giao an lop 2

35 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:15

I/ Muïc tieâu : 1/KT: Hiểu được ý nghĩa của thời khoá biểu 2/KN:- Đọc đúng từ: Tiếng việt, nghệ thuật, ngoại ngữ, hoạt động - Đọc đúng thời khoá biểu theo thứ tự : Thứ – buổi – tiết -Pha[r] (1)Giaùo aùn tuaàn Tập đọc: ( Tiết 19 – 20 ) Thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2010 Người thầy cũ I/ Muïc tieâu : 1/ Kiến thức :- Hiểu từ ngữ: lễ phép, mắc lỗi, xúc động hình phạt -Hiểu nội dung : Câu chuyện cho ta thấy lòng biết ơn kính trọng chú đội với thầy giáo cũ 2/Kĩ : - Đọc trơn bài - Đọc đúng các từ : cổng trường , lễ phép, xúc động, mắc lỗi - Nghỉ đúng sau dấu chấm dấu phẩy các cụm từ - Biết đọc phân biệt giọng các nhân vật 3/Thái độ: GDHS biết kính trọng thầy cô giáo, chào hỏi lễ phép II/ Đồ dùng dạy học :- GV : Tranh minh hoạ bài tập đọc SGK.Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc - HS : SGK III/Phương pháp dạy học: Quan sát,luyện đọc, hỏi đáp IV/ Các hoạt động dạy học : Tieát Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh TG 1’ 1/ Ổn định tổ chức - Haùt 4’ 2/ Kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc bài Ngôi trường - HS đọc bài và trả lời câu hỏi và trả lời câu hỏi -HS1 Tìm từ tả vẻ đẹp ngôi trường? - HS2 :Dưới mái trường bạn HS cảm thấy có gì mới? - GV nhaän xeùt-ghi ñieåm 3/ Dạy bài mới: 1’ a, Giới thiệu bài:Nhân dân ta có câu”Công cha nghĩa mẹ ơn thầy”Những bài học tuần7,8 gắn với chủ điểmThầy cô giúp các em hiểu thêm lòng thầy cô giáo HS và tình cảm HS thầy cô giáo - GV treo tranh - HS quan saùt - Bức tranh ai? Họ làm gì? - Bức tranh vẽ thầy giáo và chú đội.Họ nói chuyện với - GV: Muốn biết người tranh nói chuyện gì các em đọc bài “ Người thầy cũ ” 30’ b)Luyện đọc: - HS laéng nghe *GV đọc mẫu - HS nối tiếp đọc câu *Đọc câu - HS đọc từ khó : Cổng trường , xuất , - Luyện đọc tiếng khó leãá pheùp, ngaïc nhieân *Đọc đoạn trước lớp - Gọi HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp - HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ khó :Xúc động Có cảm xúc mạnh Hình phạt : Hình thức phạt người có lỗi - Luyện đọc câu văn dài - HS đọc câu khó Giữa cảnh nhộn nhịp chơi / Từ phía cổng (2) Giaùo aùn tuaàn trường/ xuất chú đội // Thưa thầy/ em là Khánh/ đứa học trò năm nào trèo cửa sổ lớp/ bị thầy phạt ạ// *Đọc đoạn nhóm - GV chia nhóm - HS đọc đoạn nhóm *Thi đọc các nhóm: - GV nhaän xeùt *Cả lớp đọc đồng Tieát2 1/ Kieåm tra baøi cuõ : 5’ - Gọi HS đọc bài em đọc đoạn - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 20’ 2/ Tìm hieåu baøi : - Gọi HS đọc đoạn Câu 1: Bố Dũng đến trường để làm gì ? - Em hãy đoán xem vì bố Dũng lại tìm gặp thaày ngay? - Boá Duõng laøm ngheà gì? Câu 2: Gọi HS đọc đoạn - Khi gặp thầy giáo cũ bố Dũng thể kính troïng nhö theá naøo ? - Gọi HS đọc đoạn Câu 3: Bố Dũng nhớ kỉ niệm gì thầy? -Tình caûm cuûa Duõng nhö theá naøo boá veà -Vì Dũng xúc động bố ? -Tìm từ gần nghĩa với lễ phép? -Đặt câu với từ tìm ?… -Caâu chuyeän khuyeân em ñieàu gì ? -Neâu noäi dung caâu chuyeän ? -HS nối tiếp đọcï đoạn - Các nhóm cử đại diện thi đọc -HS bình chọn nhóm,cá nhân đọc hay - HS đọc đồng - HS đọc bài - HS đọc đoạn - Tìm gaëp thaày giaùo cuõ - Vì Bố nghỉ phép, muốn đến chào thầy - Bộ đội - HS đọc đoạn - Bố vội bỏ mũ đội trên đầu, lễ phép chaøo thaày - 1HS đọc đoạn - HSTL - HSTL - Vì Boá raát kính troïng vaø yeâu quí thaày giaùo - ngoan ngoãn , lễ độ - HS ñaët caâu -Kính troïng thaày coâ giaùo -Nội dung : Hình ảnh người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ 10’ 3/ Luyện đọc lại: - HS đọc.Cả lớp lắng nghe nhận xét bình - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn , đọc phân vai chọn cá nhân đọc hay - GV nhaän xeùt 3’ 4/ Cuûng coá daën doø: - Qua câu chuyện em học đức tính gì bố - Kính trọng ,lễ phép với thầy cô giáo Duõng ? - GD HS Kính troïng leã pheùp thaày coâ giaùo cuõ.Duø các em không học thầycô các em phải kính troïng ,leã pheùp Neáu coù ñieàu kieän caùc em neân đêùn thăm thầy giáo cũ người đã dạy em nên người 5/ Nhaän xeùt – daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Chuẩn bị bài sau Thời khoá biểu Ruùt kinh nghieäm: (3) Giaùo aùn tuaàn … :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Toán: ( Tiết 31) Luyeän taäp I/ Muïc tieâu : -KT: Giúp HS củng cố ; giải toán có lời văn dạng ít và nhiều -KN: HS nhận biết điểm và ngoàiø hình -TÑ: GDHS tính caån thaän chính xaùc II/ Đồà dùng dạy học :GV : Hình vẽ bài tập HS : baûng III/Phương pháp dạy học: Quan sát,hỏi đáp, thực hành IV/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động Giáo viên TG 1’ 1/ Ổn định tổ chức : KT đồ dùng học tập HS 5’ 2/ Kieåm tra baøi cuõ : - Gọi HSK lên bảng giải bài toán theo tóm tắt 15 gaø I I I vòt I I - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Dạy bài : 1’ a, Giới thiệu bài : Luyện tập 25’ b, Luyeän taäp: Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu - Yeâu caàu HS ngoài caïnh thaûo luaän theo cặp vàtrả lời Hoạt động Học sinh - HS leân baûng giaûi - HS đọc - Trong hình troøn coù ngoâi -Hình vuoâng coù nhieàu hôn hình troøn ngoâi sao.Hình troøn coù ít hôn hình vuoâng ngoâi -Vì em biết hình vuông nhiều hình tròn -Vì em đếm ngoâi sao? b)Em phải vẽ ngôi vào hình tròn - vẽ thêm ngôi để có số ngôi hình ? -1 HS leân baûng veõ - GV nhaän xeùt Bài 2: Gọi HS đọc đề toán -Giải bài toán theo tóm tắt - Keùm hôn nghóa laø theá naøo? - Keùm hôn nghóa laø ít hôn - Yêu cầu HS tự làm vào vở.1 HS lên bảng - Cả lớp làm vào vở.1HS lên bảng - GV nhaän xeùt,ghi ñieåm Baøi 3: Tieán haønh nhö baøi -Em dựa vào tóm tắt đọc đề toán - HS đọc -Bài toán thuộc dạng toán nào? - HS trả lời -Goïi1 HS leân baûng giaûi - lớp làm vào HS nhận xét -Gv nhaän xeùt,ghi ñieåm Baøi : -Gọi HS đọc đề - HS đọc -Yêu cầu HS làm bài vào HS lên bảng giải (4) Giaùo aùn tuaàn -GV nhaän xeùt - HS laøm baøi HS nhaän xeùt 3’ 4/ Cuûng coá: - Trò chơi thi lập đề toán + Với cặp số 17 và Em hãy lập đề toán - HS thi lập đề toán 1’ 5/ Nhaän xeùt – daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Chuẩn bị bài cộng với số 6+5, đem que tính, baûng con, Ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………….o0o…………………………………… Thứ ba ngày 05 tháng 10 năm 2010 Chính taû : (Taäp cheùp) Tieát 13 : Người thầy cũ I/ Muïc tieâu : -KT: HS chép đúng và đẹp đoạn “ Dũng xúc động nhìn theo … không mắc lại nữa” bài tập đọc Người thầy cũ -KN:HS biết cách trình bày đoạn văn.Chữ đầu câu phải viết hoa Củng cố qui tắc chính tả ui/ uy, Tr/ ch -TÑ: GD HS tính caàn thaän II Đồ dùng dạy học :GV : Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần chép và các bài tập chính tả HS : chính tả , bảng III/Phương pháp dạy học:Quan sát,hỏi đáp, luyện tập III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động Giáo viên TG 1’ 1/ Ổn định tổ chức 3’ 2/ Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi HS leân baûng vieát tieáng coù vaàn ay, - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Dạy bài : 1’ a, Giới thiệu bài : Hôm cá em tập chép đoạn bài Người thầy cũ 20’ b, Hướng dẫn tập chép: *Ghi nhớ nội dung đoạn chép: -GV đọc mẫu -Gọi HS đọc bài -Đây là đoạn bài tập đọc Người thầy cuõ -Đoạn kể ai?Dũng suy nghĩ gì bố ? *Hướng dẫn trình bày : - Baøi chính taû coù maáy caâu? - Chữ nào viết hoa ? - Đọc câu văn có dấu phảy và dấu hai chấm - Yeâu caàu HS vieát tieáng khoù vaøo baûng Hoạt động Học sinh - Haùt - HS vieát theo yeâu caàu - HS laéng nghe - HS đọc bài - Đoạn - HS trả lời -4 caâu -Chữ đầu câu viết hoa -HS đọc -HS viết tiếng khó : xúc động, cổng trường, (5) Giaùo aùn tuaàn 7’ *Cheùp baøi : - GV đọc bài *Chấm và chữa lỗi chính tả : GV : Hướng dẫn chấm và chữa lỗi GV nhaän xeùt c, Baøi taäp : Bài2: Gọi HS đọc yêu cầu nghó, hình phaït - HS chép bài vào - HS soát lỗi -HS chấm và chữa lỗi - HS đọc yêu cầu Điền vào chỗ trống ui/uy - HS tự làm bài - HS laøm baøi taäp leân baûng buïi phaán, huy hieäu vui veû ,taän tuî *Ñieàn vaøo choã troáng ieân hay ieâng -1 HS chữa bài:tiến bộ, tiếng nói, lười biếng, bieán maát - Gọi HS lên bảng thi làm đúng Bài 3b: Gọi HS đọc yêu cầu - HS leân baûng laøm baøi taäp - GV nhaän xeùt 3’ 4/ Cuûng coá daën doø : - GV nhaän xeùt tieát hoïc , Tuyeân döông HS vieát đúng chính tả - Về nhà viết lại chữ viết sai chính tả - Chuẩn bị bài: Cô giáo lớp em Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….o0o………………………………………………………………… Toán: (Tiết 32) Ki - loâ - gam I/ Muïc tieâu : -KT: Giúp HS có biểu tượng nặng hơn, nhẹ hơn, làm quen với cân , cân Nhận biết đơn vị đo khối lượng ki lô gam tên gọi kí hiệu -KN: HS biết làm quen tính cộng trừ số đo khối lượng có đơn vị kg -TÑ: GD HS tính caån thaän chính xaùc II/ Đồ dùng dạy học :GV:1 cân đĩa Các cân 1kg,2kg,5kg.1 số vật dùng để cân: túi gạo kg,cặp sách HS : Vở bài tập III/Phương pháp dạy học: Quan sát, thực hành, hỏi đáp III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động Giáo viên TG 1’ 1/ ổn định tổ chức: Ktdụng cụ học tập HS 4’ 2/Kieåm tra baøi cuõ: - Gọi HS lên bảng giải bài toán theo tóm tắt Lan :19 nhãn Hồng ít lan : nhãn Hoàng :… nhãn vở? - GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Dạy bài : 1’ a, Giới thiệu bài : Hôm các em học bài: Kilô-gam Đơn vị này cho ta biết độ nặng hay độ Hoạt động Học sinh - HS lên bảng giải bài toán (6) Giaùo aùn tuaàn nheï cuûa moät vaät 3’ b, Giới thiệu vật nặng hay nhẹ : - GV đưa cân và Yêu cầu học sinh dùng tay nhấc vật lên và trả lời vật naøo naëng hôn vaät naøo nheï hôn cuûa vaät - HS ước lượng cặp đồ dùng khác 4’ c/Giới thiệu cân ,cái cân: - GV cho hoïc sinh xem caùi ñóa caân - GV giới thiệu cái cân đĩa nhận xét hình dạng cân Để cân các vật ta dùng đơn vị là kiloâgam Kiloâgam vieát taét laø kg - GV vieát baûng kg - Cho HS xem các cân kg ,2kg,5kg và đọc soá ño treân quaû caân 5’ d/Giới thiệu cách cân và thực hành cân: - GV ñaët tuùi gaïo leân ñóa caân, ñaët quaû caân kg leân ñóa -Yeâu caàu HS nhaän xeùt ñóa caân - GV kết luận : đĩa cân đó tuùi gaïo naëng kg -Gv xuùc ít gaïo yeâu caàu Hs nhaän xeùt - Keát luaän : tuùi gaïo nheï hôn kg Yeâu caàu HS nhaän xeùt 19’ d/ Luyện tập thực hành Baøi 1: GV treo baûng phuï , cheùp baøi taäp -Goïi 1HS leân baûng ñieàn - Gọi số HS đọc -GV nhaän xeùt Bài 2: Gọi HS đọc đề - GV ghi đề lên bảng.GV làm mẫu kg +2 kg =3 kg - Gọi HS lên bảng Cả lớp làm vào - GV nhaän xeùt Bài 3: Gọi 2HS đọc đề - Goïi HS leân baûng Toùm taét : Bao to : 25kg Bao beù : 10 kg Caû hai bao: …….kg? - GV nhaän xeùt 2’ 4/ Cuûng coá -Ki loâ gam vieát taét laø gì ? -Gọi HS đọc số trên cân 5/ Nhaän xeùt – daën doø: -Về nhà tập cân số đồ vật Chuẩn bị bài Luyeän taäp Ruùt kinh nghieäm : - số HS nhấc cân 1kg và + Sau đó trả lời:Quả cân nặng - HS ước lượng - Hs quan saùt caùc quaû caân - HS đọc Kilôgam - HS quan sát các cân,đọc số đo -Học sinh quan sát GV giới thiệu các phận cuûa caùi caân Caùch caân -HS nhaän xeùt - Kim leäch veà phía caân -HS đọc đề-:Đọc viết theo mẫu - HS ñieàn - HS đọc cá nhân Cả lớp đọc đồng - HS đọc đề:Tính theo mẫu - HS leân baûng HS nhaän xeùt -HS đọc đề toán - HS làm bài vào ,1 HS lên bảng chữa bài Baøi giaûi Soá kg caû hai bao caân naëng laø: 25+10 = 35 kg Đáp số : 35kg - HS nhaän xeùt - HS trả lời - HS đọc (7) Giaùo aùn tuaàn ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… o0o……………………………………………… Tự nhiên xã hội: (Tiết 7) Ăn uống đầy đủ I/ Muïc tieâu: -KT: HS hiểu ăn uống đầy đủ giúp thể khoẻ mạnh -KN: HS có ý thức thực ngày ăn đủ bữa chính, uống đủ nước ăn thân hoa -TĐ: GD HS ăn uống đầy đủ chất và điều độ II/ Đồ dùng dạy học : GV : Tranh aûnh SGK,Phieáu thaûo luaän HS: SGK III/Phương pháp dạy học: Quan sát, thảo luận ,hỏi đáp, trò chơi IV/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động Giáo viên TG 1’ 1,Ổn định tổ chức: 3’ *2.Khởi động : - Khi ăn lưỡi nước bọt làm nhiệm vụ gì? - Vào đến dày thức ăn biến đổi theá naøo ? - Vào đến ruột non thức ăn biến đổi theá naøo? - Gv nhaän xeùt 1’ Bài a Giới thiệu bài : Hôm các em học bài: Ăên uống đầy đủ 9’ 2,Các hoạt động: Hoạtđộng1: Các bữa ăn và thức ăn ngày Mục tiêu : HS kể các bữa ăn và thức ăn mà em thường ăn uống ngày Bước : Làm viêcï theo nhóm - Yeâu caàu HS quan saùt tranh Bước : Làm vịêc lớp : -Hằng ngày em ăn uống bữa ? - Mỗi bữa ăn gì và bao nhiêu ? -Uoáng theâm gì ? - Trước và sau bữa ăn chúng ta nên làm gì ? 