phÇn t×nh th¸i vµ c¶m th¸n - C«ng dông cña c¸c thµnh phÇn trªn VÒ kÜ n¨ng: (201) - NhËn biÕt thµnh phÇn t×nh th¸i vµ c¶m th¸n c©u - §Æt c©u cã thµnh phÇn t×nh th¸i, thµnh phÇn c¶m th¸n Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Thế nào là khởi ngữ? Cho VD và xác định khởi ngữ? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu thµnh phÇn t×nh th¸i Gv ®a b¶ng phô: Vd SGK( tr18) Gọi Hs đọc Chó ý c¸c tõ in nghiªng, a/ Víi lßng mong nhí cña g¹ch ch©n anh, ch¾c anh nghÜ r»ng, anh sÏ ch¹y cæ anh b/ Anh quay ®Çu l¹i Cã H? Các Vd trên đợc trích lẽ vì khổ tâm thôi tõ VB nµo? T¸c gi¶ lµ ai? H? Nh÷ng tõ nµo trùc tiÕp diễn đạt nghĩa việc c©u? GV: §ã lµ nh÷ng bé phËn Nh÷ng tõ g¹ch ch©n làm thành việc nói đến c©u H? Nh÷ng tõ in nghiªng - ThÓ hiÖn nh÷ng nhËn thÓ hiÖn ®iÒu g×? định, thái độ  nói đối víi sù viÖc Chóng kh«ng tham gia vào việc diễn đạt H? NÕu kh«ng cã c¸c tõ: SV chắc, có lẽ thì nghĩa SV - Không có gì thay đổi câu có khác SV đợc nói câu kh«ng? H? Các từ ngữ đó diễn đạt sắc thái gì - Chắc , có lẽ”: độ tin c©u? cậy ngời nói GV kết luận: từ việc nói đến câu ngữ đó đợc gọi là phần t×nh th¸i cña c©u Rót ghi nhí H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu thµnh phÇn c¶m th¸n GV sö dông b¶ng phô c¸c Vd a, b SGK PhÇn II HS đọc H? Các từ : trời có A/ ồ, mà độ vui chØ sù vËt, sù viÖc kh«ng? B? Trêi ¬i, chØ cßn n¨m H? Nh÷ng tõ nµy cã t¸c phót Ghi b¶ng I/ Thµnh phÇn t×nh th¸i Vd/ sgk tr18 NhËn xÐt: - ThÓ hiÖn nh÷ng nhËn định, thái độ  nói việc Chúng kh«ng tham gia vµo việc diễn đạt SV - Không có gì thay đổi SV đợc nói c©u - Chắc , có lẽ”: độ tin cËy cña ngêi nãi việc nói đến c©u II/ Thµnh phÇn c¶m th¸n: VÝ dô sgk NhËn xÐt: Dùng để bộc lộ t- (202) dông g× c©u? Kh«ng îng t©m lý cña ngêi H? Em hiÓu thÕ nµo lµ nãi phần tình thái câu? Dùng để bộc lộ tợng t©m lý cña ngêi nãi GV kl TÊt c¶ c¸c phÇn Ghi nhí SGK t¸ch rêi khái SV cña c©u gäi lµ phÇn biÖt lËp bao gåm: phÇn t×nh th¸i, c¶m th¸n H§3: Híng dÉn häc II/ LuyÖn tËp: sinh luyÖn tËp 1/ Bài 1:Xác định phần HS thùc hiÖn t×nh th¸i, c¶m th¸n: Gv chia nhãm: a/ Cã lÏ:t×nh th¸i b/ Chao «i c/ H×nh nh: tÝnh th¸i d/ Ch¶ nhÏ: t×nh th¸i S¾p xÕp nh sau: Ch¾c lµ, ch¾c h¼n, ch¾c 2/ Bµi 2: XÕp c¸c tõ chắn: độ tin cậy cao ng÷ sau theo tr×nh tù Hình nh, dờng nh, có vẻ tăng dần độ tin cậy nh: độ tin cậy thấp H×nh nh, dêng nh, cã lÏ cã vÎ: lµ nh÷ng tõ ngang hµng Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc ghi nhí - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - ChuÈn bÞ bµi: c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 99: TËp lµm v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, tợng đời sống I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Đặc điểm, yêu cầu kiểu bài nghị luận việc, tợng đời sống VÒ kÜ n¨ng: Làm bài văn nghị luận việc, tợng đời sống Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: Suy nghÜ, phª ph¸n, s¸ng t¹o: ph©n tÝch, b×nh luËn vµ ®a ý kiÕn c¸ nh©n vÒ mét sè sù viÖc, hiÖn tîng tÝch cùc hoÆc tiªu cùc cuéc sèng Tự nhận thức: đợc số việc, tợng tích cực tiêu cực sèng Ra định: lựa chọn cách thể quan điểm trớc kiện, tợng tÝch cùc hay tiªu cùc, nh÷ng viÖc cÇn lµm, cÇn tr¸nh cuéc sèng (203) III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: Thực hành có hớng dẫn: tạo lập các bài nghị luận việc, tợng đời sèng theo c¸c yªu cÇn cô thÓ Thảo luận, trao đổi: để xác định đặc điểm, cách tạo lập bài văn nghị luận việc, tợng đời sống IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: H? ThÕ nµo lµ phÐp ph©n tÝch vµ tæng h¬p? Ch÷a bµi tËp tiÕt luyÖn tËp? H? Những việc tợng đời sống có thể đem để nghị luận? KÕt nèi: Hoạt động thÇy H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ việc, tợng đời sèng Giáo viên gọi học sinh đọc v¨n b¶n: BÖnh lÒ mÒ Hoạt động trß - Học sinh đọc Ghi b¶ng I-T×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc - Các học sinh còn lại theo tợng đời sống dâi v¨n b¶n ë SGK/20 1- §äc v¨n b¶n : BÖnh lÒ mÒ Bài văn bình luận tợng lề mề đời sống H?Trong vb trên, tg đã bàn luËn vÒ hiÖn tîng g× đời sống? - HiÖn tîng Êy cã nh÷ng - Mêi häp h th× h míi biÓu hiÖn g×? khai m¹c - HiÖn tîng lÒ mÒ cã nhiÒu biÓu hiÖn ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau: Mêi häp , khai H? Ngời viết đã làm mạc giao lu nào cho ngời đọc nhận Tác giả đã nêu các biểu hiÖn tîng Êy? khác để tô - H? C¸c biÓu hiÖn trªn ®Ëm, lµm râ hiÖn tîng chân thực không, có đáng Các tợng đợc nêu tin cËy kh«ng? chân thực đáng tin cậy - Bµi viÕt trªn lµ bµi b×nh luËn vÒ mét hiÖn tîng, SV đời sống H? ThÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng - ý ghi nhí đời sống XH? -H? Để bình luận tợng trên, ngời viết đã làm - Nêu các biểu ntn? - Nªu t¸c h¹i - HS b¸m vµo v¨n b¶n H? Theo tg, lÒ mÒ cã thÓ - LÒ mÒ lµ viÖc kh«ng thÓ Yªu cÇu vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt c¶u bµi nghÞ luËn * T¸c h¹i cña sù lÒ mÒ: (204) chấp nhận đợc không? ? Bài viết nêu ý đó nh nµo ? Ngời viết đã nhận xét nh÷ng hiÖn tîng lÒ mÒ nh thÕ nµo? ? V× cã thÓ xem lÒ mÒ lµ thiÕu t«n träng ngêi kh¸c vµ chÝnh m×nh ? VÝ dô nªu bµi cã ý nghÜa nh thÕ nµo? ? Tõ nh÷ng hiÖn tîng lÒ mề đó, ngời viết dã rút bµi häc g× ? ? Vì giữ đúng lời hứa lµ t«n träng m×nh vµ ngêi kh¸c? ? bài viết nêu vấn đề lề mề cã ý nghÜa nh thÕ nµo đời sống xã hội đại? CâuVăn cuôi nêu ý g×? Bài viết đã nêu luận ®iÓm nµo vÒ hiÖn tîng sai hÑn? V: §ã chÝnh lµ dµn ý cña bµi luËn sù viÖc hiÖn tîng? Nªu dµn ý? H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp Gv híng dÉn häc sinh loµm bt1 ? Nªu c¸c biÓu hiÖn tèt nhµ trêng vµ ngoµi x· héi? chấp nhận đợc * LÒ mÒ lµ thiÕu t«n - LÒ mÒ thêng lµm lì c«ng träng ngêi kh¸c vµ viÖc chÝnh m×nh - §Ó ng¬× kh¸c lì viÖc - Coi thêng lêi hÑn cña m×nh - Ngêi lÒ mÒ biÕt lµ kh«ng thÓ sai hÑn ®i tÇu, ®i m¸y bay, ®i xem h¸t mµ chØ lÒ mÒ c¸c viÖc chung, sai hÑn b¹n bÌ - Ngời lề mề đã tỏ kh«ng coi träng lêi hÑn cña m×nh, kh«ng t«n träng ngêi kh¸c, kh«ng biÕt quÝ thêi giê - Lµm râ cho quan ®iÓm cña m×nh - Giữ đúng lời hữa - Coi träng lêi hÑn cña mình và để đáp ứng đợc yêu cầu đời sống công nghiÖp ho¸ - Bài biết đề cao tinh thần trách nhiệm lời hẹn, đặc biệt là đời sèng c«ng nghiÖp ho¸ h«m - Khó có thể chấp nhận đợc đời sống - Nªu c¸c biÓu hiÖn cña sù lÒ mÒ - T¸c h¹i - Bày tỏ thái độ - Nªu t tëng s©u xa * ý cña ghi nhí (21) * Giữ đúng lời hứa lµ tù träng vµ t«n träng vµ t«n träng ngêikh¸c * Ghi nhí (21) II- LuyÖn tËp: 1/ Bµi tËp 1: Nªu c¸c sv, hiÖn tîng tèt cña c¸c b¹n nhµ trêng vµ ngoµi xh 2/ Theo em, t- Lòng tự trọng, gơng ợng trên có đáng để Gv híng dÉn häc sinh lµm häc tèt, häc sinh nghÌo vît viÕt bµi v¨n nghÞ bt2 khã, tinh thÇn t¬ng trî lÉn luËn kh«ng? nhau, kh«ng tham lam - Có nên viết để thấy tác hại thuốc lá lúa HS thảo luận để nêu các tuổi vị thành niên hiÖn tîng LuyÖn tËp: Gv kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc VËn dông: - VÒ nhµ häc bµi - Tìm hiểu việc, tợng đời sống địa phơng và trình bày ngắn gọn ý kiÕn cña b¶n th©n vÒ sù viÖc, hiÖn tîng Êy + ChuÈn bÞ bµi: c¸ch lµm - (205) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 100: TËp lµm v¨n c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, tợng đời sống I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Đối tợng kiểu bài nghị luận việc, tợng đời sống - Yêu cầu cụ thể làm bài nghị luận việc, tợng đời sống VÒ kÜ n¨ng: - Nắm đợc bố cục kiểu bài nghị luận này - Quan sát các tợng đời sống - Làm bài nghị luận việc, tợng đời sống Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: Liên hệ: Ra đề có liên quan đến đề tài môi trờng II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Thế nào là nghị luận việc, tợng đời sống? H? Yªu cÇu vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña bµi nghÞ luËn ntn? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh tìm hiểu số đề bài nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, tợng đời sống H? Gọi HS đọc đề bài SGK H? §Ò bµi nghÞ luËn vÒ tợng, việc đời sèng thêng gåm m¸y phÇn? §ã lµ nh÷ng phÇn nµo? H® cña Hs HS đọc các đề bài §Ò 1: §Êt níc ta cã nhiÒu tÊm g¬ng hs nghÌo vît khã, häc giái Em h·y tr×nh bµy mét sè tÊm g¬ng đó và nêu suy nghĩ m×nh Đề 2: Chất độc màu da cam §Ò 3: Trß ch¬i ®iÖn tö §Ò 4:§äc mÈu chuyÖn sau vµ nªu nh÷ng nhËn xÐt, suy nghÜ cña em vÒ ngời và thái độ học tập nh©n vËt - Gåm phÇn: PhÇn nªu yªu cÇu vÒ néi dung vµ thÓ lo¹i Ghi b¶ng I/ §Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng đời sống: 1/Các đề bài 2/ NhËn xÐt vÒ cÊu tạo đề bài: - Gåm phÇn: PhÇn nªu yªu cÇu vÒ néi dung vµ thÓ lo¹i - Nội dung đề bài thêng thÓ hiÖn díi (206) H? Có hình thức Nội dung đề bài thờng nào để thể nội dung thể dới dạng: nêu đề bài? viÖc, hiÖn tîng, mét th«ng tin, mét c©u chuyÖn H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ §ã cã thÓ lµ nh÷ng sù viÖc, các việc, tợng đợc tợng tốt cần ca ngợi nêu đề bài? §ã cã thÓ lµ nh÷ng sù viÖc, hiÖn tîng kh«ng tèt cÇn phª ph¸n, nh¾c nhë - Nªu suy nghÜ cña m×nh, nªu nhËn xÐt, suy nghÜ cña H? Yªu cÇu vÒ thÓ lo¹i cña m×nh, nªu ý kiÕn, bµy tá đề bài thờng đợc thể thái độ qua nh÷ng tõ ng÷ nµo? H? Mỗi em hãy đặt đề v¨n? H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, tợng đời sống HS đọc đề bài HS đọc lại đề bài SGK Đọc kỹ đề bài, Tìm hiểu H? Nhắc lại các bớc để đề, Tìm ý, lập dàn ý, Viết lµm bµi v¨n nghÞ luËn? bài, đọc lại bài và sửa lỗi sai GV yªu cÇu hs thùc hiÖn ThÓ lo¹i: NghÞ luËn vÒ mét phần tìm hiểu đề tợng đời sống Néi dung: HiÖn tîng b¹n Ph¹m V¨n NghÜa víi H? Nghĩa đã làm những việc làm tốt: viÖc g×? + Thô phÊn cho b¾p mang đến suất cao + Nu«i gµ, nu«i heo, gióp mÑ lµm têi kÐo níc - NghÜa lµ ngêi biÕt th¬ng H? Những việc làm đó đã mẹ, giúp đỡ mẹ việc chứng tỏ Nghĩa là ngời đống áng Nghĩa còn là ngntn? êi biÕt s¸ng t¹o - Häc tËp NghÜa lµ häc yªu cha mẹ, học lao động, học H? Nh÷ng viÖc mµ NghÜa c¸ch kÕt hîp häc víi hµnh, đã làm có khó không? Vì học sáng tạo làm Thµnh ®oµn Thµnh phè viÖc nhá mµ cã ý nghÜa Hồ Chí Minh lại phát động lớn phong trµo häc tËp b¹n NghÜa? HS tham kh¶o dµn bµi SGK Gv híng dÉn hs tham kh¶o dµn bµi SGK Néi dung tõng phÇn: H? Nªu yªu cÇu , néi dung Më bµi tøng phÇn? TB H? MB cÇn nªu nh÷ng ý KB g×? H? TB cÇn tr×nh bµy nh÷ng ý g×? H?Kb thÓ hiÖn ®iÒu g×? d¹ng: nªu sù viÖc, hiÖn tîng, mét th«ng tin, mét c©u chuyÖn - §ã cã thÓ lµ nh÷ng sù viÖc, hiÖn tîng tèt cÇn ca ngîi - §ã cã thÓ lµ nh÷ng sù viÖc, hiÖn tîng kh«ng tèt cÇn phª ph¸n, nh¾c nhë - Yªu cÇu vÒ thÓ lo¹i: Nªu suy nghÜ cña m×nh, nªu nhËn xÐt, suy nghÜ cña m×nh, nªu ý kiÕn, bµy tá th¸i độ II/ C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, tợng đời sống §Ò bµi: 1/ Tìm hiểu đề: ThÓ lo¹i Néi dung 2/ T×m ý: 3/ LËp dµn bµi: (207) H? GV yªu cÇu hs viÕt ý th©n bµi thµnh ®o¹n 4/ ViÕt bµi v¨n §äc l¹i bµi H? Thao t¸c cuèi cïng tríc hoµn thµnh bµi viÕt lµ 5/ §äc l¹i bµi vµ söa g×? ch÷a: Rót ghi nhí H§3: Híng dÉn häc sinh III/ LuyÖn tËp: luyÖn tËp Đề này có nét tơng - Nhà nghèo, xin làm chú Lập dàn bài cho đề4 tự nh đề vừa làm tiÓu chïa H? Hoµn c¶nh cña NguyÔn - LÊy l¸ viÕt ch÷, lÊy que hiền có gì đặc biệt? tre x©u thµnh H? Tinh thÇn ham häc vµ chủ động Nguyễn HiÒn ntn? H? ý thøc tù träng cña - Kiªn tr× Ham häc hái HiÒn biÓu hiÖn sao? H? Em cã thÓ häc tËp ë HiÒn nh÷ng ®iÓm nµo? Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc ghi nhí - Hoµn thµnh bµi tËp - Tìm hiểu việc, tợng đời sống địa phơng và trình bày ngắn gọn ý kiÕn cña b¶n th©n vÒ sù viÖc, hiÖn tîng Êy - Soạn: Xem nội dung bài: Hớng dẫn chuẩn bị cho chơng trình địa phơng - TuÇn 22 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 101: TËp lµm v¨n Híng dÉn chuÈn bÞ cho ch¬ng tr×nh địa phơng (PhÇn tËp lµm v¨n) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Cách vận dụng kiến thức kiểu bài nghị luận việc, tợng đời sèng - Những việc, tợng có ý nghĩa địa phơng VÒ kÜ n¨ng: - Thu thập thông tin vấn đề bật, đáng quan tâm đia phơng - Suy nghĩ, đánh giá tợng, việc thực tế địa phơng (208) - Làm bài văn trình bày vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiÕn nghÞ cña riªng m×nh Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Gi¸o viªn nªu yªu cÇu bµi häc .Gv nªu yªu cÇu cña ch¬ng Nghe, ghi trình: Tìm hiểu, suy nghĩ để viÕt bµi thÓ hiÖn ý kiÕn riªng cña em díi d¹ng nghÞ luận việc, tợng nào đó địa phơng H§2: Gi¸o viªn híng dÉn c¸ch lµm ? SGK đã gợi ý số các tuợng địa phơng Đó lµ nh÷ng hiÖn tîng nµo?  Häc sinh chÐp nh÷ng yªu cÇu cña bµi häc để chuẩn bị GV l ý Tuyệt đối không đợc nêu tên  tên quan, đơn vị cụ thÓ, cã thËt v× nh vËy ph¹m vi TLV đã trở thành phạm vi kh¸c Ghi b¶ng 1/ Yªu cÇu: T×m hiÓu, suy nghÜ để viết bài thể ý kiÕn riªng cña em díi d¹ng nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng nµo đó địa phơng Híng dÉn c¸ch lµm: * Mét sè hiÖn tîng: Chän bÊt cø hiÖn tîng nµo cã ý nghĩa địa phơng em - Vấn đề môi trờng - Vấn đề tệ nạn * Yªu cÇu; " ®s' cña n/ ® VÒ ND: T/h×nh, ý kiÕn - Nh÷ng thµnh tùu míi và nhận định cá nh©n ph¶i râ rµng, cô thÓ, cã lËp luËn, thuyÕt minh, thuyÕt phôc * Thêi h¹n nép bµi: Tríc häc bµi 28> ( Bµi 24,25 líp trëng thu bµi) GV xem qua -> HS đổi bài sửa chữa cho - Bµi 28: Thùc hiÖn tiÕt "Ch- Tù viÕt dµn bµi, t×m ý ơng trình NV địa phơng" Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn cho h/s chuÈn bÞ ë líp Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Làm bài văn trình bày vấn đề mang tính xã hội nào đó với suy nghĩ, kiÕn nghÞ cña riªng m×nh - Thực các yêu cầu đã nêu tiết học - So¹n: ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÓ kû míi (209) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 102: V¨n b¶n ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi ( Vò Khoan) I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Tính cấp thiết vấn đề đợc đề cập đến văn - HÖ thèng luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: - Đọc – hiểu văn nghị luận vấn đề xã hội - Trình bày suy nghĩ, nhận xét, đánh giá vấn đề xã hội - Rèn luyện thêm cách viết đoạn văn, bài văn nghị luận vấn đề xã hội Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Tự nhận thức đợc hành trang thân cần đợc trang bị để bớc vào kỉ míi - Làm chủ thân: tự xác định đợc mục tiêu phấn đấu thân bớc vào thÕ kØ míi - Suy nghÜ s¸ng t¹o: bµy tá nhËn thøc vµ suy nghÜ c¸ nh©n vÒ ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña ngêi ViÖt Nam vµ nh÷ng hµnh trang niªn ViÖt Nam cÇn chuÈn bÞ bíc vµo thÕ kØ míi III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Học theo nhóm: trao đổi, phân tích nhóm điểm mạnh, điểm yếu ngời Việt Nam, thân, xác định yêu cầu bối cảnh - Th¶o luËn líp vÒ ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ngêi ViÖt Nam nãi chung, cña lớp niên nay, hành trang cần đợc chuẩn bị để bớc vào kỉ míi - Tr×nh bµy phót: tr×nh bµy suy nghÜ vÒ viÖc chuÈn bÞ hµnh trang cho b¶n th©n bíc vµo thÕ kØ míi IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: H? Néi dung ph¶n ¸nh thÓ hiÖn cña v¨n nghÖ lµ g×?,t¹i ngêicÇn tiÕng nãi cña v¨n nghÖ ? KÕt nèi: (210) Hoạt động thầy H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm Gọi HS đọc chú thích t/g & (29) GV nhÊn m¹nh tíi ý nghÜa cña bµi viÕt thêi ®iÓm më ®Çu thÕ kû míi & ý/ng thiÕt thùc ®/v HS líp - §/n ®i vµo CNH, H§H - ThÕ hÖ trÎ lµ lùc lîng quyÕt định thành công ( PhÇn: Lu ý- SGV/ 30) Em hiểu đề bài trên ntn ? H§2: Híng dÉn häc sinh đọc, tìm hiểu chú thích Nêu y/ c đọc: Thể đúng thái độ t g qua giọng ®iÖu: trÇm tÜnh, kh¸ch quan nhng kh«ng xa c¸ch - Giáo viên đọc mẫu -> Gọi HS đọc * Kiểm tra việc đọc chú thÝch * T g viÕt bµi nµy vµo thêi ®iÓm nµo cña l/ sö? H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n ? Bài văn nêu v đề gì? Nêu luËn ®iÓm c¬ b¶n cña bµi viÕt? H® cña Hs Ghi b¶ng - Học sinh đọc chú thích I Giới * t/phÈm thiÖu tg’, - Tãm t¾t nh÷ng nÐt c¬ * Vò Khoan: HiÖn b¶n vÒ t¸c gi¶ vµ néi lµ Phã Thñ tíng dung bµi viÕt chÝnh phñ * Bài viết đợc đăng trªn t¹p chÝ "Tia sáng" năm 2001 và đợc in vào tập "Một gãc nh×n cña tri thøc" NXB TrÎ, 2002 - Học sinh đọc - Thiªn híng ? - Thêi híng ? - Häc chay ? - Kú thi ? Häc sinh tù kiÓm tra chÐo lÉn Häc sinh tù ph¸t biÓu + ®Çu 2001 + Thêi ®iÓm chuyÓn giao thêi gian 2TK , TNkØ - Thêi ®iÓm mµ tg’ viÕt bµi: ®Çu n¨m 2001, ®/n ta cïng toµn thÕ giíi bíc vµo n¨m ®Çu tiªn cña TK míi §© triÓn nh huyÒn tho¹i, sù giao thoa, héi nhËp ngµy cµng s©u réng gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ - Đề tài bàn luận đợc nêu rõ nhan đề: Chuẩn bÞ hµnh Nhan đề: + LuËn ®iÓm c¬ b¶n cña bµi: líp trÎ ViÖt Nam cÇn nhËn nh÷ng c¸i m¹nh c¸i yÕu cña ngêi ViÖt Nam để rèn thói quen tèt bíc vµo nÒn kinh tÕ míi II §äc- Chó thÝch * Chó thÝch - Kinh tÕ tri thøc? - Sù giao thoa? - Héi nhËp? III- T×m hiÓu v¨n b¶n 1- T×m hiÓu chung: * luËn cø 2- T×m hiÓu hÖ thèng luËn cø bµi v¨n: * T×m hiÓu hÖ thèng luËn cø - Tõ ®Çu cµng næi tréi" cña bµi  chÈn bÞ hµnh trang vµo thiÕt kÕ míi th× quan träng nhÊt lµ sù chuÈn bÞ Bµi v¨n cã thÓ chia lµm mÊy b¶n th©n  ®iÓm yÕu luËn cø? Lµ nh÷ng luËn cø cña nã"(33)=> bèi c¶nh nµo? cña thÕ giíi hiÖn & LuËn cø 3: lµ l cø trung t©m nh÷ng môc tiªu nÆng nÒ quan träng cña ®/n - Cßn l¹i => Nªu râ c¸i a- ChuÈn bÞ hµnh m¹nh c¸i yÕu cña ng- trang vµo thÕ kû míi ời Việt Nam cần đợc thì quan trọng là (211) GV híng dÉn HS ph©n tÝch tõng luËn cø Trong bµi nµy, t.g’ cho r»ng "Trong nh÷ng h trang Êy cã lÏ sù chuÈn bÞ b¶n th©n  là q.trọng nhất? Điều đó có đúng? Tại sao? Gîi ý: ? Tác giả đã đa lí lẽ nào để xác minh cho luận đó? Bµi viÕt chØ râ bèi c¶nh cña thÕ giíi hiÖn ntn? Tríc t×nh h×nh Êy, H? ý nghÜa thêi sù vµ ý nghÜa lâu dài vấn đề là gì? Thiếu tính cộng đồng: Chỉ đáp ứng lợi ích cá nhân Nh÷ng ®iÓm m¹nh yÕu Êy thÓ hiÖn qhÖ ntn víi nh.vô ®i lªn CNH, HĐH thời đại ngµy nay? ( Xem: N ®iÒu cÇn lu ý- SGV/ 32) N.xÐt g× vÒ hÖ thèng luËn cø cña tg’ ViÕt tãm t¾t mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c luËn cø thÓ hiÖn tÝnh chÆt chÏ & tÝnh ®inh lý cña nã Nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô to lớn, cấp bách đặt cho ®/ n ta, cho c¸c thÕ hÖ t¹i lµ g×? GV liªn hÖ:- ChÝnh s¸ch xo¸ đói giảm nghèo GV: §©y lµ l cø trung t©m, quan träng nhÊt cña bµi nªn đợc t.giả triển khai cụ thể & ptích khá thấu đáo.? N xét gì vÒ c¸ch triÓn khai c¸c ®' m¹nh, yÕu cña t.g? Cã chia lµm ý râ rÖt m¹nh- yÕu T.g đã triển khai ntn? nhËn râ bíc vµo nÒn kinh tÕ míi TK míi - §©y lµ luËn cø quan träng më ®Çu cho c¶ hÖ thèng luËn cø cña bµi Nã có ý nghĩa đặt vấn đề, mở híng lËp luËn cña toµn bµi sù chuÈn bÞ b¶n th©n ngêi: §Ó x¸c minh cho luËn cø trªn t¸c gi¶ ®a lý lÏ: + Tõ cæ chÝ kim, bao giê ngêi còng lµ động lực phát triển cña lÞch sö + Trong thêi kú nÒn §Ó x¸c minh cho luËn cø kinh tÕ tri thøc ph¸t trªn t¸c gi¶ ®a lý lÏ: triÓn m¹nh mÏ th× vai + Tõ cæ chÝ kim, bao giê trß cña ngêi l¹i ngời là động lực càng trội ph¸t triÓn cña lÞch sö + Trong thêi kú nÒn kinh tÕ tri thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ th× vai trß cña ng- b- Bèi c¶nh cña thÕ êi l¹i cµng næi tréi giíi hiÖn vµ nh÷ng môc tiªu, - ThÕ giíi hiÖn nay, mét nhiÖm vô nÆng nÒ cña thÕ giíi mµ khoa häc ®/n c«ng nghÖ ph¸t y lµ thêi ®iÓm chuyÓn giao ThÕ giíi hiÖn nay, mét thÕ giíi mµ khoa - T/® chuyÓn giao häc c«ng nghÖ ph¸t y + NhËn râ nh÷ng mÆt lµ thêi ®iÓm chuyÓn mạnh, yếu là cần thiết để giao ph¸t triÓn - V/đề không có ý nghÜa thêi sù thêi ®iÓm chuyÓn giao thÕ kû mµ cßn cã ý nghÜa l©u dµi ®/v qu¸ tr×nh ®i lªn cña đất nớc Bởi vì nhận rõ c¸i m¹nh, c¸i yÕu, ph¸t huy c¸i m¹nh, kh¾c phôc c¸i yÕu lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiết để phát triển, ko muèn tôt lïi ®/c mçi , d/tộc Điều đó lại cµng cÇn thiÕt ®/v d.téc ta thùc sù ®i vµo c«ng cuéc x©y dùng, ph¸t triÓn xu thÕ héi nhËp, c- Nh÷ng c¸i m¹nh, nÒn k.tÕ cã xu híng c¸i yÕu cña ngêi Việt Nam cần đợc toµn cÇu ho¸ hiÖn nhËn râ bíc vµo nÒn kinh tÕ míi + Cã tinh thÇn ®oµn kÕt thÕ kû míi: đùm bọc, công chiến đấu chống NX - Thông minh nhạy nhng lại đố kị bén với cái nhng lµm ¨n vµ cuéc thiÕu kiÕn thøc c¬ b¶n kÐm kh¶ n¨ng thùc sèng thêng ngµy + B¶n chÊt thÝch øng hµnh nhanh nhng l¹i cã nhiÒu CÇn cï s¸ng t¹o nhng hạn chế thói quen thiếu đức tính tỉ mỉ, vµ nÕp nghÜ, k× thÞ kinh ko coi träng nghiªm (212) ? T.giả đã nêu & phân tích nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu nµo tÝnh c¸ch thãi quen cña ngêi ViÖt Nam ta? * Gi¸o viªn lÊy nh÷ng d/c sinh động thực tế: - Häc sinh HSG quèc tÕ: Làm tốt lí thuyết đến phÇn thùc hµnh kÐm - Nớc ta phải đồng thời giải quyÕt nhiÖm vô : + §Èy m¹nh CNH, H§H + Tho¸t khái t×nh tr¹ng nghÌo + §ång thêi tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ tri thøc doanh, quen víi bao cÊp, thãi sïng ngo¹i hoÆc bµi ngo¹i qu¸ møc, thãi " kh«n vÆt", Ýt gi÷ ch÷ "tÝn" - Nớc ta phấn đấu trë thµnh níc CN vµo thêi ®iÓm 2020 ý- SGK/32 - TÝnh chÆt chÏ vµ tÝnh định hớng rõ ràng - TÝnh chÆt chÏ vµ tÝnh định hớng rõ hệ thèng luËn cø: + B¾t ®Çu tõ thêi ®iÓm chuyÓn giao TK vµ yªu cÇu chuÈn bÞ hµnh trang vµo TK míi + Tiếp theo là k.định chuÈn bÞ hµnh trang quan träng nhÊt lµ chÝnh th©m canh + Sù chuÈn bÞ nµy ph¶i đặt vào bối cảnh giới và đối chiếu với môc tiªu, nhiÖm vô tríc m¾t cña ®/c + Từ đó nhận rõ cái m¹nh, yÕu cña ngêi ViÖt Nam tríc nh÷ng yªu cÇu cña thêi kú míi HÖ thèng luËn cø kÕt thóc b»ng viÖc nªu yªu cÇu víi thÕ hÖ trÎ "bíc vµo vµo thÕ kû míi muèn nh÷ng viÖc nhá nhÊt " nµn l¹c hËu cña nÒn kinh tÕ Nhµ níc + Nªu tõng ®iÓm m¹nh vµ ®i liÒn víi nã lµ c¸i yÕu C¸ch nh×n nhËn nh vËy lµ thấu đáo và hợp lí, không tÜnh t¹i: c¸i m¹nh lại có thể chứa đựng cái yÕu, nÕu xem xÐt tõ yªu cầu nào đó + Cái mạnh, cái yếu luôn đợc Lâu nói đến tính cách d©n téc vµ phÈm chÊt ngêi VN, nhiÒu  chØ thiªn vÒ khẳng định cái hay, c¸i tèt, c¸i m¹nh NÕu chØ nãi phÝa u ®iÓm, chç m¹nh mµ bỏ qua nhđối chiếu với y/cÇu x©y dùng vµ ph¸t triÓn đất nớc ko phải - Thông minh nhạy bén víi c¸i míi nhng thiÕu chØ nh×n l/sö kiÕn thøc c¬ b¶n kÐm kh¶ n¨ng thùc hµnh CÇn cï s¸ng t¹o nhng thiếu đức tính tỉ mỉ, ko coi träng nghiªm ngÆt qui tr×nh c«ng nghÖ, cha quen với cờng độ khẩn trơng - îc ®iÓm, chç yÕu th× dÔ dẫn đến tình trạng hiểu không đúng dtộc mình, ngộ nhận, tự đề cao ngÆt qui tr×nh c«ng nghệ, cha quen với cờng độ khẩn trơng - îc ®iÓm, chç yÕu th× dễ dẫn đến tình trạng hiểu không đúng dtéc m×nh, ngé nhËn, tự đề cao quá mức dẫn đến tâm lí tự thoả m·n kh«ng häc  kh¸c T©m lÝ Êy cã h¹i, c¶n trë sù v¬n lªn phát triển đất nớc, nhÊt lµ bèi c¶nh thÕ giíi hiÖn Lßng yªu níc, tinh thần d.tộc đòi hỏi ngêi ph¶i nh×n râ c¶ m¹nh - yÕu cña dtéc, cã sù th«i thóc v¬n lªn vøt bá nh÷ng c¸i yÕu kÐm, vît qua hạn chế để s¸nh vai víi nh÷ng níc ph¸t triÓn v¨n minh tiÕn bé (213) ? Trong c¸c TPVH, c¸c bµi l/sö nãi vÒ c¸c p.chÊt truyÒn thống tốt đẹp dtộc VN, CM & VN N.xÐt cña t.gi¶ cã ®' g× gièng & kh¸c so víi sách trên đã học? ? ChÝnh ®iÓm kh¸c Êy cã t/dông g× t×nh h×nh thÕ quá mức dẫn đến tâm lí tù tho¶ m·n kh«ng häc  kh¸c T©m lÝ Êy cã h¹i, c¶n trë sù v¬n lªn ph¸t triển đất nớc, là bèi c¶nh thÕ giíi hiÖn Lßng yªu níc, tinh thần d.tộc đòi hỏi mäi ngêi ph¶i nh×n râ c¶ m¹nh - yÕu cña dtéc, cã sù th«i thóc v¬n lªn vøt bỏ cái yếu kém, vợt qua hạn chế để s¸nh vai víi nh÷ng níc ph¸t triÓn v¨n minh tiÕn bé H? Thái độ t.giả ntn nêu n.xét đó? ( Gợi ý: Thái độ t.g ntn nêu nh÷ng- Nh÷ng mÆt m¹nh, yÕu? - §Ó ®a ®/n ®i lªn ta ph¶i lµm g×?giíi - Thái độ tg’ là tôn träng thùc sù, nh×n nhËn vấn đề cách khách quan toµn diÖn Kh«ng thiªn lÖch vÒ phÝa, khẳng định và trân trọng phẩm chất tốt đẹp đồng thời thẳng th¾n chØ nh÷ng mÆt yÕu kÐm kh«ng r¬i vµo sù đề cao qúa mức hay tự ti, miÖt thÞ d©n téc 3- NhËn xÐt vÒ nh÷ng luận và thái độ t¸c gi¶ nªu lªn nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña ngêi ViÖt Nam Thái độ tg’ là tôn träng thùc sù, nh×n nhận vấn đề cách kh¸ch quan toµn diÖn Kh«ng thiªn lÖch vÒ phía, khẳng định và tr©n träng nh÷ng phẩm chất tốt đẹp đồng thời thẳng th¾n chØ nh÷ng mÆt yÕu kÐm kh«ng r¬i vào đề cao qúa møc hay tù ti, miÖt thÞ d©n téc ? Tù liªn hÖ b¶n th©n, HS cã nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu nµo? Nªu ph¬ng híng? kh¾c phôc ntn? - Th«ng minh/ chñ quan LuyÖn tËp: H? LuËn ®iÓm c¬ b¶n? H? Nªu ý nghÜa cña v¨n b¶n? VËn dông: - Nắm đợc nội dung bài - Luyện viết đoạn văn, bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ vấn đề x· héi - So¹n: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 103: TiÕng viÖt C¸c thµnh phÇn biÖt lËp ( TiÕp theo) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Đặc điểm thành phần gọi - đáp và thành phần phụ chú - Công dụng thành phần gọi- đáp và thành phần phụ chú VÒ kÜ n¨ng: (214) - Nhận biết thành phần gọi - đáp và thành phần phụ chú câu - Đặt câu có sử dụng thành phần gọi - đáp, thành phần phụ chú Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? ThÕ nµo lµ thµnh phÇn biÖt lËp? Thµnh phÇn t×nh th¸i vµ thµnh phÇn c¶m thán đợc dùng để làm gì câu.? Đặt câu có thành phần biệt lập tình thái.? Bµi míi: H® cña thÇy H§1: GV g/thiÖu TPBL: t×nh thái, gọi đáp, cảm thán, phụ chó GV ®a b¶ng phô ( VD- SGK/ 31) H?Trong nh÷ng TN g¹ch ch©n từ nào dùng để gọi, từ nào dùng để đáp? H?Những từ ngữ dùng đê gọi ngời khác hay đáp lời ngời khác có tham gia diễn đạt nghĩa viÖc cña c©u hay kh«ng? H? Trong nh÷ng tõ ng÷ in ®Ëm đó, từ nào dùng để tạo lập thoại?từ nào dùng để trì cuéc tho¹i? Gv kl: Đó là phần gọi đáp H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu thµnh phÇn phô chó Gọi hs đọc VD phần II/ tr 32 H? Chó ý c¸c tõ ng÷ in ®Ëm H?NÕu lîc bá c¸c tõ ng÷ in ®Ëm, nghÜa sù viÖc cña mçi c©u có thay đổi không? GV nhÊn m¹nh: chøng tá ®©y lµ thµnh phÇn biÖt lËp kh«ng ph¶i lµ mét bé phËn thuéc cÊu tróc có ph¸p cña c©u H§ cña trß * Häc sinh quan s¸t b¶ng phô * §äc c¸c vd b¶ng phô: - Gäi : Nµy - §¸p: Tha «ng - - Kh«ng n»m sù việc đợc diễn đạt c©u Từ “ nay” dùng để thiết lËp cuéc tho¹i Từ “ Tha ông” dùng để tr× sù giao tiÕp Ghi b¶ng I/ Thành phần gọi đáp * VÝ dô: SGK/ 31 a, Nµy, b¸c cã biÕt thÕ kh«ng ? (b, Tha «ng, chóng ch¸u ë Gia L©m lªn Ghi nhí 1tr 32 II/ Thµnh phÇn phô chó VD:phÇn II/ tr 32 a, Lúc đi, đứa g¸i ®Çu lßng cña anh Hs đọc các vd và là đứa nhÊt cña anh, NghÜa sù viÖc cña c©u cha ®Çy tuæi không thay đổi (NguyÔn Quang S¸ng - CLN) b, l·o kh«ng hiÓu t«i, t«i nghÜ vËy vµ t«i cµng buån l¾m (Nam Cao - L·o H¹c) H?VD a , các từ in đậm đợc đa thêm vào để chú thích cho cụm Chú thích cho cụm từ: tõ nµo? đứa gái đầu lòng H? Trong c©u b, côm chñ vÞ in ®Ëm chó thÝch cho ®iÒu g×? Giait thÝch cho ®iÒu: l·o kh«ng hiÓu t«i GV: TÊt c¶ nh÷ng TN g¹ch ch©n đợc gọi là TPPC câu + TPPC thêng gÆp: TPPC c©u thêng gÆp - Nªu ®iÒu bæ sung thªm (215) nh÷ng trêng hîp nµo? hoÆc nªu lªn mét sè quan hÖ phô thªm (nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn, sù t¬ng ph¶n, môc H? Dấu hiệu nhận biết TPPC đích, thời gian ) c©u - Nêu thái độ ngời nãi - Nªu xuÊt xø cña lêi GV cñng cè: nãi, cña ý kiÕn Chúng ta đợc học thêm * Ngăn cách với nòng TPBL nµo? cèt c©u hái: TPH§ cã t/ d g× (.) c©u? TPPC? - Hai dÊu phÈy Gọi HS đọc ghi nhớ - Hai dÊu g¹ch ngang HĐ3: Hớng dẫn học sinh - Hai dấu ngoặc đơn - Sau dÊu g¹ch ngang luyÖn tËp vµ tríc dÊu phÈy (VDC) Y/c BT1? - Sau dÊu g¹ch ngang vµ tríc dÊu chÊm hÕt c©u - Sau dÊu hai chÊm Y/c BT2? - Phân biệt ngời gọi, ngời đáp H? Xác định thành phần phụ - Xác định kiểu quan hệ chó? gi÷a hä - PhÇn gäi: nµy - Phần đáp : Vâng * Quan hÖ gi÷a ngêi gäi và ngời đáp là quan hệ gi÷a ngêi bÒ trªn víi ngêi bÒ díi Ghi nhí/ SGK (32) II- LuyÖn tËp: 1- Bµi (39): T×m TP gọi - đáp a, Nµy V©ng Bµi 2: T×m thµnh phần gọi đáp 3) Bµi (33) T×m TPPC a) Mäi ngêi- kÓ c¶ anh b) C¸c thÇy, c« gi¸o, các bậc cha mẹ đặc Thành phần gọi đáp: biệt là  mẹ BÇu ¬i c) Lời gọi đáp không hớng tíi d) Chóng ta H? C¸c thµnh phÇn phô chó võa T«n- Xt«i t×m thÓ hiÖn ®iÒu g×? Bµi tËp 5Tæng hîp c¸c kiÕn thøc )a, Chóng t«i, mäi ngêi đã học thông qua viết đoạn văn kể anh, -> TPPC dùng để nêu ®iÒu bæ sung b, TPPC " c¸c thÇy, c« giáo ngời mẹ" dùng để nªu ®iÒu bæ sung - C¸c nhãm th¶o luËn Thể thái độ ngời nói, ngòi viết với các sv đợc nói đến Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - ViÕt ®o¹n v¨n cã sö dông thµnh phÇn phô chó (216) - ChuÇn bÞ bµi viÕt TLV sè - Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 104, 105 viÕt bµi tËp lµm v¨n sè I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Củng cố kiến thức cách làm bài nghị luận việc, tợng đời sèng VÒ kÜ n¨ng: Kiểm tra kỹ làm bài nghị luận việc, tợng đời sống Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: Liên hệ: Ra đề liên quan đến môi trờng II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: Bµi míi: Hoạt động thầy HĐ1: Gv ghi đề bài lên bảng HĐ2: Gv yêu cầu hs đọc kỹ đề bµi vµ thùc hiÖn lµm bµi 90 phót Dµn ý tham kh¶o: I/ Më bµi: _ Nêu vấn đề cần bàn luận Suy nghÜ kh¸i qu¸t II/ Th©n bµi: 1/ BiÓu hiÖn cña hiÖn tîng trªn: Phổ biến từ thành thị đến n«ng th«n Trên đoạn đờng vắng, bao r¸c vøt ngæn ngang, thËm chÝ ë mặt đờng Ngay hồ đẹp thu hót nhiÒu kh¸ch du lÞch còng chÞu chung sè phËn nµy VD Hå T©y mçi ngµy tiÕp nhËn 4.000m3 níc th¶i c«ng nghiÖp H§ cña trß Chép đề bài Ghi b¶ng §Ò bµi: Mét hiÖn tîng kh¸ phæ biÕn hiÖn là vứt rác đờng hoÆc nh÷ng n¬i c«ng HS lµm bµi céng.Ngåi bªn hå dï là hồ đẹp tiếng ngêi ta còng tiÖn tay BiÓu ®iÓm vøt r¸c xuèng Em §iÓm 9, 10: h·y viÕt bµi v¨n nãi Bài làm đúng phơng tợng trên và ph¸p v¨n nghÞ luËn thÓ hiÖn suy nghÜ cña Bố cục đủ phần m×nh, LuËn ®iÓm râ rµng, luËn cø vµ lËp luËn chÆt chÏ Trình bày đủ các yêu cầu vÒ néi dung cña bµi nghÞ luËn vÒ hiÖn tîng XH Lêi v¨n s¸ng, cã søc thuyÕt phôc CÇn thÓ hiÖn suy nghÜ, ý kiÕn riªng cña em §iÓm 7,8: §¹t c¸c yªu cÇu trªn (217) vµ sinh ho¹t N«ng th«n còng diÔn t×nh tr¹ng « nhiÔm nh thÕ 2/ Nguyªn nh©n : ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh chung cña bé phËn d©n c cßn kÐm 3/ T¸c h¹i cña x¶ r¸c bõa b·i: ảnh hởng đến sống ngêi 4/ Suy nghĩ, thái độ ngời viÕt:cã ý thøc giø g×n m«i trêng Tuyªn truyÒn III/ Kết bài: Khẳng định hành động, thái độ đúng đắn ngêi tríc hiÖn tîng trªn Cã thÓ lêi v¨n cha thËt s¸ng TÝnh liªn kÕt, m¹ch l¹c cña c¸c luËn ®iÓm ë møc kh¸ §iÓm 5,6: §¹t c¸c yªu cÇu trªn ë møc trung b×nh Điểm 3,4: Cha nắm đợc ph¬ng ph¸p lµm bµi §iÓm 1,2: Lµm sai yªu cÇu H§3: Cuèi giê GV thu bµi Nghe , ghi Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ lµm l¹i bµi - ChuÈn bÞ bµi : Chã sãi vµ cõu (218) TuÇn 23 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 106: V¨n b¶n chã sãi vµ cõu th¬ ngô ng«n cña la ph«ng ten ( TiÕt 1) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - §Æc trng cña s¸ng t¸c nghÖ thuËt lµ yÕu tè tëng tîng vµ dÊu Ên c¸ nh©n cña t¸c gi¶ - C¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶ v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n dÞch vÒ nghÞ luËn v¨n ch¬ng - Nhận và phân tích đợc các yếu tố lập luận văn Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Trình bày mặt mạnh, mặt yếu ngời VN cần đợc nhận rõ bíc vµo thÕ kû míi ? H? Nhận xét luận và thái độ tác giả nêu lên điểm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña ngêi Vn? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m H® cña Hs Ghi b¶ng (219) hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm I/ Giíi thiÖu vÒ t.gi¶, t¸c phÈm: ? Dùa vµo chó thÝch * sgk , em H Ten( 1828-1893) lµ h·y nªu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶, t¸c triÕt gia, nhµ sö häc vµ phÈm? nhµ nghiªn cø v¨n häc, viÖn sÜ viÖn Hµn l©m Ph¸p ¤ng lµ t¸c gi¶ cña c«ng tr×nh nghiªn cø VH næi tiÕng “La ph«ng GV ph©n biÖt NLXH vµ Ten vµ th¬ ngô ng«n cña NLVC: «ng” Nghị luận Xh: nghị luận VB đợc trích từ chơng 2, vấn đề Xh nào đó phÇn thø NghÞ luËn VC: NL liªn quan đến tác phẩm vh Bµi “ Chã sãi ” lµ nghÞ luËn VC 1/ T¸c gi¶: H Ten( 1828-1893) lµ triÕt gia, nhµ sö häc vµ nhµ nghiªn cø v¨n häc, viÖn sÜ viÖn Hµn l©m Ph¸p ¤ng lµ t¸c gi¶ cña c«ng tr×nh nghiªn cø VH næi tiÕng “La ph«ng Ten vµ th¬ ngô ng«n cña «ng” 2/ T¸c phÈm: VB đợc trích từ chơng 2, phÇn thø H§2: Híng dÉn häc sinh đọc, tìm hiểu chung II §äc_ t×m hiÓu chung: Gv gọi h/s đọc §äc H? Xác định bố cục phần Từ đầu tốt bụng nh Giải thích từ khó bài nghị luận? Đặt tiêu đề thế: Hình tợng cừ cho tõng phÇn? th¬ La ph«ng ten Cßn l¹i: H×nh tîng chã Bè côc sãi th¬ La ph«ng ten H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n H? Em háy đối chiếu các phần Trong đoạn nhằm vµ t×m biÖn ph¸p lËp luËn lµm næi bËt h×nh tîng gièng nhau? cõ vµ chã sãi díi ngßi bót ng.thuËt cña nhµ th¬ ngô ng«n, t¸c giả lập luận H? Nhng c¸ch triÓn khai l¹i c¸ch dÉn nh÷ng dßng không đơn điệu, lặp lại ntn? viÕt vÒ vËt Êy cña nhµ khoa häc Buy phông để so sánh Trong c¶ ®o¹n, t¸c gi¶ triển khai mạch nghÞ luËn theo bíc H? Xác định bớc Đoạn1: Bớc 1: từ ®o¹n cña VB? ®Çu rµnh rµnh Bớc 2:Tiếp đến xua Bíc nh thÕ Bíc 1: cßn chã sãi ¨n đòn H? Xác định bớc Đoạn 1: Buy ®o¹n cña vb? ph«ng xua ®i §o¹n 2: Buy ph«ng v« dông Cñng cè, luyÖn tËp: Gv kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc III/ T×m hiÓu v¨n b¶n 1/ Hai vËt díi ngßi bót cña nhµ khoa häc: - Loµi cõu: thêng tô tËp cã mét ®Çu đàn - Loµi chã sãi: thï ghÐt mäi sù kÕt bÌ b¹n Khi chóng tô héi víi lµ lóc mét cuéc chinh chiÕn diÔn Xong xu«i, mçi l¹i quay vÒ mét n¬i víi sù l¹ng lÏ, c« d¬n cña chóng (220) Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc bµi gi¶ng - T×m hiÓu h×nh tîng cõu vµ chã sãi th¬ ngô ng«n ./ Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 107: V¨n b¶n chã sãi vµ cõu th¬ ngô ng«n cña la ph«ng ten ( TiÕt 2) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - §Æc trng cña s¸ng t¸c nghÖ thuËt lµ yÕu tè tëng tîng vµ dÊu Ên c¸ nh©n cña t¸c gi¶ - C¸ch lËp luËn cña t¸c gi¶ v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n dÞch vÒ nghÞ luËn v¨n ch¬ng - Nhận và phân tích đợc các yếu tố lập luận văn Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Gọi HS đọc đoạn viết vật đó nhµ khoa häc Buy ph«ng? H? Buy ph«ng nhËn xÐt * Loµi cõu: thêng tô loaì cừ và chó sói tập có đầu đàn ntn? * Loµi chã sãi: thï ghÐt mäi sù kÕt bÌ b¹n Khi chóng tô héi víi lµ lóc mét cuéc chinh chiÕn diÔn Xong xu«i, mçi l¹i quay vÒ mét n¬i víi sù l¹ng lÏ, c« d¬n cña chóng H? Theo em, Buy ph«ng - B»ng ngßi bót chÝnh c¨n cø vµo ®©u mµ nhËn x¸c cña nhµ khoa häc, xét nh vậy? Lời nhận xét ông đã nêu lên đặc đó có đúng không? tÝnh chung cña tõng loµi kh¸c H? T¹i Buy ph«ng - Nhµ khoa häc kh«ng không nói đến thân th- nói đến điều trên ơng loài cừu và nỗi vì khoa học đòi hỏi tính Ghi b¶ng 2/ H×nh tîng cõu vµ chã sãi th¬ ngô ng«n: a/ H×nh tîng cõu: - HiÒn lµnh, nhót nh¸t, ch¼ng bao giê lµm h¹i - Dựa vào đặc tính vốn có cña loµi cõu - Víi ®Çu ãc phãng khoáng, đặc trng thể th¬ ngô ng«n, La ph«ng ten cßn nh©n c¸ch ho¸ cõu non: nã còng cã suy nghÜ, nãi n¨ng, hµnh động nh ngời b/ H×nh tîng chã sãi: - Một sói cụ thể : đói meo, gÇy gi¬ x¬ng ®i kiÕm måi - Sãi gÆp chó cõu (221) bÊt h¹nh cña chã sãi? Gọi Hs đọc: từ đầu rành rµnh Kh¸c víi Buy ph«ng viÕt vÒ loµi cõu , La ph«ng ten viÕt vÒ mét cõu vµ mét sãi cô thÓ H? ë loµi cõu, La ph«ng ten đã chọn vật ntn? H? Tác giả đã đặt chú cõu vµo hoµn c¶nh ntn? H? Trong hoµn c¶nh Êy, cừu non đợc La ph«ng ten miªu t¶ ntn? H?Qua đó ta thấy cừu là vËt ntn? H? C¨n cø vµo ®©u, t¸c gi¶ cã thÓ viÕt vÒ cõu nh vËy? chÝnh x¸c, kh¸ch quan Buy ph«ng viÕt vÒ loµi cõu vµ loµi chã nãi chung với đặc tính b¶n cña chóng - T¸c gi¶ chän mét cõ non (gäi lµ chiªn) và đặt chú cừu non vào hoàn cảnh đặc biệt đối mặt bên dòng suối Xin bÖ h¹ h·y ngu«i Nãi xÊu ngµi non®ang uèng níc phÝa díi dßng suèi chç h¾n đứng Hắn muốn ăn thịt cừu nhng che dấu tâm địa mình, kiếm cớ bắt tội để gäi lµ trõng ph¹t chó cõu téi nghiÖp  Lµ mét tªn trém cíp, tªn b¹o chóa kh¸t m¸u - HiÒn lµnh, nhót nh¸t, ch¼ng bao giê lµm h¹i ai.Dựa vào đặc tính vốn cã cña loµi cõu - Víi ®Çu ãc phãng khoáng, đặc trng thể th¬ ngô ng«n, La ph«ng ten cßn nh©n c¸ch ho¸ cõu non: nã còng cã suy nghÜ, nãi n¨ng, hµnh H? Để xây dựng hình t- động nh ngời îng cõu, La ph«ng ten có sáng tạo gì - Một sói cụ thể : đói c¸ch viÕt? meo, gÇy gi¬ x¬ng ®i H? Dới góc độ nhà kiếm mồi th¬ nh×n chã sãi ntn? - Sãi gÆp chó cõu non®ang uèng níc phÝa H? Trong qu¸ tr×nh t×m díi dßng suèi chç h¾n kiếm, sói đã gặp điều gì? đứng - H¾n muèn ¨n thÞt cõu nhng che dấu tâm địa H? Tại sói muốn trị mình, kiếm cớ bắt tội để téi cõu ? gäi lµ trõng ph¹t chó cõu téi nghiÖp - Con sói đợc nhân cách ho¸ díi ngßi bót phãng H? X©y dùng h×nh tîng kho¸ng cña nhµ th¬ chã sãi, La ph«ng ten cã s¸ng t¹o g×? - Lµ mét tªn trém cíp, tªn b¹o chóa kh¸t m¸u H? La phông ten nhận - Tg đã dựa vào xÐt vÒ sãi ntn? đặc tính vốn có loài H?C¨n cø vµo ®©u, t¸c chã sãi s¨n måi, ¨n t¬i giả đã có nhận xét nh nuốt sống vật vËy? yÕu ®uèi h¬n VD: chã sãi vµ chã nhµ; chã sãi vµ cß; H? Trong thơ ngụ ngôn - Bi kịch độc ác và cña la ph«ng ten, em cã bi kÞch vÒ sù ngu ngèc biết bài nào có NV - Đó là nhận định chã sãi? hoàn toàn đúng Sói là IV Tæng kÕt: H? H Ten đã nhận định vật đáng ghét : Ghi nh¬ SGKtr41 vÒ h×nh tîng chã sãi gian gi¶o , hèc h¸ch , b¾t (222) th¬ cu¶ La ph«ng n¹t kÎ yÕu ten ntn? Cñng cè, luyÖn tËp: Gv kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc bµi gi¶ng - Chuẩn bị bài : Nghị luận vấn đề t tởng, đạo lí ./ Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 108: TËp lµm v¨n nghị luận vấn đề t tởng, đạo lí I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Đặc điểm, yêu cầu bài văn nghị luận vấn đề t tởng, đạo lí VÒ kÜ n¨ng: Làm bài văn nghị luận vấn đề t tởng, đạo lí Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Nêu cách làm bài nghị luận việc, tợng đời sống? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiểu bài nghị luận vấn đề t tởng đạo lý I/T×m hiÓu bµi nghÞ Gọi hs đọc VB / sgk luận vấn đề t tởng, H? Van trên bàn vấn đề - HS đọc vb “ Tri thức là đạo lý g×? søc m¹nh” a §äc vb/ sgk TR 34 H? Theo em, vb nµy cã thÓ - Vb bµn vÒ gi¸ trÞ cña tri chia lµm mÊy phÇn? thøc khoa häc vµ ngêi trÝ b NhËn xÐt: thøc - Vb bµn vÒ gi¸ trÞ cña H? Néi dung cô thÓ cña tõng tri thøc khoa häc vµ phÇn vµ mèi quan hÖ cña - VB chia lµm phÇn ngêi trÝ thøc chóng víi nhau? PhÇn MB: ®o¹n 1: nªu vÊn đề - VB chia lµm phÇn PhÇn th©n bµi : gåm PhÇn MB: ®o¹n 1: nªu đoạn:tg nêu vd chứng vấn đề (223) minh tri thøc lµ søc m¹nh §o¹n 1: nªu tri thøc cã thÓ cøu mét c¸i m¸y khái sè phận đống phế liệu §o¹n 2: nªu tri thøc lµ søc m¹nh cña c¸ch m¹ng B¸c Hồ đã thu hút nhiều nhà trí thøc lín theo Ngêi tham gia đóng góp cho kc chèng Ph¸p vµ chèng Mü thµnh c«ng PhÇn KB: cßn l¹i: phª ph¸n mét sè ngêi kh«ng H? Xác định các câu thể biết quý trọng tri thức, sử luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? dụng không đúng chỗ - Bèn c©u c¶u ®o¹n MB, c©u më ®o¹n vµ c©u kÕt ®o¹n 2, c©u më ®o¹n 3, H? Các luận điểm đã đợc câu mở đoạn và câu kết diễn đạt rõ ràng , dứt khoát ý đoạn kiÕn cña cña ngêi viÕt cha? H? Phép lập luận chính đợc sử - Có dông VB nµy lµ g×? - Lµ chøng minh.Bµi nµy dùng thực thực tế để nêu vấn đề t tởng, phê ph¸n t tëng kh«ng biÕt H? Em nhËn thÊy, bµi nghÞ dïng tri thøc, dïng sai luận vấn đề t tởng, đạo mục đích lý khác với bài nghị luận - Từ việc tợng đời việc, tợng đời sống ntn? sống mà nêu vấn đề t tởng Rót ghi nhí/ tr 36/ sgk Dïng gi¶i thÝch, cm lµm sáng rõ các t tởng, đạo lý quan trọng đời H§2: Híng dÉn häc sinh sèng ngêi - §äc ghi nhí/ tr 36/ sgk luyÖn tËp Gọi hs đọc vb H? VB trªn thuéc lo¹i nghÞ luËn nµo? H?V B trªn nghÞ luËn vÒ vÊn đề gì? - Nghị luận vấn đề t tởng, đạo lý H? Xác định các luận điểm Vb nghị luận giá trị chÝnh bµi? thêi gian C¸c luËn ®iÓm chÝnh Sau mèi L§, lµ mét dÉn bµi: chøngcm thuyÕt phôc cho gi¸ Thêi gian lµ sù sèng trÞ c¶u thêi gian Thêi gian lµ th¾ng lîi H?PhÐp lËp luËn chñ yÕu Thêi gian lµ tiÒn bµi lµ g×? Thêi gian lµ tri thøc H?C¸ch lËp luËn bµi cã Ph©n tÝch vµ cm søc thuyÕt phôc ntn? Các luận điểm đợc triển khai theo c¸ch ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn chøng tá thêi gian lµ vµng Sau mçi PhÇn th©n bµi : gåm ®o¹n:tg nªu vd chøng minh tri thøc lµ søc m¹nh §o¹n 1: nªu tri thøc cã thÓ cøu mét c¸i m¸y khỏi số phận đống phÕ liÖu §o¹n 2: nªu tri thøc lµ søc m¹nh cña c¸ch mạng Bác Hồ đã thu hót nhiÒu nhµ trÝ thøc lín theo Ngêi tham gia đóng góp cho kc chèng Ph¸p vµ chèng Mü thµnh c«ng PhÇn KB: cßn l¹i: phª ph¸n mét sè ngêi kh«ng biÕt quý träng tri thøc, sö dông không đúng chỗ * Ghi nhí/ tr 36/ sgk II/ LuyÖn tËp §äc VB sau vµ tr¶ lêi c©u hái VB “ Thêi gian lµ vµng” (224) l® lµ dÉn chøngchøng minh cho luËn ®iÓm Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Häc ghi nhí + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp + ChuÈn bÞ bµi : Liªn kÕt c©u vµ ®o¹n v¨n ./ Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 109: TiÕng ViÖt liªn kÕt c©u vµ ®o¹n v¨n I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Liªn kÕt néi dung vµ liªn kÕt h×nh thøc gi÷a c¸c c©u vµ c¸c ®o¹n v¨n - Mét sè phÐp liªn kÕt thêng dïng viÖc t¹o lËp v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: - NhËn biÕt mét sè phÐp liªn kÕt thêng dïng viÖc t¹o lËp v¨n b¶n - Sö dông mét sè phÐp liªn kÕt c©u, liªn kÕt ®o¹n viÖc t¹o lËp v¨n b¶n Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? : Nêu tác dụng thành phần gọi đáp và thành phần phụ chú câu? LÊy vd minh ho¹? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu kh¸i niÖm liªn kÕt Gọi hs đọc đoạn văn đã ghi HS quan sát bảng phụ trªn b¶ng phô đoạn văn trên đợc trích từ vb “ TiÕng nãi cña v¨n nghÖ” H? Theo em, ®o¹n v¨n trªn - V¨n nghÖ chÝnh lµ sù bàn vấn đề gì? phản ánh thực đời sèng V× vËy ®o¹n v¨n bµn vÒ c¸ch ngêi nghÖ sü phản ánh thực đời sèng H? Néi dung ®a bµn luËn - §©y lµ mét nh÷ng Ghi b¶ng I/Kh¸i niÖm liªn kÕt: a XÐt ®o¹n v¨n / SGK tr 42 b NhËn xÐt: - VÒ néi dung: V¨n nghÖ chÝnh lµ sù ph¶n ¸nh thùc t¹i đời sống Vì ®o¹n v¨n bµn vÒ c¸ch ngêi nghÖ sü (225) ®o¹n v¨n nµy cã quan hÖ gì với chủ đề chung VB? H? Xác định nội dung c©u ®o¹n v¨n? yếu tố ghép vào chủ đề chung cña VB: TiÕng nãi cña v¨n nghÖ C©u1: t¸c phÈm nghÖ thuËt ph¶n ¸nh thùc t¹i C©u 2: Khi ph¶n ¸nh thùc t¹i, nghÖ sü muèn nãi lªn mét ®iÒu míi mÎ C©u 3:c¸i míi mÎ Êy lµ lêi göi cña ngêi nghÖ sü H? Các nội dung có quan - Các nội dung hớng hệ ntn với câu chủ đề? chủ đề đoạn văn, phục vụ cho câu chủ đề ph¶n ¸nh thùc t¹i đời sống - VÒ h×nh thøc: LÆp tõ: t¸c phÈm Dïng tõ cïng trêng liªn tëng víi lµ tõ nghÖ sü Thay thÕ tõ nghÖ sü b»ng tõ anh Dïng quan hÖ tõ: nhng Dïng cum tõ “ c¸i đã có rồi” đồng H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ tr×nh - C¸c c©u s¾p xÕp theo nghÜa víi nh÷ng vËt tù s¾p xÕp c¸c c©u ®o¹n tr×nh tù hîp lý liÖu mîn ë thùc t¹i v¨n? H? Mèi quan hÖ chÆt chÏ vÒ - LÆp tõ: t¸c phÈm nd gi÷a c¸c c©u ®o¹n ®- Dïng tõ cïng trêng liªn îc thÓ hiÖn b»ng biÖn ph¸p tëng víi lµ tõ nghÖ sü nµo? Chó ý c¸c tõ im ®Ëm? Thay thÕ tõ nghÖ sü b»ng tõ anh Dïng quan hÖ tõ: nhng Dùng cum từ “ cái đã có rồi” đồng nghĩa với nh÷ng vËt liÖu mîn ë Rót ghi nhí/ tr 43/ SGK thùc t¹i II/ LuyÖn tËp H§2: Híng dÉn häc sinh Ph©n tÝch sù liªn kÕt vÒ luyÖn tËp néi dung , vÒ h×nh thøc §äc yªu cÇu bµi tËp gi÷a c¸c c©u v¨n theo gîi ý sau: H? Chủ đề đoạn văn là gì? - Chủ đề đoạn văn: khẳng định lực , trí tuÖ cña nguêi VN vµ quan träng h¬n lµ nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc H? Néi dung c¸c c©u v¨n phôc - §ã lµ sù thiÕu hôt vÒ vụ chủ đề ntn? kiÕn thøc, kh¶ n»ng thùc hµnh s¸ng t¹o yÕu Tr×nh tù s¾p xÕp h¬pk lý gi÷a c¸c ý: MÆt m¹nh cña trÝ tuÖ VN Nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ CÇn kh¾c phôc h¹n chÕ để đáp ứng phát triển cña nÒn kinh tÕ míi H? Các câu đợc liên kết với - Bản chất trời phú nối b»ng nh÷ng phÐp liªn kÕt c©u víi c©u 1( phÐp nµo? đồng nghĩa) Nhng nèi c©u víi c©u 2( phÐp nèi) Êy nèi c©u 4víi c©u 3( phÐp nèi) Lç hæng nèi c©u víi Chủ đề đoạn văn: khẳng định n¨ng lùc , trÝ tuÖ cña nguêi VN vµ quan träng h¬n lµ nh÷ng h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc §ã lµ sù thiÕu hôt vÒ kiÕn thøc, kh¶ n»ng thùc hµnh s¸ng t¹o yÕu Tr×nh tù s¾p xÕp h¬pk lý gi÷a c¸c ý: MÆt m¹nh cña trÝ tuÖ VN Nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ CÇn kh¾c phôc h¹n chế để đáp ứng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ míi (226) c©u 5( phÐp lÆp tõ ng÷) Th«ng minh ë c©u víi c©u 1( phÐp lÆp tõ ng÷) Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Häc ghi nhí + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp + ChuÈn bÞ bµi : luyÖn tËp liªn kÕt c©u vµ ®o¹n ./ Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 110: TiÕng ViÖt liªn kÕt c©u vµ ®o¹n v¨n ( LuyÖn tËp) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Mét sè phÐp liªn kÕt thêng dïng viÖc t¹o lËp v¨n b¶n - Mét sè lçi liªn kÕt cã thÓ gÆp v¨n b¶n VÒ kÜ n¨ng: - Nhận biết đợc phép liên kết câu, liên kết đoạn văn - Nhận và sửa đợc số lỗi liên kết Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Các câu đoạn và các đoạn vb đợc liên kết với nội dung vµ h×nh thøc ntn? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh lµm bt1 Gọi hs đọc yêu cầu cña bµi tËp Gv chia hs lµm nhãm Mçi nhãm chuÈn bÞ phÇn bµi tËp Hs tr¶ lêi H® cña Hs Ghi b¶ng §äc, th¶o luËn 1/ Bµi tËp 1: ChØ phÐp liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n: A/ Trêng häc- trêng häc( lÆp , liªn kÕt c©u) Nh thÕ : thay thÕ cho c©u cuèi cña ®o¹n tríc, ( thÕ- liªn kÕt ®o¹n v¨n) B/ V¨n nghÖ- v¨n A/ Trêng häc- trêng häc( lÆp , liªn kÕt c©u) Nh thÕ : thay thÕ cho c©u cuèi cña ®o¹n tríc, ( thÕliªn kÕt ®o¹n v¨n) B/ V¨n nghÖ- v¨n nghÖ( lÆp, liªn kÕt c©u) Sù sèng- sù sèng, v¨n nghÖ- (227) H§2: Híng dÉn häc sinh lµm bt2 Gọi hs đọc yêu cầu bài tËp Gv tæ chøc cho hs lªn b¶ng thi t×m nhanh nh÷ng cÆp tõ tr¸i nghÜa theo yªu cÇu cña bµi H§3: Híng dÉn häc sinh lµm bt3 nghÖ( lÆp, liªn kÕt c©u) Sù sèng- sù sèng, v¨n nghÖ- v¨n nghÖ( lÆp, liªn kÕt ®o¹n) C/ Liªn kÕt c©u: Thêi gian- thêi gian Con ngêi- ngêi D/phÐp liªn kÕt c©u: YÕu ®uèi-m¹nh; hiÒn lµnh- ¸c v¨n nghÖ( lÆp, liªn kÕt ®o¹n) C/ Liªn kÕt c©u: Thêi gian- thêi gian Con ngêi- ngêi D/phÐp liªn kÕt c©u: YÕu ®uèi-m¹nh; hiÒn lµnh¸c 2/ Bµi tËp Thêi gian vËt lý- thêi gian §äc, nghe t©m lý V« h×nh- h÷u h×nh T×m cÆp tõ tr¸i nghÜa Gi¸ l¹nh - nãng báng Thêi gian vËt lý- thêi Th¼ng t¾p- h×nh trßn gian t©m lý đặn- lúc nhanh, lúc V« h×nh- h÷u h×nh chËm Gi¸ l¹nh - nãng báng Th¼ng t¾p- h×nh trßn đặn- lúc nhanh, lúc chem 3/ Bµi tËp H? Nªu yªu cÇu cña ChØ lçi liªn kÕt néi bµi tËp dung: C¸c c©u kh«ng phôc vô cho chủ đề chung Ch÷a: C¾m ®i mét m×nh đêm.Trận địa đại đội anh phía bãi båi bªn mét dßng s«ng Anh nhớ hồi đàu mïa l¹c, hai bè anh cùng viết đơn xin mặt trËn B©y giê, mïa thu hoạch lạc đã vào chặng cuèi B/ Lèi liªn kÕt vÒ néi dung trËt tù c¸c sù viÖc nªu c©u kh«ng H§4: Híng dÉn häc hîp lý sinh lµm bt4 H? Nªu yªu cÇu bt4? Yªu cÇu h/s lµm bµi, PhÇn a: dïng tõ ë c©u gv ch÷a bµi vµ c©u kh«ng thèng nhÊt Ph©ng b: tõ v¨n phßng vµ tõ héi trêng kh«ng cïng nghÜa víi Cñng cè, luyÖn tËp: Gv kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Häc ghi nhí + Hoµn thµnh c¸c bµi tËp + ChuÈn bÞ bµi : Con cß ./ a Ch÷a: C¾m ®i mét m×nh đêm.Trận địa đại đội cña anh ë phÝa b·i båi bªn mét dßng s«ng Anh chît nhớ hồi đàu mùa lạc, hai bố anh cùng viết đơn xin mÆt trËn B©y giê, mïa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối b Lèi liªn kÕt vÒ néi dung trËt tù c¸c sù viÖc nªu c©u kh«ng hîp lý 4/ Bµi tËp PhÇn a: dïng tõ ë c©u vµ c©u kh«ng thèng nhÊt Ph©ng b: tõ v¨n phßng vµ tõ héi trêng kh«ng cïng nghÜa víi (228) TuÇn 24 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 111: V¨n b¶n cß ( Hớng dẫn đọc thêm) ( TiÕt 1) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: (229) - Vẻ đẹp và ý nghĩa hình tợng cò bài thơ đợc phát triển từ câu hát ru xa để ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng và lời hát ru ngào - T¸c dông cña viÖc vËn dông ca dao mét c¸ch s¸ng t¹o bµi th¬ VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n th¬ tr÷ t×nh - Cảm thụ hình tợng thơ đợc sáng tạo liên tởng, tởng tợng Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? So s¸nh h×nh tîng cõu vµ chã sãi th¬ ngô ng«n cña La ph«ng ten vµ nh÷ng dßng mµ nhµ khoa häc Buy ph«ng viÕt , em rót nh÷ng nhËn xÐt g×? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm 1920-1989 Tªn khai sinh: Phan Ngäc Gọi Hs đọc chú thích Hoan SGK tr 58 Quª: Qu¶ng TrÞ Lín lªn ë H? Tr×nh bµy nh÷ng B×nh §Þnh ®iÓm næi bËt vÒ b¶n th©n Lµ nhµ th¬ xuÊt s¾c cua rnÒn , nghiệp sáng tác văn thơ đại Việt Nam, có chơng Chế Lan đóng góp quan trọng Viªn? cho th¬ ca d©n téc ë TK XX Phong cách thơ độc đáo: Suy tởng triết lý , đậm chất trí tuệ và đại Tríc CM: «ng næi tiÕng phong trµo “Th¬ míi” víi tËp “§iªu tµn” Ghi b¶ng HĐ2: Hớng dẫn học Bài thơ đợc viết theo thể thơ tự sinh đọc- tìm hiểu Các câu thơ ngắn dài chung không , nhịp điệu biến đổi, cã nhiÒu c©u ®iÖp l¹i t¹o nhÞp GV nêu yêu cầu đọc ®iÖu gÇn víi ®iÖu h¸t ru Gọi Hs đọc Hình tợng cò đợc khai thác Gv nhËn xÐt tõ ca dao truyÒn thèng H? Bài thơ đợc viết theo Trong ca dao hình ảnh cò thÓ th¬ nµo? khá phổ biến và đợc dùng với H? H×nh tîng bao trïm nhiÒu ý nghÜa mµ th«ng dông bµi th¬ lµ h×nh t- nhÊt lµ ý nghÜa Èn dô: Con cß îng nµo? §©y lµ h×nh t- lµ h/¶nh ngêi n«ng d©n,  phô ợng đợc sử dụng phổ nữ sống vất vả, biến thể loại văn nhọc nhằn nhng giàu đức tính II §äc- t×m hiÓu chung §äc 2.Gi¶i thÝch tõ khã ThÓ lo¹i: Th¬ tù Bè côc: Bè côc: phÇn: PhÇn 1: h×nh ¶nh cß qua nh÷ng lời ru bắt đầu đến víi tuæi th¬ PhÇn 2: H×nh ¶nh cß ®i vµo tiÒm I/ giíi thiÖu tg’, t/phÈm: 1/ T¸c gi¶: 1920-1989 Tªn khai sinh: Phan Ngäc Hoan Quª: Qu¶ng TrÞ Lín lªn ë B×nh §Þnh Lµ nhµ th¬ xuÊt s¾c cua rnÒn th¬ hiÖn đại Việt Nam, có đóng góp quan träng cho th¬ ca d©n téc ë TK XX 2/ T/phÈm: 1962 in tËp: “ Bài thơ đợc sáng tác vào 1962 in tập: “ Hoa ngày Hoa ngày thờng, thêi ®iÓm nµo? thêng, chim b¸o b·o” chim b¸o b·o” (230) häc d©n gian nµo? H? Trong ca dao h×nh ¶nh cß lµ h×nh ¶nh tîng trng cho ai? cho líp ngêi nµo x· héi? H? ë bµi th¬ nµy, t¸c gi¶ chØ tËp trung lµm næi bËt h×nh tîng cß lµ biÓu trng cho ®iÒu g×? H? Em h·y t×m hiÓu bè côc cña bµi th¬? tốt đẹp thøc tuæi th¬ BiÓu trng cho tÊm lßng ngêi PhÇn 3: Tõ h×nh ¶nh mÑ vµ nh÷ng lêi h¸t ru cß, suy ngÉm vµ triÕt lý vÒ ý Bè côc: phÇn: nghÜa cua rlêi ru vµ Phần 1: hình ảnh cò qua lòng mẹ lời ru bắt đầu đến với đời tuæi th¬ ngêi PhÇn 2: H×nh ¶nh cß ®i vµo tiÒm thøc tuæi th¬ PhÇn 3: Tõ h×nh ¶nh cß, suy ngÉm vµ triÕt lý vÒ ý nghÜa HĐ3: Hớng dẫn học cua rlời ru và lòng mẹ III Tìm hiểu chi tiết v¨n b¶n sinh tìm hiểu chi tiết đời ngời v¨n b¶n Gọi HS đọc đoạn 1/ H×nh tîng cß H? Trong ®o¹n ®Çu bµi qua nh÷ng lêi ru b¾t thơ, câu ca dao - Hình ảnh cò đã đợc gợi đầu đến với tuổi nào đã đợc vận dụng? trùc tiÕp tõ nh÷ng c©u ca dao th¬: dïng lµm lêi ru: cß bay l¶ H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch bay la H/ả cò đã đến vËn dông ca dao cña t¸c - VËn dông ca dao mét c¸ch víi t©m hån tuæi th¬ gi¶? s¸ng t¹o: chØ lÊy l¹i vµi ch÷ mét c¸ch v« thøc mçi c©u ca dao nh»m gîi §©y lµ sù khëi ®Çu H? Nh÷ng c©u ca dao ®- nhí nh÷ng c©u Êy đờng vào ợc gợi lại đó thể - Thể ít nhiều phong giới ngời ®iÒu g×? phó ý nghÜa biÓu tîng nh÷ng lêi ru ë tuæi GV hớng dẫn HS tìm hình tợng cò ca ấu thơ, đứa trẻ cha hiÓu ý nghÜa biÓu tîng dao thÓ hiÓu vµ cha cÇn cua sè c©u ca dao hiÓu nd, ý nghÜa cña H? Qua nh÷ng lêi ru cña nh÷ng lêi ru nµy bà, mẹ , hình ảnh - H/ả cò đã đến với tâm Chúng cần đợc cß cã ý nghÜa , t¸c hån tuæi th¬ mét c¸ch v« thøc vç vÒ nh÷ng dụng ntn với tuổi ấu Đây là khởi đầu đờng âm điệu ngào , th¬? vµo thÕ giíi ngêi cña dÞu dµng cña lêi ru lời ru tuổi ấu thơ, đứa để đón nhận trÎ cha thÓ hiÓu vµ cha cÇn hiÓu trùc gi¸c v« thøc nd, ý nghÜa cña nh÷ng lêi ru t×nh yªu vµ sù che này Chúng cần đợc vỗ chở mẹ nh÷ng ©m ®iÖu ngät ngµo , dịu dàng lời ru để đón nhËn b»ng trùc gi¸c v« thøc t×nh yªu vµ sù che chë cña mÑ H? Nh÷ng c©u th¬ cuèi - §o¹n th¬ khÐp l¹i b»ng h×nh cña ®o¹n nãi lªn ®iÒu ¶nh b×nh cña cuéc sèng g×? Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Häc thuéc bµi th¬ + Suy nghĩ, trả lời phần đọc – hiểu văn (231) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 112: V¨n b¶n cß ( Hớng dẫn đọc thêm) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Vẻ đẹp và ý nghĩa hình tợng cò bài thơ đợc phát triển từ câu hát ru xa để ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng và lời hát ru ngào - T¸c dông cña viÖc vËn dông ca dao mét c¸ch s¸ng t¹o bµi th¬ VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n th¬ tr÷ t×nh - Cảm thụ hình tợng thơ đợc sáng tạo liên tởng, tởng tợng Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? §äc thuéc lßng bµi th¬ Con cß H×nh ¶nh cß qua nh÷ng lêi ru b¾t ®Çu đến với tuổi thơ nh nào? Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Gọi Hs đọc đoạn H? H×nh ¶nh cß - H×nh ¶nh cß trong lời hát ru đã vào ca dao đợc tiếp tục đời ngời ntn? sèng cña nã tiÒm thøc ngêi H? Để xây dựng hình ảnh - Hình ảnh cò đợc cò tác giả đã sử dụng xây dựng liên tbpnt nào? ëng, tëng tîng phong phó cña nhµ th¬ Con cß nh đợc bay từ trang ca dao để sống tâm hồn ngời , nâng đỡ ngêi theo mçi chÆng đờng - H×nh ¶nh cß gîi ý H? H×nh ¶nh cß nghÜa biÓu tîng vÒ lßng mang ý nghĩa biểu tợng mẹ, dìu dắt nâng đỡ cho ®iÒu g×? dÞu dµng vµ bÒn bØ cña mẹ đời Ghi b¶ng 2/ H×nh ¶nh cß lời hát ru đã vào đời ngời: - Hình ảnh cò đợc x©y dùng b»ng sù liªn tëng, tëng tîng phong phó cña nhµ th¬ - - Con cß nh đợc bay từ trang ca dao để sống t©m hån ngêi , nâng đỡ ngời theo chặng đờng 3/ Suy ngÉm vµ triÕt lý vÒ ý nghÜa cña lêi ru: - H×nh ¶nh cß gîi ý nghÜa biÓu tîng vÒ lßng mẹ, dìu dắt nâng đỡ dÞu dµng vµ bÒn bØ cña mẹ đời (232) ngêi - BiÓu tîng cho tÊm lßng H? Hình ảnh cò đợc ngời mẹ lúc nào nhấn mạnh ý nghĩa bên đến suốt biÓu tîng nµo? đời ngêi - BiÓu tîng cho tÊm lßng cña ngêi mÑ lóc nµo còng bên đến suốt đời - Nhà thơ đã khái quát H? Từ thấu hiểu thành vấn đề quy luật lßng ngêi mÑ , nhµ th¬ t×nh c¶m s©u sa : đã khái quát thành quy Con dù lớn luËt t×nh c¶m? - ThÓ th¬ tù do, c¸c ®o¹n H? NhËn xÐt vÒ thÓ th¬, th¬ thêng b¾t ®Çu tõ nhÞp ®iÖu , giäng ®iÖu nh÷ng c©u th¬ ng¾n cña bµi th¬? - VËn dông s¸ng t¹o h×nh H? NhËn xÐt g× vÒ sö ¶nh cß IV/ Tæng kÕt: dông h×nh ¶nh cß 1/ NghÖ thuËt: bµi th¬? NhÊn m¹nh ý: ý nghÜa cña lêi ru vµ t×nh mÑ víi 2/ Néi dung: §äc, nghe * Ghi nhí sgktr48 Gọi học sinh đọc ghi nhớ IV/ LuyÖn tËp: sgktr48 Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Häc thuéc bµi th¬ - Ph©n tÝch, c¶m nhËn vÒ mét ®o¹n th¬ yªu thÝch nhÊt bµi - Chuẩn bị bài: Cách làm bài văn nghị luận vấn đề t tởng đạo lí (233) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 113: TËp lµm v¨n c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vấn đề t tởng đạo lí ( TiÕt 1) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Cách làm bài nghị luận vấn đề t tởng , đạo lí VÒ kÜ n¨ng: Vận dụng kiến thức đã học để làm đợc bài văn nghị luận vấn đề t tởng, đạo lí Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Thế nào là nghị luận vấn đề t tởng, đạo lí? Yêu cầu kiểu bµi nµy lµ g×? -> Gợi ý đáp án: - Trình bày bài nghị luận vấn đề t tởng, đạo lí - Nêu đợc yêu cầu kiểu bài này: Bµi míi: Gi¸o viªn nh¾c l¹i kiÓu bµi, yªu cÇu cña kiÓu bµi vµ nªu môc tiªu cña kiÓu bµi nµy H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng I Tìm hiểu đề nghị luận H§1: Gi¸o viªn giíi Nghe vấn đề t tởng đạo lí thiÖu bµi míi §Ò bµi: Sgk tr52 H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu môc I - Gọi h/s đọc mục I sgk - Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸c §äc, nghe NhËn xÐt: dạng đề bài - Giống nhau: Các đề yêu ? Trong các đề trên, đề Suy nghÜ cÇu nghÞ luËn vÒ mét vÊn nào thuộc dạng đề mệnh Tr¶ lêi đề t tởng đạo lí lÖnh? Kh«ng mÖnh lÖnh? Hs kh¸c nhËn xÐt, bæ ? Các đề trên có gì giống sung - Kh¸c nhau: Cã nhau? dạngđề + D¹ng mÖnh lÖnh  Gi¸o viªn nhËn xÐt, + D¹ng kh«ng mÖnh lÖnh bæ sung, cho h/s Ghi bµi ghi - Hoạt động nhóm ( Hoạt động nhóm phót) §¹i diÖn nhãm tr×nh - Chia líp lµm nhãm - Giáo viên cho số đề bầy Häc sinh kh¸c nhËn xÐt bµi t¬ng tù yªu cÇu x¸c định đâu là đề mệnh lệnh, bổ sung (234) đâu là đề không mệnh lÖnh  Gi¸o viªn theo dâi, nhận xét đánh giá H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu môcII - Giới thiệu đề bài mục II sgk tr57 ? Cho biÕt tÝnh chÊt cña đề và nội dung đề? ? Để làm đề này thì cần nh÷ng tri thøc g×?  Gi¸o viªn bæ sung Nghe Suy nghÜ Tr¶ lêi Hs kh¸cnhËn xÐt , bæ sung ? Sau tìm hiểu đề, tìm Suy nghĩ Tr¶ lêi ý cÇn lµm g×? ? Më bµi cÇn giíi thiÖu và nêu vấn đề gì? Suy nghÜ Tr¶ lêi II C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vấn đề t tởng, đạo lÝ * Đề bài: Suy nghĩ đạo lÝ “ Uèng níc nhí nguån” Tìm hiểu đề, tìm ý * Tìm hiểu đề: - Tính chất đề: Nghị luận vấn đề t tởng đạo lí - Yªu cÇu néi dung: Nõuuy nghÜ vÒ c©u tôc ng÷: “ Uèng níc nhí nguån” * T×m hiÓu ý - Gi¶i thÝch nghÜa: §en, bãng - Néi dung c©u tôc ng÷ biÓu hiÖn truyÒn thèng đạo lý gì ngời Việt Nam? - ý nghÜa LËp dµn ý: a MB:Giíi thiÖu c©u tôc ng÷, nªu t tëng chung cña nã b Th©n bµi: - Giíi thiÖu néi dung c©u tôc ng÷ - §¸nh gi¸ néi dung c©u tôc ng÷ c KÕt luËn: - Khẳng định truyền thống tốt đẹp nh©nd©n, d©n téc - Nªu ý nghÜa cña c©u tôc ngữ ngày hôm Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn nªu l¹i c¸c bíc lËp dµn bµi Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ häc bµi, lµm bµi tËp - ChuÈn bÞ bµi míi Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 114: TËp lµm v¨n c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vấn đề t tởng đạo lí ( TiÕt 2) (235) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Cách làm bài nghị luận vấn đề t tởng , đạo lí VÒ kÜ n¨ng: Vận dụng kiến thức đã học để làm đợc bài văn nghị luận vấn đề t tởng, đạo lí Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? So sánh cách làm bài nghị luận vấn đề t tởng đạo lý với việc tợng đời sống? -> Gợi ý đáp án: + Loại thứ nhất: Xuất phát từ thực tế đời sống (Các việc, tợng) để khái quát thành vấn đề t tởng, đạo lý + Loại thứ hai: Xuất phát từ vấn đề t tởng đạo lý, sau đó dùng lập luận giải thích, chứng minh, phân tích, để giúp ngời đọc, ngời nghe nhận thức đúng vấn đề t tởng, đạo lý Bµi míi: Giáo viên nhắc lại kiểu bài, yêu cầu kiểu bài, nhắc lại nội dung đã học tiết tríc vµ nªu môc tiªu cña tiÕt häc nµy H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh c¸ch viÕt bµi ViÕt bµi t¹i líp H? Theo em cô thÓ phÇn më bµi nªn cã híng ®i nh thÕ nµo? - Đi từ thực tế → đạo lý - §i tõ viÖc dÉn danh ng«n H? Em h·y gi¶i thÝch nghÜa ®en vµ nghÜa bãng + Níc lµ sù vËt tù cña tõ "níc" vµ "nguån"? nhiªn… + Níc lµ thµnh qu¶ vËt chÊt vµ tinh thÇn + Uèng níc: lµ hëng thô c¸c thµnh qu¶ d©n téc + Nguån: ngêi ®i tríc s¸ng t¹o gi¸ trÞ vËt chÊt + Nhí nguån: lßng biÕt ¬n «ng cha… H? Em h·y viÕt vÒ phÇn nhận định, đánh giá? H? Theo em phÇn kÕt bµi Viết phần nhận định, đánh giá ViÕt bµi: Më bµi: §i tõ chung → riªng - Đi từ thực tế → đạo lý - §i tõ viÖc dÉn danh ng«n Th©n bµi: - Gi¶i thÝch nghÜa cña c©u tôc ng÷: + Níc lµ sù vËt tù nhiªn… + Níc lµ thµnh qu¶ vËt chÊt vµ tinh thÇn + Uèng níc: lµ hëng thô c¸c thµnh qu¶ d©n téc + Nguån: ngêi ®i tríc s¸ng t¹o gi¸ trÞ vËt chÊt + Nhí nguån: lßng biÕt ¬n «ng cha… - Nhận định đánh giá KÕt bµi: - §i tõ nhËn thøc → (236) đâu? Nh Đi từ nhận