So 6 T97 100 Chuan

9 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:16

Tìm hiểu về tỉ lệ xích 8’ - Mục tiêu: - Học sinh phát biểu đợc quy tắc tìm tỉ số phần trăm của hai số ; làm đợc bài tập áp dụng.. TØ lÖ xÝch: - GV cho HS quan sát bản đồ Việt Nam a và gi[r] (1)NS: NG: 2012 2012 TiÕt 97 T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã A Môc tiªu KiÕn thøc: Học sinh nhớ đợc quy tắc tìm số biết giá trị phân số nó Kü n¨ng: - Học sinh làm đợc các bài tập tìm số biết giá trị phân số nó - Làm đợc các bài tập thực tiễn Thái độ: Cẩn thận, tích cực b đồ dùng dạy học Gi¸o viªn: §å dïng DH Häc sinh: §å dïng häc tËp c ph¬ng ph¸p Vấn đáp, luyện tập d tæ chøc giê häc *) Hoạt động khởi động - Mục tiêu: HS làm đợc các bài tập chia phân số - C¸ch tiÕn hµnh: +) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh: a) 3,6 : ; b) −3 ∙ +) §¸p ¸n: a) 3,6 : = 12,6 ; 10 b) −3 (5’) : 10 = −2 Hoạt động Tìm hiểu ví dụ mở đầu (12’) - Mục tiêu: - Học sinh bớc đầu làm đợc bài tập tìm giá trị phân số mét sè cho tríc qua bµi to¸n thùc tÕ - C¸ch tiÕn hµnh: Hoạt động thầy Hoạt động trò VÝ dô: - HS theo dâi, ghi bµi: Bµi to¸n: sè häc sinh líp 6A lµ 27 b¹n Hái líp 6A cã bao nhiªu häc sinh ? Bµi gi¶i: NÕu gäi sè häc sinh cña líp 6A lµ x th× theo đề bài, ta có: x = 27 - Gi¸o viªn nªu bµi to¸n: - Gi¸o viªn ph©n tÝch c¸ch gi¶i: +) §Ó t×m x ta lµm nh thÕ nµo ? GV nhËn xÐt, chèt l¹i - Nh để tìm số biết b»ng 27 ta lµm nh thÕ nµo ? cña nã ⇒ x = 27 : = 45 Tr¶ lêi: Líp 6A cã 45 häc sinh - HS tr¶ lêi: §Ó t×m mét sè biÕt cña nã b»ng 27 ta tÝnh: 27 : Hoạt động Tìm hiểu quy tắc (12’) - Mục tiêu: - Học sinh phát biểu đợc quy tắc tìm số biết giá trị ph©n sè cña nã - C¸ch tiÕn hµnh: Quy t¾c: (2) - HS suy nghÜ, tr¶ lêi - §Ó t×m mét sè biÕt m cña nã n b»ng a ta lµm nh thÕ nµo ? +) Gi¸o viªn chèt l¹i vµ giíi thiÖu quy - HS l¾ng nghe, ghi bµi: t¾c nh SGK - Yªu cÇu HS ph¸t biÓu quy t¾c b»ng lêi - Yªu cÇu HS lµm bµi (H§CN 4’) m n Quy t¾c: Muèn t×m sè biÕt nó a Số đó là: m a: ( m, n∈ N ¿ ) n cña - HS ph¸t biÓu quy t¾c - HS lªn b¶ng ch÷a GV nhËn xÐt, chèt l¹i HS díi líp lµm vµo vë: ?1 a) Số đó là: 14 : = 49 b) Số đó là: −2 : = −23 Hoạt động Củng cố (12’) - Mục tiêu: - Học sinh vận dụng đợc quy tắc tìm số biết giá trị phân số nó để giải các bài tập - C¸ch tiÕn hµnh: *) Yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy t¾c t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tríc *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp ?2 - HS thùc hiÖn - HS lªn b¶ng ch÷a HS díi líp lµm vµo vë: +) 350 lÝt níc chiÕm bao nhiªu phÇn cña ?2 bÓ níc ? 