9’ GV kết luận :Chúng ta cần ăn uống đầy đủ vế số lượng(ăn đủ no) ăn đủ chất lượng (ăn đủ chất) Hoạt động ; Thảo luận nhóm ích lợi việc ăn uống đầy đủ Mục tiêu : Hiểu vì cần phải ăn uống Hoạt động Học sinh - HS trả lời - HS quan sát tranh 1,2,3,4.Tập hỏi và trả lời câu hỏi Đại diện nhóm báo cáo kết - bữa : sáng , trưa, tối - thịt, cá, tôm , trứng, rau, - uống sữa, uống nước đun sôi, Rửa tay trước ăn Không ăn đồ trước bữa ăn nên súc miệng và uống nước cho saïch seõ (8) Giaùo aùn tuaàn 9’ 2’ đầy đủ và có ý thức ăn uống đầy đủ Caùch tieán haønh : Bước 1: Phát phiếu thảo luận Bước 2: Yêu cầu các nhomù thảo luận Bước 3: lớp - Trong dày và ruột non thức ăn biến nhö theá naøo? - Chất bổ thu đâu làm gì ? - Tại chúng ta cần ăn đủ no, uống đủ nước? -KL:Chúng ta cần ăn đủ các loại thức ăn va øăn đủ lượng thức ăn.Nếu để thể bị đói khát ta seõ bò beänh , meät moûi , gaày yeáu vaø laøm vieäc keùm -Hoạt động 3: Trò chơi lên thực đơn Mục tiêu: biết lựa chọn các thức ăn cho bữa ăn cách thích hợp có lợi cho sức khoeû Caùch tieán haønh: - GV chia lớp làm nhóm Các nhóm thảo luận lên thực đơn buổi sáng ăn gì buổi trưa, buoåi chieàu aên gì , uoáng gì ? - GV tổng kết: thực đơn nào cung cấp vi ta min, đạm , béo, nước là thực đơn tốt Cuûng coá: -Ăn uống nào là ăn uống đủ chất? -GDHS nhà ăn uống đầy đủ chất để thể khoẻ mạnh chóng lớn,thông minh, học tốt 5/ Nhaän xeùt – daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Chuaån bò baøi: AÊn uoáng saïch seõ Ruùt kinh nghieäm : - HS nhaän caâu hoûi thaûo luaän - HS thaûo luaän - Đại diện nhóm báo cáo kết - Thức ăn biến đổi thành chất bổ - Đưa đến các phận nuôi thể - Để thể khoẻ mạnh, săn chắc, thông minh cao lớn - HS thảo luận lên thực đơn ghi vào giấy nháp + Đại diện nhóm báo cáo kết qủa - Ăn uống đầy đủ, chất đạm béo vi ta ăn đủ no …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đạo đức: (Tiết 7) Chaêm laøm vieäc nhaø I/ Muïc tieâu : -KT: HS biết trẻ em có nhiệm vụ tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng.Chăm làm việc nhà là thể tình thương yêu em ông bà cha mẹ - KN: HS tự tham gia làm công việc nhà phù hợpï Có thái độ không đồng tình với hành vi chưa laøm vieäc nhaø -TĐ: GDHS chăm làm công việc nhà để giúp đỡ bố mẹ II/ Đồ dùng dạy học : GV : Bộ tranh nhỏ để làm việc theo nhóm.Phiếu thảo luận, HS: Vở bài tập đạo đức (9) Giaùo aùn tuaàn III/Phương pháp dạy học: Thảo luận, quan sát, hỏi đáp IV/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh TG 1’ 1/ Ổn định tổ chức : 3’ 2/Kieåm tra baøi cuõ : Goïi HS leân baûng -Sống gọn gàng ngăn nắp có lợi gì ? -Gv nhaän xeùt 3/ Bài ; 1’ a, Giới thiệu bài : Hôm các em học bài “Chaêm laøm vieäc nhaø.” b,Các hoạt động: 9’ *Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ mẹ vắng nhà Muïc tieâu : HS bieát moät soá bieåu hieän veà chaêm laøm vieäc nhaø laø theå hieän tình yeâu thöông oâng baø, cha meï Cách tiến hanøh : GV đọc diễn cảm bài thơ Mẹ vaéng nhaø - HS đọc bài -Gọi đọc bài thơ - HS chia laøm nhoùm thaûo luaän moãi nhoùm -GV phaùt caâu hoûi thaûo luaän caâu hoûi - HS trả lời - Đại diện nhóm lên báo cáo kết Nhóm1:Bạn nhỏ đã làm gì mẹ vắng nhà ? Nhoùm 2: Vieäc laøm cuûa baïn nhoû theå hieän nhö theá naøo ? Nhóm3: Em hãy đoán xem mẹ bạn nghĩ gì thấy việc làm bạn đã làm? GV keát luaän : Baïn nhoû laøm caùc vieäc nhaø vì baïn thương mẹ,muốn chia sẻ nỗi vất vả với mẹ , việc làm bạn mang lại niềm vui và hài lòng cho meï Chăm làm việc nhà là đức tính tốt mà chúng ta nên hoïc taäp 9’ Hoạt động 2: Bạn làm gì Mục tiêu : Biết số việc làm phù hợp với khaû naêng cuûa caùc em Caùch tieán haønh: GV chia nhoùm phaùt moãi nhoùm - Caùc nhoùm nhaän tranh thaûo luaän moät boä tranh yeâu caàu caùc nhoùm neâu teân vieäc nhaø - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû maø caùc baïn nhoû moãi tranh ñang laøm? GV kết luận : Chúng ta nên làm việc nhà phù hợp với khả 9’ Hoạt động 3: Điều này đúng hay sai Mục tiêu : HS nhận thức thái độ đúng với công vieäc gia ñình Caùch tieán haønh: - GV nêu ý kiến yêu cầu HS ý kiến nào - HS thảo luận trả lời (10) Giaùo aùn tuaàn taùn thaønh thì giô tay Khoâng taùn thaønh thì khoâng giô tay a Làm việc nhà là trách nhiệm người lớn - HS không giơ tay gia ñình GV : Vì em không đồng ý - HS trả lời b, Trẻ em có bổn phận làm việc nhà phù - HS giơ tay hợp với khả c, Chỉ làm việc nhà bố mẹ nhắc nhở - Khoâng giô tay GV kết luận :Tham gia làm việc nhà là khả naêng laø quyeàn vaø boån phaän cuûa treû em , laø theå hieän tình thương yêu ông bà, cha mẹ 4/ Cuûng coá: 2’ - HS keå -Em làm công việc gì nhà để giúp bố mẹ - GDHS Các em nên tự giác làm công việc nhà phù hợp với khả để giúp bố mẹ 5/ Nhaän xeùt – daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc: Tuyeân döông HS toát - Chuaån bò baøi sau tieát Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………o0o……………………………………………… Nghæ ñau ( Từ ngày – – tháng 10 năm 2010 ) o0o 10 (11) Giaùo aùn tuaàn Thứ tư ngày 06 tháng 10 năm 2010 Thứ 4/22/10/2008 Tập đọc THỜI KHOÁ BIỂU I/ Muïc tieâu : 1/KT: Hiểu ý nghĩa thời khoá biểu 2/KN:- Đọc đúng từ: Tiếng việt, nghệ thuật, ngoại ngữ, hoạt động - Đọc đúng thời khoá biểu theo thứ tự : Thứ – buổi – tiết -Phaân bieät caùc tieát hoïc 3/GD:Giáo dục HS