thức → hành động nµo? - Đi từ sách sang đời hành động sèng thùc tÕ - Đi từ sách sang đời sèng thùc tÕ Gv gọi hs đọc §äc l¹i, söa ch÷a: §äc, nghe - Gọi h/s đọc nghi nhớ sgk tr54 * Ghi nhí sgk tr54 §äc , nghe Tr×nh bÇy, häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ sung H§4: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp - Yªu cÇu häc sinh tù viÕt III LuyÖn tËp bµi Lập dàn bài cho đề bài “ - Yªu cÇu häc sinh tr×nh Tinh thÇn tù häc” BT: Lập dàn bài cho đề bÇy bµi “ Tinh thÇn tù häc” - Gi¸o viªn nhËn xÐt bæ sung Nghe, tiÕp thu Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn nªu l¹i c¸c bíc lËp dµn bµi Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ häc bµi, lµm bµi tËp - ChuÈn bÞ bµi míi - Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 115: TËp lµm v¨n tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Giúp Hs đánh giá bài làm, rút kinh nghiệm, s/chữa các sai sót các mặt ý tứ, bè côc, c©u,tõ ng÷, chÝnh t¶ - NhËn râ u, khuyÕt ®iÓm bµi viÕt cña m×nh VÒ kÜ n¨ng: KÜ n¨ng tù söa lçi vµ hoµn thiÖn bµi viÕt Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, bài kiểm tra học sinh đã chem ®iÓm ChuÈn bÞ cña häc sinh: ¤n tËp kiÕn thøc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: Bµi míi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§ 1: Híng dÉn häc sinh t×m I Tìm hiểu đề: hiểu đề, tìm ý (237) - Giáo viên chép lại đề bài lên Hs chép đề b¶ng - Gọi học sinh đọc lai đề bài Đọc đề ? Với đề bài trên thì cần nêu Suy nghĩ, trả lời nh÷ng néi dung g×? Gi¸o viªn cïng häc sinh lËp dµn LËp dµn bµi bµi chung H§2: Gi¸o viªn nhËn xÐt nh÷ng u, khuyÕt ®iÓm bµi lµm cña häc sinh * u ®iÓm: - Đa số hiểu đề, làm bài đúng yêu Nghe, tiếp thu cầu đề - Mét sè bµi lµm theo bè côc râ rµng3 phÇn, c¸c phÇn liªn kÕtvíi chÆt chÏ - Mét sè bµi viÕt chÆt chÏ gän gµng * Nhîc ®iÓm: - Mét sè bµi viÕt cßn s¬ sµi, cha tho¸t ý - Sai lçi chÝnh t¶( ®a sè) - Mét sè em bµi viÕt cßn lñng cñng, rêi r¹c H§3: Gi¸o viªn nªu mét sè lçi Ch÷a lçi diễn đạt, chính tả HĐ4: Giáo viên gọi học sinh đọc bµi kh¸, ch÷a bµi cã lçi tiªu Nghe biÓu H§5: Gi¸o viªn tr¶ bµi cho häc sinh §äc ®iÓm Gäi tªn, ghi ®iÓm §Ò bµi: Mét hiÖn tîng kh¸ phæ biÕn hiÖn là vứt rác đờng hoÆc nh÷ng n¬i c«ng céng.Ngåi bªn hå dï là hồ đẹp tiếng ngêi ta còng tiÖn tay vøt r¸c xuèng Em h·y viÕt bµi v¨n nãi vÒ hiÖn tîng trªn vµ thÓ hiÖn suy nghÜ cña m×nh, II NhËn xÐt: * u ®iÓm: - Đa số hiểu đề, làm bài đúng yêu cầu đề - Mét sè bµi lµm theo bè côc râ rµng3 phÇn, c¸c phÇn liªn kÕtvíi chÆt chÏ - Mét sè bµi viÕt chÆt chÏ gän gµng * Nhîc ®iÓm: - Mét sè bµi viÕt cßn s¬ sµi, cha tho¸t ý - Sai lçi chÝnh t¶( ®a sè) - Mét sè em bµi viÕt cßn lñng cñng, rêi r¹c Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t c¸c lçi häc sinh thêng gÆp Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ «n tËp l¹i kiÕn thøc - ChuÈn bÞ bµi: Mïa xu©n nho nhá (238) TuÇn 25 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 116 : V¨n b¶n: mïa xu©n nho nhá I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên và mùa xuân đất nớc - Lẽ sống cao đẹp ngời chân chính VÒ kÜ n¨ng: - Đọc – hiểu văn thơ trữ tình đại - Tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜa, c¶m nhËn vÒ mét h×nh ¶nh th¬, mét khæ th¬, mét v¨n b¶n th¬ Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Giao tiếp: trình bày, trao đổi thể vẻ đẹp mùa xuân và niềm khát khao đợc cống hiến ngời đất nớc qua bài thơ - Suy nghĩ sáng tạo: bày tỏ nhận thức và hành động cá nhân để đóng góp vµo cuéc sèng III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Động não: suy nghĩ, bộc lộ ý kiến cá nhân gì cần làm để góp phần nhá bÐ, cã ý nghÜa vµo cuéc sèng - Th¶o luËn, tr×nh bµy phót vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬, vÒ bµi học rút từ việc đọc – hiểu tác phẩm IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ, chân dung: Thanh Hải; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc (239) V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: H? §äc thuéc bµi th¬"con cß" H? Từ h/ả cò, nhà thơ đã khái quát lên quy luật mang tính triết lí nào lßng mÑ Hơn hai mơi năm qua, tết đến xuân về, chúng ta lại đợc nghe bài ca “Mïa xu©n nho nhá” cña nh¹c sÜ TrÇn Hoµn, phæ th¬ Thanh H¶i H«m nay, chúng ta lại đợc học bài thơ này Nhà thơ muốn nói với ngời đọc điều gì mïa xu©n m¸i ®ang vÒ, chÝnh «ng ®ang s¾p vÜnh biÖt mäi mïa xu©n KÕt nèi: H® cña GV H® cña Hs Ghi b¶ng H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm Gọi hs đọc chú thích SGK H? Tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n - Thanh H¶i(1930- 1980) vÒ nhµ th¬ Thanh H¶i? - Lµ nhµ th¬ trëng thµnh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng Mü ¤ng tõng đợc nhận giải thởng văn học N§C, gi¶i thëng cao nhÊt cña H? Bài thơ đợc sáng tác vào văn học miền Nam thời chống thêi ®iÓm nµo? Mü GV trình bày hoàn cảnh: Chiến - Bài thơ đợc sáng tác tháng tranh biªn giíi ViÖt Trung Bé 11/ 1980 m¸y chÝnh quyÒn cßn quan liªu bao cÊp Lóc nµy nhµ th¬ ®ang n»m trªn giêng bÖnh I/ Giíi thiÖu tg’, t/phÈm: 1/ T¸c gi¶: Thanh H¶i(1930- 1980) - Lµ nhµ th¬ trëng thµnh cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng Mü ¤ng đợc nhận gi¶i thëng v¨n häc N§C, gi¶i thëng cao nhÊt cña v¨n häc miÒn Nam thêi chèng Mü HĐ2: Hớng dẫn học sinh đọc_ t×m hiÓu chung 2/ T¸c phÈm: - Bài thơ đợc s¸ng t¸c th¸ng 11/ 1980 Gv nêu yêu cầu đọc Hớng dẫn Hs đọc H? bài thơ đợc viết theo thể thơ nµo? H? NhËn xÐt g× vÒ nhÞp ®iÖu vµ giäng ®iÖu cña bµi th¬? H? T×m hiÓu m¹ch c¶m xóc cña bµi th¬? ThÓ th¬ ch÷ Giọng điệu bài thơ biến đổi theo m¹ch c¶m xóc Bµi th¬ b¾t ®Çu tõ m¹ch c¶m xóc trùc tiÕp, hån nhiªn trẻo trớc vẻ đẹp và sức sống cña thiªn nhiªn Më réng lµ hình ảnh mùa xuân đất nớc Đồng thời biểu suy nghÜ, íc nguyÖn cña nhµ H? Tõ viÖc t×m hiÓu trªn, em th¬ h·y nªu bè côc cu¶ bµi th¬? c©u ®Çu: C¶m xóc tríc mïa xuân thiên nhiên, đất nớc khæ tiÕp: h×nh ¶nh mïa xu©n, đất nớc khæ tiÕp theo:Suy nghÜ vµ íc II/ §äc , t×m hiÓu m¹ch c¶m xóc, bè côc cña bµi th¬: §äc Gi¶i thÝch tõ khã Bè côc: c©u ®Çu: C¶m xóc tríc mïa xu©n cña thiªn nhiên, đất nớc khæ tiÕp: h×nh ¶nh mïa xu©n, đất nớc khæ tiÕp theo:Suy nghÜ vµ íc nguyÖn cña nhµ th¬ tríc mïa (240) nguyÖn cña nhµ th¬ tríc mïa xuân đất nớc Khæ cuèi: lêi ca ngîi quª h¬ng đất nớc qua làn điệu dân ca xứ H§3: Híng dÉn häc sinh t×m HuÕ hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n Mäc gi÷a dßng s«ng xanh H? Mùa xuân thiên nhiên đợc Một bông hoa tím biếc ph¸c ho¹ b»ng nh÷ng h×nh ¶nh dßng s«ng, b«ng hoa, nµo? chim chiÒn chiÖn H×nh ¶nh chän läc, tiªu biÓu, H? Bức tranh mùa xuân đã đợc đặc trng cho thiên nhiên, đất t¸c gia rgîi t¶ b»ng nh÷ng h×nh trêi xø HuÕ ¶nh nµo? §¶o trËt tù có ph¸p nh»m nhÊn H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng m¹nh søc sèng cña mïa xu©n h×nh ¶nh trªn? H? NhËn xÐt g× vÒ cÊu tróc cña c©u th¬ ®Çu? T¸c dông? GV: Mét bøc tranh mïa xu©n C¶m xóc cña t¸c gi¶ tríc c¶nh đằm thắm Từ không gian mặt thiên nhiên, đất trời vào xuân nớc tg’ đã mở rộng ko gian đợc tập trung diễn tả chi tiết bÇu trêi TiÒng gäi chim chiÒn rÊt t¹o h×nh: chiÖn vang lªn tha thiÕt Tõng giät long lanh H? Trớc cảnh đất trời vào xuân, Giọt ma xuân long lanh TG đã có cảm xúc ntn? ¸nh s¸ng cña trêi xu©n Giät ©m cña tiÕng chim H? Em hiểu “ giọt long lanh” ? Sự chuyển đổi cảm giác NiÒm say sa, ng©y ngÊt cña nhà thơ trớc vẻ đẹp thiên nhiên , đất trời lúc vào xuân Mïa xu©n ngêi cÇm sóng Mùa xuân ngời đồng §ã lµ nh÷ng lùc lîng tiªu biÓu cho đất nớc làm nhiệm vụ quan träng : s¶n xuÊt vµ chiÕn đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quèc H? Câu thơ trên đã giúp em hiÓu g× vÒ c¶m xóc cña tg tríc cảnh đất trời vào xuân? H? Mùa xuân đất nớc đợc t.gi¶ c¶m nhËn qua nh÷ng h×nh ¶nh nµo? H? tác giả lại chọn đối tợng đó để nói mùa xuân đất nớc? GV: Mùa xuân đất trời đọng lại h/ảnh “lộc non” đã theo ngời cầm súng và  đồng hay chính họ đã gieo lộc non cho đất nớc H? Trong nh÷ng c©u th¬ tiÕp theo, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả sức sống mùa xuân đất nớc? xuân đất nớc Khæ cuèi: lêi ca ngîi quª h¬ng đất nớc qua làn ®iÖu d©n ca xø HuÕ III/ T×m hiÓu bµi th¬: 1/ H×nh ¶nh mïa xu©n cña thiªn nhiên, đất nớc qua c¶m xóc cña nhµ th¬: a/ Mïa xu©n cu¶ thiên nhiên, đất trêi: C¶m xóc cña t¸c gi¶ tríc c¶nh thiên nhiên, đất trời vào xuân đợc tËp trung diÔn t¶ ë chi tiÕt rÊt t¹o h×nh: Tõng giät long lanh Giät ma xu©n long lanh ¸nh s¸ng cña trêi xu©n Giät ©m cña tiÕng chim Sự chuyển đổi c¶m gi¸c NiÒm say sa, ng©y ngÊt cña nhµ th¬ tríc vÎ đẹp thiên nhiên , đất trời lóc vµo xu©n b/ H×nh ¶nh mïa xuân đất nớc: Søc sèng mïa xuân đợc cảm nhËn qua h×nh ảnh so sánh đẹp: §Êt níc nh v× Sức sống mùa xuân đợc cảm nhËn qua h×nh ¶nh so s¸nh đẹp: §Êt níc nh v× 2/ T©m niÖm cña Gọi Hs đọc khổ cuối Khát vọng đợc hoà nhập với nhà thơ: H? Trớc mùa xuân thiên sống đất nớc, cống hiến (241) nhiên, đất nớc, nhà thơ có tâm phần tốt đẹp dù nhỏ bé niÖm g×? mình cho đời chung, cho đất nớc: Ta lµm chim hãt Ta lµm mét nhµnh hoa H/¶nh Èn dô tîng trng cho c¸i H? Trình bày nét đặc sắc đẹp, niềm tin, tài trí cua h×nh ¶nh trªn?  Nhµ th¬ muèn lµm chim để dâng tiếng hót cho đời, làm cành hoa để toả hơng th¬m, mét nèt trÇm s©u l¾ng , khiªm nhêng b¶n hoµ ca chung cña d©n téc NhÊn m¹nh lêi t©m niÖm ch©n H? T¸c dông cña viÖc dïng thµnh cña nhµ th¬ §em søc ®iÖp ng÷: ta lµm, dï lµ? sèng cña mét ngêi cèng hiến cho đời, hoà nhập với GV: Nét riêng Thanh Hải : mùa xuân đất nớc đề cập đến v/đề lớn nhân sinh quan, v/đề ý nghĩa cña ®/sèng c¸ nh©n mèi q.hệ cộng đồng Sự sáng tạo nhÊt cña Thanh H¶i lµ s¸ng t¹o h/¶nh mïa xu©n nho nhá Mçi ngêi h·y lµ mét mïa xu©n nho nhá gãp phÇn t¹o nªn mïa Khæ th¬ lµ tiÕng h¸t yªu th¬ng, xu©n chung cña c¶ níc là niềm xúc động tác giả H? Nội dung củakhổ thơ đất nớc mùa xuân cuèi? vÒ H? Nêu nét đặc sắc nghÖ thuËt cña bµi th¬? ThÓ th¬ ch÷ H? Tại tác giả lại đặt tên Hình ảnh tự nhiên, giản dị từ cho bµi th¬ cña m×nh lµ mïa thiªn nhiªn víi nh÷ng h×nh ¶nh xu©n nho nhá? giµu ý nghÜa biÓu tîng Giäng ®iÖu thÓ hiÖn t©m tr¹ng, c¶m xóc Hs tr¶ lêi theo ý hiÓu xoay qunh íc nguyÖn cña nhµ th¬ Nhµ th¬ muèn làm chim để d©ng tiÕng hãt cho đời, làm cành hoa để toả hơng th¬m, mét nèt trÇm s©u l¾ng , khiªm nhêng b¶n hoµ ca chung cña d©n téc NhÊn m¹nh lêi t©m niÖm ch©n thµnh cña nhµ th¬ §em søc sèng cña mét ngêi cèng hiÕn cho đời, hoà nhập với mùa xuân đất níc 3/ Lêi h¸t ca ngîi quê hơng, đất nớc: Khæ th¬ lµ tiÕng h¸t yªu th¬ng, lµ niềm xúc động tác giả đất nớc mïa xu©n vÒ III/ Tæng kÕt 1/ NghÖ thuËt: ThÓ th¬ ch÷ H×nh ¶nh tù nhiªn, gi¶n dÞ tõ thiªn nhiªn víi nh÷ng h×nh ¶nh giµu ý nghÜa biÓu tîng Giäng ®iÖu thÓ hiÖn t©m tr¹ng, c¶m xóc 2/ Néi dung: TÊm lßng tha thiÕt yªu thiªn nhiên đất nớc LuyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t néi dung, nghÖ thuËt cña bµi th¬ VËn dông: + Häc thuéc lßng bµi th¬ + B×nh gi¶ng khæ th¬ : Ta lµm chim hãt Dï lµ tãc b¹c +So¹n: ViÕng l¨ng B¸c - (242) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 117:V¨n b¶n viÕng l¨ng b¸c I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng cña t¸c gi¶, cña mét ngêi tõ miÒn Nam viÕng l¨ng B¸c - Những đặc sắc hình ảnh, tứ thơ, giọng điệu bài thơ VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n th¬ tr÷ t×nh - Cã kh¶ n¨ng tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ, c¶m nhËn vÒ mét h×nh ¶nh th¬, mét khæ th¬, mét t¸c phÈm th¬ Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Tự nhận thức đợc ve đẹp nhân cách Hồ Chí Minh, qua đó xác định giá trị cá nhân cần phấn đấu để học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Suy nghĩ sáng tạo: đánh giá, bình luận ớc muốn nhà thơ, vẻ đẹp h×nh ¶nh th¬ bµi th¬ III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Động não: suy nghĩ, trình bày cảm nhận ớc muốn tác giả, từ đó liên hệ với thân để thể ý thức phấn đấu học tập và làm theo gơng cao B¸c Hå - Tr×nh bµy phót: tr×nh bµy nh÷ng c¶m nhËn, Ên tîng s©u ®Ëm cña b¶n th©n vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬ IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ, chân dung: Viễn Phơng,tranh minh hoạ sgk tr59; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyÕt tr×nh, th¶o luËn nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: Kh¸m ph¸: H? §äc thuéc lßng bµi th¬ “ Mïa xu©n nho nhá” ? Ph©n tÝch c©u th¬ ®Çu? Ph©n tÝch khæ th¬ thÓ hiÖn íc nguyÖn cña tg? Đề tài viết Bác Hồ đã trở thành đề tài phổ biến với thơ ca Việt Nam đại Tố Hữu đã nhiều lần viết Bác hay: Từ kháng chiến chống Pháp đã “Đến thăm nhà Bác”, Bác qua đời lại dắt em vào cõi Bác xa để “Theo ch©n B¸c” Minh HuÖ th× dùng l¹i c¶nh B¸c kh«ng ngñ n¬i chiÕn trêng ViÖt (243) B¾c c¸ch ®©y h¬n nöa thÕ kØ, ChÕ Lan Viªn l¹i viÕt “Hoa tríc l¨ng Ngêi” Cßn Viễn Phơng lại xúc động kể lại lần đầu tiên từ miền Nam “Viếng lăng Bác” KÕt nèi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh t×m Tªn thËt: Phan Thanh ViÔn hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm H? Tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ Sinh n¨m: 1928 b¶n vÒ nhµ th¬ ViÔn Ph¬ng? Quª: An Giang Th¬ «ng nhá nhÑ, giµu t×nh c¶m H? Hoàn cảnh đời bài Năm 1976, sau đất nớc th¬? hoàn toàn đợc giải phóng Lăng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng võa kh¸nh thµnh, nhµ th¬ th¨m miÒn B¾c, vµo l¨ng viÕng B¸c H§2: Híng dÉn häc sinh đọc- tìm hiểu chung bài th¬ Hs đọc Gv nêu yêu cầu đọc Niềm xúc động thiêng liêng, Gọi hs đọc thµnh kÝnh, lßng biÕt ¬n vµ tù H? C¶m høng bao trïm hµo pha lÉn nçi xãt ®au t¸c toµn bé bµi th¬ lµ g×? gi¶ tõ miÒn Nam viÕng l¨ng B¸c H? Giäng ®iÖu cña bµi th¬? C¶m høng Êy chi phèi giäng ®iÖu cña bµi th¬: giäng thµnh kÝnh, nghiªm trang phï hîp víi kh«ng khÝ thiªng liªng ë l¨ng Cïng víi giäng suy t , trÇm l¾ng H? Bài thơ diễn tả tình cảm Bài thơ là niềm xúc động g×? thiªng liªng vµ thµnh kÝnh, nçi tiÕc th¬ng v« h¹n xen lÉn niÒm H§3: Híng dÉn häc sinh t×m tù hµo va fbiÕt ¬n cña ngêi hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n từ thành đồng Tổ quốc thăm viÕng B¸c Gọi Hs đọc khổ 1: H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch xng hô tác giả Bác? §¹i tõ “ con” võa tá râ sù kÝnh träng, yªu mÕn, võa th©n thiÕt H? Từ “ Thăm “ đợc sử dụng gần gũi nh ruột thịt, nh tình víi nghÜa ntn? cảm cua ngời cha Võa gi¶m nhÑ nçi ®au Ghi b¶ng I/ Giíi thiÖu tg’ , t/phÈm: 1/ T¸c gi¶: Tªn thËt: Phan Thanh ViÔn Sinh n¨m: 1928 Quª: An Giang Th¬ «ng nhá nhÑ, giµu t×nh c¶m 2/ T¸c phÈm: N¨m 1976, sau đất nớc hoàn toàn đợc giải phãng L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh còng võa kh¸nh thµnh, nhµ th¬ th¨m miÒn B¾c, vµo l¨ng viÕng B¸ II/ §äc, t×m hiÓu chung vÒ bµi th¬: §äc Gi¶i thÝch tõ khã Bè côc: III/ T×m hiÓu bµi th¬: Khæ 1: C¶m xóc cña t¸c gi¶ đến lăng B¸c: - §¹i tõ “ con” võa tá râ sù kÝnh