13 +) T×m dung tÝch bÓ ta t×m mét sè 350 lÝt níc t¬ng øng víi (bÓ) biÕt cña nã b»ng 350 VËy dung tÝch cña bÓ lµ: 20 300 : GV nhËn xÐt, chèt l¹i = 20 20 =1000 20 (lÝt) e tæng kÕt, hd vÒ nhµ NS: NG: 1− - Gi¸o viªn chèt l¹i c¸c kiÕn thøc, c¸ch gi¶i c¸c d¹ng bµi tËp - HD häc sinh chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: LuyÖn tËp Lµm c¸c bµi tËp: 126, 128, 129 2012 2012 TiÕt 98, 99 luyÖn tËp §¸p sè: 1000 lÝt (4’) A Môc tiªu KiÕn thøc: - Học sinh nhớ đợc củng cố quy tắc tìm giá trị phân số số cho trớc Kü n¨ng: (3) - Học sinh làm đợc các bài tập tìm giá trị phân số số cho trớc và c¸c bµi tËp thùc tÕ ¸p dông quy t¾c trªn Thái độ: Cẩn thận, tích cực b đồ dùng dạy học Gi¸o viªn: MTBT, §å dïng DH Häc sinh: MTBT c ph¬ng ph¸p Vấn đáp, luyện tập d tæ chøc giê häc *) Hoạt động khởi động (5’) - Mục tiêu: HS phát biểu đợc quy tắc tìm số biết giá trị phân số nó; làm đợc bài tập áp dụng - C¸ch tiÕn hµnh: +) Yªu cÇu HS lªn b¶ng: Ph¸t biÓu quy t¾c t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã; ¸p dông t×m mét sè biÕt cña nã b»ng 10 +) Đáp án: Số đó là: 10 : = 35 Hoạt động Luyện tập (28’) - Mục tiêu: - Học sinh làm đợc các bài tập tìm số biết giá trị ph©n sè cña nã ; c¸c bµi tËp thùc tiÔn ¸p dông quy t¾c trªn - §å dïng: M¸y tÝnh bá tói - C¸ch tiÕn hµnh: Hoạt động thầy Hoạt động trò *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 126 (H§CN Bµi 126 (Tr.54) 4’) HS lªn b¶ng ch÷a HS díi líp lµm vµo vë: Giáo viên hớng dẫn HS: áp dụng công a) Số đó là: 7,2 : = 10,8 m a: ( m, n∈N ¿ ) b) Số đó là: - : = −7 n thøc: Bµi 128 (Tr.55) GV nhËn xÐt, chèt l¹i HS lªn b¶ng ch÷a *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 128 (55) HS díi líp lµm vµo vë: Sè kil«gam ®Ëu ®en cÇn nÊu chÝn lµ: (H§CN 3’) HD: T×m mét sè biÕt 24% cña nã b»ng 1,2 : 24% = (kg) 1,2 GV nhËn xÐt, chèt l¹i Bµi 133 (Tr.55) *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 133 (Tr.55) HS lªn b¶ng ch÷a HS díi líp lµm vµo vë: Cã 0,8 kg thÞt ba chØ ThÞt ba chØ b»ng lîng cïi dõa Lợng đờng 5% lợng cùi dừa ? kg cùi dừa? ? kg đờng Bµi gi¶i: HD: - §Ó t×m sè kg cïi dõa ta t×m mét sè Sè kg cïi dõa cÇn dïng lµ: biÕt cña nã b»ng 0,8 (4) 0,8 : =1,2 ( kg ) - Để tìm số kg đờng ta tìm 5% 1,2 Số kg đờng cần dùng là: 1,2 5% = 0,06 (kg) §¸p sè: 1,2kg GV nhËn xÐt, chèt l¹i 0,06kg *) Gi¸o viªn híng dÉn HS sö dông