biết xem thời khoá biểu để soạn sách học và chuẩn bị bài II/ Đồ dùng dạy học : GV : Viết thời khoá biểu lớp bảng phụ HS : SGK III/Phöông phaùp: luyeän taäp, quan saùt, giaûng giaûi IV/ Các hoạt động dạy học TG Hoạt động Giáo viên 1’ 1/ Ổn định tổ chức : KT dụng cụ học tập HS 4’ 2/ Kieåâm tra baøi cuõ : Gọi HS đọc và trả lờicâu hỏi bài Người thaày cuõ GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Dạy bài mớià 1’ a, Giới thiệu bài : hôm các em học bài” Thời khoá biểu ” Các em thấy cần thieát cuûa noù hoïc taäp 15’ b, Luyện đọc : *Gv đọc mẫu -Yêu cầu Hs đọc nối tiếp câu -Luyện đọc từ khó *Đọc đoạn trước lớp -Yêu cầu HS đọc : thứ , buổi, tiết -Gọi HS đọc buổi sáng thứ hai *Luyện đọc theo nhóm Thi đọc Các nhóm thi đọc các môn học Cách thi :1 HS đọc tên ngày , hay buổi, tiết tìm nhanh đọc đúng nội dung TKB ngày tiết học buổi đó là thắng GV nhaän xeùt 16’ c/ Tìm hieåu baøi : 11 Hoạt động Học sinh 3HS đọc bài và trả lời câu hỏi HS nghe QS saùch, chuù yù nghe -HS nối tiếp đọc câu -HS đọc từ khó: Tiếng việt ngoại ngữ, hoạt động nghệ thuật -HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp: thứ buổi , tiết, -1 HS đọc Thời khoá biểu sáng thứ hai Các Hs khác đọc các ngaỳ còn lại HS đọc theo nhóm Các nhóm đọc thi HS thi đọc tìm môn học (12) Giaùo aùn tuaàn Gọi 1HS đọc yêu cầu bài Gọi HS đọc tiết chính ngày thứ Yêu cầu HS đọc thầm TKB, đếm số tiết môn học, số tiết chính(ô màu hồng), số tiết bổ sung( ô màu xanh), tiết tự chọn( ô màu vaøng) Em cần thời khoá biểu để làm gì ? -1HS đọc yêu cầu bài - HS đọc Đọc và ghi lại số tiết học chính số tiết học bổ sung, số tiết học tự chọn Để biết lịch học , chuẩn bị bài nhà , mang sách và đồ dùng học tập 4/ Cuûng coá daën doø : -Gọi HS đọc thời khoá biểu lớp mình - HS đọc thời khoá biểu -Nêu tác dụng thời khoá biểu ? - HS trả lời Daën HS veà nhaø hoïc taäp vaø chuaån bò baøi theo thời khoá biểu Chuẩn bị bài: Người mẹ hiền GV nhaän xeùt tieát hoïc Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3’ Toán LUYEÄN TAÄP I/ Muïc tieâu : 1.KT: -HS làm quen với cân đồng hồ Thực hành cân đồng hồ -HS giải các bài tập toán kèm theo số đo khối lượng có đơn vị là ki lô gam 2.KN: HS biết dùng cân đồng hồ để cân các vật 3.GD : GD HS ham thích cân và đọc số chính xác trên cân II/ Đồ dùng dạy học : GV : Một cân đồng hồ túi gạo, chồng sách HS : Baûng III/ Phương pháp: hỏi đáp, luyện tập IV/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh TG 1’ 1/ Ổn định tổ chức: KT chuẩn bị HS 4’ 2/Kieåm tra baøi cuõ: - HSTL Kể tên đơn vị đo khối lượng - HS leân baûng vieát Ki loâ gam vieát taét laø gì ? Yêu cầu HS viết số kg, 3kg,5kg vào bảng Cả lớp viết vào bảng con.1 HS lên bảng viết 1HS leân baûng vieát GV nhaän xeùt, ghi ñieåm 3/ Dạy bài mới: 1’ a, Giới thiệu bài: Luyện tập 32’ b, Bài tập lớp HS quan saùt Bài : Giới thiệu cân đồng hồ ñóa caân Caân coù maáy ñóa caân Khi cân đặt vật cần cân lên đĩa, đĩa có mặt đồng hồ báo số đo vật cần cân -3 HS vừa cân vừa nói cách cân Cách cân : gọi HS lên bảng thực hành cân 12 (13) Giaùo aùn tuaàn GV nhaän xeùt nhaéc laïi caùch caân Thực hành cân Gọi HS cân và đọc số trên mặt caân GV nhaän xeùt Baøi 2:Yeâu caàu HS quan saùt hình veõ SGK trả lời câu nào đúng? câu nào sai? GV nhaän xeùt Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề GV ghi đề lên bảng 3kg+6kg-4kg = 15kg-10kg+7kg= Gọi HS lên bảng làmbài, lớp làm vào GV nhaän xeùt Bài 4:Gọi HS đọc đề toán Goïi HS leân baûng toùm taét Y/c lớp làm bài vào vở.Gọi HS lên bảng laøm baøi GV nhaän xeùt Bài 5: Gọi HS đọc đề Bài toán có dạng gì ? Gọi HS lên bảng ghi tóm tắt và tự giải Cả lớp làm vào HS 1: cân túi gạo kg.HS 2: túi đường kg HS 3: caân choàng saùch kg HS quan sát trả lời câu b ,c,g đúng Hs tự làm vào HS đọc đề HS lên bảng làm bài, lớp làm vào nhaän xeùt baøi treân baûng -HS đọc đề toán HS ghi toùm taét HS trình bày bài giải trên bảng,cả lớp làm vào nhận xét bài trên bảng -HS đọc đề … daïng veà nhieàu hôn HS leân baûng toùm taét roài giaûi Cả lớp tóm tắt và giải vào vở.Nhận xét bài treân baûng GV nhận xét chấm 1số 4/ Cuûng coá daën doø : Vừa cô đã luyện tập cho các em HS nêu dạng toán nào? GV nhaän xeùt tieát hoïc chuaån bò baøi sau : ñem que tính học bài cộng với số 6+5 Ruùt kinh nghieäm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tieát Taäp vieát 2’ CHỮ HOA E, Ê I/ Muïc tieâu : 1,KT: Viết đúng và đẹp chữ E, Ê hoa.Viết đúng đẹp và cụm từ Em yêu trường em , viết cỡ chữ nhoû 2.KN: Rèn kĩ viết đúng đẹp 3.GD :HS tính caån thaän II/ Đồ dùng dạy học GV : Chữ mẫu E, Ê Bảng phụ ghi cụm ttừ ứng dụng HS : bảng tập viết III/ Phương pháp: quan sát, thực hành, làm mẫu IV/ Các hoạt động dạy học : 13 (14) Giaùo aùn tuaàn Hoạt động Giáo viên TG 1’ 1/ Ổn định tổ chức KT duïng cuï hoïc taäp cuûa HS 4’ 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Gọi lên bảng viết chữ Đ hoa Gọi HS lên bảng viết chữ Đẹp GV nhaän xeùt, ghi ñieåm 3/Dạy bài 1’ a, Giới thiệu bài: Chữ hoa E, Ê 7’ b, Hướng dẫn viết chữ hoa: GV : treo chữ mẫu.E,Ê Hoạt động Học sinh HS lên bảng viết chữ Đ HS lên bảng viết chữ Đẹp Chữ E cao li ? Goàm coù maáy neùt ? Đó là nét nào? 7’ Cao li HS: nét, nét cong dưới, nét cong trái noái lieàn taïo haønh voøng troøn xoaén nhoû thân chữ GV neâu caùch vieát vaø vieát maãu leân baûng Chữ Ê viết giống chữ E Thêm dấu mũ nằm treân E HS viết bảng ,cả lớp viết vào bảng * Vieát baûng HS viết chữ E HS viết chữ Ê Gọi HS lên bảng viết chữ E HS lên bảng viết chữ Ê hoa c- Hướng dẫn viết từ ứng dụng,câu ứng dụng HS đọc câu ứng dụng :Em yêu trường em -GV viết câu ứng dụng ,yêu cầu HS quan sát nhaän xeùt Chữ nào cao 2,5 li ? Chữ nào cao 1,5 li ? Chữ nào li ? GVviết chữ Em lên bảng Yeâu caàu HS vieát baûng 15’ d-Thực hành GV yêu cầu HS viết bài vào Nhaéc HS caùch caàm buùt, caùch ngoài GV chấm và chữa bài GV nhaän xeùt 3’ 4/ Cuûng coá daën doø Gọi HS lên bảng viết chữ đẹp đúng mẫu GV nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS vieát đẹp, Chuẩn bài tiết sau bài chữ G.