träng, yªu mÕn, võa th©n thiÕt gÇn gòi nh ruét thÞt, nh t×nh c¶m cña ngêi (244) lßng nhµ th¬, võa th©n thiÕt nh ngêi sau bao n¨m xa c¸ch trở gia đình H? Hình ảnh đàu tiên tạo ấn t- Đó là tâm trạng xúc động cua îng víi t¸c gi¶ lµ h×nh ¶nh ngêi tõ chiÕn trêng miÒn nµo? Nam đợc viếng lăng Bác H? Tác giả đã làm bật đặc điểm nào cây H/ả “ hàng tre” ẩn stre? Điều đó mang ý nghĩa ẩn ơng khói dô ntn? H/¶ c©y tre lµ biÓu tîng cu¶ d©n téc C©y tre víi søc sèng bÒn bỉ, kiên cờng đã tề tựu đây canh giÊc ngñ cho Ngêi Lßng thành kính củatg đã thấm sang Gọi Hs đọc khổ c¶nh vËt H? Khæ th¬ diÔn t¶ t×nh c¶m g×? H? Trong khæ th¬ cã nhiÒu h×nh ¶nh g©y Ên tîng s©u s¾c §ã lµ nh÷ng h×nh ¶nh nµo? T¸c gi¶ t¹o h×nh ¶nh sãng H? Phân tích ý nghĩa cuả hình đôi đầy dụng ý: ¶nh mÆt trêi c©u th¬? Ngµy ngµy mÆt trêi ThÊy mét mÆt trêi M¹t trêi cña thiªn nhiªn MÆt trêi l¨ng lµ h×nh ¶nh H? C¸ch sö dông h¶ sèng Èn dô chØ B¸c Hå đôi có ý nghĩa ntn? Hình ảnh Bác Hồ đợc nâng ngang tÇm víi vò trô C¸ch so s¸nh Êy nãi lªn c¶m xóc v« cïng s©u s¾c vµ sù t«n kÝnh cña t¸c gi¶ , cña nh©n d©n víi B¸c H×nh ¶nh dßng ngêi vµo l¨ng Gọi Hs đọc khổ Bác đợc ví nh tràng hoa H? Khæ diÔn t¶ ®iÒu g×? dâng lên Bác diễn tả đợc tình c¶m nhí th¬ng t«n kÝnh víi B¸c H? Tg dïng nh÷ng biÖn ph¸p H¶ Èn dô : vÇng tr¨ng, trêi nghệ thuật gì để miêu tả xanh B¸c l¨ng? Câu thơ đã diễn tả chính xác và tinh tÕ sù yªn tÜnh, trang nghiªm vµ ¸nh s¸ng dÞu nhÑ, H? Tâm trạng tg đợc diễn trẻo không gian t¶ qua nh÷ng dßng th¬ nµo? l¨ng B¸c H? Nhµ th¬ íc nguyÖn ®iÒu g× VÉn biÕt trêi xanh lµ m·i sau trë vÒ? m·i H? Cuối bài thơ , cây tre đợc lặp lại có ý nghĩa gì ? Lµm chim T¹o kÕt cÊu ®Çu cuèi t¬ng ứng.Làm cho dòng cảm xúc đợc trọn vẹn H? C©u th¬ ®Çu gîi ®iÒu g×? cha - Từ “Thăm” đợc sử dụng nh»m gi¶m nhÑ nçi ®au - H/¶nh hµng tre lµ biÓu tîng cña d©n téc Khæ 2: C¶m xóc cña t¸c gi¶ hoµ cïng dßng ngêi vµo l¨ng viÕng B¸c: H×nh ¶nh B¸c Hồ đợc nâng ngang tÇm víi vò trô C¸ch so s¸nh Êy nãi lªn c¶m xóc v« cïng s©u s¾c va sù t«n kÝnh cña t¸c gi¶ , cña nh©n d©n víi B¸c Khæ 3:C¶m xóc vµ suy nghÜ cu¶ tg vµo l¨ng: H¶ Èn dô : vÇng tr¨ng, trêi xanh Câu thơ đã diễn t¶ chÝnh x¸c vµ tinh tÕ sù yªn tÜnh, trang nghiªm vµ ¸nh s¸ng dÞu nhÑ, trÎo ë kh«ng gian l¨ng B¸c VÉn biÕt trêi xanh lµ m·i m·i Khæ4: íc nguyÖn cña nhµ th¬ Tất nguyện ớc hớng B¸c, muèn gÇn B¸c m·i m·i, muèn lµm B¸c H? NÐt nghÖ thuËt næi bËt cu¶ vui, muèn canh bµi th¬? Giäng ®iÖu võa trang nghiªm, giÊc ngñ cña Ghi nh¬ sgk s©u l¾ng B¸c H×nh ¶nh th¬ cã nhiÒu s¸ng t¹o IV/ Tæng kÕt: (245) 1/ NghÖ thuËt: 2/ Néi dung LuyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc VËn dông: + Häc thuéc bµi th¬ + Häc ph©n tÝch khæ 3,2 + ChuÈn bÞ bµi: NghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn hoÆc ®o¹n trÝch Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt upload.123doc.net: TËp lµm v¨n nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ®o¹n trÝch I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Những yêu cầu bài nghị luận tác phẩm truyện ( đoạn trích) - C¸ch t¹o lËp v¨n b¶n nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn( hoÆc ®o¹n trÝch) VÒ kÜ n¨ng: - Nhận diện đợc bài văn nghị luận tác phẩm truyện ( đoạn trích) và kĩ n¨ng lµm bµi nghÞ luËn thuéc d¹ng nµy - Đa đợc nhận xét, đánh giá tác phẩm truyện( đoạn trích) đã học ch¬ng tr×nh Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Muốn làm tốt bài nghị luận vấn đề t tởng, đạo lý cần nắm vững yªu cÇu g×? H? Trình bày dàn ý bài nghị luận vấn đề t tởng, đạo lý? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn GV gọi hs đọc vb sgk/ tr 61 GV cần lu ý với hs: vấn đề nghÞ luËn chÝnh lµ t tëng, cèt H® cña Hs HS đọc vb / sgk Ghi b¶ng I/ T×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn: §äc vb sau vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái NhËn xÐt: (246) lõi là chủ đề bài văn nghÞ luËn ChÝnh nã lµ m¹ch ngÇm lµm nªn tÝnh chÆt chÏ, thèng nhÊt cña bµi v¨n H? Theo em, vấn đề nghị luËn cña bµi v¨n lµ g×? Những phẩm chất, đức tính đẹp đẽ, đáng yêu nhân vật anh niªn lµm c«ng t¸c khí tợng kiêm vật lý địa cầu truyÖn ng¾n “ LÆng lÏ Sa pa” cña NguyÔn thµnh Long Bài văn có thể đợc đặt tên: - H×nh ¶nh anh niªn lµm c«ng t¸c khÝ tîng truyÖn H? Nừu đặt nhan đề ng¾n “ L»ng lÏ Sa Pa” thÝch hîp cho bµi v¨n , em -Một vẻ đẹp nơi Sa Pa lặng lẽ đặt ntn? - Các câu nêu vấn đề nghị luận: dù đợc miêu tả ít hay nhiÒu Ên tîng khã phai mê Câu chủ đề nêu luận điểm: trH? Vấn đề nghị luận đợc ng- ớc tiên nhân vật anh êi viÕt triÓn khai qua nh÷ng niªn gian khæ cña m×nh luËn ®iÓm nµo? Câu chủ đề nêu luận điểm: H? Xác định câu văn Công việc vất vả khiêm quan träng cã ý nghÜa nªu tèn lên cô đúc luận điểm Câu cô đúc vấn đề nghị luận: cña bµi v¨n? Cuéc sèng cña chóng ta Các luận điểm đợc nêu rõ ràng, ngắn gọn, gợi đợc ngời đọc chú ý Từng luận điểm đợc phân tích, H? C©u v¨n nµo cã tÝnh c« chøng minh mét c¸ch thuyÕt đúc vấn đề? phôc b»ng dÉn ch÷ng cô thÓ H? NhËn xÐt vÒ c¸ch nªu t¸c phÈm C¸c luËn cø luËn ®iÓm cña ngêi viÕt? đợc sử dụng xác đáng, sinh động đó là chi H?Để khẳng định luận tiết , hình ảnh đặc sắc tác điểm , ngời viết đã lập phÈm luËn( dÉn d¾t, ph©n tÝch, Bài văn đợc dẫn dắt tự nhiên , chøng minh) nh thÕ nµo? cã bè côc chÆt chÏ, tõ nªu vÊn H? Các luận đợc lấy đề ngời viết vào phân tích, đau? Làm sáng tỏ luận điểm diễn giải khẳng định, nang ntn? cao vấn đề H? Cách dẫn dắt vấn đề bµi v¨n ntn? - Vấn đề nghị luận: Vẻ đẹp nhân vật anh niªn truyÖn ng¾n “ LÆng lÏ Sa pa” cña NguyÔn Thµnh Long - Có thể đặt nhan đề: + Sa Pa kh«ng lÆng lÏ + Xao xuyÕn Sa Pa + Søc m¹nh cña niÒm ®am mª - Các câu nêu vấn đề nghÞ luËn: +Đ1: Dù đợc miêu tả … khã phai mê + §2:Tríc tiªn … gian khæ cña m×nh + §3:Nhng anh … chu đáo + §4: C«ng viÖc khiªm tèn + §5:Cuéc sèng tin yªu - Các luận điểm đợc nªu râ rµng, ng¾n gọn, gợi đợc ngời đọc chú ý - Bài văn đợc dẫn dắt tù nhiªn , cã bè côc chÆt chÏ, tõ nªu vÊn đề ngời viết vào ph©n tÝch, diÔn gi¶i khẳng định, nang cao vấn đề *Ghi nhí sgktr63 Rót ghi nhí / sgk/ 63 H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp Gọi hs đọc yêu cầu bài tập / sgk H? Theo em, vấn đề nghị luËn cña ®o¹n v¨n lµ g×? H? §o¹n v¨n nªu nh÷ng ý kiÕn chÝnh nµo? H? Các ý kiến đó giúp ngời đọc hiểu thêm gì nhân vật Bµn vÒ t×nh thÕ lùa chän nghiÖt ng· cña nh©n vËt l·o Hạc và vẻ đẹp nhân vật nµy Bµn vª c¸ch lùa chän c¸i chÕt cua l·o H¹c Ph©n tÝch cô thÓ tõng hµnh động, nội tâm nhân vật lão H¹c Ngời đọc nhận thấy nhân cách đáng kính, lòng hy sinh cao quý ë L·o H¹c II/ LuyÖn tËp: Bµn vÒ t×nh thÕ lùa chän nghiÖt ng· cña nh©n vËt l·o H¹c vµ vẻ đẹp nhân vật nµy Bµn vª c¸ch lùa chän c¸i chÕt cua l·o H¹c Ph©n tÝch cô thÓ tõng hành động, nội tâm cña nh©n vËt l·o H¹c (247) l·o H¹c? Ngời đọc nhận thấy nhân cách đáng kÝnh, mét tÊm lßng hy sinh cao quý ë L·o H¹c Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Nắm đợc nội dung bài học + Hoµn thµnh bµi tËp + So¹n c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn - Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 119: TËp lµm v¨n C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( §o¹n trÝch) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - §Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm truyÖn ( hoÆc ®o¹n trÝch) - C¸c bíc lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( hoÆc ®o¹n trÝch) VÒ kÜ n¨ng: - Xác định yêu cầu nội dung và hình thức bài văn nghị luận tác phẩm truyÖn( hoÆc ®o¹n trÝch) - Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại bài viết và sửa chữa cho bài nghị luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn( hoÆc ®o¹n trÝch.) Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: (248) §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Thế nào là nghị luận truyện? Các nhận xét , nhận định nêu truyện phải đạt tới các yêu cầu gì? Bµi míi: Hoạt động giáo viên H§1: Híng dÉn häc sinh tìm hiểu đề bài nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn Gọi hs đọc các đề bài nêu SGK H? Các đề bài trên nêu vấn đề nghị luận nµo cña t¸c phÈm? H? C¸c tõ suy nghÜ, ph©n tích đề bài đòi hỏi bµi lµm ph¶i kh¸c ntn? Hoạt động học sinh Néi dung ghi b¶ng HS đọc đề bài sgk đề 1: vấn đề nhân vật §Ò 2: vÒ cèt truyÖn §Ò 3: vÒ nh©n vËt Đề 4: chủ đề Ph©n tÝch yªu cÇu ph©n tích để nêu nhận xét Suy nghĩ yêu cầu đề xuất nhËn xÐt vÒ trªn c¬ së mét t tëng, gãc nh×n nµo đó VD: quyền sống ngời, địa vị ngời phụ n÷ xh phong kiÕn I/ §Ò bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn: Đề 1: vấn đề nhân vật §Ò 2: vÒ cèt truyÖn §Ò 3: vÒ nh©n vËt Đề 4: chủ đề HS đọc đề bài H§2: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu c¸c bíc lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn Gọi hs đọc đề bài ThÓ lo¹i: NghÞ luËnvh Néi dung: nh©n vËt «ng Hai T×nh yªu lµng, yªu níc N¬i t¶n c nhí lµng da diÕt Gäi hs thùc hiÖn phÇn Khi nghe tin lµng chî tìm hiểu đề DÇu theo giÆc NiÒm vui nghe tin đồn đợc cải chính §ã lµ t×nh c¶m truyÒn thèng cña ngêi d©n quª H? NÐt næi bËt ë nv «ng VN §ång thêi mang nÐt Hai lµ g×? míi lµ tinh thÇn kh¸ng H? Ty lµng ,yªu níc cña chiÕn , theo cô Hå cña nhân vật ông Hai đợc bộc ngời nông dân lé qua nh÷ng t×nh huèng Qua diÒn biÕn t©m tr¹ng nµo? cña nv nghe tin lµng theo giÆc Qua hành động, cử H? Tình cảm có đặc lời nói nghe tin đồn ®iÓm g× ë hoµn c¶nh cô đợc cải chính thÓ lóc bÊy giê? Qua lêi ¨n, tiÕng nãi cña ngêi d©n quª II/ C¸c bíc lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn: §Ò bµi: Suy nghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai truyÖn ng¾n “ Lµng” cña nhµ v¨n Kim L©n 1/ Tìm hiểu đề và tìm ý: a/ Tìm hiểu đề: NghÞ luËn vÒ nh©n vËt t¸c phÈm b/ T×m ý: - PhÈm chÊt ®iÓn h×nh cña nh©n vËt «ng Hai: T×nh yªu lµng, yªu níc - C¸c biÓu hiÖn cña phÈm chÊt ®iÓn h×nh trªn 2/ LËp dµn bµi: * MB: Giíi thiÖu truyÖn ng¾n “ Lµng” vµ nh©n vËt «ng Hai * TB: - T×nh yªu lµng g¾n bã, hoµ quyÖn víi lßng yªu níc: + Khi t¶n c + Khi t×nh cê nghe lµng theo giÆc + tin đồn đợc cải chÝnh _ nghÖ thuËt x©y dùng nh©n vËt * KL: Khẳng định vẻ đẹp nh©n vËt «ng Hai 3/ ViÕt bµi: (249) H? TY lµng, yªu níc cña nv ông Hai đợc thể qua nh÷ng chi tiÕt nghÖ thuËt nµo? Gv cho hs đọc phần dàn bµi sgk Từ đó, rút nội dung tõng phÇn H? MB cÇn tr×nh bµy nh÷ng ý g×? H?TB cÇn triÓn khai nh÷ng luËn ®iÓm nµo? H? ë mçi l® lµm nh thÕ nào để triển khai ý? H? KB cÇn tr×nh bµy ý g×? Gv cho hs lần luợt đọc tõng phÇn c¸ch viÕt bµi H?Xác định xem có c¸ch viÕt MB Tb tr×nh bµy vµ liªn kÕt c¸c l® nt? Rót ghi nhí 4/ §äc l¹i bµi viÕt vµ söa ch÷a: HS đọc §äc, nghe H§3: Híng dÉn häc sinh luyÖn Suy nghÜ, lµm bµi §Ò bµi: Suy nghÜ cña em vÒ truyÖn ng¾n: L·o H¹c Gv gîi ý cho hs biÕt viÕt phÇn mb vµ ý tb Cã thÓ viÕt MB bµng c¸ch giíi thiÖu nhµ v¨n vµ Nªu trùc tiÕp suy nghÜ cña ngêi viÕt Cñng cè, luyÖn tËp: Kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + VÒ nhµ häc bµi + Hoµn thµnh bµi tËp + So¹n: c©u phÇn I/ tr 68 * Ghi nhí/ sgk tr 68 III/ LuyÖn tËp: §Ò bµi: Suy nghÜ cña em vÒ truyÖn ng¾n: L·o H¹c Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt120: TËp lµm v¨n luyÖn tËp lµm bµi nghÞ luËn VÒ t¸c phÈm truyÖn – ViÕt bµi tlv sè ( ë nhµ) (250) I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: §Æc ®iÓm, yªu cÇu vµ c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn ( hoÆc ®o¹n trÝch) VÒ kÜ n¨ng: Xác định các bớc làm bài, viết bài nghị luận tác phẩm truyện( đoạn trích) cho đúng với các yêu cầu đã học Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Nªu dµn bµi cña bµi nghÞ luËn truyÖn? Trong qu¸ tr×nh triÓn khai luËn điểm cần đạt tới yêu cầu gì? Bµi míi: H® cña GV H§1: GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi cña h/s Gọi hs đọc yêu cầu đề bài H® cña Hs HS đọc yêu cầu đề bài Gv cho ®iÓm nh÷ng bµi chuÈn bÞ tèt H§2:Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu bµi H? hs làm phần tìm hiểu đề Ghi b¶ng I LuyÖn tËp: LËp dµn ý chi tiÕt cho đề văn sau: C¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n trÝch truyÖn: “ chiÕc lîc ngµ” cña NguyÔn Quang S¸ng Tìm hiểu đề: ThÓ lo¹i: nghÞ luËn vÒ ThÓ lo¹i: nghÞ luËn vÒ tp truyÖn truyÖn Néi dung: c¶m nhËn vÒ Néi dung: c¶m nhËn vÒ ®o¹n trÝch “chiÕc lîc ®o¹n trÝch “chiÕc lîc ngµ” ngµ” H? Theo em, vấn đề cần Tình cha cảm động nghÞ luËn nµy lµ g×? ®Çy Ðo le cña cha «ng S¸u hoµn c¶nh H? Em h·y nªu nh÷ng nhËn chiÕn tranh xÐt cña em vÒ nv «ng S¸u ¤ng S¸u : lµ ngêi cha hÕt vµ bÐ Thu ? mùc yªu th¬ng ¤ng chịu đựng nhiều mát chiÕn tranh nhÊt lµ mÊt m¸t vÒ mÆt t×nh c¶m BÐ thu: lµ c« bÐ cã c¸ tÝnh, cã nghÞ lùc vµ cã H?Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cô t×nh yªu chung thuû víi thể tình cha đợc thể ngời cha mình hiÖn qua nhòng t×nh huèng T×m ý: Tình cha cảm động ®Çy Ðo le cña cha «ng S¸u hoµn c¶nh chiÕn tranh ¤ng S¸u : lµ ngêi cha hÕt mùc yªu th¬ng Ông chịu đựng nhiều mÊt m¸t chiÕn tranh nhÊt lµ mÊt m¸t vÒ mÆt t×nh c¶m BÐ thu: lµ c« bÐ cã c¸ tÝnh, cã nghÞ lùc vµ cã t×nh yªu chung thuû víi (251) tiªu biÓu nµo? H?NhËn xÐt vÒ nh÷ng nÐt nghÖ thuËt tiªu biÓu cña truyÖn? Gv híng dÉn hs x©y dùng luËn ®iÓm cho bµi H? MB cÇn giíi thiÖu ý g×? H? TB theo em sÏ x©y dùng nh÷ng luËn ®iÓm nµo? H? ë mçi luËn ®iÓm em sÏ sö dông nh÷ng ph¬ng tiÖn nào để triển khai? H? kb em sÏ tr×nh bµy ý g×? H§3: Gi¸o viªn yªu cÇu viÕt bµi tËp lµm v¨n sè ( ë nhµ) §Ò bµi: Suy nghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai truyÖn ng¾n “ Lµng” cña Kim L©n -Sù chèi tõ kh«ng nhËn cha «ng S¸u bÊt ngê trë vÒ Hành động bất ngờ giây phút cuối bé Thu đã nhËn «ng S¸u lµ cha Cử chỉ, hanhf động cua r«ng S¸u nh÷ng ngµy ë nhµ C«ng viÖc tû mû lµm chiÕc lîc ngµ nh÷ng ngµy ë chiÕn khu T¹o t×nh huèng Ðo le, c¸ch trÇn thuËt truyÖn, c¸ch chän ng«i kÓ ngêi cha cña m×nh -Sù chèi tõ kh«ng nhËn cha «ng S¸u bÊt ngê trë vÒ Hành động bất ngờ ë gi©y phót cuèi bÐ Thu đã nhận ông Sáu là cha Cử chỉ, hanhf động cua r«ng S¸u nh÷ng ngµy ë nhµ C«ng viÖc tû mû lµm chiÕc lîc ngµ nh÷ng ngµy ë chiÕn khu T¹o t×nh huèng Ðo le, c¸ch trÇn thuËt truyÖn, c¸ch chän ng«i kÓ Giíi thiÖu tg Vấn đề cần nghị luận LËp dµn ý: A / MB: Tình cha cảm động Giới thiệu tg hoàn cảnh chiến Vấn đề cần nghị luận tranh Ðo le LC1:khi «ng S¸u trë vÒ nhµ LC2: nh÷ng ngµy «ng B / TB: S¸u ë nhµ Tình cha cảm động LC3: phót chia tay gi÷a hoµn c¶nh chiÕn cha tranh Ðo le LC4: nhòng ngµy ë chiÕn LC1:khi «ng S¸u trë vÒ khu nhµ Nét nghệ thuật độc đáo LC2: ngày ông cña truyÖn ng¾n S¸u ë nhµ Sö dông nh÷ng dÉn LC3: phót chia tay gi÷a ch÷ng kÕt hîp cha víi nh÷ng lý lÏ vµ lêi LC4: nhòng ngµy ë nhận xét , đánh giá chiến khu b¶n th©n Nét nghệ thuật độc đáo cña truyÖn ng¾n Khẳng định vấn đề đã Sử dụng dẫn nghÞ luËn ch÷ng kÕt hîp ” víi nh÷ng lý lÏ vµ lêi nhận xét , đánh giá b¶n th©n C / KB: Khẳng định vấn đề đã nghÞ luËn II ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6( ë