MTBT thùc hiÖn l¹i c¸c phÐp to¸n c¸c bµi tËp nªu trªn Hoạt động Củng cố (8’) - Mục tiêu: - Học sinh nhớ đợc phơng pháp giải các dạng bài tập áp dụng quy t¾c t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã - C¸ch tiÕn hµnh: *) Yªu cÇu HS nh¾c l¹i ph¬ng ph¸p gi¶i các dạng BT đã nghiên cứu bài học - HS thực - HS theo dâi, l¾ng nghe - GV chèt l¹i c¸c kiÕn thøc *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 130 §è - HS suy nghÜ, tr¶ lêi: Bµi 130: §è: 1 : = Số đó là: 3 GV nhËn xÐt, chèt l¹i (4’) e tæng kÕt, hd vÒ nhµ - Gi¸o viªn chèt l¹i c¸c kiÕn thøc, c¸ch gi¶i c¸c d¹ng bµi tËp - HD häc sinh chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: LuyÖn tËp (TiÕp) Lµm c¸c bµi tËp: 132, 135 NS: NG: 2012 2012 TiÕt 99 luyÖn tËp (TiÕp) A Môc tiªu KiÕn thøc: - Học sinh nhớ đợc củng cố quy tắc tìm giá trị phân số số cho trớc Kü n¨ng: - Học sinh làm đợc các bài tập tìm giá trị phân số số cho trớc và c¸c bµi tËp thùc tÕ ¸p dông quy t¾c trªn Thái độ: Cẩn thận, tích cực b đồ dùng dạy học Gi¸o viªn: MTBT, §å dïng DH Häc sinh: MTBT c ph¬ng ph¸p Vấn đáp, luyện tập d tæ chøc giê häc *) Hoạt động khởi động (5’) - Mục tiêu: HS phát biểu đợc quy tắc tìm số biết giá trị phân số nó; làm đợc bài tập áp dụng - C¸ch tiÕn hµnh: +) Yªu cÇu HS lªn b¶ng: Ph¸t biÓu quy t¾c t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã; ¸p dông t×m mét sè biÕt cña nã b»ng 15 (5) +) Đáp án: Số đó là: 15 : = 24 Hoạt động Luyện tập (28’) - Mục tiêu: - Học sinh làm đợc các bài tập tìm số biết giá trị ph©n sè cña nã ; c¸c bµi tËp thùc tiÔn ¸p dông quy t¾c trªn - §å dïng: M¸y tÝnh bá tói - C¸ch tiÕn hµnh: Hoạt động thầy Hoạt động trò Bµi 129 (Tr.55) *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 129 (Tr.55) - HS lªn b¶ng ch÷a HD: Ta cÇn t×m mét sè biÕt 4,5% cña nã - HS díi líp lµm vµo vë: b»ng 18 Lîng s÷a chai lµ: GV nhËn xÐt, chèt l¹i 18 : 4,5% = 400 (g) *) Gi¸o viªn híng dÉn vµ yªu cÇu HS Bµi 132 (Tr.55) - HS lªn b¶ng ch÷a lªn b¶ng lµm bµi tËp 132 (Tr.55) - HS díi líp lµm vµo vë: a) §Ó t×m x tríc hÕt ta t×m x =? 2 x −5 3 ,x=? = x b) §Ó t×m x, ta ®i t×m = ? x = ,x=? 