Đem tập vieát ,baûng Ruùt kinh nghieäm : 14 E,g,y t m, eâ, u, r, ö ,ô , n HS vieát vaøo baûng HS viết bài vaò HS noäp baøi 3HS lên bảng thi viết chữ đúng mẫu (15) Giaùo aùn tuaàn …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Keå chuyeän NGƯỜI THẦY CŨ I/ Muïc tieâu: 1.KT:Dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý giáo viên kể lại đoạn và toàn câu chuyện đủ ý , đúng trình tự diễn biến 2.KN:- Biết tham gia ,dựng lại phần chính câu chuyện theo các vai : người dẫn chuyện , chú đội, thầy giaùo -Biết tập trung nghe bạn kể chuyện để đánh giá đúng lời kể bạn 3.GD: GD HS kính troïng vaø bieát ôn thaày coâ II/ Đồ dùng dạy học : GV : Chuẩn bị mũ đội , kính HS :Đọc trước câu chuyện III/ Phương pháp: quan sát, đóng vai, hỏi đáp IV/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh TG 1’ 1/Ổn định tổ chức: 4’ 2/ Kieåm tra baøi cuõ: Gọi HS kể lại chuyện “ Mẩu giấy vụn ” GV HS kể em đoạn nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Dạy bài mới: 1’ a, Giới thiệu bài : Tiết học hôm các em HS nghe GV giới thiệu bài kể lại chuyện Người thầy cũ 25’ b Hướng dẫn kể chuyện : Hướng dẫn kể đoạn câu chuyện GV treo tranh HSTL -Bức tranh vẽ cảnh gì? Ở đâu? -Câu chuyện người thầy cũ có nhân vật Thầy giáo Dũng và Bố Dũng naøo ? HSTL -Ai laø NV chính? HSTL - Chú đội xuất hoàn cảnh nào? HSTL Chú đội là ai? Đến lớp làm gì? - Hướng dẫn kể toàn câu chuyện Yêu cầu HS kể đoạn nhóm, kể toàn HS kể chuyện nhóm caâu chuyeän HS xung phong kể, lớp theo dõi nhận xét + Gọi 1HS kể lại đoạn Nếu HS lúng túng GV có thể nêu câu gợi ý cho caùc em keå GV nhaän xeùt ruùt kinh nghieäm cho HS + Gọi HS kể đoạn nhắc HS chú ý đổi giọng HS xung phong kể, lớp theo dõi nhận xét cho phù hợp với các nhân vật GV nhaän xeùt Tình cảm Dũng nào bố về? Dũng xúc động 15 (16) Giaùo aùn tuaàn 4’ *Dựng lại câu chuyện theo vai : + Lần 1: GV Dẫn chuyện , HS vai chú HS đóng vai kể lại câu chuyện đội , 1HS vai thầy giáo HS xung phong keå chuyeän + Laàn ,3 HS xung phong keå 3/ Cuûng coá daën doø: -Yeâu caàu HS neâu yù nghóa caâu chuyeän - HS neâu yù nghóa caâu chuyeän -GV nhaän xeùt tieát hoïc , tuyeân döông HS keå toát Veà taäp keå chuyeän cho caû nhaø nghe Ruùt kinh nghieäm :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ 5/23/10/2008 Theå duïc ĐỘNG TÁC NHẢY TROØ CHÔI “ BÒT MAÉT BAÉT DE” I/ Muïc tieâu 1.KT : Ôn động tác vươn thở,ø tay, chân, lườn, bụng, toàn thân Học động tác nhảy Học trò chơi “ bịt maét baét deâ” 2.KN : HS thực động tác mức tương đối chính xác, tham gia chơi tương đối chủ động 3.TÑ : HS thích reøn luyeän TDTT II/ Ñòa ñieåm- phöông tieän - Địa điểm : trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phöông tieän : chuaån bò coøi III/ Phöông phaùp luyeän taäp, troø chôi IV/ Lên lớp TG GV HS 8’ 1.Phaàn cô baûn - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu học * * * * - Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp - Ôn ĐTTD phát triển chung đã học đã học * * * * Phaà n cô baû n 22’ * Hoïc ÑT nhaûy * * * + GV neâu teân ÑT + GV vừa giải thích vừa làm mẫu chậm và cho HS * * * tập bắt chước lần 1-2 + Laàn 3-4, GV chæ hoâ khoâng laøm maãu + Lần 5cho HS thi xem tổ nào có nhièu người tập đúng, đẹp  Ôn ĐT bụng, toàn thân và nhảy lần ÑT x nhòp  Trò chơi “ bịt mắt bắt dê”: GV nêu tên trò - Đội hình vòng tròn chơi, chọn em đóng vai dê lạc đàn và em đóng vai “ người tìm”.GV giải thích cách chơi và cho Hs chơi thử chơi thật 16 (17) Giaùo aùn tuaàn 5’ 3.Phaàn keát thuùc * * * * - Đứng vỗ tay và hát - Đi * * * * - Nhaûy thaû loûng - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Dặn HS nhà ôn các động tác TD đã học Ruùt kinh nghieäm : Tieát 34 Toán CỘNG VỚI MỘT SỐ 6+5 I/ Muïc tieâu : 1.KT : Giúp HS biết cách tính và thực phép cộng dạng 6+5 2.KT : HS tự lập và học thuộc lòng bảng công thức cộng với số 3.GD : GD HS tính caån thaän chính xaùc II/ Đồ dùng dạy học : Gv : Que tính, baûng gaøi HS : que tính , baûng III/ Phương pháp: quan sát, thực hành IV/ Các hoạt động dạy học : Giaùo vieân Hoïc sinh TG 1’ 1/ Ổn định tổ chức : KT dụng cụ học tập HS - Hs để que tính, SGK , bảng con, bài tập 5’ 2/ Kieåm tra baøi cuõ :Goïi HS leân baûng laøm baøi - HS leân baûng 3kg +7kg –4kg taäp 20kg –10kg +7kg 1’ 5’ 7’ Gọi 1HS lên bảng giải bài toán Bao gạo nặng 20 kg, bao đậu nặng 35 kg Hỏi caû bao naëng bao nhieâu kg? GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Dạy bài : a, Giới thiệu bài : Hôm các em học bài cộng với số: 6+5 b, Giới thiệu phép cộng 6+5: GV nêu bài toán: Có que tính thêm que tính Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính ? - Muoán bieát bao nhieâu que tính ta laøm theá naøo Yêu cầu Hs sử dụng que tính để tìm kết -GV nhận xét chọn cách tính đơn giản giới thieäu Hoûi coäng baèng bao nhieâu ? Goïi HS leân baûng ñaët pheùp tính vaø tính keát quaû -Gv neâu laïi caùch ñaët tính vaø tính c,Bảng công thức cộng với số: 17 HS leân baûng giaûi Nghe và phân tích đề toán Laáy 6+5 HS dùng que tính để tìm kết quả,nêu cách tính 6+5 =11 HS leân baûng ñaët tính,tính (18) Giaùo aùn tuaàn GV ghi pheùp tính leân baûng Yêu cầu HS dùng que tính để tìm kết +6 11 HS dùng que tính để tính tìm kết HS neâu keát quaû 6+5=11; 6+6- 12; 6+7= 13 6+8=14 6+9=15 HS đọc cánhân ,đọc đồng GV tổ chức HS học thuộc bảng công thức 17’ d/ Luyện tập thực hành Bài 1: Yêu cầu HS tự làm bài -2 HS lên bảng chữa bài -GV nhaän xeùt Bài 2: Yêu cầu HS đọc YC -Goïi HS leân baûng laøm baøi -HS làm bài.Cả lớp làm bài vào -Yêu cầu HS ngồi cạnh đổi kiểm tra Tính -GV nhaän xeùt HS tự làm bài vào Bài 3: Bài toán yêu cầu làm gì? Yeâu caàu Hs laøm baûng con, leân baûng Gv nhaän xeùt Baøi 4:GV veõ hình leân baûng -Có điểm hình tròn? -Có điểm ngoài