nhµ): §Ò bµi: Suy nghÜ vÒ nh©n vËt «ng Hai truyÖn ng¾n “ Lµng” cña Kim L©n Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + Hoµn thµnh bµi tËp + So¹n bµi: Sang thu (252) - TuÇn 26 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt121: V¨n b¶n: sang thu I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Vẻ đẹp thiên nhiên khoảnh khắc giao mùa và suy nghĩ mang tÝnh triÕt lÝ cña t¸c gi¶ VÒ kÜ n¨ng: - Đọc – hiểu văn thơ trữ tình đại - ThÓ hiÖn nh÷ng suy nghÜ, c¶m nhËn vÒ mét h×nh ¶nh th¬, mét khæ th¬, mét t¸c phÈm th¬ Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ, chân dung Hữu Thỉnh; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? §äc thuéc lßng bµi th¬ “ ViÕng l¨ng B¸c” Ph©n tÝch mét khæ th¬ mµ em yªu thÝch? Bµi míi: (253) H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm Gọi Hs đọc phần chú thích H>? Nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n Tªn: NguyÔn Høu ThØnh vÒ nhµ th¬ H÷u ThØnh ? Sinh n¨m 1942 Quª: VÜnh Phóc Lµ nhµ th¬ viÕt nhiÒu, viÕt hay vÒ nh÷ng ngêi mÑ, ngêi chÞ ë n«ng th«n, vÒ mïa thu NhiÒu vÇn th¬ thu cña «ng mang c¶m xúc bâng khuâng, vấn vơng đất trời trẻo H? Bài thơ đợc sáng tác biến chuyển nhẹ vµo thêi ®iÓm nµo? nhµng H? Bài thơ đợc sáng tác theo thÓ th¬ nµo? Gv hớng dẫn hs đọc bài thơ chó ý thÓ hiÖn c¶m xóc Cuèi n¨m 1977, in lÇn ®Çu trªn b¸o v¨n nghÖ , sau đó lại in tập “ Tõ chiÕn hµo tíi thµnh phè” Th¬ ch÷ H§2: Híng dÉn häc sinh đọc_ tìm hiểu chung GV nêu yêu cầu đọc Gv gọi học sinh đọc văn b¶n §äc, nghe Gv nhận xét cách đọc Yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch Nghe c¸c tõ: Chïng ch×nh, dÒnh dµng H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n Gv gọi hs đọc khổ thơ ®Çu H? C¶nh s¾c thiªn nhiªn sang thu đã đợc nhà thơ c¶m nhËn qua nh÷ng h×nh ¶nh nµo? H? T¹i miªu t¶ c¶nh sắc đất trời sang thu, nhà th¬ l¹i chän lùa nh÷ng chi tiÕt trªn? GV: c¸i h¬ng vÞ nång nµn n¬i vên mÑ mµ tuæi th¬ chóng ta sÏ mang theo t©m hån , ®i suèt đời H? Tõ “ ph¶” gîi em nh÷ng c¶m nhËn ntn? Bçng nhËn h¬ng æi Ph¶ vµo giã se S¬ng chïng ch×nh qua ngâ H¬ng æi ph¶ vµo lµn giã thu se l¹nh lµ nh÷ng h×nh ảnh đặc trng , tiêu biểu mùa thu đến Gîi nh÷ng liªn tëng vÒ h¬ng th¬m lùng, bèc lªn tõ nh÷ng tr¸i æi chÝn n¬i vên quª V× giã thu se l¹nh nªn h¬ng æi míi thªm nồng nàn phả vào đất trời vµ hån ngêi Ghi b¶ng I/ Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm: 1/ T¸c gi¶: Tªn: NguyÔn Høu ThØnh Sinh n¨m 1942 Quª: VÜnh Phóc Lµ nhµ th¬ viÕt nhiÒu, viÕt hay vÒ nh÷ng ngêi mÑ, ngêi chÞ ë n«ng th«n, vÒ mïa thu NhiÒu vÇn th¬ thu cña «ng mang c¶m xóc b©ng khuâng, vấn vơng đất trêi trÎo ®ang biÕn chuyÓn nhÑ nhµng 2/ T¸c phÈm: S¸ng t¸c cuèi n¨m 1977, in lÇn ®Çu trªn b¸o v¨n nghệ , sau đó lại in tËp “ Tõ chiÕn hµo tíi thµnh phè” II/ §äc, chó thÝch: §äc Gi¶i thÝch tõ khã Bè côc: Kh«ng chia ®o¹n III/ T×m hiÓu bµi th¬: 1/ Bøc tranh c¶nh s¾c thiªn nhiªn sang thu - H¬ng æi ph¶ vµo lµn giã thu se l¹nh lµ nh÷ng hình ảnh đặc trng , tiêu biểu mùa thu đến - Sơng thu đã đợc nhân ho¸ - Bçng nhËn biÓu lé sù ng¹c nhiªn - H×nh nh thÓ hiÖn sù pháng ®o¸n mét nÐt thu m¬ mµngvõa chît ph¸t hiÖn vµ c¶m nhËn - Khæ 2: Sông đợc lúc dềnh dàng Chim b¾t ®Çu véi v· Có đám mây mùa hạ V¾t nöa m×nh sang thu Cách dùng từ hay , độc đáo và sáng tạo Đám m©y kÐo dµi , v¾t lªn, (254) Sau h¬ng æi vµ giã se tg nói đến sơng thu H? Trong c©u th¬ trªn , tg đã sử dụng biện pháp nghệ thuËt nµo? T¸c dông? H? Trớc thay đổi đất trời sang thu , nhà thơ biÓu lé nh÷ng c¶m xóc g×? GV: Kh«ng gian nghÖ thuật tranh sang thu đợc mở rộng chiều cao, độ réng cña bÇu trêi víi c¸nh chim H?BiÖn ph¸p nghÖ thuËt næi bËt cña ®o¹n th¬? H? NhËn xÐt g× vÒ c¸ch sö dông tõ cña tg? Gọi hs đọc khổ thơ cuối N¾ng, sÊm, manh÷ng hiÖn tîng cña thiªn nhiÓn thời điểm giao mùa đã đợc c¶m nhËn c¸ch tinh tÕ H?Nh×n c¶nh vËt giao mùa , nhà thơ đã có suy ngẫm đời ntn? H? Trong dßng th¬ trªn tg đã sử dụng biện pháp nghÖ thuËt nµo? Sơng chùng chình qua đặt ngang bầu trời ngâ bu«ng thâng xuèng Sơng thu đã đợc nhân ho¸ Hai ch÷ “ chïng ch×nh” diÔn t¶ rÊt th¬ bíc ®i cña thu Bçng nhËn biÓu lé sù ng¹c nhiªn H×nh nh thÓ hiÖn sù pháng ®o¸n mét nÐt thu m¬ mµngvõa chît ph¸t hiÖn vµ c¶m nhËn Khæ 2: Sông đợc lúc dềnh dàng Chim b¾t ®Çu véi v· Có đám mây mùa hạ V¾t nöa m×nh sang thu Cách dùng từ hay , độc đáo và sáng tạo Đám m©y kÐo dµi , v¾t lªn, đặt ngang bầu trời buông thâng xuèng 2/ Suy ngÉm nhµ th¬ c¶nh vËt sang thu: SÊm còng bít bÊt ngê Trên hàng cây đứng tuổi H¶ Èn dô t¹o tÝnh hµm nghÜa cho bµi th¬ N¾ng , ma, sÊm lµ Vẫn còn bao nhiêu nắng biến động tn mang ý nghÜa tîng trng trên hàng cây đứng tuổi cho thay đổi, nh÷ng thö th¸ch đời Hả hàng c©y lµ Èn dô nãi vÒ SÊm còng bít bÊt ngê lớp ngời đã trải, đTrên hàng cây đứng tuổi ợc tôi luyện khó H¶ Èn dô t¹o tÝnh hµm kh¨n nghÜa cho bµi th¬ N¾ng , ma, sÊm lµ nh÷ng biÕn động tn mang ý nghĩa tîng trng cho nh÷ng thay đổi, thử thách đời Hả hàng c©y lµ Èn dô nãi vÒ líp ngời đã trải, đợc tôi luyÖn khã kh¨n IV/ Tæng kÕt Ghi nhí sgk Gv: Nhµ tho viÕt bµi th¬ nµy vµo nh÷ng n¨m 80 cña tk20, gi©i ®o¹n ®Çy nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch vÒ kinh tÕ c©u kÕt lµ lêi kh¼ng định lĩnh cững cỏi cua rnh©n d©n ta nh÷ng n¨m gian khæ Êy Hs nắm đợc nét b¶n vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬ Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Hoµn thµnh bµi tËp - Häc thuéc lßng bµi th¬ - Ph©n tÝch bøc tranh thiªn nhiªn, sang thu vµ suy ngÉm cña nhµ th¬ - So¹n : Nãi víi - (255) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 122 : V¨n b¶n Nãi víi I Môc tiªu bµi häc Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Tình cảm thắm thiết cha mẹ cái - Tình yêu và niềm tự hào vẻ đẹp, sức sống mãnh liệt quê hơng - Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo tác giả bài thơ VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n th¬ tr÷ t×nh - Phân tích cách diễn tả độc đáo, giàu hình ảnh, gợi cảm thơ ca miền núi Về thái độ: Thái độ yêu thơng cha mẹ, tự hào truyền thống dân tộc TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng ii các kĩ sống đợc giáo dục bài: - Tự nhận thức đợc cội nguồn sâu sắc sống chính là gia đình, quê hơng, d©n téc - làm chủ thân, đặt mục tiêu cách sống thân qua lời tâm tình ngêi cha - Suy nghĩ sáng tạo: đánh giá, bình luận lời tâm t ngời cha, vẻ đẹp hình ảnh thơ bài thơ III c¸c ph¬ng ph¸p/ kÜ thuËt dËy häc tÝch cùc cã thÓ sö dông: - Thảo luận nhóm: trao đổi tâm t chân thành, tha thiết ngời cha theo dõi bớc mình, giá trị sâu sắc sống và đờng phấn đấu ngời - §éng n·o: suy nghÜ, nªu nh÷ng c¶m nhËn, Ên tîng s©u ®Ëm cña b¶n th©n vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬ IV ph¬ng tiÖn dËy häc ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ chân dung: Y Phơng; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc V tiÕn tr×nh dËy häc: KiÓm tra 15 phót: ChÐp thuéc lßng bµi th¬ “ Sang thu” cña H÷u ThØnh Kh¸m ph¸: KÕt nèi: H® cña GV H® cña Hs H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm H? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt Tªn khai sinh : Høa VÜnh cña em vÒ nhµ th¬ Y ph¬ng? Síc, d©n téc Tµy Sinh n¨m 1948 Quª: Trïng Kh¸nh, Cao B»ng Gv nhÊn m¹nh phong c¸ch «ng nhËp ngò n¨m 1968, thơ: Thơ ông thể tâm hồn phục vụ quân đội chân thật, mạnh mẽ và đến năm 1981 chuyển s¸ng, c¸ch t giµu h×nh c«ng t¸c t¹i së VH- TT ¶nh cñacon ngêi miÒn nói Cao B»ng Ghi b¶ng I/ Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm: 1/ T¸c gi¶: - Tªn khai sinh : Høa VÜnh Síc, d©n téc Tµy Sinh n¨m 1948 Quª: Trïng Kh¸nh, Cao B»ng - «ng nhËp ngò n¨m (256) 1993, «ng bÇu lµ Chñ tÞch Héi v¨n häc nghÖ thuËt Cao B»ng H? Chủ đề mà bài thơ đề cập Bài thơ đợc trích “ đến? Th¬ VN 1945- 1985” Lßng yªu th¬ng c¸i, íc mong thÕ hÖ sau nèi tiÕp, ph¸t huy truyÒn thèng cña tæ tiªn, cña quª h¬ng Hs đọc H§2: Híng dÉn häc sinh phÇn 1/ Từ đầu đẹp trên đọc_ tìm hiểu chung đời: Con lớn lên t×nh yªu th¬ng, sù n©ng đỡ cha mẹ, sống lao động nên Gv gọi Hs đọc th¬ cña quª hong Khi đọc cần chú ý giọng điệu 2/ Còn lại: Lòng tự hào t©m t×nh, c¸ch suy nghÜ, nãi víi søc sèng m¹nh mÏ, n¨ng cña  d©n téc bÒn bØ, víi truyÒn thèng H? Theo em , bài thơ có thể cao đẹp quê hơng và chia lµm mÊy phÇn? Néi dung niÒm mong íc h·y kÕ tõng phÇn? tục xứng đáng truyền thèng Êy H§3: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n Gọi Hs đọc đoạn thơ 1: H? T×nh c¶m cña cha mÑ dµnh cho đợc diễn tả qua nh÷ng c©u th¬ nµo? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c đợc sử dụng câu th¬ trªn? H? B»ng nh÷ng h¶ cô thÓ, tg đã khái quát đựoc tình cảm cha mẹ cái ntn? H? Víi nh÷ng dßng th¬ ch©n thËt, méc m¹c, nhµ th¬ Y ph¬ng cßn gióp em c¶m nhËn điều gì ko khí gia đình? GV: Con đã lớn lên niÒm h¹nh phóc v« tËn cña cha mÑ Mçi bíc ®i chËp ch÷ng, tõng tiÕng cêi, tiÕng nói bi bô đợc cha mẹ chăm chút, vui mừng đón nhËn §èi víi con, cßn cã niÒm h¹nh phóc nµo tuyÖt vêi h¬n thÕ nµy ch¨ng? §Ó råi nã thành dấu ấntốt đẹp đa Hs đọc Ch©n ph¶i .Hai bíc tíi tiÕng cêi §ã lµ nh÷ng h¶ thËt cô thể, gần gũi nh đời thờng T×nh yªu th¬ng v« bê bÕn cña cha mÑ dµnh cho c¸i Con lín lªn tõng ngµy sù n©ng niu, mong đợi, đón chờ cha mÑ Tg đã tạo đợc không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt, trµn ngËp h¹nh phóc 1968, phôc vô quân đội đến năm 1981 chuyÓn vÒ c«ng t¸c t¹i së VHTT Cao B»ng 1993, «ng bÇu lµ Chñ tÞch Héi v¨n häc nghÖ thuËt Cao B»ng 2/ T¸c phÈm: Bài thơ đợc trích “ Th¬ VN 1945- 1985” II/ §äc, t×m hiÓu chó thÝch, bè côc: §äc Gi¶i thÝch tõ khã Bè côc: III/ T×m hiÓu bµi th¬: 1/T×nh yªu th¬ng cha mẹ, đùm bäc cña quª h¬ng con: a/ T×nh yªu th¬ng cña cha mÑ: Ch©n ph¶i .Hai bíc tíi tiÕng cêi - §ã lµ nh÷ng h¶ thËt cô thÓ, gÇn gòi nh đời thờng T×nh yªu th¬ng v« bê bÕn cña cha mÑ dµnh cho c¸i - Con lín lªn tõng ngµy sù n©ng niu, mong đợi, đón chê cña cha mÑ - Tg đã tạo đợc không khí gia đình ®Çm Êm, quÊn quýt, trµn ngËp h¹nh phóc (257) bớc vào đời Ngoµi t×nh c¶m cña cha mÑ dµnh cho con, ngêi cßn trởng thành đùm bọc cña quª h¬ng H? Cuộc sống l/động  đồng mình đợc nhà thơ gợi tả qua nh÷ng h/¶ nµo? H? Với thơ đẹp ( hoa, c©u h¸t) dßng thơ đã giúp em cảm nhận gì sống lao động ngời đồng mình? H? Các động từ “ cài, ken” bên cạnh việc diến tả động tác , cßn gãp phÇn thÓ hiÖn t×nh c¶m cña ngêi víi quª h¬ng ntn? Cã thÓ nãi b»ng nh÷ng h¶ th¬ đẹp, nhà thơ Y Phơng đã mang đến cho chúng ta mét c¶m nhËn: chÝnh cuéc sống lao động nên thơ quê hơng đã giúp cho ngời khôn lớn ngày Kh«ng chØ thÕ, rõng nói quª h¬ng còng ®ang dâi theo tõng bíc trëng thµnh cña H? Tr×nh bµy c¸ch hiÓu cña em vÒ c©u th¬ trªn? §an lê cµi nan hoa V¸ch nhµ ken c©u h¸t C/sống l/động cần cù, trµn ®Çy niÒm vui Bªn c¹nh nh÷ng h/¶ thùc cña c/sống, tg đã kết hợp h/ả mang ®Çy chÊt th¬ méng tạo ấn tợng cho ngời đọc sống lao động nªn th¬ cña quª h¬ng T×nh c¶m g¾n bã, quÊn quýt cña ngêi víi quª h¬ng, t×nh yªu say mª lao động cua ngời đồng mình Rõng cho hoa Con đờng cho lßng Rõng nói quª h¬ng thËt th¬ méng vµ nghÜa t×nh Thiên nhiên đã che chë dµnh tÊt c¶nh÷ng g× tinh tuý để nuôi dỡng tâm hồn và lèi sèng B»ng nh÷ng lêi t©m t×nh cu¶ ngêi cha víi con, khæ th¬ mang giäng ®iÖu thiÕt tha, tr×u mÕn H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ Muèn nh¬ vÒ céi giäng ®iÖu khæ th¬ trªn? nguån sinh dìng cña H? §iÒu cha muèn nãi víi m×nh Con trëng thµnh t×nh yªu cña cha khæ th¬ trªn lµ g×? mÑ, cuéc sèng lao động nên thơ, thiên nhiªn th¬ méng vµ nghÜa t×nh cña quª h¬ng Gọi Hs đọc khổ Theo dâi ®o¹n th¬: Ngời đồng mình thơng Ngời đồng mình sống vất ¬i v¶ mµ m¹nh mÏ, kho¸ng kh«ng lo cùc nhäc H? Đoạn thơ trên, ngời cha đã đạt, bền bỉ gắn bó với quê nói với đức tính cao hơng còn cực nhọc, đẹp nào cuả ngời đồng mình? đói nghèo C¸ch dïng tõ ng÷ gi¶n dÞ, H? Đọc khổ thơ em có n/xét cách diễn đạt cụ thể, mộc gì cách dùng từ ngữ, cách mạc để thể cái trìu tợng diễn đạt tg’? Tõ nh÷ng lêi t©m t×nh víi con, ngêi cha muèn nh¾n nhñ tíi §iÖp tõ : sèng §iÖp cÊu tróc c©u nhiÒu ®iÒu H?Tg đã sử dụng biện b/ Sự đùm bọc quê hơng con: - C/sống l/động cần cï, trµn ®Çy niÒm vui Bªn c¹nh nh÷ng h/¶ thùc cña c/sống, tg đã kết hîp h/¶ mang ®Çy chÊt th¬ méng t¹o Ên tîng cho ngêi đọc sống lao động nên thơ cña quª h¬ng - T×nh c¶m g¾n bã, quÊn quýt cña ngêi víi quª h¬ng, t×nh yªu say mª lao động cua ngời đồng mình 2/ Những đức tính cao đẹp ngời đồng mình và mong íc cña ngêi cha qua lêi t©m t×nh víi - Ngời đồng mình sèng vÊt v¶ mµ m¹nh mÏ, kho¸ng đạt, bền bỉ gắn bó víi quª h¬ng dÉu còn cực nhọc, đói nghÌo (258) pháp nghệ thuật nào để diễn t¶ lêi nh¾n nhñ cua rngêi cha víi con? H? §iÒu mµ cha muèn nh¾c nhë lµ g×? Gọi Hs đọc đoạn thơ còn lại H? Trong ®o¹n th¬, ngêi cha đã nói với đức tính cao đẹp nào ngời đồng mình? H? §äc khæ th¬, em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch dïng tõ ng÷, cách diễn đạt tác giả? H? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để diÔn t¶ lêi nh¾n nhñ cña ngêi cha víi con? H? ®iÒu mµ cha muèn nh¾c nhë lµ g×? Gọi Hs đọc khổ thơ còn lại H? Qua lêi t©m sù cña ngêi cha , gióp em c¶m nhËn đức tính tốt đẹp nào ngời đồng mình? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè ch÷ cña c¸c c©u th¬ ®o¹n th¬ trªn? H? Qua viÖc ca ngîi nh÷ng đức tính tốt đẹp ngời đồng mình ngời cha mong muèn ë ®iÒu g×? H? Qua bµi th¬ em c¶m nhËn đợc , điều lớn lao mà ngời cha truyền tới là gì? H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch thÓ hiÖn néi dung, t tëng cu¶ bµi th¬? H? Trình bày nét đặc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña bµi th¬? H? §äc sè ®o¹n th¬, lêi th¬ cã néi dung lµ lêi nãi h¸t ru cña mÑ víi con? Ngêi cha mong muèn ph¶i cã nghÜa t×nh chung thuû víi quª h¬ng, biÕt chÊp nhËn vµ vît qua gian nan, thö th¸ch b»ng ý chÝ, b»ng niÒm tin cña m×nh Ngời đồng mình mộc m¹c nhng giµu chÝ khÝ, niÒm tin Hä cã thÓ th« s¬ da thÞt nhng kh«ng hÒ nhá bÐ vÒ t©m hån, vÒ ý chÝ vµ mong íc x©y dùng quª h¬ng Sè ch÷ c¸c c©u th¬ cã sù biến đổi  cha mong muèn biÕt tù hµo víi truyÒn thèng quª h¬ng, dÆn dß cÇn v÷ng tin bíc vµo đời §ã lµ lßng tù hµo vÒ nh÷ng truyÒn thèng tèt đẹp quê hơng và niÒm tù tin bíc vµo đời Bµi th¬ ®i tõ t×nh c¶m gia đình mà mở rộng tình c¶m quª h¬ng, tõ nh÷ng kû niÖm gÇn gòi mµ n©ng lªn lÏ sèng C¶m xóc, chñ đề bài thơ đợc bộc lộ, dÉn d¾t c¸ch tù nhiªn, cã tÇm kh¸i qu¸t nhng vÉn thÊm thÝa Giäng ®iÖu t©m t×nh, tr×u mÕn H¶ th¬ cô thÓ mµ vÉn cã tÝnh kh¸i qu¸t, méc m¹c mµ vÉn giµu ch¸t th¬ Bè côc chÆt che, dÉn d¾t tù nhiªn Khóc h¸t ru Con cß Nh÷ng c¸nh buåm C¸ch dïng tõ ng÷ gi¶n dÞ, c¸ch diÔn đạt cụ thể, mộc mạc để thể cái trìu tîng - Ngêi cha mong muèn ph¶i cã nghÜa t×nh chung thuû víi quª h¬ng, biÕt chÊp nhËn vµ vît qua gian nan, thö th¸ch b»ng ý chÝ, b»ng niÒm tin cña m×nh - Ngời đồng mình méc m¹c nhng giµu chÝ khÝ, niÒm tin Hä cã thÓ th« s¬ da thÞt nhng kh«ng hÒ nhá bÐ vÒ t©m hån, vÒ ý chÝ vµ mong íc x©y dùng quª h¬ng VI/ Tæng kÕt: 1/ NghÖ thuËt: Giäng ®iÖu t©m t×nh, tr×u mÕn H¶ th¬ cô thÓ mµ vÉn cã tÝnh kh¸i qu¸t, méc m¹c mµ vÉn giµu ch¸t th¬ Bè côc chÆt che, dÉn d¾t tù nhiªn 2/ Néi dung: ghi nhí LuyÖn tËp: H? Trong vai ngêi con, viÕt ®o¹n v¨n tr¶ lêi ngêi cha? VËn dông: - VÒ nhµ häc thuéc lßng bµi th¬ - Su tÇm mét sè c©u ca dao, lêi ru d©n gian - So¹n bµi: nghÜa têng minh vµ hµm ý (259) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 123 : TiÕng ViÖt nghÜa têng minh vµ hµm ý I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Kh¸i niÖm nghÜa têng minh vµ hµm ý - T¸c dông cña viÖc t¹o hµm ý giao tiÕp h»ng ngµy VÒ kÜ n¨ng: - Nhận biết đợc nghĩa tờng minh và hàm ý câu - Giải đoán đợc hàm ý văn cảnh cụ thể - Sö dông hµm ý cho phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p lµm bµi nghÞ luËn vÒ truyÖn hoÆc ®o¹n trÝch? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh ph©n biÖt nghÜa têng minh vµ hµm ý Gọi Hs đọc đoạn trích H?C©u “ trêi ¬i , chØ cßn phót” , em hiÓu anh niªn muèn nãi ®iÒu g×? ? H?ý cần thông báo đó, em thấy có đựoc diễn đạt trực tiếp bàng từ ngữ c©u kh«ng? H® cña Hs Gọi hs đọc đoạn trÝch/ SGK Dêng nh anh muèn nãi thªm r»ng: anh rÊt tiÕc ý cÇn th«ng b¸o không đợc diễn H? Nhờ đâu em có thể nhận nội đạt trực tiếp bàng dung trªn? nh÷ng tõ ng÷ Gv kl: đó chính là hàm ý c©u H? Em hiÓu hµm ý lµ g×? nhê vµo v¨n c¶nh Ghi b¶ng I/ Ph©n biÖt nghÜa têng minh vµ hµm ý: 1/ §o¹n trÝch: SGK/ tr 74, 75 NhËn xÐt: a.Ng÷ liÖu 1: Cã nh÷ng c¸ch hiÓu sau: - C¸ch hiÓu mang tÝnh phæ biÕn: ChØ cßn n¨m phót lµ ph¶i chia tay (260) H?Theo em, c©u nãi thø cña anh niªn cã Èn ý g× kh«ng? Gv kl: phần thông báo đợc diễn đạt trực tiÕp b»ng nh÷ng tõ ng÷ c©u Giáo viên yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ sgk tr75 H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp Gọi hs đọc yêu cầu bài tập 1: H? C©u nµo cho thÊy ho¹ sü cha muèn chia tay víi anh niªn? H?Tìm từ ngữ miêu tả thái độ cña c« g¸i c©u cuèi ®o¹n v¨n? H? Cho biÕt hµm ý cña c©u im ®Ëm? H? xá c định câu có chứa hàm ý? Nội dung hàm ý đó? vµ nhê vµo nh÷ng - c¸ch hiÓu kh«ng tõ ng÷ c©u mang tÝnh phæ biÕn: Hµm ý lµ phÇn + TiÕc qu¸, kh«ng thông báo còn đủ thời gian để không đợc diễn trò chuyện tâm đạt trực tiếp bảng tình! nh÷ng tõ ng÷ + ThÕ lµ t«i l¹i thui c©u nhng cã thñi mét m×nh thÓ suy tõ + T¹i ngêi nh÷ng tõ ng÷ Êy cø ph¶i chia tay nhØ? C©u nãi nµy kh«ng - Nh vËy hµm ý lµ chøa Èn ý g× phÇn th«ng b¸o không đợc diễn đạt trùc tiÕp b»ng tõ §äc, nghe ng÷ c©u nhng cã thÓ suy tõ nh÷ng tõ ng÷ Êy b.Ng÷ liÖu 2:C©u “ a/ C©u “ nhµ ho¹ ¤ ! C« cßn quªn sỹ tặc lỡi đứng mùi soa đây dËy” cho thÊy ho¹ nµy!” kh«ng cã sü cha muèn chia hµm ý tay víi anh * Ghi nhí niªn II/ LuyÖn tËp: b/ mặt đỏ ửng 1/ Bµi 1: nhËn l¹i chiÕc a/ C©u “ nhµ ho¹ sü kh¨n tặc lỡi đứng dậy” Quay véi ®i cho thÊy ho¹ sü cha muèn chia tay víi anh niªn Ông hoạ sý già cha kịp uông nớc chè b/ mặt đỏ ửng nhËn l¹i chiÕc kh¨n Quay véi ®i 2/ Bµi 2: NhËn lêi cha hµm ý vµ C©u “ c¬m chÝn néi dung cña hµm råi” ý: Hàm ý đó là: ông Ông hoạ sý già cha v« ¨n c¬m ®i kÞp u«ng níc chÌ 3/ Bµi 3: C©u “ c¬m chÝn råi” Hàm ý đó là: ông v« ¨n c¬m ®i Cñng cè, luyÖn tËp: H? ThÕ nµo lµ nghÜa têng minh?ThÕ nµo lµ hµm ý? Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - VÒ nhµ häc bµi,lµm bµi tËp - Liên hệ thực tế để sử dụng hàm ý cách hợp lí, hiệu nói và viết - So¹n: nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ - (261) Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 124 : TËp lµm v¨n: nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: Đặc điểm, yêu cầu bài văn nghị luận đoạn thơ, bài thơ VÒ kÜ n¨ng: - Nhận diện đợc bài văn nghị luận đoạn thơ, bài thơ - T¹o lËp v¨n b¶n nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ Về thái độ: Yªu vµ tr©n träng sù s¸ng cña tiÕng viÖt TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña häc sinh Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét ®oan th¬, bµi th¬ Gọi hs đọc vb H? Vấn đề nghị luận văn này lµ g×? H? Để triển khai vấn đề nghị luận trên, VB đã nêu luận điểm nào mïa xu©n bµi th¬? H? Ngời viết đã sử dụng luận nào để làm sáng tỏ luận điểm đó? H® cña Hs Ghi b¶ng Hs đọc vb - Vấn đề nghị luận cña vb: H×nh ¶nh mïa xu©n vµ t×nh c¶m thiÕt tha cña nhµ th¬ Thanh H¶i bµi th¬: “ Mïa xu©n nho nhá” - Nh÷ng luËn ®iÓm vÒ h¶ mïa xu©n bài thơ đợc nªu bµi viÕt lµ: 1/ H×nh ¶nh mïa xu©n bµi th¬ mang nhiÒu tÇng ý nghĩa Trong đó nµo còng thËt gîi cảm, thật đáng yêu 2/ H×nh ¶nh mïa xu©n r¹o rùc cña thiên nhiên, đát trời c¶m xóc thiÕt tha, tr×u mÕn cña I/ T×m hiÓu bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬: §äc vb: Kh¸t väng hµo nhËp, d©ng hiÕn cho đời NhËn xÐt: - Vấn đề nghị luËn cña vb: H×nh ¶nh mïa xu©n vµ t×nh c¶m thiÕt tha cña nhµ th¬ Thanh H¶i bµi th¬: “ Mïa xu©n nho nhá” - Nh÷ng luËn ®iÓm vÒ h¶ mïa xu©n bµi th¬ đợc nêu bài viÕt lµ: + H×nh ¶nh mïa xu©n bµi th¬ mang nhiÒu tÇng ý nghĩa Trong đó h¶ nµo còng thËt (262) nhµth¬ 3/ H×nh ¶nh mïa xu©n nho nhá thÓ hiÖn kh¸t väng hoµ nhập, dâng hiến đợc nối kết tự nhiên víi h¶ mïa xu©n thiên nhiên, đất nớc - §Ó chøng minh cho c¸c L§, ngêi viết đã chọn giảng vµ b×nh c¸c c©u th¬ H? ChØ c¸c phÇn MB, TB, KB? , hình ảnh đặc sắc, ph©n tÝch giäng ®iÖu tr÷ t×nh vµ kÕt H? Em cã nhËn xÐt g× vÒ bè côc cña cÊu cña bµi th¬ vb? MB: từ đầu đáng tr©n träng TB: tiÕp chÝnh lµ sù l¸y l¹i c¸c h¶ Êy cña mïa xu©n KB:cßn l¹i VB ng¾n gän nhng bè côc chÆt chẽ, đầy đủ các phÇn Gi÷a c¸c phÇn cã sù liªn kÕt tù nhiªn vÒ c¸c ý vµ diễn đạt - Ngời viết đã trình bµy nhng c¶m nghÜ, H? Nhận xét cách diễn đạt đánh giá mình ®o¹n cña v¨n b¶n thái độ tin Gv kÕt luËn: rót ghi nhí yªu, b»ng t×nh c¶m thiÕt tha, tr×u mÕn Lêi v¨n to¸t lªn rung động trớc đặc sắc H§2: Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp h¶,giäng ®iÖu th¬, Nªu yªu cÇu cña bµi tËp đồng cảm ? Ngoài các luận điểm đã nêu hình nhà thơ Thanh Hải ¶nh mïa xu©n bµi : “ Mïa xu©n - Ngoµi c¸c L§ vÇ nho nhá”ë v¨n b¶n trªn , h·y suy nghÜ h¶ mïa xu©n, cã vµ nªu thªm c¸c luËn ®iÓm kh¸c n÷a vÒ thÓ nªu sè L§ bài thơ đặc sắc này? sau: Gîi ý cho hs c¸ch lµm bµi íc mong hµo nhËp, cèng hiÕn cu¶ nhµ th¬ L§ vÒ kÕt cÊu vÒ giäng ®iÖu tr÷ t×nh Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t kiÕn thøc bµi häc Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: - Nắm đợc nội dung bài học - Hoµn thµnh bµi tËp - So¹n bµi: C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ gîi c¶m, thËt đáng yêu + H×nh ¶nh mïa xu©n r¹o rùc cña thiên nhiên, đát trêi c¶m xóc thiÕt tha, tr×u mÕn cña nhµth¬ + H×nh ¶nh mïa xu©n nho nhá thÓ hiÖn kh¸t väng hoµ nhËp, d©ng hiến đợc nối kết tù nhiªn víi h¶ mïa xu©n thiªn nhiên, đất nớc - Bè côc: MB: từ đầu đáng tr©n träng TB: tiÕp chÝnh lµ sù l¸y l¹i c¸c h¶ Êy cña mïa xu©n KB:cßn l¹ - Ngời viết đã tr×nh bµy nhng cảm nghĩ, đánh gi¸ cña m×nh thái độ tin yªu, b»ng t×nh c¶m thiÕt tha, tr×u mÕn Lêi v¨n to¸t lªn nh÷ng rung động trớc đặc s¾c cña h¶,giäng điệu thơ, đồng c¶m cña nhµ th¬ Thanh H¶i * Ghi nhí II/ LuyÖn tËp: Ngoµi c¸c L§ vÇ h¶ mïa xu©n, cã thÓ nªu sè L§ sau: - íc mong hµo nhËp, cèng hiÕn cu¶ nhµ th¬ - L§ vÒ kÕt cÊu vÒ giäng ®iÖu tr÷ t×nh (263) -Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 125 : TËp lµm v¨n c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - Đặc điểm, yêu cầu bài văn nghị luận đoạn thơ, bài thơ - C¸c bíc lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ VÒ kÜ n¨ng: - TiÕn hµnh c¸c bíc lµm bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ - Tæ chøc, triÓn khai c¸c luËn ®iÓm Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức chủ động, tích cực học tập TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Em hiÓu thÕ nµo lµ nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬? H? Tr×nh bµy nhng yªu cÇu nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬? Bµi míi: H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiểu đề bài nghị luận ®o¹n th¬, bµi th¬ Gv gọi hs đọc đề bài đã ghi trªn b¶ng phô H? các đề bài trên thờng có cÊu t¹o ntn? §Ò v¨n nghÞ luËn rÊt ®a d¹ng vµ phong phó: có đề đã định hớng tơng đối rõ Có đề đòi hỏi ngời làm bµi biÕt tù khu«n hÑp, tù x¸c định để tập trung vào hớng nào vào phơng diện nào đáng chú ý cua bài nh đề 4, H® cña Hs Ghi b¶ng I/ §Ò bµi nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬: HS theo dõi các đề văn Đề bài: sgktr79 NhËn xÐt: a Ng÷ liÖu 1: Cã Gåm phÇn : Phần nêu thể loại và cách cấu tạo đề - Cách cấu tạo đề phÇn nªu néi dung kh«ng kÌm theo nh÷ng định cụ thể: đề 4,7 - Cách cấu tạo đề có kÌm theo nh÷ng chØ định cụ thể b Ng÷ liÖu 2: So s¸nh - Giống nhau: đề yêu cÇu nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ - kh¸c nhau: + Tõ “ Ph©n tÝch”: Yªu cÇu nghiªng vÒ ph¬ng ph¸p nghÞ luËn + Tõ “ c¶m nhËn” yªu (264) H§2: Híng dÉn c¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ ®o¹n th¬, bµi th¬ Tìm hiểu đề H? §Ó lµm bµi nghÞ luËn, T×m ý th«ng thêng em ph¶i tiÕn hµnh LËp dµn bµi theo nh÷ng bíc nµo? ViÕt bµi KiÓm tra vµ söa l¹i Gäi hs thùc hiÖn phÇn t×m hiÓu ThÓ lo¹i: NghÞ luËn TP đề: th¬ Néi dung: TY quª h¬ng cña TÕ hanh qua bµi th¬ “ Quª h¬ng” H? Bài thơ đợc sáng tác vào thêi gian nµo? T©m tr¹ng cña S¸ng t¸c tríc CM T8, tg? tg häc xa nhµ vµ nhí H? Bài thơ đã diễn tả nội dung quê g×? TY quê hơng tg đợc thÓ hiÖn nh÷ng håi H?NghÖ thuËt cña bµi th¬ cã øc vÒ quª h¬ng vµ gãp phÇn thÓ hiÖn TY quª h- nçi nhí quª h¬ng ¬ng kh«ng? Cã H? tõ viÖc t×m hiÓu trªn, theo L§1: TY quª h¬ng cña em ta cã thÓ h×nh thµnh mÊy tg thÓ hiÖn nh÷ng luËn ®iÓm ? S¾p xÕp c¸c L§ håi øc vÒ quª h¬ng ntn? L§2:TY quª h¬ng cua rtg đợc thể Chia nhãm nçi nhí trùc tiÕp Híng dÉn hs th¶o luËn lËp dµn ý cho đề văn A MB B.TB:Ty quª h¬ng thÓ Chó ý liªn kÕt ®o¹n, dÉn d¾t, hiÖn håi øc vÒ quª chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c luËn cø, h¬ng l® B1/ Håi øc vÒ c¶nh d©n làng khơi đánh cá B2/ håi øc vÒ c¶nh lµng chài đón đoàn thuyền Gọi hs đọc vb đánh cá trở H? xác định bố cục cảu vb? TY quª h¬ng thÓ hiÖn nối nhớ đợc bộc lộ trùc tiÕp H? TB ngời viết đã trình bày C KB:tình cảm quê hnhững nhận xét gì ty quê h- ơng ¬ng? Gi¸ trÞ cña ty quª h¬ng cÇu nghÞ luËn trªn c¬ së c¶m thô cña ngêi viÕt + Tõ “Suy nghÜ” nghÞ luËn nhÊn m¹nh tíi nhận định, đánh giá cña ngêi viÕt II/ C¸ch lµm bµi nghÞ luËn vÒ ®o¹n th¬, bµi th¬ 1/ C¸c bíc lµm bµi nghÞ luËn vÒ ®o¹n th¬, bµi th¬ §Ò v¨n: Ph©n tÝch ty quª h¬ng bµi th¬ “ Quª h¬ng” cña TÕ Hanh a/ Tìm hiểu đề - Vấn đề cần nghị luận: t×nh yªu quª h¬ng - Chỉ định phơng ph¸p nghÞ luËn: ph©n tÝch - T liÖu: bµi th¬: Quª h¬ng b/ T×m ý: - Néi dung: TY quª h¬ng cña TÕ hanh qua bµi th¬ “ Quª h¬ng” - NghÖ thuËt: c¸ch miªu t¶, chän läc h×nh ¶nh, ng«n tõ, cÊu tróc … c/ LËp dµn ý: - MB: Giíi thiÖu bµi thơ Quê hơngvà vấn đề cÇn nghÞ luËn - TB:Ty quª h¬ng thÓ hiÖn håi øc vÒ quª h¬ng B1/ Håi øc vÒ c¶nh d©n làng khơi đánh cá B2/ håi øc vÒ c¶nh lµng chài đón đoàn thuyền đánh cá trở TY quª h¬ng thÓ hiÖn nối nhớ đợc bộc lé trùc tiÕp - KB:t×nh c¶m quª h¬ng Gi¸ trÞ cña ty quª h¬ng d/ ViÕt bµi: H? nh÷ng suy nghÜ, ý kiÕn Êy MB: qh lµ thµnh c«ng e/ KiÓm tra l¹i đợc khẳng định, dẫn dắt bàng khởi đầu c¸ch nµo? TB: t©m hån thiÕt tha, 2/ T×m hiÓu c¸ch tæ (265) H? Phần tb đợc nối kết với phÇn mb Kb sao? H? Bµi v¨n cã søc hÊp dÉn v× lý nào? Từ đó rút cách lµm bµi nghÞ luËn vÒ ®o¹ th¬, bµi th¬? thµnh thùc cña TÕ Hanh chøc , triÓn khai L§ KB: cßn l¹i VB: Quª h¬ng - Nhà thơ đã viết quê h- tình thơng, nỗi nhớ ¬ng b»ng tÊt c¶ ty s¸ng, th¬ méng Nổi bật là đẹp nh mơ, đày sức mạnh kh¬i C¶nh trë vÒ tÊp nËp, no đủ H¶ ngêi d©n chµi gi÷a đất trời lộng gió H¶ ng«n tõ cña bµi th¬ giµu søc gîi c¶m Nh÷ng suy nghÜ, ý kiÕn ngời viết luôn đợc g¾n cïng víi sù ph©n tÝch, b×nh gi¶ng cô thÓ h×nh ¶nh, ng«n tõ, giäng ®iÖu cña bµi th¬ ChÆt chÏ, tù nhiªn §ã chÝnh lµ sù ph©n tÝch, cm lµm s¸ng tá nhËn xÐt bao quát đã nêu mb Từ các lđ này dẫn đến kb đánh giá sức hấp dẫn, khẳng định ý nghĩa cña bµi th¬ - Ghi nhí/ sgk Lµ khæ ®Çu cña ba th¬ Gv gọi học sinh đọc nghi nhớ thể nhũng cảm sgktr83 nhËn ban ®Çu cña tgvÒ HĐ3: Hớng dẫn học sinh cảnh đất trời sang th B¾t ®Çu tõ h¬ng æi chÝn III/ LuyÖn tËp: luyÖn tËp GV gîi ý cho hs t×m ý: th¬m ph¶ vµo giã Ph©n tÝch khæ ®Çu H? §o¹n th¬ cã vÞ trÝ ntn se l¹nh bµi th¬: “ Sang bµi th¬? thu” H?Sự biến chuyển đất trời Cảm nhận sang thu đợc nàh thơ bắt đầu cảm giác cụ thể và tinh c¶m nhËn qua h×nh ¶nh nµo? tÕ Diễn tả qua từ ngữ đặc Cảm nhận có phần khá s¾c nµo? đột ngột và sững sờ H? Thi sí đã cảm nhận cảnh giao mïa víi c¶m xóc ntn? Cñng cè, luyÖn tËp: Gi¸o viªn kh¸i qu¸t c¸ch lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét ®o¹n th¬, bµi th¬ Híng dÉn häc sinh tù häc ë nhµ: + LËp dµn ý chi tiÕt + ViÕt th©n bµi + So¹n: M©y vµ sãng - (266) TuÇn 27 Líp d¹y: TiÕt theo TKB: …… Ngµy d¹y: …………… SÜ sè: ……./ …… V¾ng: ……… TiÕt 126: V¨n b¶n m©y vµ sãng R Ta - go I Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh nắm đợc: VÒ kiÕn thøc: - T×nh mÉu tö thiªng liªng qua lêi thñ thØ ch©n t×nh cña em bÐ víi mÑ vÒ nh÷ng đối thoại tởng tợng em với ngời sống trên “mây và sóng” - Những sáng tạo độc đáo hình ảnh thơ qua trí tởng tợng bay bổng tác giả VÒ kÜ n¨ng: - §äc – hiÓu mét v¨n b¶n dÞch thuéc thÓ lo¹i th¬ v¨n xu«i - Phân tích để thấy đợc ý nghĩa sâu sắc bài thơ Về thái độ: Qua bài thơ h/s thêm yêu quý mẹ và ngời thân gia đình TÝch hîp b¶o vÖ m«i trêng: II ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh: ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, s¸ch gi¸o viªn, gi¸o ¸n, tµi liÖu chuÈn kiÕn thøc kÜ n¨ng, b¶ng phụ, chân dung: Ta-go, Tập Thơ Ta – go; Phơng pháp: Nêu vấn đề, thuyết trình, th¶o luËn nhãm ChuÈn bÞ cña häc sinh: §äc tríc bµi, t×m hiÓu tríc néi dung bµi häc III TiÕn tr×nh bµi dËy: KiÓm tra bµi cò: H? Kể tên các văn đã học chơng trình Ngữ văn nói tình mẫu tử ? Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: T×nh mÑ lµ mét nh÷ng t×nh c¶m thiªng liªng, phæ biến ngời, đồng thời là nguồn thi cảm không vơi cạn cña nhµ th¬ NÕu ChÕ lan Viªn ph¸t triÓn tø th¬ tõ h×nh ¶nh cß ca dao; Nguyễn Khoa Điềm làm Khúc hát ru em bé lớn trên lng mẹ thì đại thi hào ấn Độ, năm tháng đau thơng mát ghê gớm đời đã viÕtnh÷ng vµn th¬ lµm nøc lßng hµng triÖu tr¸i tim trªn thÕ giíi M©y vµ sãng lµ mét nh÷ng vÇn th¬ nh thÕ H® cña GV H§1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu t¸c gi¶, t¸c phÈm: - Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t ch©n dung ta - go ? Em hãy trình bầy đôi nét t¸c gi¶ Ta-go H® cña Hs Ghi b¶ng Quan s¸t - Ta- go (1861-1941) Lµ nhà thơ đại lớn nhÊt cña Ên §é - Tago để lại gia tài văn hoá nghệ thuật đồ sé I/ Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm: 1/ T¸c gi¶: - Ta-go(1861-1941) Là nhà thơ đại lín nhÊt cña &E