2 x +8 =3 3 a) 2 x =3 −8 3 2 x 1 =−5− =−5 3 x 16 =−5 : =− =−2 3 x =−2 3 x− =2 b) x x GV nhËn xÐt, chèt l¹i *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 135 (Tr.56) +) 560 s¶n phÈm chiÕm bao nhiªu phÇn cña c¶ kÕ ho¹ch ? +) Ta t×m mét sè biÕt 560 x =2 + =2 + =2 8 8 25 175 =2 : = = 8 23 184 = 175 184 Bµi 135 (Tr.56) - HS lªn b¶ng ch÷a - HS díi líp lµm vµo vë: Gi¶i : cña nã b»ng 560 s¶n phÈm chÝnh lµ: ho¹ch) 1− = 9 (kÕ (6) GV nhËn xÐt, chèt l¹i Vậy số sản phẩm xí nghiệp đợc giao là: 560 : =560 =1260 (s¶n phÈm) Hoạt động Củng cố (8’) - Mục tiêu: - Học sinh nhớ đợc phơng pháp giải các dạng bài tập áp dụng quy t¾c t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã - C¸ch tiÕn hµnh: *) Yªu cÇu HS nh¾c l¹i ph¬ng ph¸p gi¶i các dạng BT đã nghiên cứu bài học - HS thực - HS theo dâi, l¾ng nghe - GV chèt l¹i c¸c kiÕn thøc *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 136 §è - HS suy nghÜ, tr¶ lêi: Bµi 136: §è: HD: kg chiÕm mÊy phÇn khèi lîng +) kg chiÕm - = kg 4 4 viªn g¹ch ? (viªn g¹ch) +) Viên gạch đó nặng: GV nhËn xÐt, chèt l¹i : = (kg) 4 e tæng kÕt, hd vÒ nhµ - Gi¸o viªn chèt l¹i c¸c kiÕn thøc, c¸ch gi¶i c¸c d¹ng bµi tËp - HD häc sinh chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: LuyÖn tËp (TiÕp) Lµm c¸c bµi tËp: 132, 135 (4’) (7) NS: 20 2010 NG: 6B: 22 2010 6A: 24 2010 TiÕt 100 T×m tØ sè cña hai sè A Môc tiªu KiÕn thøc: - Học sinh nêu đợc nào là tỉ số hai số - Nhớ đợc cách tìm tỉ số phần trăm hai số - Nhớ đợc khái niệm tỉ lệ xích đồ Kü n¨ng: - Học sinh làm đợc các bài tập tìm tỉ số, tỉ số phần trăm hai số - Làm đợc các bài tập thực thực tế tỉ lệ xích Thái độ: Cẩn thận, tích cực b đồ dùng dạy học Gi¸o viªn: §å dïng DH Häc sinh: §å dïng häc tËp c ph¬ng ph¸p Vấn đáp, luyện tập d tæ chøc giê häc nã *) Hoạt động khởi động (5’) - Mục tiêu: HS làm đợc các bài tập tìm số biết giá trị phân số - C¸ch tiÕn hµnh: +) Yªu cÇu HS lªn b¶ng: Ph¸t biÓu quy t¾c t×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã; ¸p dông t×m mét sè biÕt +) Đáp án: Số đó là: 18 : cña nã b»ng 18 10 = 60 10 Hoạt động Tìm hiểu tỉ số hai số - Mục tiêu: - Học sinh nêu đợc nào là tỉ số hai số - C¸ch tiÕn hµnh: Hoạt động thầy *) Gi¸o viªn nªu vÝ dô: VÝ dô: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 3m, chiÒu dµi 4m T×m tØ sè gi÷a sè ®o chiÒu réng vµ sè ®o chiÒu dµi cña h×nh chữ nhật đó +) GV chèt l¹i vµ yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái: ThÕ nµo lµ tØ sè cña hai sè ? +) GV chèt l¹i vµ th«ng b¸o kh¸i niÖm tØ sè cña hai sè (10’) Hoạt động trò VÝ dô: Hs : TØ sè gi÷a sè ®o chiÒu réng vµ sè ®o chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt lµ 3 :  0, 75 +) HS suy nghÜ,4tr¶ lêi: +) HS l¾ng nghe, ghi bµi: TØ sè cña hai sè a vµ b lµ: a b +) Gi¸o viªn nªu vÝ dô vÒ tØ sè cña hai sè vµ lu ý cho HS ph©n biÖt