hình tròn? -Coù taát caû bao nhieâu ñieåm? Bài 5: Yêu cầu HS tự làm bài Gọi 2HS lên bảng chữa bài 3’ Điền số thích hợp vào ô trống HS laøm baûng + = 11 + =13 + = 12 HS quan sát hình vẽ ,trả lời ñieåm ñieåm 15 ñieåm -Gv nhaän xeùt HS làm bài vào 4/Cuûng coá – daën doø: 2HS lênbảng chửa bài Gọi HS đọc thuộc bảng công thức cọâng HS nhận xét với so áGV nhaän xeùt tieát hoïc Về nhà học thuộc bảng công thức cộng với moät soá, chuaån b ò baøi 26+5, ñem que tính -HS đọc thuộc bảng cọâng Ruùt kinh nghieäm : Luyện từ và câu : TỪ NGỮ VỀ MÔN HỌC - TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG I/ Muïc tieâu : -KT: Củng cố HS vốn từ các môn học và hoạt động người -KN: Rèn HS kĩ đặt câu với từ hoạt động -TĐ: GDHS biết xem TKB đem đầy đủ sách đến trường II/ Đồ dùng học tập : GV : Tranh minh hoạ các hoạt động người Bảng phụ ghi bài tập 18 (19) Giaùo aùn tuaàn HS :Vở bài tập III/ Phương pháp dạy học: Quan sát, thực hành, hỏi đáp III Các hoạt động dạy học : Giaùo vieân Hoïc sinh TG 1, Ổn định tổ chức 4’ 2, Kieåm tra baøi cuõ Goïi HS ñaët caâu hoûi cho caùc boä phaän caâu HS ñaët caâu hoûi in đậm Bạn Vy làhọc sinh lớp A Moân hoïc em yeâu thích nhaát laø moân tieáng vieät GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3, Dạy bài : 1’ a, Giới thiệu bài : Hôm các em học từ ngữ môn học : Từ hoạt động 25’ b, Hướng dẫn làm bài tập : Baøi ( mieäng ) Kể tên các môn học lớp -.Gọi HS đọc yêu cầu -HS ghi vào nháp,trả lời Yeâu caàu HS ghi teân caùc moân hoïc vaøo giaáy Tiếng việt , toán, đạo đức Tự nhiên xã hội , theå duïc,ngheä thuaät -GV nhaän xeùt -Môn nghệ thuật gồm phân môn nào? Baøi : ( mieäng ) -Tìm từ hoạt động -Gọi HS đọc đề GV treo tranh - Bạn gái đọc bài Tranh 1: Baïn gaùi tranh ñang laøm gì? - đọc (xem) -Từ nào hoạt động ? Tranh 2: vieát ( laøm baøi ) Tương tự tranh 2,3,4 Tranh 3: Nghe( giaûng giaûi ) Tranh 4: nói trò chuyện GV viết các từ HS tìm lên bảng Sau đó gọi HS đọc lại từ Baøi 3: ( mieäng) -Keå laïi noäi dung moãi tranh treân baèng caâu - Gọi HS đọc yêu cầu Khi kể nội dung tranh phải dùng từ hoạt động vừa tìm lớp ghi vào nháp Goïi HS leân baûng moãi em vieát moät caâu -GV nhaän xeùt Baøi 4: ( vieát ) -Gọi Hs đọc yêu cầu Chọn từ hoạt động thích hợp điền vào chỗ GV treo baûng phuï chaám Yêu cầu HS làm bài vào Hs làm bài vào HS lên bảng chữa bài Coâ Tuyeát Mai daïy em moân taäp vieát Coâ giaûng baøi raát deã hieåu Coâ khuyeân chuùng em chaêm hoïc GV thu chấm bài,nhận xét 5’ 4/ Cuûng coá daën doø : Tổ chức HS chơi trò chơi” Truyền điện ” HS chôi troø chôi 19 (20) Giaùo aùn tuaàn Cách chơi : Lớp chia làm nhóm, em tự nghĩ từ hoạt động Khi có lệnh GV Hs nối bàn nêu từ hoạt động, Nhóm nào nêu nhiều từ thì nhóm đó thaéng GV toång keát troø chôi Tuyeân döông nhoùm thắng , nhà tìm thêm từ hoạt động GV nhận xét tiết học.Chuẩn bị bài sau Từ hoạt động ,trạng thái Ruùt kinh nghieäm : Thuû coâng GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (tiết 3) I/ Muïc tieâu : Nhö tieát - KT: HS gấp máy bay đuôi rời - KN :HS biết trang trí máy bay đuôi rời đơn giản đẹp -TÑ: Reøn ñoâi tay kheùo leùo II/ Đồ dùng dạy học : GV: Mẫu máy bay đã gấp Qui trình gaáp maùy bay HS: Giaáy thuû coâng III/ Phương pháp: quan sát, thực hành IV/ Các hoạt động dạy học TG 1’ 3’ 1’ 5’ 17’ 5’ 3’ Hoạt động GV 1/ Ổn định tổ chức - Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Gọi 2HS nêu các bước gấp 3- Dạy bài a, Giới thiệu bài : * Hoạt động 1: Hướng dẫn lại cách gấp Gọi HS nêu lại cách bước gấp * Hoạt động 2: Thực hành trang trí máy bay - Cho HS neâu caùch trang trí cuûa mình GV tổ chức cho HS thực hành trang trí GV đến bàn quan sát hướng dẫn thêm * Hoạt động :Đánh giá GV đánh giá kết học tập HS - Tổ chức HS phóng máy bay 4-Nhaän xeùt daën doø : GV nhận xét tiết học ,tuyên dương HS gấp đẹp 20 Hoạt động HS HS để giấy thủ công ,kéo lên bàn HS nêu các bước gấp +1 HS nêu, lớp theo dõi HS neâu HS thực hành trang trí máy bay đuôi rời Hs trang trí saûn phaåm vaø tröng baøy Hs nhaän xeùt saûn phaåm cuûa caùc baïn HS phoùng maùy bay (21) Giaùo aùn tuaàn Chuaån bò giaáy thuû coâng tieát sau” Gaáp thuyeàn phẳng đáy không mui ” RuÙt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ 6/24/10/2008 Chính taû (nghe vieát) CÔ GIÁO LỚP EM I/ Muïc tieâu : 1.KT:HS nghe viết lại chính xác không mắc lỗi khổ thơ cuối bài thơ Cô giáo lớp em 2.KN:HS biết cách trình bày bài thơ chữ Đầu dòng thơ phải viết hoa.Biết phân biệt phụ âm đầu, ch, tr vần iêng, iên.Tìm đúng từ ngữ điền vào chỗ trống 3.TĐ:GD HS biết lễ phép với thầy cô II/ Đồ dùng dạy học : GV : bảng gài , thẻ chữ cho bài tập 2,3 Chép trước bài tập vào bảng phụ HS Vở chính tả , bảng III/Phương pháp dạy học: Quan sát, thực hành, luyện tập IV/ Các hoạt động dạy học Giaùo vieân TG 1’ 1/Ổn định tổ chức: 4’ 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Goïi HS leân baûng vieát tieáng khoù Cả lớp viết vào bảng Hoïc sinh Haùt HS lên bảng viết tiếng khó, lớp viết vào baûng Maùi nhaø , traùi caây,quaû chanh GV nhaän xeùt –ghi ñieåm Dạy bài : 1’ a, Giới thiệu bài :Hôm các em làm bài tập chính tả và viết bài Cô giaó lớp em 20’ b, Hướng dẫn HS viết chính tả : *Ghi nhớ nội dung đoạn viết: GV đọc mẫu -Tìm hình ảnh đẹp khổ thơ coâ giaùo daïy em taäp vieát ? -Bạn nhỏ có tình cảm gì cô giáo? -Chữ đầu dòng viết nào ? Viết lùi vào oâ * Hướng dẫn viết từ khó: Gọi HS lên bảng viết từ khó *-Vieát chính taû : GV đọc 21 HS lắng nghe.2HS đọc bài Raát yeâu thöông vaø kính troïng coâ giaùo … vieát hoa 1HS lên bảng viết từ khó Cả lớp viết vào bảng con: thoảng, hương nhài, gheù, coâ giaùo, giaûng - HS viết vào (22) Giaùo aùn tuaàn 7’ *Chấm chữa bài : GV yêu cầu HS chấm và chữa lỗi GV thu chấm điểm Nhận xét số các em 3, Hướng dẫn làm bài tập : Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu GV treo baûng phuï.Goïi HS leân baûng -GV nhaän xeùt Bài 3b: Yêu cầu HS hoạt động nhóm HS nhaän giaáy laøm theo nhoùm HS chấm và chữa lỗi Tìm các tiếng và từ ngữ có vần ui/uy HS lên bảng ,cả lớp làm vào Đọc yêu cầu Tìm hai từ có vần iên, từ có vaàn ieâng HS laøm baøi :Laøm xong daùn leân baûng Cả lớp nhận xét bổ sung -Gv nhaän xeùt / Cuûng coá daën doø : Gv nhận xét tiết học chuẩn bị bài sau Người meï hieàn RuÙt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Toán 2’ 26+5 I/ Muïc tieâu : -KT: HS biết đặt tính và thực phép tính cộng có nhớ dạng 26+5 -KN: Aùp dụng kiến thức phép cộng để giải các bài toán có liên quan.Củng cố cách giải bài toán veà nhieàu hôn -TÑ: GDHS tính caån thaän chính xaùc II/ Đồ dùng dạy học: GV: Que tính Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 2,4 HS:Que tính, , baûng III/Phöông phaùp daïy hoïc: Quan sát, thực hành, luyện tập III/ các hoạt động dạy học: Giaùo vieân Hoïc sinh tg 1’ 1)ổn định tổ chức:KTdụng cụ học tập HS 4’ 2) Kieåm tra baøi cuõ: HS đọc thuộc bảng cộng 6cộng với Gọi HS đọc thuộc bảng cộng với 1số soá 6+5+3=14 6+7+4=17 Goïi 2HS tính nhaåm GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Dạy bài 1’ a.Giới thiệu bài:Hôm naycác em học bài 26+5 12’ b.Giới thiệu phép cộng 26+5: Bước1:giới thiệu GV nêu bài toán :Có 26 que tính ,thêm 5que Lắng nghe phân tích đề toán tính.Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính? -Muoán bieát coù bao nhieâu que tính em laøm nhö 22 (23) Giaùo aùn tuaàn theá naøo? Bước2: tìm kết Caùc em duøng que tính tìm keát quaû -26+5 baèng bao nhieâu? -Em haõy neâu caùch tính -26+5 -HS thao taùc treân que tính tìm keát quaû 26+5=31 HS neâu caùch tính Lấy que tính thêm que tính rời thành 1bó que tính 1chục 2chục với 1chục là 3chục 3chục với que tính rời là 31 que tính rời -HS theo doõi -Gv giới thiệu lại cách tính -Gv vieát baûng 26+5=31 Bước 3: Đặt tính và tính -Goïi 1HS leân baûng ñaët tính 1HS lên bảng đặt tính.Cả lớp làm vào baûng -Viết 26 viết xuống thẳng cột với 6.Viết dấu cộng và kẻ vạch ngang -Em ñaët tính nhö theá naøo? 26 +5 31 -Em thực phép tính nào? 18’ -Thực tính từ phải sang trái.6 cộng 11, viết1 nhớ1 thêm bằng3 viết cột chục -Gọi 3HS nêu lại cách đặt tính và thực -HS neâu pheùp tính? -GV nêu lại cách đặt tính và thực phép tính treân baûng Để các em nắm cách thực phép cộng daïng 26+5 moät caùch thaønh thaïo, coâ cuøng caùc em laøm moät soá baøi taäp saùch c-/Luyện tập thực hành: Baøi1: -Tính -Baøi yeâu caàu gì? HS lên bảng chữa bài -Gọi 3HS lên bảng làm bài ,lớp làm bảng 16 +4 20 -Goïi HS nhaän xeùt -HS neâu -GV hỏi vài HS cách thực phép tính -GV nhaän xeùt 37 -Tương tự gọi 3HS lên bảng làm bài tiếp +5 theo,lớp làm bảng 42 36 46 + +7 42 53 18 +9 27 27 +6 33 -Thực từ phải sang trái -GV nhaän xeùt -Khi thực phép tính theo cột dọc em thực hàng đơn vị sang hàng chục 23 (24) Giaùo aùn tuaàn hieän nhö theá naøo? Baøi 2: -Baøi taäp yeâu caàu ta laøm gì? -Trong bài này các em thực liên tiếp các pheùp tính coäng Caùc em nhaåm roài ghi keát quaû vaøo oâ troáng 10 +6 +6 +6 +6 -Goïi HS nhaän xeùt -Em có nhận xét gì dãy số vừa điền? Khi làm bài toán dạng này các em phải thực phép tính cẩn thận Bài 3: -Gọi 2HS đọc đề -Bài toán thuộc dạng toán nào? Caùc em toùm taét vaø trình baøy baøi giaûi -Goïi HS nhaän xeùt -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm Bài : Đo độ dài đoạn thẳng AB, BC, AC -Các em dùng thước để đo 3’ -Ñieàn soá - Cả lớp làm vào HS lên bảng chữa baøi 10+6=16 22+6=28 16+6=22 28+6 =34 -HS nhaän xeùt baøi baïn ,kieåm tra baøi laøm cuûa mình -Là dãy số đếm thêm -HS đọc đề bài -Dạng toán nhiều -2 HS lên bảng,lớp làm Baøi giaûi: Số điểm mười tháng này có là: 19+5 = 21 ( ñieåm ) Đáp số : 21 ( điểm ) -HS nhaän xeùt baøi baïn ,kieåm tra baøi laøm cuûa mình -HS dùng thước đo SGK và báo cáo kết quaû -Đoạn thẳng AB dài cm, BC dài cm -Khi đã đo độ dài ABvà BC không cần -Không cần đo Vì AC =AB+BC thực phép đo biết AC dài bao nhiêu không? lấy 6+5 =11 -Gv nhaän xeùt 4/ Cuûng coá daën doø : -HS neâu -Em hãy nêu cách đặt tính và thực phép tính 26+5 -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Veà nhaø luyeän theâm pheùp tính 26+5 Chuaån bò baøi 36+15 ñem que tính , baûng RuÙt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Taäp laøm vaên 24 (25) Giaùo aùn tuaàn KỂ NGẮN THEO TRANH- LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHOÁ BIỂU I/ Muïc tieâu : -KT: HS dựa vào tranh vẽ liên hoàn kể lại câu chuyện đơn giản có tên Bút cô giáo.Trả lời số câu hỏi thời khoá biểu -KN: Rèn kĩ nghe ,viết : Biết viết thời khoá biểu ngày hôm sau lớp em theo mẫu đã học -TĐ: GDHS đem đầy đủ sách đúng thời khoá biểu II/ Đồ dùng dạy học : - GV : Tranh minh hoạt bài tập GSK.Bút dạ, giấy khổ to các nhóm viết thời khoá biểu -HS : bài tập III/Phöông phaùp daïy hoïc: Trực quan, hỏi đáp, gợi mở IV/ Các hoạt động daỵ học: Giaùo vieân Hoïc sinh 1/ Ổn định tổ chức :KT dụng cụ học tập HS 2/ Kieåm tra baøi cuõ : Gọi HS đọc tên truyện tác giả và trang thứ 2HS đọc tên truyện ,tác giả, số trang tự mục lục số tập truyện thiếu nhi GV nhaän xeùt –ghi ñieåm 3, Dạy bài : 1’ a/Giới thiệu bài :Tiết học này các em dựa vào tranh taäp keå laïi caâu chuyeän Buùt cuûa coâ giaùo Thực hành viết thời khoá biểu lớp 27’ b/ Hướng dẫn làm bài tập -Dựa vào tranh vẽ hãy kể lại câu chuyện có Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu teân Buùt cuûa coâ giaùo -HS quan sát tranh và đọc lời nhân vật để - GV treo Bức tranh biết nội dung câu chuyện -GV gợi ý HS tự đặt tên cho hai bạn để kể -Hướng dẫn HS kể mẫu tranh - HS trả lời +Tranh veõ hai baïn ñang laøm gì ? +Baïn trai noùi gì ? +Bạn gái trả lời sao? -Gợi ý HS kể tranh –Tranh veõ caûnh gì? +Bạn nói gì với cô? -Tranh3 veõ caûnh gì? -Tranh veõ caûnh gì? -HS kể toàn câu chuyện Cả lớp nhận xét Gọi HS kể toàn câu chuyện bình choïn HS keå hay nhaát -GV nhaän xeùt -Viết lại thời khoá biểu ngày hôm sau Bài (viết) Gọi HS đọc đề bài Yêu cầu HS mở thời khoá biểu ngày hôm sau lớp em để trước mặt Gọi 1HS đọc thời khoá biểu ngày hôm sau -1HS đọc thời khoá biểu lớp em lớp GV phát bút và giấy khổ to HS làm bài tập HS nhận bút giấy viết thời khoá biểu.HS theo nhoùm laøm xong daùn leân baûng GV kiểm tra nhóm Cả lớp nhận xét TG 1’ 4’ 25 (26) Giaùo aùn tuaàn 3’ Baøi 3(mieäng) -GV neâu yeâu caàu cuûa baøi -Ngày mai có tiết?