gi÷a tØ sè cña hai sè vµ ph©n sè (8) *) Khái niệm tỉ số hai số thờng đợc dïng trêng hîp nµo ? +) HS tr¶ lêi: Kh¸i niÖm tØ sè cña hai sè thờng đợc dùng nói thơng hai *) Giáo viên giới thiệu bài toán ví dụ, đại lợng (cùng loại và cùng đơn vị) yªu cÇu HS nªu c¸ch gi¶i HS tÝnh tØ sè vµ tr¶ lêi: AB và CD đã có cùng đơn vị cha ? VÝ dô: AB = 20 cm, CD = m = 100 cm Vậy tỉ số độ dài hai đoạn thẳng là: 20 100 = Hoạt động Tìm hiểu tỉ số phần trăm (8’) - Mục tiêu: - Học sinh phát biểu đợc quy tắc tìm tỉ số phần trăm hai số ; làm đợc bài tập áp dụng - C¸ch tiÕn hµnh: TØ sè phÇn tr¨m: + GV: nhiÒu trêng hîp ta thêng dïng tØ sè díi d¹ng tØ sè phÇm tr¨m víi +) KÝ hiÖu % thay cho 100 kÝ hiÖu % thay cho 100 - HS lµm VD VD: + Muèn t×m tØ sè phÇm tr¨m cña hai sè a +) Quy t¾c: (SGK - T57) vµ b ta lµm nh thÕ nµo? TØ sè phÇm tr¨m cña hai sè a vµ b lµ a.100 b % - HS lµm ?1 theo nhãm trªn phiÕu häc ?1 T×m tØ sè phÇm tr¨m: tËp , thêi gian phót GV nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm a) vµ : = 62,5% 25 ≈ b) 25 kg vµ 10 t¹ : 30 83,3% Hoạt động Tìm hiểu tỉ lệ xích (8’) - Mục tiêu: - Học sinh phát biểu đợc quy tắc tìm tỉ số phần trăm hai số ; làm đợc bài tập áp dụng - C¸ch tiÕn hµnh: TØ lÖ xÝch: - GV cho HS quan sát đồ Việt Nam a và giới thiệu tỉ lệ xích đồ đó + Gọi HS lên đọc tỉ lệ xích +) T = b (a, b có cùng đơn vị đo) b¶n vÏ - GV giíi thiÖu kÝ hiÖu VD: - HS lµm VD Khoảng cách trên đồ là cm ; kho¶ng c¸ch thùc tÕ lµ km  T = 100000 - Hs lµm ?2 16,2 ?2 T = 162000000 = 10000000 (9) Hoạt động Củng cố (10’) - Mục tiêu: - Học sinh làm đợc các bài tập áp dụng các kiến thức tỉ số hai sè, tØ sè phÇn tr¨m, tØ lÖ xÝch - C¸ch tiÕn hµnh: *) Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ tØ sè cña hai sè, tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè, tØ lÖ xÝch - HS thùc hiÖn *) Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 137 (57) - HS lªn b¶ng ch÷a HS díi líp lµm vµo vë: Bµi 137: TÝnh tØ sè cña hai sè: a) m vµ 75 cm HD: a) §æi 75 cm m råi tÝnh tØ sè Ta cã : 75 cm = m b) §æi 30 phót giê råi tÝnh tØ sè GV nhËn xÐt, chèt l¹i TØ sè lµ : : = b) giê vµ 30 phót 10 Ta cã : 30 phót = giê, TØ sè lµ : 10 : = e tæng kÕt, hd vÒ nhµ - Gi¸o viªn chèt l¹i c¸c kiÕn thøc, c¸ch gi¶i c¸c d¹ng bµi tËp - HD häc sinh chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: LuyÖn tËp Lµm c¸c bµi tËp: 138, 139, 140 (4’) (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: So 6 T97 100 Chuan, So 6 T97 100 Chuan