Đó là tiết gì? -Em cần mang sách gì đến trường? -GV nhaän xeùt 4/Cuûng coá ,daën doø: -Hoâm caùc em hoïc caâu chuyeän gì? -Em naøo coù theå ñaët teân khaùc cho caâu chuyeän? -HS đọc yêu cầu tieát Buùt cuûa coâ giaùo Cô giáo lớp em -GV nhaän xeùt tieát hoïc.Tuyeân döông HS hoïc toát -Chuẩn bị bài sau:Mời,nhờ,yêu cầu đề nghị Keå ngaén theo caâu hoûi RuÙt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ I/ OÅn ñònh : Haùt taäp theå II/Toång keát coâng taùc tuaàn 7: -Từng tổ báo cáo -GV toång keát tuaàn qua III/Trieån khai coâng taùc tuaàn8: -Học bài và làm bài đầy đủ trước đến lớp -Thực tốt truy bài 15’ đầu buổi -Nhắc các tổ trưởng tăng cường kiểm tra bài các em:Hoa, Hiệp, Trang, Nam, Thắng -Tieáp tuïc noäp tieàn baûo hieåm IV/Tổ chức sinh hoạt ca hát: Ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 (27) Giaùo aùn tuaàn I/ Muïc tieâu : -KT: HS biết đặt tính và thực phép tính cộng có nhớ dạng 26+5 -KN: Aùp dụng kiến thức phép cộng để giải các bài toán có liên quan.Củng cố cách giải bài toán veà nhieàu hôn -TÑ: GDHS tính caån thaän chính xaùc II/ Đồ dùng dạy học: GV: Que tính Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 2,4 HS:Que tính, , baûng III/Phöông phaùp daïy hoïc: Quan sát, thực hành, luyện tập IV/ các hoạt động dạy học: Giaùo vieân Hoïc sinh tg 1’ 1) Ổn định tổ chức:KTdụng cụ học tập HS 4’ 2) Kieåm tra baøi cuõ: HS đọc thuộc bảng cộng 6cộng với Gọi HS đọc thuộc bảng cộng với 1số soá 6+5+3=14 6+7+4=17 Goïi 2HS tính nhaåm GV nhaän xeùt ghi ñieåm 3/ Dạy bài 1’ a.Giới thiệu bài:Hôm naycác em học bài 26+5 12’ b.Giới thiệu phép cộng 26+5: Bước1:giới thiệu GV nêu bài toán :Có 26 que tính ,thêm 5que Lắng nghe phân tích đề toán tính.Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính? -Muoán bieát coù bao nhieâu que tính em laøm nhö -26+5 theá naøo? Bước2: tìm kết -HS thao taùc treân que tính tìm keát quaû Caùc em duøng que tính tìm keát quaû 27 (28) Giaùo aùn tuaàn -26+5 baèng bao nhieâu? -Em haõy neâu caùch tính 26+5=31 HS neâu caùch tính Lấy que tính thêm que tính rời thành 1bó que tính 1chục 2chục với 1chục là 3chục 3chục với que tính rời là 31 que tính rời -HS theo doõi -Gv giới thiệu lại cách tính -Gv vieát baûng 26+5=31 Bước 3: Đặt tính và tính -Goïi 1HS leân baûng ñaët tính 1HS lên bảng đặt tính.Cả lớp làm vào baûng -Viết 26 viết xuống thẳng cột với 6.Viết dấu cộng và kẻ vạch ngang -Em ñaët tính nhö theá naøo? 26 +5 31 -Thực tính từ phải sang trái.6 cộng 11, viết1 nhớ1 thêm bằng3 viết cột chục -Em thực phép tính nào? 18’ -HS neâu -Gọi 3HS nêu lại cách đặt tính và thực pheùp tính? -GV nêu lại cách đặt tính và thực phép tính treân baûng Để các em nắm cách thực phép cộng daïng 26+5 moät caùch thaønh thaïo, coâ cuøng caùc em laøm moät soá baøi taäp saùch c-/Luyện tập thực hành: Baøi1: -Tính -Baøi yeâu caàu gì? HS lên bảng chữa bài -Gọi 3HS lên bảng làm bài ,lớp làm bảng 16 +4 20 -Goïi HS nhaän xeùt -HS neâu -GV hỏi vài HS cách thực phép tính -GV nhaän xeùt 37 -Tương tự gọi 3HS lên bảng làm bài tiếp +5 theo,lớp làm bảng 42 36 46 + +7 42 53 18 +9 27 27 +6 33 -Thực từ phải sang trái -GV nhaän xeùt -Khi thực phép tính theo cột dọc em thực hàng đơn vị sang hàng chục hieän nhö theá naøo? 28 (29) Giaùo aùn tuaàn Baøi 2:-Baøi taäp yeâu caàu ta laøm gì? -Trong bài này các em thực liên tiếp các pheùp tính coäng Caùc em nhaåm roài ghi keát quaû vaøo oâ troáng +6 10 +6 +6 -Ñieàn soá - Cả lớp làm vào HS lên bảng chữa baøi 10+6=16 22+6=28 16+6=22 28+6 =34 +6 -HS nhaän xeùt baøi baïn ,kieåm tra baøi laøm cuûa mình -Là dãy số đếm thêm -Goïi HS nhaän xeùt -Em có nhận xét gì dãy số vừa điền? * Khi làm bài toán dạng này các em phải thực phép tính cẩn thận -HS đọc đề bài -Dạng toán nhiều Bài 3: -Gọi 2HS đọc đề -2 HS lên bảng,lớp làm -Bài toán thuộc dạng toán nào? Baøi giaûi: Caùc em toùm taét vaø trình baøy baøi giaûi Số điểm mười tháng này có là: 19+5 = 21 ( ñieåm ) Đáp số : 21 ( điểm ) -HS nhaän xeùt baøi baïn ,kieåm tra baøi laøm cuûa mình -Goïi HS nhaän xeùt -HS dùng thước đo SGK và báo cáo kết -GV nhaän xeùt, ghi ñieåm quaû Bài : Đo độ dài đoạn thẳng AB, BC, AC -Đoạn thẳng AB dài cm, BC dài cm -Các em dùng thước để đo -Khoâng caàn ño Vì AC =AB+BC -Khi đã đo độ dài ABvà BC không cần lấy 6+5 =11 thực phép đo biết AC dài bao nhiêu không? 3’ -Gv nhaän xeùt -HS neâu 4/ Cuûng coá daën doø : -Em hãy nêu cách đặt tính và thực phép tính 26+5 -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Veà nhaø luyeän theâm pheùp tính 26+5 Chuaån bò baøi 36+15 ñem que tính , baûng RuÙt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 (30) Giaùo aùn tuaàn 30 (31) Giaùo aùn tuaàn 31 (32) Giaùo aùn tuaàn Ruùt kinh nghieäm :………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ruùt kinh nghieäm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 (33) Giaùo aùn tuaàn a Ruùt kinh nghieäm: Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 (34) Giaùo aùn tuaàn PHIEÁU BAØI TAÄP Baøi1: Tính 16 …………… 36 … 46 ……… 56 ………… 37 ………… 18 ………… 27 ………… 19 … ………… 66 ……… 36 ……… Baøi2: Soá Bài3: Tháng trước tổ em 16 điểm mười, tháng này tổ em nhiều tháng trước diểm mười Hỏi tháng này tổ em bao nhiêu điểm mười? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài4:Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC: 34 (35) Giaùo aùn tuaàn 35 (36)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 2, giao an lop 2